Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra: Allan Holst (A)
Bemærkninger: Punkt 13 taget af dagsorden.
Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Dialogmøde med Strandparken - nye almene boliger på Rødtjørnsarealet
  Sagsid.: 17/2812

  RESUMÉ:

  BEPU besluttede den 5. september 2017 at Strandparken indbydes til dialogmøde på næste BEPU.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at dialogen tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-10-2017

  Fra Strandparken deltog:

  Søren Keldorff, Strandparken

  Søren Møgelgaard Jensen, BDK BYG

  Søren Haugsted, arkitekt, Arkitema og

  Torben Eriksen, Boligkontoret Danmark

  Drøftet. Udvalget ønsker en besigtigelse af området.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  BEPU besluttede den 5. september 2017 at Strandparken indbydes til dialogmøde på næste BEPU.

  Strandparken deltager kl 17, til dialog om Strandparkens forslag til byggeri af nye almene boliger på Rødtjørnsarealet.

  Materialet findes i BEPUs dagsorden for september.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. oktober 2017.

 • 2
  Revision af Fingerplan - Spor 2
  Sagsid.: 16/1146

  RESUMÉ:

  Der skal behandles eventuelle forslag til revision af Fingerplanen, spor 2.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  kommunens 3 byudviklingsønsker genfremsendes til erhvervsministeriet. Jf. vedlagte udkast til skrivelse (bilag 3), og

  2.

  at

  det overvejes om genfremsendelsen kan suppleres med politisk dialog med Erhvervsministeriet og andre relevante aktører.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-10-2017

  Ad. 1+2

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T kan støtte erhvervsudvikling på Dragør Nord, men ikke byggeri på Kirkevej og permanent helårsstatus i Rosenlund-området.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune fremsendte med skrivelse af 17. maj 2016 (bilag 1), 3 forslag (perspektivplaner) til revision af den da gældende Fingerplan 2013, spor 1.

  De 3 forslag (bilag 2) omhandlede muligheden for:

  1. At inddrage landzonearealet ved Lufthavn Syd i byzone, med henblik på erhvervsmæssig udnyttelse,
  2. At inddrage et landzoneareal på Kirkevej i byzone, med henblik på en udnyttelse til boligformål, og
  3. At inddrage sommerhusområdet Rosenlund i byzone, med henblik på en udnyttelse til helårsbeboelse.

  Kommunens ønsker blev ikke imødekommet, da det generelt blev fundet, at en realisering af ønskerne i princippet kunne hæmme udviklingsmulighederne for Københavns Lufthavn.

  Det blev oplyst at kommunen kunne genfremsende sine ønsker, i forbindelse med revisionens spor 2.

  Formålet med revisionens spor 2 er at afdække behovet mere grundlæggende ændringer i Fingerplanen.

  Tidligere beslutning

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 2. maj 2017, at kommunens 3 såkaldte perspektivplaner, skulle genfremsendes til Erhvervsstyrelsen, som kommunens forslag til revision af Fingerplanen, spor 2.

  Det blev endvidere besluttet, at Dragør kommune kvalificerer ansøgningen i forhold til det tidligere fremsendte, og at ansøgningen behandles politisk inden svaret afsendes.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at grundlaget for sagens politiske behandling i Erhvervsministeriet udgøres af en politisk afvejning mellem Dragør kommunens byudviklingsønsker, og de statslige interesser i at give Københavns Lufthavn de optimale udviklingsmuligheder.

  Det er tillige vurderingen, at de faglige argumentationer for at ændre Fingerplanen, for så vidt angår Dragør kommune, stort set må anses som udtømte, men at det kunne overvejes om genfremsendelsen af kommunens byudviklingsønsker, eventuelt kunne understøttes med politiske initiativer overfor Erhvervsministeriet.

  Der vedlægges udkast til skrivelse til Erhvervsstyrelsen (bilag 3), der skal fremsendes inden den 15. oktober 2017.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Frist for fremsendelse af forslag er den 15. oktober 2017.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. oktober 2017.

