Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 14. august 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Dragør Tennis - belysning af scenarier for flytning af faciliteter
  Sagsid.: 18/517

  RESUMÉ:

  Sagen belyser forskellige mulige scenarier for en flytning af Dragør Tennis faciliteter til Hollænderhallen – samt opførelse af en tennishal; herunder finansieringsmuligheder m.m.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  det besluttes hvilken én af de i sagsfremstillingen beskrevne modeller der skal arbejdes videre med i forhold til en flytning af Dragør Tennis faciliteter samt opførelse af en hal ved Hollænderhalsområdet samt finansieringen heraf.

  2.

  at

  det besluttes hvilken lokation (areal 1 eller 2) der skal arbejdes videre med i forhold til opførelse af en hal og flytning af faciliteter.

  3.

  at

  sagen optages budgetforhandlingerne 2019-2022 med henblik på en prioritering og endelig beslutning om tidsperspektivet i en realisering af beslutningerne ad 1 og 2.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-08-2018

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at Dragør Tennis’ baner forbliver på Engvejsarealet og at klubben får tilladelse til opførelse af en tennishal på arealet sydvest for dagplejens aktivitetshus (den gamle Dragør Boldklub).

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra C:

  C gruppen foreslår følgende tre temaer

  1) at der arbejdes videre med forslag om en privat opført hal med kommunegaranti, samt en flytning af hele anlægget som finansieres af kommunen.

  2) Inden sagen forelægges igen mhp. endelig beslutning vurderes også arealets størrelse og placering med udgangspunkt i, tennisklubbens nuværende areal plus en hal.

  3) Samtidig belyses fordele og ulemper ved de to placeringer og eventuelt andre muligheder ved Hollænderhallen

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A:

  Der træffes principbeslutning om en privat opført tennishal ved Hollænderhallen, med kommunal lånegaranti og på følgende vilkår:

  - Opførelsen af hal og baner adskilles (også ift placering)

  - Hallen opføres i område 1 eller placeret nærmere Hollænderhallen, efter nyt oplæg fra forvaltningen.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for ØU.

  Tillægsforslag fra V:

  At Tennisklubben står for alle udgifter, herunder byggemodning.

  For stemte:

  3 (O+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  3 (A+T)

  Anbefales over for ØU.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T beklager, at der ikke kan samles flertal for en samlet løsning med tennishal og -baner på det historiske og borgernære idrætsområde ved Engvej.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede den 16. maj 2018:

  ”at forvaltningen, i samarbejde med tennisklubben, udarbejder en eller flere finansieringsmodeller i forbindelse med tennisklubbens ønske om at flytte deres banefaciliteter til Hollænderhal-området og en etablering af halfaciliteter, der tilgodeser tennisklubbens ønsker. Der åbnes mulighed for at andre klubber kan benytte halfaciliteterne efter aftale”

  På baggrund af beslutningen har administrationen afholdt et møde med Dragør Tennis, og denne sag belyser:

  1. Forskellige mulige scenarier for en udflytning af eksisterende faciliteter, opførelse af en tennishal samt finansiering heraf.
  2. Forskellige placeringsmuligheder samt planforhold.

  Baggrunden for sagen/tennisklubbens forslag:

  Baggrunden for tennisklubbens forslag om en flytning af banerne (i det følgende benævnt tennisanlæg) m.v. til et område ved Hollænderhallen er, at det ikke er muligt at opføre en tennishal på arealet ved Engvej.

  Dragør Tennis har en brugsret til arealet på Engvej som udløber i 2028.

  Dragør Tennis forslag om en tidligere flytning af baneanlægget vil e.o. frigøre ca. 27.000 m2 som kan besluttes solgt og dermed indbringe kommunen en indtægt.

  Ad 1.: Mulige scenarier for en udflytning af eksisterende faciliteter og opførelse af en tennishal:

  Mulighed A

  Dragør Tennis opfører en tennishal på et areal i Hollænderhalsområdet, og tennisanlæg etableres samtidigt på det nye areal.

  Dragør Tennis foretrækker denne løsning og klubben foreslår, at det er kommunen som forestår og bekoster byggemodningen af arealet.

  Tennisklubben foreslår endvidere:

  Arealet til en mindre hal afsættes allerede nu på tegningen. Der indgås særskilt aftale om fordeling af omkostninger og vedligeholdelse af de evt. fælles opholdsrum, omklædnings- og badefaciliteter.

  Dragør Tennis afholder alle udgifter til drift og vedligeholdelse af tennishallen.

  Tilslutningsafgifter m.v. vil påhvile klubben.

  Kommunen skal stille garanti for det lån som klubben optager til opførelse af hallen.

  Klubben ønsker selv at disponere fuldt ud over hallen og tennisanlægget, men foreslår at Dragør Kommune efterfølgende kan bygge en mindre hal som kan dele omklædnings- og badefaciliteterne i tennisklubbens hal.

  Dragør Tennis foreslår herefter at Dragør Kommune – som kompensation for at arealet ved Engvej fraflyttes før aftaleudløb – betaler etableringen af tennisanlæg inkl. belysning på det nye areal ved Hollænderhallen.

  Mulighed B

  Dragør Tennis får tilladelse til at opføre en hal på et areal ved Hollænderhallen, men tennisanlægget på Engvej flyttes ikke før efter udløbet af brugsretsaftalen – altså i 2028.

  Dragør Kommune forudsættes at stille garanti for lånet som optages til opførelse af en hal.

  I det omfang der ikke opnås tilsagn om 100% kommunal garanti for lånet agter klubben at opføre en boblehal eller en stålhal og i den forbindelse at søge fondsmidler.

  Kommunen forudsættes at forestå byggemodningen af arealet.

  Tilslutningsafgifterne påhviler klubben.

  Ad 2: forskellige placeringsmuligheder samt planforhold:

  Den placering som tennisklubben har foreslået fremgår af bilag 1 som areal 1.

  Arealet er i dag lejet ud til 2 lejere der hver især har en lejekontrakt som indebærer at aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel.

  Et valg af denne lokation vil gøre det nødvendigt at opsige begge lejeaftaler, da tennisklubben skal bruge de ca. 25.000 m2 som arealet udgør.

