Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 15. august 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra: Asger Larsen (I)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Drøftelse af den moderniserede planlov
  Sagsid.: 16/1548

  RESUMÉ:

  Der er den 1. juni 2017 vedtaget en modernisering af den gældende planlov, med mindre ændringer. Sagen forelægges til udvalgets drøftelse.

  INDSTILLING:

  Sagen forelægges uden administrativ indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-08-2017

  Taget til efterretning.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 2. maj 2017, at det ønskede en drøftelse af den moderniserede planlov.

  Der vedlægges et notat af 6. juli 2017 (bilag 1), der sammenfatter forhold ved lovændringerne, der kan have betydning for Dragør Kommune.

  Forholdene omhandler:

  - Udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen

  - Udviklingsmuligheder i landdistrikter

  - Udviklingsmuligheder for detailhandel

  - Administrative lettelser mv.

  - Almene boliger og byudvikling

  - Andre initiativer

  Sammenfattende findes følgende forhold af betydning for Dragør Kommune:

  - Lovændringerne har primært betydning for udviklingsmulighederne  i yderområderne – og ikke Hovedstadsregionen

  - Udpegning af ”udviklingsområder” (specielt for turisme mv.) i kystnærhedszonen, er ikke relevant for Dragør Kommune, på grund af fredninger og international naturbeskyttelse

  - Private grundejere kan inden for strandbeskyttelseslinjen opføre mindre haveanlæg o. lign. uden dispensation

  - Størrelsen af tilbygning af helårshus uden landzonetilladelse hæves fra 250 m2 til 500 m2

  - Udpegning af ”omdannelseslandsbyer” er mest rettet mod landsbyer i yderområder. St. Magleby landsby, som er den eneste registrerede ”landsby” i Dragør Kommune, er ”gennemplanlagt”, bl.a. på baggrund af statslig aftale i forhold til lufthavnen

  - Størrelsesgrænsen for udvalgsvarebutikker ophæves. Dette har meget begrænset betydning for Dragørs butikscentre

  - Størrelsesgrænsen for dagligvarebutikker i lokalcentre mv. hæves fra 1000 m2 til 1200 m2, og i bymidter hæves den fra 3.500 m2 til 5000 m2. Dette kan måske – på lidt længere sigt - have betydning for størrelsen af fx den kommende Netto butik på Møllevej

  - Den minimale høringsperiode for lokalplaner og kommuneplantillæg halveres, under nærmere angivne vilkår

  -   Udvidede muligheder for anvendelse af sommerhuse. Pensionister for mulighed for at anvende deres sommerhus til helårsbeboelse efter 1 års ejerskab, og anvendelsen i sommerperioden til overnatning, udvides fra 26 til 34 uger.

  Sagen forlægges til drøftelse i udvalget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. august 2017.

  Bilag

 • 2
  Disponering af arealer og faciliteter i Madsens Krog
  Sagsid.: 17/186

  RESUMÉ:

  Denne sag er skrevet på baggrund af administrationens dialog med fritidsklubberne i Madsens Krog. Dialogen handlede dels om den samlede disponering af arealerne i Madsens Krog på lang sigt og dels om muligheden for forbedrede bad- og omklædningsfaciliteter på kort sigt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  skitseprojekt for renoverede fælles bad- og omklædningsfaciliteter og fællesrum i Tolderhuset godkendes med henblik på gennemførsel.

  2.

  at

  administrationen ikke arbejder videre med en større langsigtet løsning i Madsens Krog, men primært søger at optimere eksisterende arealanvendelse i Madsens Krog med mindre tilføjelser som nævnt herunder.

  3.

  at

  der indledes en dialog med sejlklubben om placering af et jolle-/grejskur, og at et konkret forslag herefter fremsendes til godkendelse i BEPU.

  4.

  at

  administrationen samtidigt afklarer de øvrige klubbers ønske til nye småskure i Madsens Krog, som del af tilbagemeldingen til BEPU.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-08-2017

  Ændringsforslag fra A og C:

  ”A og C foreslår at,

  - der etableres et toiletbygning i mellemstykket mellem Smedjen og Tolderhuset
  - der etableres køkken- og mødefaciliteter i Tolderhuset

  - der etableres en ny bygning i to etager til erstatning for den nuværende grejbygning ved sejlklubben. Bygningen skal kunne indholde opbevaring af både og grej, samt indeholde toilet og badefaciliteter.

  - der fremlægges et budget for ovenstående, dog således, at toiletbygningen i mellemstykket kan iværksættes i 2017 for de afsatte havnemidler, mens øvrige tiltag finansieres af havnemidlerne i 2018.”

  Udvalget besluttede at forvaltningen bemyndiges til en dialog med klubberne, med udgangspunkt i forslaget fra A+C, dog således at dot 3 ændres til: der etableres en eller flere nye bygninger til erstatning for den nuværende bygning. Forvaltningen skal i dialogen ligeledes undersøge muligheden for etablering af fælles bade- og omklædningsfaciliteter for flere klubber, som også understøtter Kajakklubbens ønske om kønsopdelte baderum. Det konkrete forslag med økonomi fremlægges til politisk godkendelse.

  Dagsordenens punkt 3 blev dermed behandlet under dette punkt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund:

  Baggrunden for at indlede dialog med fritidsklubberne i Madsens Krog var to beslutninger. Dels en beslutning i BEPU d. 10.januar 2017 om at udskyde behandling af ansøgning om jolleskur indtil der foreligger en samlet plan for disponering af arealer i Madsens Krog. Dels at KB afsatte 700.000 kr. til omklædning- og badefaciliteter til klubberne på kommunalbestyrelsesmødet 27. oktober 2016.

  Proces:

  Administrationen har afholdt formøder med Dragør Vandaktivitet (DVA), som repræsenterer fritidsklubberne, og har udarbejdet oplæg til diskussion med klubberne. Herefter inviterede DVA og kommunen fritidsklubberne til dialogmøde d. 18. april 2017 om løsninger på kort og lang sigt. Se vedhæftede oplæg.

  Oplægget har derudover været genstand for diskussion i det rådgivende havneråd.

  Dialogen:

  På dialogmødet fremgik det, at fritidsklubbene ikke på nuværende tidspunkt havde fælles ønsker eller en fælles vision for større ændringer af de fysiske rammer i Madsens Krog. Klubberne ønskede dog at udvikle deres samarbejde med hinanden – både om fysiske rammer og om arrangementer. Klubberne understregede samtidigt, at det var vigtigt at holde fast i deres egen identitet, herunder deres individuelle klub- og træningsfaciliteter.

  Klubberne bakkede dog alle op om et ønske til tilgængelige værkstedsfaciliteter til klubberne i forbindelse med opførelsen af et nyt værksted til havneadministrationen. Derudover ønskede flere opbevaring af vintergrej i vestligt byggefelt eller udenfor havnen.

  Der var også opbakning til idéen om fælles omklædning og bad i Tolderhuset, hvilket var en idé fra DVA. Klubberne havde nogle mindre ønsker til ændringer af forslaget, som administrationen havde medbragt til mødet.

  Idéen om et fælles lokale til brug for klubaktiviteter i den sydøstlige del af Tolderhuset opstod til mødet, og mødte generel opbakning. Sejlklubben udtrykte, at de er fleksible omkring faciliteterne i Tolderbygningen, men ønskede dog at få anvist muligheden for at placere deres udstyr andet sted, såfremt der indrettes fælles klublokale i Tolderhuset.

  Resultat

  Efter dialogmødet har kommunen revideret skitseforslaget med henblik på at møde forventningerne fra klubberne til bad/omklædning og et fælles lokale i Tolderhuset. Det er dette skitseforslag, som fremsendes til godkendelse i denne sag. Skitseforslaget skal efterfølgende godkendes af Fredningsnævnet.

  Forslaget indeholder to omklædningsrum (herre/dame) med adgang til to brusere og et toilet i hver. Der er adgang hhv. udefra og fra mellemgangen. Der er desuden adgang til to toiletter via mellemgangen, dvs. i alt fire toiletter i stueetagen.

  Der foreslås etableret et fælleslokale til højre for mellemgangen, som via dobbeltdøre kan skabe visuel sammenhæng til det andet store rum i stueetagen. Der er dermed mulighed for at udnytte en stor del af husets underetage ved større arrangementer.

  Forslaget har været fremsendt til kommentering hos klubberne gennem DVA. Sejlklubben har herefter fremsendt en del bemærkninger, som fremgår af bilag til sagen.

  Sejlklubben foreslår blandt andet en anden fordeling og udvidelse af omklædningsfaciliteterne med flere brusere, som administrationen har vurderet ikke umiddelbart er mulig. Derudover ønsker sejlklubben at de renoverede toiletter ikke skal være tilgængelige for offentligheden eller gæstesejlere. Administrationen har taget til efterretning, at det ikke er hensigtsmæssigt at placere offentligt toilet i forbindelse med adgangen til klubbernes toilet, omklædnings- og badefaciliteter. Havnefogeden har været hørt, og oplyser at toiletterne ikke er åbne for offentligheden, men for sejlere der har købt havnekort. Det er vurderingen at sejlerne som minimum bør have adgang til et toilet i den del af havnen. Administrationen vil overveje om indretningen af rummet kan tage højde for klubbernes ønsker om afskærmning af omklædningen.

  Endelig ønsker sejlklubben at ”have sikkerhed for at et tilsvarende areal stilles til rådighed for sejlklubben andetsteds på Madsens Krog (som erstatning for det sydøstlige hjørne af Tolderhuset, som anvendes af sejlklubbens medlemmer til omklædning og opbevaring i dag). Dette areal skal fortsat stilles til rådighed for kommunens regning. Vi har flere ideer og forslag til hvorledes dette kan gøres og ser de bedste løsninger i sammenhæng med det meget påkrævede ekstra jolleskur, som der tidligere er ansøgt om”. Administrationen indstiller, at der indledes en dialog med sejlklubben om placering af et jolleskur, som også kan rumme sejlklubbens grej fra Tolderhuset. Dette skal ses i forlængelse af sejlklubbens ansøgning om opførelse af et jolleskur, som sejlklubben tidligere har tilbudt at finansiere.

