Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 11. september 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C)
Afbud fra: Morten Dreyer (O)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).
 • 1
  Ansøgning om dobbelthus og udstykning, Hollændervænget 29
  Sagsid.: 18/2089

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om dobbelthus på ejendommen Hollændervænget 29, og dermed udstykning af grunden i 2 parceller med en størrelse under kommuneplanens rammebestemmelser for mindstegrundstørrelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget beslutter enten

  1.

  at

  den ansøgte udstykning af grunden på 1189 m2, med henblik på opførelse af et dobbelthus, godkendes, under forudsætning af, at hver parcel får tilnærmelsesvis samme størrelse, dvs. 594-595 m2,

  eller

  2.

  at

  den ansøgte udstykning af grunden, med henblik på opførelse af et dobbelthus, ikke godkendes, da udstykningen ikke overholder kommuneplanens retningslinjer for mindstegrundstørrelser på 600 m².

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11-09-2018

  Forslag fra C:

  C gr foreslår at forvaltningens indstilling ad 2 godkendes.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  3 (A+O)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Faldet.

  Forslag fra A:

  At der dispenseres med den begrundelse at der opføres dobbelthus og under forudsætning af, at hver parcel får tilnærmelsesvis samme størrelse, dvs. 594-595 m2.

  For stemte:

  3 (A+O)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Faldet.

  Der gives dermed ikke dispensation.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har modtaget en ansøgning af 25.4.2018 om godkendelse af et dobbelthus på Hollændervænget 29 (bilag 1). Dette forudsætter at ejendommen kan udstykkes.

  Ejendommen, der er på 1189 m², påtænkes udstykket i 2 næsten lige store parceller, dvs. 594-595 m².  

  Dobbelthuset ansøges med 2 boliger, på henholdsvis ca. 190 m² og ca. 70 m². Det eksisterende hus på ejendommen nedrives.

  Plangrundlag

  Ejendommen er beliggende i kommuneplanens enkeltområde 4.02/delområde B (Sydstrandens vængekvarter). Her åbner kommuneplanens rammebestemmelser mulighed for opførelse af dobbelthuse på grundarealer der udgør mindst 2 x 600 m².

  Hollændervænget 29 er ikke omfattet af byplanvedtægt eller lokalplan, og en godkendelse af udstykningen skal ske på grundlag af en helhedsvurdering efter kriterierne i bygningsreglementet. Her kan bl.a. kommuneplanens rammer for området inddrages.  

  Naboorientering

  Ansøgningen har været i høring hos de omboende samt grundejerforeningen Lundevang. Der er modtaget et samlet høringssvar fra Hollændervænget 26, 28 og 31 (bilag 2).

  Der gøres indsigelse mod at der sker en overskridelse af kommuneplanens mindstegrundstørrelse på 600 m².

  LOVE/REGLER:

  Godkendelse af grundstørrelse skal ske på baggrund af helhedsvurdering efter kriterier fastsat i bygningsreglementet. Kommuneplanens rammebestemmelser kan danne grundlag for vurderingen. Se sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgningen har været i høring hos de omboende og i grundejerforeningen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2018.

  Bilag

 • 2
  Ansøgning om udstykning til dobbelthus, Poppelvej 47
  Sagsid.: 18/2352

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om udstykning af ejendommen Poppelvej 47, med henblik på opførelse af et dobbelthus. Grundstørrelsen ved udstykning vil ligge under byplanvedtægtens bestemmelse om mindstegrundstørrelse for dobbelthuse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget beslutter enten

  1.

  at

  den ansøgte udstykning af ejendommen til to dobbelthusgrunde på hver 497 m2 godkendes,

  Eller

  2.

  at

  den ansøgte udstykning ikke godkendes, da udstykningen ikke overholder byplanvedtægtens bestemmelse om mindstegrundstørrelse på 500 m².

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11-09-2018

  Forslag fra C:

  C gr foreslår at forvaltningens indstilling ad 2 godkendes

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  3 (A+O)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Faldet.

