Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 8. maj 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Borgmesteren deltog under pkt 1.
 • 1
  Dragør Havn - østlige byggefelt - Dragør Bådeværft
  Sagsid.: 18/300

  RESUMÉ:

  Status i byggesagen for nye bådhaller for Dragør Bådeværft med henblik på stillingtagen til sagens videre fremdrift.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter den videre behandling af byggeansøgning fra Dragør Bådeværft.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-05-2018

  Forslag fra C:

  C-gruppen foreslår at bådeværftets ansøgning som er fremsendt fortsat byggesagsbehandles i forvaltningen uden unødig ophold med henblik på en endelig og snarlig afgørelse.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+O+V+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra AOV:

  -  Ved opførelse af etape 1 stilles krav om at facade mod syd udformes enten som angivet ved etape 2 i skitseforslaget, eller forsynes med mastereoler, som foreslået af bygherre. Dette for at bryde den lange facade mod syd

  -  Der stilles krav om ensartede vinduer for at skabe det bedst mulige helhedsindtryk

  -  Vedr. materiale og farvevalg skal bygningen imødekomme lokalplanens bestemmelser i afsnit 8.6 (farver), 8.16 (tag), og 8.17 (materialer).

  For stemte:

  6 (A+O+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra T:

  - at der også isættes vinduer mod vest i stueetagen i den anden halvdel af bygningen for at imødekomme lokalplanen om stor detaljeringsgrad

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  2 (C+V)

  Undlod at stemme:

  3 (A+O)

  Faldet.

  Borgmesteren deltog i dette punkt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-04-2018

  Forslag fra C:

  C-gruppen foreslår at bådeværftets ansøgning som er fremsendt fortsat byggesagsbehandles i forvaltningen uden unødig ophold med henblik på en endelig og snarlig afgørelse.

  For stemte:

  1 C

  Imod stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra AOTV

  Sagen blev drøftet mht. facader, materialevalg, farver, samt lokalplan. Udvalget inviterer bådværftet med til næste møde for at drøfte foranstående.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C-gruppen finder det meget beklageligt at sagen om det østlige byggefelt udsættes for 4. gang af politiske årsager, når bygherre overholder alle regler i deres byggeansøgning og øvrige partier ikke ønsker at tilkendegive officielt, hvad de ikke finder tilfredsstillende.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. april 2018 besluttede udvalget at invitere bådværftet med til næste møde for at drøfte facader, materialevalg, farver, samt lokalplan.

  Dirch Petersen, Dragør Bådeværft, deltager fra kl 17.

  Der er til sagen vedlagt nyt bilag (bilag 2) i form af perspektivskitse, sendt til udvalgets medlemmer og forvaltningen den 29. marts 2018.

  Tidligere sagsfremstilling

  Ved møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6.3.2018, hvor der forelå en status i byggesagerne vedrørende Café Espersen og Dragør Bådeværft, blev følgende forslag godkendt:

  ”1) At byggesagsbehandlingen af værftets byggeri fortsætter, i forventning om at der i højere grad arbejdes med en opdeling af facaden, eksempelvis gennem forskydninger og tilbagetrukket fra områderne mod vest og syd og facadebeklædning o.l., som forudsat i lokalplanen.

  2) At der indledes nye drøftelser med Cafe Espersen om det arkitektoniske udtryk og at der sker fornyet fremlæggelse af sagen til politisk behandling, inden en egentlig byggesagsbehandling igangsættes. Dialogen skal sikre et arkitektonisk udtryk, fx med træbeklædning, som i højere grad lever op til lokalplanens formål om at ny bebyggelse indpasses med hensyntagen til havnens nuværende bebyggelseskarakter. Desuden er det ønsket at et nyt byggeri i højere grad end de nuværende tegninger tilgodeser det politiske prioriterede Unesco-projekt, sådan at byggeriet som minimum ikke modarbejder, og meget gerne understøtter den ønskede udpegning som Unesco-område.”

  Sagen blev begæret i Kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens § 23.

  Som opfølgning på udvalgets beslutning er der afholdt møde med de 2 ansøgere, hvor udvalgets foreløbige beslutning blev videregivet, forklaret og drøftet.

  For så vidt angår Dragør Bådeværfts ansøgning er der efterfølgende fra værftet modtaget reviderede tegninger af hallernes facadeudformning, hvor der er tilstræbt en imødekommelse af udvalgets forventning om at der sker en opdeling af facaden, ved forskydninger og tilbagetrækninger.

  De reviderede facadetegninger, der vedlægges som bilag, viser en etapedeling af projektet, hvor 2 hal-moduler mod nord opføres i 1. etape og det tredje hal-modul mod syd opføres i en senere etape.

  For facaderne mod vest foreslås partielle mindre forskydninger/ tilbagerykninger på 60-70 cm.

  For halmodulet i 2. etape foreslås alternative udformninger med 2-3 fremskudte gavlpartier.

  Egentlige lavere bygningspartier langs byggefeltets grænse mod syd og vest finder værftet ikke kan forenes med værftets behov og funktioner.

  Der foreligger ikke pt en tilbagemelding fra Café Espersen.

  LOVE/REGLER:

  Ny bebyggelses omfang og placering mv. reguleres i Lokalplan 70 for erhvervsområdet på Dragør Havn.

  Byggesagsbehandling sker med baggrund i relevant lovgivning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. maj 2018.

  Bilag

 • 2
  Strategi for erhverv og turisme - status og opdatering
  Sagsid.: 15/2251

  RESUMÉ:

  Der gives status på erhvervs- og turismestrategien, og lægges op til drøftelse af fremtidige initiativer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget drøfter erhvervs- og turismestrategien

  2.

  at

  Administrationen, med udgangspunkt i drøftelsen, udarbejder et oplæg til revideret strategi i dialog med bestyrelserne i Dragør Erhverv og Dragør Turistråd

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-05-2018

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at strategien for erhverv og turisme udvikles til en politik i samarbejde med Dragør Erhverv og Dragør Turistråd, efter en forudgående visionsdrøftelse i BEPU.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 26. november 2015 en erhvervs- og turismestrategi, som gælder perioden 2016-2020. Strategiens fokus er at skabe liv i Dragør, og på at prioritere erhvervsudvikling, der understøtter bosætning og livskvalitet. På turismesiden er der fokus på at være en attraktion i hovedstadsområdet og på at øge døgnforbruget.

