Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Allan Holst (A) forslog at meddelelsespunkt 15 optages som behandlingspunkt og behandles som det første punkt.
Godkendt.
Ebbe Kyrø (T) forslog at punkt 5 og 12 drøftes samtidig.
Godkendt.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Konstituering af By-, Erhvervs- og Planudvalget
  Sagsid.: 17/4084

  RESUMÉ:

  Der skal vælges en formand og en næstformand.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller

  1.

  at

  der vælges en formand

  2.

  at

  der vælges en næstformand

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-01-2018

  Forslag fra Morten Dreyer (O):

  At Allan Holst (A) vælges til formand for BEPU.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Godkendt.

  Forslag fra Allan Holst (A)

  At Morten Dreyer (O) vælges til næstformand for BEPU.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget skal på sit konstituerende møde vælge en formand og næstformand.

  Valget ledes af det medlem, der længst har været medlem af kommunalbestyrelsen, eller, hvis flere har været medlem lige længe, af det ældste af disse. Dermed er det Morten Dreyer (O), der leder valget.

  Formanden leder herefter valget af næstformand.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens § 22.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018.

 • 2
  Introduktion til kollektiv trafik
  Sagsid.: 18/243

  RESUMÉ:

  Administrationen vil på mødet komme med en kort introduktion til kollektiv trafik.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager oplægget til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-01-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Introduktion til arbejdsdelingen mellem kommune, region og Movia, budgetter og serviceniveau.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018.

 • 3
  Forslag til nyt busnet, når MetroCityringen åbner
  Sagsid.: 17/99

  RESUMÉ:

  MetroCityringen åbner i 2019. Det medfører en del ændringer i den kollektive trafik. Movia har udsendt forslag til nyt busnet, der kan træde i kraft som en del af Nyt Bynet til politisk behandling i de berørte kommuner.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Dragør Kommune meddeler Movia kommunens tilslutning til Movias forslag til nyt busnet efter MetroCityringens åbning

  ELLER

  2.

  at

  Dragør Kommune meddeler Movia, at linje 35 ønskes forlænget fra Sundbyvester Plads til en metrostation som hidtil, fx DR Byen St.

  3.

  at

  forslaget sendes i høring i Ældrerådet og Handikaprådet i Dragør inden endeligt svar til Movia

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-01-2018

  Ad 2

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra A:

  At linje 34 fortsat kører til Hovedbanegården (for tilslutning til S-togsnettet)

  For stemte:

  3 (A+O)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (C+T+V)

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra C

  C gruppen foreslår at der tilkendegives at vi ønsker flest mulige afgange, ikke kun 8 i myldretiden, men også i ydertimerne.

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at bus 35 får natbusbetjening fra Dragør Stationsplads til og fra Lufthavnen.

  Godkendt.

  Ad 3

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  MetroCityringen åbner i sommeren 2019. Det medfører større ændringer i den kollektive trafik, hvor busserne skal bindes tæt sammen med nye og eksisterende metrolinjer og tog i et sammenhængende transportnet. Nyt Bynet hedder forslaget, som er udarbejdet af Movia.

  Nyt Bynet er planlagt og behandles i to omgange. I første omgang det strategiske net, herunder S-busser, og i anden omgang de lokale ruter.

  Første del af Nyt Bynet blev vedtaget i Movias bestyrelse den 23. februar 2017. Det skete efter forudgående høring, hvor Dragørs Kommunalbestyrelse afgav høringssvar den 24. november 2016 og på møde den 27. april 2017 tog det overordnede busnet med linje 350S/250S til efterretning. Første fase var det strategiske busnet bestående af A-, C- og S-busserne, der er rygraden i busnettet, som skal sikre den overordnede sammenhæng. For Dragør Kommunes vedkommende er der tale om nuværende buslinje 350S, der fra 2019 bliver ændret til buslinje 250S. På strækningen Dragør Stationsplads - Amagerbro St. fastholdes linjens hidtidige rute. Fra Amagerbro fortsætter linjen til Hovedbanegården, Rådhuspladsen og Nørrebro St. og videre til Bagsværd St. via Gladsaxe Trafikplads (bilag 3).

  Movia har nu sendt forslag til de øvrige buslinjer i det nye busnet (Nyt Bynet) til politisk behandling i de berørte kommuner, og det er disse linjer, kommunerne nu skal forholde sig til. For at kunne nå at implementere de mange ændringer, er det afgørende, at Movia modtager alle kommuners tilbagemelding og busbestilling for 2019 inden den 1. maj 2018. Det nye samlede busnet kan for Dragør Kommunes vedkommende ses i bilag 1 og 2.

  For Dragør Kommunes vedkommende er der tale om linjerne 33, 34 og 35. En nærmere beskrivelse af lokallinjerne fremgår af vedlagte bilag 4-6. Af disse har linje 33 og 34 (tidligere linje 30) uændret rute og frekvens i Dragør Kommune.