  Forslag fra A:

  At der dispenseres med den begrundelse, at der opføres dobbelthus og under forudsætning af, at den ansøgte udstykning af ejendommen til to dobbelthusgrunde er på hver 497 m2.

  For stemte:

  3 (A+O)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Faldet.

  Der gives dermed ikke dispensation.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har modtaget en ansøgning om principiel godkendelse af udstykning af Poppelvej 47, med henblik på opførelse af et dobbelthus (bilag 1).

  Ejendommen har en samlet grundstørrelse på 994 m² og vil ved udstykning udgøre 2 parceller á 497 m².

  Den principielle ansøgning indeholder på nuværende tidspunkt ikke et konkret oplæg til udstykningens udformning og dobbelthusets placering. Dog er det oplyst i ansøgningen, at dobbelthuset vil være i 1 plan samt at eksisterende hus nedrives. 

  Plangrundlag

  Byplanvedtægt nr. 4 for Søvang er gældende for ejendommen. Byplanvedtægtens § 4a åbner mulighed for opførelse af dobbelthuse på grundstørrelser der udgør mindst 2 x 500 m².

  § 4a er en såkaldt kompetencenorm, hvorefter en eventuel godkendelse meddeles i dispensationsform, og hvortil der kan stilles vilkår for godkendelsen.

  Naboorientering

  Ansøgningen har været sendt i naboorientering hos de omboende samt grundejerforeningen Søvang, jf. planlovens § 20. Der er modtaget 2 høringsvar fra henholdsvis ejerne af Tværvej 61 og Søvang Grundejerforening (bilag 2).

  Tværvej 61 gør gældende i deres indsigelse, at

  - eksisterende bebyggelser allerede ligger meget tæt på og et dobbelthus vil forstærke dette. Dette vil heller ikke gavne området.

  - dobbelthuset vil medføre mere trafik og støj på Poppelvej (blind vej) og ved ejendommens naboskel.

  - de er bekymrede for at et dobbelthus vil forringe deres udsigt til vandet fra 1. sal og derved ejendommens værdi. 

  - der bør meddeles afslag til dobbelthus, da byplanens mindstegrundstørrelse ikke kan overholdes.

  Søvang Grundejerforening fremsætter, at man ikke kan acceptere dispensationer fra byplanvedtægtens mindstegrundstørrelser for dobbelthuse eller enkelt huse, uagtet størrelsen på dispensationen.

  LOVE/REGLER:

  Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt nr. 4 for Søvang, se sagsfremstillingen.

  Godkendelse af ansøgningen kræver dispensation fra byplanvedtægten i henhold til planlovens bestemmelser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgningen har været i høring i henhold til planlovens bestemmelser.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2018.

  Bilag

 • 3
  Genoptagelse af sag om etablering af telemast på Dragør Skole Nord
  Sagsid.: 16/563

  RESUMÉ:

  Med afsæt i tidligere sag om etablering af telemast ved Dragør Skole Nord, ønsker udvalget en politisk drøftelse af hvordan der kan sikres ordentlig mobildækning i Dragør.

  INDSTILLING:

  Sagen drøftes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11-09-2018

  Drøftet. Der foretages ikke yderligere.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget besluttede den 29. maj 2018 at genoptage tidligere sag om etablering af 30 m høj telemast ved Dragør Skole Nord (placering, bilag 1) til bedre mobildækning af Dragør Nord og gl. by. Motivationen kommer på baggrund af at mobildækningen opleves som forringet for flere borgere i Dragør Nord. (bilag 2)

  Plan og Teknik meddelte den 10. marts 2016 tilladelse til en midlertidig mast til mobiltelefoni ved Dragør Skole Nord, da der opstod et akut behov for en ny antennedækning ved Dragør Nord pga. et opsagt lejemål. (bilag 3)

  TDC ansøgte herefter om permanent tilladelse til en 30 m høj mast ved Dragør Skole Nord. Masten skulle placeres samme sted som en eksisterende 15 m sirenemast og endvidere erstatte denne.