  Strategien er den første samlede af sin art med en sammentænkning mellem erhvervs- og turismeudvikling. Med udgangspunkt i, at vi nu er midtvejs i strategi-perioden, og med udgangspunkt i de erfaringer, der indtil videre er gjort, foreslår administrationen, at der tages initiativ til en opdatering af strategien, således at der kan ske de hensigtsmæssige justeringer, der skal til for at sikre et udbytte af strategien, samtidig med, at den overordnede kurs fastholdes.

  Endvidere vil det være hensigtsmæssigt at anskue strategien i lys af, at der er indsendt en ansøgning om optagelse på UNESCOs tentativliste.

  Der er truffet et meget bevidst valg om at holde strategien meget kort og overordnet. Når der har været diskussion om den, har kritikpunkterne således ikke været primært fokuseret på strategiens indhold, men snarere på elementer, der ikke optræder i strategien.

  De to emner, som administrationen oftest præsenteres for, er prioritering af målgrupper for så vidt angår turisme, samt klare vækstmål for erhvervsudviklingen.

  I det følgende ridses status for henholdsvis erhverv og turisme op:

  Erhverv

  På erhvervsområdet er Dragør fuldgyldigt trådt ind i samarbejdet i Region Hovedstaden. Vi deltager aktivt i både Copenhagen EU-Office, Væksthus Hovedstadsregionen og Greater Copenhagens arbejde, og vi henviser flere og flere virksomheder. Vi har ligeledes indgået samarbejde med Sparringspartnerne, som giver målrettet erhvervsledersparring gratis til Dragør virksomheder under udvikling.

  Samtidig har vi skabt en let tilgængelig kommunikationskanal, således at alt erhvervsrelevant er let at finde på kommunens hjemmeside, og der er én samlet indgang via kontakt til erhvervs- og turismechefen, som gør det let for virksomhederne at komme i kontakt med kommunen.

  Alle virksomheder kan samtidig med kort varsel få et besøg, hvis der er behov for at opnå viden om konkrete sager i Dragør Kommune, iværksætterrådgivning og videreformidling ind i erhvervsfremmesystemet.

  Der er fast deltagelse i Dragør Erhvervs bestyrelse, og kommunen deltager hvert år i at lave netværksaktiviteter og arrangementer for kommunens virksomheder.

  Endelig er der fokus på de problematikker, som begrænser kommunens udvikling, nemlig mangel på erhvervslokaler og infrastruktur.

  Dragør Kommune er de seneste to år gået frem på Dansk Industris erhvervsvenlighedsundersøgelse, og i den daglige kontakt med virksomhederne opleves der generelt stor tilfredshed. På den baggrund kan det konkluderes, at det er lykkedes at skabe en basal erhvervsfremmeindsats, som efterhånden indgår som en daglig driftsopgave, og som løser en stor del af virksomhedernes daglige behov for kontakt med offentlige myndigheder.

  Til gengæld er der ikke skitseret noget langsigtet mål med, hvad der skal ske med erhvervslivet i Dragør på længere sigt.

  Andre kommuner måler sig f.eks. på skabelse og tiltrækning af nye virksomheder og arbejdspladser eller på skabelse af klynger og branding. Dragør Kommune adskiller sig i den sammenhæng ved ikke umiddelbart at kunne rumme flere arealkrævende virksomheder, og ved i dag primært at være en pendlerkommune.

  Dragør Kommune har dog en styrkeposition, når det kommer til iværksætteri og enkeltmandsvirksomheder, lige som udviklingsområderne på Dragør Havn også kunne give anledning til drøftelse af strategiske mål.

  Turisme

  De basale rådgivningstilbud og alle elementer i erhvervsfremmeindsatsen er naturligvis også tilgængelige for virksomheder i turismebranchen.

  Erhvervs- og turismestrategien lægger op til et stærkt fokus på øget døgnforbrug og dermed omsætning og indtjening. Til gengæld er der udeladt fokus på emner som f.eks. bevaring og arkitektur, som dækkes ind af andre strategier og politikker.

  På turismeområdet har det primære fokus været på at styrke formidlingen og understøtte turistrådets arbejde, hvor kommunen ligeledes er repræsenteret i bestyrelsen. Således er der nu afsat ressourcer til opdatering af turismehjemmesiden, ligesom udvikling af den seneste turismefolder er sket i tæt samarbejde mellem kommune og turistråd. Opstillede skiltestandere i byen er under udskiftning i dette forår, og der arbejdes løbende på at forbedre toiletforhold o.l.

  Hertil kommer deltagelse i to projekter i regi af den regionale vækst- og udviklingsstrategi, nemlig Greater Chinavia, der har til formål at tiltrække kinesiske turister, og Fødevarefyrtårnet, der vil øge kvaliteten af mad og madoplevelser.

  Der er også gennemført branding og markedsføringstiltag, men behovet herfor synes at være mindsket, idet der via tilgængelige data - besøgstal, tilbagemeldinger fra virksomheder og mængden af trafik – sker en konstant vækst i antallet af besøgende. Der har også været en øget interesse fra omverdenen og en del ”gratis” omtaler.

  Dragør har ikke i sig selv en størrelse eller et markedsføringsbudget der gør, at det er muligt selvstændigt at tiltrække gæster fra udlandet. Derfor er fokus, at gæsten skal trækkes til København, hvorfra vedkommende skal inspireres til et dagsbesøg i Dragør. Her har et styrket samarbejde med Wonderful Copenhagen vist sig nyttigt og værdifuldt, og det vil blive yderligere styrket fremadrettet.