  Linje 35 kører fortsat til Lufthavnen, imens linjen i den anden retning som følge af ønske fra Københavns Kommune vil få endestation på Sundbyvester Plads, hvor linjen hidtil har kørt videre til DR Byen St.

  Linje 35 bliver allerede i 2018 opgraderet på strækningen mellem Dragør Stationsplads og Lufthavnen til 4 afgange pr time i myldretiden, efter bestilling fra Dragør Kommune. Denne frekvens er fortsat i den kommende trafikplan. I retningen fra Dragør Stationsplads mod Sundbyvester Plads vil der være 2 afgange pr time både i myldretiden og i dagtimerne.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Movias forslag til Nyt Bynet er estimeret til en udgift på 5,1 mio. kr. for Dragør Kommunes andel. Estimatet over udgifterne er dog forbundet med stor usikkerhed på grund af de mange ændringer i den kollektive trafik, der bliver introduceret samtidigt.

  Den estimerede udgift kan rummes indenfor den nuværende økonomiske ramme til busdrift i Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen forelægges til fornyet politisk behandling for endelig beslutning efter høring af Ældrerådet og Handikaprådet i Dragør Kommune i februar måned.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Movias forslag til nyt busnet er alt andet lige i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik om at fremme optimal tilgængelighed til de overordnede trafiksystemer, som metroen i lufthavnen.

  Dog vil afkortningen af buslinje 35, så denne har endestation på Sundbyvester Plads, gøre, at buspassagerer fra Dragør i retning ind mod byen ikke længere bliver direkte koblet op på en metrostation.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018.

  Bilag

 • 4
  Region Hovedstadens budgetovervejelser om buslinje 350S
  Sagsid.: 17/99

  RESUMÉ:

  Region Hovedstaden har budgetovervejelser om besparelser på den kollektive trafik. Heriblandt forslag om nedlæggelse af nuværende linje 350S.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-01-2018

  Udvalget besluttede at udtale:

  Dragør kommune udtaler sin skarpeste modstand mod forslag om, at linje 350S (ny 250S i 2019) afkortes på strækningen Nørrebro St. – Dragør Stationsplads. Ved denne afkortning mister Dragørs borgere, og i særlig grad pendlere, deres mulighed for blot at have en rimelig mulighed for at benytte det kollektive trafiknet til og fra Dragør, da Dragør ikke betjenes af skinnebåren trafik, som f.eks. Metro, S-tog eller letbane.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Region Hovedstaden har ved møde hos Movia i december måned oplyst, at de har et tilpasningsbehov for deres udgifter i perioden 2018-2021. Blandt andet budgetovervejelser om deres finansiering af den kollektive trafik. Regionen har oplyst, at to af fire løsninger på budgetproblemerne involverer en nedlæggelse af den nuværende linje 350S (fremtidige linje 250S), så der ikke længere er en regional buslinje til/fra Dragør Kommune.

  Såfremt Region Hovedstaden beslutter sig for en af disse to løsninger, vil det betyde, at den eneste buslinje til/fra Dragør Kommune, som er en del af det strategiske busnet, vil forsvinde.

  I forbindelse med vedtagelsen i 2017 af Movias Trafikplan 2016 er linjen ellers besluttet omlagt fra nuværende linje 350S til en linje 250S som en del af Nyt Bynet 2019 ved MetroCityringens åbning. Den nye linje 250S forløber mellem Dragør Stationsplads og Bagsværd St. med samme linjeføring som nuværende linje 350S mellem Dragør Stationsplads og Amagerbro St. og med ændret linjeføring ind gennem centrum København og til Bagsværd i stedet for som nu til Herlev/Ballerup.

  Såfremt Regionen vedtager at nedlægge linjen, kan dette ske fra 2019. Linjen er fortsat den mest benyttede buslinje til/fra Dragør og nedlæggelse af linjen vil medføre behov for erstatningsbusdrift til/fra og i Dragør Kommune for at håndtere det i så fald manglende kollektive trafiktilbud, herunder også den eneste natbusforbindelse til/fra Dragør Kommune.

  Ifølge det oplyste vil Region Hovedstaden holde informationsmøder for medlemmer af Regionsrådet i forhold til budgetanalyse mv. i januar måned. Endvidere vil Regionens forretningsudvalg i januar måned træffe beslutning om den fremtidige økonomiske ramme til kollektiv trafik. I februar forventes Regionen at holde politisk informationsmøde for kommunale udvalgsformænd. I marts drøfter regionens trafikudvalg trafikbestilling for 2019 og i april måned besluttes regionens trafikbestilling for 2019.

  LOVE/REGLER:

  Lov om trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Buslinje 350S er finansieret af Region Hovedstaden. Linjen er den mest benyttede buslinje til/fra Dragør.

  Da Region Hovedstaden fra 2016 overtog finansieringen af linje 350S fra Dragør Kommune beløb udgifterne for linjens drift i Dragør Kommune sig til ca. 5 mio. kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Region Hovedstaden orienterede om overvejelserne ved møde hos Movia i december måned. Region Hovedstaden planlægger politisk informationsmøde for kommunale udvalgsformænd i februar 2018.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018.