  Ansøgningen blev behandlet af udvalget den 9. august 2016, hvor det blev besluttet at alternative placeringer skulle undersøges. (bilag 4)

  Den 4. oktober 2016 genbehandlede udvalget placeringen ved Dragør Skole Nord, da ansøger fastholdt ansøgningen om denne placering. Ansøger konkluderede at den bedste dækning opnåedes her på baggrund af yderligere redegørelse for andre placeringer og flere lavere master.   

  Udvalget besluttede, at ansøger, i stedet for én høj mast, kunne tilbydes opstilling af to lavere master på henholdsvis Ndr. Dragørvej 162 og ved vandtårnet. (bilag 5)

  I forlængelse heraf valgte ansøger/TDC slet ikke at opføre nogen master, men i stedet at opsætte 3 stk. panelantenner på vandtårnet, Nyby 4, med tilhørende 2 stk. teknikskabe på jord i juni 2017.

  Hvorvidt udbyder nu vil være interesseret i at opføre en høj telemast eller ændre på deres nuværende udstyr, vides ikke.

  LOVE/REGLER:

  Planloven og bygningsreglementet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2018.

  Bilag

 • 4
  Indretning af ejendomsmægler i Kongevejsområdet
  Sagsid.: 18/2877

  RESUMÉ:

  Behandling af ansøgning om indretning af ejendomsmæglervirksomhed i ejendommen Kongevejen 5, i forhold til Lokalplan 3 for Kongevejsområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes, med henvisning til anvendelsesbestemmelserne i Lokalplan 3, der ikke tillader liberalt erhverv i ejendommenes stueetager.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11-09-2018

  Godkendt.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har modtaget en ansøgning fra ejendomsmægler Uffe Jochumsen om tilladelse til at indrette ejendomsmæglervirksomhed i stueetagen for ejendommen Kongevejen 5 (nuværende ”Dragør Lyd og Billede”), i form af ansøgning om dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i den for området gældende Lokalplan 3. I begrundelsen for ansøgningen henvises bl.a. til at ejendommen ikke er beliggende på Kongevejens gågadestrækning og at ejendomsmæglervirksomheden ”vil bidrage til et levende bybillede” (bilag).

  Planforudsætninger:

  Kongevejsområdet er omfattet af ”Lokalplan 3 for området Kongevejen”, der er vedtaget i 1979.

  I henhold til lokalplanens afsnit 3. må området anvendes til butiks- og boligformål, og det præciseres, at efter nærmere godkendelse i hvert enkelt tilfælde kan ejendommenes stueetager anvendes til ”sådanne butikker, som er nødvendige for byens forsyning med forbrugsvarer”.

  Med hensyn til muligheden for indretning af liberalt erhverv, herunder fx bank- og ejendomsmæglervirksomhed, angives specifikt i pkt. 3.4, at udnyttelse af ejendommenes 1. sale til liberale erhverv er tilladt.

  Formålet med disse bestemmelser er at sikre et varieret butiksmiljø med hensyn til udvalgs- og dagligvarer langs Kongevejen – i ”gadeplan”.

  Indretning af ejendomsmæglervirksomhed i ejendommen Kongevejen 5 forudsætter således fravigelse fra en anvendelsesbestemmelse i kommuneplanen.

  En sådan fravigelse forudsætter i givet fald, at der udarbejdes ændret eller ny lokalplan, der muliggør anvendelse af ejendommenes stueetager til liberalt erhverv.

  Reference-sag:

  I ansøgningen henvises til ejendomsmæglervirksomheden, der er indrettet i ejendommen Vestgrønningen 2 /Lillegade 2.

  Denne virksomhed blev i 1982 af det daværende Teknisk Udvalg godkendt indrettet i den del af ejendommen, der ikke vender ud mod Kongevejen, som dispensation fra lokalplanens bestemmelse, under forudsætning af, at det oprindelige butiksareal ud mod Kongevejen ikke indskrænkes og at adgang sker fra Lillegade. Kravet om adgang blev dog efterfølgende fraveget.