  Den ene lejer har henvendt sig til Dragør Kommune og gjort gældende, at det lejede areal udgør en væsentlig forudsætning for lejers erhvervsvirksomhed, Maglebyhallens Ridecenter.

  Lejers henvendelse er vedlagt som bilag 3.

  Plan og Teknik oplyser følgende om areal 1:

  Det pågældende område, benævnt nr. 1 på vedhæftede oversigtskort, indgår i kommuneplanens enkeltområde 9.10. Det fremgår om dette område, at en lokalplan skal sikre, at området udlægges til en fritids- og naturmæssig anvendelse og at området ikke kan bebygges, udover mindre servicebygninger og lignende, i en maksimal højde på 4 m. Området har en størrelse på ca. 25.000 m2

  Det indebærer, at realiseringen af en tennishal, forudsætter, at der tilvejebringes, et tillæg til den gældende kommuneplan, der i princippet åbner op for ny halbebyggelse i området, samt en ny lokalplan, der mere detaljeret fastlægger områdets disponering med byggefelter, tennisbaner, adgangs- og parkeringsforhold mv. Området er beliggende i landzone, og bør rettelig overføres til byzone, med en sådan mere intensiv anvendelse.

  Det må påregnes en sådan planproces vil tage mindst 9-12 måneder.

  Processen afspejler at der vil være tale om en forholdsvis stor ændring af plangrundlaget i forhold til hidtidig (og nuværende) status.

  En anden placeringsmulighed kunne være areal 2, jf. bilag 1.

  Dette areal er aktuelt udlejet til én lejer til rullegræsproduktion.

  Lejeaftalen kan opsiges med 6 måneders varsel.

  Arealet udgør ca. 48.000 m2 og tennisklubben skal alene bruge ca. 25.000 m2.

  Plan og Teknik oplyser følgende om plangrundlaget m.v. for areal 2:

  Arealet indgår i kommuneplanens enkeltområde 9.09, der i lighed med ovenstående, ifølge den glædende kommuneplan, skal friholdes for bebyggelse, ud over servicebygninger, og anvendes til idræts- og fritidsformål.

  Det indebærer, at der også her skal tilvejebringes et tillæg til kommuneplanen samt en ny lokalplan, der muliggør nyt halbyggeri.

  Afgrænsningen af område nr. 2 kan gøre det vanskeligere at indpasse et sammenhængende anlæg (tilkørsel + parkering + hal + udendørs tennisbaner). Tilkørslen til området skal vurderes i en sammenhængende plan for området. En ny hal, i en højde på ca. 12 m, kan virke dominerende i landskabelig henseende, specielt i forhold til kolonihaveområdet Maglebylund og Kastaniegården. Området er indtegnet med en størrelse på ca. 25.000 m2.

  Dragør tennis har overfor administrationen tilkendegivet, at areal 2 ikke synes egnet grundet støj-og vindforhold.

  I forhold til tidshorisonten i sagen er det nødvendigt at prioritere et evt. projekt ind – ikke alene af hensyn til kommunens øvrige anlægsudgifter – men også i forhold til tennisklubben. Klubben oplyser, at nyetablerede tennisbaner skal ”ligge” vinteren over før de kan tages i brug, og at der derfor er brug for 18 måneder (efter nyetablering af banerne) før arealet på Engvej kan rømmes.

  På den baggrund anbefaler administrationen at spørgsmålet optages i forhandlingerne om budget 2019-2022.

  LOVE/REGLER:

  De love og regler som er af central relevans for denne sag er dels kommunalfuldmagtsreglerne og dels folkeoplysningsloven.

  Kommunalfuldmagtsreglerne regulerer bl.a. hvad der er kommunal, saglig opgavevaretagelse; herunder hvilke udgifter en kommune lovligt kan afholde.

  I forhold til sagen vil en kommune fuldt ud lovligt kunne opføre en tennishal med tilhørende tennisbaner og afholde samtlige omkostninger til byggemodningen så længe faciliteterne er offentligt tilgængelige.

  Det er på dén baggrund tennisklubben ønsker, selv at finansiere opførelsen af hallen, i det klubben ønsker at kunne disponere over den i fuldt omfang.

  Såfremt kommunen betaler for opførelsen af hallen vil tennisklubben kunne få tildelt ledige tider under folkeoplysningsloven.

  I det omfang klubben selv bygger hallen vil klubben afstå de tider de i dag har i kommunens haller og skoler.

  Kommunen vil ikke kunne påtage sig at afholde udgifter så som tilslutningsafgifterne til en hal som opføres for (private) foreningsmidler.

  Konstruktionen med foreningsbetalt byggeri på kommunale grundarealer har fortilfælde i Dragør, hvor f.eks. boldklubben har opført et klubhus for egne midler.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Omkostningerne forbundet med løsningsmulighederne er beregnet i bilag 2.

  De grundlæggende byggemodningsomkostninger vurderes at være ens for både areal 1 og 2.

  Løsning 1 hvor kommunen byggemodner og bekoster en flytning af tennisanlægget og etablerer P-pladser vil koste kommunen ca. 6,6 mio. kr.

  Løsning 2 hvor der alene byggemodnes til en hal og anlægges et mindre antal P-pladser vil koste kommunen ca. 3,2 mio. kr.

  Alle tilslutningsafgifter skal betales af klubben.

  Det kan oplyses at udgifterne til opførelse og indretning af en tennishal på 3000 m2 er beregnet af administrationen til ca. 46 mio. kr. idet der er lagt en m2–pris på 15.600 til grund.

  Tennisklubbens tidligere henvendelser til kommunen indikerer, at klubben mener at kunne opføre hallen for et noget lavere beløb.

  I forhold til finansieringen, så vil kommunens anlægsramme blive påvirket fuldt ud af de udgifter kommunen måtte påtage sig at betale.

  Kommunens anlægsramme vil også blive påvirket fuldt ud af den samlede anlægsudgift hvis der opnås fondsmidler til et projekt hvor kommunen er bygherre.

  Fondsmidler der ydes til andre selvstændige bygherrer end kommunen (f.eks. tennisklubben) påvirker ikke den kommunale anlægsramme.

  Kommunens anlægsramme påvirkes ikke af at der stilles garanti for de lån, klubben måtte optage, men klubben skal i henhold til gældende regler betale kommunen 0,3% p.a. i garantiprovision. En garanti vil påvirke kommunens låneramme.