  Økonomiudvalget den 8. februar 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

  Bilag

 • 5
  Udvikling af det vestlige byggefelt på havnen
  Sagsid.: 17/1408

  RESUMÉ:

  Udvalget drøfter den videre udvikling af det vestlige byggefelt på Dragør Havn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der for det nordøstlige hjørne af vestligt byggefelt (”byggefelt III”) udarbejdes en plan for, hvad der skal etableres af havnerelevante faciliteter, herunder værksteder, havnekontor og masteskur.

  2.

  at

  der for det nordvestlige hjørne af byggefeltet (”værftsgrunden”) igangsættes en proces, der afklarer mulighederne for midlertidige aktiviteter i det gamle værft, herunder f.eks. muligheden for kulturelle aktiviteter, mad-faciliteter og maritime værksteder.

  3.

  at

  der for det sydøstlige hjørne (”byggefelt II”) tages stilling til, om der a) skal igangsættes et udbud af grunden til pladskrævende havnerelateret erhverv, eller b) skal foretages en afsøgning af potentielle nye lejere, som kan blive tilbudt lejeaftaler med udgangspunkt i en valuarvurdering.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-01-2018

  Ad 1

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at beslutning om placering af nyt havnekontor afventer en beslutning om afdækning af mulige interessentgrupper til nyt Velkomstcenter/Kulturhus på havnen, da det muligvis kan indgå heri.

  For stemte:

  4 (O+T)

  Imod stemte:

  2 (A+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for ØU.

  Ad 2

  Ændringsforslag fra C

  C forslår at, ad 2 ændres således at Liste T forslag i sag nr. 12 følges:

  ”Forslag fra T: Velkomstcenter/Kulturhus på Dragør Havn

  Liste T foreslår, at der indkaldes til et møde med interessenter fra forskellige organisationer, som kan tænkes at have interesse i at være en del af et nyt Velkomstcenter/Kulturhus (arbejdstitel) på Dragør Havn. Mulige interessenter inviteres direkte, og der annonceres i Dragør Nyt. Alle kan på den måde få mulighed for at opridse deres ønsker for deltagelse i et fremtidigt multifunktionshus, så kommunalbestyrelsen har et grundlag af planlægge videre ud fra.”

  For stemte:

  5 (C+O+T)

  Imod stemte:

  1 (A)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Anbefales over for ØU.

  Ad 3b

  Anbefales over for ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udviklingen af Dragør Havn er beskrevet i en helhedsplan, der er udviklet som del af Kommuneplan 2009 og reguleret af lokalplan 70.

  Heri fastlægges rammerne for den fremtidige havneudvikling, og i årene 2014-2017 er der taget skridt til realisering af planen.

  Helhedsplanen tager udgangspunkt i to byggefelter, et vestligt og et østligt, som fremgår af vedlagte bilag. Der er indgået lejeaftaler for hele arealet i det østlige byggefelt, mens der for det vestlige felt pågår lejekontraktsforhandlinger om et mindre areal, der tænkes at skulle rumme Vækstmiljø Ny Skurby. Denne udgør ca. 850 kvm. i feltets sydvestlige hjørne.

  Det vestlige byggefelt kan opdeles i fire mindre arealer, heraf ét, det nordøstligste hjørne, som kan rumme havnens basale faciliteter, herunder havnekontor, masteskur og værksteder. Se overblik i bilaget.

  Her vil det være hensigtsmæssigt at skabe et overblik over, hvilke offentlige behov der er på havnen og hvor meget plads de vil optage.

  Tilbage står to områder, som kan allokeres til anden udvikling. Heraf udgøres det ene areal af det nuværende værft, som vil flytte til det vestlige byggefelt, når nye faciliteter er opført. Det tilbageværende areal ud mod parkeringspladsen kan benyttes til mere pladskrævende typer af erhverv, mens værftet og facaden ud mod kajen er henlagt til besøgsorienterede aktiviteter.

  På den gamle værftsgrund må det forventes, at et nyt udviklingsprojekt vil kræve en vis tidshorisont. Dels skal den nuværende lejer rømme området, og dels skal der tages stilling til den eksisterende bygningsmasse. Hertil kommer, at der muligvis skal tilvejebringes ekstern finansiering til området.

  For at undgå tomme bygninger og forfald, kan der derfor med fordel arbejdes med aktiviteter af et mere midlertidigt præg. Det kunne være lokale aktører inden for kultur, håndværk og gastronomi, men der kan også tænkes i midlertidige lejemål.

  Administrationen afventer en endelig opsigelse fra den nuværende lejer, men ønsker inden sommeren 2018 at præsentere et oplæg til, hvordan der hurtigst muligt skabes midlertidigt liv på matriklen. Oplægget vil tage udgangspunkt i en forudgående dialog med relevante aktører, samt i en afvejning af, hvad der fysisk er muligt.