  Bilag

 • 3
  Arkitekturpolitik for Dragør Kommune
  Sagsid.: 15/8

  RESUMÉ:

  På baggrund af tidligere behandlinger foreligger nu et endeligt forslag til en arkitekturpolitik til godkendelse. Forslaget har fokus på 3 temaer: kulturarven, landskabet og bydelene.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslaget godkendes, idet forvaltningen bemyndiges til at foretage sproglige og illustrationsmæssige tilretninger i den endelige udgave.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-10-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen blev senest behandlet ved et møde i BEPU den 4.10.2016, hvor det blev besluttet at arbejde videre med det da foreliggende oplæg, med tilføjelse af et afsnit om erhvervsbebyggelse.

  Sagsfremstilling fra behandlingen i BEPU den 4.10.2016 er vedlagt som bilag.

  I forhold til det første oplæg, er rapporten nu tilføjet afsnit med beskrivelser af de enkelte bydeles identitet med tilhørende fotos (side 6-14), et afsnit om erhvervsbyggeri (side 27), samt billedtekster til fotos.

  Rapporten er vedlagt som bilag i en udgave, der efterfølgende detaljeret vil blive gennemgået mhp. sproglige og illustrationsmæssige tilretninger.

  Med hensyn til forslag om en præmieringsordning i det afsluttende afsnit om ”initiativer”, så vil der blive udarbejdet en særskilt sag herom til behandling.

  LOVE/REGLER:

  Der er ingen formelle regler om indholdet i en arkitekturpolitik, men regeringen opfordrer i sit udspil ”Arkitekturpolitik – mennesker i centrum” til, at danske kommuner følger op med politikker og initiativer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  I kommuneplanlægningen indgår stikord til indholdet i en arkitekturpolitik, der er fulgt op i nærværende forslag.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. oktober 2017.

  Økonomiudvalget den 12. oktober 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2017.

  Bilag

 • 4
  Omfang af revision af vandforsyningsplan, Dragør
  Sagsid.: 17/3073

  RESUMÉ:

  Dragør Kommunes eksisterende vandforsyningsplan er fra 1997 og planen skal revideres. I vandforsyningsplanen vil indgå en beskrivelse af de overordnede rammer for vandforsyningsplanen samt en oversigt over, hvordan planlægningen inden for vandområdet er organiseret.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen om omfanget af den kommende revision af vandforsyningsplanen til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-10-2017

  Orienteringen blev taget til efterretning.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør kommunes vandforsyningsplan fra 1997-2008 skal revideres.

  Formålet med en vandforsyningsplan er at sikre borgere og erhverv en sikker vandforsyning med vand af god kvalitet produceret med mindst mulig påvirkning af omgivelserne. Formålet er endvidere at skabe overblik over den nuværende struktur og udvikling på vandforsyningsområdet i Dragør Kommune og give retningslinjer for den fremtidige struktur og udvikling på området.

  Den nuværende vandforsyningsplan 1997-2008 vil blive revideret inden for rammerne af krav til en vandforsyningsplan indhold, der fremgår af Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning § 3 (se bilag 1). Forsyningsselskabet HOFOR vil blive inddraget i planarbejdet mht. at levere og kvalitetssikre data og oplysninger om vandforsyningen.

  Dragør Kommunes vandforsyningsplan vil indeholder en beskrivelse af grundvandsressourcen, de enkelte vandværker, de private brønde og boringer og indvindingerne til erhverv.

  Under udarbejdelsen af vandforsyningsplanen vil kommunen komme på tilsyn hos alle vandværker og kildepladser, således at Vandforsyningsplanen hviler på det bedst mulige grundlag.

  Der forventes at kunne foreligge et planforslag klar i 1. kvartal 2018 til politisk behandling forud for en offentlig høring. Planforslaget skal i offentlig høring før kommunalbestyrelsen kan godkende en ny vandforsyningsplan.

  Vandforsyningsplanens samspil med andre planer

  Vandforsyningsplanen for Dragør kommune vil være en sektorplan og som sådan skal den opfylde og udfylde de rammer, der udstikkes i lovgivningen og den statslige sektorplanlægning. Planen skal også være i overensstemmelse med de rammer og den byudvikling, der fastlægges i Kommuneplanen.

  LOVE/REGLER:

  Lov om vandforsyning m.v. jf. Lovbek. nr 125 af 26. januar 2017 § 14.

  Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning Bek. nr. 831 af 27. juni 2016.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Planrevisionen vil ske inden for eksisterende driftsbudget og har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes Miljøpolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs og Planudvalget den 3. oktober 2017.

