Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 28. november 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Allan Holst (A) foreslog at punkt 11 flyttes op efter punkt 6 og punkt 14 og 15 tages under et.
Godkendt.
Jerrik Walløe (C) anmoder om punkt 17 løftes til beslutningspunkt.
Faldet.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Ny ansøgning om udvidelse af Dragør Badehotel
  Sagsid.: 17/3240

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ny ansøgning om udvidelse af Dragør Badehotel.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget beslutter om den ansøgte udvidelse skal nyde fremme, og

  2.

  at

  ansøger i givet fald anmodes om at udarbejde et skitseprojekt, der kan lægges til grund for et lokalplanforslag.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28-11-2017

  Ad 1 + 2

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. marts 2017, at Dragør Badehotel kan udvide hovedbygningen mod nord og syd, og at der ikke kan ske tilbygning mod Drogdensvej.

  Administrationen har modtaget en ansøgning fra badehotellet (bilag 1), der retter en principiel forespørgsel om muligheden for udvidelser på et nordligt og sydligt byggefelt (bilag 2), i samme højde som den eksisterende hovedbygning, i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning. Udvidelsen mod nord tænkes udformet lig et tidligere skitseprojekt (bilag 3).

  Den nye ansøgning vil i lighed med den tidligere ansøgning, forudsætte at der udarbejdes et skitseprojekt for den påtænkte udvidelse, der skal lokalplanlægges, og at der i tilknytning hertil udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, der udskiller ejendommen Drogdensvej 43, som et nyt enkeltområde.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til planlovens § 13 skal der tilvejebringes en lokalplan, før der gennemføres større bygge- og anlægsarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28. november 2017.

  Bilag

 • 2
  Permanent veranda til Dragør Strandhotel - genbehandling
  Sagsid.: 17/1354

  RESUMÉ:

  Genbehandling af principiel ansøgning om tilladelse til at opføre en ny permanent veranda/terrasse, hvor den nuværende sommerveranda opstilles på det kommunalt ejede fortov. Der foreligger svar fra ansøger på udvalgets sidste beslutning om en alternativ løsning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med den af Strandhotellet ønskede løsning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28-11-2017

  Godkendt at der arbejdes videre med den af Strandhotellets ønskede løsning med særlig fokus på trafikafvikling samt vare- og personaflevering.

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved mødet i BEPU den 6. juni 2017 behandledes en ansøgning fra Dragør Strandhotel om tilladelse til at bygge en ny permanent veranda/terrasse på fortovet foran hotellet, hvor der i dag opsættes en veranda i sommerhalvåret. Tegningsbilag fra denne behandling er vedlagt.

  BEPU besluttede at tilkendegive, at udvalget støtter det principielle i ønsket, men samtidig anmodes om at få en ansøgning ”på en samlet ny verandabygning, inden for det eksisterende areal”.

  Der henvises her til det forhold, at udvalget fandt det ønskværdigt, at den nuværende lave tilbygning mod øst samtænkes med en eventuel yderligere tilbygning på fortovsarealet.

  Dragør Strandhotel er vendt tilbage til sagen med e-mails af 8.11.2017 (bilag), hvor det præciseres,

  - at Strandhotellet ikke ønsker at lave en samlet løsning som udvalget foreslår, og

  - at der ansøges om en udformning, et omfang og en placering af verandaen i overensstemmelse med den oprindelige ansøgning.

  Den oprindelige ansøgning omfatter en udvidelse af verandaen i forhold til nuværende sommerveranda ud mod Strandlinien på 1,3 m, samt udførelse at ny trappe/rampe derudover. Projektet forudsætter dermed en udvidelse af fortovsarealet ved inddragelse af nuværende P-lomme, som tidligere har været afslået ud fra hensyn til trafikafviklingen (se bilag).

  Forvaltningens vurdering:

  Ansøgningen vedrører det principielle spørgsmål om opførelse af permanent byggeri på et offentligt vejareal/fortovsareal.

  Det vurderes fortsat, at inddragelse af P-lommen vil kunne besværliggøre tafikafviklingen ved bl.a. person- og vareaflevering.

  LOVE/REGLER:

  En eventuel efterfølgende byggesag skal behandles og godkendes i forhold til lokalplan og byggelovgivning mv.

  Strandhotellet er omfattet af Lokalplan 3 for Kongevejsområdet, der ikke specifikt regulerer veranda-tilbygninger. Dog vil udvidelsen i givet fald forudsætte at der meddeles dispensation fra lokalplanens maksimale bebyggelsesprocent på 100.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der foreligger lejeaftale for den nuværende benyttelse af fortovsarealet.

  Det er administrationens vurdering, at ændringer i brugen af det lejede areal forudsætter en genforhandling af kontrakten, herunder specielt lejeniveauet. Det er Økonomiudvalget, der varetager den umiddelbare forvaltning af leje af fast ejendom. Dette vil i givet fald ske i en særskilt sag.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28. november 2017.

  Bilag

 • 3
  Forslag til Lokalplan 77A - tennisbaner ved Engvej
  Sagsid.: 17/3493

  RESUMÉ:

  Der skal behandles et forslag til lokalplan 77A, for et sports- og fritidsområde ved Engvej, der ikke åbner mulighed for opførelse af en ny tennishal.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan 77A vedtages i henhold til planlovens § 24, og fremlægges til offentlig debat i mindst 8 uger.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28-11-2017

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. januar 2017, at den gældende lokalplan 49, for et idrætsområde ved Engvej, skulle ændres, således at muligheden for at opføre en ny tennishal i området udgik.

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. august 2017 endvidere, at godkende anlæg af 3 udendørs tennisbaner, i overensstemmelse med gældende aftale med Dragør Tennis.

  Der vedhæftes forslag til lokalplan 77A, der beskriver den ajourførte opdeling af lokalplanområdet, herunder delområde 3, der er udlagt til tennisaktiviteter for Dragør Tennis.

  Lokalplan 77A åbner ikke mulighed for halbyggeri i området.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 24.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhvervs- og Planudvalget den 28. november 2017.

  Økonomiudvalget 7. december 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017.

  Bilag

 • 4
  Landzonetilladelse til 2 enfamiliehuse - Møllevej
  Sagsid.: 17/3536

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om landzonetilladelse til 2 enfamilieboliger, Møllevej 5A og 5B.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles landzonetilladelse til de 2 ansøgte enfamiliehuse, i henhold til planlovens § 35. Landzonetilladelsen offentliggøres i mindst 4 uger, med klagemulighed.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28-11-2017

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Teknik og Miljøudvalget meddelte den 8. januar 2013 landzonetilladelse til udstykning af 2 parceller til 2 enfamiliehuse, på Møllevej 5A og 5B, på en række vilkår, der blev tinglyst på de 2 parceller (bilag 1).

