Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 3. april 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Dialogmøde med Havnen
  Sagsid.: 18/1704

  RESUMÉ:

  Der afholdes dialogmøde med Plan og Tekniks eksterne afdelinger en gang årligt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-04-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Havnefoged Lars Olsen vil på mødet orientere om havnens område.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. april 2018.

 • 2
  Aften- og weekenddrift buslinje 35
  Sagsid.: 17/373

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har bestilt ½ times drift aften og weekend på linje 35 mellem Dragør Stationsplads og Lufthavnen fra 2018. I detailplanlægningen hos Movia kunne det ikke løses indenfor den oplyste økonomi. Med et forøget bidrag fra Dragør Kommune forventes opgraderingen at være i drift fra august måned 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at opgradering på linje 35 til ½ times drift mellem Dragør Stationsplads og Lufthavnen aften og weekender for 0,5 mio. kr. pr. år iværksættes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-04-2018

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har bestilt ½ times drift aften og weekend på linje 35 mellem Dragør Stationsplads og Lufthavnen gældende fra 2018. Dette indenfor en oplyst økonomi på årligt 0,21 mio. kr. inklusiv Tårnby Kommunes andel, idet Tårnby Kommune undervejs har oplyst, at de ikke kan rumme en driftsudvidelse i deres busbudget 2018.

  I detailplanlægningen hos Movia har det vist sig ikke at være muligt at løse opgraderingen indenfor den oplyste økonomi, hvorfor opgraderingen endnu ikke er iværksat. Movia har oplyst, at opgraderingen vil koste det dobbelte altså ca. 0,5 mio. kr. pr. år inklusiv driftsudvidelsen i Tårnby Kommune.

  Såfremt Dragør Kommune forøger sit bidrag til busdrift årligt med yderligere 0,25 mio. kr., så forventes opgraderingen at kunne være i drift fra august måned 2018. I 2018 er der allerede afsat 0,21 mio. kr. til opgradering af linje 35 i budgettet. Ved forventet drift fra august 2018 vil opgraderingen i 2018 koste ca. 0,21 mio. kr. altså svarende til det afsatte beløb.

  Fra 2019 vil opgraderingen koste Dragør Kommune 0,5 mio. kr. med mindre Tårnby Kommune vælger at bekoste driftsudvidelsen i Tårnby Kommune. Administrationen er vidende om, at Tårnby Kommune skal spare 1,7 mio. kr. på busdriften i 2019 som følge af forøgede udgifter til busdrift i forbindelse med etableringen af Nyt bynet når MetroCityringen åbner i sommeren 2019.

  LOVE/REGLER:

  Lov om trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Movias budget for igangværende busdrift i 2018 på linjerne i Dragør Kommune er på 5,5 mio. kr. eksklusiv omtalte opgradering af linje 35 og eksklusiv udgifter til Flextrafik-ordningerne, der afholdes i SBK regi.

  Opgradering på linje 35 til ½ times drift om aftenen og i weekender mellem Dragør Stationsplads og Lufthavnen beløber sig til ca. 0,5 mio. kr. om året, heraf ca. 0,2 mio. kr. i 2018. Beløbene er inklusiv udgiften for buslinjen i Tårnby Kommune, der ikke har afsat penge til en opgradering af linje 35.

  Dragør Kommune har afsat budget til busdrift i 2018 på 6,49 mio. kr. Budgettet skal ud over årets estimerede udgifter til busdrift også afholde den endelige afregning for busdriften 2016. Busdrift 2016 bevirker en ekstraregning til Dragør Kommune på knap 0,4 mio. kr. inklusiv Dragør Kommunes andel af en voldgiftssag.

  Beløbet til opgradering af linje 35 kan dermed afholdes indenfor kommunens driftsbudget 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. april 2018.

 • 3
  Bestilling af busdrift til Dragør 2019
  Sagsid.: 17/99

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal inden den 1. maj 2018 bestille den busdrift, der skal køre fra åbningen af Metro Cityringen i sommeren 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  bestille busdrift på linje 33 som angivet i Nyt Bynet

  2.

  at

  nedlægge linje 34 til Søvang som følge af anmodning fra Tårnby Kommune grundet sparekrav i Tårnby

  3.

  at

  bestille busdrift på linje 35 som angivet i Nyt Bynet, dog suppleret med ½ times drift også aften og weekend mellem Lufthavnen og Dragør Stationsplads

  4.

  at

  der oprettes en natbuslinje til Søvang på linje 33 alle nætter

  5.

  at

  der oprettes en natbuslinje mellem lufthavnen og Dragør Stationsplads på linje 35, en gang i timen nætterne til lørdag og søndag

  6.

  at

  meddele Movia og Region Hovedstaden, at Dragør Kommune kvitterer for opretholdelsen af linje 250S (nuværende linje 350S) til Dragør i 2019 som besluttet i Trafikplan 2016 og angivet i Nyt Bynet, og at opfordre til ro om den regionale busdrift til Dragør som en fortsat del af rygraden i det strategiske busnet.

  7.

  at

  det drøftes og besluttes, om Dragørs bestilling af busdrift 2019 skal suppleres med

  1. Udvidelse af eftermiddagsmyldretiden til kl. 20 på linje 33

  OG/ELLER

  1. Øget frekvens i dagtimerne mellem Dragør Stationsplads og Lufthavnen på linje 35

  OG/ELLER

  1. Udvidelse af eftermiddagsmyldretiden til kl. 20 på linje 35

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-04-2018

  Sagen oversendes til ØU/KB uden anbefaling, med præcisering af at ad 7b forstås som 15 min. drift i dagtimerne.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018 besluttede udvalget at få vurderet de økonomiske konsekvenser af følgende ønsker til busdrift i Dragør Kommune fra 2019 og frem:

  - Forlængelse af linje 35 fra Sundbyvester Plads til DR Byen St.

  - Forlængelse af linje 34 fra Ørestaden til Hovedbanegården.

  - Oprettelse af linje 35 som natbus mellem lufthavnen og Dragør Stationsplads.

  - Oprettelse af linje 36 som natbus fra Tårnby til Søvang i Dragør (tidligere anmodning, hvor Movias tilbagemelding udestod).

  Movia har svaret ved notat af 7. marts 2018 (bilag 1). Af notatet fremgår, at Københavns Kommune takker nej til forlængelse af de to buslinjer 34 og 35 i København. Endvidere at Tårnby Kommune på grund af behov for besparelser på busdriften ønsker at nedlægge linje 34 ad Tømmerupvej til Søvang. Derved bortfalder Dragør Kommunes ønske om forlængelse af de to linjer.

  Vedrørende linje 35 som natbus mellem Lufthavnen og Dragør Stationsplads foreslår Movia at oprette linjen som natbus en gang/time nætterne til lørdag og søndag som supplement til natbusdriften på nuværende linje 350S, der kører natbusdrift alle ugens dage. Som følge af Tårnbys behov for besparelser må Dragør Kommune forvente at skulle finansiere Tårnbys udgift til driften af linjen, hvis forslaget skal implementeres.

  Vedrørende linje 36 som natbus mellem Tårnby og Søvang foreslår Movia i stedet for oprettelse af linje 33 som natbus alle ugens nætter mellem Ørestad St og Søvang. Som følge af Tårnbys behov for besparelser må Dragør Kommune forvente at skulle finansiere Tårnbys udgift til driften af linjen, hvis forslaget skal implementeres.

