Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 6. juni 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra: Birger Larsen (O)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Punkt 23 behandles under punkt 8.
Godkendt.
Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).
 • 1
  Udviklingsspor for vestligt byggefelt
  Sagsid.: 17/1408

  RESUMÉ:

  Drøftelse af to overordnede spor og principper og udvikling af det vestlige byggefelt på Dragør Havn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter hvilken retning den fremtidige udvikling på det vestlige byggefelt skal tage, og herunder tilkendegiver hvilke overordnet scenarie, der skal arbejdes videre med.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Sagen behandles igen til september, udvalget ønsker forvaltningens vurdering af hotelprojektet.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I løbet af 2018 fraflytter de berørte lejemål i det vestlige byggefelt. Samtidig planlægges opstarten af et nyt vækstmiljø i en udvidelse af skurbyen. Den resterende del af det vestlige byggefelt er ca 3.200 m2, inkl. værftsgrunden.

  Med udgangspunkt i de diskussioner, der har været i forbindelse med udvikling af byggefeltet, og med udgangspunkt i erfaringerne med udviklingen af det østlige byggefelt anbefaler administrationen, at der indledes en drøftelse af, hvorledes udviklingsprocessen skal gennemføres.

  På nuværende tidspunkt tegner der sig en række mulige udviklingsspor, der kan kobles sammen på forskellig måde. Alt efter, hvilken model der vælges, kan det være hensigtsmæssigt at inkorporere elementer af andre udviklingsspor, men i denne sammenhæng er der fokus på to helt overordnede udviklingsveje. Disse tager deres udspring i diskussioner i det rådgivende havneråd.

  Det er en grundforudsætning, at arealerne tænkes udlejet og ikke solgt, ligesom det er den gældende lokalplans rammer, der vil være retningsgivende for udviklingen.

  Administrationen vurderer, at det vil kræve en klar stillingtagen før der arbejdes videre med de to spor, idet de gensidigt udelukker hinanden.

  På mødet deltager partner Marco Berendthz fra Norrøn Arkitekter med en kort præsentation af spor 2, hotelprojektet. Der vil ligeledes være en kort introduktion til spor 1 fra forvaltningen.

  Spor 1: Indplacering af eksisterende behov

  I udgangspunktet er der allerede defineret en række behov, som skal placeres på havnen. Det vil kunne være alt fra masteskur, havneadministration, fælles værkstedsfaciliteter for klubber og havnen, samt turistkontor/besøgscenter.

  Disse faciliteter vil kunne passes ind i det eksisterende byggefelt, og vil overordnet set være med til at samle funktioner med kort geografisk afstand, sikre en fastholdelse af de nuværende aktiviteter og give rum til en række mindre nye faciliteter og virksomheder. Et behov, som blandt andet er blevet nævnt på Havnerådets møder kunne være en maritim grejbutik, men der ville også kunne skabes plads til mindre publikumsorienterede virksomheder, maritime værksteder og borgerrettede faciliteter. På værftsgrunden vil der være mulighed for etablering af en restaurant eller andre publikumsrettede faciliteter.

  Det vil umiddelbart forventes, at udviklingen vil foregå trinvis og i etaper, og at det overordnede arkitektoniske udtryk kan være forskelligartet inden for rammerne af lokalplanen. Der vil være en lav afhængighed af den enkelte lejer og vedkommendes projekt, idet der vil være en større masse af brugere af området.

  Arbejdes der videre af dette spor vil et naturligt første skridt være indplacering af eksisterende behov på grund og efterfølgende udbud af resterende grund i bidder.

  Spor 2: Hotelbyggeri

  Dragør Kommune har modtaget følere om muligheden for at opføre et hotel på byggefeltet. Det vurderes umiddelbart, at der er realistisk at finde investorer til et sådant projekt, da kombinationen af lokalmiljø og nærhed til København skaber attraktive rammer for en investering.

  Der vil i givet fald være tale om et lokalt indpasset projekt, der arkitektonisk og materialemæssigt vil tage udgangspunkt i Dragør Havns maritime miljø.

  For at opføre et nybygget hotel kræves der et vist antal værelser for at skabe en bæredygtig investering. I dette tilfælde vil det konkret betyde, at en potentiel hotelinvestor vil skulle leje hele det tilbageværende samlede areal på byggefeltet.

  Det vil give muligheden for at opføre såvel konferencefaciliteter som restauration og rigelige overnatningsfaciliteter, og der vil formentlig være mulighed for at inkorporere en funktion som f.eks. besøgscenter i byggeriet.

  Det vil være mest attraktivt at sikre fri udsigt fra hele byggeriet, og derfor vil det være ønskeligt at placere et byggeri hele vejen rundt om byggefeltets tre tilgængelige sider. Hermed vil der kunne skabes en ”defineret kant” rundt om byggeriet, og hele feltet vil kunne fremtræde sammenhængende.

  Der vil på denne måde kunne skabes en stor virksomhed med arbejdspladser, rammer for aktiviteter og forøgelse af døgnforbruget fra turisme, lige som der kan skabes en arkitektonisk sammenhængende bygning med klar identitet. Det vestlige byggefelt vil dermed være færdigudbygget i en etape, men til gengæld ”låst” til en primær funktionalitet.

  Øvrige funktioner, der så ikke vil kunne indplaceres i det vestlige byggefelt vil så skulle rummes andre steder, f.eks. på sandtangen.

  Et første skridt kunne være udarbejdelse af et arkitektonisk prospekt, efterfulgt af et udbud af hotelbyggeri.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ikke foretaget beregninger af påvirkningen af den kommunale økonomi i hvert projekt, men da begge projekter forudsætter udlejning, vil begge spor medføre lejeindtægter.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Scenarierne har været drøftet i Det Rådgivende Havneråd i flere omgange hen over foråret. Der foreligger ikke en samlet udtalelse, men et flertal af rådets medlemmer anbefaler spor 1 med indplacering af eksisterende behov.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

 • 2
  Kommuneplanrevision 2017
  Sagsid.: 16/2770

  RESUMÉ:

  På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning om at den kommuneplanrevision, der skal gennemføres i indeværende valgperiode, alene skal omfatte en planteknisk ajourføring, har forvaltningen udarbejdet et samlet planforslag med henblik godkendelse til offentlig høring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  forslag til Kommuneplanrevision 2017 godkendes med henblik på offentliggørelse i henhold til planlovens regler,

  2.

  at

  forvaltningen delegeres til at foretage tekstmæssige/sproglige tilretninger og foretage endelige billedvalg i det planforslag, der sendes i høring.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen skal i henhold til planloven i første halvdel af sin 4 årige funktionsperiode vedtage en strategi for kommuneplanlægningen (planstrategi), og i den forbindelse tage stilling til behovet for revision af den gældende kommuneplan.

  I forbindelse med godkendelse af Dragør Kommunes Planstrategi 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen den 17.12.2015 at revision af den gældende Kommuneplan 2009, med tilhørende ajourføring af Kommuneplanrevision 2013, alene vil omfatte en overvejende planteknisk ajourføring, i lighed med revisionen i 2013, idet der ikke fandtes behov for omfattende ændringer af kommuneplanen. Den gældende kommuneplan blev således fundet tilstrækkelig ”robust” til at være gældende endnu en 4-årig periode frem til næste beslutning om planrevision.

  Indhold i og disponering af planrevisionen

  Forslaget til kommuneplanrevision ajourfører udvalgte afsnit og emner i Kommuneplanrevision 2013 med hensyn til status, målsætninger og retningslinjer, i den udstrækning der siden sidste revision er ændret væsentlige forudsætninger eller sket beslutninger mv.

  Dertil kommer, at planrevisionen medtager et ”beretningsafsnit”, der i kortfattet form beskriver hvad der er ”sket siden sidst”, for derved at anvende revisionen til at formidle et overblik over den aktuelle udvikling og aktuelle projekter.

  Kommuneplanrevision 2017 kan betragtes som et ”rettelsesblad”, hvor stort set alle retningslinjer og rammebestemmelser for lokalplanlægningen i den gældende kommuneplan fortsat vil være gældende.

  Planforslaget er disponeret med følgende indhold:

  1. Indledning

  En introduktion til planforslagets disponering – en ”læsevejledning”.

  2. ”Siden sidst” – en beretning

  Her beskrives planens afsæt i Planstrategi 2015 og en kortfattet status i en række verserende projekter, der har fulgt op på bl.a. den hidtidige kommuneplanlægning.

  Afsnittet omtaler også de seneste behandlinger og beslutninger vedrørende mulighed for boligudbygning på boldbanearealet ved Engvej og på den tidligere institutionsgrund ved Rødtjørnen, hvor der aktuelt er midlertidige flygtningeboliger.

  Afsnittet indeholder en henvisning til de såkaldte ”perspektivplaner” i den gældende kommuneplan, der udtrykker kommunalbestyrelsens ønske om en begrænset byudvikling i kommunen, der aktuelt ikke er planlægningsmæssigt grundlag for at realisere. Det drejer sig om:

  · Udvidelse af erhvervsområdet ved Lufthavn Syd

  · Nyt boligområde nord for Kirkevej

  · Permanent helårsbeboelse i sommerhusområdet Rosenlund

  Afsnittet har tillige en oversigt over gældende politikker og strategier.

  3. Ajourføring af 2 afsnit

  Et par afsnit i den gældende kommuneplan foreslås mere gennemgribende ajourført i forhold til den planlægning og projektudvikling, der har fundet sted.

  Det drejer sig om følgende 2 afsnit/emner:

  · Det åbne land / Klimatilpasning og kystbeskyttelse.

  Afsnittet om ”Klimastrategi og Grøn/blå plan” i Kommuneplan 2009, er opdateret i forhold til den gennemførte planlægning siden 2009, herunder klimatilpasningsplan, risikostyringsplan og de seneste tiltag og beslutninger omkring kystbeskyttelse og digeplanlægning.