  Sideløbende igangsættes en dialog om ønsker til anvendelsen af feltet på længere sigt.

  På den sydøstlige del af byggefeltet, der er allokeret til pladskrævende erhverv, vil der skulle ske en afklaring af, hvilke typer af aktiviteter, der skal gøres plads til på området. Der kan herefter ske udlejning, enten via et udbud eller via en målrettet dialog med relevante lejere og huslejefastsættelse af en valuar.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget 30. januar 2018.

  Økonomiudvalget den 8. februar 2018

  Bilag

 • 6
  Anvendelse af både i Dragør Havn til erhvervsmæssige formål – overnatning
  Sagsid.: 18/169

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, om det skal være tilladt for bådejere med fast eller midlertidig havneplads i Dragør Havn, at anvende deres både til erhvervsmæssig udlejning til overnatning for kortere eller længere perioder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at både i havnen ikke må anvendes til erhvervsmæssig udlejning som overnatningsmulighed, med henvisning til den primære målsætning for havnen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-01-2018

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med rundering og kontrol på havnen, har havnemyndigheden konstateret, at en båd med fast havneplads i lystbådehavnen (Ny Havn) udlejes til overnatning gennem AirBnB.

  Lejeren af den pågældende havneplads har efterfølgende modtaget et skriftligt påbud om at bringe forholdet til ophør med henvisning til ”Særlige bestemmelser for lystbåde m.m. i Dragør Havn”, pkt. 5.4 (erhvervsmæssig udnyttelse).  Påbuddet blev efterkommet øjeblikkeligt.

  Udlejning af båden har som minimum stået på siden maj 2016 jf. anmeldelser på udlejerens AirBnB profil. Båden bærer ikke præg af, at den bliver sejlet fra tid til anden.

  Ejeren af båden angiver, at båden ejes sammen med den person, som står for AirBnB-profil og udlejning. Ejeren af båden er tillige lejer af havnepladsen.

  I forlængelse af det skriftlige påbud samt ophør af udlejningen, har bådejeren rettet forespørgsel til havnemyndigheden med henblik på tilladelse til at anvende båden til udlejning (overnatning) gennem AirBnB.

  I ”Særlige bestemmelser for lystbåde m.m. i Dragør Havn”, pkt. 5.4. står, at ”erhvervsmæssig udnyttelse af en fast havneplads, til f.eks. bådudlejning, er ikke tilladt uden BBH’s godkendelse” (se bilag 1).

  ”Bådudlejning" nævnes som en potentiel mulighed. Dog tolkes dette af administrationen, som udlejning af båd til sejlads.

  Det vurderes fra havnens side, at:

  · erhvervsmæssig udlejning af en båd til overnatning kan medføre, at båden forbliver stationær, og derved ikke frigiver pladsen til gæstesejlere, og dermed forventet indtægt til havnen.

  · der i den aktuelle sag er tale om en båd, som ikke anvendes til sejlads, og således kun ligger i havnen med udlejning til overnatning for øje.

  Det er en del af målsætningen, at ”tilgodese havnen som en attraktiv og veludstyret lystbådehavn for fritidssejlere” (se bilag 2). Herved skabes et sejlermiljø i havnen.

  Overnattende gæster i lystbåde, som der i øvrigt ikke sejles i, understøtter ikke denne målsætning.

  Det er således administrationens vurdering, at udlejning af både til overnatning ikke er forenelig med målsætningen og de primære havneformål.

  Administrationen anbefaler således, at der ikke gives tilladelse til udlejning af lystbåde til overnatning.

  Endvidere anbefales det, at Havnemyndigheden bemyndiges til at afvise lignende ansøgninger fremadrettet.

  LOVE/REGLER:

  Særlige Bestemmelser for Dragør Havn.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommuneplan 2009, Havnens målsætning.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018.

  Bilag

 • 7
  Dragør Havn - Frigivelse til nye bådpladser
  Sagsid.: 18/272

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af del af anlægsbevillig til udvikling af Dragør Havn, til etablering af 12 stk. nye bådpladser i den gamle fiskerihavn. Det drejer sig om 600.000 kr. ud af den samlede anlægsbevilling på 2.500.000 kr. for 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 600.000 kr. til at gennemføre etableringen af ekstra bådpladser i Dragør Havn og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-01-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har afsat 10 mio. kr. i budget 2016-19 til udvikling af Dragør Havns infrastruktur.

  I den forbindelse har administrationen udarbejdet en disponering af anlægsmidlerne som blev godkendt på mødet for By-, Erhvervs-, og Planudvalget i oktober 2016. I disponeringen af anlægsmidlerne er der afsat 2,2 mio. kr. til etablering af nye bådepladser ved eksisterende moler, da efterspørgslen på bådpladser i Dragør havn er stigende.

  I 2017 er der blevet brugt i størrelsesorden 900.000 kr. på etablering af 5 stk. nye bådepladser til større både samt 3 gæstepladser. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt er ca. 1,3 mio. kr. tilbage af det afsatte beløb til nye bådepladser.