  Endvidere besluttede By-, Erhvervs- og Planudvalget på møde den 6. marts 2018 i forbindelse med drøftelse om kommunens busbestilling til Metro Cityringens åbning sommeren 2019 at nedsætte et hurtigt arbejdende udvalg.

  Udvalget har på møde den 19. marts 2018 drøftet muligheder og ønsker med administrationen, jf. vedlagte notat (bilag 2).

  Som det fremgår, har udvalget anmodet om yderligere konsekvensberegninger fra Movia. Dels afdækning af udgiften ved supplerende drift på linje 35 til lufthavnen i dagtimerne foruden forlængelse af eftermiddagsmyldretiden til ca. kl. 20 og dels afdækning af forlængelse af eftermiddagsmyldretiden til ca. kl. 20 på linje 33. Forvaltningen har den 20. marts forespurgt Movia om ønskerne. Movia har svaret ved notat af 22.marts (bilag 3). I forhold til de af udvalget ønskede belyste forslag, anbefaler Movia en nedlæggelse af linje 34 og i stedet prioritere flere ressourcer på linje 33. Derimod vurderer Movia, at forstærkning på linje 35 i dagtimerne og en forlængelse af eftermiddagsmyldretiden vil have marginal effekt. Grundet Tårnbys sparebehov må Dragør Kommune forvente at skulle finansiere Tårnbys udgift til driften af linjerne, hvis forslagene skal implementeres.

  Movia anbefaler, at Dragør og Tårnby Kommuner sammen med Movia iværksætter et større analysearbejde frem mod trafikbestillingen i efteråret 2019. Derved vil der være bedre tid til at udarbejde gode løsninger, som kan matche de forskellige ønsker i de to kommuner. Bilagt notatet er endvidere passagertal pr stoppested på de enkelte buslinjer. Heraf fremgår bl.a. den ret begrænsede brug af stoppestederne på linje 34. Bortset fra stoppestedet ved Møllevangsstien betjenes øvrige stoppesteder også af linje 33.

  Trafikudvalget i Region Hovedstaden har den 20. marts 2018 besluttet, at der ikke foretages besparelser på nuværende linje 350S (fremtidig 250S) i 2019. Drøftelser om den økonomiske ramme og dermed eventuelle besparelser på den regionale busdrift genoptages til budgetforhandlingerne i efteråret 2018 for så vidt angår årene 2020-2021. Den politiske sag skal endvidere behandles i Forretningsudvalget den 10. april 2018 og i Regionsrådet den 17. april 2018 for endelig beslutning.

  LOVE/REGLER:

  Lov om trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  ½ times drift på linje 35 aften og weekend koster op til 0,5 mio.kr./år inkl. Tårnby udgift på 0,3 mio.kr./år.

  Natbusdrift på linje 35 mellem Dragør Stationsplads og Lufthavnen en gang i timen nattern til lørdag og søndag koster ca. 0,3 mio.kr./år inkl. Tårnby udgift på 0,2 mio.kr./år.

  Natbusdrift på linje 33 til Søvang alle nætter koster ca. 0,4 mio. kr./år inkl. Tårnby udgift på 0,2 mio.kr./år.

  Nedlæggelse af linje 34 til Søvang giver Dragør Kommune en besparelse på 0,3 mio.kr./år. Nedlæggelsen giver Tårnby Kommune en besparelse på 1,0 mio.kr./år.

  Fortsat drift af linje 34 til Søvang koster Dragør Kommune 1,6 mio. kr. /år inkl. Tårnbys udgift på 1,0 mio.kr./år.

  Movia har estimeret et budget til busdriften i Dragør Kommune i 2019 på 5,4 mio. kr./år inklusiv linje 34 til Søvang, som bortfalder i henhold til Tårnbys ønske. Estimatet er forbundet med stor usikkerhed på grund af de mange ændringer i den kollektive trafik, der bliver introduceret samtidigt, og som afhænger af passagerernes rejsemønstre og nye vaner. Først til budget 2021 forventes effekterne af Nyt Bynet at være kendte. Indtil da er de baseret på skøn og modelberegninger.

  Dragørs busbudget 2019 forventes at være på 6,49 mio.kr. inklusiv udgifter til Flextur og eventuel regulering efter Movias endelige regnskab 2017.

  Ved tilkøb af aften-, weekend- og natdrift på linje 35 samt natdrift på linje 33 samt nedlæggelse af linje 34 til Søvang fås følgende udgift til busdrift i Dragør Kommune i 2019:

  5,4 + 0,5 + (0,3 + 0,4 – 0,3) x 5/12 = 6,1 mio. kr.

  På helårsbasis vil busdriften inklusive ovenstående tilkøb alt andet lige beløbe sig til 6,3 mio. kr./år, hvilket kan holdes indenfor budgettet på 6,49 mio. kr./år Dog er budgettet dermed ikke så robust længere, hvis det viser sig, at Movias estimater og forudsætninger om busdrift efter Metro Cityringens åbning ikke holder.

  Supplerende økonomital fra Movia på udvalgsønsker til drøftelse:

  Udvidelse af eftermiddagsmyldretiden på linje 33 til kl. 20 koster Dragør Kommune 0,15 mio.kr./år inkl. marginal udgift for Tårnby Kommune.

  Øget frekvens på linje 35 i dagtimerne til 4 busser pr time mellem Dragør Stationsplads og Lufthavnen koster Dragør Kommune 0,26 mio. kr./år inkl. Tårnby udgift på 0,16 mio.kr./år.

  Udvidelse af eftermiddagsmyldretiden på linje 35 til kl. 20 koster Dragør Kommune 0,19 mio.kr./år inkl. Tårnby udgift på 0,12 mio.kr./år.

  Såfremt det besluttes at tilvælge også alle de supplerende ønsker, vil busdriften alt andet lige på helårsbasis beløbe sig til 6,9 mio.kr./år.

  6,3 + 0,15 + 0,26 + 0,19 = 6,90 mio.kr./år.

  For budget 2019 vil det beløbe sig til 6,35 mio. kr.

  6,1 + (0,15 + 0,26 + 0,19) x 5/12 = 6,35 mio. kr.

  Med et budget i 2019 på 6,49 mio. kr. kan de supplerende foreslåede ønsker lige rummes i 2019 men stort set uden buffer til regulering efter endeligt regnskab 2017. På helårsbasis vil ovenstående udgift overstige det nuværende budget for overslagsårene på 6,49 mio.kr. Som følge af usikkerheden på busbudgetteringen efter Metro Cityringens åbning kan anbefales en buffer på fx 5 %.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Dragør Kommune vil sammen med Movia og øvrige kommuner informere bredt om de ændrede forhold i den kollektive trafik i god tid før MetroCityringen åbner, og busdriften samtidig bliver omlagt. Movia er i færd med at udarbejde materiale herom.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. april 2018.

  Økonomiudvalget den 19. april 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

  Bilag

 • 4
  Dragør Havn - østlige byggefelt - Dragør Bådeværft
  Sagsid.: 18/300

  RESUMÉ:

  Status i byggesagen for nye bådhaller for Dragør Bådeværft med henblik på stillingtagen til sagens videre fremdrift.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter den videre behandling af byggeansøgning fra Dragør Bådeværft.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-04-2018

  Forslag fra C:

  C-gruppen foreslår at bådeværftets ansøgning som er fremsendt fortsat byggesagsbehandles i forvaltningen uden unødig ophold med henblik på en endelig og snarlig afgørelse.

