Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Annette Nyvang (T)
Afbud fra: Ebbe Kyrø (T), Anne Funk (O), Kenneth Gøtterup (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C)
Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).
Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).
 • 1
  Dialogmøde med Vej- og Gartnerafdelingen
  Sagsid.: 18/4076

  RESUMÉ:

  Der afholdes dialogmøde med Plan og Tekniks eksterne afdelinger en gang årligt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen drøftes og tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-10-2018

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Driftsleder Kim Schwartz vil på mødet præsentere og orientere om Vej- og Gartnerafdelingens område.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. oktober 2018.

 • 2
  Justering af vintervedligeholdelsesruter
  Sagsid.: 18/4019

  RESUMÉ:

  Som følge af ændret skolestruktur og etablering af nye stier/fortove er der behov for justering af vinterruterne for kommunens udførelse af saltning og snerydning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommunes vinterruter for saltning og snerydning justeres i henhold til sagens bilag.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-10-2018

  Godkendt, sagen stopper i udvalget.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Rydning af sne og saltning skal fastsættes i et vinterregulativ.

  Som følge af ændret skolestruktur og etablering af nye stier/fortove er der behov for justering af vinterruterne for kommunens udførelse af saltning og snerydning. Derfor skal kortbilag til vinterregulativet justeres.

  I de seneste år er der etableret følgende anlæg, som kommunen skal vintervedligeholde:

  - Fortov på Hartkornsvej syd for Kirkevej.

  - Fortov på Hartkornsvej nord for Kirkevej.

  - Ny cykelgangsti på sydsiden af Bachersmindevej og fortsættelsen langs Krudttårnsvej ud for Kålmarken.

  De ændrede skoledistrikter betyder, at kommunen ikke længere skal sneryddes/salte fortov og cykelsti på Vierdiget, der nedklassificeres ud for det nye byggeri. Endvidere er strækningen D B Dirchsens Alle nord for Ndr Dragørvej blevet opgraderet til skolevej.

  Grundlæggende er ovenstående strækninger allerede i praksis håndteret som nævnt i den udstrækning de har været ændret/etableret. Der har dog manglet den formelle udpegning i vinterregulativet.

  LOVE/REGLER:

  Vintervedligeholdelse er omhandlet i henholdsvis Vejloven og Privatvejsloven. Tidligere var der en separat lov kaldet Lov om renholdelse og vintervedligeholdelse. Selve vinterregulativet vil blive revideret svarende til nye lovhenvisninger mv. snarest.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Justeringerne af vinterruterne vil ikke medføre ændringer i økonomi eller personale.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. oktober 2018.

  Bilag

 • 3
  Frigivelse - handicapvenlige tiltag 2018
  Sagsid.: 18/4018

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler frigivelse af anlægspulje til handicapvenlige tiltag 2018, der er afsat i anlægsbudget 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 104.100 kr. til handicapvenlige tiltag 2018 og, at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-10-2018

  Forslag fra T:

  At udvalget frigiver 100.000 kr. til Handicaprådet, som Handicaprådet selv kan prioritere.

  For stemte:

  3 (T+C)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Forslag fra A:

  At der etableres dørpumpe og markering ved handicaptoilettet i Hollænderhallen

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Forslag fra A:

  At restbeløbet fra Handicappuljen i 2018 overføres til handicappuljen for 2019 med henblik på ændring af belægningerne på fortov.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Forslag fra A:

  At der opsættes cykelstativer ved Kongevejen, som beskrevet i sagen.

  For stemte:

  3 (A+V)

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har afsat 104.100 kr. i anlægsbudget 2018 til etablering af handicapvenlige tiltag.

  Ved møde i Handicaprådet i Dragør Kommune den 22. august 2018 indstillede Handicaprådet, at afsætte penge til handicapvenlige tiltag i 2018 til et eller flere af følgende punkter:

  - Etablering af dørpumpe og markering ved handicaptoilettet i Hollænderhallen. Etablering heraf koster anslået ca. 25.000 kr. Hollænderhallen har ikke selv budget til at håndtere udgiften, hvorfor denne foreslås bekostet af anlægspuljen Handicapvenlige tiltag 2018.