  Administrationen har undersøgt mulighederne for etablering af nye bådpladser i henholdsvis Gammel Havn og lystbådehavnen.

  I Gammel Havn anlægges der 12 nye bådpladser og i lystbådehavnen etableres der 20 nye pladser til gæstesejlere.

  Placering af bådpladser som er etableret i 2017 samt de nye bådpladser fremgår af kortbilag 1.

  Budget for etablering af nye bådpladser:

  Bådepladser i gammel havn:

  450.000 kr.

  Gæstepladser i ny havn:

  150.000 kr.

  I alt:

  600.000 kr.

  De nye bådpladser og gæstepladser vil kunne indbringe en samlet lejeindtægt på ca. 270.000 kr. pr. år pr. Dette betyder, at der for etableringen af de nye pladser vil være en tilbagebetalingstid på ca. 2,5 år.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 2.5 mio. kr. i anlægsbudgettet 2018 til udvikling af Dragør Havn. Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  I budget 2016 blev den forventet indtægt for havnen opskrevet med 1 mio. kr. pr. år. Indtægten for de nye bådpladser vil bidrage positivt hertil.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018.

  Økonomiudvalget den 8. februar 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

  Bilag

 • 8
  Dragør Havn - Frigivelse til genopretning
  Sagsid.: 18/313

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevillig til genopretning af kajområdet og bassinkanter ved Dansesalen i Dragør Havn. Det drejer sig om 313.646 kr. som svarer til det afsatte beløb i budget 2016 til genopretning af Dragør Havn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 313.646 kr. til at gennemføre renoveringen af Dansesalen i Dragør Havn og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-01-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudgettet 2016 er der afsat 313.646 kr. til genopretning af Dragør Havn.

  Genopretningen er en løbende proces for renovering/genopretning af havneanlæg som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

  Der er i 2018 prioriteret renovering af kajområder og bassinkanter ved Dansesalen, beliggende i Gammel Havn.

  Renoveringen gennemføres forud for den foreslåede termin i tilstandsrapporten, som er udarbejdet af A1 Consult i 2016, da en udsættelse forudsætter løbende og bekostelig tilsyn og inspektion. Rapporten peger på at der er risiko for helt eller delvist konstruktionssvigt af broen hvilket i værste fald vil betyde at broen ikke kan benyttes før renoveringen er foretaget.

  Der er indhentet tilbud på renoveringen af Dansesalen og omkostningen er på 600.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Omkostningen på 600.000 kr. for renovering af Dansesalen dækkes delvis af havnens driftsbudget samt delvis af det beløb som er afsat i buddet 2016 til genopretning af Dragør Havn.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018.

  Økonomiudvalget den 8. februar 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

  Bilag

 • 9
  Frigivelse - Genopretning af veje 2018
  Sagsid.: 17/3679

  RESUMÉ:

  Frigivelse af anlægsbudget til genopretning af veje i 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  anlægsbudgettet på 3.988.000 kr. reduceres med lønudgiften til anlægssjakket på 800.000 kr., jf. KB´s tidligere beslutning.

  2.

  at

  der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløbet på 3.188.000 kr. i budget 2018, til genopretning af veje.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-01-2018

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2018 afsat kr. 3.988.000 til genopretning af veje 2018.

  Forvaltningen har planlagt følgende fordeling:

  1. Der afsættes ca. kr. 3.300.000 til at oprette og udlægge asfalt slidlag på vejstrækninger i 2018.

  Heraf afsættes kr. 800.000 til anlægssjakket (det sorte hold) til at varetage anlægsarbejde i eget regi.

  1. Der afsættes ca. kr. 388.000 til at udføre hovedeftersyn, trafiktællinger mv.
  2. Der afsættes ca. kr. 300.000 til akutte opgaver, reparationer mv.

  Anlægssjakket blev etableret i 2015 indenfor rammerne af anlægsbudgettet til genopretning af veje, idet udgiften til anlægssjakket mere end oppebæres af besparelsen ved at undlade indkøb af eksterne entreprenørydelser. Dragør Kommune får mere for pengene og får løst andre opgaver.

  Som følge af Vej- og Gartnerafdelingens arbejde med supplerende nedgravning af jordkabler i 2018 planlægger administrationen at udlægge slidlag på strækninger, hvor der kun skal foregå minimal eller ingen opretning af fortove og kantsten. Umiddelbart planlægges udlægning af nyt slidlag på Kirkevej strækningen mellem Møllegade og Hartkornsvej, på de 4 stikveje på Hvidtjørnen samt muligvis på Halvejen. Det sidste dog afhængigt af færdiggørelse af anlægsprojekter forinden ved Hollænderhallen.

  Herved kan Vej- og Gartnerafdelingen prioritere anlægssjakkets ressourcer på afslutning af kabellægningsarbejdet, således at de resterende strækninger med ca. 4 km luftledning uden forberedt jordkabel får nedgravet et jordkabel i 2018. Dette som forberedelse for det igangværende energirenoveringsprojekt ESCO vejbelysning, så alle luftledninger kan fjernes i forbindelse med dette projekt. Hermed bliver hele Kommunens vejbelysning fremtidssikret.