  · Havnen

  Det meste fra afsnittet i Kommuneplan 2009 er overført, specielt beskrivelse af målsætninger og den gældende helhedsplan for havnens udvikling. Statusbeskrivelsen er ajourført og de seneste tiltag omkring realisering af helhedsplanen med hensyn til omlægninger, forberedelse af byggeri og ændret anvendelse, er beskrevet. Der er bl.a. tilføjet et kort afsnit om ”Madsens Krog”

  Retningslinjerne for den fremtidige udvikling er på enkelte punkter redigeret og reduceret i forhold til den gældende kommuneplan.

  4. Det formelle om kommuneplanrevision

  Planforslaget afsluttes med en kortfattet beskrivelse af planlovsmæssige rammer for kommuneplanarbejdet og en forklaring på den formelle opbygning af dokumentet.

  Dertil kommer en præcisering af høringsperioden og den videre behandling.

  Den videre proces

  Efter vedtagelse af et forslag til planrevision skal planforslaget offentliggøres i en periode på mindst 8 uger, hvor der er mulighed for at fremsende bemærkninger og ændringsforslag.

  Ved den efterfølgende endelige vedtagelse af kommuneplanrevisionen tages stilling til eventuelle ændringsforslag.

  Endelig vedtagelse forventes at kunne finde sted ultimo 2017. Høringsperioden forventes at ligge i august/september

  Mindretalsudtalelser

  I henhold til planloven kan ethvert medlem af kommunalbestyrelsen, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende planforslaget tilført beslutningsprotokollen, forlange, ”at den afvigende mening offentliggøres samtidig med forslaget, tillige med en kort begrundelse, der affattes af medlemmet.”

  Kommuneplantillæg

  Det skal bemærkes, at der i den løbende planlægning er mulighed for at vedtage tillæg til kommuneplanen om projekter o. lign., der ikke er indeholdt eller beskrevet i selve den planrevision der gennemføres hver 4. år. Typisk sker det i forbindelse med lokalplanlægningen.

  LOVE/REGLER:

  Bestemmelser om indhold i og tilvejebringelse af kommuneplaner fremgår af planloven, jfr. den indledende beskrivelse i sagsfremstillingen.

  Vedtagelse og offentliggørelse af kommuneplanforslag fremgår af planlovens §§ 23 og 24.

  Regeringens igangværende revision af planloven har ingen indflydelse på den aktuelle revisionsproces.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Offentliggørelse og høring i henhold til planlovens regler.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Planforslaget indeholder en liste over gældende politikker.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

  Bilag

 • 3
  Bygningshøjder i Skurbyen, Dragør havn
  Sagsid.: 17/574

  RESUMÉ:

  Stillingtagen til fravigelse af højdebestemmelser i lokalplan 70 for skurbebyggelsen i Skurbyen, på baggrund af BEPU’s beslutning om at muliggøre hævning af skurene for at forebygge skader ved oversvømmelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forvaltningen bemyndiges til at meddele dispensation fra højdebestemmelsen for skure i Skurbyen i Lokalplan 70 på op til 30 cm, i det tilfælde hvor hævning af eksisterende skure medfører en overskridelse i forhold til lokalplanens højdebestemmelse.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved mødet i BEPU den 7.3.2017 blev det besluttet, ”at tilrette plangrundlaget for Skurbyen, så det bliver muligt at hæve skurene 10-20 cm.”

  Forslaget havde baggrund i højvandshændelsen i januar 2017, hvor flere skure blev oversvømmet. Ved en mindre hævning af skurene vil skader ved fremtidige vandstigninger kunne minimeres.

  En sådan hævning vil imidlertid for visse eksisterende skure betyde en overskridelse af den højdegrænse, der er fastlagt i Lokalplan 70 for Delområde A1/Skurbyen på max 2,9 m til kip.

  En aktuel opmåling af skurhøjder i Skurbyen viser, at de fleste skure faktisk har en højde på over lokalplanens max 2,9 m (Bilag).

  Dertil kommer, at den lokalplanlagte udvidelse af Skurbyen mod sydøst, (del af område A2 i Lokalplan 70, ”Ny skurby”) muliggør en bygningshøjde på op til 6 m.

  LOVE/REGLER:

  Skurbyen er omfattet af bestemmelser i Lokalplan 70 / Delområde A1, som beskrevet i sagsfremstillingen.

  Fravigelse fra lokalplanens højdegrænsebestemmelse vurderes at kunne meddeles som dispensation fra den pågældende bestemmelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

  Bilag

 • 4
  Dragør Havn - frigivelse til vaskeplads
  Sagsid.: 17/1409

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af del af anlægsbevilling til udvikling af Dragør Havn, til etablering af vaskeplads til både ved den gamle færgehavn. Det drejer sig om 250.000 kr. ud af den samlede anlægsbevilling på 2.5 mio. kr. for 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 250.000 kr. til at gennemføre etableringen af vaskeplads på Dragør Havn og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Ændringsforslag fra ACOTV:

  At det tilstræbes, at det bliver en dobbelt vaskeplads inden for en bevillingsramme for op til 300.000 kr.

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB,

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2016 afsat 2.5 mio. kr. pr. år i årene 2016-2019, til forskellige anlægsprojekter til udvikling af Dragør Havns infrastruktur.

  Etablering af vaskeplads er et af de anlægsprojekter som der er afsat midler af til i budgettet.

  I forbindelse med at bådhåndteringen flyttes fra det publikumsnære område i den gamle fiskerihavn til den gamle færgehavn, etableres der en vaskeplads for korrekt miljømæssig håndtering af bådene.

  Vaskepladsen udføres efter gældende regler.

  Projektet forventes udbudt snarest og arbejderne forventes udført inden sæson for bådoptagning i 2017 opstarter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 2.5 mio. kr. i anlægsbudgettet 2017 til udvikling af Dragør Havn. Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

  Bilag

 • 5
  Permanent veranda til Dragør Strandhotel
  Sagsid.: 17/1354

  RESUMÉ:

  Behandling af principiel ansøgning om tilladelse til at opføre en ny permanent veranda/terrasse hvor den nuværende sommerveranda opstilles på det kommunalt ejede fortov.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til om ansøgningen skal nyde fremme, med henblik på efterfølgende byggesagsbehandling, afklaring af fortovsforholdene og fastlæggelse af leje.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at forvaltningen går i forhandling med Dragør Strandhotel om en løsning, som munder ud i en løsning med én samlet veranda. Den samlede løsning skal arealmæssigt være inden for rammerne af den nuværende plus den eksisterende sommerterrasse.

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A:

  Administrationens indstilling godkendes, og udvalget beder om også at få en ansøgning på en samlet ny verandabygning, inden for det eksisterende areal.

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Godkendt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har med e-mail af 19.4.2017 modtaget en principiel ansøgning fra Dragør Strandhotel om tilladelse til at bygge en ny permanent veranda/terrasse på fortovet foran hotellet, hvor der i dag opsættes en veranda i sommerhalvåret.

  Udbygningsforslaget fremgår af medsendte tegninger, der er bilag i sagen.

  Forslaget omfatter en udvidelse af verandaen i forhold til nuværende sommerveranda, ud mod Strandlinien, på 1,3 m, samt udførelse af et nyt trappeparti med handicap-rampe. Det forudsætter således, at fortovsarealet udvides med inddragelse af nuværende p-lomme. En sådan udvidelse har tidligere været afslået, ud fra hensyn til trafikafviklingen.

  Den nuværende og evt. fremtidige fortovskant og ansøgt veranda, er vist på bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  En eventuel efterfølgende byggesag skal behandles og godkendes i forhold til lokalplan og byggelovgivning mv.

  Strandhotellet er omfattet af Lokalplan 3 for Kongevejsområdet, der ikke specifikt regulerer veranda-tilbygninger. Dog vil udvidelsen i givet fald forudsætte at der meddeles dispensation fra lokalplanens maksimale bebyggelsesprocent på 100.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der foreligger lejeaftale for den nuværende benyttelse af fortovsarealet.

  Det er administrationens vurdering, at ændringer i brugen af det lejede areal forudsætter en genforhandling af kontrakten, herunder specielt lejeniveauet. Det er Økonomiudvalget, der varetager den umiddelbare forvaltning af leje af fast ejendom. Dette vil i givet fald ske i en særskilt sag.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017

  Bilag

 • 6
  Ansøgning om en hal til entreprenørmateriel
  Sagsid.: 17/997

  RESUMÉ:

  Udvalget skal behandle en ansøgning om landzonetilladelse til en erhvervshal i landzone, Kalvebodvej 37.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ansøgningen om landzonetilladelse til den ansøgte erhvervshal til entreprenørmateriel ikke imødekommes, men at hallen henvises til et erhvervsområde i byzone.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  For stemte:

  5 (A+C+O+T)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Godkendt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en ansøgning om landzonetilladelse (bilag 1) til en erhvervshal med en størrelse på 288 m2, til opmagasinering af entreprenørmaskiner. Hallen er beliggende på ejendommen Kalvebodvej 37 (bilag 2 og 3).

  Kalvebodvej 37 udgør en boligejendom i landzone, med en størrelse på 2761 m2, og med en beboelsesbygning på 146 m2.    

  Plan og lovforhold

  Ejendommen er beliggende i kommuneplanens enkeltområde 9.61. Områdets anvendelse er fastlagt til jordbrugsformål. Indenfor området må der kun opføres bebyggelse eller andre anlæg, som er nødvendige for jordbrugsdriften.

  Hovedformålet med landzonebestemmelserne i planlovens §§ 35 og 36, er at modvirke byspredning, ved at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land, og samtidig sikre at egentlig byudvikling sker, hvor der er åbnet mulighed for det gennem kommune- og lokalplanlægningen.