  Bilag

 • 5
  Ophævelse af kondemnering - Møllevej 9A, Dragør
  Sagsid.: 17/3013

  RESUMÉ:

  Der skal træffes beslutning om at ophæve kondemneringen af lejemålet Møllevej 9A, Dragør fordi de forhold som begrundede kondemneringen er afhjulpet. Der skal også fastsættes frist for færdiggørelsen af arbejderne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det besluttes at ophæve kondemneringen for lejemålet Møllevej 9A, Dragør og samtidig give ejendommens ejer en frist på 2 måneder fra beslutningstidspunktet til at færdiggøre restarbejderne i lejemålet.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-10-2017

  Anbefales over for ØU.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede den 20. april 2017 at kondemnere lejemålet Møllevej 9A, Dragør pr. 1. maj 2017 samt at give ejeren af ejendommen en frist på 6 måneder til at søge kondemneringen ophævet.

  Boligen blev kondemneret fordi en rapport, foretaget af Hussvamp Laboratoriet ApS viste at der på overflader i køkken, vindfang, badeværelse, soveværelse og på vinduerne blev fundet synlige tegn på skimmelsvamp.

  Der blev ligeledes fundet skimmelvækst på undersiden af gulvbrædder og betondæk.

  Hussvamp Laboratoriet vurderede, at boligen som den fremstod dengang, ikke var egnet til beboelse før skimmelsvampen er fjernet.

  I forbindelse med kondemneringen fik ejeren af ejendommen en frist på 6 måneder til at søge kondemneringen ophævet.

  Denne ansøgning er modtaget nu.

  Siden lejemålet blev tømt af tidligere lejer (der allerede var fraflyttet på kondemneringstidspunktet) har ejendommens ejer udført gennemgribende arbejder som bl.a. består i:

  • Køkken nedrevet og køkkengulv fjernet pga. omfattende vandskader fra lejers installation af opvaskemaskine.
  • Affugtning og udtørring.
  • Genopbygning af køkkenvægge og køkkengulv.
  • Nedrivning af vindfang foran entre.
  • Udvendig omlægning af terræn for at forbedre udluftningsforholdene ved riste i fundament til krybekælder.
  • Afrensning af indvendige ventilationsskakte og udskiftning af riste og ventiler via firmaet Dansk Ventilations Rens.
  • Vinduer i soveværelse udskiftet.
  • Skimmelsvampsanering og afrensning af alle flader via firmaet Hefra Tech.

  Efter arbejderne er udført har Hussvamp Laboratoriet ApS igen gennemgået lejemålet og taget prøver af de afrensede områder.

  Den afsluttende rapport konkluderer, ”at der i de afrensede områder ikke kan påvises vækst af skimmelsvamp.

  Skimmelsanering er dermed godkendt.

  Det afrensede områder kan nu reetableres og området igen benyttes uden risiko for påvirkning fra skimmelsvampe fra de behandlede overflader.”

  Som det fremgår, er lejemålet p.t. afrenset og der resterer de afsluttende arbejder som består i at spartle lejemålet, male væggene, afhøvling og lakering af gulve samt montering af køkken

  Da de forhold som begrundede kondemneringen nu er dokumenteret, ikke længere at være til stede i boligen skal der tages stilling til ansøgningen om ophævelse af kondemneringen.

  Reglerne om ophævelse af kondemnering findes i byfornyelsesloven § 79.

  Af reglerne fremgår, at kommunen kan nægte at ophæve kondemneringen såfremt ejendommen efter udførelse af arbejderne fortsat vedbliver at være væsentlig ringere end ejendomme med boliger og opholdsrum, som opfylder bestemmelserne i byggelovgivningen.

  Administrationen vurderer – på baggrund af den afsluttende rapport fra Hussvamp laboratoriet ApS samt de afsluttende arbejder, ejendommens ejer vil udføre – at lejemålet ikke vil fremstå i væsentlig ringere stand, og anbefaler derfor at kondemneringen ophæves.

  Af byfornyelsesloven § 79 fremgår samtidig, at der skal fastsættes en frist for færdiggørelsen af saneringsarbejderne, og at denne frist ikke må være kortere end 2 måneder.

  Ejendommens ejer har ytret ønske om, at fristen sættes til 2 måneder af hensyn til at kunne udleje boligen på ny hurtigst muligt.

  Når restarbejderne er udført vil ejendommens ejer kontakte administrationen, der vil foretage en besigtigelse af boligen.