  Kajakklubben har efter mødet d. 18. april fremsendt forespørgsel på at få del i samme midler (700.000 kr.) til renovering af deres toilet og badefaciliteter i egne klublokaler. Kajakklubben har herefter d. 9. juli fremsendt en reel ansøgning om at opnå økonomisk støtte. Ansøgningen fra Kajakklubben er behandlet som selvstændig udvalgssag.

  Det er vurderingen at det fremlagte projekt for Tolderhuset kan udføres for de afsatte midler. Evt. midler til kajakklubben skal derfor finansieres på anden måde.

  Idet der ikke på nuværende tidspunkt var fælles ønsker eller en fælles vision for udvikling af rammerne i Madsens Krog indstiller administrationen, at der ikke arbejdes videre med en samlet langsigtet løsning i Madsens Krog for nærværende. Som beskrevet indstiller administrationen, at der indledes en dialog om placering af et jolle-/grejskur. Der skal findes en placering og omfang, som i størst mulig grad tager hensyn til udsigtsforhold i området, hvilket administrationen vurderer som realistisk.

  Samtidig indstiller administrationen, at de øvrige klubber inddrages med henblik på at få kortlagt deres ønsker til eventuelle småskure/tilbygninger, således at dette indgår i den kommende politiske behandling af placering af sejlklubbens jolle-/grejskur. Det forudsættes at evt. nye bygninger finansieres af klubbene selv, på linje med sejlklubbens jolleskur.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 700.000 kr. til omklædning- og badefaciliteter til klubberne på kommunalbestyrelsesmødet 27. oktober 2016.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Det fremsendte forslag har været sendt til kommentering via DVA. Herefter har administrationen modtaget vedhæftede svar fra sejlklubbens formand samt ansøgning fra kajakklubben, som er behandlet som selvstændig udvalgssag.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. august 2017.

  Bilag

 • 3
  Ansøgning fra Dragør Kajak Klub til renovering af omklædning
  Sagsid.: 17/2552

  RESUMÉ:

  Administrationen har 9. juli modtaget ansøgning om støtte til renovering af omklædnings- og badefaciliteter i Dragør Kajak Klub.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, atudvalget tager stilling til, hvorvidt Dragør Kajak Klub skal tildeles støtte og såfremt ansøgningen imødekommes, angiver hvor midlerne skal tages fra.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-08-2017

  Punktet blev behandlet under punkt 2.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kajak Klub har d. 18. april 2017 deltaget i møde med DVA, klubberne og kommunens administration, hvor arealer og faciliteter i Madsens Krog blev diskuteret. På mødet diskuterede alle klubberne et konkret projekt for renovering af fælles omklædning i Tolderhuset. Dette projekt behandles i anden udvalgssag.

  Efter mødet d. 18. april har Dragør Kajak Klub fremsendt forespørgsel på at få del i samme midler (700.000 kr.) til renovering af deres toilet og badefaciliteter i egne klublokaler. Og administrationen har 9. juli modtaget en konkret ansøgning fra Dragør Kajak Klub om støtte til renovering af omklædnings- og badefaciliteterne.

  Dragør Kajak Klub har udarbejdet et projekt for løsning og indhentet tilbud på dette. Samlet set vil klubbens egen ombygning beløbe sig til kr. 694.269 - forudsat frivilligt arbejde fra medlemmer.

  Da bygningen er ejet af kommunen, ønsker Kajak klubben at ansøge om økonomisk støtte til projektet, da det ifølge klubben ikke er muligt at få fondsmidler til kommunalt ejede bygninger. Dragør Kajak Klub vil selv kunne skyde kr. 100.000 ind i projektet.

  Dragør Kajak Klub holder til på Strandlinjen 5 også kaldet ”Smedjen”. Til Smedjen hører en bygning, som er opført af Dragør Kommune i 1982. Bygningen er opført med fælles omklædning og bad for herrer og damer. Dragør Kajakklub ønsker kønsopdelt omklædningsfaciliteter, idet klubben erfarer, at de nuværende omklædnings- og badefaciliteter medvirker til, at de unge trækker sig fra klubben.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  KB har afsat 700.000 kr. til omklædning og badefaciliteter for klubberne på kommunalbestyrelsesmødet 27. oktober 2016.

  Renovering af fælles omklædning og badefaciliteter i Tolderhuset fremlægges som en anden udvalgssag, og overslaget på dette skitseprojekt beløber sig til 700.000 kr.

  Der er således ikke afsat yderligere budgetmidler til renovering. En evt. ny bevilling vil påvirke anlægsrammen som i 2018 forventes at være fuldt anvendt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgningen fra Dragør Kajakklub er indkommet i samme periode som skitseforslag til renovering af Tolderhuset har været fremsendt til klubberne via DVA.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. august 2017.

  Bilag

 • 4
  Ny bebyggelse i Dragør gamle bydel
  Sagsid.: 17/1404

  RESUMÉ:

  Stillingtagen til ansøgning om nedrivning af eksisterende bygning og opførelse af ny, Lodstræde 4C. Projektet er tilrettet efter forhåndsdialog og udtalelse fra Dragør Bevaringsnævn. Der foreligger høringssvar fra nabohøring med bemærkninger hertil fra ansøger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der meddeles tilladelse til nedrivning af eksisterende bygning,

  2.

  at

  placering og udformning af den ansøgte nye bygning godkendes i forhold til Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel,

  3.

  at

  Dragør Kommune ikke anvender sin påtaleret i deklaration om benyttelse af arealet mellem nuværende bygning og nabobygning mod nord, Lodstræde 4B.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-08-2017

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har modtaget ansøgning om nedrivning af det nuværende hus, Lodsstræde 4C, og godkendelse af ny bygning i forhold til Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel.

  Der er tale om en tidligere garagebygning, der efterfølgende er udstykket fra ejendommen Lodstræde 4B og ombygget til beboelse.

  Bygningen, der er opført i gasbeton, er byggeteknisk i dårlig stand.

  Ejers ansøgning om nedrivningstilladelse med tilhørende skitseforslag er vedlagt som bilag.

  Der ansøges om godkendelse af en ny bygning, som fortsat ønskes opført på den nordlige del af grunden, men i forhold til den nuværende bygning udvidet i længde og bredde således at bygningen opføres til naboskel mod nord og øst.

  Oversigtsplan og situationsplan er vedlagt som bilag.

  Den nye bygning opføres som et længehus i respekt for den traditionelle byggeskik.

  Ansøgningen har været behandlet i Dragør Bevaringsnævn på et møde den 8. maj 2017.

  Bevaringsnævnet fremkom med følgende anbefalinger til kommunens videre behandling af sagen:

  Nævnet kan anbefale, at den eksisterende bygning nedrives på grund af den dårlige stand og den begrænsede bevaringsværdi.

  Nævnet kan videre anbefale opførelse af en ny boligbebyggelse som vist på det fremsendte skitseforslag, dog med bemærkning om,

  - at den østligste af havedørene i sydfacaden bør erstattes af et vindue,

  - at kvisten i den sydvendte tagflade bør udføres som en frontkvist,

  - at bygningsdetaljer udføres i overensstemmelse med byggeskikken for Dragør gamle by og bestemmelserne i Lokalplan 25. Det drejer sig bl.a. om udformning af tagfod med opskalkning og muret gesims, skorsten, vinduer/døre og overfladebehandling.

  I den efterfølgende videre dialog med ansøger blev projektet tilrettet på følgende punkter:

  - Tagkvisten mod syd erstattedes af en 2-fags frontispice,

  - Der udføres kun én havedør mod syd,

  - Alle vinduer direkte i naboskel (mod nord og øst) udføres uigennemsigtige, for derved at forebygge nabogener, med henvisning til lokalplanens bestemmelser om vinduer i skel.

  De tilrettede tegninger til ansøgningen er vedlagt som bilag.

  Det nye hus får et samlet etageareal på ca. 97 m2, svarende til en bebyggelsesprocent (B%) på 73,5.

  Plangrundlag:

  Ejendommen er omfattet af Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel.

  Projektet er i overensstemmelser med lokalplanens konkrete bestemmelser om bebyggelsens omfang (max B% på 75) og højdeforhold mv.

  Da lokalplanens bestemmelser om ny bebyggelse er af generel karakter (såkaldt ”kompetancenorm”), vurderes det, at godkendelse skal meddeles i dispensationens form.

  Derfor er der gennemført nabohøring i henhold til planlovens § 19.

  Den nordligste ”strimmel” af ejendommen Lodsstræde 4B langs skel til Lodsstræde 4B er – sammen med et areal på ejendommen Lodsstræde 4B - tillige omfattet af en deklaration om benyttelse af arealet på begge ejendomme mellem husene.

  Deklarationen fra 1979 (vedlagt som bilag til høringssvar) er tinglyst som vilkår for godkendelse af udstykningen af den oprindelige ejendom Lodstræde 4B. Deklarationen har til formål at muliggøre parkering for ejeren af Lodsstræde 4C på arealet, ved ikke at tillade hegning i skellet.

  Begge grundejere samt Dragør Kommune har påtaleret.

  Nabohøring:

  Der er gennemført nabohøring – både af de direkte naboer og af genboer på den anden side af Lodsstræde.

  Høringssvar fra ejere af ejendommene Lodstræde 4B, Lodsstræde 6, Lodstræde 11 og Lodsstræde 13 er, sammen med kommentarer til disse fra ansøger, vedlagt som bilag.

  I høringssvarene fokuseres på bygningens højde og dermed mulige indbliksgener samt bygningens placering i og ved naboskel.

  Sammenfatning og forvaltningens bemærkninger til høringssvar:

  Høringssvar fra Lodsstræde 4B:

  Der gøres indsigelse vedrørende mulige indbliksgener, skyggevirkning og forringet udsyn som konsekvens af bygningens højde, størrelse og placering.

  Med henvisning til deklarationen om benyttelse af arealet mellem de to bygninger gøres indsigelse mod placeringen i nordskel, som samtidig findes at forringe adgangsforholdene for Lodsstræde 4B.