  Parcellerne er ikke omfattet af lokalplan 42, for St. Magleby landsby, hvilket indebar, at selve lokalplanens bestemmelser ikke kunne gøres gældende, men det blev stillet som vilkår, at den fremtidige bebyggelse skulle følge retningslinjerne i lokalplanen.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 9. august 2016, at der på grundlag af et konkret skitseprojekt, og på grundlag af en ny deklaration for de 2 parceller, kunne åbnes mulighed for en rækkehusbebyggelse, med 3 – 4 boliger, opført i 1½ etage. Muligheden blev dog aldrig realiseret.

  Nærværende ansøger er blevet orienteret om denne mulighed, men har ikke ønsket at udnytte den.

  Ansøgt skitseprojekt

  Administrationen har modtaget en ansøgning om godkendelse af et skitseprojekt for 2 enfamilehuse, hver især på 233 m2, opført i 1 etage, og med en bebyggelsesprocent på ca. 30. (bilag 2 og 3).

  Facader og gavle opføres i teglsten, og taget udføres i røde tegl og afsluttes med skalk og gesims. Vinduer og døre udføres med sprosser. Bygningerne støjisoleres. Bygningerne ses samlet at opfylde betingelserne i landzonetilladelsen.

  Naboorientering

  Skitseprojektet har været i nabohøring, som ikke har affødt nogen kommentar.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 35 stk. 1 og 4.

  Landsplandirektivet om lufthavnens støjgener, § 18 stk.2, nr. 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgning har været i til orientering hos naboer.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28. november 2017.

  Bilag

 • 5
  Landzonetilladelse til et nyt landbrugsbyggeri
  Sagsid.: 17/3351

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til beliggenheden og udformningen af en ny landbrugsbebyggelse på landbrugsejendommen Fælledvej 120.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der meddeles landzonetilladelse til den ansøgte landbrugsbebyggelse, på ejendommen matr. nr. 6c af St. Magleby, på betingelse af at boligens sove- og opholdsrum støjisoleres, så støjniveauet ikke overstiger 30 dB(A), og

  2.

  at

  der meddeles dispensation fra lokalplan 28, pkt. 3.3, i henhold til planlovens § 19.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28-11-2017

  Ad 1 + 2

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ebbe Kyrø (T) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Planklagenævnets afgørelse

  Ejeren af ejendommen Fælledvej 86, gjorde den 28. juni 2016 indsigelse mod en ny bebyggelse, der var under opførelse på landbrugsejendommen Fælledvej 120, og påklagede kommunens byggetilladelse til Planklagenævnet.

  Kommunen gjorde gældende, at det pågældende byggeri var fritaget fra tilladelseskravet, da det udgjorde et erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri på en landbrugsejendom, jf. planlovens § 36 stk.1, nr. 3.

  I kendelse af 6. oktober 2017 (bilag 1), afgjorde Planklagenævnet, at landbrugsbebyggelsen (stuehus) på landbrugsejendommen Fælledvej 120, kræver landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35 stk. 1, men kun for så vidt angår bebyggelsens beliggenhed på jordlodden, samt bebyggelsens udformning.

  Afgørelsen indebærer, at der ikke er mulighed for, med henvisning til § 35 stk. 1, at nægte selve opførelsen af bebyggelsen.

  Ansøgning

  Administrationen har modtaget en ansøgning af 13. oktober 2017, om landzonetilladelse til bebyggelsen (bilag 2). Bebyggelsen rummer et boligareal på 160 m2 og et erhvervsareal til håndtering af landbrugsprodukter på 230 m2.

  Med hensyn til bebyggelsens beliggenhed, som angivet på ansøgningens luftfoto, gøres det i ansøgningen gældende, at den ansøgte beliggenhed på jordlodden, er betinget af områdets topografi, jordbundsforhold, samt landskabelige- og produktionsmæssige hensyn.

  Det oplyses videre i ansøgningen, at bebyggelsens udformning og materialevalg tager udgangspunkt i den lokale byggeskik i området.

  Plangrundlag

  Landbrugsejendommen, matr. nr. 6c af St. Magleby, Fælledvej 120, har et areal på ca. 7 ha, og er beliggende i enkeltområde 9.57, der i kommuneplanen er udlagt til jordbrugsformål i landzone. Området er karakteriseret som et værdifuldt landbrugsområde.

  Området er omfattet af landsplandirektivet om lufthavnens støjgener, hvorefter der i henhold til § 18, kun i særlige tilfælde, må tillades støjfølsomme anvendelser.

  Ejendommen er desuden omfattet af lokalplan 28, for en vindmøllepark vest for Fælledvej. Lokalplanen bestemmer i pkt. 3.3, at der ikke må etableres støjfølsomme anvendelser indenfor lokalplanens område. Der skal derfor meddeles dispensation fra pkt. 3.3, til den nye bebyggelse (stuehuset).

  Naboorientering

  Der er gennemført naboorientering i henhold planlovens § 35 stk. 4, samt partshøring af klager, Fælledvej 86, og der er modtager 1 indsigelse (bilag 5).

  Det gøres i indsigelsen gældende, at den nye bebyggelse skæmmer landskabet og er i strid med landsplandirektivet om lufthavnens støjgener.

  Med hensyn til sidstnævnte kan administrationen oplyse, at anvendelsen til boligformål er sket i henhold til direktivets § 18 stk. 2, nr. 2, hvorefter der i særlige tilfælde kan tillades støjfølsom anvendelse, hvis der foretages støjisolering.

  Samlet vurdering

  Det er administrationens samlede vurdering, at bebyggelsens udformning og beliggenhed forekommer velmotiveret, med en beliggenhed, der ikke anfægter landskabelige hensyn, et hensyn der yderligere understøttes af bebyggelsens relativt beskedne omfang.

  Administrationen vurderer også, at bebyggelsens drifts- og boligarealer, udgør en nødvendighed for ejendommens drift som landbrugsejendom / friluftsgartneri. Administrationen vurderer, at forholdet mellem bebyggelsens omfang og størrelsen på det tilknyttede markarealer, som ”rimelig” / proportional, vurderet i forhold til det arbejde og de arbejdsgange, der er beskrevet i ansøgningen.