  For stemte:

  1 C

  Imod stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra AOTV

  Sagen blev drøftet mht. facader, materialevalg, farver, samt lokalplan. Udvalget inviterer bådværftet med til næste møde for at drøfte foranstående.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C-gruppen finder det meget beklageligt at sagen om det østlige byggefelt udsættes for 4. gang af politiske årsager, når bygherre overholder alle regler i deres byggeansøgning og øvrige partier ikke ønsker at tilkendegive officielt, hvad de ikke finder tilfredsstillende.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6.3.2018, hvor der forelå en status i byggesagerne vedrørende Café Espersen og Dragør Bådeværft, blev følgende forslag godkendt:

  ”1) At byggesagsbehandlingen af værftets byggeri fortsætter, i forventning om at der i højere grad arbejdes med en opdeling af facaden, eksempelvis gennem forskydninger og tilbagetrukket fra områderne mod vest og syd og facadebeklædning o.l., som forudsat i lokalplanen.

  2) At der indledes nye drøftelser med Cafe Espersen om det arkitektoniske udtryk og at der sker fornyet fremlæggelse af sagen til politisk behandling, inden en egentlig byggesagsbehandling igangsættes. Dialogen skal sikre et arkitektonisk udtryk, fx med træbeklædning, som i højere grad lever op til lokalplanens formål om at ny bebyggelse indpasses med hensyntagen til havnens nuværende bebyggelseskarakter. Desuden er det ønsket at et nyt byggeri i højere grad end de nuværende tegninger tilgodeser det politiske prioriterede Unesco-projekt, sådan at byggeriet som minimum ikke modarbejder, og meget gerne understøtter den ønskede udpegning som Unesco-område.”

  Sagen blev begæret i Kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens § 23.

  Som opfølgning på udvalgets beslutning er der afholdt møde med de 2 ansøgere, hvor udvalgets foreløbige beslutning blev videregivet, forklaret og drøftet.

  For så vidt angår Dragør Bådeværfts ansøgning er der efterfølgende fra værftet modtaget reviderede tegninger af hallernes facadeudformning, hvor der er tilstræbt en imødekommelse af udvalgets forventning om at der sker en opdeling af facaden, ved forskydninger og tilbagetrækninger.

  De reviderede facadetegninger, der vedlægges som bilag, viser en etapedeling af projektet, hvor 2 hal-moduler mod nord opføres i 1. etape og det tredje hal-modul mod syd opføres i en senere etape.

  For facaderne mod vest foreslås partielle mindre forskydninger/ tilbagerykninger på 60-70 cm.

  For halmodulet i 2. etape foreslås alternative udformninger med 2-3 fremskudte gavlpartier.

  Egentlige lavere bygningspartier langs byggefeltets grænse mod syd og vest finder værftet ikke kan forenes med værftets behov og funktioner.

  Der foreligger ikke pt en tilbagemelding fra Café Espersen.

  LOVE/REGLER:

  Ny bebyggelses omfang og placering mv. reguleres i Lokalplan 70 for erhvervsområdet på Dragør Havn.

  Byggesagsbehandling sker med baggrund i relevant lovgivning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. april 2018

  Bilag

 • 5
  Ombygning af Møllevejskrydset - alternativer
  Sagsid.: 17/153

  RESUMÉ:

  Efter annullering af licitation på ombygning af Møllevejskrydset som følge af meget høje tilbudspriser i efteråret 2017 fremlægges nye alternative forslag til forbedring af oversigtsforholdene i krydset.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  løsning med ændret prioritet (løsning 4) iværksættes.

  2.

  at

  der som supplement til tidligere frigivelse gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. i budget 2018 til projektet Trafikregulering på Møllevej, og at beløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-04-2018

  Ændringsforslag fra C:

  C-gruppen foreslår at der etableres lyssignal i krydset.

  For stemte:

  1(C)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Faldet

  Ændringsforslag fra T:

  En kombination af løsning 5 og 6.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  3 (C+O)

  Undlod at stemme:

  2 (A+V)

  Faldet

  Administrationens indstilling:

  Ad 1+2

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T mener ikke, at løsning 4 giver den nødvendige trafiksikkerhed i krydset. Løsning 4 skaber farlig trafikophobning, når biler fra Krudttårnsvej vil dreje ned ad Bachersmindevej og må holde tilbage for trafik fra Møllevej.

  SAGSFREMSTILLING:

  Efter By-, Erhvervs- og Planudvalgets annullering af licitation på ombygning af Møllevejskrydset som følge af meget høje tilbudspriser i efteråret 2017 fremlægges nye alternativer til forbedring af oversigtsforholdene i krydset. Det er i øvrigt administrationens fornemmelse, at der fortsat er meget høj aktivitet i anlægsbranchen. Alternativerne benævnes i det følgende løsning 4, løsning 5 og løsning 6, idet tidligere forelagte løsninger har været benævnt løsning 1, 2 og 3.

  Løsning 4 – ændret prioritet:

  Løsning 4 er en såkaldt ændret prioritetsløsning, som det kendes fra svinget Hartkornsvej / Ndr Dragørvej, hvor vestlig del af Ndr Dragørvej er udformet som en sidevejsudmunding i svinget Hartkornsvej / Ndr Dragørvej. Tilsvarende kan Bachersmindevejs overgang til Krudttårnsvej omdannes til en sidevej, der udmunder i Møllevej / Krudttårnsvej, idet den primære trafikstrøm forløber ad Møllevej / Krudttårnsvej.

  De lette trafikanter kan sikres ved en cykel- og fodgængerovergang med midterhelle på tværs af Krudttårnsvej og med en samtidig etablering af fællesstien på sydsiden af Krudttårnsvej/Bachersmindevej og en cykelstiforbindelse nord om sidevejsudmundingen, så sydpå kørende cyklisters tværpassage af Bachersmindevej fra Møllevej også sikres. Samtidig foreslås det at etablere vejbump og hastighedsnedsættelse i alle tre tilkørsler for sikring af lav hastighed ind i svinget/krydset, såfremt politiet kan give samtykke til det.

  Det er en god løsning, som sikrer:

  - God oversigt

  - Hastighedsnedsættelse

  - Sikker overgang for lette trafikanter

  - Jævn trafikafvikling (især for de primære trafikstrømme)

  Løsning 5 – Sikring af oversigt ved overtagelse af grundareal:

  Ved overtagelse af noget grundareal fra to naboejendomme kan den nuværende placering og udformning af krydset bibeholdes. En grundejers hæk skal flyttes, og en anden grundejers hegn skal flyttes. Både hæk og hegn med en skrå afskæring af areal i forhold til i dag. Administrationen har været i god dialog med de to grundejere om, at dette kunne være en mulig løsning, såfremt det har alle parters interesse. Den ene grundejer er helt indstillet på dette. Den anden grundejer har også været positiv, men er dog ikke umiddelbart interesseret som følge af en minimal gevinst ved afhændelse af areal, der ikke samtidig kan finansiere ændret belægningsudformning på hans grundareal, så han får lettere ved at komme såvel retvendt ind som ud fra egen grund.

  Løsningen er en minimumsløsning, der sikrer:

  - God oversigt

  - Jævn trafikafvikling

  Løsningen bedrer ikke forholdene for de lette trafikanter på tværs af Krudttårnsvej. De forbedrede oversigtsforhold kan medføre højere hastighed for de ligeud kørende trafikanter ad Krudttårnsvej - Bachersmindevej. Dette kan dog delvis afhjælpes ved etablering af vejbump i de tre tilkørsler til krydset, såfremt politiet kan give samtykke til det.

