Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 6. november 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).
 • 1
  Forslag til temaer og proces for planstrategi og kommuneplan
  Sagsid.: 18/2542

  RESUMÉ:

  Senest i 2021 skal kommunalbestyrelsen vedtage en revideret kommuneplan. Dette sker hvert 4. år jf. planloven. En kommuneplan er en samlet plan for kommunens samlede arealanvendelse baseret på kommunalbestyrelsens mål og forventninger indenfor en 12 årig periode.

  Forud for kommuneplanen skal der udarbejdes en planstrategi jf. planloven. Planstrategien har primært fokus på den overordnede strategi for kommunens fysiske udvikling og på det videre arbejde med kommuneplanen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at By-, Erhvervs- og Planudvalget drøfter forslag til temaer og overordnet proces for kommende planstrategi og kommuneplan med henblik på, at forvaltningen kan udarbejde oplæg til endelig beslutning i januar.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-11-2018

  Punktet blev drøftet og godkendt.

  Udvalget oversender sagen til kommunalbestyrelsen til orientering.

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 12. juni 2018 blev forventninger og ønsker til indhold og proces for planstrategi og vision drøftet i Økonomiudvalget. Her gik drøftelserne blandt på at fastholde visionen fra forrige planperiode og arbejde videre med den. Derudover ønskede flere at Unesco-udpegningen skal indgå i kommende planstrategi. Endelig var der ønske om temaarrangement i forbindelse med planstrategi. Administrationen har indarbejdet disse ønsker i oplæg til proces.

  Overordnet proces – strategi og konkrete rammer forbindes i

  højere grad

  Administrationen foreslår en proces, hvor sammenhængen mellem planstrategien og kommuneplanens rammer for fysisk planlægning synliggøres i højere grad. Administrationen foreslår at gøre dette ved at afvikle et tættere tidsmæssigt forløb mellem de to planer, at lade 4 tværgående temaer for udviklingen forbinde planerne og ved at lade borgere og politikere komme tættere på udarbejdelsen af begge planer indenfor de 4 temaer.Se tegning over processen i bilag.

  Forslag til 4 strategiske temaer

  Der lægges op til at planstrategien beskriver følgende 4 strategiske temaer, hvor man vil drøfte potentialer for udviklingen:

  • Den nære boligkvalitet
  • Nye øjne på kulturarven
  • Den robuste kystkommune
  • Dragør i verden

  Derudover vil visionen ”Fremtid med forankring” vedtaget i november 2016 sætte rammen i planstrategien, men kan samtidig også være genstand for debat. Læs vision i bilag.

  Udvikling af kommunens arealer, faciliteter og strategiske indsatser kræver en løbende afvejning af interesser af lokalpolitikerne. Og der vil altid være udfordringer og dilemmaer heri, men også store potentialer. I høringen af planstrategien vil der være fokus på de forskellige strategiske retninger indenfor hvert af de 4 temaer. Jf. oplæg til temabeskrivelser i bilag.

  De 4 strategiske temaer vil i forskellig grad skulle udmøntes til konkrete rammer og retningslinjer for lokalplanplanlægning i den efterfølgende proces med udarbejdelse af kommuneplanen. Administrationen vil fremlægge en nærmere proces for udarbejdelse af kommuneplanen i første halvår 2019 – herunder forslag til inddragelse af borgere.

  Revision af kommuneplanen

  I forbindelse med vedtagelsen af planstrategien skal det jf. planloven besluttes om kommuneplanen skal revideres i sin helhed eller om der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige områder i kommunen.. Denne beslutning vil blive lagt op i forbindelse med drøftelse og godkendelse af forslag til planstrategi i første halvår 2019

  Det vil dog være en konsekvens af vedtagelse af forslag til 4 strategiske temaer og den overordnede proces, at der vil ske en fuld revision af alle afsnit som berøres af de 4 temaer i kommuneplanen.

  Derudover forventer administrationen at indstille, at alle øvrige afsnit i kommuneplanen ajourføres og at kommuneplanen samles i et dokument. Sidst kommuneplanen blev revideret i sin helhed var i 2009.

  Opgaven for de politiske udvalg

  Opgaven med udarbejdelse af Planstrategi og Kommuneplan ligger hos By, Erhvervs- og Planudvalget. Udvalget bærer forslag videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  By, Erhvervs- og Planudvalgets engagement i sagen vil som udgangspunkt være:

  · Nov.2018 - Behandling af forslag til temaer og overordnet proces for kommende planstrategi og kommuneplan

  · Nov.2018 - Opstartsarrangement med Kommunalbestyrelsen

  ”Kvalitet i byrum på havn og i by” - workshop med Gehl arkitekter.

  Administrationen og Gehl arkitekter vil gennem en case om ”Kvalitet i byrum på havn og i by” give et eksempel på hverdagens udfordringer med at binde udvikling af konkrete arealer og byrum op på visioner og strategisk tænkning.

  · Januar 2019 - Vedtagelse af forslag til temaer og overordnet proces for kommende planstrategi og kommuneplan

  Første halvår 2019:

  · Vedtagelse af forslag til planstrategi og nærmere proces for kommuneplan

  · Høring og debat af planstrategi igangsættes

  · Evt. temadrøftelse – herunder drøftelse af politisk deltagelse i de fremadrettede borgerrettede arrangementer

  Andet halvår 2019:

  · Behandling af høring og debat

  · Vedtagelse af Planstrategi

  · Igangsættelse af aktiviteter for Kommuneplan

  LOVE/REGLER:

  Planloven, LBK nr. 287 af 16/04/2018.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Planstrategien vil blive udsendt til debat/høring som beskrevet i sagsfremstillingen i mindst 8 uger jf. planloven, når By-, Erhvervs- og Planudvalget har vedtaget et forslag.

  Administrationen forventer at anbefale flere borgerrettede arrangementer eller tiltag udover den lovpligtige høring i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanen. En nærmere proces vil blive præsenteret i første halvår 2019.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommuneplanen og planstrategi skal være forenelig med kommunens politikker, strategier og handleplaner.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6.november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

  Bilag

 • 2
  Landzonetilladelse til ridehal, genbehandling
  Sagsid.: 18/2184

  RESUMÉ:

  Behandling af en tilrettet ansøgning om landzonetilladelse til en kombineret ridehal og hestestald på ca. 1500 m2, på landbrugsejendommen Ndr. Dragørvej 12.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35, til den ansøgte hal med en placering med længderetning nord-syd, vinkelret på Ndr. Dragørvej, på betingelse af,

  - at der ikke forekommer erhvervsmæssigt oplag uden for hallen, og

  - at facader fremtræder i en afdæmpet farve og med mat overflade, så der ikke skabes lysreflekser.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-11-2018

  Godkendt.