  Udvalget fandt, at den ændrede anvendelse var en mindre væsentlig lempelse i forhold til den daværende kommuneplanlovs bestemmelser, og fandt, at afgørelsen ikke kan danne præcedens ved fremtidig administration af lokalplanen.

  LOVE/REGLER:

  Lokalplan 3 for Kongevejsområdet regulerer anvendelsen i området, jævnfør sagsfremstillingen.

  Kommunens kompetence til at meddele dispensation fra en lokalplan fremgår af planlovens § 19, der bl.a. bestemmer, at der ikke kan dispenseres fra principperne i planen. I den forbindelse anses en lokalplans anvendelsesbestemmelser for at være del af en lokalplans principper.

  Sådanne mere vidtgående afvigelser forudsætter tilvejebringelse af ny lokalplan.

  Behandling i 1982 af sagen om ejendomsmæglervirksomhed Vestgrønningen 2 / Lillegade 2 skete på et andet lovgrundlag (”lov om kommuneplanlægning”) end den nugældende planlov. Lov om kommuneplanlægning anvendte ikke begrebet ”planens principper”, men begrebet ”væsentlig afvigelse”.

  Nyere praksis udviser klar, at en afvigelse fra planens principper udløser pligt til ny lokalplan.

  Sagen fra 1982 findes ikke at kunne danne præcedens for den aktuelle sag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2018.

  Bilag

 • 5
  Markedsføringspuljen september 2018
  Sagsid.: 18/1246

  RESUMÉ:

  Dragør Kulturnat ansøger om støtte til Kulturnat 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter om der skal tildeles støtte fra markedsføringspuljen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11-09-2018

  C gr foreslår at sagen udsættes mhp. at udvalget på næste møde kan have en mere principiel drøftelse af bevillinger via markedsføringspuljen. Herefter tages der stilling til ansøgningen.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  A forslår at der tildeles 8.000 kr. til Dragør Kulturnat og at de principielle drøftelser foregår forud for uddeling i 2019, samt at forbruget for 2018 samtidig evalueres.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Godkendt.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kulturnat (som er et nonprofit initiativ) afholder for første gang kulturnat den 14.9.2018.

  Initiativet har bl.a. taget kontakt til byens handlende, biografen, biblioteket, ungdomsskolen, Amager museet, Dragør gymnastik, Dragør Nyt (rundvisning ved Dines Bogø), Det gamle fyrtårn (ved Søs Ludvigsen) og fået deres tilsagn om, at de ønsker at deltage.

  Håbet er, at en lokal kulturnat kan gøres til en årlig tilbagevendende begivenhed, som tiltrækker både Dragør-borgere og andre interesserede.

  Det er meningen, at initiativet skal være selvfinansierende og ikke skal være overskudsgivende, men der søges om støtte til at gøre mere reklame for arrangementet udover Facebook. Initiativet ønsker, at der ophænges et banner op ved indgangen til Kongevejen og fra havnesiden ved strandhotellet. Administrationen skal i den forbindelse bemærke, at krogene over Kongevejen er blevet nedtaget af bygningens ejer, der ikke ønsker bannere opsat længere.

  Derudover ønsker initiativet, at der er flyers tilgængelige i butikkerne, på biblioteket, i biografen osv., og vil også gerne annoncere i Dragør Nyt.

  Budget for annoncering

  2 bannere: 1000 kr

  5000 flyers (program for aftenen): 3000 kr

  2 annoncer i Dragør Nyt (1/4 side): 4000 kr.

  Der ansøges om støtte på i alt 8.000 kr.

  Beløbet afviger fra ansøgningen, idet ansøger efter indsendelse af ansøgning har henvendt sig for at få det ændret.

  Der resterer 19.819 kr. i markedsføringspuljen 2018.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs-, og Planudvalget den 11. september 2018.

