Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 4. december 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Orientering om ny struktur for erhvervs- og turismefremme
  Sagsid.: 18/5022

  RESUMÉ:

  Regeringen har fremlagt en national politisk aftale og ny lovgivning på erhvervs- og turismeområdet. Der gives en orientering om denne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager den nye struktur for erhvervs- og turismefremme til orientering.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-12-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Erhvervsindsatsen

  Regeringen nedsatte i juni 2017 et forenklingsudvalg, der havde til opgave at udvikle en sammenhængende ambitiøs model for et mere fokuseret og fremtidssikret erhvervsfremmesystem. Udvalget og Det Nationale Turismeforum fremlagde i foråret 2018 deres anbefalinger til ændringer i erhvervs- og turismefremmesystemet, og det har siden medført en politisk aftale med KL og et forslag til ny lovgivning på området.

  Ny lov om erhvervsfremme ventes endelig vedtaget i december 2018, med en ikrafttrædelse i januar 2019.

  Af væsentlige forhold fra aftalen kan nævnes:

  1. At der ud over etablering af en ny Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal etableres 7 tværkommunale Erhvervshuse (og 5 filialer) med udgangspunkt i de eksisterende Væksthuse, hvor deres nuværende specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling gøres tilgængelig for alle virksomheder. I Region Hovedstaden etableres et erhvervshus i København med udgangspunkt i det eksisterende Væksthus Hovedstadsregionen og som noget nyt med en filial i Hillerød.

  2. Der nedsættes tværkommunale bestyrelser til Erhvervshusene med 10 medlemmer, bestående af 4 virksomhedsrepræsentanter, 3 kommunale repræsentanter, 1 repræsentant fra en vidensinstitution, 1 repræsentant fra en arbejdstagerorganisation, 1 medlem fra Regionsrådet samt en observatør fra Erhvervsministeriet. KKR skal varetage den styrende rolle og udpege formanden.

  3. Der må ikke være overlap mellem den tværkommunale indsats i Erhvervshusene og den lokale erhvervsfremmeindsats i kommunerne, hvor arbejdsdelingen vil blive fastlagt ved lov om erhvervsfremme og beskrives nærmere i en rammeaftale mellem regeringen og KL. Yderligere afskæres regionerne ved lov fra egen erhvervsfremmeindsats, herunder også inden for turisme.

  4. Der skal etableres en ny digital erhvervsfremmeplatform, der tager udgangspunkt i virk.dk, og som skal give virksomheder 24/7 adgang til information, vejledning og digitaliserede ydelser om opstart, drift og udvikling af virksomheder mv.

  5. Det Nationale Turistforums anbefalinger fra april 2018 om fokusering af den offentlige turistfremmeindsats følges, hvilket betyder, at den kommunale turistfremmeindsats søges konsolideret i 15-25 destinationsselskaber, der fremover skal varetage den lokale indsats.

  6. De hidtidige midler til turistfremme, der er nu administreret af de Regionale Vækstfora, overdrages til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og disse skal fremadrettet øremærkes til lokale og tværgående turismeprojekter, hvoraf hovedparten af disse dog skal afsættes til en destinationsudviklingspulje, der kun kan søges af de nye destinationsselskaber.

  En stor ændring i den fremtidige struktur bliver, at de regionale vækstfora nedlægges, og at erhvervsstrategierne og midlerne samles under den nationale Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse under Erhvervsstyrelsen.

  Den lokale erhvervsfremme i regi af kommuner / erhvervsråd fastholdes med 1-1 vejledning samt kollektive ydelser, f.eks. virksomhedsnetværk, temamøder, kurser, mentorforløb, facilitering af lokalt samarbejde mellem virksomheder, iværksættere og uddannelsesinstitutioner mm. Aktiviteterne skal primært holdes inden for kommunegrænsen, men må undtagelsesvist række længere ud, hvis den regionale decentrale erhvervsstrategi giver plads hertil.

  Staten lægger op til, at de regionale erhvervshuse skal stå for tværkommunale og regionale aktiviteter, så der ikke opstår overlap mellem lokale og regionale aktørers aktiviteter. Overlap til statslige erhvervsfremmeaktiviteter skal også undgås.

  Det er administrationens vurdering, at det relativt smalle og fokuserede tilbud, som Dragør Kommune i dag tilbyder kommunens virksomheder fint ligger i tråd med den nye struktur, og at der ikke umiddelbart er overlappende indsatser.