  Det er en fortsættelse af omprioriteringen i forhold til hidtidig strategi, der ellers er baseret på Vejdirektoratets strategirapport og årlige hovedeftersyn. Det betyder, at nogle vejstrækninger, der står for tur med genopretning af kantsten, fortove mv, udskydes endnu et år af hensyn til jordkabel nedgravningen. Følgende veje står umiddelbart for tur og forventes at indgå i 2019 prioriteringen: Lodsvænget, Hvedestykket, Kløverstykket mellem Mågevænget og Kornstykket, Rugstykket mellem Mågevænget og Kornstykket, Spurvevænget samt Skippervænget. Afhængig af vintervejret og Vej- og Gartnerafdelingens øvrige anlægsopgaver i 2018 kan nogle af ovenstående strækninger muligvis indgå i 2018.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 3.988.000 kr. til genopretning af veje 2018 er afsat i anlægsbudget 2018.

  Anlægsbudgettet reduceres med 800.000 kr., der anvendes til finansiering af Vej- og Gartnerafdelingens drift af anlægssjakket (det sorte hold), jf. budgetforliget den 9. oktober 2014. Lønudgifterne til det sorte hold er i forbindelse med budget 2018 afsat under sektor 9 i driftsbudgettet. Budgettet omplaceres til Vej- og Gartnerafdelingen ved godkendelse af indstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018.

  Økonomiudvalget den 8. februar 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

 • 10
  Miljøtilsynsplan 2018-2021 for Dragør Kommune
  Sagsid.: 17/1967

  RESUMÉ:

  Miljøtilsynsplan 2018-21 for Dragør Kommune skal godkendes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Miljøtilsynsplan 2018-21 for Dragør Kommune godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-01-2018

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB. jf styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsynet på virksomheder og husdyrbrug. Tilsynsplanen skal opdateres mindst hvert 4. år.

  Tilsynsplanen skal blandt andet indeholde en beskrivelse af kommunens tilsynsindsats, en vurdering af relevante væsentlige miljøproblemstillinger samt en fortegnelse over særligt forurenende virksomheder.

  Tilsynsplanen skal offentliggøres. Planen har været i 4 ugers høring frem til den 4. december 2107 og der er ikke modtaget nogen bemærkninger.

  Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag.

  LOVE/REGLER:

  Miljøtilsynsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 1519 af 07/12/2016.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Udkast til Miljøtilsynsplan år 2018 - 2021 for Dragør Kommune har jf. ovenfor været i 4 ugers høring frem til den 4. december 2017.

  Planen skal offentliggøres når den er godkendt

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

  Bilag

 • 11
  Mødeplan 2018
  Sagsid.: 17/3063

  RESUMÉ:

  Mødeplanen for 2018 indstilles til godkendelse. Der er tilføjet et udvalg (Skoleudvalget) i forhold til den tidligere godkendte mødeplan. På den baggrund er der foreslået ændringer i mødetidspunkterne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødeplanen 2018 godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-01-2018

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T forslår at By-, Erhvervs- og Planudvalgets møder afholdes på tirsdage kl. 17.00

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 29-01-2018

  Ændringsforslag fra C

  C gruppen foreslår at Social- og Sundhedsudvalgets møder afholdes på mandage og kl. 17.00.

  For stemte:

  6 (A+C+V+T+ Anne Funk (O))

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (Morten Dreyer (O))

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. november 2017 den politiske mødeplan for 2018. Den nye kommunalbestyrelse har efterfølgende besluttet at nedsætte et nyt stående udvalg i form af Skoleudvalget. Det har ført til nogle tilpasninger af mødeplanen, som fremgår af denne sag.

  Ændringerne i punktform:

  · Økonomiudvalgsmøder afholdes torsdage, kl. 8-10 om formiddagen.

  · By-, Erhvervs- og Planudvalget samt Social og Sundhedsudvalget afholder møder på de samme datoer, henholdsvis kl. 16-18 og kl. 18.30-20.30 (som udgangspunkt tirsdage).

  · Børne-, Fritids- og Kulturudvalget samt Skoleudvalget afholder møder på de samme datoer, henholdsvis kl. 16-18 og kl. 18.30-20.30 (som udgangspunkt onsdage).

  Ændringerne er skrevet ind i den uddybende beskrivelse nedenfor, som derudover er uændret i forhold til den tidligere besluttede mødeplan. Alle møder og arrangementer er skrevet ind i kalenderen, der er vedlagt som bilag. Kommunalbestyrelsens medlemmer vil blive inviteret via Outlook.

  Forslag til mødeplan 2018

  Der er udarbejdet forslag til mødeplan 2018. Indholdet er beskrevet nedenfor.