  Såfremt arbejderne vurderes behørigt udført, vil ejendommen herefter kunne udlejes som bolig.

  LOVE/REGLER:

  Byfornyelsesloven.

  Der er redegjort for de relevante bestemmelser i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs – og Planudvalget den 3. oktober 2017.

  Økonomiudvalget den 12. oktober 2017.

  Bilag

 • 6
  Ansøgning om friplads til udfaset "Lodsbåd 202"
  Sagsid.: 17/2982

  RESUMÉ:

  Foreningen Lodsbåd 202’s Venner ansøger om friplads og fritagelse fra havneafgift og el på Dragør Havn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget beslutter om Foreningen Lodsbåd 202’s Venner skal tildeles friplads og fritagelse for havneafgift og el på Dragør Havn.

  2.

  At

  tildelingen i givet fald sker på følgende betingelser:

  · At adgang til medlemskab af foreningen forbliver åben for alle interesserede.

  · At foreningen alene varetager det i ansøgningen beskrevne formål som kan betegnes som værende af museal karakter.

  · At sejladsen med Lodsbåd 202 ikke må antage karakter af at være kommerciel.

  · At indtægterne fra sejladsen alene anvendes til foreningsformålet; herunder til drift og vedligehold af Lodsbåd 202.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-10-2017

  Ad. 1

  Asger Larsen (I) stiller forslag om at lodsbåden tildeles friplads og fritagelse for havneafgift og el på Dragør Havn.

  Godkendt.

  Ad. 2

  Godkendt.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I brev af 20. juli 2017 ansøger Foreningen ”Lodsbåd 202’s Venner” om en friplads til foreningens nyerhvervede fartøj, Lodsbåd 202.

  Foreningen er stiftet af lodser, bådsmænd, lodskyndige og lodsinteresserede i Dragør, og er ifølge vedtægterne åben for alle.

  Foreningens formål er ifølge vedtægterne at ”overtage og eje Lodsbås 202 og hermed levendegøre en del af lodsers og bådmænds arbejde”.

  Lodsbåden har hidtil fungeret som aktivt fartøj i Hundested, men overdrages til den nystiftede forening, når den udfases.

  Herefter vil bådens status være veteranfartøj og/eller museumsfartøj.

  Foreningen ønsker at bidrage til kulturmiljøet på Dragør Havn, og planlægger at sejle med nysgerrige og turister, og vil med erhvervelsen af fartøjet gerne være med til at formidle Dragørs lange lodshistorie, som allerede er synlig via DanPilot, Lodsmuseet og Lodsens Dag.

  Fartøjet er søster-model til Lodsbåd 205, som i 1980’erne sejlede fra Dragør.

  Dragør Kommune giver i dag friplads og elforbrug til Dragør Museums fartøjer og til Dragør Sejlklub. Dragør Museum har ikke ressourcerne til at drive og vedligeholde endnu et historisk fartøj, og derfor er foreningskonstruktionen valgt.

  Administrationen skal bemærke, at Dragør Kommune er hovedbidragyder til Museum Amager.

  Dragør Kommunes eneste bidrag til den nystiftede forening vil i givet fald være friplads og betalt elforbrug, såfremt ansøgningen imødekommes.

  Administrationen vurderer, at Lodsbåd 202 vil kunne bidrage til havnens maritime miljø og attraktivitet for turister.

  Administrationen vurderer også, at det vil være lovligt at imødekomme ansøgningen såfremt det sker på de vilkår som er anført i indstillingen jf. det som er anført under ”love og regler”.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommune skal have hjemmel til at spare foreningen for udgiften til havneafgift og el, idet en imødekommelse af ansøgningen ellers vil være ulovlig.

  En hjemmel kan være i den skrevne speciallovgivning – for eksempel folkeoplysningsloven som er den der udgør den direkte hjemmel til, at Dragør Sejlklub kan fritages for havneafgift for de både som tilhører sejlklubben og anvendes i foreningsøjemedet/undervisningen.

  Administrationen vurderer, at foreningen ”Lodsbåd 202´s venner” ikke opfylder betingelserne for at kunne blive godkendt under folkeoplysningsloven. 

  Dermed skal hjemlen findes i kommunalfuldmagtsreglerne, hvor det indledningsvist er afgørende, om kommunen selv lovligt ville kunne varetage opgaven.