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved mødet i BEPU den 14.8.2018 blev behandlet en ansøgning om landzonetilladelse til en ride- og erhvervshal på 1950 m2 på ejendommen Ndr. Dragørvej 12. Hallen var påtænkt anvendt og indrettet med ridehal, hestebokse og maskinhal.

  Udvalget besluttede at meddele afslag til det ansøgte, men tilkendegav samtidig, at udvalget var sindet at give tilladelse ved fornyet ansøgning alene til ridehal og hestebokse på ca. 1500 m2.

  Sagsfremstilling fra behandlingen i BEPU er vedlagt som bilag.

  Med e-mail af 18.9.2018 har ansøger fremsendt en tilrettet ansøgning, der omfatter en kombineret ridehal og hestestald på ca. 1500 m2 (Bilag).

  I ansøgningen beskrives 2 placeringsmuligheder, henholdsvis langs med Ndr. Dragørvej og vinkelret på Ndr. Dragørvej. Ansøger foretrækker en placering langs med vejen.

  De 2 placeringsmuligheder er vist på vedlagte kortbilag, som også viser placeringen af den større hal i den første ansøgning.

  Forvaltningen vurderer, at hallen ved en placering langs med Ndr. Dragørvej (placering A på oversigtskort) vil fremtræde mere dominerende end ved en placering vinkelret på vejen (placering B på oversigtskort).

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 35, stk. 1 og 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er gennemført nabohøring i forbindelse med den oprindelige ansøgning.

  Det vurderes, at fornyet nabohøring ikke har været fornøden, da der med det tilrettede forslag er sket en reduktion i det bebyggede areal.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. november 2018.

  Bilag

 • 3
  Terrænregulering ved Søndre Strandvej, genbehandling
  Sagsid.: 13/2416

  RESUMÉ:

  Behandling af sag om lovliggørelse af udført terrænregulering i haveareal ved Søndre Strandvej på ejendommen Strandjægervej 28, på baggrund af afsluttet klagesag og fornyet tilrettet ansøgning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der tages stilling til en af følgende løsningsmuligheder:

  1.

  at

  den foreslåede terrænregulering med delvis sænkning af terrænet i skelbræmmen 2,5 m fra stiskel, godkendes som ansøgt,

  Eller

  2.

  at

  den foreslåede terrænregulering ikke godkendes som tilstrækkelig imødekommelse af nabohensyn, samtidig med at det anbefales at fremsende en ansøgning om lovliggørelse, hvor terrænreguleringen følger niveauet for den offentlige sti i hele skelbræmmen 2,5 m fra skel mod sti.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-11-2018

  Ad 2

  Godkendt.

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af en udført terrænregulering på ejendommen Strandjægervej 28.

  Sagens forhistorie:

  I 2016 behandledes en sag om godkendelse af en regulering af terrænet, i form af en terrænhævning, i havearealet på ejendommen Strandjægervej 28, i grundens sydøstlige hjørne ud til Søndre Strandvej og den offentlige sti langs grundens nordlige skel.

  Ved nabohøring fremkom en indsigelse fra genboen, Strandjægervej 26B, med hensyn til oplevede indbliksgener.

  Efter behandling i BEPU den 10.5.2016 og i kommunalbestyrelsen den 26.5.2016 blev sagen tilbagesendt til BEPU med henblik på udvalgets besigtigelse af forholdene.

  Udvalgets medlemmer besigtigede forholdene i forbindelse med genbehandling af sagen i BEPU den 7.6.2016.

  Det blev her overfor kommunalbestyrelsen anbefalet, at den gennemførte terrænregulering ikke godkendes.

  Ved møde i kommunalbestyrelsen den 21.6.2016 blev det besluttet ikke at godkende terrænreguleringen, begrundet i indblik i forhold til genboen, samt det forhold, at mere omfattende terrænreguleringer som den aktuelle kan medføre en uheldig udvikling med hensyn til indbliksgener og regnvandsafledning for ejendomme langs Sdr. Strandvej med lavtliggende haver.

  Sagsfremstilling mv. fra denne behandling er vedlagt som bilag.

  Klagesag:

  Kommunens afgørelse, som har hjemmel i byggeloven, blev efterfølgende påklaget til Statsamtet.

  Efter at Statsamtet i første omgang hjemviste sagen til yderligere formel begrundelse for afgørelsen, blev truffet en fornyet afgørelse, stadig baseret på kommunalbestyrelsens afgørelse.

  Denne udbyggede og fornyede afgørelse af 27.11.2017 er vedlagt som bilag.

  Ejeren af Strandjægervej 28 påklagede ikke den fornyede afgørelse.

  Ansøgning om lovliggørelse:

  Efter gentagne henvendelser til ejer om initiativ til lovliggørelse, fremsendes i april 2018 et første forslag til reduktion af terrænhævningen.

  Efter dialog med ansøgers rådgiver fremsendes et revideret forslag til ændring af terrænreguleringen i august 2018.

  Dette forslag omfatter en tilpasning af terrænet i forhold til skel mod Sdr. Strandvej samt en delvis afgravning i skelbræmmen langs del offentlige sti til niveau, svarende til bunden af tidligere ”trampolin-grav”. Herved etableres en sænket terrasse. Del af opfyldningen langs stien opretholdes som højbed, sikret med ”stendige” langs stiskellet. Beskrivelse og skitse er vedlagt.

  Høring:

  Det fremsendte forslag til lovliggørelse blev sendt til høring hos klager/genbo Strandjægervej 26B, der i første omgang foreslog et ”mæglingsmøde” med ejeren af Strandjægervej 28.

  Ejeren afviste at deltage i et sådant møde og fastholdt sin ansøgning om lovliggørelse.

  Med skrivelse af 16.9.2018 fremsender genboen Strandjægervej 26B et høringssvar til den ansøgte lovliggørelse af terrænreguleringen (Bilag).