  Planloven åbner i § 37 mulighed for at indrette mindre lagervirksomheder i overflødiggjorte landrugsbygninger (på landbrugsejendomme), mens nybyggeri til erhvervsformål, som hovedregel skal henvises til erhvervsområder i byzone.

  Naboorientering

  Der er gennemført naboorientering i henhold til planlovens § 35 stk. 5, af 3 tilstødende naboer, der ikke har haft bemærkninger til det ansøgte.

  Vurdering

  Ved en vurdering af, om der bør meddeles landzonetilladelse til den ansøgte erhvervshal, er det navnlig de planlægningsmæssig og landskabelige hensyn, der bør tillægges vægt.

  Da den ansøgte hal ses at stride mod de planlægningsmæssige bestemmelser i området, der i princippet er forbeholdt jordbrugserhvervet, og da hallen, med sin synlige beliggenhed i det åbne land, anfægter de landskabelige hensyn i området, ses der ikke grundlag for at kunne imødekomme det ansøgte.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 35 stk. 1 og 5.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er foretaget orientering af naboer.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

  Bilag

 • 7
  Ny anvendelse af Tvillingegården -genbehandling
  Sagsid.: 16/3694

  RESUMÉ:

  Ved sagens 1. behandling den 4. april 2017, ønskede udvalget en uddybende redegørelse for anvendelse- og driftsforholdene, ved den ansøgte anvendelse af Tvillingegården.

  Den nævnte redegørelse fra ansøger vedlægges til udvalgets genbehandling af ansøgningen, om tilladelse til en ny bolig- og landbrugsmæssige anvendelse af Tvillingegården.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  redegørelsen om den nye landbrugsmæssige anvendelse af ejendommen tages til efterretning, og

  2.

  at

  der meddeles landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35, til at de eksisterende ferieboliger på ejendommen, genetableres til boligformål.

  3.

  at

  landzonetilladelsen meddeles på betingelse af, at der udarbejdes og fremsendes detaljerede indretningsplaner for den påtænkte anvendelse af alle eksisterende bygninger på ejendommen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Ad 1+2+3

  Godkendt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget behandlede den 4. april 2017 en ansøgning om nye bolig- og erhvervsmæssig anvendelse af ”Tvillingegården”, der hidtil hovedsagelig har været anvendt til fritidsformål: Bed & Breakfast.

  Udvalget besluttede at anmode om yderligere oplysninger om ejendommens fremtidige driftsforhold samt den forventede trafikale belastning.

  Administrationen har efterfølgende modtaget en redegørelse fra Advokatfirmaet Michael Friis Pedersen (bilag 1), der er bilagt et detaljeret projekt for en ny landbrugshal (bilag 2).

  Redegørelsens indhold

  I skrivelsens punkt 1 redegøres for adskillelsen mellem containervirksomheden, der i sin helhed lokaliseres i Kirstinehøj (matr. nr. 27c), og landbrugsvirksomheden, der genoptages på ”Tvillingegården”.

  I skrivelsens punkt 2 redegøres for den trafikale belastning af Ndr. Dragørvej, der vurderes at blive yderst begrænset, og svare til hvad der normalt forekommer fra en ordinær landbrugsejendom.

  I skrivelsens punkt 3 oplyses, at der i samarbejde med en landbrugskonsulent fra rådgivningsfirmaet VKST der leverer rådgivningsydelser til landbrug og erhverv, er besluttet at anvende landbrugsejendommen til kartoffelavl. I den forbindelse påtænkes der opført en landbrugshal på ca. 600 m2, placeret umiddelbar nord for den eksisterende bebyggelse.

  Administrationens vurdering af redegørelsen

  Det er administrationens vurdering, at det vedrørende anvendelsesforholdene på ejendommen, herefter kan konkluderes:

  At den påtænkte erhvervsmæssige anvendelse af ejendommen udgør en landbrugsmæssig drift (kartoffelavl).

  At den påtænkte anvendelse af de eksisterende hovedbygninger på ejendommen er til boligformål.

  At den påtænkte anvendelse til kontorformål, er begrænset, og kan betragtes som liberalt erhverv, der umiddelbart kan indrettes.

  At den påtænkte anvendelse af den eksisterende fritliggende bygning til værkstedsformål, ikke kræver landzonetilladelse.

  At den påtænkte anvendelse af den ansøgte landbrugshal, til håndtering af kartofler, ikke kræver landzonetilladelse.

  Forholdet til plan- og lovgrundlaget

  Anvendelsen af ejendommen til landbrugsformål (kartoffelavl) er i overensstemmelse med Kommuneplanens rammebestemmelser for det pågældende enkeltområde 9.81, der er udlagt til jordbrugsformål og større fritidsanlæg.

  Anvendelsen af den ansøgte landbrugshal til håndtering af kartofler, kræver ikke landzonetilladelse i henhold til planlovens § 36 stk. 1, nr. 3, om erhvervsmæssigt nødvendig byggeri på en landbrugsejendom.

  Anvendelsen af de eksisterende bygninger, til hovedsagelig boligformål samt et mindre kontor og værksted, kræver ikke landzonetilladelse.

  Det er dog administrationens vurdering, at ferieboligers tilbageførsel til boligformål, er en ændret anvendelse, der formelt kræver landzonetilladelse.

  Vurdering

  Der ses ikke planlægningsmæssige eller landskabelige hensyn, der taler imod en tilbageførsel af ferieboligerne til den oprindelige boliganvendelse i eksisterende bygninger.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 35 og § 36.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Høring er tidligere gennemført.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

  Bilag

 • 8
  Dispensation til et enfamiliehus
  Sagsid.: 15/752

  RESUMÉ:

  Der skal gives dispensation til et enfamiliehus, Øresunds allé 67, på bagrund af Planklagenævnets afgørelse af 2. maj 2017, således at der foreligger et korrekt hjemmelsgrundlag i sagen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles dispensation fra byplanvedtægte nr. 3, § 4, til det realiserede enfamiliehus, Øresunds Allé 67, i henhold til planlovens § 19.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Ændringsforslag fra C:

  Sagen udsættes til ekstraordinært møde, og forudgående har hele KB lejlighed til at stille opklarende, skriftlige spørgsmål.

  For stemte:

  4 (C+O+T+V)

  Imod stemte:

  2 (A)

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Godkendt.

  Punkt 23 blev behandlet under dette punkt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 12. januar 2016 at godkende et skitseprojekt for et enfamiliehus på Øresunds Allé 67 (bilag 1)

  Administrationen vurderede dengang, at en egentlig dispensation fra Byplanvedtægt nr. 3 § 4 ikke var nødvendig, idet administrationen skønnede at ejendommen alene fremstod som et 1½ etagers hus og ikke en to-etagers ejendom som forudsætter dispensation jf. bilag 2.

  Kommunens afgørelse blev påklaget til Planklagenævnet, der med kendelse af 2. maj 2017, gav klagerne medhold i at afgørelsen skulle være meddelt i form af en dispensation (bilag 3). Planklagenævnet lagde til grund, at den samlede længde af kviste er større en halvdelen af tagfladens længde på begge sider af ejendommen, og at disse kviste er markant fremskudt fra bygningens facadeplan.

  Planklagenævnets anfører afslutningsvis, at bestemmelsen i byplanvedtægtens § 4, om et maksimalt etageantal på 1½ etage, ikke udgør en del af vedtægtens principper, og sagen hjemvises på den baggrund til fornyet behandling, hvor kommunen skal tage stilling til hvorvidt den ønsker at give dispensation fra byplanvedtægten i henhold til planlovens § 19; en mulighed, der er eksplicit anført i planklagenævnets kendelse.

  Ejendommen er realiseret på baggrund af den meddelte byggetilladelse og denne sag omhandler derfor tilvejebringelsen af den korrekte hjemmel for den allerede trufne afgørelse.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 19 og § 20.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgning om dispensation har været til orientering hos de omboende i henhold til planlovens § 20, og der er modtaget 3 nabohøringssvar.

  1. nabohøringssvar (bilag 4) anfører at kommunen bør give dispensation i den pågældende sag.

  2. nabohøringssvar (bilag 5), er underskrevet af en kreds af de omboende, og det anføres at der ikke bør gives dispensation, blandt andet grundet indbliksgener. I nabohøringssvaret indgår 7 bilag, hvoraf der vedhæftes 5 (bilag 7-11), idet de 2 resterende bilag allerede indgår i sagen.

  3. Nabohøringssvar (bilag 6) fra Fristrandens vejlaug, gør indsigelse mod en eventuel dispensation til enfamiliehuset.

  Administrationen skal bemærke, at der vil være klageadgang til Planklagenævnet i forhold til en ny afgørelse om meddelelse af dispensation.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

  Bilag

 • 9
  Hundelufterområde ved Dragør Sydstrand
  Sagsid.: 17/1033

  RESUMÉ:

  Stillingtagen til udlægning og indretning af et areal ved Dragør Sydstrand til fritløbende hunde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at den foreslåede placering og indretning af et hundelufterområde godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Sagen udsættes til næste møde.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved mødet i BEPU den 4. april blev 2 forslag fra henholdsvis Liste T og Venstre, om udlægning af et hundelufterområde, for fritløbende hunde, behandlet under eet (sagsfremstillingerne er vedlagt som bilag).

  Det blev besluttet, at forvaltningen skal fremkomme med forslag til placering, areal og økonomi.

  Forvaltningen vil foreslå, at området placeres ved den vestlige ende af Sdr. Strandvej, omfattende et areal på ca. 8000 m2, se vedlagte kortbilag.

  Dette areal har tidligere været en fyldplads for kommunen, og sætninger har gjort, at det fremtræder svagt bakket.

  Det plejes i dag ved én årlig slåning, mens det plane naboareal mod øst, der benyttes som lege- og opholdsområde (med bålplads), slås hyppigt.