  Turismeindsatsen

  Turismeområdet står over for en stor omvæltning, idet staten lægger op til, at de nuværende kommunalt baserede turismeorganisationer nedlægges, og at kommunerne går sammen og erstatter dem af 15-25 destinationsselskaber, hvor også turisterhvervet repræsenteres. Destinationsselskaberne behøver først at være etableret i 2020, og de får stillet en særlig destinationspulje til rådighed til finansiering til turismeprojekter.

  Det primære princip i forhold til den statslige turismefremme er at undgå spild af offentlige midler på grund af overlappende indsatser. Det vil derfor blive forudsat, at al international markedsføring foretages i samarbejde med den nationale turismeorganisation VisitDenmark, og at enkeltkommuner ikke kan bære egne markedsføringsindsatser.

  I hovedstadsområdet overgår Wonderful Copenhagens basisfinansiering fra Region Hovedstaden til Erhvervsministeriet. Der er dermed sikret en statslig finansiering, og Wonderful Copenhagen kan ligeledes søge destinationspuljen. Således er Dragør Kommune i udgangspunktet allerede en del af den storkøbenhavnske destination og behøver ikke foretage sig yderligere i forhold til fremtidig organisering.

  Wonderful Copenhagen vil dog indkalde ”hovedstadsafhængige og turismerelevante” kommuner til drøftelse af, hvordan der sikres en sammenhængende turismeudvikling og markedsføring af de områder i Københavnsområdet, der besøges af turister.

  Administrationen vil i den sammenhæng skabe et overblik over, hvilke aktiviteter, der i dag løses lokalt, og hvilke der løses af Wonderful Copenhagen på vegne af Dragør. Sammen med Wonderful Copenhagens oplæg til, hvordan fremtidens turismeindsats i hovedstadsområdet skal håndteres, tænkes inddraget i udarbejdelse af en revideret erhvervs- og turismestrategi/politik i foråret 2019.

  LOVE/REGLER:

  Vedrører L 73, Forslag til lov om erhvervsfremme.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Omlægningen af erhvervs- og turismefremmen ventes ikke at få konsekvenser for Dragør Kommunes økonomi.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Den nye struktur for erhvervsfremme vil blive indarbejdet i revisionen af erhvervs- og turismestrategien/politikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. december 2018.

 • 2
  Kriterier for markedsføringspuljen
  Sagsid.: 18/1246

  RESUMÉ:

  Der fremlægges forslag til fremtidige kriterier for markedsføringspuljen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget vedtager kriterier for tildeling af midler fra markedsføringspuljen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-12-2018

  Godkendt, med tilføjelse af at ”Puljen primært skal sikre, at kendskabet til Dragør uden for kommunen øges.” samt mindre redaktionelle ændringer.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget drøftede på møde den 6. november 2018 en evaluering af markedsføringspuljen. Udvalget besluttede, at forvaltningen skulle fremlægge ny sag med principper for uddeling af markedsføringspuljen, jf. udvalgets drøftelse. Forslag hertil foreligger nu.

  Der er taget udgangspunkt i de eksisterende kriterier for puljen, som er blevet udbygget med kriterier om, at synliggørelse primært skal ske for at tiltrække gæster fra den anden side af kommunegrænsen, at der kun gives støtte til arrangementer, som endnu ikke er afholdt, og at der gøres klart opmærksom på, at der henvises til kultur- og eventpuljen, når det drejer sig om støtte til aktiviteter.

  Nye kriterier vil efter udvalgets beslutning fremgå af Dragør Kommunes hjemmeside, lige som information herom vil fremgå af kommuneannoncen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. december 2018.

  Bilag

 • 3
  Tagrenovering i Strandparken
  Sagsid.: 18/4430

  RESUMÉ:

  Behandling af ansøgning om ny tagkonstruktion på etagehusene i Strandparken, Afdeling 1, i form af symmetriske sadeltage.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles godkendelse af en taghældning på 35 grader, som dispensation fra Byplanvedtægt 4.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-12-2018

  Sagen sendes tilbage til administrationen. Udvalget ønsker oplyst om hvorvidt der kan etableres en ekstra etage med boliger i forbindelse med tagrenoveringen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Fra Boligselskabet Strandparkens rådgivere er modtaget ansøgning om byggetilladelse til et projekt vedrørende renovering af tagkonstruktionerne for de 12 etageboligblokke i Afdeling 1, som er den ældste del af Strandparkens bebyggelse.