  Den indtægt som kan opnås ved et salg af arealet på Engvej kan ikke opgøres i denne sag, da det bl.a. afhænger af til hvilket formål arealet måtte blive besluttet solgt og på hvilket tidspunkt, men indtægten må forventes at indbringe kommunen et provenu som overstiger de udgifter som kommunen eventuelt måtte beslutte at påtage sig i forhold til denne sag. Indtægten kan dog ikke modregnes i anlægsrammen, som beregnes som bruttoudgift

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. august 2018.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2018.

  Økonomiudvalget den 23. august 2018.

  Bilag

 • 2
  Lokalplan i ”Madsens Krog”, Dragør havn
  Sagsid.: 17/186

  RESUMÉ:

  Forvaltningens dialog med fritidsklubberne i Madsens Krog om arealer og faciliteter er resulteret i et forslag som forudsætter udarbejdelsen af en lokalplan.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der iværksættes lokalplanlægning for den inderste del af Nordre Mole (”Madsens Krog”) for udbygninger nord for de nuværende bebyggelser. Tilbygning til sejlklubben vil indgå i planen som eksisterende forhold.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-08-2018

  Godkendt, med præcisering af at tilbygning til sejlklubben ikke afventer lokalplan.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede i januar 2017, at en ansøgning om jolleskur fra sejlklubben skulle afvente til at der forelå en samlet plan for disponering af arealerne i Madsens Krog.

  Herefter er fulgt drøftelser med klubberne og udvalgsbehandlinger, hvor By-, Erhvervs- og Planudvalget har prioriteret at forbedre vilkårene for klubberne i Madsens Krog, herunder med etablering af bedre bade- og omklædningsfaciliteter og gennem en samlet arealdisponering i Madsens Krog. Tidligere udvalgsbehandlinger og seneste mødereferater er vedlagt som bilag.

  Status

  Klubberne bakker fortsat op om en disponering af arealerne i Madsens Krog med følgende tre spor.

  • Ny tilbygning til sejlklubbens hus, som omfatter depot, omklædnings- og badefaciliteter og offentlige toiletter
  • Nyt grejskur til Dragør Sejlklub
  • Ny indretning af Tolderhuset til tilbageværende klubber

  Derudover er der også opstået et ønske fra de øvrige klubber om at sikre mulighed for fremtidig udbygning og udnyttelse på nordsiden af eksisterende bebyggelser.

  Dialogprocessen mellem forvaltning og klubber i Madsens Krog har handlet om muligheder til alle klubber, og ønskerne i de tre spor er gensidigt afhængige. 

  Planforudsætninger

  Forslaget til nyt grejskur ligger udover den tidligere kystlinje og udløser derved lokalplanpligt. Det samme gælder klubbernes ønsker om fremtidige udbygningsmuligheder på nordsiden af eksisterende bebyggelse. Læs bilag om planforudsætningerne i Madsens Krog og se kortbilag med forslag til principper for kommende udbygning.

  Tilbygning til sejlklubben

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede i marts 2018, at sejlklubben skulle have lov til at påbegynde deres tilbygning, hvilket er muligt, idet tilbygning ikke er omfattet af en lokalplanpligt.

  På baggrund af udvalgets beslutning lægger forvaltningen op til at lokalplanretten ikke anvendes her, men at tilbygningen i stedet indgår i den ny lokalplan som eksisterende forhold. Tilbygningen kræver dog godkendelse i forhold til byplanvedtægten.

  Sammenfattende vurdering:

  Formålet med lokalplanen er, at afklare mulighederne for udbygninger mod nord i tilknytning til alle nuværende klubbygninger i Madsens Krog, herunder i hvilken udstrækning – med baggrund i sejlklubbens ønske til grejskur – der kan udlægges et byggefelt og ny byggelinje udover den tidligere kystlinje.

  Den kommende lokalplan skal derved sikre en balance mellem klubbernes behov for udvikling på kort og lang sigt, hensynet til fritidsklubbernes og den offentlige færdsel på havnens åbne arealer, udsigten over Øresund fra baglandet samt oplevelsen af de kulturhistoriske bygninger og kig på tværs gennem ”smøgerne” i Madsens Krog.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens bestemmelser om lokalplanlægning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Overslag over samlede ønsker i Madsens krog findes i bilag.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der har været dialog mellem forvaltning og fritidsklubberne i Madsens Krog siden januar 2017. Referater fra de 3 seneste møder ligger samlet i bilag.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Forslaget understøtter hensigterne i kommunens Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020 under fokusområdet ”Aktivt liv – i frihed og fællesskab”.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. august 2018.

  Bilag

 • 3
  Lokalplandispensation – parkeringspladser på Wiedergården
  Sagsid.: 14/494

  RESUMÉ:

  Strandparken har i samarbejde med Wiedergårdens Aktivitetshus udarbejdet forslag til ændret parkering på Strandparkens areal ved Wiedergården. Forslaget omfatter behov for en dispensation i forhold til gældende lokalplan for området.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives dispensation i forhold til lokalplan 23, § 11.02 til etablering af parkeringspladser i henhold til skitse (bilag 1) også på arealets nordvestlige del, der i dag er et grønt areal.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-08-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Strandparken har i samarbejde med Wiedergårdens Aktivitetshus udarbejdet forslag til ændret parkering på Strandparkens areal ved Wiedergården. Forslaget omfatter behov for en dispensation i forhold til gældende lokalplan for området.

  Ønsket om ændring af parkeringsforholdene ved Wiedergården, til at kunne rumme flere parkeringspladser end i dag, skyldes en konstant oplevet underbelægning i forhold til parkeringsbehovet. Dette bevirker tilfældige parkeringer på grundarealet til gene for bl.a. servicetrafik til Aktivitetshuset samt parkering på de nærved liggende små sideveje, hvoraf en del er private fællesveje.

  Administrationen kan tilslutte sig det fremsendte forslag, der samlet indeholder 40 opmærkede parkeringspladser. Dette er 15 pladser mere end i dag, hvor der er 25 opmærkede parkeringspladser.

