Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C)
Afbud fra: Ebbe Kyrø (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).
 • 1
  Konstituering af By-, Erhvervs- og Planudvalget
  Sagsid.: 17/4084

  RESUMÉ:

  Der skal vælges en formand og en næstformand.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller

  1.

  at

  der vælges en formand

  2.

  at

  der vælges en næstformand

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-01-2018

  Forslag fra Morten Dreyer (O):

  At Allan Holst (A) vælges til formand for BEPU.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Godkendt.

  Forslag fra Allan Holst (A)

  At Morten Dreyer (O) vælges til næstformand for BEPU.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget skal på sit konstituerende møde vælge en ny formand og næstformand.

  Valget ledes af det medlem, der længst har været medlem af kommunalbestyrelsen, eller, hvis flere har været medlem lige længe, af det ældste af disse. Dermed er det Morten Dreyer (O), der leder valget.

  Formanden leder herefter valget af næstformand.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens § 22.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. januar 2018.

 • 2
  Introduktion til By-, Erhvervs- og Planudvalgets område
  Sagsid.: 17/4127

  RESUMÉ:

  Introduktion til udvalgets område.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at introduktion til udvalgets område tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-01-2018

  Introduktionen blev taget til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet vil administrationen give en præsentation af udvalgets område.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. januar 2018.

 • 3
  Høringssvar - Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032
  Sagsid.: 17/3847

  RESUMÉ:

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 i offentlig høring. Administrationen i Dragør Kommune foreslår høringssvar i henhold til vedlagt bilag 1.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at afgive høringssvar om Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 i henhold til bilag 1.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-01-2018

  Administrationens indstilling:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Tillægsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at Dragør Kommune parallelt med indsendelse af høringssvar til ”Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032” igangsætter en analyse, der undersøger muligheden for metro, letbane, BRT eller førerløse busser til/fra Dragør.

  Liste T ser gerne en koordinering med Københavns Kommune, der i slutningen af 2017 har besluttet at undersøge muligheden for betjening af Brønshøj med enten metro, letbane eller BRT. En koordineret undersøgelse vil kunne skabe synergier og potentielt kunne skabe bedre løsninger for begge kommuner. Liste T foreslår, at forvaltningen udarbejder projektforslag, der specificerer formål og økonomi for undersøgelsen.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet

  Tillægsforslag fra A:

  A forslår, at Liste T’s forslag oversendes til § 17 stk 4 udvalget for infrastruktur

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 (bilag 2) i høring hos kommuner, regioner, trafikselskaber, togoperatører og infrastrukturforvaltere m.fl. med frist for høringssvar den 29. januar 2018.

  I henhold til lov om trafikselskaber skal der mindst hvert 4. år udarbejdes en statslig trafikplan. Trafikplanen skal redegøre for statens overvejelser og prioriteringer for den jernbanedrift, der udføres som offentlig servicetrafik. Trafikplanen har fokus på at skabe en fælles vidensramme for trafikale overvejelser på statsligt, regionalt og lokalt niveau. Planen giver et overblik over besluttede projekter på baneområdet og sandsynlige trafikale og passagermæssige effekter. Herunder den forventede udvikling i togbetjening og passagerprognoser.

  I trafikplanen anføres blandt andet, at høj tilgængelighed giver sorte tal på bundlinjen for samfundet. Jo mindre trængsel, desto mindre spildtid. Endvidere fremgår, at jernbanen binder Danmark bedre sammen og sikrer mobiliteten i hele landet – både i storbyerne hvor befolkningstætheden og trængslen forventes at stige, og i de tyndt befolkede områder, hvor sektoren i mange år allerede har arbejdet aktivt med udvikling af omkostningsbesparende initiativer, der samtidig opretholder et tilfredsstillende trafikudbud.

  Udover allerede besluttede projekter omtaler Trafikplanen i forbindelse med fremtidige forventninger også igangsatte og kommende analyser som baggrund for den fremtidige udvikling i togbetjeningen. Herunder omtales blandt andet en udført analyse af kapacitetsforholdene på Københavns Hovedbanegård og i Københavns Lufthavn, kaldet Ring syd, hvor der er set på et nyt togsystem fra Roskilde udenom København H til Københavns Lufthavn. Det anføres, at der er et potentiale for at styrke den kollektive betjening mellem Sjælland og Københavns Lufthavn. I den forbindelse omtales, at en bedre togbetjening af Amager passer godt sammen med byudviklingen i dette område. Det kræver udbygning af infrastrukturen, herunder stationskapaciteten i Københavns Lufthavn, hvis der skal køres flere tog til lufthavnen udenom København H. Heri ligger dog ingen intentioner om banebetjening af Amager syd for lufthavnen.

  Administrationen foreslår, at Dragør Kommune afgiver høringssvar til Trafikplanen, og i høringssvaret medtager følgende punkter:

  - Gør opmærksom på den manglende banebetjening af Dragør Kommune, som er medvirkende til den stigende trængsel i hovedstadsområdet

  - Foreslår at medtage forlængelse af regionaltogets baneforbindelse fra DSB´s klargøringscenter til Lufthavn Syd ved Sydvagten, jf. notatet ”Banebetjening af Dragør – et idéoplæg”.

  - Anbefale at medtage en eventuelt kommende banebetjening af Dragør fx i forbindelse med ombygningsprojekt af perroner i Københavns Lufthavn

  - Tilkendegive vigtigheden af god sammenhæng (korrespondance) med andre transportformer, for Dragør Kommune især tilbringerbusser

  - Anmodning om etablering af Parkér og rejsanlæg på Amager, fx ved Tårnby Station og Ørestad City i Ørestaden.

  LOVE/REGLER:

  Lov om trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Høringssvaret er i overensstemmelse med Dragør Kommunes Trafikpolitik.

  - at fremme optimal tilgængelighed til de overordnede trafiksystemer

  - at sikre optimalt samspil mellem transportformer, som fx gode trafikknudepunkter, gode omstigningsmuligheder, parkér og rejsanlæg

  - at fremme transportformer, som belaster miljø og klima mindst muligt, fx ved at fremme brugen af alternative transportformer, som cykler og kollektiv trafik, som alternativ til biler

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. januar 2018

  Økonomiudvalget den 18. januar 2018

  Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018

  Bilag

 • 4
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 9. januar 2018

  Kenneth Gøtterup (C) spurgte til vandklubbernes faciliteter.

  Kenneth Gøtterup (C) spurgte sagen om Øresunds Alle 67.

  Peter Læssøe (T) spurgte til Jan Timanns Plads.

  Peter Læssøe (T) spurgte til status på renovering af Hollænderhallens facade.

  Peter Læssøe (T) spurgte til spejlet på Krudttårnsvej/Møllevej, som tiliser.

  Helle Barth (V) spurgte til uhensigtsmæssige, ulovlige parkeringer i den gamle by.

  Peter Læssøe (T) spurgte til udlejning til turister i den gamle by.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).