  Det skal i denne sammenhæng noteres, at ”stalddørssalg”, det vil sige begrænset salg af uforarbejdede vegetabilske produkter, kan ske uden specifik landzonetilladelse.

  Anbefaling

  Administrationen anbefaler, at der meddeles landzonetilladelse til den ansøgte landbrugsbebyggelse, på betingelse af at boligens sove- og opholdsrum støjisoleres, i henhold til landsplandirektivets § 18 stk. 2, nr. 1. Landzonetilladelsen skal offentliggøres med en klagefrist på 4 uger.

  Det anbefales endvidere, at der meddeles en formel dispensation fra den gældende lokalplan 28, pkt. 3.3.

  LOVE/REGLER:

  Der skal meddeles landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35 stk.1, og lokalplan 28 skal ophæves i henhold til planlovens § 33.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er gennemført høring af naboer i henhold til planlovens § 35 stk.4.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28. november 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017.

  Bilag

 • 6
  Ny bebyggelse i Dragør gamle bydel
  Sagsid.: 16/1437

  RESUMÉ:

  Stillingtagen til ansøgning om opførelse af en ny boligbebyggelse på ejendommen Skipperstræde 16. Da bebyggelsesmulighederne er begrænset af grundens særlige form, ansøges om dispensation fra visse bestemmelser i Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel.

  Der foreligger en udtalelse til ansøgningen fra Dragør Bevaringsnævn, og der er gennemført forudgående dialog om projektet og gennemført egentlig nabohøring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det besluttes, enten

  1.

  at

  der meddeles lokalplangodkendelse af det ansøgte projekt, herunder dispensation fra lokalplanens bestemmelser om tilbygninger og tagprofil, 

  Eller

  2.

  at

  der meddeles afslag til det ansøgte projekt. 

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28-11-2017

  Ad 1

  For stemte:

  4 (I+O+V)

  Imod stemte:

  3 (A+C+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ebbe Kyrø (T) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Efter en omfattende dialog med tidligere og nuværende ejer om bebyggelsesmulighederne for grunden, hvorunder ansøger har analyseret forskellige bebyggelsesmuligheder, foreligger der nu en ansøgning af 11. august 2017 om lokalplangodkendelse af en ny bebyggelse (Bilag).

  Den tidligere bebyggelse på ejendommen, som var i en yderst ringe stand og uden større bevaringsværdi, er nedrevet. Den bestod af en hovedlænge sammenbygget med nabohuset, med en 2-etages sydfacade over 3 vinduesfag, samt en mindre tilbygning (oversigtskort og bygningstegning vedlagt som bilag).

  Grundens særlige form har betydet, at ejeren ønsker at bygge en ”vinkelbygning” bestående af en længe i øst-vestlig retning på grundens nordlige del, sammenbygget med en tilbygning i 1 plan langs grundens skrå skel mod øst.

  Længen på den nordlige del, som i lighed med tidligere er sammenbygget med huset mod øst, Fogdens Plads 8, er udformet med en 2-etages facade mod syd, som betyder et asymmetrisk bygningsprofil.

  Der er efter indgivelse af ansøgningen sket en tilretning af projektet, hvorved den lave tilbygning langs skellet mod øst udformes med fladt tag (Bilag).

  Planforudsætninger:

  Ejendommen er omfattet af Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel.

  Godkendelse af bebyggelsens udformning forudsætter dispensation fra bestemmelse i lokalplanen om bebyggelsesmønstret i byen med fritliggende længehuse i øst-vestlig retning, samt bestemmelse om at bygningsprofil og tagudformning skal være symmetrisk med ligesidet sadeltag.

  Der er godt nok eksempler på vinkeltilbygninger og asymmetriske bygningsprofiler i byen, men de er fra før lokalplanens vedtagelse.

  Se i øvrigt afsnittet om Love/Regler.

  Dragør Bevaringsnævn og dialog:

  Sagen har været behandlet ved flere møder i Dragør Bevaringsnævn, hvorunder flere løsningsmodeller har været vurderet, se bilag om denne proces.

  Ved møde i Bevaringsnævnet den 16.8.2017 blev det besluttet ikke at kunne anbefale det ansøgte projekt, som fandtes at fravige for omfattende fra byens byplanprincip og lokalplanens bestemmelser, både for så vidt angår vinkeltilbygningen og det asymmetriske bygningsprofil.

  Bevaringsnævnet kunne i stedet anbefale den løsning som ”udrykningsgruppen” havde foreslået, eventuelt suppleret med et fritliggende anneks på den sydlige del af grunden (Bilag).

  Nabodialog og nabohøring:

  Som det fremgår af ansøgningen af 11.8.2017 har ejerne været i dialog med naboerne mod nord og syd, og har bl.a. på den baggrund ikke fundet grundlag for at gå videre med en løsning med en 2-etages facade mod nord eller et anneks mod syd.

  Ved nabohøring i henhold til planlovens regler fremkom 2 høringsvar:

  Naboen mod nord, Skippergangen 1, kan støtte det ansøgte projekt, med bemærkninger om bl.a. placering af vinduer i nordfacade og vestgavl.

  Naboen mod syd, Bymandsgade 24, kan støtte det ansøgte projekt.

  Høringssvarene er vedlagt som bilag.

  Ansøger er efterfølgende fremkommet med bemærkninger såvel til Bevaringsnævnets udtalelse som til høringssvarene i notat af 19.10.2017. (bilag).

  Forvaltningens sammenfattende vurdering:

  Sagen og ansøgningen indeholder modsatrettede hensyn, der skal afvejes ved afgørelsen.

  Det ansøgte projekt er på den ene side en fravigelse fra byens bebyggelsesmønster og bygningsformer og vil som sådan kunne opleves som en svækkelse af byggeskikken, men på den anden side en løsning, der udnytter byggeretten for denne særlige grund, på en måde, der tilgodeser nabohensyn.

  En godkendelse af det ansøgte vil ikke medføre præcedens. Alle ansøgninger skal behandles individuelt og konkret.

  LOVE/REGLER:

  Ejendommen er omfattet af Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel. Lokalplanen indeholder i pkt. 6.2 en bestemmelse om, at Dragør Kommune ved nybyggeri kan forlænge en bebyggelse bragt i overensstemmelse med områdets byplan, hvor hovedhuse principielt skal opføres som længehuse med øst-vestlig længderetning på grundens nordlige del.