  I første omgang gennemføres en 1. etape omfattende de 3 østligste boligblokke.

  Ansøgningen omfatter ny tagkonstruktion med symmetriske sadeltage med en taghældning på 35 grader.

  Godkendelse af udformningen forudsætter dispensation fra en bestemmelse i den gældende Byplanvedtægt 4, der ikke tillader taghældning over 20 grader.

  Dispensationsansøgningen begrundes bl.a. i pladskrav for ventilationsanlæg mv.

  Ansøgers nærmere begrundelse fremgår af vedlagte ansøgning.

  I ansøgningen refereres til skyggediagram for lysforhold, som viser, at der ikke er væsentlige skyggegener ved en hældning på 35 grader i forhold til 20 grader.

  Visualisering og tegninger af boligblokkene før/efter er vedlagt.

  De er samtidig modtaget ansøgning om byggetilladelse til nye tage på rækkehusene ved Søndre Tangvej / Krudttårnsvej (”kaninburene”), i en udformning med ensidigt tagfald.

  Dette kræver også byggetilladelse. Byplanvedtægten regulerer ikke rækkehusenes tagudformning og der er derfor ikke behov for en politisk behandling af sagen. 

  Visualisering og tegninger af rækkehusene før/efter er vedlagt til orientering.

  LOVE/REGLER:

  Strandparkens bebyggelser er omfattet af ”Byplanvedtægt nr. 4 for et område i Dragør Kommunens sydlige del”, se sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. december 2018.

  Bilag

 • 4
  Ansøgning om dispensation til helårsbeboelse i sommerhus, Rosenlundsvej 11
  Sagsid.: 18/4504

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om dispensation til at bebo sommerhuset, Rosenlundsvej 11 i sommerhusområdet Rosenlund, hele året.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ansøgningen om dispensation til helårsbeboelse ikke imødekommes, da der ikke ses at foreligge sådanne særlige forhold, som kan begrunde en dispensation, jf. planlægningsnotat 01.15, retningslinje nr. 5.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-12-2018

  Forslag fra C:

  At sagen afvises idet der ikke bør gives dispensation.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A:

  At ansøgningen om dispensationen imødekommes, idet det vurderes at der foreligger ganske særlige forhold i form af ansøgerens bidrag til Rosenlunds sammensatte og unikke karakter.

  Dispensationen gøres tidsbegrænset til 10 år, hvor Kommunalbestyrelsen vil søge en afklaring om muligheden for at få ændret områdets status til helårsområde.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T beklager, at der bliver stemt for en dispensation, som ikke er begrundet i ansøgers længerevarende tætte forhold til området.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning af 16. oktober 2018, om dispensation i henhold til planlovens § 40, stk. 2, til at ejer kan bebo sommerhuset Rosenlundsvej 11, hele året (bilag 2).

  Ansøger (ejer) har overtaget sommerhuset 1. september 2018. Ansøger, der udgøres af en mindre familie, motiverer ansøgningen om en dispensation med ønsket om at kunne blive boende i området og Dragør Kommune, som de er meget begejstrede for. Ejer har boet i Dragør af flere omgange.

  Fortilfælde

  Der er gennem de senere år behandlet en række dispensationsansøgninger om helårsbeboelse i Rosenlund. Det pågældende udvalg har i de fleste tilfælde fundet at en ansøgning, hvor der ikke forelå andre konkrete dispensationsbegrundelser, kunne imødekommes, idet det blev vurderet, at der forelå ganske særlige forhold i form af ansøgers bidrag til Rosenlunds sammensatte og unikke karakter. Dispensationerne blev i alle tilfælde gjort personlige og tidsbegrænset til 10 år, hvor Kommunalbestyrelsen ville søge en afklaring af muligheden for at få ændret områdets status til helårsområde.

  Rosenlund er i kommuneplanen udpeget som perspektivområde, med ønske om en konvertering af sommerhusområdet til helårsområde.

  Perspektivplaner betragtes som en langsigtet byudviklingsmulighed, som endnu ikke kan realiseres indenfor det gældende plangrundlag.

  Vurdering

  Forvaltningen henviser til baggrundsnotat 01.15, der er vedhæftet som bilag 1, og som redegør for forudsætningerne for at kunne meddele dispensation i henhold til planlovens § 40, stk. 2. Forvaltningen vurderer, at der i den pågældende ansøgning ikke foreligger sådanne særlige forhold, der kan begrunde en dispensation til helårsbeboelse, jf. pkt. 1 - 5, i baggrundsnotatet.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 40.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. december 2018.