  Forvaltningen skal hertil bemærke,

  - at bygningens placering i skel er i overensstemmelse bestemmelser om byplanprincip og ny bebyggelse i Lokalplan 25,

  - at bygningens størrelse og højde respekterer lokalplanens bestemmelser (max B% på 75 og max højde 7,5 m),

  - at vinduer i skel mod nord og øst udføres uigennemsigtige,

  - at deklarationens regulering af benyttelsen af arealet mellem de 2 bygninger ikke er rettet mod bebyggelses placering, men har til formål at sikre parkeringsmulighed for Lodstræde 4C og ikke sikring af parkering eller særlige adgangsforhold for Lodsstræde 4B.

  Ansøger har tilkendegivet at være indstillet på at give afkald på denne rettighed.

  Det anbefales, at Dragør Kommune ikke benytter sin påtaleret iht.

  deklarationen i dette spørgsmål, men overlader det til afklaring de

  berørte nabogrundejere indbyrdes.

  Høringssvar fra Lodsstræde 6:

  Der gøres indsigelse vedrørende placering af huset i naboskel mod syd.

  Der påpeges det uhensigtsmæssige i at placere vinduer i sydfacaden helt ved skellet.

  Forvaltningen skal hertil bemærke, at det nye hus opføres i samme facadelinje mod syd som det nuværende hus.

  Som det fremgår af ansøgers replik til høringssvaret, så skulle indsigelsen være afklaret naboerne imellem.

  Høringssvar fra Lodstræde 11:

  Der gøres indsigelse mod husets højde, som vurderes at medføre begrænsning i sollysindfald.

  Forvaltningen skal hertil bemærke, at husets højde respekterer lokalplanens højdebestemmelse.

  Høringssvar fra Lodsstræde 13:

  Der gøres indsigelse mod husets højde med højtsiddende vinduer, der skønnes at give indbliksgener.

  Forvaltningen skal hertil bemærke, at husets højde respekterer lokalplanens bestemmelse. Vinduer i gavl mod vest vender i øvrigt ud mod offentlig gade i relativ stor afstand fra Lodsstræde 13.

  LOVE/REGLER:

  Ejendommen er omfattet af Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel.

  I §§ 3.7, 6.2 og 6.3 angives følgende om ny bebyggelse og byplanprincippet:

  ”Bebyggelsen skal respektere områdets byplanmæssige helhed og traditionelle bygningsmæssige udformning”.

  ”Ved nybyggeri kan kommunalbestyrelsen forlange en bebyggelse bragt i overensstemmelse med områdets byplanprincip, jfr. beskrivelsen heraf i lokalplanens indledning. Hovedhuse skal opføres som længehuse med øst-vestlig længderetning og i øvrigt opføres på grundens nordlige del med have eller gård mod syd.”

  ”Det skal tilstræbes, at bygning opføres i nordskel….”.

  Lokalplanens konkrete bestemmelser om bebyggelsens maksimale omfang (B%) og højdeforhold er respekteret i projektet.

  En del af grundarealet mod nord er omfattet af deklaration om benyttelse, jævnfør sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er gennemført nabohøring i henhold til planlovens regler.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. august 2017.

  Bilag

 • 5
  Godkendelse af en ændret ejerform til et dobbelthus
  Sagsid.: 15/936

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler en godkendelse af en ændret ejerform til et planlagt dobbelthus, Jægervej 44, fra en opdeling af dobbelthuset i 2 ejerlejligheder, til en matrikulær udstykning i 2 ordinære ejerboliger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunen ikke udnytter sin påtaleret, hvorefter den ansøgte udstykningsplan for Jægervej 44 kan godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-08-2017

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget godkendte på mødet den 6. september 2016 en opdeling af et planlagt dobbelthus, Jægervej 44 (oversigtskort bilag 1), i 2 ejerlejligheder, men afslog en traditionel udstykning i 2 grundarealer på henholdsvis 677 m2 og 560 m2. Der er efterfølgende i maj 2017 meddelt byggetilladelse til dobbelthuset.

  Afslaget til decideret udstykning var begrundet i en gældende deklaration fra 1956, der fastsatte en mindste grundstørrelse på 700 m2, samt den præcedensvirkning en eventuel tilladelse vil medføre for det samlede område.

  Ny ansøgning

  Plan og Teknik har modtaget en ny ansøgning, bilagt udstykningsplan (bilag 2), hvor det påpeges at der andets sted på Jægervej er opført et dobbelthus på hver sin matrikel. Det gøres endvidere gældende, at når der foreligger en byggetilladelse til dobbelthuset, foreligger der i princippet samtidig en fravigelse fra den gældende deklaration om mindste grundstørrelse. Ansøger mener således, at der foreligger et retskrav –også ved privatretlige deklarationer-  på at kunne realisere den pågældende udstykningsplan. Administrationen vil ikke anfægte denne vurdering.

  Plangrundlag

  Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan, men af en bebyggelsesregulerende deklaration, og i henhold til planlovens § 43 kan kommunen vælge ikke at udnytte sin påtaleret, og dermed vælge ikke at håndhæve deklarationens udstykningsbestemmelse.

  Vurdering

  Uanset om dobbelthuset opdeles i 2 ejerlejligheder eller udstykkes i 2 ejerboliger, har det ingen indflydelse på bebyggelsens fysiske fremtræden i området. På baggrund af dette aspekt vurderer administrationen, at deklarationen fra 1956, kan fraviges i den pågældende sag, jf. planlovens § 43. Det skal noteres, at der i tilsvarende sager kan være præcedens.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens §§ 20 stk. 2 nr. 2 og 43.

  Byggelovens § 10A.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. august 2017.

  Bilag

 • 6
  Placering af husbåd i Dragør havn ved Sandtangen
  Sagsid.: 17/2489

  RESUMÉ:

  Behandling af ansøgning om flytning af husbåd fra nuværende placering ved Dragør fort til Dragør havn ved Sandtrangen i den tidligere færgehavn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at ansøgningen drøftes politisk.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  Forslag fra C+I+V: 

  At forvaltningen fremlægger sag med henblik på tilladelse af 5-7 husbåde i Dragør havn hvoraf den omtalte husbåd er en af dem.

  For stemte:             5 (C+I+V)

  Imod stemte:           10 (A+O+T)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Forslag fra C+I+V:

  At der gives dispensation og sagen genforelægges med henblik på placering.

  For stemte:             5 (C+I+V)    

  Imod stemte:           10 (A+O+T)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Forslag fra A:

  At ansøgningen ikke imødekommes.

  For stemte:             10 (A+O+T)

  Imod stemte:           5 (C+I+V)

  Undlod at stemme:  

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C+I+V:

  CVI beklager at et flertal ikke ønsker at tillade et mindre antal husbåde i Dragør havn efter administrationens indstilling af placering, og pba. en dialog med klubber og erhvervsdrivende på havnen.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-08-2017

  Forslag fra C og V:

  At ansøgningen imødekommes med en 3 årig dispensation grundet den exceptionelle situation og med mulighed for opsigelse fra kommunens side med 12 måneders varsel.

  For stemte:

  4 (C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (A)

  Godkendt.

  Allan Holst (A) begærede sagen til KB jf. styrelseslovens § 23.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har modtaget en ansøgning af 10.7.2017 om ”dispensation” med hensyn til tilladelse til at placere en husbåd ved nordsiden af Sandtangen i den tidligere færgehavn. Husbåden er i dag placeret i den privatejede fortgrav til Dragør fort, der er beskyttet fortidsminde.

  Ansøgning med tilhørende kortbilag er vedlagt.

  Ansøgningen indgik også i en tidligere sag om godkendelse af den nuværende placering ved fortet.

  Ved behandlingen i BEPU den 7. marts 2017 blev et forslag vedtaget om at rette henvendelser til relevante ministerier med henblik på at meddele dispensation fra relevant lovgivning til at husbåden kunne blive liggende ved fortet.

  Behandlingen af sagen er sket i henhold til Museumsloven, hvor Slots- og Kulturstyrelsen har meddelt at de fastholder deres afslag.

  I forbindelse med den sag ansøgtes også om at få tilladelse til at placere husbåden i den tidligere færgehavn.

  Til den ansøgning meddelte havneadministrationen afslag, med henvisning til plangrundlaget i kommuneplanen, der anfører: ”Af hensyn til de primære havneformål ønsker kommunen ikke at give havneplads til fastliggende husbåde eller beboelsesskibe”.

  Denne linje har været fulgt ved flere henvendelser og ansøgninger om husbåde.

  Den gældende Lokalplan 70 for området regulerer ikke specifikt spørgsmålet om benyttelse af bassiner til husbåde. Men det er i anden sammenhæng besluttet, at muligheden for husbåde/hotelskibe i givet fald forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan.

  Havneadministrationen er anmodet om en udtalelse til den konkrete ansøgning. Havnefogeden udtaler følgende:

  ”Til de rent havnedriftsmæssige forhold har jeg følgende kommentarer:

  - Den foreslåede plads er ret udsat i forhold til vind og sø fra nord-nordøst, hvilket kan give problemer i vinterhalvåret.

  - Hele den sydlige del af færgehavnsbassinet er uopdyrket med hensyn til gæstepladser (indtægt), hvorfor jeg nødigt vil bringe os i en situation, hvor en husbåd ligger i vejen for fortsat udvikling af havnen.

  - Vi har fortsat et projekt med en gravet rende mellem Ny Havn og Færgehavnen. Husbåden vil sandsynligvis også ligge i vejen for dette projekt.

  - Den foreslåede plads vil kræve anlæggelse af såvel adkomstforhold som vand, el og kloakering. Formentlig en udgift på mindst 250.000 kr., som havnen ikke har nogen umiddelbar interesse i at finansiere eller købe efterfølgende.

  Fra havnens side er der således ikke nogen fidus i at have husbåden i færgehavnen, set ud fra et havnedriftsmæssigt perspektiv.”

  LOVE/REGLER:

  Spørgsmålet om husbåde i Dragør havn indgår i den gældende kommuneplan i afsnittet om ”Havnen”.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt det besluttes at ansøgningen skal nyde fremme, skal der udarbejdes og besluttes finansiering af den nødvendige ”byggemodning” (adgangsforhold, kloak, el mv.).

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. august 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017.