  Det følger forudsætningsvist af kommunalfuldmagtsreglerne og praksis omkring disse, at en kommune lovligt vil kunne drive museumsvirksomhed. Det er bl.a. på denne baggrund at kommunen lovligt kan være hovedbidragyder til Museum Amager. 

  Derfor vil den konkrete ansøgning lovligt kunne imødekommes så længe foreningen udøver formålet ”at formidle Dragørs Lodshistorie til alle interesserede” som beskrevet i ansøgningen. Det vil i den forbindelse også være afgørende, at foreningen ikke har begrænsninger i forhold til hvem der kan blive medlem.

  Det følger dernæst af kommunalfuldmagtsreglerne, at en kommune ikke må agere konkurrenceforvridende.

  Foreningen påtænker at udføre sejladser mod betaling.

  Andre erhvervsdrivende på Dragør Havn udbyder dette som en privat, kommerciel virksomhed i form af bl.a. sejlture og fisketure.

  Såfremt Dragør Kommune lovligt skal kunne imødekomme ansøgningen i den konkrete sag er det nødvendigt at stille som betingelse, at sejladsen med Lodsbås 202 ikke på noget tidspunkt antager en kommerciel karakter.

  I dette ligger, at man dels ikke må udøve en aktivitet som ligner den der udøves af private aktører og dels at indtægterne fra sejladserne med Lodsbåd 202 skal anvendes til foreningsformålet; herunder til drift og vedligehold af Lodsbåd 202.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Havn oplyser, at mistede havneafgifter vil beløbe sig til knap 14.000 kr./år i årsleje og gæsteindtægt, hvis pladsen udlejes som fast plads. Ellers ca. 7.650 kr. pr. år i gæsteindtægt, hvis pladsen anvendes som dedikeret gæsteplads.

  Dragør Havn påtænker dog, at Lodsbåd 202 på sigt kan ligge inde i fiskerihavnen på en lille stik-bro sammen med fiskekutteren Elisabeth. Derved går Dragør Havn ikke glip af indtægt som sådan. 

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. oktober 2017.

  Bilag

 • 7
  Ansøgning om kommunal overtagelse af diget på nordstranden
  Sagsid.: 17/3076

  RESUMÉ:

  Digelaget for Dragør Nordstrand anmoder om at Dragør Kommune bør overtage diget på Dragør Nordstrand, idet digelaget hermed mener at alle borgere dermed er stillet ens med hensyn til kystbeskyttelse i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at stillingtagen til eventuel kommunal overtagelse af diget på Nordstranden afventer beslutning om en samlet kystbeskyttelse af Dragør Kommune som forventes besluttet i første halvår 2018.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-10-2017

  Godkendt.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Nordstrands kystbeskyttelseslag har med brev af 12. juli 2017 foreslået, at Dragør Kommune overtager hele ejerskabet af diget, som Kommunen i øjeblikket ejer 25% af, og at kystbeskyttelseslaget ophæves.

  I brevet motiveres forslaget med følgende:

  "Amterne er for længst nedlagt, og borgerne bør ligestilles, uanset om man bor på Nordstranden eller i Søvang eller i den gamle by. Kommunen har ejerskabet for Søvangsdiget og det lille dige omkring den gamle by, så derfor bør Dragør Kommune også overtage Nordstrandsdiget, så vi får ens vilkår, uanset hvor man bor."

  Digelaget har senest i 2008 rejst forslaget om kommunal overtagelse af diget på Nordstranden. I den forbindelse har Dragør Kommune fået foretaget en vurdering af de juridiske muligheder for en frivillig kommunal overtagelse af diget, herunder fremtidig betaling for drift og vedligehold.

  Det fremgår at vurderingen (bilag 1), at kystbeskyttelse som udgangspunkt skal betales af de grundejere som opnår beskyttelse. Såfremt en kommune frivilligt ønsker at overtage de økonomiske forpligtigelser forudsætter det en konkret begrundelse med udgangspunkt i almennyttekriteriet.

  Lighedsbetragtningen, som Digelaget henviser til vurderes ikke at opfylde kriteriet om almennytte.

  Diget på Nord er anlagt med hjemmel i Kystbeskyttelsesloven. Beskyttelsen omkring Dragør Gl. By er anlagt for at beskytte spildevandssystemet og ikke anlagt med hjemmel i kystbeskyttelsesloven. Kystbeskyttelsen omkring Søvang er anlagt som en forudsætning i tilladelsen for udstykning af Søvang til helårsboliger. Der er således forskellige hjemmelsgrundlag bag hvert projekt.