  I forhold til turismen er der to væsentlige parametre, som bør indgå i en drøftelse af strategien for området. Det ene er en evt. UNESCO-udpegning, som må forventes at føre til en stærkt øget interesse for at besøge Dragør, og som bør indgå i en prioritering af, hvordan øget interesse omsættes til øget døgnforbrug blandt gæsterne. Det andet parameter er bæredygtighed i forhold til antallet af gæster, som i dag fører til pres på et relativt lille areal i det gamle Dragør og på havnen, og hvor en spredning af gæsterne og et stærkere fokus på, hvilke målgrupper der skal arbejdes med, på sigt vil være nødvendigt.

  Netop diskussionen om valg af målgrupper har flere gange været bragt op, blandt andet i turistrådets bestyrelse. Turistrådet peger på segmentet ”kulturturister”, som er en højtforbrugende målgruppe, og som matcher Dragørs rammer, dvs. miljø, historie og omgivelser godt. Det er ikke præcist opgjort, hvordan fordelingen af gæster ser ud i dag, men byvandringer og lignende afslører, at der er en vis andel af disse gæster allerede i dag. En umiddelbar vurdering er dog, at det største segment på nuværende tidspunkt er dagstursgæster af typen ”kystturister”. Det er københavnere, som vil ud af byen, og som forbinder Dragør med lys, luft og vand, og som fylder godt op på byens cafeer.

  For begge segmenter gælder, at den primære udfordring er at få dem til at bruge flere penge. Således afslørede en survey af kinesiske gæster i Dragør, at kun hver anden brugte penge. Der kan argumenteres for, at der i dag er et dilemma mellem kystturisterne, som der er mange af, men som generelt bruger få penge, og kulturturisterne, som er højtforbrugende, men ikke nødvendigvis finder det, de ønsker, i Dragør.

  Væksthus Hovedstadsregionen leverer løbende viden og data om erhvervslivets udvikling, mens det for turismeområdet er nødvendigt løbende at tilkøbe analyser. Seneste rapport fra Væksthuset er vedlagt, mens det er planen at deltage i Dansk Kyst- og Naturturismes gæsteanalyse 2018, som har fokus på brug af kystbyer. Dette materiale vil indgå i en opdatering af strategien. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der lægges op til dialog med bestyrelserne fra Dragør Turistråd og Dragør Erhverv om udarbejdelsen af en opdateret strategi.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Vedrører erhvervs- og turismestrategien af 26. november 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. maj 2018.

  Bilag

 • 3
  Arkitekturpolitik - implementering
  Sagsid.: 15/8

  RESUMÉ:

  Drøftelse af den videre implementering af den vedtagende arkitekturpolitik for Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at implementering af arkitekturpolitikken drøftes, og at der ved et efterfølgende møde besluttes en prioritering af hvilke initiativer, der skal arbejdes videre med, jævnfør forslagene beskrevet i notat til sagen. 

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-05-2018

  Drøftet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med hensyn til sagens forhistorie henvises til sagsfremstillinger fra de forudgående behandlinger i BEPU og KB (vedlagt som bilag).

  Ved mødet i Kommunalbestyrelsen den 14.12.2017 blev forslag til ”Arkitekturpolitik for Dragør Kommune” vedtaget.

  Det blev samtidig vedtaget, at ”den videre implementering af arkitekturpolitikken skal drøftes i den kommende kommunalbestyrelsesperiode”.

  Arkitekturpolitikken i endelig udgave er vedlagt som bilag.

  Arkitekturpolitikken tager udgangspunkt i identiteten og de arkitektoniske kvaliteter i kommunens forskellige bydele, og indeholder 3 fokusområder: Kulturarven, Landskabet og Bydelene.

  For hvert af disse områder beskrives en målsætning samt en række forslag både mod ”hvad kommunen kan gøre” og ”hvad du som borger kan gøre”.

  I rapportens afslutning om ”initiativer” listes følgende 8 forslag til implementering af arkitekturpolitikken:

  - Fokus på arkitektonisk kvalitet i forbindelse med lokalplan- og kommuneplanlægningen

  - Fokus på bygningers og de enkelte bydeles værdier, i forbindelse med lokalplan- og byggesagsbehandling

  - Sikring af arkitektonisk kvalitet når kommunen er bygherre

  - Udvikling af forhåndsdialogen med bygherrer, med afsæt i bydelenes værdier og kvaliteter

  - Oprettelse af en præmieringsordning rettet mod smukke byggerier samt by- og landskabsarkitektoniske træk

  - Evaluering af resultaterne af lokalplanlægningen og af større projekter

  - Formidling af kommunens arkitektur

  - Opmærksomhed på nye udfordringer og tendenser, som kan påvirke den arkitektoniske kvalitet

  Disse forslag er nærmere bekrevet og uddybet med hensyn til konkrete tiltag i notat af 9.4.2018 (Bilag).

  Der vedlægges tillige et høringssvar fra Tværpolitisk Forening – fra den forudgående høringsproces – der indeholder en række forslag til konkrete initiativer.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslaget til arkitekturpolitik har været i høring i forbindelse med den tidligere vedtagelse af arkitekturpolitikken.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. maj 2018.

  Bilag

 • 4
  Ny erhvervsbebyggelse, A.P. Møllers Allé 55
  Sagsid.: 18/1610

  RESUMÉ:

  Der ansøges om en principiel godkendelse af et skitseprojekt for en ny erhvervsbebyggelse ved den tidligere fly-skole, A.P. Møllers Allé 55.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at tilknytningskravet til lufthavnen ikke håndhæves, og at skitseprojektet for en ny erhvervsbebyggelse på A.P. Møllers Allé 55 godkendes i henhold til lokalplan 27.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-05-2018

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at projektet sendes i høring hos grundejerforeningen på D B Dirchsens Alle.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet

  Ændringsforslag fra C:

  C gruppen foreslår at sagen afvises da byggeprocenten overstiger de tilladte 40 %. Bygherre kan fremsende nyt projekt.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Forslag fra A

  A forslår at ansøgningen imødekommes under forudsætning af at bebyggelsesprocenten overholdes i forhold til lokalplanen og beplantningsbæltet fastholdes.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T står uforstående over for, at grundejerforeningen på D B Dirchsens Alle, hvor af flere grundejere vil opleve indkigsgener, ikke høres om byggeriet.