  Nærværende forslag tager i modsætning til et tidligere fremsendt forslag hensyn til behovet for vejadgang til Strandparkens afdeling 9 fra den eksisterende indkørsel fra Kirkevej til Wiedergårdens parkeringsplads og derfra videre via hovedbrandvejen til afdeling 9´s område syd for Wiedergården. Dette ved at der er annulleret 2 parkeringspladser, så der skabes adgang til Wiedergårdens afdeling 9 fra parkeringspladsens sydøstlige hjørne.

  Indeholdt i forslaget er etablering af 4 parkeringspladser på arealets nordvestlige del. Disse er beliggende i et område, der i den gældende lokalplan er udlagt til grønt område. Etablering af disse parkeringspladser fordrer derfor en dispensation i forhold til lokalplanens § 11.02. Det taler for en dispensation, at der ved anlæg af det centrale parkeringsareal helt ud til vejskel mod Kirkevej tilsvarende blev dispenseret fra bestemmelsen om at udlægge en bræmme langs Kirkevej til grønt område.

  LOVE/REGLER:

  Parkeringsarealet på Wiedergården er omfattet af lokalplan 23.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgifterne til omlægning af parkeringspladsen afholdes af Strandparken som grundejer.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Strandparken har i samarbejde med Wiedergårdens Aktivitetshus fremsendt forslaget til Strandparkens Afdeling 9, Wiedergården. Afdelingsbestyrelsen i afdeling 9 har svaret ved mail af 7. marts 2018 (bilag 2). Afdeling 9 er bekymret for ændring af parkeringsforholdene i forhold til i dag. Omtalte annullering af to p-pladser skulle gerne imødegå bekymringen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. august 2018.

  Økonomiudvalget den 23. august 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

  Bilag

 • 4
  Indbliksgener og lokalplanlægning, Øresunds Allé 21
  Sagsid.: 18/2264

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har modtaget en byggeansøgning til et nyt enfamiliehus i 2 etager, Øresunds Alle 21. Der er ansøgt om en tagterrasse hele vejen rundt om bygningens 1. sal, helt ud til grænserne mod naboerne.

  Ved høring er der fra omboende modtaget indsigelser mod projektet, begrundet i indbliksgener, og forvaltningen vurderer at der er tale om væsentlige indsigtsgener.

  Byggeriet overholder gældende lokalplan 54 og det ligger inden for byggeretten. Ansøger har derfor krav på at få en byggetilladelsen med mindre udvalget beslutter at nedlægge et § 14 forbud og udarbejder en ny lokalplan inden for 1 år som regulerer omfang og placering af tagterresser i 1. sal højde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  ansøgningen godkendes iht Lokalplan 54, under forudsætning af, at altan-værnet tilrettes så det opfylder bygningsreglementets bestemmelser,

  Eller

  2.

  at

  der nedlægges et § 14 forbud i henhold til planloven, med henblik på udarbejdelse af et lokalplanforslag, der regulerer placering og omfang af tagterrasser på 1. sal. Lokalplanen udarbejdes som en temalokalplan med gyldighed for samtlige villakvarterer/parcelhuskvarterer i kommunen. Som udgangspunkt vil lokalplanforslaget bl.a. fastlægge en maksimal samlet størrelse for tagterrasser til 15 m2 pr. bolig.

  I tilknytning til beslutning 2) indstilles, at der samtidig gives administrationen bemyndigelse til at nedlægge § 14 forbud ved eventuelle byggeansøgninger i villaområder omfattende tagterrasser over 15 m2, indtil ny temalokalplan er vedtaget.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-08-2018

  Ad 1)

  Ændring til ad 1) Forvaltningen havde en ændring til formulering af indstillingens ad 1:

  -   At sagen realitetsbehandles efter gældende lokalplan 54 og byggelovens bestemmelser.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra A:

  Der igangsættes temalokalplan og indtil denne er vedtaget, forelægges byggeansøgninger i villaområder omfattende tagterrasser over 15 m2 for udvalget, med henblik på et evt. § 14 forbud.

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T beklager, at udvalget ikke følger naboernes indsigelser og de omliggende grundejerforeningers generelle modstand mod store terrasser i 1. sals højde med de gener, der deraf følger for naboerne. Desuden stikker byggeriet meget af fra kvarterets generelle identitet.

  Liste T begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har modtaget ansøgning om opførelse af nyt enfamilie-hus i 2 fulde etager, på Øresunds Alle 21. Byggeriet kan med mindre tilretninger overholde byggeretten. Der er med det konkrete projekt ansøgt om en tagterrasse hele vejen rundt om bygningens 1. sal, helt ud til grænserne mod naboerne inden for byggeretten. projektet fremgår af bilag 1.

  Hvis der bygges inden for byggeretten, som i dette tilfælde, dog med mindre tilretning af altan-værnet, kan kommunen ikke nægte at god-kende projektet, jf. Bygningsreglementet BR15.

  Det ansøgte projekt overholder ligeledes nugældende Lokalplan 54 for området.

  Ved partshøring er der fra omboende modtaget indsigelser mod projektet, begrundet i indbliksgener hidrørende fra tagterrassen.

  Det er administrationens vurdering, at det ansøgte projekt vil medføre væsentlige indbliksgener for de omkringboende, samt at det ansøgte byggeri ikke er i overensstemmelser med de intentioner som Lokalplan 54 åbner op for ved at muliggøre opførelse af boliger i 2 fulde etager i området.

  Derfor er det administrationens vurdering, at der ved at nedlægge et § 14 forbud og efterfølgende udarbejde forslag til lokalplan for området, vil kunne opnås en hensigtsmæssig regulering af omfanget af tagterrasser i området. I en ny lokalplan kan indskrives specifikke krav som regulerer placering i forhold til naboskel, omfang størrelse og antal tagterrasser på hver ejendom.

  Udgangspunktet med hensyn til omfanget af tagterrasser vil være en samlet maksimal størrelse på 15 m2 pr. bolig.

  Denne øvre grænse har bl.a. baggrund i erfaringer fra andre kommuner.

  Aktuelle sager om tagterrasser og indblik er især koncentreret om be-byggelser på Dragør Nordstrand. Problemstillingen er dog gældende for alle villakvarterer i kommunen.

  Det anbefales derfor, at lokalplanen udarbejdes som en tema-lokalplan for tagterrasser, der gælder alle villakvarterer/parcelhuskvarterer i kommunen.