  Det anføres her bl.a., at den skitserede reduktion af terrænhævningen ”langt fra vil afhjælpe uacceptable indbliksgener” til haven Strandjægervej 26B.

  Der foreslås en løsning med afgravning af terrænet til niveau med stien, 4,5 m ind på grunden.

  Ansøger har med e-mail af 9.10.2018 kommenteret høringssvaret (Bilag) og bemærker, at han ikke finder, at ansøgningens forslag medfører ”uacceptable indbliksgener”, som anført af genboen. Det fremsendte forslag til lovliggørelse af terrænreguleringen fastholdes.

  Forvaltningens bemærkninger og vurdering:

  Forvaltningens tidligere anbefaling af at godkende den oprindelige terrænregulering var primært begrundet i det forhold, at der forløber en sti mellem de to ejendomme, samt i det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip, om at der skal være et rimeligt forhold mellem det passerede og sagens udfald. Dette betyder at indgrebet/afgørelsen ikke må være uforholdsmæssig indgribende i forhold til det resultat som opnås med afgørelsen.

  Dette princip skal også iagttages ved behandling af den aktuelle ansøgning.

  Omfanget af terrænreguleringen kan vurderes i forhold til byggelovgivningens bestemmelser om hævede opholdsarealer fx i haver, der i henhold til bygningsreglementet skal holdes min. 2,5 m fra skel.

  En kompromisløsning mellem de to nabosynspunkter kunne på denne baggrund bestå i at reducere terrænhævningen langs stien til niveau for stien i hele skelbræmmen 2,5 m fra skel.

  Ved evt. efterfølgende ansøgning/godkendelse af småbyggeri i haven, fx i form af lysthus eller lign., skal bygningens højde måles ud fra et niveauplan, der fastsættes med udgangspunkt i det oprindelige terræn.

  LOVE/REGLER:

  Byggelovens § 12-13 og Bygningsreglement 2010.

  Byggelovens § 13 omhandler de hensyn omkring ulemper for omkringliggende grunde, der skal iagttages ved terrænregulering.

  Den for området gældende Byplanvedtægt nr. 8 indeholder ikke bestemmelser om terrænregulering.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslaget til lovliggørelse har været i høring hos klager/genbo.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. november 2018.

  Bilag

 • 4
  Tilbygning i Dragør gamle bydel, genbehandling
  Sagsid.: 17/3860

  RESUMÉ:

  Behandling af tilrettet ansøgning om tilbygning til beboelse, som erstatning for nuværende udhus, på ejendommen Vartovslængen 8.

  Projektet er tilrettet på baggrund af tidligere afslag og tilkendegivelse fra udvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der tages stilling til en af følgende løsningsmuligheder:

  1.

  at

  tilbygningen godkendes som ansøgt med ensidigt tagfald og med en facadehøjde mod nord på 3,44 m, 

  Eller

  2.

  at

  der meddeles afslag på ansøgningen, men at udvalget opfordrer til at ansøge om en udformning med en reduceret facadehøjde mod nord, der både tilgodeser mindre dominans i bybilledet og nabohensyn.  

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-11-2018

  Ad 2

  Godkendt.

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved udvalgsmødet i BEPU den 6.3.2018 blev der meddelt afslag til en ansøgning om lokalplangodkendelse af en tilbygning på ejendommen Vartovslængen 8, begrundet i de særlige forhold omkring placeringen ved grænsen til bevaringsområdet og det nordfor beliggende villaområde.

  Udvalget tilkendegav dog samtidig at være sindet at godkende et ændret projekt med en lavere tilbygning uden sadeltag og høj rejsning.

  Sagsfremstilling fra udvalgsbehandlingen 6.3.2018, med tilhørende projekttegning er vedlagt.

  Det meddelte afslag er efterfølgende påklaget til Planklagenævnet. Denne klagesag verserer stadig.

  Ansøger har på denne baggrund besluttet at ansøge om lokalplangodkendelse af et tilrettet projekt, med en lavere tilbygning i en udformning med ensidigt tagfald, som anbefalet af udvalget.

  Det ændrede projekt er udformet med taghældning mod nord på ca. 15 grader. Dette medfører en facadehøjde ved skel mod nord på 3,44 m.

  Projekttegning er vedlagt.

  Plangrundlag:

  Tilbygningen på 29 m2 respekterer bestemmelserne om udhuse i Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel, med hensyn til størrelse og udformning.

  Det ansøgte forudsætter dog dispensation fra lokalplanens bestemmelse om facadehøjde.

  Selv om den ansøgte tilbygning, i lighed med eksisterende udhus, sammenbygges med nuværende vinkeltilbygning, så fraviger den samlede ansøgte bebyggelse det byplanprincip med fritliggende hovedhuse på den nordlige del af grunden, som beskrives i lokalplanen.

  Godkendelse af det ansøgte skal derfor i givet fald ske i dispensationens form, hvorfor der er gennemført nabohøring i henhold til planlovens regler.

  Høringssvar:

  Der er modtaget 3 høringssvar fra de omboende, der er vedlagt som bilag.

  Naboen mod nord, Løkkestien 1, gør indsigelse mod den ansøgte tilbygning, som findes at stride mod lokalplanens formål og en række specifikke bestemmelser om byggeris udformning. Det ansøgte findes at påføre visuel gene i form af den høje nordfacade i naboskel.

  Der er vedlagt foto-visualisering af dette forhold.

  Hvis der i givet fald meddeles dispensation, anbefales det, at højden reduceres mest muligt ind mod deres have.

  Naboen mod vest, Vartovslængen 6, har ingen indsigelse til det ansøgte.

  Genboen mod øst, Stettinstræde 13, har ingen indvendinger mod det ansøgte, men ser dog helst det første projekt med sadeltag gennemført.

  I sine bemærkninger til høringssvarene finder ansøger, at det reviderede projekt overholder lokalplanen (Bilag).

  Dragør Bevaringsnævn:

  Ved møde i Bevaringsnævnet den 25.9.2018 blev det reviderede projekt for en tilbygning med ensidigt tagfald, Vartovslængen 8, drøftet.

  Nævnet besluttede at udtale til det reviderede projekt, at det fandt tilbygningen for dominerende, især ved sin placering ved indgangen til den gamle bydel, og anbefalede, at tilbygningen blev væsentligt lavere.