  Bilag

 • 5
  Frigivelse - Genopretning af Dragør Havn
  Sagsid.: 18/5024

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til genopretning af Dragør Havn for 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 2.500.000kr. til genopretning af Dragør Havn og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-12-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2019 er der afsat 2.500.000 kr. til genopretning af Dragør Havn.

  Genopretningen er en løbende proces for udskiftning/fornyelse af havneanlæg som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

  I 2014 og 2016 fik Havnen udarbejdet tilstandsrapporter for henholdsvis Lystbådehavnen (Ny Havn) og Gamle Havn inklusiv Færgehavnen.

  Vedligeholdelsesarbejderne er dels beskrevet og med estimeret udgift i de to rapporter, og dels anslået baseret på tidligere erfaring. Arbejderne er prioriteret ud fra hvor kritiske deres tilstand samt

  Følgende arbejder prioriteres i 2019 for genopretning af havnen:

  1. Reparation af beton samt korrosionsbeskyttelse og reparation af stålspuns i Færgehavnen.

  2. Betonreparationer i Gamle Havn.

  3. Træreparationer i Gamle Havn.

  4. Udskiftning af beskadigede pæle i hele havnen.

  5. Forstærkning af T-stykker på broerne i Ny Havn.

  6. Reparation/udskiftning af elinstallationer i Ny Havn og Jollehavnen. Herunder installation af betalingsstandere for el.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  Såfremt anlægsarbejderne bliver billigere end forventet vil der blive udført øvrige genopretningsopgaver fra vedligeholdelsesplanen.

  Uddrag af rapporter samt oversigt med anslået udgifter er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. december 2018.

  Økonomiudvalget den 13. december 2018.

  Kommunalbestyresen den 20. december 2018.

  Bilag

 • 6
  3. budgetopfølgning 2018 BEPU
  Sagsid.: 18/4304

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på BEPU’s område blevet gennemgået. Der forventes mindreforbrug på kollektiv trafik og Vej & Gartner.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-12-2018

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  3. budgetopfølgning for BEPU

  På BEPU´s område forventes efter september måned et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der primært kan henføres til mindreforbrug på kollektiv trafik og Vej & Gartner.

  I forhold til ovenstående er ikke indarbejdet effekter af igangsatte tiltag vedr. udgiftsstop og udskydelse af ansættelser.

  Generelt om 3. budgetopfølgning

  Den samlede budgetopfølgning for alle sektorer og fagudvalg viser, at Dragør Kommune for 2018 samlet set forventer, at overskride budgettet og servicerammen. Overskridelsen skyldes især merudgifter til det specialiserede socialområde, ældre- og skoleområdet.

  Mindreforbruget på 0,7 mio.kr. udgør 2,3 pct. af det samlede driftsbudget for BEPU

  Den generelle økonomiske status og de igangsatte tiltag er videre be-skrevet i bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det vurderes, at de igangsatte tiltag vedr. udgiftsstop og udskydelse af ansættelser først vil slå fuldt igennem i 4. kvt. Der indstilles ikke yderligere korrigerende tiltag i forhold til budget 2018, jf. bilag 2.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. december 2018.

  Økonomiudvalget den 13. december 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

  Bilag

 • 7
  Forslag fra C - redegørelse fra Movia
  Sagsid.: 18/5124

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-12-2018

  Forslaget blev godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail den 24. november 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”C gruppen foreslår at udvalget træffer beslutning om, at Movia bedes redegøre for, hvor mange aflysninger de har haft på linje 350s de sidste seks måneder, samt hvor mange forsinkelser der har været.

  Motivation: Flere borgere har udtalt at 350s ofte er aflyst. Kommunen betaler for busdriften, hvorfor vi bør følge op på, at vi får det vi betaler for.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. december 2018.

 • 8
  Meddelelse - Status på handicapvenlig adgang til strand og badefaciliteter
  Sagsid.: 18/5030

  RESUMÉ:

  Handicaprådet og forskellige brugere af kommunens badefaciliteter ved Mormorstranden, badeanstalten og den nye badebro har efterspurgt bedre adgang til stranden, vandet og faciliteterne. Administrationen har samlet forslagene i en fælles status og med tanke på en samlet vurdering.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-12-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget godkendte den 28. november 2017, at administrationen udarbejder forslag til adgang for kørestolsbrugere til stranden inklusiv økonomi til behandling i udvalget. Dette baseret på ønske fra Morten Dreyer (O) som opfølgning på drøftelser i Handicaprådet i Dragør.