  Udhuse og lignede skal i henhold til pkt. 6.3.2 friholdes fra hovedhuset i en afstand af min. 2,5 m.

  Byplanen forklares nærmere i lokalplanens redegørelse.

  Bestemmelsen er en såkaldt ”kompetence-norm”, hvorfor håndhævelse skal ske i dispensationens form.

  Bestemmelser om symmetrisk tagprofil/bygningsprofil (ligesidigt sadeltag) fremgår af lokalplanens pkt. 7.2.1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgningen har været genstand for en omfattende dialog med ansøger og Dragør Bevaringsnævn. Der er gennemført nabohøring i henhold til planlovens regler.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By, Erhvervs- og Planudvalget den 28. november 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017.

  Bilag

 • 7
  Overgang til brugerfinansierede bådstativer, Dragør Havn
  Sagsid.: 17/3662

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, om der skal indføres mobile standardstativer med henblik på at optimere og fremtidssikre driften med vinteropbevaring af både på havnen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at havnen med virkning fra 2018 indfører anvendelse af kommunalt leasede, men brugerfinansierede mobile standardstativer til vinteropbevaring af både.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28-11-2017

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU.

  Asger Larsen (I) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forslag om standard stativer har været behandlet på BEPU 3. februar 2015. Ved den lejlighed blev forvaltningen bedt om yderligere uddyb-ning og belysning af økonomi, bemanding og leasingaftaler.

  Indstillingen har for nyligt været præsenteret for det Rådgivende Havneråd, hvor det blev anbefalet, at nærværende indstilling blev udarbejdet med henblik på behandling i BEPU.

  I forbindelse med vinteropbevaring af både på havnen har det hidtil været praksis, at bådejerne foranstalter optagning af egen båd for anbringelse i egne stativer.

  De anvendte stativer varierer i styrke og stabilitet, og er som oftest vanskeligt håndterbare.

  Den nuværende praksis ved optagning er, at båden løftes fra vandet til en midlertidig position på den anvendte mobile kran, hvorefter den transporteres til det opstillede stativ på pladsen for vinteropbevaring.

  Et ønske om etablering af vaskeplads på Dragør Havn med henblik på miljørigtig vask og rengøring af bådenes bund og køl gør, at den nuværende praksis ikke er foreneligt med dette ønske.

  Det skyldes, at bådene i givet fald skulle holdes i position af mobilkra-nen mens afvaskningen pågår. Det er ikke realistisk pga. logistik og økonomi.

  Etablering af kran og vaskeplads indgår i anlægsbudgettet for udvikling af Dragør Havn (10 mio. kr. puljen).

  De nuværende stativer kræver i højere grad assistance fra havnens personale i forbindelse med flytning og klargøring. Ud over at være en ukoordineret og dermed ineffektiv proces, medfører det tunge løft, skub og træk i forbindelse med den delvis manuelle håndtering. Dette er uforeneligt med god praksis for arbejdsmiljø, og vil på sigt medføre påbud fra Arbejdstilsynet.

  En yderligere sikkerhedsrisiko udgøres af, at enkelte stativer er i en forfatning der gør, at uheld med væltede både ikke kan udelukkes.

  Stigende antal og størrelse af de nuværende stativer, sammenholdt med reduceret plads på havnen som følge af igangværende udvikling og byggeprojekter gør, at opbevaring af stativer i sommerperioden er udfordret, samt at havnens arealer fremstår rodede og uordentlige.

  Der er en række fordele i forhold til havnens drift, som indførsel af mobile standard stativer vil medføre:

  •        Miljørigtig håndtering ved afvaskning af sedimenter og rester fra bundmaling idet mobile stativer vil muliggøre optimal udnyttelse af vaskepladser.

  •        Håndfri håndtering af stativer i forbindelse med bådoptagning samt ved søsætning, og dermed reduceret risiko for arbejdsskader.

  •        Forbedret brugeroplevelse for havnens lejere af havnepladser, idet der vil være mindre arbejde, bedre service og koordinering ved bådoptagning og søsætning.

  •        Mulighed for vinteropbevaring med påsat mast.

  Der vil blive gennemført orienteringsmøder med relevante bådejere forud for tilmelding, hvor der forventes tilslutning fra mindst 50 bådejere. Leasing af stativer vil først ske, når der indgået mindst 50 lejeaftaler. Yderligere stativer påtænkes først at blive leaset når de er udlejet.

  Indførelsen vil ske gradvis over årerne. Brug af standard stativer vil blive obligatorisk for nye bådejere i havnen, men ellers planlægges tilmeldingen at være på frivillig basis. Dog med udfasning af visse typer af stativer ud fra sikkerhedsmæssige kriterier.

  Den årlige udgift til leasing af stativer vil blive dækket af lejeindtægt for stativerne. Leasingen foreslås at løbe over 14 år. Herved sikres en rimelig årlig leje for brugerne. Stativerne anslås at have en længere levetid end leasing perioden.

  Til håndtering af stativer anskaffes en kørevogn samt en truck. Den årlige udgift til leasing vil dels blive dækket af havnens nuværende driftsbudget, og dels af den afgift som bådejeren betaler for bådhåndtering i forbindelse med vinteropbevaring. Dette forventes samlet set at kunne holdes på det nuværende niveau grundet optimering af processen for bådhåndtering.

  Baseret på erfaringer fra andre havne forventes det, at antallet af udlejede stativer kan andrage 80-90 procent af de vinteropbevarede både. Vi forventer derfor, at mange vil overgå til ordningen, hvilket vil give mulighed for yderligere effektivisering.

  Som beskrevet under ”økonomi/personaleforhold” vil leasingaftalen ikke påvirke kommunens låneramme da der er tale om en driftsudgift.

  Administrationen anbefaler, at Havnen får tilladelse til at indgå leasingaftaler med henblik på implementering af mobile standard stativer.

  Takster for leje af stativer og for bådhåndtering vil komme til endelig godkendelse senest medio 2018.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommune har i 2005 besluttet, at det kræver Økonomiudvalgets godkendelse at indgå leasingaftaler når hovedstolen er over 25.000kr. og/ aftalen har en løbetid som overstiger 3 år og derfor fremsendes sagen til politisk godkendelse.

  Indkøb vil i øvrigt ske efter reglerne for udbud og evt. SKI-aftaler.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ordningen er brugerfinansieret.

  I dag køber bådejerne egne stativer til kr. 10-12.000, og betaler årligt ca. kr. 1.400-1.800 for bådhåndtering (kran).

