Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Kenneth Gøtterup (C)
Afbud fra: Ebbe Kyrø (T), Annette Nyvang (T)
Bemærkninger: Kenneth Gøtterup (C) forslog at meddelelsespunkt 9 optages som behandlingspunkt.
Godkendt.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).
Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.
 • 1
  Indledende høring til temalokalplan for tagterrasser og altaner i villakvarterer
  Sagsid.: 18/3772

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. august 2018 at igangsætte en temalokalplan, med henblik på at begrænse størrelsen af tagterrasser og udendørs opholdsarealer i første sals højde.

  Der er planlagt en indledende høring, som skal give mulighed for at indhente kommentarer og idéer fra grundejerne i villakvarterene før den endelige lokalplan udarbejdes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gennemføres 3 ugers indledende høring blandt grundejere i villakvarterer med afsæt i materiale i bilag.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-02-2019

  Godkendt. Udvalget ønsker præcisering af hvilke områder der er indbefattet.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning om igangsætning af en temalokalplan, som begrænser udendørs opholdsrum i første sals højde til maksimalt samlet 15 m2, fremlægges sag om indledende høring af grundejerne i villaområderne.

  Der lægges op til 3 ugers høring med afsæt i materiale i bilag. Formålet er, at indhente idéer og kommentarer fra grundejerne til lokalplanarbejdet. Således vil By-, Erhvervs- og Planudvalget få kendskab til grundejernes holdninger som en del af afsættet før der udarbejdes udkast til lokalplan.

  Temalokalplanen skal have gyldighed for samtlige villakvarterer/parcel-huskvarterer i kommunen.

  Tidsperspektiv

  Det forventes, at By-, Erhvervs- og Planudvalget får fremlagt resultat fra høringen sammen med de bærende principper for kommende lokalplanen i april 2019. Herefter udarbejdes udkast til lokalplan, som godkendes af udvalget før det sendes i høring. Den endelige lokalplan forventes godkendt primo 2020 med forbehold for beslutningsændringer ved de politiske udvalgsmøder.

  Baggrund for sagen

  Temalokalplanen er rekvireret af kommunalbestyrelsen den 30. august 2018 på baggrund af konkret byggesag. Varsel om § 14-forbud iht. planloven i denne sag er afsendt.

  Der er givet bemyndigelse til administrationen til at nedlægge § 14 forbud ved eventuelle byggeansøgninger i villaområder omfattende tagterrasser over 15 m2, indtil ny temalokalplan er vedtaget

  Sammenhæng med kommende kommuneplan

  Problemstillingen om byomdannelse og byfortætning i villakvarterer generelt vil indgå i kommende kommuneplanlægning. Denne temalokalplan tager således forskud på en mindre del af det overordnede kommuneplantema.

  LOVE/REGLER:

  Lokalplanprocessen har hjemmel i planloven, LBK nr. 287 af 16/04/2018.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Se sagsfremstilling.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. februar 2019.

  Bilag

 • 2
  Ansøgning om udstykning til 2 fritliggende enfamiliehuse, Stærevænget 17
  Sagsid.: 18/4100

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om dispensation til udstykning af ejendommen Stærevænget 17, med henblik på opførelse af yderligere et fritliggende enfamiliehus. Grundstørrelsen ved udstykning vil ligge under mindstegrundstørrelse fastsat i deklaration.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget beslutter enten

  1.

  at

  den ansøgte udstykning ikke godkendes, da udstykningen ikke overholder deklarationens bestemmelse om grundstørrelser på min. 700 m²,

  eller

  2.

  at

  den ansøgte udstykning af ejendommen til 2 grunde på henholdsvis 657 m² og 645 m² godkendes.

  Hver grund vil kunne udnyttes til et fritliggende enfamiliehus med dertilhørende sekundære bygninger i henhold til gældende bebyggelsesregulerende bestemmelser.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-02-2019

  Ad 1

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har modtaget en ansøgning om udstykning af ejendommen Stærevænget 17. (bilag 1)

  Udstykningen forudsætter at der meddeles dispensation til overskridelse af bestemmelse om grundstørrelser på min. 700 m² fastsat i deklaration.