  - Ændring af belægningerne på det sydlige fortov på Kirkevej fra Dragørhjørnet (Bellano) til kirken og Wiedergården til taktile fliser. Etablering heraf koster anslået ca. 185.000 kr., hvilket i sig selv overstiger anlægspuljen.

  - Opsætning af cykelstativer ved Kongevejen, dels ved Dragørhjørnet, og dels ved gågadens udmunding mod havnen. Dette med ønske om at de af butikkerne løst opsatte cykelstativer på Kongevejen kan forlanges fjernet, da stativer/cykler ofte fylder ind i ganglinjen. Etablering af fx 10 cykelstativer på Kongevejen i regi af Vej- og Gartnerafdelingen koster anslået ca. 30.000 kr.

  Administrationen vil foreslå, at iværksætte etablering af dørpumpe og opsætning af faste cykelstativer langs Kongevejen for anslået 55.000 kr. De resterende 49.100 kr. kan enten anvendes til udførelse af en første etape af taktile fliser på Kirkevej eller alternativt afvente vedtagelse af budget 2019 med tanke på en samlet større etablering i 2019, hvis der findes midler til handicapvenlige tiltag i budget 2019.

  Det skal nævnes, at Handicaprådet har yderligere ønsker til anlæg. Eksempelvis ønsker Handicaprådet tiltag med henblik på bedre adgang til strand og badefaciliteter. Administrationen fremkommer med forslag hertil i separat sag på et senere tidspunkt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Disponering af pulje inden for budget 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Det er Handicaprådet i Dragør Kommune, der ved seneste møde har foreslået de nævnte handicapvenlige tiltag.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tiltagene vil være i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik om at understøtte initiativer som fremmer tilgængelighed for alle.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. oktober 2018.

  Økonomiudvalget den 25. oktober 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 1. november 2018.

 • 4
  Drøftelse af arrangementer på kommunens arealer 2018
  Sagsid.: 18/4046

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget vedtog på møde den 14. august 2018, at der skulle udarbejdes en liste over årets arrangementer i BEPU i oktober, til drøftelse. Denne foreligger nu.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter udviklingen og omfanget af arrangementer i byen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-10-2018

  Udvalget tager oversigten til efterretning. Udvalget får ny evaluering efter sæsonen 2019 med særlig fokus på weekender/helligdage med mange arrangementer.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget vedtog på møde den 14. august 2018, at der skulle udarbejdes en liste over årets arrangementer, til drøftelse.

  Listen er vedlagt sagen, og der er for hvert arrangement angivet en farvekode, som peger på, hvilken geografi arrangementet har fundet sted i.

  Der har ikke været anmeldt arrangementer i marts og november, mens august og september topper med henholdsvis 16 og 13 arrangementer. Herudover fordeler arrangementerne sig mere jævnt over resten af året.

  Groft fordelt ser en optælling af arrangementerne således ud:

  Filmoptagelser:

  6

  Lokale begivenheder:

  12

  Markeder o.l.:                   

  11

  Kulturnatsarrangementer:

  5

  Cirkus:         

  2

  Sport/motion:                   

  9

  Cykelløb:

  8

  Vejfester:     

  5

  Diverse:

  11

  Dragør har lagt asfalt til en del cykelløb i årets løb, lige som der har været flere filmoptagelser. Hertil kommer cirkus, og ligheden mellem disse arrangementer er, at de primært er stablet på benene af kræfter uden for kommunens grænser.

  Administrationen vurderer, at det primært er i perioden fra slutningen af juli og 1½ måned frem, der giver en større belastning af by og havn. Hertil kommer cykelløbene, som har en vis indflydelse på trafikafviklingen i kommunen. Administrationen har i forlængelse heraf afvis cykelløb i den gamle by.

  Der har i 2018 ikke været markeder udefra, der har besøgt Dragør som led i turneer fra by til by.