  I den nye ordning betaler de årligt kr. 550-900 for leje af stativ og ca. kr. 1.250 for bådhåndtering (kran + kørevogn/truck).

  Det kan oplyses, at havnen under alle omstændigheder skal udskifte eksisterende traktor til en truck.

  Det kan endvidere oplyses, at i henhold til bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v. påvirkes en kommunes låneramme ved indgåelse af leasingaftaler vedrørende anlægsudgifter.

  I denne sag er der tale om leasing af havneudstyr hvilket er en driftsudgift, og lånerammen bliver derfor ikke påvirket.

  Omkostningerne ved implementering af mobile standard stativer for vinteropbevaring af både forventes således at være udgiftsneutral for kommunen, og over tid at kunne give en mindre indtægt.

  På personalesiden kan implementering af standard stativer ske inden for rammerne af den nuværende bemanding på havnen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der planlægges informationsmøder for bådejere i forbindelse med til-melding til ordningen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhverv- og Planudvalget den 28. november 2017.

  Økonomiudvalget den 7. december 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017.

  Bilag

 • 8
  Ansøgning om permanent tilladelse til servering langs kajen og til anlæg af terrasse
  Sagsid.: 17/3490

  RESUMÉ:

  Dragør Sejlsport/Café Havslapning ansøger om permanent, tidsubegrænset tilladelse til at foretage udeservering langs havnekajen og søger også om tilladelse til at anlægge en træterrasse foran caféen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  der gives afslag på at meddele permanent tilladelse (i form af en dispensation) til at foretage udeservering langs havnekajen.

  2.

  at

  ansøger får en sidste tilladelse til at foretage udeservering i perioden 1. april til 1. oktober 2018 på den hidtidigt anvendte placering og vilkår. Det tilkendegives samtidigt, at der for efterfølgende år ikke kan forventes meddelt tilladelse til udeservering langs kajkanten, men at der kan søges om tilladelse til udeservering på en anden placering som er forenelig med lokalplanen, havnedriften og realiseringen af helhedsplanen for havnen.

  3.

  at

  der gives afslag på opførelse af en træterrasse foran caféen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28-11-2017

  Ad 1

  Anbefales over for ØU.

  Ad 2

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A)

  At ansøger får tilladelse til at foretage udeservering i perioden 1. april til 1. oktober i 2018 og 2019 på den hidtidigt anvendte placering og vilkår. Arealet udlejes dog med et opsigelsesvarsel på 3 måneder.

  Det tilkendegives samtidigt, at der for efterfølgende år ikke kan forventes meddelt tilladelse til udeservering langs kajkanten, men at der kan søges om tilladelse til udeservering på en anden placering som er forenelig med lokalplanen, havnedriften og realiseringen af helhedsplanen for havnen.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+I+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  Ad 3

  Anbefales over for ØU.

  Asger Larsen (I) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede den 12. december 2016 at tillade, at en del af forretningen Dragør Sejlsport kunne indrettes til café og det blev i samme sag besluttet, at ”der tillades udeservering på et areal der ligger tættest på forretningen efter forvaltningens anvisning.

  Caféen er nu indrettet i butikslejemålet, og der er meddelt endelig ibrugtagningstilladelse.

  Dragør Sejlsport/Café Havslapning ansøgte både i 2016 og 2017 om tilladelse til at foretage udeservering på yderligere et areal som er beliggende langs havnekajen.

  Tilladelserne blev givet som enkeltstående dispensationer fra Lokalplan 70, idet lokalplanen klart foreskriver at det område på havnen skal friholdes for enhver form for bebyggelse og anlæg, idet der skal sikres manøvreplads for forsyningstrafik, bådoptagning-og isætning.

  Endvidere er det også en væsentlig bestemmelse i lokalplanen at der sikres en visuel åbenhed ved færdsel langs kajen med udsigt til havnebassiner og Øresund.

  Dragør Sejlsport/Café Havslapning ansøger nu om at få en permanent dispensation til at måtte foretage udeservering på arealet fra 1. april 2018 til 1. oktober 2018 samt de efterfølgende år jf. bilag 1.

  Administrationen anbefaler at der gives afslag på at give en permanent, tidsubegrænset dispensation til at måtte foretage udeservering på arealet.

  Begrundelsen er, at en sådan dispensation i væsentlig grad vil antaste lokalplanens bestemmelser og være i strid med realiseringen af helhedsplanen for havnen.

  Det er de bestemmelser og principper i lokalplanen som bl.a. har været bærende for, at 2 lejere på havnen udflyttes til det østlige byggefelt og at det ene lejemål skal rives ned.

  Administrationen vurderer dog, at helhedsplanen næppe vil være realiseret i 2018 i den forstand, at det lejemål som skal nedrives næppe er revet ned i den periode i 2018 der søges om udeservering for.

  Derfor anbefaler administrationen, at der kan gives èn sidste dispensation til udeservering langs havnekajen – på den lokalitet og de vilkår jf. bilag 2 og 3 – hvor udeserveringen har fundet sted i 2016 og 2017.

  Administrationen anbefaler samtidig, at det tilkendegives over for ansøger at ansøgning om yderligere tilladelser til udeservering på samme lokalitet ikke kan forventes imødekommet.

  Til gengæld vil der kunne ansøges om tilladelse til udeservering på en anden lokalitet som er forenelig med lokalplanens bestemmelser og helhedsplanen for Dragør Havn.

  Som anført tidligere i denne sagsfremstilling fik ansøger i december 2016 lov til at foretage udeservering på et areal tættest på forretningen efter forvaltningens ansvisninger. Denne tilladelse er permanent.

  Forvaltningen har anvist et areal som fremgår af bilag 4 og har administrativt givet afslag på, at der må etableres en træterrasse.

  Forvaltningens begrundelse er, at området skal friholdes for enhver form for faste anlæg jf. lokalplanens bestemmelser og at afvandingsforholdene skal sikres. Desuden skal der sikres manøvreplads og fri passage i forbindelse med havnedriften; dette vil en træterrasse forhindre.

  Administrationen har desuden lagt vægt på, at en tilladelse til etablering af en træterrasse vil kunne have en uønsket præcedensvirkning for kommende sager af lignende karakter.

  Administrationen anbefaler derfor at der gives afslag på ansøgningen om etablering af en træterrasse.

  LOVE/REGLER:

  Lokalplan 70 som bl.a. omfatter de arealer der indgår i denne sag.

  Kommuneplanens helhedsplan for havnens udvikling.