  Løsning 6 – Delvis fastholdelse af eksisterende forhold:

  I løsningen etableres der en fodgængerovergang på Krudttårnsvej med midterhelle. Samtidig flyttes krydset mod syd, så oversigtsforholdene bedres for trafikanter kommende fra Møllevej. Hajtænderne kan samtidig flyttes ca. en meter mod syd i forhold til i dag. Endelig foreslås som i løsning 4 etableret vejbump i alle tre tilkørsler og samtidig hastighedsnedsættelse, såfremt politiet kan give samtykke til det.

  Det er grundlæggende en god løsning, som sikrer:

  - bedre oversigt end i dag

  - Hastighedsnedsættelse

  - Sikker overgang for de lette trafikanter

  - Jævn trafikafvikling

  Nogle trafikanter vil opfatte forbedringen som værende marginal og utilstrækkelig. En del af forbedringen skyldes nemlig også bumpene og det lavere hastighedsniveau, hvilket reducerer kravet/behovet til oversigtsforholdene, der trods alt ikke er optimale. Med højere hastighedsniveau vil kravet øges til oversigten.

  Vurdering af løsninger:

  Trafikrådgiver vurderer, at både løsning 4 og løsning 6 er gode løsninger. Rådgiver vurderer, at løsning 4 (ændret prioritet) er marginalt bedre end løsning 6. Administrationen vurderer, at løsningen med ændret prioritet såvel trafiksikkerhedsmæssigt som trafikalt er den bedste løsning, foruden at løsning 4 er lidt billigere at etablere end løsning 6.

  Ved alle tre løsninger kan de bedre oversigtsforhold betyde, at bilisterne udøver mindre agtpågivenhed, hvilket medfører en risiko for uheld. Erfaringsmæssigt vil ændrede forhold særligt i begyndelsen efter nyt anlæg øge risikoen for uheld. Administrationen vil søge at informere bredt om ombygningen både før og efter udførelsen.

  I alle tre løsninger videreføres fællesstien på sydsiden af Bachersmindevej – Krudttårnsvej forbi krydset og Krudthuset hen langs ”Kålmarken” og hen til den eksisterende fællessti bag den høje hæk langs Krudttårnsvej i samme tracé som fællesstien bag den eksisterende høje hæk.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er frigivet 1.500.000 kr. til ombygning af Møllevejskrydset. Heraf er der forbrugt knap 500.000 kr. til projektering af alternative krydsløsninger og fællesstien på Bachersmindevej samt udbudsprocessen. Til rest er der fortsat ca. 1.000.000 kr.

  Løsning 4 med ændret prioritet i krydset beløber sig anslået til 1.000.000 kr. eksklusiv udgifter til fællesstien syd for krydset samt rådgivningsydelser.

  Løsning 5 alene med flytning af hegn og hæk og tilpasninger for at skaffe oversigt i krydset, men uden tiltag for de lette trafikanter, beløber sig anslået til 150.000 kr. eksklusiv udgifter til fællesstien syd for krydset.

  Løsning 6 med delvis fastholdelse af eksisterende forhold i krydset beløber sig anslået til 1.200.000 kr. eksklusiv udgifter til fællesstien syd for krydset samt rådgivningsydelser.

  Rådgiver har anslået, at udgifterne til fællesstien syd for krydset beløber sig til ca. 1,1 mio. kr. Heraf 0,7 mio. kr. til afgravning og bortskaffelse af jord. Det er administrationens vurdering, at udførelse af fællesstien i eget regi kan håndteres indenfor den frigivne anlægsbevilling på 1,8 mio. kr., der er afsat til fællesstien langs Bachersmindevej, og som kommunens Vej- og Gartnerafdeling er i færd med at etablere. Baggrunden for denne mulighed økonomisk er anvendelsen af egne ressourcer samt midlertidigt oplag af jord på kommunens matrikel ved genbrugspladsen med tanke på senere genanvendelse af jord ved bygning af diger i Dragør Kommune.

  Der kan udestå rådgivningsydelser for op til anslået 200.000 kr. dog helt afhængig af løsningsvalg og behovet for bearbejdning af løsninger.

  Ved frigivelse fra kommunens anlægsbudget af anlægsprojektet Trafikregulering på Møllevej på 250.000 kr. er det forvaltningens vurdering, at en samlet beløbsramme på 1.750.000 kr. (=1.500.000 + 250.000) kan dække løsning 4 (ændret prioritet) inklusive rådgivningsydelsen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen har været i dialog med de to umiddelbart berørte naboer om flytning af hæk og hegn.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. april 2018.

  Økonomiudvalget den 19. april 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

  Bilag

 • 6
  Parkeringsforbud på Bachersmindevej
  Sagsid.: 17/888

  RESUMÉ:

  Oplæg til geografisk afgrænsning af parkeringsforbud på Bachersmindevej.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der etableres parkeringsforbud på begge sider af Bachersmindevej i hele vejens længde.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-04-2018

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 4. april 2017, at administrationen skal komme med et oplæg til geografisk afgrænsning af parkeringsforbud og tidsbegrænset parkering på Bachersmindevej.

  Efter at anlægsprojektet med ny fællessti langs Bachersmindevej er færdigprojekteret og udførelse i gang, har administrationen set på mulighederne. Administrationen kan foreslå, at der på begge sider af Bachersmindevej og i hele vejens længde bliver indført parkeringsforbud. Dette vil være en fortsættelse af gældende skiltning på Krudttårnsvej, hvor der også er parkeringsforbud på begge sider af vejen og i hele vejens længde bortset fra parkeringslommen ud for Sydstrandscentret.

  Etablering af parkeringsforbud på hele Bachersmindevej vil være med til at skåne rabatterne i begge sider af vejen, herunder også den kommende grøft/trug i rabatten langs den nye fællessti på sydsiden af Bachersmindevej.

  Ved indførelse af skiltning med parkeringsforbud vil det være tilladt at parkere kortvarig fx for at orientere sig eller tale i telefon. Administrationen vil ikke umiddelbart anbefale indførelse af undertavle med angivet tidsbegrænsning på parkeringen, der i så fald minimum vil være af et kvarters varighed eller længere.

  LOVE/REGLER:

  Vejloven og Færdselsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Indkøb og opsætning af parkeringsforbudsskilte kan udføres af og afholdes indenfor Vej- og Gartnerafdelingens driftsbudget 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Politiet er færdselsmyndighed. Det kræver politiets samtykke til foreslået skiltning, for at denne kan etableres. Administrationen vil forelægge forslag til skiltning på Bachersmindevej for politiet på baggrund af udvalgets beslutning.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. april 2018.

 • 7
  Landzonetilladelse til en værkstedsbygning
  Sagsid.: 18/1478

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om landzonetilladelse til en værkstedsbygning på 152 m2, på en jordbrugsparcel, Kalvebodvej 37.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles landzonetilladelse til værkstedsbygningen, i henhold til planlovens § 35, med en revideret beliggenhed på 2,5 m fra det østlige skel.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-04-2018

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en ansøgning om landzonetilladelse til en værkstedsbygning på 152 m2, beliggende på en ca. 3000 m2 stor jordbrugsparcel, Kalvebodvej 37(bilag 1).

  Bygningen skal erstatte en eksisterende carport og udhus, på sammenlagt ca. 50 m2, der agtes nedrevet.