  Bilag

 • 7
  Ansøgning om fortsat tilladelse om drift for cykelfærgen
  Sagsid.: 17/472

  RESUMÉ:

  Stoltz ApS ansøger om tilladelse til fortsat færgedrift til Limhamn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, 

  1.

  at

  der gives en femårig tilladelse til anløb af Cykelfærgen i Dragør Havn.

  2.

  at

  det i 2018 sker på samme vilkår som i 2017, dvs. med fritagelse for havneafgift, afledning og strøm.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-08-2017

  Ad. 1

  Godkendt.

  Ad. 2

  For stemte:

  4 (O+T+V)

  Imod stemte:

  2 (A+C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 23. februar at give tilladelse til at indsætte en cykelfærge mellem Dragør og Limhamn i sommeren 2017.

  Der har i første omgang været tale om en testperiode på tre måneder, som har klarlagt, at der er økonomisk potentiale for at skabe en permanent drift, og at færgen har været gavnlig for omsætningen i Dragør og for omtalen af Dragør.

  Færgen er blevet drevet kommercielt af Stoltz ApS, som har haft store udfordringer med tilladelser fra den svenske Transportstyrelse, der har forhindret sejlads med mere end 12 passagerer i svensk farvand, mod de forventede 36. Færgedriften bliver dermed ikke rentabel i 2017.

  Trods disse udfordringer vurderer Stoltz ApS, at der fortsat er potentiale for at skabe en solid forretning for cykelfærgen i Dragør – forudsat, at der gives tilladelse til at fortsætte driften.

  Forudsætningen er, at der skabes et stabilt grundlag for driften i de kommende år, således at Stoltz ApS har sikkerhed for, at der kan være et længerevarende perspektiv i at fortsætte sejladsen.

  Dragør Kommune har investeret i en terrorsikringsplan, som udgør kommunens samlede bidrag og som kan danne et udgangspunkt for fortsat drift.

  Dragør Turistråd har givet Cykelfærgen stor opbakning, og administrationen kan konstatere, at antallet af omtaler knyttet til færgen har givet Dragør den største mængde omtale og markedsføring i adskillige år.

  Stoltz ApS ønsker en afklaring allerede nu, således at der er tid og arbejdsro til at opbygge en rentabel driftsløsning for 2018, og således at den investering, som Dragør Kommune og Stoltz ApS har foretaget, og den mængde positiv omtale, der er skabt, ikke går tabt.

  Der ansøges om tilladelse til fortsat drift med en cykelfærge i sommeren 2018, under samme betingelser som 2017, hvor rederiet har været fritaget for havneafgift, afledningsafgift og strøm.

  På grund af de svenske myndigheders begrænsning af projektet i 2017 vurderer administrationen, at et yderligere opstartsår i 2018 vil være hensigtsmæssigt.

  Stoltz ApS står som selvstændig ansvarlig for selve færgens drift.

  Båden vil fortsat ligge i Dragør over natten og udenfor de daglige afgange, og der vil også fremadrettet være et bemandet one-point-of-entry vagt kontor-telefon/email angående alle forhold omkring bådens drift.

  Dragør Kommune vil på sin side være ansvarlig for en tilgængelig sikker kajplads samt sikre, at de nødvendige driftstilladelser på land er på plads – hvilket i praksis vil sige en videreførelse af de initiativer, som er løbet af stablen i 2017.

  På svensk side er der givet en tilladelse, der løber i fem år, og alle øvrige tilladelser for projektet er på plads. Således er en tilladelse fra Dragør Kommune sidste nødvendige skridt for at kunne sikre en fortsat drift.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget 15. august 2017.

  Bilag

 • 8
  Hundelufterområde ved Dragør Sydstrand
  Sagsid.: 17/1033

  RESUMÉ:

  Stillingtagen til udlægning og indretning af et areal ved Dragør Sydstrand til fritløbende hunde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at den foreslåede placering og indretning af et hundelufterområde godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-08-2017

  For stemte:

  3 (T+V+Morten Dreyer (O))

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (A+C+Birger Larsen (O))

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Sagen udsættes til næste møde.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved mødet i BEPU den 4. april blev 2 forslag fra henholdsvis Liste T og Venstre, om udlægning af et hundelufterområde, for fritløbende hunde, behandlet under eet (sagsfremstillingerne er vedlagt som bilag).

  Det blev besluttet, at forvaltningen skal fremkomme med forslag til placering, areal og økonomi.

  Forvaltningen vil foreslå, at området placeres ved den vestlige ende af Sdr. Strandvej, omfattende et areal på ca. 8000 m2, se vedlagte kortbilag.

  Dette areal har tidligere været en fyldplads for kommunen, og sætninger har gjort, at det fremtræder svagt bakket.

  Det plejes i dag ved én årlig slåning, mens det plane naboareal mod øst, der benyttes som lege- og opholdsområde (med bålplads), slås hyppigt.

  Det foreslås, at området hegnes med vildthegn og der indplaceres 2 klaplåger samt en låge, for at sikre adgang med slåmaskinel.

  Der placeres affaldsstativ og skiltning om regler for færdsel med hunde i kommunens kystområder.

  Arbejdet kan udføres af Vej- og Gartnerafdelingen.

  LOVE/REGLER:

  Arealet er, i lighed med det øvrige kystlandskab, fredet.

  Indretningen med hegning strider ikke imod fredningsbestemmelserne.

  Der tillades ikke opsætning af faste installationer/redskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Vej- og Gartnerafdelingen har opgjort omkostningerne ved indhegning og indretning af arealet til ca. 30.000 kr., hvis afdelingen selv udfører opgaven. Denne materialeomkostning kan finasieres over ”naturpuljen” på driftsbudgettet, dog med den konsekvens, at andre planlagte opgaver i forbindelse med afgræsning og naturpleje (fx vandforsyning til visse folde) delvist må udskydes.

  Udlægning af arealet til hundelufterområde forudsætter tillige, at plejeniveauet skal hæves fra nuværende 1 årlig slåning til flere slåninger, hvilket skal indpasses i afdelingens samlede arbejdstilrettelæggelse.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. august 2017.

  Bilag

 • 9
  Vejindsnævring med busstop på Ndr Dragørvej
  Sagsid.: 17/731

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 2. maj 2017 at få yderligere belyst forslag til placering af vejindsnævring med busstop på Ndr Dragørvej. Yderligere belysning fremgår af denne sag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at vejindsnævring med busstoppested på Ndr Dragørvej etableres øst for D B Dirchsens Alle, hvor der i dag er busstoppested.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-08-2017

  Ændringsforslag fra C

  C forslår den alternative (vestlige) løsning.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  5 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Forvaltningens indstilling.

  Godkendt. 

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med prioritering og frigivelse af Trafiksikkerhedsprojekter 2017 besluttede By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. maj 2017 at få nærmere undersøgt placering af vejindsnævring med busstop på Ndr Dragørvej.

  Trafikrådgiver har for Dragør Kommune vurderet, om den foreslåede placering øst for D B Dirchsens Alle er den rette, eller om vejindsnævringen alternativt bør flyttes mod vest, så den ligger mellem A.P. Møllers Alle og D B Dirchsens Alle (notat bilag 1).

  Trafikrådgiver anbefaler, at der arbejdes videre med en indsnævring øst for D B Dirchsens Alle, da denne placering vurderes som bedste løsning i forhold til de opstillede problemer uden at skabe nye problemer.

  En placering af indsnævringen mellem A.P. Møllers Alle og D B Dirchsens Alle kan ikke anbefales, da den giver risiko for kø med tilbagestuvning til krydset ved A.P. Møllers Alle, hvilket vil give en dårlig trafikafvikling i det kryds, da trafikken mellem Ndr Dragørvej vest og A.P. Møllers Alle ikke vil kunne afvikles.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I anlægsbudget 2017 er der afsat 250.000 kr. til trafiksikkerhedsprojekter 2017.

  Kommunalbestyrelsen har den 1. juni 2017 frigivet anlægsbeløbet til vejindsnævringen, som overslagsmæssigt vurderes at koste ca. 200.000 kr. Hertil kommer anlægsudgift til etablering af korttidsparkering på parkeringspladsen på Dragør Skole Nord, som p.t. er i høring på skolen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen vil annoncere på hjemmeside og i Dragør Nyt forinden anlægsarbejdet med vejindsnævring iværksættes.

  Endvidere skal Movia orienteres med tanke på eventuel busomlægning, imens arbejdet pågår.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. august 2017.

  Bilag

 • 10
  Flytning af skiltet hastighedsgrænse på Kirkevej
  Sagsid.: 16/2734

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget har besluttet at få undersøgt muligheden for at flytte skilt med 60 km/t ophør til før haveforeningen Maglebylund. Københavns Politi kan give samtykke til flytningen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at skiltet hastighedsgrænse ophør af 60 km/t på Kirkevej flyttes fra umiddelbart vest for Hartkornsvej til umiddelbart vest for Maglebylund samt at hastighedsgrænsen i østgående retning ændres tilsvarende.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-08-2017

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Sagen udsættes til næste møde.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 4. oktober 2016 at lade administrationen undersøge muligheden for at flytte skiltet med 60 km/t ophør til før haveforeningen Maglebylund, også henset til biler, der sænker hastigheden for at svinge ind.

  Skiltet med ophør af 60 km/t står i dag umiddelbart vest for Hartkornsvej og ønskes flyttet til umiddelbart vest for Maglebylund (se kortbilag). Herved er der i retning mod Dragør 50 km/t hastighedsgrænse fra vest for Maglebylund og resten af vejen ind til Dragør gamle by.

  Administrationen formoder, at udvalget forestiller sig skiltningen i østgående retning (mod Store Magleby) flyttet tilsvarende henset til biler, der sænker hastigheden for at svinge ind i haveforeningen. Ved en flytning også i østgående retning tages der også hensyn til beboere på Thimandsvænget, som har ønsket hastighedsgrænsen flyttet for at mindske støjen fra trafikken. Ligeledes har ønsket om lavere hastighed på Kirkevej været blandt borgernes tilbagemeldinger i forbindelse med udarbejdelsen af Trafiksikkerhedsplan 2016.