  Der ansøges om udstykning til 2 grunde, på henholdsvis 657 m² og 645 m². Den eksisterende bolig på ejendommen tænkes bevaret, og den frastykkede grund påtænkes bebygget med et fritliggende enfamiliehus. Ligeledes bevares eksisterende garage/udhus, men bygningen vil blive delt af det nye naboskel.

  Ansøgningen indeholder ikke et endeligt projekt med konkret placering og udformning af det fremtidige enfamiliehus.

  Grunden med den eksisterende bolig vil overholde en bebyggelsesprocent på max. 30 i henhold til den generelle praksis i kommunens villaområder.

  Den frastykkede parcel udformes som en koteletgrund, med en 3,5 m bred indkørsel (koteletben) fra Stærevænget.

  Opdelingen af ejendommen har taget udgangspunkt i et ønske om ikke at skulle nedrive den eksisterende garage. Det medfører et skelforløb som giver en irregulær grund, der udfordrer bebyggelsesmulighederne i forhold til naboskel.

  Plangrundlag

  Ejendommen er omfattet af en deklaration tinglyst den 2. marts 1956. (bilag 2)

  Deklarationen fastsætter, at ingen parcel må udstykkes med mindre end 700 m² nettoareal eller med mindre facadelængde end 18 m (§ 4 litra A).

  Kommuneplane indeholder rammebestemmelser for byfortætning, der fastsætter, at i visse områder, som her (enkelområde 4.02B), kan mindstegrundstørrelsen nedsættes til 600 m² med henblik på opførelse af fritliggende parcelhuse.

  En eventuel dispensation fra deklarationen er således ikke i strid med kommuneplanen. Kommuneplanen giver dog ikke en umiddelbar ret. Afgørelsen skal træffes på baggrund af et konkret skøn i den enkelte, konkrete sag, ud fra kriterier om hensigtsmæssige byggemuligheder som er sædvanlige for området eller det der tilstræbes for området, grundens udformning og nabohensynet (lysforhold og væsentlige indbliksgener).

  Naboorientering

  Ansøgning har været sendt i naboorientering hos de omboende samt grundejerforeningen Magleby Eng (bilag 3). Der er modtaget indsigelser fra 4 ejendomme: Stærevænget 15, Mågevænget 20, 22 og 24.

  Sammenfattende modsætter de sig alle den ansøgte udstykning og særdeles kommende bebyggelse tættere på, der kan medfører indbliksgener. Endvidere er flere imod en fortætning af boligområdet generelt.

  De gør gældende i deres indsigelser:

  Mågevænget 22 (bilag 4)

  - Ønsker ikke bebyggelse, herunder udnyttet tagetage, der forøger indsigt til sin baghave.

  - Frygter, at anvendelsen af henvisning til kommuneplanens rammebestemmelser om byfortætning i enkelområde 4.02B utilsigtet kan give automatisk præcedens for dispensation til ikke ønskværdige grundstørrelser.

  - Udstykningsforslaget er en ikke ønskværdig ”fortætning” af byggeri på grunden.

  - Mener, at der mangler et forslag til den fremtidige bebyggelse på den frastykkede grund.

  Mågevænget 24 (bilag 5)

  - Udstykningen vil være en forringelse, da bebyggelse vil komme tættere på end ønsket til deres ellers relativt uforstyrrede baghave (støj og indkig).

  Mågevænget 20 (bilag 6)

  - Bekymring for generende indkig i deres hus og have, grundet at kommende byggeri kun kan bygges meget tæt på naboskel.

  - Modstandere af fortætning af bebyggelse i området, da områdets store grunde medfører lys og luft mellem husene. 

  Stærevænget 15 (bilag 7)

  - Udstykningen vil medføre en klar forringelse af ejendomsværdi med tanke på indbliks- og støjgener.

  - Mener at udstykningen er i strid med kommuneplanens rammebestemmelse om min. 600 m² grundstørrelse, da der på Stærevænget 17 ved det nordlige naboskel, er deklareret sikring af en fælles kloakledning ved friholdelse af et areal for bebyggelse. De fremsætter, at ”deklarationsarealet” indskrænker den nye grund, således at det effektive område for mulig bebyggelse kommer godt under de 600 m², som kommuneplanen åbner for og derved er i strid med kommuneplanen.