  Dragør Kommune har tilbage i 2007 på Kommunalbestyrelsesmøde besluttet ikke at overtage drift og vedligeholdelsen af diget, men derimod oplyst at Dragør Kommune fortsat står ved tilsagnet om at betale et forhøjet bidrag til drift og vedligeholdelsen af diget. Bidraget administreres af digelaget og det kan anvendes selvom digelaget ikke samtidigt opkræver bidrag hos de øvrige lodsejere.

  Det kan oplyses, at bidraget svarer til den udgift kommunen har til de øvrige diger i kommunen. Og at lodsejerne ikke har betalt driftsbidrag til vedligeholdelsen af diget, men at de har betalt anlægsbidrag i forbindelse med anlæg af diget.

  Det er samlet set forvaltningens vurdering, at spørgsmålet om kommunal overtagelse af diget kan blive aktuel i forbindelse med den kommende beslutning om fremtidig kystbeskyttelse af Dragør, idet der netop arbejdes med en helhedsplan for beskyttelse af hele Dragør. Beslutning herom forventes at ske i 1. halvår 2018.  

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ikke foretaget en vurdering af økonomien ved en eventuel fremtidig kommunal overtagelse af diget på Nordstranden.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. oktober 2017.

  Bilag

 • 8
  Frigivelse handikapvenlige tiltag 2017
  Sagsid.: 17/3010

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler frigivelse af anlægspulje til handikapvenlige tiltag 2017, der er afsat i anlægsbudget 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 104.100 kr. til handikapvenlige tiltag 2017 og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-10-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har afsat 104.100 kr. i anlægsbudget 2017 til etablering af handikapvenlige tiltag.

  Ved møde med Handikaprådet i Dragør Kommune den 7. september 2017 var der opbakning til at afsætte penge til handikapvenlige tiltag i form af følgende:

  - Handikaprådet ønsker, at belægningerne på Vestgrønningen ved adgangen til biblioteket lokalt hæves, så der er niveaufri adgang til biblioteket. Belægningen består af chaussesten og kan hæves lokalt ved indgangen, som ønsket. Udgift 20.000 kr.

  - Handikaprådet har gjort opmærksom på, at trykknapperne i elevatoren i Hollænderhallen ikke er følbare. Herved kan blinde ikke tage elevatoren uden hjælp fra andre. Endvidere er trykknapperne opsat i en højde, så rullestolsbrugere ikke kan nå dem. Udskiftning til følbare trykknapper i rette højde kan udføres for 40.000 kr. Hollænderhallen har ikke selv budget til at håndtere udgiften, hvorfor denne foreslås bekostet af anlægspuljen Handikapvenlige tiltag 2017.

  Det resterende beløb (44.100 kr.) foreslås anvendt til at medfinansiere merforbruget ved etablering af handikapvenlige belægninger i krydset Hartkornsvej / Kirkevej. De handikapvenlige belægninger i krydset er blevet anlagt af ekstern entreprenør, idet Vej- og Gartnerafdelingen ikke har haft ressourcer til opgaven på grund af jordlægningen af luftledninger mv. Dette har gjort arbejdet med etablering af handikapvenlige belægninger noget dyrere end forventet.

  LOVE/REGLER:

  Det er i dag et lovkrav, at der er følbare trykknapper i elevatorer. Elevatoren i Hollænderhallen blev dog etableret inden, og lovkravet gælder ikke bagudvirkende.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Disponering af pulje inden for budget 2017.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslagene til handikapvenlige tiltag 2017 har været forelagt Dragør Kommunes Handicapråd, der støtter op om tiltagene.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tiltagene vil være i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik om at understøtte initiativer som fremmer tilgængelighed for alle.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. oktober 2017.

  Økonomiudvalget den 12. oktober 2017.

  Kommunalbestyrelsen 26. oktober 2017.

 • 9
  Frigivelse omlægning af Jan Timanns Plads
  Sagsid.: 17/1696

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler frigivelse af anlægsbevilling til omlægning af Jan Timanns Plads, der er afsat i anlægsbudget 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til omlægning af Jan Timanns Plads i 2017 og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-10-2017

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har afsat 400.000 kr. i anlægsbudget 2017 til omlægning af Jan Timanns Plads.