  Anette Nyvang (T) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget et skitseprojekt for en ny erhvervsbebyggelse, placeret ved den tidligere fly-skole, A.P. Møllers Allé 55, der har et samlet grundareal på 8245 m2.

  Projektet består i en ombygning af den eksisterende bygning (nr. 1 på situationsplanen), med et etageareal på 1113 m2 (kontor og lager) samt opførelse af 3 nye bygninger:

  Ny ankomstbygning (nr. 2) på 45 m2,

  Ny kontorbygning (nr. 3) på 529 m2, og

  Ny lagerbygning (4) på 1666 m2.

  Erhvervsbebyggelsen har et samlet etageareal på 3353 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 40.

  Adgangsvejen internt på grunden flyttes mod nord, mod lufthavnen, og der etableres 92 parkeringspladser. Der etableres en tagterrasse på den eksisterende bebyggelse, som et personalegode.

  Plangrundlag

  Ejendommen er omfattet af lokalplan 27, delområde Va, der i pkt. 6.5 bestemmer en maksimal bebyggelsesprocent på 40, i pkt. 6.7 en maksimal bygningshøjde på 2 etager, i en højde på maksimalt 8,5 m, i pkt. 8.1, en 5 m bredt beplantningsbælte på 5 m, mod A.P. Møllers Alle, og i pkt. 5.9 at der udlægges mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal.

  Omfanget af den skitserede erhvervsbebyggelse er i overensstemmelse med disse bestemmelser.

  Pkt. 3.6 fastlægger anvendelsen til administration og undervisningsvirksomhed, kontor og anden servicevirksomhed, med tilknytning til lufthavnen.

  Tilknytningskravet til lufthavnen er ikke siden lokalplanens vedtagelse i 1990 blevet håndhævet, og forekommer utidssvarende.

  Anvendelsen til kontor- og lagerformål, kan rummes i kategorien: Servicevirksomhed.

  LOVE/REGLER:

  Skitseprojektet skal godkendes i ht. planlovens § 19.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Skitseprojektet har været i høring hos naboer, i ht. planlovens § 20. Der er ikke inden fristens udløb modtaget nabohøringssvar.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

  Bilag

 • 5
  Vedtagelse af Lokalplan 77A -for et sports- og fritidsområde ved Engvej
  Sagsid.: 17/3493

  RESUMÉ:

  Efter den offentlige fremlæggelse af forlag til Lokalplan 77A, for et sports- og fritidsområde ved Engvej, skal planforslaget behandles med henblik på en endelig vedtagelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Lokalplan 77A vedtages endeligt, i henhold til planlovens § 27, med redaktionelle tilretninger.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-05-2018

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår, at Dragør Tennis får tilladelse til opførelse af en tennishal på arealet sydvest for dagplejens aktivitetshus (den gamle Dragør Boldklub).

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T beklager, at der ikke kan samles flertal for en samlet løsning med tennishal og -baner på det historiske idrætsområde ved Engvej.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 14. december 2018, at forslag til Lokalplan 77A, for et sports- og fritidsområde ved Engvej, skulle fremlægges til offentlig debat i 2 måneder.

  Lokalplanforslaget åbner ikke mulighed for opførelse af en tennishal. (Planforslag bilag 1).

  Høringssvar

  Der er i perioden modtaget 2 høringssvar, der vedlægges som bilag 2 og 3.

  Høringssvaret bilag 2, gør gældende, en tennishal kan højne kvaliteten for det samlede tennisområde, men finder dog den oprindelige forslåede placering forkert. Der foreslås i høringssvaret en alternativ placering, med en nedgravet hal mod nord.

  Høringssvaret bilag 3, gør indsigelse mod at hindre en ny tennishal, idet det findes at stride mod den på arealet tinglyste aftale mellem Dragør tennis og Dragør Kommune.

  Tennisklubbens indsigelse er vurderet i et særskilt bilag, som vedlægges (bilag 4).

  Høringssvarerne fremlægges herudover uden yderligere kommentar.

  Sammenfatning

  Administrationen ser intet grundlag for at revidere indholdet i planforslaget, og anbefaler at forslaget vedtages endeligt, dog med en redaktionel tilretning, idet henvisningen til en ny tennishal, i redegørelsens side 6, delområde 1, udgår.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 27, endelig vedtagelse af planer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslag til Lokalplan 77A har været i offentlig høring i perioden 16. januar 2018 til den 31. marts 2018.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalg den 8. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

  Bilag

 • 6
  Det forpligtigende samarbejde - bestilling 2019 - miljø og natur
  Sagsid.: 18/1946

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på miljø og naturområdet. Der skal derfor senest med budgettet for 2019 tages stilling til om der skal ændres på bestillingen for 2019. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke foretages ændringer på bestillingen på miljø og naturområdet – delaftale 3.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-05-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på miljø- og naturområdet. Driftsopgaver varetager Dragør Kommune.

  Aftalen omfatter bl.a. følgende opgaver på miljøområdet:

  • Affalds-, vand- og spildevandsplanlægning
  • Tilsyn og godkendelse af virksomheder, vandkvalitet, spildevand, badevand, jordflytning, forurening
  • Bekæmpelse af forurening, myndighedsmæssig bistand mv
  • VVM 
  • Rotter, klage- og ulempesager

  På naturområdet omfatter aftalen bl.a.:

  • Forvaltning af fredede- og naturbeskyttede områder
  • Udarbejdelse og forvaltning af plejeplaner
  • Naturgenopretning og naturprojekter
  • Tilsyn
  • Information og vejledning

  Tårnby Kommune udarbejder årligt en beretning over indsatsen på miljø- og naturområdet. Årsberetningen fra 2017 er vedlagt i bilag 1.

