Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Dialogmøde med Havnen
  Sagsid.: 17/3373

  RESUMÉ:

  Der afholdes dialogmøde med Plan og Tekniks eksterne afdelinger en gang årligt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen drøftes og tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31-10-2017

  Orienteringen blev taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Havnefoged Lars Olsen vil på mødet præsentere og orientere om havnens område.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31. oktober 2017.

 • 2
  Kommuneplanrevision 2017
  Sagsid.: 16/2770

  RESUMÉ:

  Under høring af forslag til Kommuneplanrevision 2017 er der modtaget 7 høringssvar. Planforslaget skal behandles med henblik på endelig vedtagelse, herunder skal der tages stilling til eventuelle ændringer i planforslaget, med baggrund i høringssvarene.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til Kommuneplanrevision 2017 vedtages endeligt i henhold til planlovens § 27, og at stillingtagen til indsigelser, forslag og bemærkninger, der er modtaget under høringsperioden, følger forvaltningens indstillinger til de enkelte høringssvar, som de fremgår af Planlægningsnotat nr. 01.17.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31-10-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning om at den kommuneplanrevision, der skal gennemføres i indeværende valgperiode, alene skal omfatte en planteknisk ajourføring, vedtog kommunalbestyrelsen ved mødet den 22.6.2017 et forslag til Kommuneplanrevision 2017, med henblik på offentlig høring i henhold til planlovens regler.

  Der er i høringsperioden i alt modtaget 7 skriftlige høringssvar, som fordeler sig med 3 fra offentlige myndigheder og 4 fra en organisation, politisk parti, virksomhed eller enkeltperson.

  Der henvises til Planlægningsnotat nr. 01.17 (Bilag 1), som indeholder en sammenfatning af de enkelte høringssvar, forvaltningens kommentarer og vurderinger samt indstillinger til høringssvarene.

  Alle høringssvar er samlet i Bilag 2.

  Enkelte høringsvar indeholder forslag til mere omfattende ændringer og tilføjelser til planforslaget. Når beskrivelsen af disse i planlægningsnotatet ikke omfatter en mere detaljeret vurdering, har det baggrund i kommunalbestyrelsens beslutning om, at den aktuelle planrevision alene skal være en planteknisk ajourføring.

  En mere grundlæggende revision af kommuneplanen må i givet fald henvises til en senere planrevision, evt. ved kommuneplantillæg inden da.

  Det offentliggjorte forslag til Kommuneplanrevision 2017 er vedlagt som Bilag 3.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens bestemmelser om tilvejebringelse af kommuneplaner.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Planen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Planforslaget har været i høring i henhold til planlovens regler.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31. oktober 2017

  Økonomiudvalget den 16. november 2017

  Kommunalbestyrelsen den 23. november 2017

  Bilag

 • 3
  Godkendelse af takster til budget 2018 - BEPU
  Sagsid.: 16/3117

  RESUMÉ:

  Takster på By-, Erhvervs-, og Planudvalgets område fremlægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Der er beregnet nye takster for gæstesejlere jf. at Kommunalbestyrelsen har vedtaget en takststigning svarende til en ekstra indtægt på 66.000 kr.

  INDSTILLING:

  Administrationens indstiller, at taksterne på udvalgets område godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31-10-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Vedlagt som bilag er det samlede takstbilag efter genberegning.

  Følgende takster er genberegnet på vedr. gæstesejlere:

  Type af takst

  Takst 2018

  Fartøjer under 10 m. længde, pr. døgn

  155

  Fartøjer på 10 – 15 m. længde

  180

  Fartøjer på over 15 m.

  325

  Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer Under 10 m. længde.

  1.240

  Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer ml. 10 og 15 meter

  1.440

  Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer over 15 meter

  2.600

  Afgift for opkrævning på broer ved kontrol-runde

  65

  Havnekort til strøm og badefaciliteter (depositum)

  50

  Brug af slæbested (pr. bomåbning)

  45

  Betaling for el (pr. kWh)

  2,70

  Beddingsafgift pr. ton de første 5 tons

  1.385

  Beddingsafgift pr. påbegyndt ton udover 5 tons

  150

  Kommunalbestyrelsen vedtog som en del af budgetforliger for 2018-2021 en takststigning på havnen svarende til en øget indtægt på 66.000 kr. i 2018. Efter Kommunalbestyrelsens beslutning skal takststigningen alene pålægges gæstesejlere.

  De øvrige takster på By-, Erhvervs-, og Planudvalgets område er beregnet ved, at taksten fra 2017 er fremskrevet til 2018-prisniveau med den gældende pris- og lønregulering fra KL.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven § 41a.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det endelige budget 2018-2021 tilrettes med konsekvensen af genberegningen af havnetaksterne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Taksterne generelt offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse den 23. november 2017.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31. oktober 2017.

  Økonomiudvalget den 16. november 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 23. november 2017.

  Bilag

 • 4
  Forslag fra T- Badebro ved Dragør Sydstrand
  Sagsid.: 17/3390

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31-10-2017

  Ændringsforslag fra A:

  At udvalget imødeser en konkret ansøgning fra grundejerforening eller lignende.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ebbe Kyrø (T) har i mail den 17. oktober 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden:

  ”Forslag fra Liste T. Forvaltningen bemyndiges til at undersøge, om et kommende brolaug kan få tilladelse til at opsætte en badebro på et sted ved Dragør Sydstrand mellem Café Sylten og St. Magleby Strandvej. Der har tidligere været badebroer på strækningen.

  Baggrund for forslaget

  Dragør Sydstrand har meget tang langs kystlinjen, og det gør den ellers gode strand vanskelig at bruge som badestrand. Med byggeriet på Vierdiget-grunden og det store parcelhusområde ved vængerne samt Rødtjørnen er der et stort befolkningsgrundlag, som vil kunne få en let adgang til en god badestrand. En badebro vil underbygge Dragør Kommunes sundhedspolitik. Medlemmer af Grundejerforeningen Strandkanten er initivtagere til brolauget.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31. oktober 2017.

 • 5
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 31. oktober 2017

  Asger Larsen (I) spurgte til orienteringen om at Hald og Halberg er gået konkurs.

  Morten Dreyer (O) spurgte til vejarbejdet på Kirkevej. Forvaltningen sender orientering.

  Allan Holst (A) spurgte om man kan regulerer signalanlæggene, de skifter for hurtigt Vestgrønningen / Kirkevej og Hartkornsvej / Kirkevej.

  Helle Barth (V) spurgte til torontoanlægget Ndr Dragørvej det følger gadebelysningen, kan det tændes før for skolebørnene.