  Den mere omfattende problemstilling vedrørende byomdannelse og byfortætning i villakvartererne, herunder ”etagespørgsmålet”, forventes at indgå i kommende revision af kommuneplanen.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til planlovens § 14 kan ”Kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år”. Det vil sige, at der indenfor et år skal være offentliggjort et lokalplanforslag, der dermed har retsvirkning. Indtil ny temalokalplan er vedtaget er det nødvendigt, at forvaltningen kan nedlægge § 14 forbud i forhold til nye ansøgninger om terrasser større end 15 m2 pr. bolig, som modtages i ticen frem til den nye temalokalplan er vedtaget.  

  Inden § 14 forbuddet i givet fald effektueres og lokalplanarbejdet påbegyndes skal ansøger varsles om det forestående lokalplanarbejde, herunder oplyses om, hvad det er kommunen agter at opnå ved en ny lokalplan.

  Det bør endvidere oplyses, hvilken konkret betydning lokalplanen for-ventes at få i forhold til det konkrete byggeprojekt, så ansøgeren kan vælge at afvente udfaldet af lokalplanlægningen eller med det samme ændre sit projekt.

  Forvaltningen har indhentet en juridisk vurdering fra Advokatfirmaet Horten om Kommunens handlingsmuligheder i henhold til planloven, se bilag 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. august 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

  Bilag

 • 5
  Landzonetilladelse til ride- og erhvervshal
  Sagsid.: 18/2184

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om landzonetilladelse til en ride- og erhvervshal på 1950 m2, på landbrugsejendommen Ndr. Dragørvej 12.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35, til den ansøgte hal, på betingelse af,

  -

  der ikke forekommer erhvervsmæssigt oplag uden for hallen, og

  -

  facader fremtræder i en afdæmpet farve og med mat overflade, så der ikke skabes lysreflekser.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-08-2018

  Ændringsforslag fra A:

  Udvalget meddeler afslag til det ansøgte, men er sindet til at give tilladelse ved fornyet ansøgning alene til ridehal og hesteboks på ca. 1500 m2.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har modtaget en ansøgning om godkendelse af en hal på ejendommen Ndr. Dragørvej 12 på 1.950 m2, opført umiddelbart øst for gårdbebyggelsen, se kortbilag.

  Hallen påtænkes anvendt og indrettet med ridehal på 1200 m2, hestebokse/staldareal på 280 m2 og maskinhal på 470 m2. Bygningshøjden er ca. 9 m.

  Nabohøring:

  Ved nabohøring vedrørende ansøgningen er der modtaget 1 høringssvar fra Ndr. Dragørvej 54 (ejendommen øst for ansøgers ejendom).

  Høringsvaret har ”ingen indvendinger mod det ansøgte, men forudsætter, at hallen ikke anvendes som ”hundepension, kattepension, hundetræning eller lignende”.

  Forvaltningens bemærkninger:

  Der er tale om en relativ stor hal (30 x 65 m, 1.950 m2). Til sammenligning havde den landbrugs- og erhvervshal, Møllegade 13, som blev godkendt af BEPU den 6.3.2018, et areal på 1.120 m2, og den ansøgte hal har tilnærmelsesvis samme størrelse som den endnu ikke færdiggjorte hal på genboejendommen, Ndr. Dragørvej 11.

  Det kan oplyses, at Naturklagenævnet/Natur- og Miljøklagenævnet i klagesager om opførelse af større ridehaller i landzone har meddelt afslag i konkrete sager begrundet i bl.a. hallens markante fremtræden i forhold til det omgivende landskabs åbne karakter og den eksisterende bebyggelse.

  Den ansøgte hal opføres i umiddelbar tilknytning til den eksisterende bebyggelse på ejendommen. I kommuneplanen åbnes ”mulighed for indpasning af støre pladskrævende fritidsanlæg, ridehaller og lign”, på den anden side af Ndr. Dragørvej.

  Det forudsættes i øvrigt, at hallen anvendes som ansøgt til ridehal/hestebokse og maskinhal. Ændret anvendelse forudsætter ny ansøgning.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 35, stk. 1 og 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er gennemørt nabohøring i henhold til planlovens § 35.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. august 2018.

  Bilag

 • 6
  Jordarbejder ved Ndr. Dragørvej - landzonetilladelse
  Sagsid.: 17/750

  RESUMÉ:

  Stillingtagen til ansøgning om midlertidig landzonetilladelse til jordarbejder på en ejendom nord for Ndr. Dragørvej.

  Ansøgningen knytter sig til en sag om etablering af en besøgsgård/

  dyrepark på ejendommen, der afventer ansøgers projektmateriale til lokalplanlægning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles en tidsbegrænset landzonetilladelse til de ansøgte jordarbejder (jordvolde, småbakker, planering og grusbefæstning mv.) indtil der foreligger en godkendt lokalplan for området, dog maksimalt med en 2 års tidsbegrænsning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-08-2018

  Sagen sendes tilbage til forvaltningen for yderligere oplysninger.

  Udvalget efterlyser at ansøger fremsender relevante oplysninger om det projekt, som ligger til grund for ansøgningen om landzonetilladelse, idet eksempel udlægning af knust asfalt foregriber beslutninger om områdets udformning, som skal indgå i en kommende lokalplan.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har med e-mail af 3.6.2018 modtaget ansøgning om midlertidig landzonetilladelse til jordbehandling på ejendommen matr. nr. 29 i af St. Magleby, beliggende nord for Ndr. Dragørvej, omfattende planering, grusudlægning, jordvolde, småbakker og beplantning mv. (Bilag)

  Ansøgningen knytter sig til sagen om etablering af en besøgsgård/dyrepark på ejendommen, som BEPU senest behandlede på et møde den 7.6.2016.

  Det blev her besluttet, at projektet for en besøgsgård/dyrepark skulle nyde fremme, og at der indledningsvis skal udarbejdes forslag til lokalplan for dyreparkens indretning og fremtræden. Sagsfremstilling fra denne behandling med udvalgte bilag er vedlagt.

  Forvaltningen har endnu ikke modtaget et projektmateriale, der er egnet som grundlag for lokalplanlægning.