  Administrationen anmoder om frigivelse af beløbet sideløbende med, at der bliver indhentet tilbud på omlægningen. Dette så udførelse af omlægningen kan iværksættes og afsluttes i indeværende år.

  Omlægningen fremgår af skitse (bilag 1) og omfatter en forlængelse af fortovet på Kongevejen hen til Dragør Biograf, hvorved der kan etableres 2 ekstra parkeringspladser på Kongevejen / Toldergade.

  På selve pladsen er det ideen at skabe to byrum omkring to nye bytræer. Det ene byrum primært til cykelparkering med stativer på række (model Badstuevælen med plads til ca. 25-30 cykler) – det andet til ophold fx med en rund bænk omkring træet. Inventarvalget kunne være i samklang med Kongevejsprojektet – bl.a. med trærist omkring træerne. Brolægningen er genanvendelse af nuværende bro – men hævet til fortovsniveau – med en skarp kantning mod nord og syd, der forebygger indkørsel til pladsen med biler. Der opsættes steler, som også markerer byrummets afgrænsning. Mod bebyggelsen mod vest sættes udvidet knoldebro (overgang med mindre natursten).

  Der sikres redningsvej langs biografen i en bredde af 3 meter, så der som i dag fortsat kan køre redningskøretøjer fra Kongevejen via Jan Timanns Plads til den gamle by nord for pladsen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 400.000 kr. til omlægning af Jan Timanns Plads er afsat i anlægsbudget 2017.

  Hvis udbuddet overstiger bevillingen, vil sagen blive forelagt til politisk behandling på ny.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen påtænker at sende skitseforslag for omlægning af Jan Timanns Plads i høring hos omkringboende samt Beboerforeningen for Dragør gamle by.

  Administrationen har afholdt møde med biografforeningen og den tidligere ejer af biografen og drøftet skitseforslaget med dem for at høre deres vurdering af forslaget i forhold til biografens virke. Begge parter var meget positive.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. oktober 2017

  Økonomiudvalget den 12. oktober 2017

  Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2017

  Bilag

 • 10
  Forslag fra O - Trafikforholdene på Nrd. Dragørvej / AP Møllers alle.
  Sagsid.: 17/3087

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-10-2017

  Forslag fra Jerrik Walløe (C):

  C gruppen forslår at man følger den vestlige placering af indsnævringen.

  For stemte:

  2 (C+Birger Larsen (O))

  Imod stemte:

  5 (A+I+T+V+Morten Dreyer (O))

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Birger Larsen (O) har i mail den 20. september 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”På grund af de nye oplysninger og forslag til ændringer af de trafikale forhold i krydset - samt borgerhenvendelserne i denne sag - vil jeg anmode om at sagen genoptages på førstkommende møde i BEPU.

  Jeg mener at de velbegrundede argumenter som Mikkel Rasmussen fremkommer med er af så væsentlig karakter at en fornyet behandling i udvalget er påkrævet.

  Der foreligger også en omfattende korrespondance som udvalgsmedlemmerne burde have haft kendskab til forinden sagen blev behandlet i BEPU.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. oktober 2017.

 • 11
  Forslag fra O - Tryghed i trafikken
  Sagsid.: 17/3127

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-10-2017

  Udvalget ønsker at forvaltningen fremlægger forslag til tiltag, der skaber øget tryghed i trafikken ved skolerne. Tiltag der kan vurderes kunne blandt andet være permanente fartmålere, tværgående striber på vejen, påmaling af advarselstrekanter (som omkring Tårnbys skoler), opstribning og påmaling af cykel på cykelsti hvor denne krydses af biler fra udkørsler og tilstødende veje eller faste skilte 40 km/t tændt i skoletiden ved skolerne.

  Godkendt.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Birger Larsen (O) har i mail den 22. september 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Jeg ønsker på næste møde i BEPU at drøfte øget tryghed i trafikken og stiller derfor følgende forslag:

  I forbindelse med at sikre borgerne og i særdeleshed skolebørnene at kunne færdes trygt i trafikken, foreslår DF at kommunen indkøber 6 fartmålere der opstilles ved hver af vore 3 skoler.

  Begrundelse: flere forældre er bekymrede over at deres børns skolevej ikke er tilstrækkelig sikret imod faren for ulykker fra bilister der kører alt for stærkt i forhold til det tilladte på de vejstrækninger vor skolerne ligger.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. oktober 2017.