  Det foreslås, at området hegnes med vildthegn og der indplaceres 2 klaplåger samt en låge, for at sikre adgang med slåmaskinel.

  Der placeres affaldsstativ og skiltning om regler for færdsel med hunde i kommunens kystområder.

  Arbejdet kan udføres af Vej- og Gartnerafdelingen.

  LOVE/REGLER:

  Arealet er, i lighed med det øvrige kystlandskab, fredet.

  Indretningen med hegning strider ikke imod fredningsbestemmelserne.

  Der tillades ikke opsætning af faste installationer/redskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Vej- og Gartnerafdelingen har opgjort omkostningerne ved indhegning og indretning af arealet til ca. 30.000 kr., hvis afdelingen selv udfører opgaven. Denne materialeomkostning kan finasieres over ”naturpuljen” på driftsbudgettet, dog med den konsekvens, at andre planlagte opgaver i forbindelse med afgræsning og naturpleje (fx vandforsyning til visse folde) delvist må udskydes.

  Udlægning af arealet til hundelufterområde forudsætter tillige, at plejeniveauet skal hæves fra nuværende 1 årlig slåning til flere slåninger, hvilket skal indpasses i afdelingens samlede arbejdstilrettelæggelse.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. august 2017.

  Bilag

 • 10
  Genbehandling Forslag til ombygning af krydset Møllevej/Krudttårnsvej
  Sagsid.: 17/153

  RESUMÉ:

  Genbehandling af forslag til ændring af krydset Møllevej / Krudttårnsvej med fokus på bløde trafikanter. Udvalget skal tage stilling til en ændring af krydset Møllevej / Krudttårnsvej, med henblik på at opnå større trafiksikkerhed og –tryghed.  Der er afsat midler i anlægsbudget 2017 til en ombygning af krydset.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller

  1a

  at

  krydset Møllevej/Krudttårnsvej ombygges til en rundkørsel uden cykelbane

  ELLER

  1b

  at

  krydset Møllevej/Krudttårnsvej ombygges ved sideforskydning

  2.

  at

  detailprojektering af valgt løsning iværksættes og projektet sendes i udbud

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Ad 1a

  For stemte:

  3 (A+V)

  Imod stemte:

  4 (C+I+O+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 1b

  For stemte:

  4 (C+I+O+T)

  Imod stemte:

  2 (A)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 4. april 2017 at tilbagesende forslag til ombygning af krydset Møllevej/Krudttårnsvej til administrationen med ønske om forslag til:

  1) Rundkørsel med cykelsti og en mulig konsekvensberegning af ændret adfærd og med særlig fokus på bløde trafikanter.

  2) Forslag til sideforskydning med fokus på bløde trafikanter og overgangsforhold.

  De ønskede forslag er indarbejdet i nedenstående afsnit for henholdsvis rundkørsel og sideforskydning.

  I forbindelse med Kommunens Trafiksikkerhedsplan 2016 blev der gennemført undersøgelse af borgernes utryghed. Her blev krydset Møllevej / Krudttårnsvej udpeget som utrygt af markant flere end noget andet sted i kommunen.

  Der foreligger skitseforslag for følgende tre mulige løsninger, hvoraf administrationen er bedt om at belyse sideforskydning og rundkørsel yderligere:

  1. Udbygning af vigepligtsreguleret kryds ved sideforskydning af krydset mod syd
  2. Ombygning af krydset til en rundkørsel
  3. Signalregulering af krydset

  Trafikrådgiver har for Dragør Kommune undersøgt, hvordan krydset mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejdet anlægsoverslag for de tre løsningsforslag. Notat herom fremgår af notat (bilag 1).

  Til genbehandlingen har trafikrådgiver suppleret med belysning af forholdene for de bløde trafikanter samt vurdering af mulig ændret adfærd som følge af krydsombygningen. Dette fremgår af notat bilag 2.

  1. Sideforskydning

  En sideforskydning vil ikke nødvendigvis have samme trafiksikkerhedsmæssige effekt som en rundkørsel. Den vil dog udbedre oversigtsforholdene. Etablering af midter-helleanlæg vil endvidere virke hastighedsdæmpende, men ikke i samme grad som en rundkørsel.

  Løsningen vil forbedre de bløde trafikanters krydsning af Krudttårnsvej – Bachersmindevej. Midterhellerne anlægges, så de kan benyttes som støttepunkter for krydsende fodgængere. Se bilag 3 (tegning 1). Det østlige helleanlæg suppleres som det mest benyttede med fodgængerfelt. De øvrige benyttes knap så meget og etableres med midterheller men uden fodgængerfelt. Der kan senere etableres fodgængerfelter, hvis behovet skulle vise sig. Cyklister kan vælge at benytte helleanlæggene på vej på tværs.

  Estimeret anlægsudgift ca. 1 mio. kr. inkl. optionen for udlægning af nyt fortovsareal til busstoppestedet på nordsiden af Bachersmindevej. Administrationen skønner ikke at et egentligt fortov på nordsiden er nødvendigt pt i forhold til brugen af stoppestedet.

  1. Rundkørsel

  En rundkørsel vil udbedre oversigtsproblemerne og har en god fartdæmpende effekt samt opretholde en god trafikafvikling. Løsningen er samlet set god for både bilister og fodgængere. Forholdene for cyklister afhænger af løsningsvalg.

  Der er skitseret to rundkørselsløsninger én med cykelbane (bilag 4 – tegning 2) og én uden cykelbane (bilag 5 – tegning 3). Når der ikke er en cykelbane bliver biler/busser blandet med cyklister. Det er mere utrygt for cyklisterne, men også mere trafiksikkert, hvorfor det frarådes at etablere rundkørsler med cykelbaner. Erfaringsmæssigt kan etablering af rundkørsler medføre et forøget antal cyklistulykker. Ved en krydstælling ved Møllevejskrydset i myldretiderne blev der dog ikke konstateret cyklister i krydset. Dette indikerer et lavt antal cyklister i krydset, hvorfor risikoen vurderes at være begrænset. En kommende forlængelse af fællesstien langs Krudttårnsvej og en evt. fremtidig videreførelse af stien til Fælledvej vil endvidere bevirke, at antallet af cyklister i krydset må forventes at være lavt.

  Rundkørselsløsningerne er udformet med midterheller som støttepunkter og fodgængerfelter i alle tre tilfarter. Dette vil tydeliggøre rundkørslen og dens hastighedsdæmpende effekt.

  Estimeret anlægsudgift ca. 1,75 mio. kr. inkl. optionen for udlægning af nyt fortovsareal til busstoppestedet på nordsiden af Bachersmindevej. Administrationen skønner ikke at et egentligt fortov på nordsiden er nødvendigt pt i forhold til brugen af stoppestedet.

  Ændret adfærd:

  De nuværende dårlige oversigtsforhold i krydset vurderes ikke at have en større betydning for trafikanternes rutevalg i området. Ændring af krydset til en rundkørsel med bedre oversigt vurderes kun i begrænset omfang at flytte trafik. En evt. ændring i trafikken vil dog være en fordel, da det vil betyde, at uønsket gennemkørende trafik i fx Vængekvarteret mindskes. Se evt. uddybning i notat bilag 2, side 2 om ændret adfærd.

  1. Signalregulering

  Et signalreguleret kryds vil nedsætte fleksibiliteten i krydset i forhold til, hvor trafikbelastet krydset vil være. Trafikmængden i krydset vurderes at være for lille til at berettige en signalregulering. Signalregulering vil ikke have en fartdæmpende effekt. Administrationen anbefaler derfor at der ikke arbejdes videre med denne løsning.

  Estimeret anlægsudgift ca. 1,25 mio. kr. inkl. optionen for udlægning af nyt fortovsareal til busstoppestedet på nordsiden af Bachersmindevej.

  Udbudsresultatet vil blive forelagt for udvalget, når det foreligger.

  Det kan i øvrigt oplyses, at Vej & Gartnerafdelingen i den kommende vinterperiode påtænker at forlænge den SF stens belagte fællessti langs Krudttårnsvej fra Store Magleby Strandvej hen forbi Grundejerforeningen Kålmarken til Møllevejskrydset, nu hvor poplerne er blevet fældet. Herved dannes der en sikker cykel gangsti fra krydset Møllevej / Krudttårnsvej og hele vejen til Søndre Tangvej.

  Endvidere kan der fra Møllevejskrydset til Fælledvej etableres en fællessti for cyklende/gående, hvilket er i tråd med ønske i gældende kommuneplan om udfyldning af et af hullerne i hovedstinettet i kommunen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 1.500.000 kr. til krydset Møllevej/Krudttårnsvej er afsat i anlægsbudget 2017.

  Anlægsbudget på 250.000 kr. til trafikregulering på Møllevej er endvidere afsat i anlægsbudget 2017.

  I alt er der således afsat 1.750.000 kr. i anlægsbudget 2017.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ombygning af krydset har været et stort ønske for mange i forbindelse med elektronisk borgerundersøgelse af oplevet utryghed på kommunens veje forud for vedtagelsen af Trafiksikkerhedsplanen i 2016.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

  Bilag

 • 11
  Flytning af skiltet hastighedsgrænse på Kirkevej
  Sagsid.: 16/2734

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget har besluttet at få undersøgt muligheden for at flytte skilt med 60 km/t ophør til før haveforeningen Maglebylund. Københavns Politi kan give samtykke til flytningen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at skiltet hastighedsgrænse ophør af 60 km/t på Kirkevej flyttes fra umiddelbart vest for Hartkornsvej til umiddelbart vest for Maglebylund samt at hastighedsgrænsen i østgående retning ændres tilsvarende.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Sagen udsættes til næste møde.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 4. oktober 2016 at lade administrationen undersøge muligheden for at flytte skiltet med 60 km/t ophør til før haveforeningen Maglebylund, også henset til biler, der sænker hastigheden for at svinge ind.