  Større ændringer i serviceniveauet skal afklares senest i maj måned for det kommende år. Herefter vil Tårnby Kommune udarbejde en økonomisk beregning af ændringen, som kan indgå i budgetlægningen for 2019.

  Det kan videre oplyses, at der sker en jævnlig prioritering af opgaverne inden for det aftalte budget, således at Dragør Kommune til stadighed kan leve op til de krav der er til den kommunale myndighedsbehandling på miljø- og naturområdet.

  Det kan videre oplyses, at der er planlagt et temamøde i Kommunalbestyrelsen til november, hvor miljø- og naturaftalen er på dagsordenen.

  Administrationen foreslår, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budget.

  LOVE/REGLER:

  Det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgettet for delaftale 3 er på i alt 1.592.000 kr. i 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Delaftalen tager udgangspunkt i den gældende kommuneplan i form af miljøpolitik samt mål og retningslinjer for naturbeskyttelse.  

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhverv- og Planudvalget den 8. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

  Bilag

 • 7
  Kommissorium til § 17,4 udvalget om infrastruktur
  Sagsid.: 18/2012

  RESUMÉ:

  I konstitueringsaftalen er der foreslået oprettelse af flere § 17, stk. 4-udvalg (herefter kaldet ”temaudvalg”), bl.a. om infrastruktur. Sagen vedrører godkendelse af kommissorium til dette udvalg.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  kommissoriet for et § 17, stk. 4-udvalg om infrastruktur godkendes

  2.

  at

  der udpeges yderligere et medlem af By-, Erhvervs- og Planudvalget til temaudvalget, idet formanden for By-, Erhvervs- og Planudvalget tidligere er udpeget som formand for temaudvalget.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-05-2018

  Ad 1

  Anbefales over for KB.

  Ad 2

  Anbefales over for KB, der udpeger et yderligere medlem.

  SAGSFREMSTILLING:

  I konstitueringsaftalen er der foreslået oprettelse af flere temaudvalg, bl.a. om infrastruktur.

  Temaudvalg i henhold til Styrelseslovens paragraf 17, stk. 4 er kendetegnet ved at de ikke kan tillægges driftsansvar eller har beslutningskompetence. Temaudvalget kan til gengæld inddrage parter uden for kommunalbestyrelsen og kan arbejde bredt med et tema. Opfølgning på drøftelser i temaudvalget skal ske med behandlinger i de ordinære fagudvalg eller kommunalbestyrelsen. 

  Der er foreløbig peget på følgende temaer under overskriften infrastruktur:

  • Trafikafvikling i byrummene, herunder parkering
  • Skiltning, faciliteter og tilgængelighed
  • Selvkørende busser
  • Generel trafikafvikling i samt til/fra Dragør Kommune

  Allan Holst er på det konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen udpeget som formand for dette § 17, stk. 4-udvalg. Der udpeges yderligere et medlem af kommunalbestyrelsen, også fra By-, Erhvervs- og Planudvalget.

  Temaudvalget om infrastruktur har et meget bredt opgavefelt og der er derfor arbejdet med en opdeling i mindre temaer og faser. Det foreslås at de to medlemmer af kommunalbestyrelsen i fællesskab og i dialog med forvaltningen er ansvarlige for at udpege de øvrige deltagere og gæster til hver ny fase.  De øvrige medlemmer kan både være borgere, foreninger, råd, erhvervsliv, parter uden for Dragør Kommune, eks. Tårnby Kommune og Movia.

  Udvalget nedsættes med opstart i august 2018 og løber til efteråret 2019, med mulighed for forlængelse til årsskiftet 2019/2020.

  Udvalget afrapporterer løbende til By-, Erhvervs- og Planudvalget, med input til konkrete beslutningstemaer i fagudvalget og og evt. et kortfattet opsamlende notat ved afslutningen af hvert tema.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens § 17, stk. 4

  Medlemmer af temaudvalg vælges som udgangspunkt af kommunalbestyrelsen, efter reglerne om forholdstalsvalg

  I sagen er foreslået at de to medlemmer af kommunalbestyrelsen i fællesskab og i dialog med forvaltningen er ansvarlige for at udpege de øvrige medlemmer til hver ny fase. Dette kræver enighed i kommunalbestyrelsen. Hvis der ikke kan opnås enighed, fremlægges sag med godkendelse af medlemmerne til politisk beslutning på et senere tidspunkt. 

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ikke afsat særlig økonomi til udvalget.

  Der udbetales ikke vederlag.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

  Bilag

 • 8
  Nyt dialogforum på havnen og nedlæggelse af §17, stk. 4 udvalg om havnens udvikling
  Sagsid.: 16/3083

  RESUMÉ:

  Temaudvalget om havnens udvikling er nedsat af kommunalbestyrelsen med funktionsperiode i 2017 og 2018. Udvalget foreslås nedlagt i juni 2018. Der foreslås samtidig at der oprettes dialogforum for havnens brugere.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  §17, stk. 4-udvalget om havnens udvikling afsluttes i juni 2018

  2.

  at

  havnefogeden bemyndiges til at oprette et dialogforum for havnens brugere, til understøttelse af den daglige dialog om havnens drift.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-05-2018

  Ad 1+2

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det Rådgivende Havneråd er nedsat efter § 17, stk. 4 i Styrelsesloven. Kommissoriet blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 15. december 2016, og udvalget er nedsat for perioden 2017 til og med 2018. Udvalgets arbejde foreslås afsluttet nu i juni 2018.