  Den nye bygning vil indeholde værksted, carport, cykel- og redskabsskur, som beskrevet i ansøgningen (bilag 2).

  Der ansøges samtidig om fravigelse fra bygningsreglementets bestemmelser om sekundære bygningers placering i forhold til skel.

  Vurdering

  Administrationen ser intet principielt til hinder for at meddele landzonetilladelse til værkstedbygningen, der kan udgøre et værdifuldt supplement til boligen.

  Det er videre vurderingen, at en forskydning af bygningen på 1½ m, til en beliggenhed 2,5 m fra skel, kan ske uden væsentlige indskrænkninger i udnyttelsen af den øvrige parcel. Der ses derfor ikke tungtvejende grunde, for at dispensere fra bygningsreglementets bestemmelser om skelafstande.    

  LOVE/REGLER:

  Landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. april 2018.

  Bilag

 • 8
  Revideret skitseprojekt for en servicebygning
  Sagsid.: 17/2898

  RESUMÉ:

  Der skal behandles et revideret skitseprojekt for en ny servicebygning, på A.P. Møllers Allé 43B, som opfylder de gældende bestemmelser for byggeriets omfang og parkeringsdækning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det reviderede skitseprojekt for A.P. Møllers Allé 43B godkendes i henhold til Lokalplan 27 med tillæg.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-04-2018

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget behandlede den 3. marts 2018 en ansøgning om godkendelse af et skitseprojekt for en ny servicebygning på A.P. Møllers Allé 43B.

  Udvalget besluttede ikke at imødekomme det ansøgte, da det bebyggede areal for bygningen overskred den gældende lokalplanbestemmelse i lokalplan 27, hvorefter maksimalt 50 % af grundarealet må bebygges. Det bebyggede areal i skiteseprojektet var opgjort til 58 %.

  Administrationen har herefter modtaget et revideret skitseprojekt (bilag 1) for en servicebygning, som ikke overskrider gældende bestemmelser for byggeriets omfang og parkeringsdækning.

  Projektbeskrivelse

  Servicebygningen vil rumme kontorfaciliteter, der kan tilbydes forskellige erhvervsvirksomheder, efter deres behov.

  A.P. Møllers Allé 43B har et grundareal på 2485 m2, og den ny servicebygningen har et bebygget areal på 1049 m2, svarende til 42 % af grundarealet.

  Ansøger oplyser, at det bebyggede areal i det oprindelige skitseprojekt, fejlagtig var opgivet til 1449 m2, svarende til 58 % af grundarealet.

  Etagearealet udgør 1810 m2 og bygningen opføres i 2 etager, i en maksimal højde på 8,5 m.

  Der er i skitseprojektet udlagt 38 parkeringspladser svarende til den gældende parkeringsnorm.

  Planforhold

  Som tidligere oplyst, er ejendommen omfattet af Lokalplan 27, med tillæg, der åbner mulighed for forskellige former for service- og liberale erhverv.

  Lokalplanen bestemmer i pkt. 6.1 at rumfanget på den enkelte ejendom ikke må overstige 3 m3 pr. 1 m2, og at det bebyggede areal ikke må overstige 50 % af grundarealet.

  Rumfangsbestemmelsen er forældet til at regulere moderne og nutidige erhvervstyper, og er aldrig blevet håndhævet i Lokalplanområde 27 Syd.

  Der blev derfor i 2003 formuleret et mere enkelt plangrundlag, der bestemmer følgende:

  · Omfanget af bygningerne blev bestemt til et maksimalt bebygget areal på 50 % af grundarealet, jf. lokalplanens pkt. 6.1, og den maksimale højde på bygninger blev fastsat til 8,5 m.

  · Parkeringsdækningen blev fastsat til mindst 1 parkeringsplads pr 50 m2 etageareal, jf. lokalplanens pkt. 5.9.

  Konklusion

  Ved en vurdering af det reviderede skitseprojekt, bør det tillægges væsentlig betydning, at det overholder det gældende plangrundlag for byggeriets omfang og parkeringsdækning. Det er stadig administrationen vurdering, at projektets indhold kan styrke områdets karakter, som et erhvervsområde, med højt specialiserede serviceilbud.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 19.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. april 2018.

  Bilag

 • 9
  Revideret skitseprojekt for en bygning til håndværksvirksomheder
  Sagsid.: 17/4160

  RESUMÉ:

  Der skal behandles et revideret skitseprojekt for en bygning på A.P. Møllers Allé 43A, der kan indrettes med 10 separate rumenheder, der kan servicere og danne fysisk ramme for et iværksættermiljø.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det reviderede skitseprojekt for A.P. Møllers Allé 43A godkendes i henhold til Lokalplan 27 med tillæg.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-04-2018

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget behandlede den 3. marts 2018 en ansøgning om godkendelse af et skitseprojekt for en ny servicebygning på A.P. Møllers Allé 43A.

  Udvalget besluttede ikke at imødekomme det ansøgte, da parkeringsdækningen ikke overholdt gældende lokalplan 27, hvorefter der i henhold til pkt. 5.9, skal anlægges mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal. Skitseprojektet anviste 17 parkeringspladser.

  Administrationen har herefter modtaget et revideret skitseprojekt (bilag 1) for en servicebygning, som overholder den gældende parkeringsnorm på 19 parkeringspladser.

  Projektbeskrivelse

  Bygningen tænkes at indeholde 10 rumenheder, á ca. 95 m2, med egen indgang og port. Hver enhed kan rumme bade- og toiletfaciliteter samt omklædningsrum og tekøkken.

  A.P. Møllers Allé 43A har et grundareal på 2200 m2, og den ny servicebygning et bebygget areal på 942 m2, svarende til 42 % af grundarealet.

  Bygningens etageareal udgør 942 m2, opført i 1 etage.  Der er i det reviderede skitseprojekt udlagt 19 parkeringspladser, i overensstemmelse med lokalplanens pkt. 5.9.

  Planforhold

  Som tidligere oplyst, er ejendommen er omfattet af Lokalplan 27, med tillæg, der åbner mulighed for forskellige former for service- og liberale erhverv.

  Lokalplanen bestemmer i pkt. 6.1 at rumfanget på den enkelte ejendom ikke må overstige 3 m3 pr. 1 m2, og at det bebyggede areal ikke må overstige 50 % af grundarealet.

  Rumfangsbestemmelsen er forældet til at regulere moderne og nutidige erhvervstyper, og er aldrig blevet håndhævet i Lokalplanområde 27 Syd.

  Der blev derfor i 2003 formuleret et mere enkelt plangrundlag, der bestemmer følgende:

  · Omfanget af bygningerne blev bestemt til et maksimalt bebygget areal på 50 % af grundarealet, jf. lokalplanens pkt. 6.1, og den maksimale højde på bygninger blev fastsat til 8,5 m.

  · Parkeringsdækningen blev fastsat til mindst 1 parkeringsplads pr 50 m2 etageareal, jf. lokalplanens pkt. 5.9.

  Konklusion

  I skitseprojektet for A.P. Møllers Allé 43A angives et bebygget areal på 42 % af grundarealet, som ligger indenfor lokalplanens bestemmelse om det maksimalt bebyggede areal, og der anvises 19 parkeringspladser, i overensstemmelse med lokalplanens parkeringsnorm.

  Administrationen vurderer at skitseprojektet, med dets intention om at skabe et utraditionelt erhvervsmiljø, generelt kan bidrage til en positiv erhvervsudvikling, og styrke Lokalplanområde 27 Syd, som et specialiseret og avanceret erhvervsområde.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 19.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. april 2018.