  Skiltet med ophør af 60 km/t står i dag umiddelbart vest for Hartkornsvej og ønskes flyttet til umiddelbart vest for Maglebylund (se kortbilag). Herved er der i retning mod Dragør 50 km/t hastighedsgrænse fra vest for Maglebylund og resten af vejen ind til Dragør gamle by.

  Administrationen formoder, at udvalget forestiller sig skiltningen i østgående retning (mod Store Magleby) flyttet tilsvarende henset til biler, der sænker hastigheden for at svinge ind i haveforeningen. Ved en flytning også i østgående retning tages der også hensyn til beboere på Thimandsvænget, som har ønsket hastighedsgrænsen flyttet for at mindske støjen fra trafikken. Ligeledes har ønsket om lavere hastighed på Kirkevej været blandt borgernes tilbagemeldinger i forbindelse med udarbejdelsen af Trafiksikkerhedsplan 2016.

  Københavns Politi har oplyst, at de kan give samtykke til en sådan flytning af den skiltede hastighedsgrænse ophør af 60 km/t samt en tilsvarende ændring af hastighedsgrænsen i østgående retning.

  LOVE/REGLER:

  Vejloven og færdselsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Flytning af skilte medfører ingen udgifter for Dragør Kommune. Flytning vil kunne udføres af kommunens Vej- og Gartnerafdeling.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. august 2017.

  Bilag

 • 12
  Supplerende busbestilling 2018
  Sagsid.: 17/373

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. marts 2017 at få undersøgt, hvordan der skabes bedre dækning end timedrift mellem Dragør Stationsplads og lufthavnen i tidsrummet ca. kl. 18:00 - 00:30. Movia oplyser, at det er muligt at ændre busdriften på linje 35 til minimum ½ times drift mellem ca. kl. 7-24 på alle ugens dage.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  linje 35 med virkning fra 2018 udvides til ½ times drift mellem Dragør Stationsplads og lufthavnen om aftenen i tidsrummet ca. kl. 18-24 for en pris på driftsudvidelsen på 65.000 kr. årligt.

  ELLER

  2.

  at

  linje 35 med virkning fra 2018 udvides til ½ times drift mellem Dragør Stationsplads og lufthavnen alle ugens dage inkl. søndage i tidsrummet ca. kl. 7-24 for en pris på driftsudvidelsen på 210.000 kr. årligt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Ad. 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. marts 2017 at få undersøgt, hvordan der skabes bedre dækning end timedrift (½ times drift) mellem Dragør og metroen i lufthavnen i tidsrummet ca. kl. 18:00 - 00:30.

  Udvidet drift på linje 35 om aftenen:

  Movia oplyser, at det er muligt at ændre busdriften på linje 35 om aftenen mellem Dragør Stationsplads og lufthavnen til ½ times drift i stedet for timedrift, uden det medfører behov for ekstra busser. Movia vurderer, at det vil medføre en passagertilskrivning på ca. 60.000 rejsende årligt. Udvidelsen vil medføre en forøget udgift for kørslen i Dragør Kommune på ca. 35.000 kr./år og en forøget udgift for kørslen i Tårnby Kommune på ca. 30.000 kr./år. I alt en udgiftsforøgelse på ca. 65.000 kr./år for Dragør Kommune, hvis ikke Tårnby Kommune ønsker at medfinansiere driftsudvidelsen.

  Udvidet drift på linje 35 om søndagen:

  Movia oplyser endvidere, at der i dag også er timedrift på linje 35 mellem Dragør Stationsplads og lufthavnen om søndagen. Denne drift kan tilsvarende udvides til ½ times drift, således at der minimum er ½ times drift på linje 35 alle ugens dage i tidsrummet ca. kl. 7-24. Movia vurderer, at det vil medføre en passagertilskrivning på ca. 75.000 rejsende årligt. Udvidelsen vil medføre en forøget udgift for kørslen i Dragør Kommune på ca. 90.000 kr./år og en forøget udgift for kørslen i Tårnby Kommune på ca. 120.000 kr./år. I alt en udgiftsforøgelse på ca. 210.000 kr./år for Dragør Kommune, hvis ikke Tårnby Kommune ønsker at medfinansiere driftsudvidelsen.

  Movia har brug for Dragør Kommunes endelige beslutning om eventuel driftsudvidelse hurtigst muligt efter Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2017 af hensyn til den videre planlægning. Movia oplyser, at det er vigtigt, at beslutningen også inkluderer, at Dragør Kommune dækker Tårnby Kommunes del af udgiften for udvidelsen, da Tårnby Kommune ikke umiddelbart er villige til at dække omkostningen for udvidelsen.

  LOVE/REGLER:

  Lov om trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  En driftsudvidelse til ½ times drift på linje 35 mellem Dragør Stationsplads og lufthavnen om aftenen vil medføre en forøget udgift for kørslen i Dragør Kommune på ca. 35.000 kr./år og en forøget udgift for kørslen i Tårnby Kommune på ca. 30.000 kr./år. I alt en udgiftsforøgelse på ca. 65.000 kr./år for Dragør Kommune, hvis ikke Tårnby Kommune ønsker at medfinansiere driftsudvidelsen.

  En driftsudvidelse til minimum ½ times drift på linje 35 mellem Dragør Stationsplads og lufthavnen alle dage ca. kl. 7-24 (inklusive søndage) vil medføre en forøget udgift for kørslen i Dragør Kommune på ca. 90.000 kr./år og en forøget udgift for kørslen i Tårnby Kommune på ca. 120.000 kr./år. I alt en udgiftsforøgelse på ca. 210.000 kr./år for Dragør Kommune, hvis ikke Tårnby Kommune ønsker at medfinansiere driftsudvidelsen.

  Administrationen vurderer, at det er muligt at afholde udgiften inden for eksisterende budget til offentligt transport, idet der er budgetteret konservativt med et råderum, der fx kan rumme opståede prisstigninger på diesel eller faldende passagertal.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen påtænker at drøfte driftsudvidelsen med Tårnby Kommune og forespørge til Tårnby Kommunes interesse i medfinansiering i driftsudvidelsen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Driftsudvidelse til/fra lufthavnen om aftenen er i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik om at fremme optimal tilgængelighed til de overordnede trafiksystemer.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

 • 13
  Mulighed for opmærkning af p-båse på Vestgrønningen
  Sagsid.: 16/2734

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 4. oktober 2016 at lade administrationen undersøge muligheden for opmærkning af parkeringsbåse i begge retninger på Vestgrønningen. Endvidere på den vestlige side at undersøge muligheden for en afmærket cykelsti på indersiden af parkeringsbåse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke afmærkes parkeringsbåse på begge sider af Vestgrønningen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Sagen udsættes til næste møde.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 4. oktober 2016 at lade administrationen undersøge muligheden for opmærkning af parkeringsbåse i begge retninger på Vestgrønningen, idet parkerede biler faktuelt sænker hastigheden meget. På den vestlige side bad udvalget om at få undersøgt afmærket cykelsti på indersiden af parkeringsbåse.

  Endvidere besluttede By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. maj 2017 at få udarbejdet A-skema om trafiksikkerheden for Dragør Skole Syd som et samlet projekt/vurdering af hele Vestgrønningen. Dette med tanke på budgetlægningen for 2018. Blandt andet overvejelser om såvel parkering som cykelbaner indgår i det samlede projekt.

  Det vil være muligt at etablere parkeringsbåse i begge sider på en del-strækning på Vestgrønningen. En egentlig opmærkning af parkeringsbåse vil dog medføre mindre parkeringskapacitet end i dag, hvor der parkeres på Vestgrønningen uden afmærkning.

  Ved etablering af afmærkede parkeringsbåse på den vestlige side af Vestgrønningen i muligt omfang er der med det nuværende vejprofil ikke fysisk plads til samtidig at etablere en egentlig cykelsti på indersiden af parkeringsbåsene.

  Ved etablering af parkeringsbåse langs Vestgrønningen vil det ikke være muligt samtidig at forbedre trygheden og tilgodese sikker skolevej til Dragør Skole Syd på Vestgrønningen i form af cykelbaner.

  Administrationen har udarbejdet A-skema om trafiksikkerheden for Dragør Skole Syd i henhold til ovenstående ønske fra By-, Erhvervs- og Planudvalget med inddragelse af blandt andet de ovenstående aspekter. Administrationen foreslår derfor at ændringer i området afventer en samlet løsning.

  LOVE/REGLER:

  Vejloven og færdselsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Forbedrede forhold for skolebørnene på Vestgrønningen ved Dragør Skole Syd er en del af Trafiksikkerhedsplan 2016 for Dragør Kommune. Forbedrede forhold på Vestgrønningen er i 3 af trafiksikkerhedsplanens anlægsprojekter nævnt blandt projekterne med størst effekt i forhold til skønnede omkostninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. august 2017.

 • 14
  Miljøbeskyttelse af Øresund
  Sagsid.: 17/1209

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har modtaget en opfordring til at tilslutte sig en henvendelse til den danske og den svenske stat om at indgå en fælles aftale om beskyttelse af miljøet i Øresund.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune tilslutter sig den fælles opfordring til bedre beskyttelse af miljøet i Øresund.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Sagen udsættes til næste møde.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget en henvendelse fra ”Øresundsgruppen”, der repræsenterer 13 NGO’er, med en opfordring til at kommunen tilslutter sig en opbakning til at opfordre den danske og svenske stat til at indgå en fælles aftale om beskyttelse af miljøet i Øresund.

  De kommuner på den danske side og svenske side, der deltager i det såkaldte ”Øresundvandsamarbejde” har tilsluttet sig initiativet.

  Dragør Kommune er ikke en del af det formaliserede Øresundsvandsamarbejde.