  Københavns Politi har oplyst, at de kan give samtykke til en sådan flytning af den skiltede hastighedsgrænse ophør af 60 km/t samt en tilsvarende ændring af hastighedsgrænsen i østgående retning.

  LOVE/REGLER:

  Vejloven og færdselsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Flytning af skilte medfører ingen udgifter for Dragør Kommune. Flytning vil kunne udføres af kommunens Vej- og Gartnerafdeling.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. august 2017.

  Bilag

 • 11
  Frigivelse - Sideforskydning krydset Møllevej / Bachersmindevej
  Sagsid.: 17/153

  RESUMÉ:

  I anlægsbudget 2017 er der afsat 1.500.000 kr. til ændring af krydset Møllevej /Krudttårnsvej. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at ændringen skal være i form af en sideforskydning af krydset mod syd. For gennemførelse anmodes om frigivelse af anlægsmidlerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til ændring af krydset Møllevej / Krudttårnsvej og at beløbet frigives.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-08-2017

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-08-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. juni 2017 at krydset Møllevej /Krudttårnsvej skal ombygges ved sideforskydning af krydset mod syd.

  Detailprojektering af ombygningen er påbegyndt, så udbudsmateriale og udbud kan iværksættes. Omfanget af sideforskydningen i forhold til nuværende kryds kan ses af vedhæftede bilag 1, hvoraf også fremgår målsætning af sideforskydningen.

  Udbuddet vil blive gennemført sideløbende med frigivelsessag, således at anlægsarbejdet kan blive gennemført i indeværende år og så vidt muligt i sammenhæng med den kommende fællessti langs sydsiden af Bachersmindevej.

  Detailprojektering og udbud af den kommende fællessti langs Bachersmindevej gennemføres sideløbende.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 1.500.000 kr. til ombygning af krydset Møllevej / Krudttårnsvej er afsat i anlægsbudget 2017.

  Rådgivers anlægsoverslag for ombygningen beløber sig til ca. 1,0 mio. kr. på basis af skitseprojektet. På dette projektniveau er der fortsat mange usikkerheder knyttet til anlægsoverslaget, ligesom udbudspriserne ikke kan forudses. Det forventes dog, at anlægsprojektet inklusiv nyt slidlag på strækningen og sideløbende udgifter til detailprojektering samt gennemførelse af selve udbuddet af en ny fællessti langs Bachersmindevej kan afholdes indenfor det afsatte beløb på 1.500.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der annonceres på hjemmesiden og i Dragør Nyt forud for opstart af anlægsarbejdet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. august 2017.

  Økonomiudvalget den 24. august 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017.

  Bilag

 • 12
  Mulighed for opmærkning af p-båse på Vestgrønningen
  Sagsid.: 16/2734

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 4. oktober 2016 at lade administrationen undersøge muligheden for opmærkning af parkeringsbåse i begge retninger på Vestgrønningen. Endvidere på den vestlige side at undersøge muligheden for en afmærket cykelsti på indersiden af parkeringsbåse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke afmærkes parkeringsbåse på begge sider af Vestgrønningen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-08-2017

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Sagen udsættes til næste møde.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 4. oktober 2016 at lade administrationen undersøge muligheden for opmærkning af parkeringsbåse i begge retninger på Vestgrønningen, idet parkerede biler faktuelt sænker hastigheden meget. På den vestlige side bad udvalget om at få undersøgt afmærket cykelsti på indersiden af parkeringsbåse.

  Endvidere besluttede By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. maj 2017 at få udarbejdet A-skema om trafiksikkerheden for Dragør Skole Syd som et samlet projekt/vurdering af hele Vestgrønningen. Dette med tanke på budgetlægningen for 2018. Blandt andet overvejelser om såvel parkering som cykelbaner indgår i det samlede projekt.

  Det vil være muligt at etablere parkeringsbåse i begge sider på en del-strækning på Vestgrønningen. En egentlig opmærkning af parkeringsbåse vil dog medføre mindre parkeringskapacitet end i dag, hvor der parkeres på Vestgrønningen uden afmærkning.

  Ved etablering af afmærkede parkeringsbåse på den vestlige side af Vestgrønningen i muligt omfang er der med det nuværende vejprofil ikke fysisk plads til samtidig at etablere en egentlig cykelsti på indersiden af parkeringsbåsene.

  Ved etablering af parkeringsbåse langs Vestgrønningen vil det ikke være muligt samtidig at forbedre trygheden og tilgodese sikker skolevej til Dragør Skole Syd på Vestgrønningen i form af cykelbaner.

  Administrationen har udarbejdet A-skema om trafiksikkerheden for Dragør Skole Syd i henhold til ovenstående ønske fra By-, Erhvervs- og Planudvalget med inddragelse af blandt andet de ovenstående aspekter. Administrationen foreslår derfor at ændringer i området afventer en samlet løsning.

  LOVE/REGLER:

  Vejloven og færdselsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Forbedrede forhold for skolebørnene på Vestgrønningen ved Dragør Skole Syd er en del af Trafiksikkerhedsplan 2016 for Dragør Kommune. Forbedrede forhold på Vestgrønningen er i 3 af trafiksikkerhedsplanens anlægsprojekter nævnt blandt projekterne med størst effekt i forhold til skønnede omkostninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. august 2017.

 • 13
  Genbehandling – udbudsstrategi for indsamling af affald
  Sagsid.: 16/3582

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget har på mødet den 13. juni 2017 besluttet at ARC skal præsentere et bedre beslutningsgrundlag for fremtidig indsamling af affald og for status for affaldssortering. ARC har fremsendt notat om økonomi ved indsamling af affald i Dragør og en status for projektet om øget genanvendelse i ARC. Herudover har forvaltningen fået udarbejdet en vurdering af de fremtidige forventede omkostninger ved udbud af indsamlingen. Samlet vurderes det ca. 15 % billigere at overdrage indsamlingen til ARC fremfor at udbyde ordningerne. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Dragør Kommune i samarbejde med Tårnby Kommune overdrager indsamlingen af affald fra eksisterende affaldsordninger i Dragør Kommune uændret til ARC fra 1.1.2019.

  2.

  at

  Dragør Kommune udskyder beslutning om indførsel af ordning for bio-affald indtil der er truffet beslutning om en løsning i ARC-regi.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-08-2017

  Godkendt.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-08-2017

  Ændringsforslag fra O

  At affaldsindsamlingen sendes i udbud.

  For stemte:

  2 (O)

  Imod stemte:

  3 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Faldet

  Ad. 1

  For stemte:

  3 (A+C+V)

  Imod stemte:

  2 (O)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU.

  Ad. 2

  For stemte:

  3 (A+C+V)

  Imod stemte:

  2 (O)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget har på mødet den 13. juni 2017 besluttet at ARC skal præsentere et bedre beslutningsgrundlag for fremtidig indsamling af affald og for status for affaldssortering.

  Det kan oplyses, at Tårnby kommune har besluttet at overdrage indsamlingen af affald til ARC.

  ARC har fremsendt et notat, hvor de opgøre økonomien ved indsamling af affald i Dragør Kommune, under forudsætning af samdrift med Tårnby Kommune. Økonomien er opgjort på to scenarier: et basisscenarie, hvor der ikke indføres nye affaldsordninger og et hvor der indføres en frivillig ordning for bioaffald i villaerne. Omkostningerne fremgår af bilag 1.

  Cowi har for forvaltningen vurderet de samme scenarier med hensyn til forventet økonomi ved udbud. Omkostningerne fremgår af bilag 2.

  Begge vurderer, at det er muligt inden for samme økonomi at indføre en 14. dages frivillig ordning for indsamling af kildesorteret organisk dagrenovation (bio-affald).

  Det vurderes, at der er et besparelsespotentiale på ca. 15 % ved at overdrage indsamlingen af affald til ARC i samarbejde med Tårnby Kommune end ved at udbyde ordningerne selvstændigt.

  Udvalget har forespurgt om der er en miljøgevinst ved at kildesortere bio-affald til biogas. Cowi har for forvaltningen vurderet spørgsmålet og vurderet, at der er en fordel mht. genanvendelse af nærringsstoffer og at biogas er en mere fleksibel energikilde, der kan lagres frem for el- og varmeproduktion på ARC. Herudover er der en mindre fordel mht. CO2 ved bioforgasning frem for forbrænding på ARC. (bilag 4)

  Udvalget har anmodet om en status på ARCs arbejder med udarbejdelse af plan for genanvendelse og CO2-reduktion jf. ejeraftalen om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning. ARC oplyser, at de forventer at kunne etablere et sorteringsanlæg for plast og metal i restaffald (dagrenovation) pr. 1.1.2020 og en behandlingsløsning for bio-affald pr. 1.1.2019.

  Forslagene forventes behandlet af ARC bestyrelsen til december og i kommunerne til marts 2018.

  Forvaltningen anbefaler, at spørgsmålet om etablering af nye affaldsordninger udsættes indtil der er truffet beslutning om tiltag i ARC-regi, herunder at beslutning om kildesortering af bio-affald ligeledes udsættes. Samtidigt giver det mulighed for at kommunen kan få erfaringer fra andre kommuner som pt er i gang med at indføre kildesortering af bio-affald.

  Det vil umiddelbart være muligt i samarbejde med ARC at tilpasse indsamlingen af affald løbende i takt med nye behandlingsformer tilbydes, idet der er tale om en samarbejdsaftale som er fleksibel og ikke et kontraktuelt udbudt forhold. 

  Såfremt der træffes beslutning om at overdrage opgaven til ARC vil der blive udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Dragør Kommune og ARC. Aftalen vil blive fremlagt til godkendelse, hvilket forventes at ske på mødet i september. Det kan oplyses, at forslag til vedtægtsændringer for ARC, som muliggør at ARC kan indgå samarbejdsaftalen, er på Økonomiudvalgets møde i august. Det kan videre oplyses, at ankestyrelsen har meddelt forhåndsgodkendelse af vedtægtsændringen.

  Såfremt der træffes beslutning om udbud vil udbudsmaterialet blive tilrettet teknisk og udbud gennemført med henblik på opstart pr 1. januar 2019. Resultatet af udbuddet vil blive fremlagt til godkendelse. 