  Bilag

 • 6
  Forslag fra V - opgradering af sanitære forhold i turistsæsonen
  Sagsid.: 18/3639

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11-09-2018

  C gr. forslår supplerende, at der generelt vurderes hvordan de sanitære forhold forbedres generelt, hele året.

  A forslår at der indtænkes en opgradering af toiletforhold for handicappede.

  Udvalget godkendte forslaget, samt C og A’s tillægsforslag. 

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Eik Dahl Bidstrup (V) har i mail den 23. august 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Venstre foreslår, at forvaltningen fremlægger forslag til hvordan kommunen kan opgradere endnu mere på sanitære forhold i turistsæsonen. Venstre foreslår også, at der bliver igangsat flere tømninger af skraldespande i turistsæsonen og især ved større arrangementer på og omkring havnen og den gamle bydel.

  Da vi ser flere turister og større arrangementer på Dragør havn og i den gamle by hen over turistsæsonen, er der et markant større pres på både de sanitære forhold, samt mængden af affald. Hvis vi vil udvikle os frem imod et UNESCO vartegn, så må vi prioritere disse områder.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2018.

 • 7
  Meddelelse - Grønt Danmarkskort
  Sagsid.: 17/2422

  RESUMÉ:

  I henhold til planloven skal kommunerne i deres kommuneplanlægning bidrage til et samlet ”Grønt Danmarkskort”, der skal sikre naturbeskyttelsen på tværs af kommunegrænser. Lokale naturråd skal bistå i denne planlægning.

  Der foreligger nu et slutdokument fra ”Naturråd 14”, der dækker 7 kommuner i Hovedstadsområdet. Dokumentet indeholder en række anbefalinger og udpegninger, der vil indgå i den kommende kommuneplanlægning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11-09-2018

  Til efterretning.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrunden for arbejdet med ”Grønt Danmarkskort” blev beskrevet i meddelelsessag overfor BEPU ved mødet 15.8.2017.

  Sagsfremstilling herfra er vedlagt som bilag.

  Det lokale ”Naturråd 14” har efter afholdelse af 5 møder nu afleveret sit slutdokument, som bl.a. skal indgå i de berørte kommuners kommuneplanlægning.

  Slutdokumentet indeholder dels en række generelle anbefalinger og dels en række konkrete udpegninger til arbejdet med Grønt Danmarkskort.

  Udpegningerne er – i forhold til bekendtgørelse om lokale naturråd - opdelt i kategorierne:

  - Potentielle naturområder

  - Eksisterende naturområder

  - Potentielle økologiske forbindelser

  - Eksisterende økologiske forbindelser

  For Dragør Kommune omfatter udpegningerne af potentielle naturområder og økologiske forbindelser:

  - Kystarealet ud for Søvang

  - Kystforbindelse langs lufthavnen til Dragør

  - Naturindholdet på lufthavnens områder

  - Pleje af kirkegård og idrætsarealer

  Slutdokumenter med tilhørende bilag er vedlagt. Det vil indgå i arbejdet med planstrategi og kommuneplanrevision.

  Forvaltningen har været repræsenteret som observatør ved alle møder i naturrådet.

  Tårnby Kommune har været sekretariatskommune.

  LOVE/REGLER:

  Udarbejdelse af Grønt Danmarkskort har baggrund i planloven, samt bekendtgørelse nr. 971 af 7.8.2017 om etablering af lokale naturråd.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2018.

  Bilag

 • 8
  Meddelelse - Trafikomlægning som følge af HOFORgravning D B Dirchsens Alle
  Sagsid.: 18/1779

  RESUMÉ:

  HOFOR skal etablere ny kloakledning og ny regnvandsledning på D B Dirchsens Alle mellem Kirkevej og Bøgeengen. Etablering af ledningsanlægget fylder så meget, at det medfører større omlægning af trafikken både på D B Dirchsens Alle syd for Ndr Dragørvej og D B Dirchsens Alle nord for Ndr Dragørvej.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11-09-2018

  Til efterretning.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  HOFOR skal etablere ny kloakledning og ny regnvandsledning på D B Dirchsens Alle mellem Kirkevej og Bøgeengen. Etablering af ledningsanlæggene fylder så meget, at det bliver nødvendigt at foretage en større omlægning af trafikken både på D B Dirchsens Alle syd for Ndr Dragørvej og D B Dirchsens Alle nord for Ndr Dragørvej.