  Forvaltningens vurdering:

  En generel vurdering af den ansøgte tilbygning i forhold til Lokalplan 25 fremgår af sagsfremstillingen til behandlingen af det første projekt i BEPU den 6.3.2018.

  Med hensyn til facadehøjden mod nord i det tilrettede projekt, skal følgende bemærkes:

  Facadehøjden kan reduceres ved en taghældning på 10 grader.

  Ved ensidig hældning mod egen gårdhave kan facadehøjden reduceres til 3 m mod nord (illustreret som model A på vedlagte principsnit), og ved taghældning mod nord kan facadehøjden mod nord reduceres til 2,4 m (illustreret som model B på vedlagte principsnit).

  I den sidste model kan sammenbygning med nuværende bebyggelse samt regnvandsafledning til egen grund dog være kompliceret.

  Den vedlagte skitse med principsnit viser også profilet for først ansøgte og ikke godkendte tilbygning.

  Efterfølgende dialog med ansøger:

  Vurdering af muligheder for at reducere facadehøjde mod nord har efterfølgende været forelagt ansøger, der i sit svar (bilag) bemærker, at en lavere taghældning vil begrænse indretningsmulighederne, at regnvandsafledning ved en løsning med tagfald mod egen gård ikke er hensigtsmæssig, og at en reduktion af bygningshøjden ved at reducere højden til kip i det oprindelige sadeltags-forslag, i givet fald er at foretrække.

  LOVE/REGLER:

  Ejendommen er omfattet af Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel, jævnfør beskrivelsen i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er gennemført nabohøring i henhold til planlovens regler, og der foreligger udtalelse fra Dragør Bevaringsnævn, jævnfør sagsfremstillingen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. november 2018.

  Bilag

 • 5
  Beslutning om principper for konkurrence om kystbeskyttelsen
  Sagsid.: 18/2957

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede 21. juni 2018 overordnede principper for fremtidens kystbeskyttelse af Dragør Kommune - herunder at kystbeskyttelsesprojektet skal konkretiseres gennem en konkurrence.

  Denne sag opridser principperne for en kommende konkurrence. Udvalget skal efterfølgende godkende oplæg til konkurrenceprogram og endelig procesplan i første halvår 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  principperne for konkurrence om kystbeskyttelse tages til efterretning med henblik på at få udarbejdet et udkast til konkurrenceprogram.

  2.

  at

  administrationen bemyndiges til at afsøge mulighed for fondsmidler til dækning af projekt- og/eller anlægsomkostninger.

  3.

  at

  der meddeles en anlægsbevilling på kr. 200.000 til fortsatte tekniske undersøgelser – herunder præcis modelberegning af digehøjder, opstart på konkurrenceprogram og at rådighedsbeløbet frigives per 1. januar 2019.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-11-2018

  Ad 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Der lægges op til en konkurrence, hvor der udvikles tre skitseforslag, som integrerer den tekniske, rekreative og æstetiske/visuelle værdi af kystbeskyttelsen. Skitseforslagene udvikles i løbende dialog med politikere og repræsentanter for grundejerforeningerne henblik på hensyntagen til lokal viden og idéer. 

  Når der er fundet en vinder, udarbejdes der et samlet dispositionsforslag. Kommunalbestyrelen godkender det endelige projekt til udførsel.

  Ved at godkende principper for en konkurrence kan administrationen udarbejde et oplæg til program for konkurrencen – herunder igangsætte forundersøgelser og planlægge involveringen af interessenter.

  Udvalget vil efterfølgende skulle godkende det endelige oplæg til konkurrenceprogram samt en endelig procesplan i første halvår 2019. Der er endnu ikke en endelig procesplan, men konkurrenceforløbet forventes afsluttet ultimo 2019/primo 2020.

  Principper for konkurrence om kystbeskyttelse

  Herunder gengives anbefalingerne til principper for konkurrencen i kort form. Principperne kan læses i fuld længde i bilaget ”Principper for konkurrence om kystbeskyttelse i Dragør”.

  1. Konkurrenceform: Konkurrencen tilrettelægges som en åben konkurrenceform (parallelkonkurrence/opdrag) fordi den giver god mulighed for dialog og inddragelse undervejs. Konkurrenceformen er egnet til projekter, hvor den endelige finansieringsmodel og tidsplan ikke er kendt på forhånd.

  2. Organisering: Der nedsættes et bedømmelsesudvalg og en eller flere, følgegruppe(r).

  Bedømmelsesudvalget har mandat til at udpege en vinder. Bedømmelsesudvalget har til opgave at vurdere, hvilket forslag som bedst opfylder konkurrenceprogrammets krav og intention. Beslutning om det endelige projekt til udførsel efter konkurrencen skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Der vil være politisk repræsentation fra hvert parti i bedømmelsesudvalget.

  Følgegruppen/erne vil bestå af repræsentanter for grundejerforeningerne på delstrækningerne langs kysten, idet grundejerne som udgangspunktet skal finansiere kystbeskyttelsen, og samtidig skal være med til at sikre lokal indpasning.

  3. Konkurrenceproces og borgerinddragelse: Tilrettelæggelsen af konkurrencen sker ud fra et princip om, at processen skal være transparent og fremmende for projektet gennem løbende information og med en konstruktiv dialog med grundejere og politikere om løsningsmulighederne. Inddragelsen vil primært ske gennem programudvikling og i samarbejdet med de udøvende teams.

  4. Resultat: Resultatet af konkurrencen er tre skitseforslag for de tekniske og arkitektoniske kystbeskyttelsesløsninger. Vinderen får mulighed for at udarbejde et samlet dispositionsforslag. Der vil primært blive arbejdet med den konkrete løsning for diget/anlægget langs kysten, men der vil også blive undersøgt perspektiver for, hvordan kommunen kan sikre sig en robust kystbeskyttelse i et længere perspektiv.   

  5. Økonomi: Konkurrencen forventes afholdt indenfor en ramme på 2 millioner med følgende overslag: rådgiver – honorar (500.000 kr.), Fagdommere (100.000 kr.), Honorar til tre deltagende teams (900.000 kr.), teknisk og juridisk rådgivning til konkurrencen (250.000 kr.), dispositionsforslag (250.000 kr.).

  Sammenhæng med de øvrige faser

  I bilag kan findes en oversigt over det samlede forløb for kystbeskyttelsesprojektet i 4 faser, hvor konkurrencen udgør fase 2.