  Tidligere sag:

  På møde den 2. marts 2017 vedtog BEPU, at udbudsprocessen i forbindelse med indsamling af affald i Dragør Kommune blev igangsat i samarbejde med Tårnby Kommune. Den 2. maj er BEPU blevet orienteret om, at Tårnby Kommune agter at overdrage opgaven til ARC med henblik på at øge omsætningen og dermed den samlede økonomi i ARC, ligesom samarbejdet om at optimere ordningerne forventes at kunne foregå i et gensidigt tillidsfuldt forhold til fordel for Tårnby Kommune. Dragør Kommune vurderede med baggrund i de gennemførte beregninger, at Dragør Kommune vil kunne opnå en besparelse på mellem 4-8 % af renovationsgebyret, såfremt kommunen overdrager opgaven til ARC på samme vilkår som Tårnby Kommune.

  ARC har afklaret, at ARC fremadrettet lovligt kan udvide sit forretningsområde ved at indgå aftaler med en eller flere ejerkommuner om at tilbyde at indsamle affald. Det kræver en vedtægtsændring, som skal besluttes i interessentkommunerne, som er i proces, som blandt andet omfatter dannelse af et selvstændigt selskab i ARC med henblik på adskillelse af økonomien.

  En hjemtagning af indsamlingsopgaven er allerede implementeret hos flere kommuner, som typisk overdrager opgaven til forsyningen. Frederiksberg Kommune har hjemtaget indsamlingen, ligesom Halsnæs Forsyning nu løser opgaven for Halsnæs Kommune, Hillerød er i en proces om samme løsning, ligesom Hvidovre Kommune har hjemtaget indsamlingen af pap og Rødovre Kommune har vurderet de økonomiske konsekvenser ved hjemtagning.

  Ved en hjemtagning vil Dragør Kommune jævnligt evaluere om ordningen er konkurrencedygtig i samarbejde med ARC og Tårnby Kommune. Det forventes at det etablerede selskab vil være åbent omkring samarbejde med andre ARC-kommuner, herunder at afsøge synergier mellem ARC"s øvrige interessent-kommuner for at optimere drift og økonomi i forbindelse med indsamlingen.

  Dragør Kommune vurderer, at ARC kan løse den nye opgave på samme niveau og muligvis med en højere service end den nuværende renovatør. Ud over energianlægget har ARC hjemtaget følgende opgaver for interessentkommunerne: Drift af genbrugspladser, omlastning og afsætning af genanvendeligt affald fra kommunernes indsamlingsordning, drift af SMOKA med afsætning og transport af farligt affald.

  Dragør Kommune skal derfor nu revurdere beslutningen fra mødet den 2. marts og træffe en beslutning om at Dragør Kommune ønsker at fortsætte samarbejdet med Tårnby Kommune om indsamling af affald, eller om Dragør skal udbyde indsamlingsopgaven i et separat udbud på markedsvilkår i en 5-årig aftale. Mulighederne er:

  1. Udbud uden Tårnby Kommune – forventet stigning på renovationstaksterne på ca. 10% ift. nuværende

  2. Direkte tildeling af opgaven til ARC – besparelsespotentiale 4-8 % af nuværende pris – låne i kommunekredit og hvile i sig selv – beregning fra ARC

  Der er således et økonomisk potentiale mellem at udbyde eller overdrage opgaven til ARC på mellem 14-18 %.

  Følgende parametre vil have indflydelse på valg af udbudsstrategi:

  Økonomien vil være påvirket af stordriftsfordele ved særydelser, finansiering hos Kommunekredit og ordningen skal hvile i sig selv

  Optimering og sparring med leverandør fremmes ved et gensidigt kommunalt samarbejde

  Økonomisk transparens ved ændring af ydelser i forbindelse med kontraktperioden

  Annullering af kontrakt kan medføre en ekstraordinær økonomisk belastning af renovationsbudgettet i Dragør Kommune

  Risiko for at vedtægtsændringer ikke bliver godkendt

  Manglende erfaring hos ARC kan påvirke opstartsperioden

  For at opnå den forbedrede økonomi og synergi ved overdragelse af ordningen til ARC i et fælles selskab må det forventes, at ordningerne kommunerne med tiden bliver mere ensrettet.

  Såfremt opgaven hjemtages kan det betyde at skraldebilerne skal indkøbes af Dragør Kommune, som kan påvirke låneramme. Omfanget vurderes at udgøre maksimalt 2 mio. kr. Bilerne vil blive overdraget til ARC"s nystiftede selskab ved opstart og vil derved blive tilbageført til Dragør Kommune.

  Uanset valg af udbudsstrategi vil Dragør Kommune investere i indsamlingsmateriel tilpasset de nye ordninger ved haveboliger. Investeringen forventes at udgøre ca. 1.3 mio. kr. til to-kammerbeholdere og dobbeltstativer til sække ved boliger med særlige adgangsforhold, som vil blive finansieret af opsparingen på renovationsbudgettet. Større beholdere og maxicontainere vil blive lejet af containerleverandør. 

  Såfremt Dragør Kommune beslutter at overdrage opgaven til ARC vil en samarbejdsaftale skulle besluttes på august mødet ad hensyn til bestilling af biler.

  Samtidig ønsker forvaltningen at forlænge kontrakten med den nuværende renovatør til 1. december 2018 ad hensyn til tidsplanen for ARC"s indkøb af skraldebiler.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udbuddet af indsamling af affald har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen, da ordningen er takstfinansieret.

  Det forventes at taksten vil kunne reduceres med ca. 4-8% i forhold til de nuværende takster, såfremt ARC overtager ydelsen, men at den stiger med op til 10%, såfremt indsamlingen udbydes til ekstern leverandør.

  Der er risiko for at kommunens låneramme vil blive påvirket med indkøb af skraldebiler, såfremt vedtægtsændringerne ikke er færdigbehandlet hos ARC’s interessentkommuner senest august 2017.

  Driftsbudgettet for affald vil blive tilrettet som konsekvens af den beslutning som træffes i sagen. Det kan oplyses, at der er en samlet opsparing på renovationsområdet på 6.5 mio. kr. pr 1. januar 2016. Opsparingen kan finansiere investeringer eller udsving i taksten.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Affaldsplan 2015-2024.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. august 2017.

  Økonomiudvalget den 24. august 2017.

  Bilag

 • 14
  Færdiggørelse jordlægning af luftledninger til vejbelysning
  Sagsid.: 15/671

  RESUMÉ:

  Vej- og Gartnerafdelingen er ved at nedgrave jordkabel som forberedelse til senere fjernelse af luftledninger i forbindelse med energirenovering af vejbelysningen. Udgifterne til materialer overstiger det oprindelige estimat, foruden at der er registreret yderligere 4 km luftledning med manglende jordkabel, hvorfor der er behov for supplerende anlægsmidler for at få jordlagt alle luftledninger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at merforbrug til materialer til Vej- og Gartnerafdelingens nedgravning af jordkabel til vejbelysning finansieres af

  1. mindreforbrug på Stationsvejsprojektet

  Eller

  2. asfaltkontoen Genopretning af veje 2017

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-08-2017

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-08-2017

  A forslår at ad. 1 godkendes.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Vej- og Gartnerafdelingen er godt i gang med nedgravning af jordkabel som forberedelse til fjernelse af luftledninger i forbindelse med energirenovering af vejbelysningen (ESCO vejlys). I forhold til hidtidige oplysninger resterer alene nedgravning af jordkabel på en del af vejene i Vængekvarteret, og dette arbejde forventes færdigt inden årets udgang.

  Udgifterne til materialer ved nedgravning af jordkabel og retablering bliver dog noget større end oprindeligt estimeret. Endvidere er det netop konstateret, at der yderligere er delstrækninger på i alt ca. 4 km med luftledninger, som ikke har været indeholdt i hidtidige registreringer over, hvor der mangler nedgravning af jordkabel.

  I forbindelse med frigivelse til genopretning af veje 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen den 17-12-2015 at afsætte 400.000 kr. fra anlægsprojektet Jordlægning af luftledninger (mindreforbrug på DONG-projektet) til indkøb af jordkabel og forbrug af materialer ved nedgravning af jordkablerne.

  For at kunne blive færdig med jordlægningen, er der behov for yderligere midler, idet jordkablet på en stor del af de oprindeligt 12 km (nu ca. 18 km) har været og er nødsaget til at blive nedgravet i fortovenes asfaltbort. Forventningen var oprindeligt, at gravning kunne foregå i fliseareal, hvorved der primært skulle dækkes udgifter ved udskiftning af knækkede fliser. Primært på grund af andre ledninger i jorden under flisearealer har det været nødvendigt at flytte til asfaltbort i fortovs yderside. Bortgravning af asfalt og udlægning af ny asfalt er væsentligt dyrere end ved opgravning med udskiftning af enkeltfliser. Hertil kommer at mange af asfaltborterne er i så dårlig stand, at de alligevel skal udskiftes, når først tilstødende fliser optages.

  Der udestår endnu ca. 4 km jordlægning i Vængekvarteret. Hertil kommer de yderligere 4 km delstrækninger. I alt estimeres et behov for yderligere 740.000 kr. til materialer til færdiggørelse af jordlægningen. Med de yderligere 4 km gravning forventes jordlægningen at strække sig et stykke ind i 2018.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 400.000 kr. fra anlægsprojektet Jordlægning af luftledninger til udgifter til indkøb af jordkabel og materialer, som alle bliver brugt.

  Der er behov for yderligere 740.000 kr., som administrationen kan foreslå finansieret af mindreforbrug på Stationsvejsprojektet.

  Stationsvejsprojektet er afsluttet. Der udestår alene afslutning af anlægsregnskab med revisorpåtegning. Projektet kan afsluttes med et mindreforbrug på ca. 750.000 kr.

  Alternativt kan administrationen foreslå finansiering fra anlægsprojektet Genopretning veje 2017.

  Til sammenligning kan oplyses, at entreprenøren på ESCO vejlys-projektet i henhold til kontrakten skal have 585 kr. pr. løbende meter for nedgravning af jordkabel. Dette vil for 18 km jordkabel beløbe sig til 10,5 mio. Kr. I øvrigt uden at indregne tillæg for gravning og retablering i asfalt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. august 2017.