  Det største nye arrangement, som har præget gadebilledet i 2018 har været Dragør Madmarked. Her har der over fire weekender været streetfood-marked på havnen, hvilket har været understøttet af musik og lignende underholdning. Madmarkedet har ifølge arrangøren været en succes, og der er allerede forespurgt om muligheden for en gentagelse i 2019.

  En del af begivenhederne i september hænger sammen med Kulturnatten, der sammen med kokkekonkurrencen ”En bid af Dragør” også er nye på listen.

  Den største belastning i forhold til turister finder normalt sted i juli måned. Det afløses af en august, der er stærkt præget af arrangementer med kommunens egne borgere som primær målgruppe.

  Administrationen opererer efter et ”først-til-mølle”-princip, hvor lovlige, anmeldte og gennemførlige arrangementer får retten til at benytte en plads eller et område.

  Overordnet set er efterspørgslen efter gaderum i Dragør primært båret af lokale arrangementer, lige som det non-kommercielle fylder mest. Butikker og borgere giver over for administrationen udtryk for vekslende holdninger til de mange events.

  Der kan ikke gives noget retvisende svar på, om begivenhederne generelt medfører en højere omsætning hos de lokale virksomheder – det afhænger helt af det enkelte arrangements natur og geografi.

  Kommunens Vej- og Gartnerafdeling mærker ikke noget til en øget driftsbelastning grundet arrangementer.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs-, og Planudvalget den 9. oktober 2018.

  Bilag

 • 5
  Godkendelse af udkast til vandforsyningsplan 2018-2027
  Sagsid.: 18/4021

  RESUMÉ:

  Med baggrund i vandforsyningslovens § 14 er der udarbejdet forslag til revideret vandforsyningsplan for planperioden 2018-2027. Planen erstatter den tidligere vandforsyningsplan fra 1997.

  Forvaltningen har, i henhold til § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, vurderet, at planforslaget ikke udløser et behov for miljøvurdering.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  forslaget til revideret Vandforsyningsplan 2018 – 2027 fremlægges for offentligheden i 8 uger og fremsendes samtidig til HOFOR A/S og Sundhedsstyrelsen.

  2.

  at

  screeningsafgørelsen sendes i høring hos berørte myndigheder.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-10-2018

  Ad 1+2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget er på mødet den 17. oktober 2017 orienteret om, at Dragør Kommunes vandforsyningsplan skal revideres og at revisionen vil ske inden for rammerne af gældende bekendtgørelse.

  Vandforsyningsplanen er kommunens og borgernes overblik over den nuværende og fremtidige forsyning med vand til drikkevand og andre formål. Samtidig er planen grundlaget for kommunens administration af vandforsyningsområdet og vandforsyningernes grundlag for udbygning af vandforsyningsanlæg og forsyningsstruktur.

  Vandforsyningsplanen omfatter primært den forsyningstekniske del af vandforsyningsområdet og bruges bl.a. til at sikre borgerne godt og tilstrækkeligt vand inden for planperioden. Det indebærer, at vandforsyningen skal fungere tilfredsstillende både teknisk og hygiejnisk, at ledningsnettet renoveres og evt. udbygges, samt at der opnås god forsyningssikkerhed.

  Vandforsyningsplanen indeholder bl.a. målsætninger for vandforsyningsområdet, en prognose for vandbehovet, en teknisk beskrivelse af vandforsyningen, samt en plan for hvilke handlinger der skal udføres for at opnå målsætningerne i planperioden.

  I planforslaget er der fastsat mål for:

  · Forsyningsstruktur og vandforbrug

  · Grundvandsressourcen

  · Vandkvalitet

  · Kapacitet og forsyningssikkerhed

  · Miljø, klima og ressourcer

  Forvaltning har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer foretaget en screening af planen og vurderet, at planen ikke udløser et behov for miljøvurdering. Afgørelsen skal i høring hos berørte myndigheder, og afgørelsen bliver offentliggjort sammen med den endelige godkendte vandforsyningsplan.

  LOVE/REGLER:

  Lovhjemlen for udarbejdelse af en vandforsyningsplan er § 14 i Miljøministeriets Lov nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning m.v.