  Initiativet har fokus på beskyttelse af Øresunds unikke natur, med den meget store variation af forskellige habitater og høj biodiversitet - samlet på et lille område. Formålet er at stile mod ”en langsigtet beskyttelse, der vil give optimale muligheder for at brande Øresundsregionen som en ambitiøs og troværdig forvalter af sit blå miljø, og udnytte de formidlingsmæssige, rekreative og turismemæssige potentialer, der ligger i et suverænt havmiljø i en tæt befolket region.”

  Henvendelsen med tilhørende ”fælles erklæring om beskyttelse af Øresund” er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. august 2017.

  Bilag

 • 15
  Udbudsstrategi for indsamling af affald
  Sagsid.: 16/3582

  RESUMÉ:

  Tårnby Kommune har indledt en proces i samarbejde med ARC med henblik på at forbedre ARC"s økonomi ved at overdrage indsamlingen af affald ti ARC. I forbindelse med processen er en række fordele og ulemper afdækket, som peger på, at der ved hjemtagning af indsamlingsopgaven er mulighed for at forbedre kommunens økonomi, skabe synergier ARC"s kommuner i mellem, optimere serviceniveauet over for borgerne i et transparent samarbejde med renovatøren, men at der samtidig er en økonomisk risiko forbundet ved indtrædelse i et selvstændigt selskab, sammen med ARC og Tårnby Kommune. Med den baggrund skal Dragør Kommune revurdere udbudsstrategien for indsamling af affald.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune i samarbejde med Tårnby Kommune overdrager indsamling af affald mv. til ARC.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Ændringsforslag fra Asger Larsen (I):

  At indsamlingen af affald sendes i udbud.

  For stemte:

  1 (I)

  Imod stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Administrationens indstilling.

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde den 2. marts 2017 vedtog BEPU, at udbudsprocessen i forbindelse med indsamling af affald i Dragør Kommune blev igangsat i samarbejde med Tårnby Kommune. Den 2. maj er BEPU blevet orienteret om, at Tårnby Kommune agter at overdrage opgaven til ARC med henblik på at øge omsætningen og dermed den samlede økonomi i ARC, ligesom samarbejdet om at optimere ordningerne forventes at kunne foregå i et gensidigt tillidsfuldt forhold til fordel for Tårnby Kommune. Dragør Kommune vurderede med baggrund i de gennemførte beregninger, at Dragør Kommune vil kunne opnå en besparelse på mellem 4-8% af renovationsgebyret, såfremt kommunen overdrager opgaven til ARC på samme vilkår som Tårnby Kommune.

  ARC har afklaret, at ARC fremadrettet lovligt kan udvide sit forretningsområde ved at indgå aftaler med en eller flere ejerkommuner om at tilbyde at indsamle affald. Det kræver en vedtægtsændring, som skal besluttes i interessentkommunerne, som er i proces, som blandt andet omfatter dannelse af et selvstændigt selskab i ARC med henblik på adskillelse af økonomien.

  En hjemtagning af indsamlingsopgaven er allerede implementeret hos flere kommuner, som typisk overdrager opgaven til forsyningen. Frederiksberg Kommune har hjemtaget indsamlingen, ligesom Halsnæs Forsyning nu løser opgaven for Halsnæs Kommune, Hillerød er i en proces om samme løsning, ligesom Hvidovre Kommune har hjemtaget indsamlingen af pap og Rødovre Kommune har vurderet de økonomiske konsekvenser ved hjemtagning.

  Ved en hjemtagning vil Dragør Kommune jævnligt evaluere om ordningen er konkurrencedygtig i samarbejde med ARC og Tårnby Kommune. Det forventes at det etablerede selskab vil være åbent omkring samarbejde med andre ARC-kommuner, herunder at afsøge synergier mellem ARC"s øvrige interessent-kommuner for at optimere drift og økonomi i forbindelse med indsamlingen.

  Dragør Kommune vurderer, at ARC kan løse den nye opgave på samme niveau og muligvis med en højere service end den nuværende renovatør. Ud over energianlægget har ARC hjemtaget følgende opgaver for interessentkommunerne: Drift af genbrugspladser, omlastning og afsætning af genanvendeligt affald fra kommunernes indsamlingsordning, drift af SMOKA med afsætning og transport af farligt affald.

  Dragør Kommune skal derfor nu revurdere beslutningen fra mødet den 2. marts og træffe en beslutning om at Dragør Kommune ønsker at fortsætte samarbejdet med Tårnby Kommune om indsamling af affald, eller om Dragør skal udbyde indsamlingsopgaven i et separat udbud på markedsvilkår i en 5-årig aftale. Mulighederne er:

  1 Udbud uden Tårnby Kommune – forventet stigning på renovationstaksterne på ca. 10% ift. nuværende

  2 Direkte tildeling af opgaven til ARC – besparelsespotentiale 4-8% af nuværende pris – låne i kommunekredit og hvile i sig selv – beregning fra ARC

  Der er således et økonomisk potentiale mellem at udbyde eller overdrage opgaven til ARC på mellem 14-18%.

  Følgende parametre vil have indflydelse på valg af udbudsstrategi:

  • Økonomien vil være påvirket af stordriftsfordele ved særydelser, finansiering hos Kommunekredit og ordningen skal hvile i sig selv
  • Optimering og sparring med leverandør fremmes ved et gensidigt kommunalt samarbejde
  • Økonomisk transparens ved ændring af ydelser i forbindelse med kontraktperioden
  • Annullering af kontrakt kan medføre en ekstraordinær økonomisk belastning af renovationsbudgettet i Dragør Kommune
  • Risiko for at vedtægtsændringer ikke bliver godkendt
  • Manglende erfaring hos ARC kan påvirke opstartsperioden

  For at opnå den forbedret økonomi og synergi ved overdragelse af ordningen til ARC i et fælles selskab må det forventes, at ordningerne kommunerne med tiden bliver mere ensrettet.

  Såfremt opgaven hjemtages kan det betyde at skraldebilerne skal indkøbes af Dragør Kommune, som kan påvirke låneramme. Omfanget vurderes at udgøre maksimalt 2 mio. kr. Bilerne vil blive overdraget til ARC"s nystiftede selskab ved opstart og vil derved blive tilbageført til Dragør Kommune.

  Uanset valg af udbudsstrategi vil Dragør Kommune investere i indsamlingsmateriel tilpasset de nye ordninger ved haveboliger. Investeringen forventes at udgøre ca. 1.3 mio. kr. til to-kammerbeholdere og dobbeltstativer til sække ved boliger med særlige adgangsforhold, som vil blive finansieret af opsparingen på renovationsbudgettet. Større beholdere og maxicontainere vil blive lejet af containerleverandør. 

  Såfremt Dragør Kommune beslutter at overdrage opgaven til ARC vil en samarbejdsaftale skulle besluttes på august mødet ad hensyn til bestilling af biler.

  Samtidig ønsker forvaltningen at forlænge kontrakten med den nuværende renovatør til 1. december 2018 ad hensyn til tidsplanen for ARC"s indkøb af skraldebiler.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udbuddet af indsamling af affald har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen, da ordningen er takstfinansieret.

  Det forventes at taksten vil kunne reduceres med ca. 4-8% i forhold til de nuværende takster, såfremt ARC overtager ydelsen, men at den stiger med op til 10%, såfremt indsamlingen udbydes til ekstern leverandør.

  Der er risiko for at kommunens låneramme vil blive påvirket med indkøb af skraldebiler, såfremt vedtægtsændringerne ikke er færdigbehandlet hos ARC"s interessentkommuner senest august 2017.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Affaldsplan 2015-2024.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

 • 16
  Fremrykning af anlægsprojekter
  Sagsid.: 17/1434

  RESUMÉ:

  Udvalget skal behandle en fremrykning af mulige anlægsprojekter til udførelse i 2017, med henblik på bedst mulig udnyttelse af anlægsrammen i 2017 og 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter hvorvidt følgende seks anlægsprojekter ønskes fremrykket til udførelse i 2017:

  1.

  at

  at der meddeles en anlægsbevilling på 1.5 mio. kr. til anlæg af en ny badeplatform ved fortet og at rådighedsbeløbet frigives

  2.

  at

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0.2 mio. kr. til færdiggørelse af renoveringen af Dragør Søbad og at rådighedsbeløbet frigives

  3.

  at

  at der meddeles en anlægsbevilling på 2.0 mio. kr. til facaderenovering af Hollænderhallens sidebygninger med bibliotek og at rådighedsbeløbet frigives

  4.

  at

  at der meddeles en anlægsbevilling på 1.8 mio. kr. til anlæg af kombineret cykel/gangsti langs Bachersmindevej og at rådighedsbeløbet frigives

  5.

  at

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0.34 mio. kr. til anlæg af flere P-pladser ved daginstitutionen ved Køjevænget og at rådighedsbeløbet frigives

  6.

  at

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0.25 mio. kr. til genopretning af Enggården og at rådighedsbeløbet frigives

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Ad. 1+2+3+4+5+6

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Tillægsforslag fra A + T:

  A + T foreslår, at forvaltningen – inden udgangen af 2017 og efter dialog med grundejerforeningen Strandjægervej – anlægger 2-3 asfaltbump eller vejsidebede i den ende af Strandjægervej, hvor omsorgscenter Enggården ligger.

  Der forventes en maksimal anlægsramme på kr. 100.000, som hermed frigives.

  For stemte:

  4 (A+O+T)

  Imod stemte:

  3 (C+I+V)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I økonomiaftalen for 2017 er der udmeldt en samlet anlægsramme for kommunerne. Dragør Kommunes andel udgør ca. 40 mio. kr. Det må forventes at der også indgår en begrænsning på anlæg i økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2018.

  Med Dragør Kommunes byggeri af ny svømmehal og ambitiøse anlægsprogram i øvrigt, er anlægsrammen under pres i budgettet frem mod 2020. Anlægsbudgettet for 2018 er på ca. 53 mio. kr. før stillingtagen til nye anlægsprojekter ifm budget 2018.