  Økonomiudvalget den 24. august 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017.

 • 15
  Godkendelse af Beredskabet - Plan for fortsat drift
  Sagsid.: 17/1355

  RESUMÉ:

  Dragør Kommunes plan for fortsat drift (tidligere benævnt beredskabsplan) beskriver både kommunens organisering under en krise og sætter rammerne for hvordan de enkelte specifikke indsatsplaner skal udformes. Der er foretaget en revision af planen, så den i struktur og indhold afspejler den fælles plan for fortsat drift, som er udarbejdet i Hovedstadens Beredskab. Herved sikres overensstemmelse mellem de 8 deltagende kommuner og selve Hovedstadens Beredskab om bl.a. organisering og driftsniveauer (beredskabsniveauer). Planen forelægges hermed til kommunalbestyrelsens godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at plan for fortsat drift godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-08-2017

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-08-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der var udsendt forkert version af bilag 1, Plan for fortsat drift 2017 til behandling i BEPU. Bilaget er udskiftet til rigtig version med ændringer på side 6 til behandling i ØU og KB.

  Oprindelig sagsfremstilling:

  Dragør kommunes plan for fortsat drift (beredskabsplan) beskriver både kommunens organisering under en krise og sætter rammerne for hvordan de enkelte specifikke indsatsplaner skal udformes. Det er fx beredskabsplan ved stormflod, flystyrt i kommunen, indkvarteringsplan, fugleinfluenza mv.

  Forvaltningen har i samarbejde med Hovedstadens Beredskab udarbejdet et udkast til revision af planen, så den følger strukturen i den fælles plan for fortsat drift for Hovedstadens Beredskab (HBR). Herved sikres det, at den administrative beredskabsorganisation i Dragør Kommune kan spille sammen med de øvrige 7 deltagende kommuner i HBR og det fælles operativt udførende beredskab.

  Udkastet følger som nævnt strukturen i den fælles plan for fortsat drift i HBR, men indeholder dog visse justeringer, som skaber en mere enkel organisation - uden dog at mindske muligheden for samspil med HBRs og de øvrige kommuners beredskabsorganisation. Udkastet har tillige sigtet mod at tydeliggøre en række forhold, som f.eks. beredskabsniveauer (driftsniveauer) og sammenhængen mellem disse og aktivering af krisestyringsorganisationen, samt opgavefordelingen i krisestyringsorganisationen.

  Plan for fortsat drift erstatter Dragør Kommunes beredskabsplan for 2014. ”Plan for fortsat drift” er lovpligtig jf. beredskabslovens § 25. Planen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og indsendes med dokumentation for kommunal godkendelse til Beredskabsstyrelsen. Planen skal revideres hvert 4 år – en gang i hver valgperiode.

  LOVE/REGLER:

  Beredskabsloven § 25.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Revisionen af planen for fortsat drift har ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser.

  Der vil naturligvis i forbindelse med en eventuel kritisk hændelse kunne være økonomiske konsekvenser afhængig af hændelsens art, omfang og varighed. Det er bl.a. planens formål at sikre, at økonomiske konsekvenser i forbindelse med en eventuel hændelse minimeres, idet dog hensyn til særligt liv og miljø går forud herfor.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. august 2017.

  Økonomiudvalget den 24. august 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017.

  Bilag

 • 16
  Regional Vækst- og Udviklingsstrategi - ønsker til temaer
  Sagsid.: 15/1035

  RESUMÉ:

  KKR Hovedstaden beder om input til temaer i den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at By-, Erhvervs- og Planudvalget meddeler KKR Hovedstaden, at Dragør Kommunes anbefaling vil være en fastholdelse af de eksisterende temaer, for at sikre kontinuitet, tid og opbakning til færre, men mere fokuserede projekter.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-08-2017

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune er i brev af 10. maj 2017 fra KKR Hovedstaden blevet bedt om at sende ønsker til temaer, som kommunen ønsker at arbejde med i den regionale vækst- og udviklingsstrategi, ReVUS 2019-2022. Ønskerne til temaer skal leve op til de principper, som KKR tidligere har vedtaget omkring prioritering og fokus.

  Der er i forslaget om temaer fremlagt følgende forslag:

  Erhvervsfremme

  I erhvervsfremmesystemet tilbyder de mange forskellige aktører virksomhedsrettede ydelser og services, som ikke nødvendigvis er de mest efterspurgte. Eksempelvis kanaliserer staten enormt mange ressourcer gennem forskellige indsatser fra forskellige ressortministeriers fonde, puljer og ordninger. Hertil kommer aktører i kommuner, Vækstforum, Copenhagen Capacity, Væksthuse med flere.

  Infrastruktur

  For at være en attraktiv metropolregion for eksempelvis udenlandske virksomheder kræves en sammenhængende infrastruktur, som kan sikre fremkommelighed for arbejdskraften og for samarbejdspartnere fra andre lande og regioner.

  "Smart-samfundet"

  "Disruption" og den rivende hurtige teknologiske udvikling skaber grundlæggende forandringer i vores samfund, som risikerer at efterlade os bagude i den internationale konkurrence, medmindre vi tilpasser os som "smart-samfund". Vi skal finde nicher med ny forretningsudvikling, der kan vinde fremtidens globale markedsandele.

  Ungdomsuddannelser

  Virksomhedernes stigende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft stiller krav om, at vi bliver bedre til at understøtte valget af uddannelse for de unge, men også for andre borgere gennem hele livet.

  Beskæftigelse

  Kommunernes udgifter til ledige afhænger af konjunkturerne, men gen-nem en målrettet beskæftigelsesindsats og gennem erhvervsrettet opkvalificering af vores ledige kan vi blive bedre til at finde beskæftigelse til alle – også borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

  Liveability

  En metropolregion skal først og fremmest være attraktiv for sine borgere, hvilket handler om livskvalitet og eksempelvis sundhed, let adgang til kultur, natur, gastronomi og gode oplevelser. Storbyer som Berlin, London og Venedig er ved at udvikle sig til spøgelsesbyer uden borgere, bl.a. på grund af tårnhøje boligpriser og en voldsom turisme.

  Administrationen bemærker, at Dragør Kommune i forvejen deltager i to projekter i regi af REVUS, nemlig Greater Chinavia og Fødevarefyrtårnet. Erfaringen er, at det giver mening at fokusere på et mindre antal temaer, idet det både i forhold til arbejdsindsats og fordeling af økonomi på de enkelte temaer giver stærkere projekter. Eventuelle nye temaer skal meddeles KKR forud for møde den 1. september.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. august 2017.

  Bilag

 • 17
  Revision af spildevandsplan
  Sagsid.: 17/2555

  RESUMÉ:

  Dragør Kommunes spildevandsplan fra 2004-2016 skal revideres. Der er tale om en basal teknisk revision med særligt fokus på at fastlægge kommunens serviceniveau, og mulighed for at udbrede LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand) som vilkår for eventuel nødoverløb for regnvand på private grunde til regnvandssystemet, idet flere ejendomme oplever udfordringer med nedsivning på egen grund, samt klimatilpasning af kloaksystemet. Planforslag forventes fremlagt i starten af 2018 forud for 8 ugers offentlig høring før endelig vedtagelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager forslag til revision af spildevandsplanen til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-08-2017

  Taget til efterretning.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommunes spildevandsplan fra 2004-2016 skal revideres.

  En spildevandsplan er en teknisk sektorplan som beskriver hvordan spildevand fra husholdninger og boliger samt regnvand håndteres og hvordan det skal håndteres fremover.. Der vil være tale om en basal revision af den eksisterende spildevandsplan med blandt andet ajourføring af status/plan for kloakoplande herunder også de afledte spildevandsmængder m.m. Det tekniske indhold af en spildevandsplan fremgår af vedlagte bilag

  I Dragør Kommune er stort set alle ejendomme kloakeret og spildevandet ledes til Dragør renseanlæg. Regnvand håndteres i separate ledninger og boliger mv skal håndtere regnvand på egen grund. Dog kan enkelte boliger, hvor det ikke er muligt at nedsive regnvand. De kan på særlige vilkår få tilladelse til at koble regnvand på regnvandskloakken ”Søvangsmodellen”. Regnvand i og omkring Dragør Gl. By er fælleskloakkerede områder. Dvs. at regn- og spildevand ledes til renseanlægget. I kommunen er der ca. 18 ejendomme som ikke er tilkoblet kloaksystemet. De afleder til enten nedsivningsanlæg, lukket tanke eller anden type privat spildevandsanlæg

  Revisionen vil ske inden for rammerne af spildevandsbekendtgørelsens krav jf. §5 og der forventes at blive lagt særligt vægt på temaerne:

  -   Beskrivelse af kommunens serviceniveau, idet der siden sidste revision er kommet ændret til dette

  -   Mulighed for at udbrede ”Søvangsmodellen”, som giver mulighed for på vilkår at etablere nødoverløb fra faskine til regnvandssystemet, hvis det ikke er muligt at nedsive i tilstrækkelig grad på egen grund. I den forbindelse kan det samtidigt være relevant at overveje om udviklingen af løsningsmuligheder inden for lokal håndtering af regnvand (LAR-løsninger) medfører et behov for at ændre ”Søvangsmodellen”.

  -   Status, udfordringer og tiltag mht klimatilpasning af afløbssystemet

  Revisionen vil foregå i samarbejde med HOFOR, der forventes at bidrage med oplysninger, data og analyser af kloaksystemet mv.

  Den nuværende spildevandsplan 2004-2016 vil blive revideret inden for rammerne krav til en spildevandsplans indhold, der fremgår af spildevandsbekendtgørelsens § 5 (se bilag 1).

  Der forventes at kunne ligge et planforslag klar i begyndelsen af 2018 til politisk behandling forud for en offentlig høring. Planforslaget skal i offentlig høring i 8 uger før kommunalbestyrelsen kan godkende en ny spildevandsplan endelig.

  LOVE/REGLER:

  Spildevandsbekendtgørelsen § 5.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Planrevisionen sker inden for eksisterende driftsbudget og har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes Miljøpolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhverv- og Planudvalget den 15. august 2017.