  Dispensation til udeservering i 2018 kan gives i medfør af planloven § 19.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Havneadministrationen er hørt i forhold til sagen, og er ikke positivt indstillet over for en permanent, tidsubegrænset dispensation til udeservering på arealet.

  Havneadministrationen vil efter omstændighederne kunne godkende at der gives én yderligere tilladelse for 2018 under forudsætning af, at det sker på de hidtil gældende vilkår som skal respekteres af lejer.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28. november 2017.

  Økonomiudvalget den 7. december 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2107.

  Bilag

 • 9
  Solceller på Wiedergårdens aktivitetshus
  Sagsid.: 17/2705

  RESUMÉ:

  Behandling af ansøgning om lokalplangodkendelse af opsætning af solceller på tagfladen for Wiedergårdens aktivitetshus.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at der ikke meddeles godkendelse af det ansøgte i forhold til Lokalplan 23 for ”Wiedergården”.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28-11-2017

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A)

  At der kan etableres tagintegrerbare solceller og at sagen kommer til fornyet godkendelse i udvalget.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har modtaget ansøgning fra Boligkontoret Danmark om godkendelse af opsætning af solceller på Aktivitetshuset, Wiedergården 2.

  Det drejer sig om et anlæg på 125 m2, der foreslås opsat på bygningens sydvendte tagflade. Ansøgning med tilhørende situationsplan og visualisering er vedlagt som bilag.

  Baggrunden er et ønske om at nedbringe det årlige forbrug af kWh i Aktivitetshuset, og dermed reducere den årlige udgift.

  Wiedergården er omfattet af Lokalplan 23, der indeholder bestemmelse om bebyggelsens ydre fremtræden, med følgende formulering:

  ”Til udvendige bygningssider, herunder tage, må ikke anvendes materialer og farver, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende, idet det skal tilstræbes, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning og fremtræden, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning”.

  Ansøger vurderer, at solcellerne ikke vil have en skæmmende indvirkning. Tagfladen vil efter etablering af solcelleanlægget efter ansøgers vurdering ”stadig indgå i samhørighed med den øvrige bebyggelse…”

  Fra Afdelingsbestyrelsen i Boligselskabet Strandparken Afd. 9, Wiedergården, foreligger en indsigelse mod opsætning af de pågældende solceller (Bilag).

  Det vurderes således, at det væsentlig vil ændre bebyggelsens udseende og antaste ”den visuelle og arkitektoniske harmoni i bebyggelsen”.

  Forvaltningen har tidligere, inden nærværende formelle ansøgning, været i dialog omkring forslaget, og i den forbindelse givet udtryk for ikke at kunne anbefale projektet.

  Dette er bl.a. sket ud fra,

  - at projektet til Wiedergården i sin tid netop blev valgt i arkitektkonkurrencen for sin fine teglstensarkitektur, hvor de sammenhængende tagflader var et afgørende træk,

  - at projektet, med celle-paneler på store dele af aktivitetshusets sydvendte tagflade, vurderes at antaste helhedsvirkningen, jævnfør lokalplanens bestemmelse.

  LOVE/REGLER:

  Ejendommen er omfattet af Lokalplan 23 for det tidligere område ”Wieders Væverier”, nu Wiedergården, der indeholder bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden i § 10.01 (se sagsfremstillingen).

  Etablering af solcelleanlæg kræver ikke byggetilladelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgifter til el indgår i kommunens huslejebetaling.

  Det oplyses i ansøgningen, at aktivitetshusets el-forbrug er 100.000 kWh pr. år, og at det årlige forbrug vil kunne nedbringes med ca. 25 %, svarende til en 4 års tilbagebetalingstid. Dette betyder i givet fald en besparelse på ca. 40.000 kr. pr. år.

  Det er imidlertid forvaltningens vurdering ud fra tilsvarende anlæg andre steder, at tilbagebetalingstiden er på 8-10 år, svarende i dette tilfælde til en besparelse på ca. 20.000 kr. pr. år.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgningen har været drøftet i Strandparkens afdelingsbestyrelse.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28. november 2017.

  Bilag

 • 10
  Evaluering erhverv og turisme 2017
  Sagsid.: 15/2251

  RESUMÉ:

  Evaluering af handleplan for erhverv og turisme 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  evaluering af handleplan for 2017 tages til efterretning

  2.

  at

  indsatsen for 2018 drøftes i det nye fagudvalg

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28-11-2017

  Ad 1+2

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs-, og Planudvalget vedtog den 3. november 2015 en strategi for erhverv og turisme i Dragør i årene 2016-2020.

  Det blev besluttet, at der skal udarbejdes en årlig handleplan, samt at det forløbne års handleplan evalueres med udgangen af året.

  Evalueringen af handleplan for 2017 foreligger nu.

  I 2017 er store dele af erhvervs- og turismeindsatsen overgået til drift. Der er opbygget en let tilgængelig kommunikativ ramme på kommunens hjemmeside, der er etableret en fast ramme for tilbud til erhvervslivet, samarbejdet med Dragør Erhverv og Dragør Turistråd er blevet fuldt formaliseret, og der er sket en øget koordineret markedsføring og synliggørelse af Dragør.

  Der er indledt større udviklingsprojekter, blandt andet via indgåelse i to projekter under den regionale erhvervs- og udviklingsstrategi, ReVUS, med fokus på kinesiske turister og fødevareoplevelser. Ligeledes er der taget hul på et samarbejdsprojekt med nabokommunerne, som forhåbentlig vil kunne løfte cykelruten Amager Rundt.

  Der udestår stadig en engelsk udgave af hjemmesiden visit-dragoer.dk, og opstart af samarbejde med Kongevejens Gadelaug om et styrket eventprogram er opstartet i efteråret 2017.

  Administrationen anbefaler, at et nyt fagudvalg primo 2018 tager årets indsats op til drøftelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Vedrører erhvervs- og turismestrategien ”Liv i Dragør”.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs-, og Planudvalget 28. november 2017.

  Bilag

 • 11
  Arkitekturpolitik for Dragør Kommune - Genbehandling
  Sagsid.: 15/8

  RESUMÉ:

  På baggrund af tidligere behandlinger foreligger nu et endeligt forslag til en arkitekturpolitik til godkendelse. Forslaget har fokus på 3 temaer: kulturarven, landskabet og bydelene.