  Lovhjemlen for screeningsafgørelsen af planforslaget er § 8, stk. 2 i bekendtgørelse af lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det vurderes, at kravene i Vandforsyningsplanen kan afholdes indenfor gældende driftsbudgetter.

  Indførelse af krav til drikkevandsbesparende tiltag i fremtidige kommunale bygninger og ved renovering af eksisterende kommunale bygninger kan i nogle tilfælde betyde øgede udførelses- og driftsomkostninger.

  Der er udgifter til lønninger til hjemmesidetekst, oplysninger og opdateringer på Dragør Kommunes hjemmeside, samt diverse tiltag til beskyttelse af boringer.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Planforslaget er udarbejdet med inddragelse af HOFOR A/S.

  Planforslaget skal offentliggøres med en frist på 8 uger for fremsættelse af indsigelser.

  Samtidig med offentliggørelsen sendes planforslaget til HOFOR A/S, Sundhedsstyrelsen samt andre relevante myndigheder og institutioner.

  Screeningsafgørelsen skal i høring hos berørte myndigheder.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Revisionen af vandforsyningsplanen har taget afsæt i miljøpolitikken og i den tidligere vandforsyningsplans målsætninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. oktober 2018.

  Økonomiudvalget den 25. oktober 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 1. november 2018.

  Bilag

 • 6
  Mødeplan 2019
  Sagsid.: 18/3666

  RESUMÉ:

  Mødeplanen for 2019 indstilles til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødeplan 2019 godkendes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-10-2018

  Godkendt, for så vidt angår udvalgets egne møder.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-10-2018

  Godkendt, for så vidt angår udvalgets egne møder.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2018

  Godkendt, med undtagelse af at fastelavnsmandag den 4. marts 2019 friholdes for møde.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Anette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Forslag til mødeplan 2019

  Der er udarbejdet forslag til mødeplan 2019. Indholdet er beskrevet nedenfor. Alle møder vedr. budgetproces 2020 er lagt ind som udkast, men afventer beslutning herom.

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder, som afholdes på torsdage.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så afholdes det lukkede møde kl. 17.00 inden det åbne møde.

  Det åbne møde begynder kl. 19.00. Hvis der er temamøde forud for kommunalbestyrelsesmødet, flyttes det lukkede møde dog til efter det åbne møde.

  Mødet den 30. januar er en onsdag.

  Mødet den 3. oktober vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Temamøder:

  Der er indlagt 10 temamøder. Møderne afholdes inden kommunalbestyrelsesmøderne, og de varer som udgangspunkt fra kl. 17.00-

  18.00.

  Økonomiudvalget:

  Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Møderne den 14. maj 2019 og den 11. juni 2019 er en tirsdag.

  Mødet den 19. september 2019 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social- og Sundhedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på mandage kl. 17.00.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage kl. 17.00.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage kl. 17.00.

  Skoleudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 13. maj er en mandag.

  Miniseminar:

  I 2019 er der indlagt 3 miniseminarer tirsdag den 26. februar, tirsdag den 21. maj og tirsdag den 12. november 2019.

  Budgetseminar:

  Der er indlagt budgetseminar fredag den 15. marts og mandag/tirsdag den 2.-3. september 2019.

  Infomøde om budget

  Der er i 2019 indlagt et infomøde om budget tirsdag den 19. marts 2019. Infomødet er for borgere og foreninger.

  Budgethøringsmøder:

  Der er 2019 indlagt et budgethøringsmøde tirsdag den 20. august 2019. Høringsmødet er for borgere og foreninger.

  Kommunaløkonomisk Forum (KØF):

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 10. januar og fredag den 11. januar 2019.

  KL Børn og Unge Topmøde:

  KL afholder Børn og Unge Topmøde torsdag den 31. januar og fredag den 1. februar 2019.

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 21. marts og fredag den 22. marts 2019.

  Teknik og Miljø´19:

  KL afholder Teknik og Miljø´19 konference torsdag den 25. april og fredag den 26. april 2019.