  Bilag

 • 18
  Miljøbeskyttelse af Øresund
  Sagsid.: 17/1209

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har modtaget en opfordring til at tilslutte sig en henvendelse til den danske og den svenske stat om at indgå en fælles aftale om beskyttelse af miljøet i Øresund.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune tilslutter sig den fælles opfordring til bedre beskyttelse af miljøet i Øresund.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-08-2017

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Sagen udsættes til næste møde.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget en henvendelse fra ”Øresundsgruppen”, der repræsenterer 13 NGO’er, med en opfordring til at kommunen tilslutter sig en opbakning til at opfordre den danske og svenske stat til at indgå en fælles aftale om beskyttelse af miljøet i Øresund.

  De kommuner på den danske side og svenske side, der deltager i det såkaldte ”Øresundvandsamarbejde” har tilsluttet sig initiativet.

  Dragør Kommune er ikke en del af det formaliserede Øresundsvandsamarbejde.

  Initiativet har fokus på beskyttelse af Øresunds unikke natur, med den meget store variation af forskellige habitater og høj biodiversitet - samlet på et lille område. Formålet er at stile mod ”en langsigtet beskyttelse, der vil give optimale muligheder for at brande Øresundsregionen som en ambitiøs og troværdig forvalter af sit blå miljø, og udnytte de formidlingsmæssige, rekreative og turismemæssige potentialer, der ligger i et suverænt havmiljø i en tæt befolket region.”

  Henvendelsen med tilhørende ”fælles erklæring om beskyttelse af Øresund” er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. august 2017.

  Bilag

 • 19
  2. budgetopfølgning 2017, BEPU
  Sagsid.: 17/1406

  RESUMÉ:

  Samlet set forventes det, at budgettet på BEPU’s område overholdes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  For stemte:             10 (A+C+I+O+V)              

  Imod stemte:           5 (T)  

  Undlod at stemme:  

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T anser halvårsregnskabet og 2. budgetopfølgning for at være en helt utilstrækkelig indføring af kommunalbestyrelsen i status for kommunens økonomi. Hverken halvårsregnskabet eller budgetopfølgningen har fokus, status eller forklaringer på de større (eksempelvis større end 1 mio.kr.) positive og negative bevægelser, der altid er i en kommunal økonomi. Med andre ord gemmes større positive og negative bevægelser væk for borgerne og den siddende kommunalbestyrelse.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-08-2017

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-08-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 er BEPU’s område gennemgået, og samlet set forventes det, at budgettet overholdes.

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 2. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Som bilag 2 er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. august 2017.

  Økonomiudvalget den 24. august 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017.

  Bilag

 • 20
  Forslag fra C - den trafikale situation på Kystvejen
  Sagsid.: 17/2556

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-08-2017

  Udvalget kvitterer for lufthavnens tilkendegivelse om at være med til at finansiere en løsning for Kystvejen, og lufthavnen inviteres til et temamøde i KB med dialog.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail den 21. juli 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”C gr. foreslår at udvalget træffer beslutning om at rette henvendelse til den nedsatte arbejdsgruppe om løsning af trafikale udfordringer på Kystvejen, hvor Sund&Bælt, Tårnby kommune samt lufthavnen er repræsenteret,  med en udtalelse om, at Dragør kommune opfordrer til at Sund & Bælts seneste vurdering af,  at trafikmængden er for høj til det nuværende vejnet, indgår i den samlede løsningsmodel for området.

  Motivation:

  Hidtil har Sund&Bælt i sommeren 2016 oplyst at de udfordringer der har været har været udløst af fejl i signalsystemet. Senest har Sund&Bælt den 21. juli 2017 oplyst følgende i mail til Konservative

  ”Siden modtagelse af din mail den 6. juli 2017 har vi været signalprogrammerne og detektorerne (spolerne) igennem uden af finde nogle fejl.  Der er gennemført 3 eftersyn at trafikafviklingen på forskellige dage. Det blev konstateret at trafiksignalerne skiftede som de skulle. På den ene ud de 3 dag, blev der observeret så meget trafik at der blev kø. Den dag var der også mere trafik end krydset kan afvikle.

  Forklaringen på den ekstra trafik, som du også har oplevet, har jeg ikke kunne finde noget entydigt svar på. Dog oplyste lufthavnen, at der den dag vi observerede køen, var en del bustrafik med gæster til og fra krydstogtskibe – men det kan ikke være hele forklaringen. Signalprogrammerne er blevet revurderet, men der er ikke fundet muligheder for at forbedre trafikafviklingen, uden det vil gå uacceptabelt meget ud over trafikanterne fra Sverige. Vi må desværre nu konkludere, at vejkrydset ikke er stort nok til at afvikle den trafikmængde der i nogle perioder skal igennem det. Der vil derved opstå køer som vi ser det mange andre steder i storbyerne.”

  Med udgangspunkt i at trafikmængde i perioder er for stor kalder dette på en varig løsning med ændring af vejnettet såfremt Dragørs borgere skal sikres en ordentligt trafikafvikling på kystvejen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. august 2017.

 • 21
  Forslag fra V - Vandpost ved Sylten
  Sagsid.: 17/2586

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-08-2017

  For stemte:

  1 (V)

  Imod stemte:

  4 (A+C+O)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Faldet.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Eik Dahl Bidstrup (V) har i mail den 2. august 2017 bedt om af få følgende forslag på dagsorden.

  ”Vandpost ved Sylten

  Venstre foreslår at der opsættes en vandpost til brug for motionister og andre borgere i forbindelse med Syltens område. Finansiering debatteres og besluttes i udvalget.

  Venstre foreslår at forvaltningen tager kontakt til Sylten for dialog om placering af offentlig vandpost enten i forbindelse med bygningens udeareal eller i området omkring.

  Vedlagt kort og tilbud fra Orla Hansen”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. august 2017.

  Bilag

 • 22
  Forslag fra O - trafikdæmpende foranstaltninger på Hartkornsvej
  Sagsid.: 17/2609

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-08-2017

  Forslaget blev godkendt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Birger Larsen (O) har i mail den 3. august 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Forslag fra O.

  Forvaltningen bedes fremkomme med forslag til hvilke trafikdæmpende foranstaltninger der kan etableres på Hartkornsvej ud for Nordstrandsskolen, for at sikre en tryg skolevej for skolens elever.

  Indtil trafikdæmpningen er fysisk etableret foreslås det at der opsættes hastighedsmålere.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. august 2017.

 • 23
  Meddelelse - Grønt Danmarkskort og lokale naturråd
  Sagsid.: 17/2422

  RESUMÉ:

  Som led i ændring af planloven skal kommunerne i deres kommuneplanlægning bidrage til et samlet ”Grønt Danmarkskort”, der skal sikre naturbeskyttelsen på tværs af kommunegrænser. Lokale naturråd skal bistå i denne planlægning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-08-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med den ændrede planlov fastholdes kommunernes opgave med at planlægge for naturbeskyttelsesinteresserne. Det betyder, at kommunerne ved næste kommuneplanrevision skal planlægge for ”Grønt Danmarkskort”, der skal sikre en forstærket indsats for større og mere sammenhængende naturområder.

  Grønt Danmarkskort understøtter opfyldelsen af FN’s og EU’s mål for biodiversitet i 2020.

  Grønt Danmarkskort skal tjene som et strategisk planlægningsværktøj, der kan anvendes af både kommuner, staten, foreninger og fonde, som grundlag for prioritering af kommende naturindsatser.

  Udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort vil tage udgangspunkt i de gældende udpegninger i den hidtidige planlægning, herunder Natura 2000-områder og fredede områder mv.

  I processen med udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort indgår inddragelse af ”lokale naturråd”, der skal bistå i udpegningerne.

  En bekendtgørelse med tilhørende vejledning (der forventes udstedt i august 2017) fastlægger rammerne for naturrådenes arbejde, herunder om udpegning, sammensætning og opgaver, mens det praktiske arbejde med etablering af rådene, afholdelse af møder m.m. overlades til kommunerne i de enkelte lokale naturråd.

  Deltagerne i de lokale naturråd vil være relevante landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som varetager væsentlige rekreative interesser, landsdækkende erhvervsorganisationer, samt lokale foreninger og organisationer, som er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.

  De lokale naturråd er ikke tillagt myndighedsbeføjelser, men er alene rådgivende i forhold til kommunernes planlægningsopgave.

  Bekendtgørelsen inddeler landet i 19 geografiske områder. I hvert område skal oprettes et lokalt naturråd.

  Dragør Kommune er i områdegruppe med Brøndby, Rødovre, København, Frederiksberg, Hvidovre og Tårnby.

  Kommunerne i de enkelte lokale naturråd skal vælge en kommune, der fungerer som sekretariat for naturrådet. De øvrige kommuner deltager som observatører i naturrådets arbejde.

  Naturrådene kan i deres arbejde vælge at foretage høringer, afholde møder eller på anden måde inddrage berørte lodsejere og borgere.

  Naturrådene forventes at afslutte deres arbejde senest 15. april 2018.

  Initiativer med hensyn til indkaldelse og udvælgelse af repræsentanter til naturrådet forventes for Dragør Kommunes vedkommende at ske på administrativt niveau, i samarbejde med de øvrige kommuner i områdegruppen.

  Det forventes ikke, at Dragør Kommune, som den mindste kommune i gruppen, skal være sekretariatskommune.

  LOVE/REGLER:

  Udarbejdelse af Grønt Danmarkskort har baggrund i planloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. august 2017.

 • 24
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 15. august 2017

  Helle Barth (V) forespurgte til forbud mod cyklister på strandstien.

  Jerrik Walløe (C) forespurgte til status på Hollænderhallens åbning ved skoleferiens slutning, på grund af ombygningen.

  Forvaltningen orienterede.

  Birger Larsen (O) spurgte til den videre procedure for Øresunds Alle 67.

  Forvaltningen orienterede.

  Ebbe Kyrø (T) spurgte til evt. skiltning ved udkørsel fra Kræmmergården, ligesom der er skiltet med venstresving forbudt Sdr Kinkelgade / Englandvej.