  LOVE/REGLER:

  Etablering af kystbeskyttelse er reguleret af kystbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 78 af 19.januar 2017 om kystbeskyttelse med senere ændringer). I kystbeskyttelsesloven kapitel 1a er fastsat en særlig regulering og proces for vedtagelse af fælles kystbeskyttelsesprojekter, som gennemføres i kommunalt regi.

  Administrationen har været i dialog med kystdirektoratet, som anbefalede at Dragør Kommune venter med at igangsætte kapitel 1a processen til der er truffet overordnede principielle beslutninger, og der foreligger et skitseprojekt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 3.300.000 kr. i 2019 i budgettet til kystbeskyttelse. 2 millioner af disse er disponeret til konkurrence.

  I alt er der frigivet 800.000 kr. i august 2018. I denne sag søges om yderligere frigivelse af 200.000 kr. De frigivende midler anvendes til opstart af konkurrence og til forundersøgelser.

  Administrationen vil derudover iværksætte en fondsscreening med henblik på at afsøge muligheder for medfinansiering af projektomkostninger og/eller anlægsomkostninger. Gennem tidlig fondsdialog tilrettelægges en plan for ansøgning og involvering af fonde i udviklingsprocessen. Her forventer administrationen bl.a. at søge pulje afsat i samarbejde mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania.

  De samlede anlægsomkostninger herunder projekteringsomkostninger kan pålægges et senere oprettet digelag og vil ikke påvirke kommunens service- og driftsramme udover udlæg til projektering og konkurrence. Både fremtidige og afholdte udgifter vil indgå i den samlede finansiering af diget. Dette forudsætter dog at digeprojektet gennemføres.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der har været afholdt en forhøring og offentlig debat om de overordnede spørgsmål om de kommende diger i januar og februar 2018. Resultatet af borgerinddragelsen er tilgængelig i databasen:

  https://www.dragoer.dk/debatdiger

  Strategi for borgerinddragelse i konkurrencefasen fremgår af sagen, og vil være del af den endelige procesplan.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. kommuneplanrevision 2017, risikostyringsplan 2014 og klimatilpasningsplan 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6.november 2018.

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

  Bilag

 • 6
  Borgermøde om kystbeskyttelse
  Sagsid.: 18/2957

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede 21.juni 2018 overordnede principper for fremtidens kystbeskyttelse af Dragør Kommune - herunder at forvaltningen skal indkalde til halvårlige borgermøder om kystbeskyttelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at By-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at det første af de halvårlige borgermøder, erstattes af en skriftlig orientering på kommunens hjemmeside og i lokalpressen, samt at den første borgerdialog afvikles før sommeren 2019 som optakt til borgerinddragelsen i konkurrence om kystbeskyttelsen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-11-2018

  Anbefales over for KB.

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Begrundelsen for forslag om at udskyde første borgermøde er, at den aktuelle sag om ”Principbeslutning om konkurrence for kystbeskyttelse” ikke vurderes at have indhold, som er borgerrettet, idet sagen primært handler om proces og organisering. Derfor foreslår administrationen i stedet at orientere skriftligt på kommunens hjemmeside og i lokalpressen om sagen. Første borgerdialog foreslås afholdt som optakt til kommende konkurrence, når der foreligger et program for konkurrence og en nærmere plan for borgerinvolvering.

  Sagen behandles i forlængelse af sag om ” Principbeslutning om konkurrence for kystbeskyttelse” i By-, Erhvervs- og Planudvalget 6. november 2018.

  LOVE/REGLER:

  Etablering af kystbeskyttelse er reguleret af kystbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 78 af 19.januar 2017 om kystbeskyttelse med senere ændringer). I kystbeskyttelsesloven kapitel 1a er fastsat en særlig regulering og proces for vedtagelse af fælles kystbeskyttelsesprojekter, som gennemføres i kommunalt regi.

  Administrationen har været i dialog med kystdirektoratet, som anbefalede at Dragør Kommune venter med at igangsætte kapitel 1a processen til der er truffet overordnede principielle beslutninger, og der foreligger et skitseprojekt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Læs sag om ” Principbeslutning om konkurrence for kystbeskyttelse” behandlet i By-, Erhvervs- og Planudvalget 6. november 2018.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. kommuneplanrevision 2017, risikostyringsplan 2014 og klimatilpasningsplan 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

 • 7
  Opfølgning på udvikling af det vestlige byggefelt på havnen
  Sagsid.: 17/1408

  RESUMÉ:

  Der gives en status på den videre udvikling af det vestlige byggefelt på havnen og lægges op til beslutning om videre forløb.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der for den nordøstlige del af byggefeltet udarbejdes tegninger af et nyt havnekontor med tilhørende faciliteter med udgangspunkt i et pladsbehov på ca. 510 kvm., samt at der udarbejdes en tidsplan, der sætter en ramme for opførelsen af et nyt havnekontor, herunder en midlertidig genhusning mens byggeriet står på.

  2.

  at

  der for det nordvestlige felts vedkommende tages stilling til, om der skal arbejdes videre med et åbent spor med midlertidige aktiviteter og indkaldelse af forslag, eller om der skal arbejdes videre med et biograf/kulturhusprojekt i samarbejde med Biografforeningen.

  3.

  at

  der for den sydøstlige del af feltet indgås en lejeaftale, såfremt der kan findes et lejeniveau, der vil gøre en flytning realistisk for den virksomhed, som administrationen er i dialog med.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-11-2018

  Ad 1

  Ændringsforslag fra C:

  C gruppen foreslår at;

  ad 1 udsættes til udvalget har modtaget en status på udmøntningen af den tidligere afsatte 10 mio. kr. pulje til havnens udvikling og en endelig tidsplan for udmøntningen af det vedtagne budget, hvor AOV har afsat midler til havnekontor.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling ad 1

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt, med tilføjelse af at tegninger og procesplan godkendes politisk.

  Ad 2

  Ændringsforslag fra A:

  Sagen oversendes til BFKU for behandling, dog således at sagens behandling vedr. planmæssige forhold sker i BEPU.

  Godkendt.

  Ad 3

  Ændringsforslag fra A

  Indstillingen følges og lejeaftale forelægges ØU.

  Godkendt.