  Det Rådgivende Havneråd har behandlet en række temaer om havnens udvikling, fra sammenhæng mellem havn og by, krav til fremtidens lystbådehavne til mere tekniske forhold om ændring af moler og indsejlingsforhold. Der er oversendt en enkelt sag om bådstativer til behandling i BEPU, og havnerådets bemærkninger er indgået i behandlingen af sager om f.eks. det vestlige byggefelt.

  Da mange af temaer (eks. ændring af moler og indsejlingsforhold) kræver en økonomisk prioritering, er det vurderingen at temaerne bedre kan løses med behandlinger i fagudvalg og kommunalbestyrelse. Da der nu forventes nedsat to nye temaudvalg, er der behov for prioritering ift de forvaltningsmæssige ressourcer.

  For at sikre en fortsat god dialog med havnens brugere (fiskere, sejlere, klubber, museer og erhvervsliv) foreslås det at havnefogeden bemyndiges til at nedsætte et dialogforum om den daglige drift på havnen. De konkrete deltagere og arbejdsformen aftales mellem havnefogeden og brugerne.

  Det nye dialogforum vil kunne opstartes i sommeren 2018. Møderne afvikles inden for havnens økonomiske ramme.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens § 17, stk. 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

 • 9
  Frigivelse - Trafiksikkerhedsprojekter 2018
  Sagsid.: 18/1930

  RESUMÉ:

  Frigivelse af anlægsbudget til Trafiksikkerhedspulje 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. i budget 2018 til Trafiksikkerhedspulje 2018, og at beløbet frigives til:

  a.

  etablering af midterhelle på Bachersmindevej ved Fælledvej

  b.

  opgradering af belysningen i torontoanlægget på Ndr Dragørvej

  c.

  genopretning af blå cykelfelter på Kirkevej

  2.

  at

  fremsende forslag om permanente fartmålere som A-skema til budget 2019

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-05-2018

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2018 afsat 250.000 kr. til en Trafiksikkerhedspulje i 2018. Trafiksikkerhedspuljen er en opfølgning på Trafiksikkerhedsplanen fra 2016, hvor der i årene 2017 og 2018 er afsat 250.000 kr. hvert år til anlægsprojekter, der øger trafiksikkerheden og trygheden og med særligt fokus på skoleveje og de lette trafikanter. I 2017 blev pengene anvendt til etablering af en bussluse på Ndr Dragørvej.

  Administrationen anbefaler at følge Trafiksikkerhedsplan 2016 – Trafiksikker i Dragør, der er blevet til efter en større borgerinddragelsesproces med udpegning af utrygge lokaliteter i Dragør Kommune. Af Trafiksikker i Dragør (bilag 1) ses på side 20 en liste over udpegede projekter med størst effekt i forhold til skønnede omkostninger. Heraf foreslås, at iværksætte projekt 3, etablering af en midterhelle på Bachersmindevej ved Fælledvej. En midterhelle vil forbedre trafiksikkerheden for skolebørnene på vej til/fra skole. Endvidere vil det være nærliggende at etablere denne, imens Vej- og Gartnerafdelingen i forvejen arbejder med forholdene for de lette trafikanter på Bachersmindevej.

  Trafiksikker i Dragør peger også på, at holde fokus på tiltag for de lette trafikanter. Aktuelt kan foreslås, at vejbelysningen i torontoanlægget på Ndr Dragørvej bliver opgraderet, så de lette trafikanter gøres mere synlige i mørke. Endvidere foreslås, at få genoprettet de blå cykelfelter på Kirkevej, idet de trænger til at blive renoveret. Med ovenstående tiltag bliver de lette trafikanter og sikker skolevej prioriteret.

  Det kan tilføjes, at By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. oktober 2017 besluttede, at administrationen fremlægger forslag til tiltag, der skaber øget tryghed i trafikken ved skolerne. Administrationen kan foreslå, at der etableres permanente fartmålere på hhv. Kirkevej, Vestgrønningen og Hartkornsvej i begge kørselsretninger. Fartmålere medfører erfaringsmæssigt en hastighedsnedsættende og derved tryghedsskabende effekt. Etablering af 6 (2 x 3) fartmålere vil alt inklusiv koste ca. 5-600.000 kr. Det foreslås, at oversende forslag om etablering af permanente fartmålere som A-skema til budget 2019.

  Herudover peger Trafiksikker i Dragør (Trafiksikkerhedsplanen) på, at skolerne med fordel kan lave en trafikpolitik, altså en plan for den enkelte skole, som beskriver hvordan trafik og trafiksikkerhed indgår i og omkring skolen. Den bedste effekt kommer ved at inddrage forældre, skoleledelse, skolebestyrelse, færdselskontaktlærere mv. Et forslag, som er videregivet til skolerne.

  LOVE/REGLER:

  Vejloven, Færdselsloven og vejreglerne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 250.000 kr. til Trafiksikkerhedspulje 2018 er afsat i anlægsbudget 2018.

  For at kunne etablere en midterhelle på Bachersmindevej ved Fælledvej skal grøfterne lokalt rørlægges, så vejbanerne på Bachersmindevej kan sideudvides ved midterhellen. I alt estimeret en udgift på ca. 150.000 kr.

  Opgradering af vejbelysningen i torontoanlægget koster op til 25.000 kr.

  Genopretning af de blå cykelfelter koster ca. 75.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  De anbefalede tiltag er i tråd med Dragør Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2016 – Trafiksikker i Dragør.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. maj 2018.

  Økonomiudvalget 16. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

  Bilag

 • 10
  Frigivelse - Kys og Kør lomme Nordstrandskolen
  Sagsid.: 18/1928

  RESUMÉ:

  Frigivelse af anlægsbudget til Kys og Kør lomme ved Nordstrandsskolen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. i budget 2018 til Kys og Kør lomme ved Nordstrandsskolen, og at beløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-05-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2018 afsat 350.000 kr. til etablering af en Kys og Kør lomme ved Nordstrandsskolen til udførelse af Vej- og Gartnerafdelingen.