  Bilag

 • 10
  Principgodkendelse af et nyt dobbelthus
  Sagsid.: 17/3671

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om godkendelse af et skitseprojekt for et dobbelthus, herunder fravigelse af mindstegrundstørrelsen, på Øresunds Allé 9.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget beslutter om skitseprojektet skal nyde fremme, på en grundstørrelse på 1168 m2, og i givet fald,

  2.

  at

  Ansøger anmodes om at udarbejde en konkret beskrivelse af hvordan potentielle indbliksgener på nabogrundene kan afhjælpes,

  3.

  at

  Sagen på dette grundlag genfremlægges til behandling i By-, Erhvervs- og Planudvalget.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-04-2018

  Ændringsforslag fra C:

  C-gruppen forslår at der ikke ydes dispensation.

  For stemte:

  1(C)

  Imod stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad 1

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  Ad 2 med tilføjelse af, at terrasser udelukkende placeres i terræn.

  For stemte:

  4 (A+T+ V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+O)

  Godkendt.

  Ad 3

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 C

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra T:

  Liste T foreslår som punkt 4, at skitseprojektet sendes til høring i grundejerforeningen, inden sagen kommer på BEPU igen.

  For stemte:

  4 (O+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (A+C+V)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget et skitseprojekt for et dobbelthus på Øresunds Alle 9 (oversigtskort bilag 1), til principgodkendelse.

  Øresunds Allé 9 har et grundareal på 1168 m2 og det ansøgte skitseprojekt har et samlet etageareal på ca. 338 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 29.

  Bebyggelsen er udformet i en 1½ etage, med relativt store kvistvinduer i tagfladen og store udendørsterrasser i 1. sals højde (skitseprojekt bilag 2).

  Planforhold

  Ejendommen er omfattet af Lokalplan 54, der i 2002 afløste den hidtil gældende Byplanvedtægt nr. 3. I Lokalplan 54 bestemmes, at der kun må opføres én beboelsesbygning pr. ejendom, med højst 2 boligenheder (fx som dobbelthuse eller som 2-familiehuse), på grundarealer, der mindst udgør 2 x 600 m2 = 1200 m2.

  Bebyggelsen kan opføres i 2 fulde etager, i en maksimal højde på 8,5 m.

  Ejendommene kan i henhold til den generelle praksis i kommunens villaområder udnyttes med en bebyggelsesprocent på 30, jf. den generelle byggeret i BR15.

  Øresunds Allé 9 har en størrelse på 1168 m2 og udnyttes i skitseprojektet med en bebyggelsesprocent på ca. 29, med en bebyggelse i 1½ etage.

  Høringer

  Der er gennemført flere høringer, af forskellige udkast til dobbelthusets udformning, og nærværende skitseprojekt, der udgør det sidste, fremlægges hermed til udvalgets principielle behandling.

  Skitseprojektet har været i høring, og der er modtaget 3 nabohøringssvar, der vedhæftes som bilag 3, 4 og 5.

  De 3 høringssvar peger alle på et grundlæggende forhold, som de alle tillægger afgørende vægt: indbliksgener på de respektive ejendomme: Øresunds Allé 10 og 11, samt Dagmarsvej 4.

  Risikoen for indbliksgenerne opleves fra skitseprojektets terrasser på 1. sal og fra de beskrevne kviste i tagfladen.

  Der beskrives potentielle indbliksgener på såvel naboejendommenes frie arealer som ind i selve boligerne.

  Indbliksgener

  Det fremgår af bestemmelser i medfør af byggeloven, at det skal sikres, at vinduer, altaner og lignende ikke giver væsentlige indbliksgener i forhold til anden bebyggelse på samme grund og på nabogrund.

  Der findes ingen præcis angivelse af, hvad der kan karakteriseres som en væsentlig gene.

  En vurdering af om indbliksgener er væsentlige, kan blandt andet afhænge af områdets karakter:

  • om der er tale om tæt og høj bymæssig bebyggelse, hvor indbliksgener forekommer naturlig,
  • områder med karré bebyggelse i flere etager, hvor indbliksgener næppe kan undgås, og
  • områder med fritliggende enfamiliehuse, hvor indbliksgener sjældent helt kan undgås, særligt hvor boligerne opføres mere end et plan.

  Det er op til kommunen, i hver enkel sag, at vurdere om en indbliksgene kan betragtes som væsentlig.

  Kommentar

  Administrationen skal generelt bemærke, at formålet med et skitseprojekt, fremfor et gennemarbejdet byggeprojekt, er at gennemføre en indledende udredning og illustration af nogle bebyggelsesmuligheder, som netop ikke er endelige, men som kan afdække problematiske forhold ved bebyggelsen, som for eksempel indbliksproblemer, der optræder her.

  Det forudsættes, at en eventuel efterfølgende gennemarbejdet bebyggelse, overholder alle bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet, herunder højder og skelafstande.

  Beslutningstema

  Administrationen finder, at et afgørende beslutningstema i sagen er, om der ses at være grundlag for at fravige mindstegrundstørrelsen på 2 x 600 m2.

  Der kan her peges på, at der i nærområdet er udstykket flere mindre grunde, der antageligvis har sit udspring i den tidligere gældende byplanvedtægt 3, der bestemte en mindste grundstørrelse på 2 x 500 m2.

  Såfremt udvalget beslutter at projektet bør nyde fremme og udredes yderligere, kan det ske på betingelse af, at der før den endelige stillingtagen, skal udarbejdes en beskrivelse af hvordan potentielle indbliksger på nabogrundene, kan afhjælpes.

  LOVE/REGLER:

  Der kan eventuel meddeles dispensation i henhold til planlovens §§ 19 og 20.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er gennemført høringer af naboer og grundejerforening.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. april 2018.

  Bilag

 • 11
  Oprensning på Mormorstranden
  Sagsid.: 18/1604

  RESUMÉ:

  Oprensning af tang på Mormorstranden.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  budgettet til strandrensning øges med 250.000 kr.

  ELLER

  2.

  at

  oprensning af Mormorstranden indstilles, og at brugerne henvises til Dragør Søbad, den nye badeplatform ved fortet eller andre strandarealer langs Sydstranden.

  3.

  at

  forvaltningen får udarbejdet en vurdering og overslag på muligheden for at ændre strandens profil, således at tangmængden reduceres.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-04-2018

  Ændringsforslag fra formanden:

  At strandrensning gennemføres i 2018, men at finansiering besluttes i forbindelse med kommende budgetopfølgning.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 3

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Vej- og Gartnerafdelingens udgifter til bortkørsel af tang fra Mormorstranden er de seneste år voldsomt forøget.

  Tidligere blev tangen udlagt og udjævnet i form af terrænregulering af de lavtliggende dele af strandengene bag selve stranden. Dette er sket i overensstemmelse med godkendelse fra Fredningsnævnet. Udlægning dér har de seneste år ikke været muligt, da lavningerne nu er fyldt op, og yderligere opfyldning ikke er tilladt som følge af fredningsbestemmelserne. Siden 2016 har det derfor været nødvendigt at bortkøre tangen til egentligt deponi.

  Budgettet blev i 2017 forøget med 80.000 kr., men blev alligevel overskredet. I 2018 har der allerede været en fordobling af mængden af tang med en tilsvarende øget udgift til følge.