  Bemærkning:

  Udvalget er positivt indstillet på at røgeriets udeservering udvides i byggefeltet.

  Kenneth Gøtterup (C) begærede sagen i KB jf styrelseslovens § 23.

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  På Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2018 blev følgende vedtaget vedrørende det vestlige byggefelt på havnen:

  1. At der for den nordøstlige del af feltet (byggefelt III) fremlægges et forslag til politisk behandling i 2. kvartal 2018 til havnerelaterede aktiviteter, som f.eks. værksteder og havnekontor.
  1. At der for det nordvestlige område (værftsgrunden) dels igangsættes en proces, der afklarer mulighederne for midlertidige aktiviteter i det gamle værft, som f.eks. kulturelle aktiviteter, streetfood-faciliteter, maritime værksteder mm., dels sættes en ramme for fremtidige blivende aktiviteter på værfts-grunden til politisk behandling i 3. kvartal 2018, og at der herefter iværksættes en proces med inddragelse af borgere, foreninger og andre interesserede med henblik på at etablere et multifunktionshus med f.eks. velkomstcenter, kulturhus, mødested mm. Denne proces iværksættes som en åben invitation til de forskellige interessenter.
  1. At der for det sydøstlige hjørne (byggefelt II) foretages en afsøgning af potentielle nye lejere, som kan blive tilbudt lejeaftaler med udgangspunkt i en valuarvurdering.

  Der foreligger nu resultater af administrationens forarbejde.

  Ad 1. nordøstlig del

  For hvad angår den nordøstlige del (byggefelt III), så har administration og havnekontor i fællesskab gennemgået behov for faciliteter og kvadratmetre vedrørende havnens drift. Området foreslås at rumme tre overordnede aktiviteter, nemlig havnekontor, værksteder og indendørs lagerrum samt udendørs faciliteter. Disse aktiviteter ventes at kunne rummes på ca. 510 kvm, og tager højde for praktisk daglig brug, arbejdsmiljøregler og basale behov.

  Den bebyggelige del af området rummer i udgangspunktet 524 kvm. Hertil kommer ca. 295 kvm, der ikke må bebygges af hensyn til brandsikkerhed. Nogle af disse kan muligvis udnyttes til udendørs faciliteter, således at der kan frigives plads til masteskur o.l. 

  Om der kan bygges yderligere i de 295 kvm vil afhænge fuldstændig af en konkret vurdering af brandsikkerhed.

  Havnekontoret råder i dag over ca. 500 m2, heraf godt 300 m2 som bebygget areal.

  Ad 2, værftsgrunden

  På den nordvestlige del af feltet (værftsgrunden) har processen afventet den tidligere lejers byggeplaner. Kontrakten på grunden er i Økonomiudvalget den 25. oktober 2018 forlænget til og med november 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget behandlede på møde den 12. september 2018 et forslag om kulturhus og biograf på havnen, og besluttede, at forvaltningen i samarbejde med Dragør Biografforening skulle afdække mulighederne for at søge fondsmidler til etablering af et kulturhus og biograf.

  Biografforeningen har med udgangspunkt i denne beslutning haft en dialog med Lokale- og Anlægsfonden, og det bør afklares, om der skal arbejdes videre af dette spor, eller om den tidligere beslutning om at arbejde med midlertidige aktiviteter og en inddragelsesproces skal følges.

  Administrationen bemærker, at en biograffunktion alene formentlig ikke vil være i tråd med lokalplanen, idet det forudsættes, at facaden skal have publikumsrettede faciliteter.

  Dragør Røgeri har desuden efterspurgt en udvidelse af den eksisterende terrasse på 3-4 meter ind i byggefeltet, samt en udvidelse ud mod kajen. Sidstnævnte vil ikke være i overensstemmelse med lokalplanen.

  Ad 3, sydøstligt felt

  Med hensyn til det sydøstlige hjørne (byggefelt II) har administrationen haft en dialog med grejbutikken Bue-Net, der ikke på forhånd er afvisende over for at flytte sine aktiviteter til Dragør Havn.

  Bue-Net gør dog opmærksom på, at en eventuel flytning vil være helt afhængig af den husleje, der skal betales, og at der ønskes sikkerhed omkring byggegodkendelse af et evt. projekt. Bue-Net estimerer at have et pladsbehov på ca. 1200 kvm., heraf er en aflåselig gård bag butik og lager essentiel. Selve den bebyggelige del af feltet er på 1289 kvm, hertil kommer brandbælte på 139 kvm, som igen muligvis kan bruges til udendørs aktiviteter. Administrationen iværksætter en valuarvurdering af grunden for at afklare, om der kan opnås enighed om huslejeniveau, og dermed om en flytning er realistisk.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

  Bilag

 • 8
  Parkering på private fællesveje A.P. Møllers Allé
  Sagsid.: 17/4110

  RESUMÉ:

  Grundejerforeningen A.P. Møllers Allé, ønsker etableret standsnings- og parkeringsforbud på de private fællesveje i foreningens område. Administrationen forudser, at det vil medføre flytning af parkerede biler fra erhvervsområdet til to af Kommunens overordnede trafikveje Ndr Dragørvej og A.P. Møllers Allé.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Dragør Kommune meddeler afslag på Grundejerforeningen A.P. Møllers Allés ansøgning om etablering af standsnings- og parkeringsforbud på de to private fællesveje A.P. Møllers Allé.

  2.

  at

  Dragør Kommune foreslår Grundejerforeningen A.P. Møllers Allé at ansøge om etablering af 2 timers parkeringsrestriktion på de to veje.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-11-2018

  Ad 1

  Ændringsforslag fra A:

  Der indføres parkeringsforbud, men ikke standsningsforbud på A.P. Møllers Allé. 

  For stemte:

  1 (A)

  Imod stemte:

  4 (C+T+V)

  Undlod at stemme:

  2 (O)

  Faldet

  Administrationens indstilling:

  Ad 1

  For stemte:

  4 (C+T+V)

  Imod stemte:

  1 (A)

  Undlod at stemme:

  2 (O)

  Godkendt at der meldes afslag.

  Ad 2

  For stemte:

  6 (C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (A)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Allan Holst (A) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Grundejerforeningen A.P. Møllers Allé har ansøgt om etablering af standsnings- og parkeringsforbud på de private fællesveje i foreningens område A.P. Møllers Allé.