  Ved en besigtigelse sammen med miljømyndigheden i Tårnby Kommune i foråret 2018 kunne konstateres, at der var gennemført omfattende planering, grusbefæstelse og etablering af jordvolde på jordlodden med et endnu ikke definerbart materiale, der var tilkørt ejendommen.

  Det blev efterfølgende meddelt ejeren, at sådanne jordarbejder kræver landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35.

  Ejerens efterfølgende ansøgning om midlertidig landzonetilladelse til jordarbejder har efterfølgende været til høring i HOFOR og miljømyndigheden i Tårnby Kommune, og i nabohøring.

  Korrespondance med HOFOR og miljømyndigheden, samt høringssvar fra Københavns Lufthavne A/S er vedlagt som bilag.

  Bemærkninger heri knytter sig til miljøforhold i relation til de anvendte materialer ved jordarbejderne, hvor der efterfølgende forventes redegørelse for tilblivelsen af jordvoldene og de anvendte materialer.

  Københavns Lufthavne A/S har ingen bemærkninger til den konkrete ansøgning, men forventer at få et eventuelt lokalplanforslag til høring.

  Ved et møde med ansøger den 25.5.2018 blev dyrepark-projektet drøftet (referat vedlagt som bilag). Det blev her bl.a. oplyst, at der ikke uden tilladelse kunne opføres nogen form for byggeri på ejendommen, før dette i givet fald var indeholdt i en godkendt landzonelokalplan og at ejerne skulle fremstille tegningsmateriale, der konkret og præcist beskriver og illustrerer de planlagte bygnings-, vej- og parkeringsanlæg, samt den planlagte landskabsbehandling.

  LOVE/REGLER:

  Landzonetilladelse skal meddeles i henhold til planlovens § 35.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgningen har været i nabohøring og til udtalelse hos miljømyndigheden.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. august 2018.

  Bilag

 • 7
  Vejsyn 2018 - lokaliteter
  Sagsid.: 18/3018

  RESUMÉ:

  Forslag til lokaliteter og strækninger, som besigtiges på det årlige vejsyn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at By-, Erhvervs- og Planudvalget fremkommer med eventuelle ønsker til forslag til program for vejsyn 2018.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-08-2018

  Godkendt med tilføjelse af:

  Strandstien ved strandhotellet (cyklister)

  P-pladser ved Sylten og Sydvestpynten.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen skal til at udarbejde program for årets vejsyn, som er planlagt afholdt den 11. september 2018. Der er følgende forslag til indhold i programmet i vilkårlig nævnt rækkefølge:

  - Nyetableret fællessti langs Bachersmindevej

  - Nyetableret sideforskydning af krydset Fælledvej/Søndergade i 40 km/t hastighedszone

  - Nyetableret bussluse på Ndr Dragørvej i 40 km/t hastighedszone

  - Træplantningsprojekt på Krudttårnsvej/Store Magleby Strandvej samtidig med etablering af ny fællessti

  - Omlægning af Jan Timanns Plads

  - Ny badebro ved Dragør Fort/Mormorstranden

  - Kongelundshallens parkeringsplads – gaderæs

  - Kommende Kys og Kørlomme på Hartkornsvej

  - Forventeligt igangværende ombygning af krydset Møllevej/Krudttårnsvej

  - Evt. vej, der trænger til nyt slidlag, fx Lodsvænget eller Halvejen

  - Evt. cykelsti, der trænger til nyt slidlag, fx Schoutstien

  - Evt. trafikafvikling omkring Vierdiget

  På baggrund af ovenstående og udvalgets fremkomne ønsker, vil administrationen udfærdige og udsende endeligt program.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. august 2018.

 • 8
  Markedsføringspuljen: Dragør Havnefest, Jul i Dragør og Claus Ehlers ansøger om tilskud
  Sagsid.: 18/1246

  RESUMÉ:

  Dragør Havnefest, Jul i Dragør og Claus Ehlers ansøger om tilskud fra markedsføringspuljen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter om der skal gives støtte til de tre ansøgere.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-08-2018

  Forslag fra A til fordeling:

  Dragør Havnefest 20.000 kr.

  Jul i Dragør 20.000 kr.

  Claus Ehlers: Dragør Søbad påmales bygningen, for kommunale midler.

  For stemte:

  6 (A+C+O+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Markedsføringspuljen uddeles af By-, Erhvervs- og Planudvalget, og har til formål at støtte synliggørelse og markedsføring af Dragør uden for kommunens grænser. Puljen supplerer kultur- og eventpuljen, der uddeles af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget. Denne pulje er øremærket til aktiviteter.

  Der er løbende ansøgningsfrister til markedsføringspuljen, og i 2017 blev der givet støtte til Dragør Revyen, Museum Amager, Dragør Borgerlige Skyttelaug, Dragør Turistråd og Jul i Dragør.

  BEPU har i 2018 uddelt 10.000 kr. til Dragør Sejlklubs dragestævne. Der er nu indkommet yderligere tre ansøgninger fra Dragør Havnefest, Jul i Dragør og Claus Ehlers.

  Dragør Havnefest søger om et tilskud på 25.000 kr. Dragør Havnefest afholdes i 2018 den 10., 11. og 12. august.

  Det ansøgte beløb vil blive brugt på at markedsføre Dragør Havnefest på bedst muligt måde og dermed også hele Dragør by.

  Pengene tænkes brugt på flyers, bannere til ophængning, annonce på sociale medier og annonce i trykte medier.

  På Havnefesten vil der være musik fra lokale bands og bands fra den danske musikscene, som kan trække gæster til byen.

  Der arbejdes i øjeblikket med Moonjam, Rasmus Nøhr og På Slaget 12, bands, som arrangørerne forventer vil tiltrække byens borgere og folk fra Amager, Ørestaden samt København.

  Dragør Havnefest bliver finansieret af sponsorer fra erhvervslivet i Dragør, samt store firmaer, som ikke er lokale.

  Det koster ifølge ansøger ca. 280.000-300.000 kr. at afholde Dragør havnefest.

  Jul I Dragør ansøger i 2018 markedsføringspuljen om støtte til halvdelen af markedets markedsføringsbudget, som er på 25.000 kr.

  Igen i år vil der blive skabt et julemarked i Dragør (på Badstuevælen). Julemarkedet er tidligt ude, og har alle 14 (2 nye) boder udlejet. I år er markedet vel konsolideret og boderne tilhører foreningen 100%.