  Til sidst nævnte, skal det bemærkes, at den ansøgte udstykning overholder principperne for grundstørrelser i kommuneplanen, da et deklareret areal til sikring af fælleskloak ikke har betydning for udregning af grundstørrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Der kan eventuelt meddeles dispensation til grundstørrelserne i henhold til planlovens § 19, stk. 1.

  Naboorientering er foretaget i henhold til planlovens § 20.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgningen har været i naboorientering hos de omboende og i grundejerforeningen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. februar 2019.

  Bilag

 • 3
  Tilbygning i Dragør gamle bydel, nyt projekt
  Sagsid.: 17/3860

  RESUMÉ:

  Behandling af ansøgning med et nyt projekt for en tilbygning på ejendommen Vartovslængen 8.

  Projektet er tilrettet på baggrund af udvalgets tidligere afslag og tilkendegivelse om at ansøge om en udformning med reduceret facadehøjde mod nord.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at tilbygningen godkendes som ansøgt med ensidigt tagfald mod nord, dvs. at der gives dispensation fra bestemmelser i Lokalplan 25 om boliganvendelse af udhuse og tilbygningers sammenbygning med hovedhus.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-02-2019

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved udvalgsmødet i BEPU den 6.11.2018 blev der meddelt afslag til en ansøgning om lokalplangodkendelse af en tilbygning på ejendommen Vartovslængen 8, i form af en tilbygning med ensidigt tagfald mod syd og en facadehøjde mod nord på 3,44 m.

  Udvalget vedtog samtidig at opfordre til at ansøge om en udformning med en reduceret facadehøjde mod nord, der både tilgodeser mindre dominans i bybilledet og nabohensyn (sagsfremstilling fra mødet den 6.11.2019 med tilhørende projekttegning er vedlagt som bilag).

  Udvalget har tidligere meddelt afslag til et projekt med sadeltag.

  Plan og Teknik har nu modtaget en ny ansøgning med et tilrettet projekt, der følger udvalgets tilkendegivelse (Bilag).

  Projektet omfatter en tilbygning med ensidigt tagfald på ca. 10 grader mod nord og en facadehøjde mod nord på 2,4 m.

  I forhold til tidligere forslag ansøges tilbygningen opført helt til vejskel mod Stettinstræde, sammenbygget og i flugt med eksisterende lysthus.

  Plangrundlag:

  Tilbygningen på 29 m2 respekterer bestemmelserne om udhuse i Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel, med hensyn til størrelse og udformning.

  Det ansøgte forudsætter dog dispensation fra lokalplanens bestemmelse om boliganvendelse af udhuse.

  Selv om den ansøgte tilbygning, i lighed med eksisterende udhus, sammenbygges med nuværende vinkeltilbygning, så fraviger den samlede ansøgte bebyggelse det byplanprincip med fritliggende hovedhuse på den nordlige del af grunden, som beskrives i lokalplanen.

  Godkendelse af det ansøgte skal derfor i givet fald ske i dispensationens form.

  Høringssvar:

  Der er gennemført nabohøring i henhold til planlovens regler, og modtaget 2 høringssvar fra de omboende, der er vedlagt som bilag.

  Naboen mod nord, Løkkestien 1, refererer i sit høringsvar til en positiv dialog med ansøger om udformningen af det nye projekt, som ikke giver anledning til bemærkninger. Der refereres til ”model B” på den af forvaltningen udarbejdede principskitse.

  Genboen mod øst, Stettinstræde 13, har ingen bemærkninger til det ansøgte nye projekt, men ser dog helst det første projekt med sadeltag gennemført.

  Dragør Bevaringsnævn:

  Ved møde i Bevaringsnævnet den 25.9.2018 drøftedes et projekt for en tilbygning med ensidigt tagfald mod syd og høj facade mod nord.

  Nævnet besluttede at udtale til dette projekt, at det fandt tilbygningen for dominerende, især ved sin placering ved indgangen til den gamle bydel, og anbefalede, at tilbygningen blev væsentligt lavere.

  Bevaringsnævnets udtalelse forelå ved udvalgets behandling af sagen den 6.11.2018.

  Forvaltningens vurdering:

  Ved udvalgets behandling af sagen den 6.11.2018 forelå en principskitse fra forvaltningen vedrørende de forskellige bygningsprofiler, der er i spil (bilag).