  Administrationen forudser, at det vil medføre flytning af parkerede biler fra erhvervsområdet til to af kommunens overordnede trafikveje, Ndr. Dragørvej og A.P. Møllers Allé, hvilket ikke er hensigtsmæssigt på grund af trafiksikkerhed og fremkommelighed.

  Grundejerforeningen oplyser, at deres ansøgning skyldes mange parkerede biler og lastbiler til gene for den gennemkørende bil- og bustrafik specielt sidst på eftermiddagen/først på aftenen. Endvidere angiver foreningen unødvendigt slid på vejen samt langtidsparkering af lastbiler og trailere. Ansøgningen vedlægges som bilag 1.

  Det er administrationens vurdering, at et erhvervsområde som A.P. Møllers Allé skal have en sådan robusthed, at der indenfor området kan rummes den nødvendige parkering, så denne ikke flyttes ud på kommunens overordnede trafikveje. Med robusthed menes, at man i et erhvervsområde netop skal kunne håndtere parkering på vejareal af såvel personbiler som lastbiler. Endvidere er området hverken skolevej eller boligvej. Administrationen har foreslået grundejerforeningen at ansøge om at indføre 2 timers parkeringsrestriktion på de to veje. Herved undgås længere tids parkering med lastbiler etc. Derimod vil personbiler til fx fitnesscentret i spidsbelastningsperioder fortsat kunne parkere lovligt på de to lokalveje i området.

  Hertil oplyser grundejerforeningen, at de ikke tror, at deres ansøgte skiltning vil medføre flytning af trafik til trafikvejene. De mener, at der er tale om bekvemmelighedsparkering, hvor man smider bilen, så der kan spares skridt. Endvidere henviser de til gener for busdriften med kaotiske situationer samt grundejeres manglende opfyldelse af krav i lokalplan om 1 parkeringsplads pr. 50 m2.

  Administrationen og Movia har ikke haft meldinger om gener for busdriften. Movias operatør oplyser, at der har været og stadig til tider er problemer. Det har ikke bevirket behov for omlægning af busdrift men ind i mellem kraftige manøvrer fx for at kunne komme rundt i krydsene. Operatørens indtryk er, at det primært er personbiler til sportsarrangementer og fitnesscentret sent eftermiddag og i weekender, der er årsag til gener. Der er ikke noget klart mønster for hvornår, der er gener.

  LOVE/REGLER:

  Skiltning med standsnings- og parkeringsforbud er omfattet af henholdsvis Vejloven/privatvejsloven og Færdselsloven, hvor henholdsvis Dragør Kommune er vejmyndighed og politiet færdselsmyndighed.

  Dragør Kommune har forespurgt politiet, som har tilkendegivet, at en 2 timers parkeringsrestriktion kunne være en god løsning. Politiet vil følge Dragør Kommunes beslutning i sagen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen har orienteret grundejerforeningen A.P. Møllers Allé om sin vurdering af konsekvenserne ved etablering af de ønskede skiltning og har foreslået foreningen at ansøge om at indføre fx 2 timers parkeringsrestriktion på de private fællesveje. Derved undgås langtidsparkering af fx lastbiler, hvorimod gæster til en af foreningens egne grundejere Fitnesscentret fortsat kan nå deres ærinde indenfor den fastsatte tidsgrænse.

  Grundejerforeningens bestyrelse kan til dels forstå administrationens vurdering men tror ikke, at det vil ske.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Flytning af parkering fra de private fællesveje på A.P. Møllers Allé til kommunens overordnede veje vil ikke understøtte kommunens trafikpolitik om prioritering af optimal tilgængelighed til de overordnede trafiksystemer.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

 • 9
  Markedsføringspuljen november 2018
  Sagsid.: 18/1246

  RESUMÉ:

  Kongevejens Gadelaug ansøger om støtte til afholdelse af Halloween 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter, om der skal bevilges støtte til afholdelse af Halloween.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-11-2018

  Udvalget besluttede at bevilge 5.000 kr. til Gadelaugets annoncering.

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kongevejens Gadelaug har besluttet at holde aftenåbent til Halloween i år, da erfaringen fra sidste år viste, at der var rigtig mange børn i byen den dag.

  Derfor ansøger Gadelauget om økonomisk støtte til denne aften.

  Budget og aktiviteter på aftenen:

  Udsmykning i alle butikker, som kan genbruges år efter år:

  10.000,-

  Annonce:      

  7.500,-

  Græskar til pynt i hele gaden:       

  1.500,-

  Musik i gaden:

  4.000,-

  i alt for arrangementet:      

  23.000,-

  Der ansøges om økonomisk støtte på i alt 13.000 kr.

  Administrationen bemærker, at det i forhold til puljens retningslinjer primært er annonceringen, som falder ind under formålet.

  Der resterer 11.819 kr. i markedsføringspuljen 2018.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. november 2018.

  Bilag

 • 10
  Evaluering af markedsføringspuljen 2018
  Sagsid.: 18/1246

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på møde den 11. september 2018 at tage en principiel drøftelse af markedsføringspuljen forud for uddeling i 2019, samt at forbruget for 2018 samtidig skal evalueres. Denne evaluering foreligger nu.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter rammerne for den fremtidige uddeling af markedsføringspuljen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-11-2018

  Udvalget drøftede sagen. Forvaltningen fremlægger ny sag med principper for uddeling af markedsføringspuljen, jf. drøftelsen.

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på møde den 11. september 2018 at tage en principiel drøftelse af markedsføringspuljen forud for uddeling i 2019, samt at forbruget for 2018 samtidig skal evalueres.

  Markedsføringspuljen uddeles af By-, Erhvervs- og Planudvalget, og har til formål at støtte synliggørelse og markedsføring af Dragør uden for kommunens grænser. Puljen supplerer kultur- og eventpuljen, der uddeles af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget. Denne pulje er øremærket til aktiviteter.

  Bidraget til markedsføring er en opfordring til en styrket indsats for at få flere gæster fra byen og udefra til de gode arrangementer som afholdes, ud fra vurderingen af at gæsterne bidrager til omsætning i byens butikker, restauranter osv.

  Arrangørerne redegør alene for, om de har udført de markedsføringsaktiviteter som de har ansøgt om og afleverer regninger på udgifter til dette.