  Forslaget har i henhold til beslutning i Økonomiudvalget været i offentlig høring, og der er modtaget 1 høringssvar.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  forslaget godkendes, idet forvaltningen bemyndiges til at foretage sproglige og illustrationsmæssige tilretninger i den endelige udgave,

  2.

  at

  den videre implementering af arkitekturpolitikken drøftes i den kommende kommunalbestyrelsesperiode.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28-11-2017

  Ad 1

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A)

  At den videre implementering af arkitekturpolitikken drøftes i den kommende kommunalbestyrelsesperiode, herunder de høringssvar der er indkommet.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med hensyn til sagens forhistorie henvises til sagsfremstillinger fra de forudgående behandlinger i BEPU den 4.10.2016 og 3.10.2017 (vedlagt som bilag).

  Ved sagens behandling i Økonomiudvalget den 12.10.2017 blev det besluttet at sende forslaget til Arkitekturpolitikken i offentlig høring før endelig godkendelse.

  Der er i høringsperioden modtaget 1 høringssvar fra Tværpolitisk Forening (vedlagt), der som udgangspunkt støtter arkitekturpolitikkens mål og beskrivelser, men efterlyser en mere konkret og forpligtende implementering. I høringssvaret oplistes forslag til sådanne konkrete initiativer.

  Udover dette høringssvar har Plan og Teknik modtaget forespørgsel om anvendeles af en arkitekturpolitik i praksis. Denne henvendelse og forvaltningens svar er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Der er ingen formelle regler om indholdet i en arkitekturpolitik, men regeringen opfordrer i sit udspil ”Arkitekturpolitik – mennesker i centrum” til, at danske kommuner følger op med politikker og initiativer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslaget har været i høring.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  I kommuneplanlægningen indgår stikord til indholdet i en arkitekturpolitik, der er fulgt op i nærværende forslag.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28. november 2017.

  Økonomiudvalget den 7. december 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017.

  Bilag

 • 12
  3. Budgetopfølgning 2017, BEPU
  Sagsid.: 17/3674

  RESUMÉ:

  Samlet set forventes det, at budgettet på BEPU’s område overholdes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28-11-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning pr. 30. september 2017 er BEPU’s område gennemgået, og samlet set forventes det, at budgettet overholdes.

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 3. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Som bilag 2 er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhvervs- og Planudvalget den 28. november 2017.

  Økonomiudvalget den 7. december 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017.

  Bilag

 • 13
  Forslag fra O - Adgang for kørerstolsbrugere til stranden
  Sagsid.: 17/3615

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28-11-2017

  Godkendt at administrationen udarbejder forslag, inkl. økonomi, til behandling i udvalget.

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer (O) har i mail den 5. november 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Skal Dragør være en handicapvenlig kommune, vil en adgang til stranden være en lille forbedring.

  Emnet har været drøftet 2 gange i Dragør Handicap Råd.

  Forslag:

  Mormorstranden.

  Der anlægges en ca 15 meter lang gangbro fra brofæstet for broen til Søbadeanstalten. For enden af gangbroen anlægges en mindre plads til ophold.

  Endelig udformning sker efter aftale med Dragør Handicap Råd.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28. november 2017.

 • 14
  Forslag fra A - Forlængelse af linje 36 som natbus til Søvang.
  Sagsid.: 17/3528

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28-11-2017

  Punkt 14 og 15 blev behandlet samlet under punkt 14.

  Forslaget blev godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail den 31. oktober 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Socialdemokratiet foreslår, at Dragør Kommune retter henvendelse til Movia/Tårnby Kommune vedr. forlængelse af linje 36 som natbus til Søvang.

  Motivation.

  Tårnby Kommune har netop besluttet at forlænge linje 36 som natbus til Nøragerminde.

  Det vil være naturligt, at den forlænges til Søvang, så der igen skabes en natbus forbindelse til Søvang.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28. november 2017.

 • 15
  Forslag fra C - linjeførelse af rute 36 til Nøragersminde – forlænges til søvang om Natten
  Sagsid.: 17/3538

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28-11-2017

  Punkt 14 og 15 blev behandlet samlet under punkt 14.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail den 1. november 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”C gr. foreslår at Dragør kommune kontakter Movia og anmoder om at – en evt. linjeførelse af rute 36 til Nøragersminde – forlænges til Søvang om Natten.

  Baggrund:

  Tårnby kommune skulle efter sigende have interesse i at få forlænget linje 36 om natten til Vestamager. Dragør kommune får hermed en mulighed for at bede om forlængelse til Søvang og sikrer dermed Dragørs borgere en natbusbetjening.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28. november 2017.

 • 16
  Forslag fra O - Gratis kajplads for gamle sejlskibe, museumsbåde og skoleskibe
  Sagsid.: 17/3527

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28-11-2017

  Ebbe Kyrø (T) oplyste at kulturbærende skibe allerede har mulighed for gratis kajplads.

  Forslaget blev trukket.  

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer (O) har i mail den 29. oktober 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Gennem årene har der været efterlyst mulighed for plads til flotte gamle træskibe i Havnen. Også skoleskibet Georg Stage har været i spil. Problemet har stedse været disse skibes dårlige økonomi. De er så rasende dyre at vedligeholde, at der ikke rigtigt er råd for dem til at betale for en kajplads året igennem.

  At lade disse prægtige skibe ligge gratis i Havnen, betyder at de andre bådeejere skal betale for dem. Det er ikke fair, finder Dansk Folkeparti. De enkelte bådejere betaler en ret høj pris i forvejen.

  Men det ville være dejligt, hvis vi alle kunne se de spændende skibe tæt på alligevel.

  Derfor har Dansk Folkeparti rejst spørgsmålet i næste møde i teknisk udvalg, BEPU.

  Vil der være et flertal, som tilbyder sådanne interessante skibe et gratis ophold i Dragør Havn på 1 eller 2 dage. Derved kan skibene på sommerturene holde en liggedag i Dragør. For at opleve Dragør. Og Havnens besøgende kan nært på se på de stolte skibe.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28. november 2017.

 • 17
  Meddelelse - Justering af grænser for Natura 2000-områder
  Sagsid.: 17/3300

  RESUMÉ:

  Administrationen agter ikke at afgive høringsvar vedrørende forslag til justering af de internationale naturbeskyttelsesområders afgrænsning (Natura 2000-områder).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28-11-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Miljø- og Fødevareministeriet har, overfor landets kommunalbestyrelsesmedlemmer med skrivelse af 28.9.2017 (Bilag), iværksat en høring med frist 3. januar 2018 om justering af grænserne for Natura 2000-områderne, som er udpeget i henhold til EU’s naturdirektiv.