  Samtidig er der projekter som er sat til udførsel i 2017, men som ikke kan gennemføres og faktureres. Det gælder eks. udearealer, som først kan opstartes i 3. kvartal.

  Forvaltningen har derfor kigget på muligheden for at fremrykke anlægsprojekter til udførsel i 2017, med henblik på at optimere udnyttelse af anlægsrammen. Forvaltningen vurderer at seks projekter er mulige at gennemføre i 2017. Det forudsætter dog at projekterne godkendes og at anlægsbevillinger meddeles senest i juni måned.

  Projekt A - ny badeplatform ved fortet. Den eksisterende badeplatform ved fortet også kaldet pontonerne er nedslidt og i dårligere stand end antaget. Det vurderes at badeplatformen ikke kan opstilles igen i 2018. Det forslås derfor at der indkøbes en ny i 2017 som opstilles til badesæsonen 2018. Projektet indgår ikke i kommunalbestyrelsens anlægsbudget for 2017 til 2020, men vil indgå i budgetlægningen for 2018-2021.

  Projekt B - færdiggørelse af renoveringen af søbadet. Gennem de sidste 4 år er søbadet renoveret - fra dæk og ned. I 2017 og 2018 gennemføres renovering af tag og facader på bygningerne i herre- og dameafdelingen på søbade. Der er afsat 0.8 mio. kr. i 2017 og 0.2 mio. kr. i 2018. Det er muligt at gennemføre renoveringen i en proces i 2017. Den øgede renovering vil ikke påvirke badegæsternes mulighed for at benytte badeanstalten i badesæsonen. Projektet indgår i anlægsbudgettet for 2017-2020.

  Projekt C - facaderenovering af sidebygninger som rummer bibliotek og indgang til Hollænderhallen. Projektet omfatter facaderenovering og udskiftning af vinduer. Facaderenovering af selve Hollænderhallen er opstartet og gennemføres i 2017. I anlægsbudgettet er renoveringen af sidebygningen sat til 2019. Det er muligt at fremrykke renoveringen så den udføres ifm den igangværende facaderenovering. Det vurderes også muligt at gennemføre projektet samtidigt med opførsel af den nye svømmehal. Projektet indgår i anlægsbudgettet for 2017-2020.

  Projekt D - anlæg af kombineret cykel/gangsti langs Bachersmindevej fra Fælledvej til Krudttårnsvej. T-krydset Krudttårnsvej/ Bachersmindevej /Møllevej skal ombygges i 2017. Det er muligt at udvide projektet med anlæg af en kombineret cykel/gangsti langs Bachersmindevej, hvorved et af hullerne i kommunens hovedstinet udfyldes. Projektet indgår ikke som et konkret projekt i anlægsbudgettet for 2017-2020 men er et prioriteret projekt for sikker skolevej i kommunens Trafiksikkerhedsplan 2016 og et ønske i den gældende kommuneplan.

  Projekt E - flere P-pladser ved daginstitutionen Køjevænget. Der er pres på parkeringer ved daginstitutionen, specielt ved aflevering og ved afhentning af børn.

  Det er muligt umiddelbart at etablere 8 nye parkeringspladser i forlængelse af de eksisterende ved institutionen.

  Projektet indgår ikke i anlægsbudgettet for 2017-2020, men har længe været et ønske fra institutionens brugere.

  Projekt F - genopretning af Enggården. Der er årligt afsat 0.25 mio. kr. til genopretning af Enggården, dog ikke for 2017. Udskiftning af vinduer i den gamle del af Enggården er prioriterede projekter i genopretningsplanen og en aktivitet som kan gennemføres i 2017.

  Forslagene beløber sig til i alt 6.09 mio. kr. Det er en forudsætning for at projekterne kan udføres i 2017 at projekterne godkendes og anlægsbevillinger frigives senest på kommunalbestyrelsens møde i juni.

  Der vil i forbindelse med budget 2018-21 blive fremlagt forslag til anlægsplan under hensyn til de rammer som forventes udmeldt med økonomiaftalen i juni 2017.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det er muligt at fremrykke projekterne uden at det har konsekvenser for beslutningen om at have en kassebeholdning på mindst 60 mio. kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

 • 17
  Frigivelse genopretning af daginstitutioner 2017
  Sagsid.: 17/1389

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til genopretning af Dragørs daginstitutioner for 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 624.600 kr. til genopretning af Dragørs daginstitutioner og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudgettet er der afsat 624.600 kr. til genopretning af daginstitutionerne.

  Genopretningen er en løbende proces for udskiftning/fornyelse af bygningsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

  Der er i 2017 prioriteret aktiviteter på 5 ud af 21 af kommunes daginstitutioner. På de 5 daginstitutioner er følgende aktiviteter prioriteret:

  Hollænderhuset

  • Opsætning af hegn omkring ny boldbane

  Elisenborg

  • Nyt tagpap på mellembygning

  Nordstrandens vuggestue

  • Nye tage på krybberum

  Sansehuset

  • Renovering af vinduer
  • Udskiftning af lysarmaturer og lofter

  Strandengens SFO

  • Behandling af træfacader

  Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag, som viser en forløbelig udgift for årene 2017-2021 på ca. 1.3 mio. kr.  I 2017 udarbejdes der ny genopretningsplan for daginstitutionerne hvor nye aktiviteter løbende vil blive tilføjet planen i takt med at bygningerne gennemgås af administrationen.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og planudvalget den 6. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyresen den 22. juni 2017.

  Bilag

 • 18
  Frigivelse genopretning af skoler 2017
  Sagsid.: 17/1022

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevillig til genopretning af Dragørs 3 skolematrikler for 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 1.514.700 kr. til genopretning af Dragørs 3 skolematrikler og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2017 er der afsat 1.514.700 kr. til genopretning af skolerne.

  Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af bygningsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

  I 2016 har Hovedstadens beredskab foretaget brandeftersyn på Dragørs to skoler beliggende på 3 matrikler.

  I brandsynsrapporten stilles der krav om dokumentation for drift og servicering af de brandtekniske forhold. I den forbindelse har administrationen foretaget gennemgang af disse på skolerne.

  Gennemgangen har vist, at der ikke er tale om ulovlige forhold, men at de brandtekniske forhold på Dragør Skole Syd er væsentligt udfordret og bør forbedres snarest, samt at der er enkelte forhold på St. Magleby Skole, som skal udbedres.

  Derfor er der i 2017 prioriteret udbedring af de brandmæssige forhold på de 2 skolematrikler. Følgende aktiviteter er prioriteret:

  St. Magleby Skole:

  • Etablering af 2 ekstra branddøre i gymnastiksal

  Dragør Skole Syd:

  • Etablering af branddøre fra hovedtrappen ud på alle 3 etager
  • Etablering af branddøre fra gangene ind mod festsalen
  • Etablering af særskilt flugtvej fra 1. salsgangen til det fri

  Endelig valg af brandteknisk løsning vi ske i samarbejde med Hovedstadens Beredskab

  Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag, som viser en udgift for årene 2017 – 2021 på ca. 13.7 mio. kr.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

  Bilag

 • 19
  1. budgetopfølgning 2017, BEPU
  Sagsid.: 17/1406

  RESUMÉ:

  Overordnet forventes, et mindreforbrug på BEPU’s område. I forbindelse med 1. budgetopfølgning indstilles, at der foretages en budgetneutral bevillingsomplacering på 749.193 kr. fra ØU’ område til BEPU’s område. På baggrund af det forventede mindreforbrug indstilles der til, at -3.615.000 kr. tilgår kassen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der i forbindelse med 1. budgetopfølgning foretages en budgetneutral bevillingsomplacering på 749.193 kr. fra ØU’s område til BEPU’s område.

  2.

  at

  der i forbindelse med 1. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på -3.615.000 kr., som tilgår kassen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning er BEPU’s området gennemgået, og overordnet forventes det, at budgettet overholdes, forudsat at ansøgningen om budgetneutral bevillingsomplacering og tillægsbevilling ved 1. budgetopfølgning imødekommes.

  Budgetneutral bevillingsomplacering

  Der søges om en budgetneutral bevillingsomplacering til Fælles funktioner Vej og Gartner vedr. det sorte sjak på 749.193 kr. på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 26. januar 2017, eventuel difference findes indenfor området.

  Fra sektor

  Til

  sektor

  Fra

  udvalg

  Til

  udvalg

  Beløb i DKK

  Budgetneutral bevillingsomplacering til ”Fælles funktioner Vej og Gatner” til det sorte sjak.

  9

  2

  ØU

  BEPU

  749.193

  I alt

  749.193

  +

  =

  merudgift / mindreindtægt

  -

  =

  mindreudgift / merindtægt

  Tillægsbevilling

  Der søges om en tillægsbevilling som tilgår kassen på samlet -3.615.000 kr. beløbet består af:

  Merindtægt vedr. udlejning af Kommandørgården og Brandstationer på -818.000 kr.

  Grønne områder, mindreforbrug på udgift til rengøring (budgetkorrektion) på -97.000 kr.

  Kollektiv trafik. Budgetteret voldafgiftssag afholdt i 2016, samt korrektion af budget til det forventede udgiftsniveau på -2.700.000 kr., som følge af faldende brændstofpriser. 

  Sektor

  Politisk

  udvalg

  Beløb i DKK

  Merindtægt vedr. udlejning af Kommandørgården og Brandstationer

  2

  BEPU

  -818.000

  Grønne områder, mindreforbrug på udgift til rengøring (budgetkorrektion).

  2

  BEPU

  -97.000

  Kollektiv trafik. Budgetteret voldafgiftssag afholdt i 2016, samt korrektion af budget til det forventede udgiftsniveau.