 • 12
  Forslag fra T - Spuleplads på havnen
  Sagsid.: 17/3132

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-10-2017

  Forslaget blev godkendt.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail den 25. september 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Liste T foreslår, at forvaltningen udarbejder et forslag til etablering af dobbelt spuleplads ved optagestedet på ny havn.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. oktober 2017.

 • 13
  Forslag fra T - Arkitekturpolitik
  Sagsid.: 17/3133

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-10-2017

  Sagen taget af dagsorden.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail den 25. september 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”På BEPU den 3. marts 2015 blev det besluttet, at Dragør Kommune skulle have en arkitekturpolitik i indeværende valgperiode. I oktober 2016 blev udvalget præsenteret for en skitse. Liste T ønsker, at forvaltningen giver en status og tidsplan på projektet.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. oktober 2017.

 • 14
  Forslag fra T - Standardstativer til bådeopbevaring
  Sagsid.: 17/3134

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-10-2017

  Forslaget blev trukket tilbage.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail den 25. september 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Liste T foreslår, at forvaltningen udarbejder et oplæg til en gradvis indførelse af standardstativer til håndtering af vinteropbevaring af lystbåde på Dragør Havn. Oplægget bør indeholde en business case, som viser omkostninger ved etablering og fremtidig drift.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. oktober 2017.

 • 15
  Forslag fra T - Status på dispensationsansøgning
  Sagsid.: 17/3135

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-10-2017

  Forslaget blev godkendt.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail den 25. september 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Liste T ønsker en status på vores ansøgning om dispensation hos Trafikministeren om en kommunalt finansieret bus til metroen – ansøgning sendt i april/maj måned 2016.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. oktober 2017.

 • 16
  Meddelelse - Energirenovering af vejbelysningen i Dragør gamle by
  Sagsid.: 14/88

  RESUMÉ:

  Administrationen påtænker at udsætte energirenoveringen af vejbelysningen i Dragør gamle by, indtil der måtte findes belysningsløsninger, der bedre imødekommer kravene til det historiske miljø i den gamle by.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-10-2017

  Til efterretning.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har sammen med kommunens entreprenør og rådgiver af flere omgange opsat prøvearmaturer i Dragør gamle by. Det er administrationens opfattelse, at det fortsat ikke er lykkedes at finde egnede armaturer, der tilgodeser de særlige forhold til belysningens sammenspil med facaderne og byrummet i Dragør gamle by. Administrationen påtænker derfor at udskyde energirenoveringen af vejbelysningen i Dragør gamle by, indtil der måtte findes belysningsløsninger, der bedre imødekommer kravene til det historiske miljø.

  De opsatte prøvebelysninger på Jens Eyberts Plads og i Strandstræde vil i konsekvens heraf blive nedtaget igen og indtil videre erstattet af hidtidige White SON lyskilder. White Son lyskilderne forventes udfaset indenfor en relativ kort tidshorisont.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  For driftsbudgettet på vejbelysningen bevirker udsættelsen af energirenoveringen af vejbelysningen i den gamle by en årlig merudgift i størrelsesordenen 45-50.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  I forbindelse med energirenoveringen af kommunens vejbelysning er det besluttet, at udskiftning af vejbelysningen i det bevaringsværdige byområde Dragør gamle by vil blive forelagt Dragør Bevaringsnævn inden endelig beslutning om udskiftning. Nævnet vil blive orienteret om kommunens påtænkte beslutning ved deres næste møde.

  Endvidere vil Beboerforeningen for Dragør gamle by blive orienteret snarest muligt efter nærværende møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. oktober 2017.  

 • 17
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 3. oktober 2017

  Mette Jeppsen orienterede om at besøg fra Københavns Lufthavn i oktober er aflyst. Mødet holdes i 2018 som temamøde i kommunalbestyrelsen. 

  Ebbe Kyrø (T) ønskede bedre tilgængelighed til referater fra kontaktgruppen for København lufthavn.

  Asger Larsen (I) spurgte til parkering ved Wiedergården.

  Helle Bart (V) spurgte til parkering langs Bachersmindevej.

  Morten Dreyer (O) spurgte til etablering af sideforskydning på Møllevej /Krudttårnsvej.

  Jerrik Walløe (C) spurgte til etablering af cykelstien på Bachersmindevej.