  Social- og Sundhedspolitisk Forum:

  KL afholder Social- og Sundhedspolitisk Forum torsdag den 9. maj og fredag den 10. maj 2019.

  Kultur- og Fritidskonference 2019

  KL afholder Kultur- og Fritidskonference onsdag den 15. maj og torsdag den 16. maj 2019

  Folkemøde på Bornholm

  Der afholdes Folkemøde på Bornholm fra torsdag den 13. juni til søndag den 16. juni 2019.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2018.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. oktober 2018.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. oktober 2018.

  Skoleudvalget den 11. oktober 2018.

  Økonomiudvalget den 25. oktober 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 1. november 2018.

  Bilag

 • 7
  Anlægsregnskab for forøgelse af kapaciteten på skoleområdet
  Sagsid.: 14/487

  RESUMÉ:

  Der aflægges anlægsregnskab for projektet ”Forøgelse af kapaciteten fra 7,5 til 8 spor”, ved udbygning af kapaciteten på Nordstrandsskolen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  anlægsregnskabet for forøgelse af kapaciteten fra 7,5 til 8 spor godkendes.

  2.

  at

  mindreforbruget på 2.274.653 kr. i anlægsregnskabet tilføres kassen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-10-2018

  Ad 1+2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Anlægsbevilling:                 18.600.000 kr.

  Anlægsudgift:                    16.325.347 kr.

  Mindreudgift:                     2.274.653 kr.

  Anlægsudgiften har, beløbet sig til 16.325.347 kr., hvilket er 2.274.653 kr. mindre end bevilliget.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Mindre udgiften tilgår kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By, Erhvervs- og Planudvalget den 9. oktober 2018.

  Økonomiudvalget den 25. oktober 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 1. november 2018.

  Bilag

 • 8
  Anlægsregnskab for udbygning af St. Magleby Skole
  Sagsid.: 12/848

  RESUMÉ:

  Der aflægges anlægsregnskab for projektet: Udbygning af St. Magleby skole.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  anlægsregnskabet for projektet udbygning af St. Magleby skole godkendes.

  2.

  at

  mindreforbruget på 404.206 kr. i anlægsregnskabet tilføres kassen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-10-2018

  Ad 1+2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for projektet.

  Ombygning, Skoleprojekt, bevilling:

  500.000 kr.

  Udbygning af St. Magleby skole, bevilling:

  45.000.000 kr.

  Samlet anlægsbevilling:    

  45.500.000 kr.

  Anlægsudgift:                   

  45.095.794 kr.

  Mindreudgift:          

  404.206 kr.

  Anlægsudgiften har beløbet sig til 45.095.794 kr., hvilket er 404.206 kr. mindre end bevilliget.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Mindre udgiften tilgår kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. oktober 2018.

  Økonomiudvalget den 25. oktober 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 1. november 2018.

  Bilag

 • 9
  Anlægsregnskab for renovering af Dragør Søbad
  Sagsid.: 13/1844

  RESUMÉ:

  Der aflægges anlægsregnskab for renovering af søbadet i Dragør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  anlægsregnskabet for renovering af Dragør Søbad godkendes.

  2.

  at

  mindreforbruget på 129.241 kr. i anlægsregnskabet tilføres kassen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-10-2018

  Ad 1+2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Anlægsbevilling:

  6.680.200 kr.

  Anlægsudgift:         

  6.550.959 kr.

  Mindreudgift:

  129.241 kr.

  Anlægsudgiften har, beløbet sig til 6.550.959 kr., hvilket er 129.241 kr. mindre end bevilliget.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Mindre udgiften tilgår kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. oktober 2018.

  Økonomiudvalget den 25. oktober 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 1. november 2018.

  Bilag

 • 10
  Meddelelse - Opfølgning vejsyn 2018
  Sagsid.: 18/3018

  RESUMÉ:

  Opfølgning på vejsyn afholdt den 11. september 2018.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-10-2018

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget afholdt vejsyn 2018 den 11. september 2018.

  Det endelige program med rute og bemærkninger til opfølgning fremgår af vedlagte bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. oktober 2018.