  Disse udgifter dækker kun den oprensning, der om foråret foretages af ekstern entreprenør og ikke den oprensning, som Vej- og Gartnerafdelingen selv løbende foretager gennem sæsonen.

  Det vil stadig ikke være muligt at holde stranden fri for fedtemøg, da Vej- og Gartnerafdelingen ikke råder over maskiner dertil og ikke har kendskab til maskiner eller leverandører, der kan håndtere fedtemøg.

  Administrationen har forespurgt en hydraulikker om problematikken. Dennes umiddelbare vurdering er, at placeringen af Mormorstranden inde i et hjørne bag fort-udbygningen med de strømforhold der nu er, automatisk medfører strømhvirvler, der aflejrer tang på stranden. Dette kan måske reduceres, hvis der foretages regulering af kysten ved at indpumpe/opfylde med sand, således at stranden flyttes længere ud og formes, så tangen ikke aflejres direkte på Mormorstranden. I givet fald et projekt, der skal analyseres og godkendes af Kystdirektoratet og Fredningsnævnet.

  Administrationen indstiller derfor til en drøftelse og beslutning om, hvorvidt oprensning af tang fra Mormorstranden skal fortsættes, og driftsbudgettet dermed forøges. Eller om oprensningen af tang skal stoppes, og brugerne i stedet for skal henvises til Dragør Søbad, den nye badeplatform ved fortet eller andre strandarealer langs Sydstranden, når brugerne ønsker at gå i vandet.

  Det er administrationens vurdering, at det vil være i størrelsesordenen 50.000 kr. at få udarbejdet en vurdering med overslag på ændring af stranden. Oplæg herom vil kunne indgå i budgetprocessen for 2020.

  LOVE/REGLER:

  Mormorstranden er en del af de fredede strandenge og er omfattet af fredningsbestemmelser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt det fortsat ønskes at Mormorstranden skal oprenses for tang, er der behov for en forøgelse af Vej- og Gartnerafdelingens budget til strandrensning på 250.000 kr.

  Det nuværende budget er på 190.000 kr.

  Pt. er der i 2018 forbrugt godt 300.000 kr., og der udestår fortsat fakturering fra ekstern entreprenør foruden hele Vej- og Gartnerafdelingens egen oprensning resten af året, primært i sommersæsonen.

  En undersøgelse til anslået 50.000 kr. med vurdering af muligheden for ændring af stranden kan finansieres af driftskonto for badevandsanalyser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. april 2018.

  Økonomiudvalget den 19. april 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

  Bilag

 • 12
  ARC renovation - godkendelse af aftale om indsamling af affald
  Sagsid.: 18/1655

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har i 2017 besluttet at indgå aftale med ARC om indsamling af renovation i Dragør kommune med opstart pr. 1. januar 2019. Ankestyrelsen har godkendt af ARC må varetage opgaven for Dragør Kommune. Godkendelsen forudsætter at aftalen godkendes af kommunalbestyrelsen og indsendes til Ankestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udkast til aftale mellem Dragør Kommune og ARC om indsamling af affald godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-04-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget har på mødet den 24. august 2017 besluttet, at indsamling af affald i Dragør Kommune fra januar 2019 varetages af ARC for Dragør Kommune, fordi der bl.a. er et væsentligt økonomisk besparelsespotentiale for Dragør kommune fremfor at udbyde opgaven alene.

  Dragør kommune har gennem de sidste 12 år udbudt og driftet indsamling af affald i samarbejde med Tårnby Kommune, for at opnå en stordriftsfordel.  Kommunerne har i samarbejde undersøgt at der er et væsentligt økonomiske potentiale for kommunerne ved at lade ARC varetage opgaven fremover.

  ARC har på anmodning fra Dragør og Tårnby Kommune udarbejdet udkast til aftale, som er godkendt i ARC bestyrelsen og forhåndsgodkendt i Ankestyrelsen, ligesom vedtægten for ARC er ændret så de må udføre opgaven for kommunerne. Vedtægtsændringer er godkendt af alle ejerkommunerne. Ankestyrelsens godkendelse af aftalen forudsætter at Dragør Kommune efterfølgende godkender aftalen. Derfor indstiller forvaltningen at aftalen godkendes.

  Aftalen fremgår af bilag 1 og Ankestyrelsens forhåndsgodkendt fremgår af bilag 2.

  Det kan oplyses, at aftalen er udarbejdet efter de principper som lå til grund for Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 24. august 2017. I den forbindelse kan nævnes,

  - at aftalen kan opsiges med 1-års varsel 

  - at ARC investerer i skraldebiler og affaldsbeholdere mv og at disse afskrives over 7 år

  - at Dragør Kommune betaler månedlig driftsbidrag

  Det kan også oplyses, at lignende aftale indgås mellem ARC og Tårnby Kommune og at de øvrige kommuner i ARC får mulighed for at kunne indgå lignende aftaler med ARC.

  Baggrund for aftalen kan ses i udvalgssagen fra Økonomiudvalgets møde den 24. august 2017 punkt 14.

  LOVE/REGLER:

  Det er et krav i Ankestyrelsens godkendelse af aftalen at den godkendes i Dragør Kommune og indsendes til Ankestyrelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Investeringer i skraldebiler og affaldsbeholdere mv afholdes af ARC og investeringen afskrives over 7 år. Dragør kommune betaler hver måned et driftsbidrag til ARC svarende til de udgifter som ARC har til indsamlingen af affald.

  ARC er i gang med udbud af skraldebiler og andet indsamlingsmateriel, samt leje af garageanlæg og mandskabsfaciliteter i Tårnby Kommune. Ansættelse af driftsleder forventes at ske i løbet af sommeren 2018, idet driftslederen skal varetage planlægning af opgaven.

  I 2018 skal Tårnby og Dragør Kommune afholde udgifter til driftsleder. Øvrige udgifter afholdes når driften er overgået til ARC.

  Revideret budget udarbejdes af ARC, når de igangværende udbud er afholdt.

  Renovationsområdet er takstfinansieret og et hvil-i-sig-selv-område, hvor indtægter og udgifter skal modsvare hinanden over tid.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhvervs- og Planudvalget den 3. april 2018.

  Økonomiudvalget den 19. april. 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

  Bilag

 • 13
  Ny svømmehal, tillægsbevilling efter oprensning af olieforurening
  Sagsid.: 17/3924

  RESUMÉ:

  I forbindelse med byggeri af svømmehallen er håndteret en gammel olieforurening, som har medført at puljen til uforudsete udgifter nu er brugt. Der anbefales tilført ekstra midler for at sikre kontinuiteten i resten af byggeprocessen.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. som tillægsbevilling fra kassen og at beløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-04-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  BEPU blev den 30. januar 2018 orienteret om, at i forbindelse med gravearbejdet til svømmehallen, var der opdaget en gammel jordforurening med olie, som skulle håndteres. Den samlede pris er nu opgjort til 1,5 mio. kr. som er finansieret fra puljen til uforudsete udgifter i projektet.

  Forureningen har taget en uforholdsmæssig stor andel af budgettet til håndtering af uforudsete udgifter og dermed er puljen stort set brugt. Da der pt. er udført knapt 20 pct. af byggeriet, vil der formentlig opstå uforudsete udgifter, også i den videre proces.

  For at sikre en kontinuerlig anlægsproces forudsætter det, at et økonomisk råderum er til stede i form af en pulje til uforudsete udgifter. Hvis midlerne først skal frigives når behovet er konstateret, vil det forsinke byggeriet med 6-8 uger hver gang. Hertil kommer at kommunen skal afholde entreprenørens omkostninger ved produktionsstop.