  2

  BEPU

  -2.700.000

  I alt

  -3.615.000

  +

  =

  merudgift / mindreindtægt

  -

  =

  mindreudgift / merindtægt

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 1. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Som bilag 2 er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 1. budgetopfølgning på BEPU’s område er,

  1. at der foretages en budgetneutral bevillingsomplacering på 749.193 kr. fra ØU’s område til BEPU’s område. Bevillingsomplaceringen gives med budgetvirkning i budget 2017.

  2. at der gives en tillægsbevilling, fra BEPU’s område, på -3.615.000 kr. som tilgår kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Plan og- Erhvervsudvalget den. 6. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

  Bilag

 • 20
  Forslag fra A - Hastighedsbegrænsende- og trafikadfærdsregulerende LAR løsning
  Sagsid.: 17/1548

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Forslaget blev godkendt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail den 28. maj 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”A-gruppen foreslår, at hastighedsbegrænsende- og trafikadfærdsregulerende tiltag kan udføres som LAR løsning (grøn klimaløsning) i stedet for, eller som supplement til, bump eller anden ’hård’ foranstaltning.

  Begrundelse:

  På flere veje i Dragør, private såvel som offentlige, ønskes forskellige hastighedsbegrænsende eller trafikadfærdsregulerende tiltag. En grøn løsning, f.eks. en vejindsnævring med et grønt område regulerer både færdslen, og er samtidig en klimasikringsmæssig løsning med mulighed for nedsivning af vand.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

 • 21
  Forslag fra I - Lysregulering ved kystvejen/trafikafvikling på Kystvejen.
  Sagsid.: 17/1514

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Forslaget blev drøftet og udvalget går ikke videre med sagen.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Asger Larsen (I) har i mail den 23. maj 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Jeg vil gerne have en redegørelse om hvorfor lysreguleringen ved Kystvejen endnu ikke bragt på plads, trods lufthavnens forsikringer om at der arbejdes på sagen som oplyst på mødet i 2016 (efteråret) og et svar på hvornår vi kan forvente at der vil ske en fornuftig og hurtig trafikafvikling af trafikken på Kystvejen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

 • 22
  Forslag fra T- Altankviste på ejendom i Dragør gamle by
  Sagsid.: 17/1541

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Forvaltningen oplyste at udvalgets afgørelse er lovlig. T trak herefter forslaget tilbage.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ebbe Kyrø (T) har i mail den 24. maj 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Liste T har fået oplyst, at BEPU’s beslutning d. 10.januar 2017 vedrørende altankviste på ejendom i Dragør gamle by er ulovlig og ønsker derfor, at kommunalbestyrelsen hurtigst muligt tager stilling til, om projektet skal stoppes.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

 • 23
  Forslag fra T - Øresunds Alle 67
  Sagsid.: 17/1553

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Punktet blev behandlet under punkt 8.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ebbe Kyrø (T) har i mail den 29.maj 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Jeg ønsker, at vi på mødet får fremlagt et tegningsmateriale, hvor vi let kan se forskellen på, hvad vi har givet tilladelse til på BEPU i januar 2016 og hvordan byggeriet er kommet til at se ud - inkl. øvrige bebyggelser på grunden. Desuden ønsker jeg at vide konsekvenserne for kommunen, hvis byggetilladelsen tilbageføres til skitseprojektet fra januar 2016.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

 • 24
  Forslag fra V - EU projektet Horizon 2020
  Sagsid.: 17/1538

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Udvalget er positive over for forslaget.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) har i mail den 24. maj 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Venstre foreslår at Dragør kommune deltager i EU projektet Horizon 2020, vedrørende en prøveordning med førerløse busser med henblik på bedre busbetjening mellem Lufthavnens Metro til Dragør Stationsplads.

  Motivation:

  Der er et udbredt behov for bedre offentlig trafik i Dragør kommune.

  Ved at deltage i forsøgsordningen med førerløse busser kan Dragør kommune drage nytte af den nye teknologi for at løse en konkret udfordring på dette område.

  Henvisninger:

  https://www.tv2nord.dk/artikel/ministers-lovforslag-aabner-snart-op-aalborg-og-vesthimmerlands-selvkoerende-busser

  http://ekstrabladet.dk/biler/bil_nyheder/her-kan-du-opleve-selvkoerende-busser-i-2018/5991358

  https://localmotors.com/olli/ ”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

 • 25
  Meddelelse - Status for udvidelse af Dragør Badehotel
  Sagsid.: 17/1226

  RESUMÉ:

  Ejeren af Dragør Badehotel har kommenteret kommunalbestyrelsens beslutning den 30. marts 2017, vedrørende de konkrete muligheder for at udvide Dragør Badehotel.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Til efterretning.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I sagen om rammer for lokalplanlægningen for Dragør Badehotel, besluttede Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017, at Dragør Badehotel alene kan udvides ved at udbygge hovedbygningen mod nord og/eller syd, og at der ikke kan ske udvidelse af bygningen mod Drogdensvej.

  Ejeren af Dragør Badehotel svarer i mail af 6. april 2017 (bilag 1), at han på dette grundlag ikke ser økonomiske muligheder for at drive hotellet rentabelt.

  I samme mail rejser ejeren en principiel forespørgsel, om mulighederne for at udnytte ejendommen til boligformål, specifikt rækkehusbebyggelse.

  Administrationen kan oplyse, at såfremt at hotelanvendelsen ophører, og ejendommen ønskes konverteret til boligformål, vil det rent planteknisk forudsætte, at der bliver udarbejdet en ny lokalplan, der ophæver den gældende byplanvedtægt på ejendommen, og udlægger arealet til boligformål.

  Konvertering af ejendommen til boligformål, vil muligvis forudsætte en nedrivning af Dragør Badehotel, med de kulturhistoriske og turistpolitiske aspekter dette kan indebære.

  Ejeren er ligeledes oplyst om dette. Der er på nuværende tidspunkt ikke modtaget en konkret ansøgning om udnyttelse af ejendommen til boligformål.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen berører Dragør Kommunes Erhvervs- og Turismepolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni. 2017.

  Bilag

 • 26
  Meddelelse - Delebilordninger i Dragør Kommune
  Sagsid.: 13/1807

  RESUMÉ:

  Som forsøg sammen med Region Hovedstaden og kommunerne langs linje 350S´s rute blev delebilordningen LetsGo oprettet i Dragør Kommune med to delebilparkeringspladser på parkeringsvejen af Vestgrønningen ved et linje 350S stoppested. Ordningen droppes i Dragør. I mellemtiden har el delebilordningen DriveNow oprettet en satellit i dele af Dragør Kommune.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Til efterretning.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Som forsøg sammen med Movia, Region Hovedstaden og kommunerne langs linje 350S´s rute blev delebilordningen LetsGo oprettet i Dragør Kommune med to delebilparkeringspladser på parkeringsvejen af Vestgrønningen ved et linje 350S stoppested tilbage i 2014.

  Efter forsøgsperioden (2014-2015) oplyste LetsGO i 2016, at brugen af delebilordningen i Dragør desværre ikke var tilstrækkeligt til at holde to biler kørende, hvorfor de fjernede den ene bil fra Dragør. LetsGo har nu for nyligt meddelt, de helt har droppet ordningen i Dragør, så begge de to delebil parkeringspladser er blevet nedlagt og skilte fjernet.

  Sidste år oprettede el delebiloperatøren DriveNow en satellit i dele af Dragør Kommune. I deres oprindelige ansøgning forespurgte de til etablering af el-ladestandere på Vestgrønningen, hvor de dog blev anvist plads på Dragør Stationsplads. De har sammen med leverandøren Eon oprettet el-ladestander på Dragør Stationsplads samt to el-ladestandere på Stejleparkeringen. Ordningen synes at være i god brug.

  Administrationen har fået henvendelser fra beboere i området, som efterlyser flere el-ladestandere på offentlig vej f.eks. på Vestgrønningen, da det for mange ikke er muligt at parkere ved egen bolig og lade op. Enkelte har dog også ytret utilfredshed med tilstedeværelsen af Drive Nows delebiler ved eksisterende ladestandere.

  Administrationen påtænker at høre el delebiloperatøren DriveNow, om de for egen regning har interesse i etablering af en el ladestander ved de to hidtidige delebilpladser på Vestgrønningen.

  LOVE/REGLER:

  Parkeringspladser til delebiler er omfattet af vejloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ordningen medfører ingen udgifter for Dragør Kommune udover opsætning af en lav galge med skilt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

 • 27
  Meddelelse - Status på arbejde med harmonisering af regelsæt for udeservering m.v.
  Sagsid.: 16/3496

  RESUMÉ:

  Status på dialog med Dragør Erhverv og videre arbejde med stadeleje og udeservering.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Til efterretning.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på møde den 7. marts, at vilkårene for udeservering og stadeleje skulle drøftes med Dragør Erhverv/de erhvervsdrivende med henblik på en fælles forståelse for rammerne for taksterne og god fælles forvaltning af udearealerne.

  Udvalget ønskede desuden en drøftelse om ”Bestemmelser for brug af Vej- og Parkareal i Dragør Kommune”.

  Baggrunden for denne beslutning var et tidligere fremført ønske om at modtage et oplæg om harmonisering af takster, hvilket grundet forskellen på vejareal og grundarealer på havnen ikke lader sig gøre.

  Dragør Erhverv drøftede muligheden for at facilitere et fælles møde om emnet på bestyrelsesmøde den 4. april. Drøftelsen vil blive taget op igen på bestyrelsesmøde i juni.

  Drøftelsen af bestemmelser for brug af Vej- og Parkarealet vil finde sted i 2. halvår 2017.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

 • 28
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 6. juni 2017

  Asger Larsen (I) spurgte til hvornår sagen om den nye fingerplan kommer. Forvaltningen oplyste at den kommer på i august måned.

  Mette Jeppesen orienterede, om at den nye havnefoged deltager på et BEPU møde efter sommerferien.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).