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder, som afholdes på torsdage.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så afholdes det lukkede møde kl. 17.00 inden det åbne møde.

  Det åbne møde begynder kl. 19.00. Hvis der er temamøde forud for kommunalbestyrelsesmødet, flyttes det lukkede møde dog til efter det åbne møde.

  Mødet den 4. oktober vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Temamøder:

  Der er indlagt 9 temamøder. Møderne afholdes inden kommunalbestyrelsesmøderne, og de varer som udgangspunkt fra kl. 17.00-

  18.00.

  Økonomiudvalget:

  Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 8.00-10.00.

  Møderne den 11. april og 16. maj 2018 er en onsdag.

  Mødet den 12. juni 2018 er en tirsdag.

  Mødet den 27. september 2018 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social- og Sundhedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage kl. 18.30-20.30.

  Møderne den 3. maj, 7. juni og 6. september er en torsdag.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes tirsdage kl. 16.00-18.00.

  Møderne den 3. maj, 7. juni og 6. september er en torsdag.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage kl. 16.00-18.00.

  Skoleudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage kl. 18.30-20.30.

  Intro ny KB:

  Der er intro for ny KB torsdag den 4. og fredag den 5. januar 2018.

  Kommunaløkonomisk Forum:

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 11. januar og fredag den 12. januar 2018.

  Børn og Unge Topmøde:

  KL afholder Børne og Unge Topmøde torsdag den 1. februar og fredag den 2. februar 2018.

  Miniseminar:

  I 2018 er der igen indlagt 3 miniseminarer tirsdag den 20. februar, tirsdag den 15. maj og tirsdag den 13. november 2018. Det samme var tilfældet i 2016 (samme måneder), mens der i 2017 kun var indlagt 2 miniseminarer pga. kommunalvalget i august. Seminarerne afholdes normalt kl. 17-20.

  Kattegat kursus ny KB

  Der er Kattegat kursus for ny KB torsdag den 1. marts, fredag den 2. marts og lørdag den 3. marts 2018.

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 8. marts og fredag den 9. marts 2018.

  Budgetseminar:

  Der er indlagt budgetseminar fredag den 16. marts og mandag/tirsdag den 3.-4. september 2018.

  Infomøde om budget

  Der er i 2018 indlagt et infomøde om budget tirsdag den 20. marts 2018. Infomødet er for borgere og foreninger.

  Teknik og Miljø´18:

  KL afholder Teknik og Miljø´18 konference torsdag den 12. april og onsdag den 13. april 2018.

  Social- og Sundhedspolitisk Forum:

  KL afholder Social- og Sundhedspolitisk Forum torsdag den 17. maj og fredag den 18. maj 2018.

  Budgethøringsmøder:

  Der er 2018 indlagt et budgethøringsmøde tirsdag den 21. august 2018. Høringsmødet er for borgere og foreninger.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 29. januar 2018.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 31. januar 2018.

  Skoleudvalget den 31. januar 2018.

  Økonomiudvalget den 8. februar 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. februar. 2018.

  Bilag

 • 12
  Forslag fra T - Velkomstcenter/Kulturhus på Dragør Havn
  Sagsid.: 18/239

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-01-2018

  Punktet blev behandlet under punkt 5.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ebbe Kyrø (T) har i mail den 15. januar 2018 bedt om at få følgende forslag på dagorden:

  ”Forslag fra T: Velkomstcenter/Kulturhus på Dragør Havn

  Liste T foreslår, at der indkaldes til et møde med interessenter fra forskellige organisationer, som kan tænkes at have interesse i at være en del af et nyt Velkomstcenter/Kulturhus (arbejdstitel) på Dragør Havn. Mulige interessenter inviteres direkte, og der annonceres i Dragør Nyt. Alle kan på den måde få mulighed for at opridse deres ønsker for deltagelse i et fremtidigt multifunktionshus, så kommunalbestyrelsen har et grundlag af planlægge videre ud fra.

  Baggrund

  Det vestlige byggefelt på Dragør Havn står overfor at skulle udvikles. Når Dragør Bådeværft flytter til det østlige byggefelt, står vi med en af de bedst beliggende grunde, som vil være særdeles velegnet til et hus med mange funktioner og brugergrupper. Multifunktionshuset vil kunne skabe nogle synergier mellem de forskellige brugergrupper, hvoraf adskillige allerede har meldt deres interesse. Husets finansiering forventes primært tilvejebragt via fonde.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018.

 • 13
  Byggesag Øresunds Alle 67 (lukket)
  Sagsid.: 17/3774
 • 14
  Meddelelse - Ny svømmehal - forurening.
  Sagsid.: 17/3924

  RESUMÉ:

  Orientering om jordforurening ved den nye svømmehal.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-01-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med udgravning til den nye svømmehal er entreprenøren stødt på en temmelig kraftig olieforurening i hjørnet ved Hollænderhallen, hvor den nye svømmehal bliver bygget sammen.