  HOFOR har oplyst, at de gamle ledninger skal udskiftes. HOFOR har undersøgt jordbundsforholdene, der viser, at der er flydesand og blød bund. HOFOR har oplyst, at det derfor ikke er muligt at anvende opgravningsfrie metoder til arbejdet. Der skal graves i en dybde af 4-4,5 meter og med tilsvarende breddebehov til ledningerne. Inklusive nødvendige og lovpligtige arbejdsarealer om gravningen betyder det, at der ikke vil være mulighed for at opretholde trafik på strækningen, imens arbejderne udføres, hvorfor trafikken i området skal omlægges. Det forventes, at der kan skaffes en 3 meter bred kørevej på det ene fortov til de godt 30 parceller, der bliver direkte berørt, fordi de bor på selve gravestrækningen. Det andet fortov friholdes til fodgængertrafik. Trafikanter til/fra butikscentret ved Kirkevej forventes at kunne komme til/fra p-pladsen ved butikscentret enten ad samme adgangsvej eller alternativt direkte til/fra p-pladsen via midlertidig åbning efter nærmere aftale mellem centerejer og HOFOR, og trafikal godkendelse af Dragør Kommune.

  Al øvrig trafik fra D B Dirchsens Alle syd (ca. 170 parceller), der normalt kører ind/ud fra Kirkevej skal midlertidigt ledes ud i den anden ende af D B Dirchsens Alle til Ndr Dragørvej ved at fjerne den nuværende vejspærring dér.

  Af hensyn til ikke mindst skolebørns skolevej og for at undgå sammenbrud i trafikken på Ndr Dragørvej ved torontoanlæg og bussluse skal D B Dirchsens Alle nord for Ndr Dragørvej samtidigt spærres for kørende trafik til/fra Ndr Dragørvej bortset fra cyklende og gående. Det betyder, at alle parceller i området nord for Ndr Dragørvej (ca. 320 parceller) i udgangspunktet kun får udkørsel fra deres område til Ndr Dragørvej/Stationsvej via Ndr Strandvej. For at afhjælpe denne samtidigt forøgede trafik til/fra området via Ndr Strandvej arbejder forvaltningen med en samtidig mulighed for midlertidig åbning af D B Dirchsens Alle nord ud i Kystvejen.

  Omlægningerne skal drøftes videre med HOFOR og efterfølgende forelægges for politiet. Afhængig af problemerne med flydesand, vejrforhold, trafik mv. kan arbejderne tage måske 3-4 måneder. HOFOR ønsker arbejdet opstartet hurtigst muligt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Arbejdet medfører ingen udgifter for Dragør Kommune. De midlertidige forhold som følge af trafikomlægningerne skal bekostes af HOFOR inklusiv efterfølgende retablering.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  HOFOR skal sørge for information til både grundejerforeninger og direkte berørte beboere og til borgere, der bliver berørt som følge af den nødvendige trafikomlægning.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2018.

 • 9
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 11. september 2018

  Allan Holst (A) spurgte til belysningen i den gamle by.

  Anette Nyvang (T) spurgte til sag om det vestlige byggefelt og kulturhus.

  Helle Barth (V) spurgte til beplantning/ukrudt ved biblioteket langs Strandgade.

  Helle Barth (V) spurgte til udeservering på vejbanen på Strandlinien.

  Ebbe Kyrø (T) spurgte til status for bådeværftet og Cafe Espersens byggesager.

  Administrationen oplyste, at der er ansat en ny planlægger og der snart opslås en ny byggesagsbehandler.

  Den aftalte tur for udvalget for at se på byrum er i første omgang ændret til et miniseminar for hele KB med opstart af kommuneplanprocessen.