  Udover Handicaprådet har også forskellige brugere af kommunens badefaciliteter ved Mormorstranden, badeanstalten og den nye badebro efterspurgt bedre adgang til stranden, vandet og faciliteterne. Administrationen har samlet forslagene i en fælles status og med tanke på en samlet vurdering af hvad, der kan arbejdes videre med.

  Følgende ønsker er modtaget:

  - Handicapvenlig adgang til stranden/vandet

  - Bænke på den nye badebro, så ældre ikke skal helt ned på dækket

  - Ekstra håndliste på hver af lejderne på den nye badebro, så der er håndliste i begge sider

  - En egentlig trappe ned i vandet som supplement til lejderne på den nye badebro

  - En ekstra trappeadgang til den nye badebro fra eksisterende bådebro i forthavnen

  - Etablering af ny trappe på badeanstalten

  På den nye badebro er der allerede etableret de ønskede bænke og den supplerende adgang fra bådebroen i forthavnen. Ligeledes bliver der etableret en egentlig permanent trappe på badebroen som erstatning for den midterste af lejderne, ligesom ekstra håndliste til de to øvrige lejdere bliver udført inden badesæsonen 2019.

  På baggrund af ovenstående arbejder administrationen videre med løsninger og faciliteter til en bredere brugergruppe ude på badeanstalten. Ved at fokusere på handicapvenlige tiltag på badeanstalten sikres det, at der er personale til stede, der i muligt omfang kan assistere i sommersæsonen. Dette i modsætning til badebroen, hvor der er smalle adgangsforhold og intet personale.

  Administrationen forventer at kunne fremlægge løsningsforslag til By-, Erhvervs- og Planudvalget til møde i januar eller februar 2019.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De supplerende tiltag på den nye badebro er udført indenfor dennes anlægsramme.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Når der er skitseret konkrete løsninger, påtænkes der iværksat høring af interessenterne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Bedre adgang til badefaciliteterne er i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik ved at understøtte og fremme tilgængelighed.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. december 2018.

 • 9
  Meddelelse - Dragør Havn - Status på anlægsmidler
  Sagsid.: 16/898

  RESUMÉ:

  Udvalget har på møde den 6. november 2018 ønsket status for anlægsmidler afsat i budget 2016-2019 til udvikling af Dragør Havns infrastruktur. 

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-12-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I budget 2016-19 blev der afsat 10 mio. kr. til udvikling af Dragør Havns infrastruktur over 4 år.

  Disponeringen af budgetmidlerne blev behandlet på By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde i maj 2016 samt oktober 2016.

  Administrationen udarbejdede i den forbindelse en prioriteret disponering af budgetmidlerne samt forslag til rækkefølge for de enkelte projekter.

  Udførelsen af projekterne hænger sammen med realisering af erhvervsudviklingen på Dragør Havn.

  Ind til nu er der udført anlægsprojekter for 3.433.530 kr. herunder renovering af toiletter og baderum til gæstesejlere i Gl. Havn, byggemodning til det østlige byggefelt samt bådeplader ved eksisterende moler. Der er på nuværende tidspunkt 6.566.470 kr. tilbage i puljen, som er disponeret, men ikke anvendt.

  Der forventes pt ikke overskydende midler i puljen, når alle besluttede projekter er gennemført.

  Status på anlægsmidlerne fremgår af bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. december 2018.

  Bilag

 • 10
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 4. december 2018

  Anette Nyvang (T) spurgte til dyrebesøgsgården på Ndr. Dragørvej og bumpet på Kystvejen mod Tårnby.

  Helle Barth (V) spurgte til:

  Parkerede lastbiler ved Føtex om morgenen.

  Hvor længe lastbiler må holde i tomgang fx ved Gate Gourmet.

  Sms ordning mht. til HOFOR og vandforsyningen.

  Morten Dreyer (O) spurgte til status for Renserigrunden.

  Ebbe Kyrø (T) spurgte til miljøberedskabet og hjemmesiden.

  Anne Funk (O) spurgte til status på trafikudvalget og skråparkering på Strandlinien.

  Allan Holst (A) orienterede om, at der kommer status fra trafikudvalget i januar.

  Administrationen orienterede om ny byggesagsbehandler og ny rengøringsleder.

  Administrationen orienterede om byggesag.