  Forureningen stammer fra en gammel olietank, som på et tidpunkt er sprunget læk. Olieforureningen er trængt ca. 3 til 4,5 m ned i jorden, hvor den har ramt et jordlag, den ikke er trængt ned i. Forureningen har derfor bredt sig ud som en skive, hvor ca. ¾ er placeret under den eksisterende bygning og 1/4 uden for bygningen.

  Region Hovedstaden er miljømyndighed på sagen. De har meddelt, at den del af forureningen som er beliggende i byggefeltet skal fjernes, fordi forureningen er beliggende i indvindingsoplandet til vandforsyningen.

  Det er ikke muligt at fjerne forurenet jord under den eksisterende bygning, men det er muligt at forhindre forureningen i at ”løbe tilbage”, ved at forlænge det eksisterende fundament ned til rent bund.

  Det samlede arbejde kan udføres af den samme entreprenør som bygger den nye svømmehal. Derved undgår vi risiko for forsinkelser og perioder med stilstand. Svømmehallen forventes derfor fortsat at stå klar i sommeren 2019.

  Det er forvaltningens vurdering, at det vil koste i størrelsesorden 1,5 mio. kr. at fjerne forureningen.

  Med den forventede udgift til fjernelsen af olieforureningen vil de afsatte midler til uforudsete udgifter i svømmehalsbyggeriet stort set være brugt.  Der kan derfor opstå behov for en tillægsbevilling senere i projektet.

  LOVE/REGLER:

  Jordforureningsloven, hvor Region Hovedstad er overordnet miljømyndighed.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018.

 • 15
  Dragør havn, østlige byggefelt, status
  Sagsid.: 18/300

  RESUMÉ:

  Aktuel status for byggesager vedrørende ny restaurationsbygning for Café Espersen og nye bådhaller for Dragør Bådeværft.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-01-2018

  Meddelelsespunktet blev optaget som behandlingspunkt under godkendelse af dagsorden.

  Ændringsforslag fra AOV:

  AOV foreslår at punktet udsættes, idet der ønskes yderligere materiale mhp. en politisk vurdering af projekterne, dels illustrationer af facader, dels oversigt over hvilke materialer som forventes anvendt på facader og tage.

  Udvalget får sagen på igen i marts som behandlingssag.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C gr stillede et forslag om at byggesagsbehandlingen fortsætter, idet AOV forslag vil udsætte sagen, hvilket vil være til gene for de erhvervsdrivende. Samtidig er det nyt at AOV nu vil godkende byggeriet uagtet at bygherre holder sig inden for lokalplanens bestemmelser. Det er ikke rimeligt over for erhvervsdrivende at komme med skiftende udmeldinger.

  SAGSFREMSTILLING:

  Efter dialog med lejerne af arealer indenfor det østlige byggefelt, udlagt i Lokalplan 70, er den aktuelle status for byggesagerne følgende:

  Ny restaurationsbygning for Café Espersen på den nordlige del af byggefeltet:

  Der er den 15.1.2018 modtaget byggeansøgning, der endnu ikke er byggesagsbehandlet.

  Projektet respekterer lokalplanens bestemmelser med hensyn til bebyggelsens placering og omfang.

  Udvalgte tegninger af situationsplan og facader er vedlagt som bilag.

  Nye bådhaller for Dragør Bådeværft på den sydlige del af byggefeltet:

  Der er modtaget byggeansøgning og byggesagsbehandling er indledt.

  Projektet er pt ikke fuldt oplyst. Der er således rekvireret mere detaljerede facadetegninger og specifik redegørelse for de brandmæssige forhold.

  Projektet respekterer lokalplanens bestemmelser med hensyn til bebyggelsens placering og omfang.

  Visualisering af den ansøgte bebyggelse, herunder reference-eksempler mht. facadeudformning, er vedlagt som bilag.

  Den samlede bebyggelsesplan for bebyggelse på byggefeltet fremgår af situationsplanen for Café Espersens restaurationsbygning.

  LOVE/REGLER:

  Ny bebyggelses omfang og placering mv. reguleres i Lokalplan 70 for erhvervsområdet på Dragør havn.

  Byggesagsbehandling sker med baggrund i relevant byggelovgivning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018.

  Bilag

 • 16
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 30. januar 2018

  Orientering om program for HOFORs Ejerdag.

  Programmet er udsendt.

  Allan Holst (A) spurgte til vejarbejdet på Søndergade / Fælledvej.

  Allan Holst (A) spurgte til den nye cykelsti på Bachersmindevej.

  Anette Nyvang (T) spurgte til t-krydset Krudttårnsvej / Møllevej.

  Anne Funk (O) spurgte til vejarbejde ved Møllevej/Fasanvænget.

  Kenneth Gøtterup (C) spurgte til den nye vejbelysning på Strandlinien / Færgevej.

  Helle Barth (V) informerede om, at det ser ud til at den nye bussluse ved Nordre Dragørvej virker.

  Morten Dreyer (O) spurgte til placering af flaskecontaineren ud for Toldergade på havnen, der hvor ”Minen” stod.