  Bilag

 • 11
  Meddelelse - Status for lokalplanlægningen
  Sagsid.: 18/3939

  RESUMÉ:

  Orientering om status og processer for rekvirerede lokalplaner og mulige nye lokalplaner – sammenholdt med andre større planopgaver.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-10-2018

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Med baggrund i de aktuelt rekvirerede lokalplaner giver vedlagte skema en oversigt og status over verserende og kommende lokalplanopgaver, opdelt i kategorierne:

  A. Bestilte lokalplaner og iværksat lokalplanlægning (2)

  B. Bestilte lokalplaner, der afventer endeligt opdrag/materiale fra rekvirent (3)

  C. Lokalplaner på vej, der ikke konkret er bestilt (3)

  D. Lokalplanlægning på lidt længere sigt (3)

  Forvaltningen har udarbejdet proces- og tidsplaner for sideløbende gennemførelse af de 2 lokalplaner i kategori A: udbygning i ”Madsens Krog” samt tagterrasser i villaområder, hvor der stiles mod, at der foreligger en vedtaget lokalplan henholdsvis medio 2019 og primo 2020.

  Såfremt flere af de øvrige lokalplaner bliver aktuelle samtidig, vil en prioritering i lokalplanarbejdet være nødvendig. Konsulentbistand kan i et vist omfang være en mulighed.

  Varetagelse af lokalplanlægningen skal også ses i sammenhæng med gennemførelse af følgende andre større planopgaver de kommende år:

  - Planstrategi 2021 (afklaring af temaer og stillingtagen til omfang af kommuneplanrevision, udarbejdelse og borgerinddragelse),

  - Kommuneplanrevision 2021, hvor der stiles mod en samlet ajourføring af den gældende kommuneplan,

  - Kystbeskyttelsesprojekt / digeplanlægning, hvor der skal udvikles et konkret projekt via en konkurrenceform, og hvor der fortsat skal arbejdes med finansieringsmodel og inddragelse af ejere og interessenter.

  LOVE/REGLER:

  Tilvejebringelse af lokalplaner og kommuneplan sker i henhold til lov om planlægning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. oktober 2018.

  Bilag

 • 12
  Meddelelse - Anlægsplan, status
  Sagsid.: 15/392

  RESUMÉ:

  Sagen handler om status på kommunens anlægsprojekter.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-10-2018

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har revideret den samlede oversigt over anlægsprojekter med angivelse af, hvornår de enkelte projekter er planlagt udført og hvornår de enkelte projekter behandles politisk. Oversigten er vedlagt.

  Af planen fremgår det, at projekternes første fase er, at der gennemføres undersøgelser og projekt, dernæst træffes politisk beslutning om at frigive midlerne, før arbejderne kan sættes i gang.

  Mange af projekterne udføres over flere år. Derfor er projekterne stadig i gang og anlægsregnskaberne ikke afsluttet.

  Oversigten vil løbende blive revideret, og ny oversigt fremsendt til udvalgets orientering en gang i kvartalet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. oktober 2018.

  Bilag

 • 13
  Meddelelse - Boligbyggeri på ejendommen Søvej 39 og 39A
  Sagsid.: 18/2774

  RESUMÉ:

  Orientering om status på forvaltningens dialog med nabo til byggeriet.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-10-2018

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget har på mødet den 14. august 2018 anmodet om en status på dialogen med nabo til boligbyggeriet Søvej 39 og 39A.

  Dragør Kommune har den 25. oktober 2016 meddelt byggetilladelse. Det endelige niveauplan er fastlagt den 1. september 2017.

  Herefter er der anmeldt påbegyndelse af byggearbejde den 18. september 2017. Det igangværende byggearbejde er stadig igangværende og er derfor ikke færdigmeldt.

  I forbindelse med byggearbejdet har der været klager i forbindelse med byggeriet.

  Klagerne har omhandlet støj fra byggeriet, placering af naboskel, overfladevand, opstilling af mandskabsvogn, højden på byggeriet og terrænregulering.