  Markedsføringspuljen har i 2018 været på 69.819 kr., og er til dato uddelt således:

  Dragør Sejlklub:                10.000 kr.

  Dragør Havnefest:              20.000 kr.

  Jul i Dragør:                      20.000 kr.

  Kulturnat:                           8.000 kr.

  Således er der på nuværende tidspunkt 11.819 kr. tilbage i puljen for 2018.

  Til sammenligning blev der i 2017 uddelt tilskud til til Dragør Revyen, Museum Amager, Dragør Borgerlige Skyttelaug, Dragør Turistråd og Jul i Dragør.

  I de seneste tre år er puljen blevet tømt, uden det dog har betydet mange afviste ansøgere.

  Administrationen har løbende være i dialog med ansøgerkredsen, og har fået følgende tilbagemeldinger:

  • Der sættes stor pris på den løbende sagsbehandling, som gør at det er muligt at søge med kort varsel
  • Markedsføring er som udgangspunkt ikke kernen i de projekter, der søger. Arrangørerne er koncentrerede om at lave gode arrangementer, og ofte er markedsføringspuljen det lille motiverende skub, som gør, at synliggørelse bliver prioriteret
  • Markedsføringspuljen bliver opfattet som værende ukompliceret at ansøge og afrapportere på, og det er motiverende for ansøgerne.

  Administrationen bemærker i øvrigt, at det alt primært er små og lokale events, som har glæde af puljen. For at undgå misbrug indsendes fakturaer og anden dokumentation for, at tilskuddet er anvendt som tiltænkt. I forhold til arrangementernes øvrige, samlede økonomi afkræves der ikke aflagt samlet regnskab af hensyn til de frivillige, der bruger deres fritid på arrangementer.

  Administrationen anbefaler at der fortsat lægges vægt på at gøre ansøgningsarbejdet ukompliceret for at styrke markedsføringen af Dragør, men det kan overvejes, om puljen i fremtiden skal øremærkes til foreninger, således at der ikke er private og erhvervsmæssige interesser involveret i brug af puljens midler. Administrationen har i flere tilfælde bistået med det praktiske omkring at danne en forening.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. november 2018.

 • 11
  Meddelelse - Klimahandlingsplan 2010 - 2020 for Dragør Kommune
  Sagsid.: 18/4339

  RESUMÉ:

  Status på klimaaftale 2010 – 2020 for Dragør Kommune.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-11-2018

  Til efterretning.

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dette er den 7. rapport over kommunens indsats i forhold til klimaaftalen, som Dragør Kommune indgik i 2010 med Danmarks Naturfredningsforening. CO2 reduktionen er 19,0 % i forhold til 2010 svarende til 3,0 % pr. år. Aftalen omfatter kommunens egen virksomhed: bygninger, vejbelysning og kørsel. Målsætningen er en CO2 reduktion på 3 % om året frem til 2020, og en samlet CO2 reduktion på ca. 27 % i forhold til udledningen i 2010.  

  Med besparelserne er Dragør Kommmune godt på vej til at opfylde aftalen med Danmarks Naturfredningsforening, og når vejbelysning og belysning i kommunens ejendomme er udskiftet til LED, forventes den samlede målsætning på 27 % at være opfyldt.

  Alle kommunens bygninger blev energimærket i 2009, og energimærkningen er brugt som udgangspunkt for de energiforbedringer som er blevet udført via ESCO projektet i perioden 2010 – 2015.

  Aktiviteterne omfatter renovering af varme-, ventilations-, og belysningsanlæg, efterisolering af klimaskærm og tekniske installationer samt udskiftning af vinduer. Desuden er der opsat solcelleanlæg i mindre omfang.

  I 2020 forventer Dragør Kommune at opnå en halvering af energiudgiften pr. m2 til varme, el og vand i de kommunale bygninger i forhold til 2001, hvor kommunen første gang besluttede at investere i målrettede energiforbedringer og CO2 reduktioner. En halvering af energiudgiften svarer til ca. 6 mio. kr. årligt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. november 2018.

  Bilag

 • 12
  Meddelelse - Vejtræer langs Engvej - fældning og genplantning
  Sagsid.: 18/4218

  RESUMÉ:

  Orientering om fældning af 6 asketræer og genplantning af lindetræer langs Engvej ud for spejderhytten.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-11-2018

  Til efterretning.

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Vej- og Gartnerafdelingen har modtaget henvendelse om, og har konstateret, at der er sket nedfald af større grene fra de 6 ældre asketræer udover fortov og kørebane på strækningen af Engvej overfor spejderhytten mellem Drogdensvej og Wiedersvej.

  Der er tidligere fældet et antal asketræer på strækningen på grund af misvækst.

  Flere af de tilbageværende 6 asketræer udviser også tegn på misvækst.

  Da Engvej samtidig er skolevej, vurderes der at være et særligt sikkerhedshensyn at varetage.

  På denne baggrund blev det besluttet af fælde de 6 asketræer og efterfølgende genplante med lindetræer på hele strækningen mellem Drogdensvej og Wiedersvej, svarende til den nyere trærække af lindetræer, der er plantet på strækningen nord for, ud for Blushøj.

  Denne trærække var også en genplantning efter fældning af ældre træer i misvækst.

  Fældningsopgaven er gennemført dette efterår, mens indkøb og plantning af nye træer først bliver i 2019.

  Der vedlægges kortbilag samt foto af asketræerne, hvor trærækken ud for Blushøj kan ses i baggrunden.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Omkostninger til fældning og bortskaffelse vil være ca. 25.000 kr.

  Indkøb af nye træer vil være i størrelsesordenen 25.000 kr.

  Beløbene forudsættes dækket over driftsbudgettet. Indkøb og plantning af nye træer udskydes til 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Orientering om fældning og genplantning blev bragt på kommunens hjemmeside og i Dragør Nyt.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. november 2018.

  Bilag

 • 13
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 6. november 2018

  Kim Dupont (V) spurgte til muligheder for fartdæmpning på Hartkornsvej.

  Annette Nyvang (T) spurgte til HOFORS gravning på Nordre Strandvej.

  Ebbe Kyrø (T) spurgte til bådværftsgrunden.

  Anne Funk (O) spurgte til § 17,4 udvalget om infrastruktur.

  Morten Dreyer (O) spurgte til referater fra Infrastrukturudvalget, samt status for renserigrunden.

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).