  Det nye projekt følger den skitserede ”model B”, med taghældning mod nord og en facadehøjde mod nord på 2,4 m og facadehøjde mod syd på 3 m.

  Ved en sænkning af facadehøjden mod nord på ca. 1 m i forhold til det tidligere projekt opnås en mindre dominans.

  Ved sammenbygning med det eksisterende lysthus opnås en helhed i bebyggelsens fremtræden mod Stettinstræde.

  LOVE/REGLER:

  Ejendommen er omfattet af Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel, jævnfør beskrivelse af plangrundlag i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er gennemført nabohøring i henhold til planlovens regler, og der foreligger udtalelse fra Dragør Bevaringsnævn, jævnfør sagsfremstillingen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. februar 2019.

  Bilag

 • 4
  Terrænregulering ved Søndre Strandvej/Strandjægervej, genbehandling
  Sagsid.: 13/2416

  RESUMÉ:

  Genbehandling af sag om lovliggørelse af udført terrænregulering i havearealet ved Søndre Strandvej på ejendommen Strandjægervej 28, på baggrund af ny tilrettet ansøgning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ansøgningen om lovliggørelse af terrænreguleringen, ved reducering af terrænhøjden i skelbræmmen langs sti, godkendes, med baggrund i udvalgets tidligere tilkendegivelse om en løsning.

  Det indstilles tillige, at der meddeles en frist frem til den 1. august 2019 med hensyn til færdiggørelse af terrænreguleringen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-02-2019

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved møde i BEPU den 6.11.2018 blev en ansøgning om lovliggørelse af en udført terrænregulering på ejendommen Strandjægervej 28 genbehandlet. Sagsfremstillingen, der blandt andet redegør for sagens forhistorie, er vedlagt som bilag.

  Den foreslåede terrænregulering, i form af en begrænset reduktion af terrænhøjden, blev ikke godkendt som tilstrækkelig imødekommelse af nabohensyn.

  Udvalget vedtog samtidig at anbefale ansøger at fremsende en ny ansøgning om lovliggørelse, hvor terrænets højde følger niveauet for den offentlige sti mellem Strandjægervej og Søndre Strandvej, i hele skelbræmmen 2,5 m fra skel mod sti.

  Det pågældende skelbræmmeareal er vist på vedlagte skitse.

  Med e-mail af 6.1.2019 (bilag), har Plan og Teknik modtaget en tilrettet ansøgning om ændring af den gennemførte terrænregulering, der følger udvalgets anbefaling.

  Det oplyses, at skelbræmmearealet agtes tilplantet og at arbejdet agtes gennemført i løbet af sommeren.

  Klager og genbo, Strandjægervej 26B, blev orienteret om udvalgets afgørelse af 6.11.2018, og svarede, at de tog udvalgets beslutning og tilkendegivelse til efterretning.

  Den nye aktuelle ansøgning har også været fremsendt til klager/genbo, der har svaret, at den ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

  LOVE/REGLER:

  Byggelovens § 12-13 og Bygningsreglement 2010.

  Byggelovens § 13 omhandler de hensyn omkring ulemper for omkringliggende grunde, der skal iagttages ved terrænregulering.

  Den for området gældende Byplanvedtægt nr. 8 indeholder ikke bestemmelser om terrænregulering.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgningen har været i høring hos klager/genbo.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. februar 2019.

  Bilag

 • 5
  Vejbelysning på private fællesveje
  Sagsid.: 18/5197

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af budget 2019 ønsket at overdrage ansvaret for belysning på private fællesveje til grundejerforeningerne. Budgettet reduceres med 100.000 kr. pr år fra 2020 og efterfølgende år. Administrationen har afdækket konsekvenser som følge af ønsket.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget godkender vedlagte udkast til varselsbrev til afgørelse om overdragelse af betaling for udgifter til vejbelysning på private fællesveje i Dragør Kommune

  ELLER

  2.

  at

  udvalget beslutter, at der ikke arbejdes videre med at opkræve grundejerne for udgifter til vejbelysning på private fællesveje

  3.

  at

  hvis ad 2 besluttes, at udvalget lader besparelsen på 100.000 kr. for opkrævning af udgifter til vejbelysning på private fællesveje overgå til forhandlinger om budget 2020

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-02-2019

  Ad 2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af budget 2019 ønsket at overdrage ansvaret for belysning på private fællesveje til grundejerforeningerne. Budgettet skal reduceres med 100.000 kr. pr år fra 2020 og efterfølgende år.