  Kys og Kør lommen (afsætningspladserne) på Hartkornsvej kan rumme syv personbiler og placeres syd for den nuværende buslomme, der ligeledes er placeret ud for skolen. Oversigtsplan og skitseforslag af Kys og Kør lommen er vedlagt som bilag 1 og 2.

  Administrationen forventer, at anlægsarbejdet kan udføres i løbet af efteråret 2018, når anlægsprojektet Jordlægning af luftledninger er færdiggjort.

  I forbindelse med etableringen af Kys og Kør lommen vil også oprettelsen af de i 2017 besluttede korttidsparkeringspladser inde på skolens parkeringsplads blive effektueret. Disse har efter drøftelse med Nordstrandsskolen afventet den kommende Kys og Kør lomme.

  Begge tiltag forventes at hjælpe med til at smidiggøre trafikafviklingen på Hartkornsvej omkring signalreguleringen ved skolens parkeringsplads og Køjevænget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 350.000 kr. til etablering af Kys og Kør lomme ved Nordstrandsskolen er afsat i anlægsbudget 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Nordstrandsskolen orienteres i god tid forinden anlægsarbejdet sættes i gang.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

  Bilag

 • 11
  Anlægsregnskab Genopretning af veje 2015
  Sagsid.: 15/138

  RESUMÉ:

  Der aflægges anlægsregnskab for projektet Genopretning af veje 2015.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  anlægsregnskabet for Genopretning af veje 2015 godkendes.

  2.

  at

  mindreforbruget på 14.128 kr. i anlægsregnskabet tilføres kassen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-05-2018

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Genopretning af veje 2015:

  Anlægsbevilling:

  2.547.200 kr.

  Anlægsudgift:         

  2.533.072 kr.

  Mindreudgift:

       14.128 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 2.533.072 kr., hvilket er 14.128 kr. mindre end bevilliget.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Mindre udgiften for genopretning af veje 2015 tilgår kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

  Bilag

 • 12
  Anlægsregnskab Fortov på Stationsvej
  Sagsid.: 13/1101

  RESUMÉ:

  Der aflægges anlægsregnskab for projektet Fortov på Stationsvej.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  anlægsregnskab for Fortov på Stationsvej godkendes.

  2.

  at

  yderligere 75.000 kr. af mindreforbruget på anlægsprojektet Fortov på Stationsvej finansierer endelig færdiggørelse af anlægsprojektet Jordlægning af luftledninger.

  3.

  at

  mindreforbruget herefter på 7.543 kr. i anlægsregnskabet for Fortov på Stationsvej tilføres kassen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-05-2018

  Ad 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Fortov på Stationsvej:

  Anlægsbevilling:

  3.400.000 kr.

  Anlægsudgift:         

  2.577.457 kr.

  Mindre udgift:         

  822.543 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 2.577.457 kr., hvilket er 822.543 kr. mindre end bevilliget.

  Mindre udgiften skyldes primært, at store dele af projektet er blevet udført af Dragør Kommunes egen Vej- og Gartnerafdeling.

  Af mindre udgiften på 822.543 kr. har kommunalbestyrelsen besluttet at anvende de 740.000 kr. til anlægsprojektet Jordlægning af luftledninger til vejbelysningen. Dette skyldtes, at udgifter til materialer på jordlægningsprojektet er oversteget det oprindelige estimat foruden, at der er registreret yderligere 4 km luftledning med manglende jordkabel. Administrationens estimat for supplerende materialeudgifter har vist sig ikke helt at holde stik. Således forventes yderligere udgifter på anslået 75.000 kr. for endelig færdiggørelse, som foreslås dækket af de resterende 82.543 kr. Alternativt kan administrationen foreslå beløbet finansieret af Genopretning af veje 2018.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Restbeløbet på 7.543 kr. af mindre udgiften til Fortov på Stationsvej tilgår kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

  Bilag

 • 13
  Anlægsregnskab ESCO 2014-2015
  Sagsid.: 18/1901

  RESUMÉ:

  Der aflægges anlægsregnskab for projektet ESCO bygninger 2014 – 2015.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  anlægsregnskab ESCO 2014 – 2015 vedr. energiforbedringer i kommunale ejendomme godkendes.

  2.

  at

  merforbruget på 223.591 kr. i anlægsregnskabet finansieres af kassen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-05-2018

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  ESCO bygninger 2014 – 2015

  Samlet anlægsbevilling:

  8.542.500 kr.

  Anlægsudgift:         

  8.766.091 kr.

  Merforbrug   

  223.591 kr.

  Anlægsudgiften beløber sig til 8.542.500 kr., hvilket er 223.591 kr. mere end bevilget. Resultatet af ESCO 2010 – 2013 blev et overskud på 391.998 kr., og det samlede overskud for hele ESCO projektet er således 168.404 kr.

  Anlægsbevillingen er lånefinansieret, og de opnåede energibesparelser finansierer lånene. Energirenoveringerne i kommunens bygninger har primært omfattet varme-, ventilations- og belysningsanlæg samt efterisolering af klimaskærm og tekniske installationer.

  Den årlige energibesparelse i 2016 set i forhold til 2009 er beregnet til ca. 2,5 mio. kr., hvilket er en reduktion af energiudgiften på ca. 25 %.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Merforbrug kr. 223.591 svarende til 2,6 % finansieres af kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

  Bilag

 • 14
  1. budgetopfølgning 2018 på BEPUs område
  Sagsid.: 18/1804

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på BEPU’s område blevet gennemgået og der forventes budgetoverholdelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udgifter på 250.000 kr. en oprensning på Mormorstranden finansieres inden for BEPU´s område.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-05-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Der forventes et samlet merforbrug indenfor servicerammen på 9,5 mio. kr. set i forhold til de politisk vedtagne serviceudgifter. På BEPU´s område forventes budgetoverholdelse inden for servicerammen. I Kommunalbestyrelsens økonomiske politisk er målsætningen, at servicerammen søges overholdt og man undgår tillægsbevillinger, jf bilag.