  Puljen til utilsigtede hændelser anvendes dels til hændelser som ikke kan forudsiges, dels til elementer som ikke kan tilkøbes senere samt mindre tilretninger der kan give en billigere drift. Eksempel herpå kan være: forbedring af sikkerheden (undervandslys), anlæg til opbevaring af banetorve i kælder, anlæg til genbrug af skyllevand og automatisk saltdoseringsanlæg.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er tale om et økonomisk råderum til at sikre en kontinuerlig anlægsproces og sikre en løbende tilpasning af projektet som kan give en billigere drift og som ikke kan tilkøbes senere. Teknisk set er der tale om tillægsbevilling.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By, Erhvervs- og Planudvalg den 3. april 2018.

  Økonomiudvalget den 19. april 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

 • 14
  Beredskab - Fællesindkøb af nyt materiel til olieforurening
  Sagsid.: 18/1649

  RESUMÉ:

  Kommunerne i Hovedstadens Beredskab skal have nyt materiel til at kunne håndtere bl.a. olieforureninger i havne. Udgiften til materiel er ikke en del af de driftsbudgetter om overgik til beredskabet i forbindelse med fusionen af beredskaber til Hovedstadens Beredskab. Der skal tages stilling til om Dragør Kommune vil indgå i et fællesindkøb eller selv indkøbe egnet materiel.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Dragør Kommune tilslutter sig forslaget om at indgå i fællesindkøb af materiel til håndtering af bl.a. olieforurening i havne

  2.

  at

  Dragør Kommunes udgift til fællesindkøb på ca. 340.000 kr. oversendes til budget 2020.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-04-2018

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I Hovedstadens beredskab er der 4 kommuner med havne - Dragør, Hvidovre, Brøndby og København. Hver kommune råder over eget materiel til håndtering af olieforureninger på vand. Beredskabet varetager indsatsen i tilfælde af forurening i bl.a. de kommunale havne eller forurening fra Øresund som kan løbe ind i havnen. De vurderer, at materiellet er forældet og skal udskiftes. Specifikt er materiellet i Dragør som, består af flydespærringer og container på hjul hhv. gået i opløsning og tæret. Materiellet vurdere ikke at kunne udlægges under indsats men bør udskiftes snarest.

  Beredskabet anbefaler, at der indkøbes et ensartet materiel samt anvendes et fælles indsatskoncept til håndtering af olieforurening i eller til havnene. Materiellet forslås opbevaret i mobile enheder hos Hovedstadens Beredskab. Herved kan mængden af materiel minimeres. Det vurderes at dette vil give den bedste robusthed, mest effektive drift og billigste indkøb for kommunerne. Hovedstadens Beredskabs notat om forslag til fællesindkøb er vedlagt i bilag 1.

  Den samlede anskaffelse er opgjort til ca. 2.7 mio. kr. Fordelingen af udgiften er opgjort efter hvor meget materiel hver havn har brug for, for at kunne sikre en indsats svarende til den indsats, som kommunerne havde før fusionen.

  De udgifter, som er specifikke for hver havn er fratrukket før fordeling blandt kommunerne.

  Dragør Kommunes andel af den samlede udgift er budgetmæssigt opgjort til i alt 337.500 kr. Det svarer til 16% af de samlede udgifter efter fredrag for de specifikke udgifter. Se bilag 1

  Beredskabet har efterfølgende oplyst:

  - at de vurderer at fællesindkøbet vil betyde en besparelse på mellem 50.000 og 100.000 kr. frem for indkøb alene til Dragør havn.

  - at Dragør Kommune ikke vil komme i en situation, hvor der ikke er materiel til at klare en opgave i Dragør, fordi materiellet fx bruges i København. I den situation vil beredskabet kunne få materiel fra Beredskabsstyrelsen eller fra andre beredskaber, som Hovedstadens Beredskab har samarbejdsaftaler med.

  Det er Forvaltningens vurdering, at Dragør Kommunes materiel skal fornys og at et fællesindkøb mv. er en hensigtsmæssig løsning.

  LOVE/REGLER:

  Det er kommunens ansvar at håndtere olieforureninger i havne og sikre at en forurening i en havn ikke løber ud i sundet. Kommunen er forpligtet til at stille egnet materiel til rådighed for beredskabet.

  Kommunens ansvar ved olieforureninger er i øvrigt når olien rammer kysten. Når olieforureningen ligger på vand er det en opgave for Beredskabsstyrelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det er ikke muligt at finansiere indkøbet over eksisterende driftsbudgetter, og indkøbet af dette materiel indgår ikke i det driftsbudget som blev overført til drift af Hovedstadens Beredskab i forbindelse med dannelsen af selskabet. Forvaltningen foreslår derfor at udgiften indgår i budgetprocessen for 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen Bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Plan for fortsat drift.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. april 2018.

  Bilag

 • 15
  Overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018
  Sagsid.: 18/1628

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018, som ikke er afsluttet. Projekterne er alle politisk besluttet. Anlægsmidler skal overføres ved politisk beslutning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der overføres et samlet rådighedsbeløb til anlæg på i alt 32.622.836 kr. til 2018, som finansieres af kassen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-04-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Anlægsbevillinger adskiller sig fra driftsbevillinger ved at projekterne kan strække sig over flere budgetår, og ved at ikke afholdte anlægsmidler skal overføres fra et budgetår til det næste ved politisk beslutning.

  De ikke afholdte anlægsmidler vedrører projekter som:

  · Er planlagt, men ikke igangsat

  · Er igangsat, men ikke afsluttet

  · Er udført, men ikke afregnet

  Overførsler på anlæg er således udtryk for midler der skal anvendes til politisk igangsatte projekter.

  Det endelige resultat ultimo 2017 viser, at der skal overføres 32.622.836 kr. Der er udført anlægsopgaver for ca. 46 mio. kr. i 2017.

  De væsentligste overførsler fra 2017 til 2018 er følgende:

  · 7,2 mio. kr. til anlæg af skolernes udeareal. Anlægsopstart er april 2018

  · 7,0 mio. kr. til igangværende anlæg af ny svømmehal.

  · 6,3 mio. kr. til udskiftning af vejbelysning (ESCO).

  · 1,8 mio. kr. til igangværende genopretningsprojekter på skolerne. Det drejer sig primært om brandsikringsprojekter på Dragør Skole syd og St. Magleby Skole

  · 1,7 mio. kr. til igangværende anlæg af fællessti langs Bachersmindevej.

  · 1,7 mio. kr. til udvikling af Dragør Havn (anlægspuljen på 10 mio. kr. over 4 år)

  · 1,5 mio. kr. til etablering af ny badebro ved Dragør fort. anlægsopstart april 2018

  · 1,0 mio. kr. til ombygning af krydset Møllevej – Krudttårnsvej – Bachersmindevej. Forventet projektopstart sommer 2018           

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Overførslen sker ved meddelelse af en tillægsbevilling til anlæg i 2018 på 32.622.832 kr. som tages af kassen. Beløbet tilgik kassen i 2017. Den samlede påvirkning af kassen er således 0 kr. set over de to år

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. april 2018.

  Økonomiudvalget den 19. april 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

  Bilag

 • 16
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 3. april 2018

  Anette Nyvang (T) spurgte til torontoanlægget på Ndr Dragørvej og kontrol af afstribning på vejene.