  I forhold til fastsættelse af niveauplanet, så er dette blevet påklaget til Statsforvaltningen, hvortil der endnu ikke er truffet afgørelse.

  Det kan oplyses, at forvaltningen den 30. august har haft møde med ejeren af ejendommen Søvej 41, som er nabo til boligbyggeriet. På mødet blev der rejst 5 spørgsmål, som blev besvaret på mødet og aftalt 6 punkter hvor forvaltningen vil vende tilbage med svar.

  Der er enighed om at der er en god dialog og at der pt. ikke udestår ubesvarede spørgsmål.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. oktober 2018.

 • 14
  Meddelelse - Ny skurby - vækstmiljø for virksomheder
  Sagsid.: 16/3581

  RESUMÉ:

  Udvalget har på møde den 14. august 2018 ønsket en status for ny skurby.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-10-2018

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal kunne etableres en ny skurby bag den gamle skurby, med mindre maritime og gæsterelaterede virksomheder. Administrationen er bemyndiget til at forhandle og indgå kontrakt med den valgte projektejer på de vilkår, som er besluttet af kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017.

  Desværre har det vist sig mere kompliceret end forudsat at etablere nye træbygninger tæt på den gamle skurby og det sårbare miljø omkring havnen og den gamle by. De tekniske og brandmæssige krav medførte, at den nye skurby ikke blev klar til sommeren 2018. Projektejeren har dog ikke opgivet ideen, så sammen med kommunens administration og Hovedstadens Beredskab har man i august-september 2018 drøftet udfordringerne.

  Status er, at projektejeren nu udarbejder et oplæg til løsning samt en brandteknisk redegørelse af projektet, som skal sandsynliggøre, at projektet kan gennemføres. Administrationen vil herefter tage stilling til det indkomne og hvis projektet bliver anderledes end skitseret, eller hvis det ikke kan lade sig gøre, vil sagen komme til ny politisk behandling i By-, Erhvervs- og Planudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. oktober 2018.

 • 15
  Meddelelse - Status på vandindvinding efter fund af pesticid
  Sagsid.: 18/4025

  RESUMÉ:

  HOFOR har fremsendt en status om den aktuelle indvinding i Dragør, efter fund i sommer 2018 af pesticidet DMS i drikkevandet.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-10-2018

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Primo juni 2018 blev kommunalbestyrelsen orienteret om, at der var konstateret fund af et nyt pesticid i drikkevandet i bl.a. Dragør. Det medførte at Dragør Vandværk blev taget ud af drift, indtil der blev skabt overblik over koncentrationerne i de enkelte indvindingsboringer.

  I vedlagte statusnotat fra HOFOR fremgår det, at drikkevandet fra de to vandværker i Dragør leverer drikkevand, som overholder drikkevandskravene, men at der er to indvindingsboringer, som fortsat er taget ud af drift pga. for højt indhold af pesticidet DMS.

  Fundet af DMS betyder, at den lokale indvinding er reduceret med ca. 15 %, fra 374.000 m3 til forventet 319.000 m3 årligt.

  HOFOR er i gang med at undersøge og planlægge et forsøg med rensning af råvand for pesticider, herunder DMS. Herudover undersøger HOFOR driftstiltag i Dragør, som konsekvens af den mindre indvinding. Den lokale indvinding er derfor reduceret pt, men der arbejdes med teknikker, som kan betyde at indvindingen igen kan øges.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. oktober 2018.

  Bilag

 • 16
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 9. oktober 2018

  Allan Holst (A) orienterede om ejerdag i HOFOR den 8. november 2018.

  Invitationen bliver eftersendt.

  Morten Dreyer (O) spurgte til Espersens byggeri.

  Peter Læssøe (T) spurgte til tidsplan for spildevandsplanen.

  Helle Barth (V) spurgte til retablering af Nordre Strandvej. Og udfordring ved redningsvej på Jan Timanns Plads.

  Peter Læssøe (T) spurgte til hullet i Kirkevej.

  Katrine Tolstrup (C) spurgte til udrykninger i St. Magleby om natten.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).