  Høringsforslaget indeholder forslag til justeringer og udvidelser for visse områder, men for Dragør Kommunes vedkommende foreslås ikke ændringer i det Natura 2000-område, der omfatter Vestamager og Dragør Kommunes kystlandskab.

  Administrationen agter derfor ikke at afgive høringssvar.

  LOVE/REGLER:

  EU’s naturdirektiv.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28. november 2017.

  Bilag

 • 18
  Meddelelse - Ny beplantning langs Grundejerforeningen Kålmarken
  Sagsid.: 16/3222

  RESUMÉ:

  Ny beplantning langs St. Magleby Strandvej og Krudttårnsvej vil – efter dialog med Grundejerforeningen Kålmarken – blive udformet som solitær beplantning med flerstammet hvidtjørn.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28-11-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved mødet i BEPU den 29.11.2016 blev der orienteret om, at forvaltningen agtede at fælde rækken af poppeltræer stående i rabatarealet langs Store Magleby Strandvej og Krudttårnsvej, på grund af bl.a. gener for de nærmest boende.

  Fældningen er gennemført og fulgt op af en dialog med Grundejerforeningen Kålmarken om en løsning for en ny beplantning.

  Forvaltningen har foreslået en løsning med plantning af solitære flerstrammede hvidtjørn, placeret ud for skellene mellem de tilstødende rækkehuse. Langs Krudttårnsvej vil hvidtjørnene have tilsvarende indbyrdes afstand (ca. 10 meter). En kortskitse der viser beplantningsprincippet er vedlagt. Grundejerforeningen har tiltrådt forslaget.

  Plantningen forventes gennemført i foråret 2018.

  Forvaltningen agter i øvrigt at benytte et tilsvarende beplantningsprincip, når den gamle tjørnehæk langs Krudttårnsvej ud for Boligselskabet Strandparken m.fl. på længere sigt skal udskiftes. Denne hæk er på nogle strækninger i en tilstand, hvor ny beplantning vil blive nødvendig i nærmeste fremtid. Udskiftningen vil formentlig ske etapevis.

  Den detaljerede udformning vil ske i dialog med de tilgrænsende grundejerforeninger og Boligselskabet Strandparken.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgifterne til nyplantningen forventes at kunne håndteres indenfor Vej- og Gartnerafdelingens driftsbudget i 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Grundejerforeningen Kålmarken har tilsluttet sig beplantningsforslaget.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28. november 2017.

  Bilag

 • 19
  Meddelelse - Servicebus - svar fra Transportministeriet
  Sagsid.: 14/6

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. marts 2016, at ansøge Transportministeriet om tilladelse til en servicebus i eget regi.

  Transportministeriet har svaret ved brev af 24. oktober 2017, at der ikke er lovhjemmel til at give dispensation til en servicebus i eget regi. Det er kun de enkelte trafikselskaber, der må varetage opgaver vedrørende offentlig servicetrafik.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28-11-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med afrapportering fra § 17, stk. 4 udvalget for kollektiv trafik besluttede Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016 at ansøge Transportministeriet om tilladelse til en servicebus i eget regi udenom trafikselskabet Movia. Det primære formål var at levere en busservice i fast rutetrafik til/fra Københavns Lufthavn.

  Transportministeriet har svaret med brev af 24. oktober 2017 (bilag 1). Ministeriet oplyser, at det kun er de enkelte trafikselskaber, der må varetage opgaver vedrørende offentlig servicetrafik, og at loven ikke giver mulighed for at dispensere fra denne hovedregel.

  Ministeriet oplyser videre, at ordningen blandt andet har det formål, at trafikselskaberne skal kunne udnytte de stordriftsfordele, der er ved at udbyde og planlægge kørsel på vegne af alle kommuner og regioner. Videre oplyser ministeriet, at der i loven er indsat en mulighed for at den enkelte kommune for ruter, der oprettes til befordring af børn, kan beslutte, at der kan medtages andre passagerer. Det er dog et krav, at ruten planlægges ud fra skoleformål, og at der ikke opkræves betaling for brug af ruten.

  LOVE/REGLER:

  Lov om trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28. november 2017.

  Bilag

 • 20
  Meddelelse - Klimahandlingsplan 2010 - 2020 for Dragør Kommune
  Sagsid.: 17/3746

  RESUMÉ:

  Status på klimaaftale 2010 – 2020 for Dragør Kommune.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28-11-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dette er den 6. rapport over kommunens indsats i forhold til klimaaftalen, som Dragør Kommune indgik i 2010 med Danmarks Naturfredningsforening. CO2 reduktionen i 2016 er 18,3 % i forhold til 2010 svarende til 3,1 % pr. år. Aftalen omfatter kommunens egen virksomhed: bygninger, vejbelysning og kørsel. Målsætningen er en CO2 reduktion på 3 % om året frem til 2020, og en samlet CO2 reduktion på ca. 27 % i forhold til udledningen i 2010.

  Med besparelserne er Dragør Kommune godt på vej til at opfylde aftalen med Danmarks Naturfredningsforening, og når vejbelysning og belysning i kommunens ejendomme er udskiftet, forventes den samlede målsætning på 27 % at være opfyldt.

  Alle kommunens bygninger blev energimærket i 2009, og energimærkningen er brugt som udgangspunkt for de energiforbedringer som er blevet udført via ESCO projektet i perioden 2010 – 2015.

  Aktiviteterne omfatter renovering af varme-, ventilations-, og belysningsanlæg, efterisolering af klimaskærm og tekniske installationer samt udskiftning af vinduer. Desuden er der opsat solcelleanlæg i mindre omfang.

  I 2020 forventer Dragør Kommune at opnå en halvering af energiudgiften pr. m2 til varme, el og vand i de kommunale bygninger i forhold til 2001, hvor kommunen første gang besluttede at investere i målrettede energiforbedringer og CO2 reduktioner. En halvering af energiudgiften svarer til ca. 6 mio. kr. årligt. Budgetterne er løbende tilpasset i takt med besparelserne.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28. november 2017.

  Bilag

 • 21
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 28. november 2017

  Administrationen orienterede om revisionens udtalelse om garantistillelse for privat daginstitution, i forbindelse med byggeri af almene boliger ved Rødtjørnen.

  Birger Larsen (O) spurgte til status for krydset ved Krudttårnsvej / Møllevej. Administrationen orienterede.