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning er BEPU’s området gennemgået, og overordnet forventes det, at budgettet overholdes.

  Der søges om en budgetneutral bevillingsomplacering indenfor BEPU´s eget område til at finansiere en oprensning på Mormorstranden.

  Sektor

  Politisk udvalg

  Beløb i DKK

  Oprensning på Mormorstranden

  2

  BEPU

  250.000

  Finansiering fra Grønne områder

  2

  BEPU

  -100.000

  Finansiering fra Forebyggelse af redningsberedskab

  2

  BEPU

  -90.000

  Finansiering fra Kollektiv trafik

  2

  BEPU

  -60.000

  I alt

  0

  +

  =

  merudgift / mindreindtægt

  -

  =

  mindreudgift / merindtægt

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 1. budgetopfølgning på BEPU’s område er, en uændret budgetramme.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

  Bilag

 • 15
  Forslag fra C - byggeansøgninger
  Sagsid.: 18/1875

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-05-2018

  Ændringsforslag fra C:

  Sagen udsættes til efter udvalgets behandling af kommende principsag om etagebegrebet.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail den 9. april 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”C. gr foreslår at;

  · forvaltningen orienteres om, at fremtidige byggeansøgninger der ikke overholder lokalplanen eller byplansvedtægten meddeles afslag. Og der ikke iværksættes nabohøringer med henblik på en senere politisk beslutning.

  · At udvalget/KB 2 gange årligt orienteres om, hvor mange ansøgninger der har modtaget afslag samt hvad der er ansøgt om, således at kommunalbestyrelsen kan vurdere om der skal optages politiske forhandlinger om en generel ændring af lokalplanerne/byplansvedtægten.

  Begrundelsen for forslaget er, at der forelægges sager til beslutning for udvalget/KB hvor ansøgerne ikke overholder lokalplanerne/byplansvedtægten. Samtidig iværksættes uden politisk stillingtagen høringer af naboer med henblik på, at sagen senere forelægges. Der er behov for, at Dragør nu overholdes lokalplanerne og ikke får forelagt dispensationssager. Hvis der er et ændret behov bør politikerne tage stilling til, at ændre lokalplanerne generelt.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. maj 2018.

 • 16
  Forslag fra V - Trafiksikring af fodgængerfelt på Ndr. Dragørvej/D.B. Dirchsens Alle.
  Sagsid.: 18/1938

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-05-2018

  Tillægsforslag fra T:

  Forvaltningen undersøger tillige, om et bump ved selve torontoanlægget kan udføres inden for rammen i 2018.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  2 (A+V)

  Undlod at stemme:

  3 (C+O)

  Faldet.

  Forslaget fra V:

  Punkt 1 er opfyldt jf punkt 9.

  Punkt 2

  For stemte:

  5 (A+O+V+Anette Nyvang (T))

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  1 (Ebbe Kyrø (T))

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Helle Barth (V) har i mail den 16. april 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden:

  ”Venstre ønsker at stille forslag om trafiksikring af fodgængerfeltet på Ndr. Dragørvej/D. B. Dirchsens Alle.

  For mange skolebørn er den naturlige skolevej fra nordstranden til Nordstrandskolen at benytte fodgængerfeltet på Ndr. Dragørvej/D. B. Dirchsens Allé for at komme på stisystemet. Om morgenen er der skolepatrulje, som er med til at sikre en tryg krydsning af vejen. Krydsning af Ndr. Dragørvej opleves af mange børn og forældre som meget utrygt, når skolebørnene skal hjem om eftermiddagen.​

  Venstre stiller derfor forslag om:

  1) at opstregning af fodgængerfeltet snarest genskabes.

  2) at Toronto-anlægget ombygges til et trykknap-anlæg (som fx ved Kirkevej/Jægervej) - og at forvaltningen udarbejder forslag til budgettet.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. maj 2018.

 • 17
  Forslag fra (O) - Parkeringspladser på Renserigrunden
  Sagsid.: 18/2020

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-05-2018

  Udvalget ønsker at forvaltningen undersøger om Regionen kan give tilladelse til at grunden bruges til midlertidig p-plads.

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer (O) har i mail den 20. april 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Indretning af midlertidige parkeringspladser på Renserigrunden på Nyby.

  Grunden er angivelig forurenet, og en rensning vil jævnfør loven påhvile Dragør.

  Indtil grund kan sælges eller disponeres til anden side efter oprensning, vil DF foreslå, at grunden ryddes helt for byggeri og beplantning, så der med en grusning af grunden, kan indrettes interimistiske parkeringspladser.

  I øjeblikket foreligger et langtids lejemål, som nu er løbet i mere end 55 år.

  Det er nu opsagt med et års varsel.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. maj 2018.

 • 18
  Meddelelse - Dragør Marked 2018
  Sagsid.: 17/1139

  RESUMÉ:

  Orientering om afholdelse af det 20. Dragør Marked den 8, 9 og 10. juni.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-05-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en ansøgning om afholdelse af det 20. Dragør marked, i dagene 8-10. juni 2018.

  Arrangementets placering, indhold og afvikling vil blive identisk med tidligere, og arrangementet vil som et midlertidigt arrangement, ikke kræve tilladelse i henhold til planloven.

  Arrangementet skal godkendes af Københavns Politi, HOFOR, Dragør kommunes miljøafdeling v/Tårnby Kommune, Dragør Kommunes vej- og byggemyndighed, og evt. Københavns Lufthavne, ved opsætning af karruseltårne o. lign., der overstiger en højde på 25 m.

  Trafikafviklingen skal aftales med Movia og Københavns Politi.

  Arrangementet vil blive afviklet under hidtil gældende vilkår, og det er hidtil sket under velordnede forhold, uden væsentlige problemer.

  LOVE/REGLER:

  Arrangementet skal godkendes i henhold til gældende sektorlovgivning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. maj 2018.

 • 19
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 8. maj 2018

  Intet.