  Planen er som de foregående år at markedsføre markedet via sociale medier samt via annoncer i div. lokalaviser, bannerreklamer o.l. Desuden vil der blive omdelt flyers samt sat plakater op i de lokale butikker. Markedets erfaring er, at effektiv markedsføring kræver flere penge, end foreningen råder over.

  Claus Ehlers ansøger om støtte til opsætning af store bogstaver til Dragør Søbad.

  Badeanstalten er til for alle borgere i Dragør, men også turister og besøgende til byen har glæde af den.

  I tilslutning til ”Gåserepublikken”, Dragør Fort og de store strandenge langs kysten udgør badeanstalten et stort plus for byen.

  Ansøger savner dog angivelsen af ”DRAGØR SØBAD” på facaden mod land, så man på lang afstand kan se badeanstalten og blive tiltrukket af denne.

  ”DRAGØR SØBAD” var i gamle dage et trækplaster for byen, og det stod malet på facaden med store bogstaver. Ligesom det var tilfældet på badeanstalten ”HELGOLAND” og som det har været i mange år på Danmarks længste Badebro ”SØVANG”.

  Ansøger har fuld forståelse for, at man ikke ønsker at male på facaden, idet det kræver vedligeholdelse. Der findes dog en moderne og god løsning ved store udskårne metalbogstaver. De er nemme at montere på facaden, og skulle der ske noget med et bogstav, kan det let udskiftes.

  Ansøgers forslag er, at der anskaffes store udskårne bogstaver til ”DRAGØR SØBAD” i fed skrift og med en højde på ca. en meter i farven skal være hvid. Leveringstiden er få dage, de er nemme at opsætte og prisen er overkommelig.

  ”DRAGØR SØBAD” giver mindelser om gamle dage og sammen med ”Badehotellet” vil det være et nostalgisk plus for byen og virke dragende på besøgende til byen.

  En forespørgsel hos firmaet Elefantprint, viser at prisen i alt udgør ca. kr. 5.000.

  For at fremme sagen tilbyder ansøger at betale halvdelen af indkøbet af bogstaver.

  Administrationen bemærker, at typografien med fordel kunne være den samme som tidligere benyttet, samt at Vej og Gartner oplyser, at de godt kan forestå opsætning, men at det skal sikres, at materialet er rustfrit.

  Der resterer 59.819 kr. i markedsføringspuljen 2018.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. august 2018.

  Bilag

 • 9
  2. budgetopfølgning 2018 på BEPUs område
  Sagsid.: 18/3429

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BEPU’s område blevet gennemgået og i den forbindelse er der mulighed for at reducere budgettet til kollektiv trafik med 600.000 kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på -600.000 kr. på besparelse og råderum vedr. pulje til kollektiv trafik. Beløbet tilføres kassen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-08-2018

  Ændringsforslag fra A:

  At udvalget oversender sagen til ØU/KB uden anbefaling.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Generelt om 2. budgetopfølgning

  Den samlede budgetopfølgning for 2018 viser at Dragør Kommune samlet set forventer, at overskride budgettets serviceramme med 16,6 mio. kr. Overskridelsen skyldes især merudgifter til det specialiserede børne- og voksenområde på i alt 13 mio. kr. Dette beløb søges der nu tillægsbevilling til.

  Ved Kommunalbestyrelsens behandling af 1. budgetopfølgning blev det besluttet at ”… meddele et styrket økonomisk fokus til kommunens budgetansvarlige”. Direktionen har, i samarbejde med de budgetansvarlige, på denne baggrund gennemgået budgetterne med henblik på at finde kompenserende besparelser og strammere økonomistyring resten af året. De konkrete forslag til besparelser, svarende til 5 mio. kr, kan ses i tabel 2 i baggrundsnotatet. Forslagene vedrører konkrete mindreforbrug, som har lille eller ingen servicepåvirkning for borgerne. Men reduktioner begrænser naturligvis kommunens økonomiske prioriteringsmuligheder. De konkrete forslag vedrører ikke decentrale institutioner. Institutionernes eventuelle mindreforbrug indgår i Dragør Kommunes økonomiske rammestyring og medgår til forbedring af det endelige regnskabsresultat, som en del af de 5 mio. kr. der budgetteres overført til 2019.

  2. budgetopfølgning for BEPU

  På BEPU´s område forventes et samlet merforbrug på i alt 400.000 kr. inden for servicerammen. Merforbruget kan henføres til mindreindtægter fra havnen, samt en budgetteret besparelse vedr. LED-belysning, som imidlertid først ventes realiseret i 2019 og en mindreudgift til kollektiv trafik. Såfremt puljen til kollektiv trafik reduceres med 600.000 kr. er forventningen samlet set et merforbrug på 1 mio. kr. for hele 2018.

  I forhold til BEPU’s område, indstilles, på baggrund af ovenstående, en tillægsbevilling på -600.000 kr. som hentes på reduktion og råderum vedr. pulje til kollektiv trafik, hvor årets bestilling nu ligger fast. Beløbet tilføres kassen med henblik på, at reducere Kommunens samlede merforbrug på servicerammen. Samtidig fastholdes et styrket økonomisk fokus med henblik på at opnå budgetbalance i 2018 for kommunen under ét.

  Sektor

  Politisk udvalg

  Beløb i DKK

  Besparelser og råderum vedr. pulje til kollektiv trafik. Kan gennemføres uden umiddelbare konsekvenser for kollektiv trafik, men kan give merforbrug på BEPU-budget, da mindreforbrug på pulje pt. indgår i forventet regnskab.

  2

  BEPU

  -600.000

  I alt

  -600.000

  +

  =

  merudgift / mindreindtægt

  -

  =

  mindreudgift / merindtægt

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 2. budgetopfølgning på BEPU’s område er, at der søges om en tillægsbevilling på -600.000 kr. som lægges i kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. august 2018.

  Økonomiudvalget den 23. august 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

  Bilag

 • 10
  Forslag fra A - status for Ny Skurby på Dragør Havn
  Sagsid.: 18/3327

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-08-2018

  Udvalget ønsker ny orientering om skurbyen på BEPU mødet i oktober.

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail den 22. juli 2018 bedt om at få følgene forslag på dagsorden.

  ”A gruppen anmoder om, at følgende optages på næste møde i BEPU.

  BEPU orienteres for en status for Ny Skurby på Dragør Havn, udfordringer for etablering, og hvordan vi kommer videre for udviklingen af den Ny Skurby.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. august 2018.

 • 11
  Forslag fra C - den fremtidige by og boligudvikling for husejere i første række
  Sagsid.: 18/3095

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-08-2018

  Udvalget besluttede, at emnet indgår i opstart af ny kommuneplan.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail den 3. juli 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”C gruppen foreslår at udvalget drøfter - i forlængelse af KB principielle beslutning vedr. Diger- den fremtidige by og boligudvikling for husejere i første række.

  Motivation: i forbindelse med at digerne over tid vil blive højere må det forventes, at ønske om ændret byggeri vil komme. Derfor bør udvalget tage en indledende drøftelse af dette, med henblik på en videre politisk proces.”


  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. august 2018.

 • 12
  Forslag fra C - udviklingen af arrangementer og en status på disse
  Sagsid.: 18/3099

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-08-2018

  Udvalget ønsker en liste over årets arrangementer i BEPU i oktober, til drøftelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail den 3. juli 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”C gruppen foreslår at udvalget drøfter udviklingen af arrangementer over sommeren i byen og får en status på disse

  Motivation: Delegationsplanen tilsiger at direktionen har kompetencen til at give bevillinger til arrangementer. Dette er fornuftigt og godt men politisk bør vi overveje at få en årlig opgørelse og drøftelse af omfanget.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. august 2018.

 • 13
  Forslag fra O - Ophævelse af binding til luftfarts formål
  Sagsid.: 18/2797

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-08-2018

  Sagen blev drøftet, der foretages ikke yderligere.

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer (O) har i mail af 3. juni 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Areal mærket V i Lokalplan 27 ændres til almindelig erhverv.

  Siden 1980erne har det mindre areal vest for GateGourmet været fastlåst til eventuel kommende lufthavns brug.

  Hvis man ser på Lufthavnens udbygningsplaner på både kort og langt sigt (5 til 30 år), så viser det sig, at arealet ikke indgår i deres store planer.

  DF foreslår derfor, at Dragør i dialog med Lufthavnen ophæver fastlåsningen til direkte lufthavns erhverv, med henblik på almindelig erhverv.

  Og til salg til byggeri af erhvervs bebyggelse.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. august 2018.

 • 14
  Meddelelse – Politianmeldelse, Søvej 39 og 39A
  Sagsid.: 18/3054

  RESUMÉ:

  Tårnby kommune har oplyst, at der er indgivet politianmeldelse for overtrædelse af vilkårene om stærkt støjende byggeaktiviteter på adressen Søvej 39 og 39A, Dragør. 

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-08-2018

  Til efterretning.

  Udvalget ønsker en orientering om byggesagen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Tårnby Kommune varetager sagsbehandling på miljø og naturområdet for Dragør Kommune, jævnfør lov om forpligtigende samarbejder.

  I den forbindelse har Tårnby Kommune konstateret gentagende overtrædelser af kommunens forskrift for støjende bygge- og anlægsarbejder, og har derfor indgivet politianmeldelse af grundejer og entreprenør.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. august 2018.

 • 15
  Meddelelse - anlægsarbejder ved rundkørsel øst Københavns Lufthavn
  Sagsid.: 18/3359

  RESUMÉ:

  Københavns Lufthavn iværksætter anlægsarbejder fra medio august 2018 til medio januar 2019 ved rundkørsel øst, inklusiv Amager Strandvej og Kystvejen, for at forbedre trafikafviklingen i området ved rundkørslen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-08-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  For at optimere trafikafviklingen omkring rundkørsel øst i Københavns Lufthavn iværksætter lufthavnen anlægsarbejder fra medio august 2018 (forventeligt fra den 13/8) og frem til medio januar 2019 ved rundkørsel øst i lufthavnen. Dette inklusiv Amager Strandvej og Kystvejen.

  Anlægsarbejderne søges gennemført, så trafikken gennem rundkørslen i anlægsperioden opretholdes dog med begrænset kapacitet som følge af den knebne plads. Arbejderne vil derfor medføre gener i form af kødannelser for trafikanterne på alle tilfartsveje, indtil arbejderne er færdige.

  Arbejderne består i:

  - En ekstra venstresvingsbane på motorvejsbroen mod Amager Strandvej.

  - En ekstra venstresvingsbane på Amager Strandvej mod motorvejsrampen mod København.

  - Forbedringer på Kystvejens tilslutning til rundkørsel øst, herunder en ekstra vejbane ind i rundkørslen fra Kystvejen.

  Efter arbejdernes gennemførsel er kapaciteten omkring rundkørslen øget med forbedret trafikafvikling til følge, idet signalanlæggene med ekstra svingbaner kan afvikle flere trafikanter ad gangen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Københavns Lufthavn påtænker at lægge materiale om anlægsarbejdet på deres hjemmeside under cph.dk/nabo. Endvidere vil de forsøge at få udsendt information til lokalaviserne.

  Dragør Kommune orienterer på egen hjemmeside.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. august 2018.

 • 16
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 14. august 2018

  Helle Barth (V) oplyste om overmaling af skilte ved tidsbegrænsede p-pladser, bla. Toldergade.

  Helle Barth (V) spurgte til bedre markering af ned- og opkørsel for handicappede på Vestgrønningen ved pølsevognen.

  Anne Funk (O) spurgte til bedre udnyttelse af p-pladser i gamle by ved at ophæve tidsbegrænsning om natten.

  Ebbe Kyrø (T) oplyste, at det nye Infrastrukturudvalg vil arbejde med bedre parkeringsmuligheder i Dragør.

  Anette Nyvang (T) spurgte til blinde-ledelinjerne på Kongevejen der er spærret af vareudstillinger og cafeborde.

  Anette Nyvang (T) spurgte til bedre materiale på nyt autoværn ved A.P. Mølles Alle efter påkørsel.

  Morten Dreyer (O) spurgte til fliser og blomsterkasser ved cafe Blink.

  Anne Funk (O) spurgte til betaling for udeserveringer.