  På vedlagte bilag 1 ses inddelingen i henholdsvis offentlige veje og private fællesveje og dermed de vejstrækninger i Dragør Kommune, hvor grundejere i modsætning til grundejere langs de offentlige veje fremadrettet selv vil skulle betale for belysning på deres veje. Beslutningen omfatter 25 grundejerforeninger og ca. 1.350 grundejere. Af disse er 2 grundejerforeninger og ca. 120 grundejere beliggende i landzone, imens øvrige er beliggende i byzone. Ikke alle grundejere er medlemmer af grundejerforeninger.

  Indledningsvis skal siges, at overdragelse af ansvaret for vejbelysning på private fællesveje ikke kan adresseres til grundejerforeningerne, men skal derimod adresseres til de enkelte grundejere.

  Administrationen har ved ekstern juridisk bestand afdækket processer og handlinger for overdragelse af vejbelysning til de enkelte grundejere som følge af det politiske ønske om overdragelse. Dette i form af vedlagt notat (bilag 2).

  Af notatet fremgår, at det ikke er tilstrækkeligt at varsle de enkelte grundejerforeninger om overdragelse af ansvaret for vejbelysning på de private fællesveje. Der skal derimod foregå en egentlig varsling i form af høring af hver enkelt grundejer om den tiltænkte beslutning, som hver enkelt grundejer herefter skal have mulighed for at afgive høringssvar om. Først derefter kan der træffes individuel beslutning om overdragelse af vejbelysning overfor den enkelte grundejer.

  Afdækningen omfatter på nuværende tidspunkt alene private fællesveje beliggende i byområde, idet der for private fællesveje beliggende i landzone til dels gælder andre bestemmelser. Inden kommunen måtte vælge at gå videre med et besparelsesforslag for private fællesveje beliggende i landzone, bør der foretages nærmere undersøgelser også af det spørgsmål.

  Før overdragelse af ansvaret for vejbelysning på private fællesveje i byområde kan overgå til de enkelte grundejere, skal følgende proces gennemføres:

  - Kommunen kan beslutte, at private fællesveje skal være belyst. Beslutningen skal være begrundet i en konkret vurdering af forholdene på den pågældende vej, og beslutningen skal bero på hensyn til trafikken eller andre almene, offentlige hensyn, så som trafiksikkerhedsmæssige, tryghedsmæssige, kriminalpræventive eller arkitektoniske hensyn.

  - Kommunen er forpligtet til overfor hver enkelt grundejer konkret at begrunde, hvorfor kommunen finder, at der skal være belysning på dennes private fællesvej.

  - Kommunen kan beslutte, at det er grundejerne, der som udgangspunkt skal betale alle udgifter til vejbelysning. Kommunen skal dog selv betale alle udgifter i det omfang belysning er begrundet i almene, færdselsmæssige hensyn.

  - De enkelte grundejere skal varsles, da alle berørte grundejere som udgangspunkt vil være parter. Da kommunens betaling for vejbelysning har været en fast praksis i mange år, der påtænkes ændret til ugunst for de berørte grundejere, bør denne varslingsperiode ikke være mindre end 8 måneder.

  - Høringsfasen for hvert enkelt varselsbrev bør være minimum 4 uger fra Kommunens afsendelse af brev til frist for modtagelse af høringssvar.

  - Overfor den enkelte grundejer skal den forventede fremtidige årlige udgift opgøres og angives i varslingsbrevet. Udgifterne omfatter både anlægsudgifter, driftsudgifter og administrative udgifter for kommunen. Grundlaget for udgifternes beregning overfor de enkelte grundejere skal ske vej for vej. Det er ikke tilstrækkeligt at afregne ud fra en gennemsnitspris, da udgifterne skal kunne dokumenteres og som udgangspunkt vej for vej.

  - Efter modtagelse af høringssvarene (efter 4 ugers høringsperiode) skal disse behandles, hvorefter der på baggrund af svarene skal træffes endelige beslutninger overfor de enkelte grundejere.

  - Erfaringsmæssigt medfører en varslingsrunde i forhold til overdragelse af betalingsforpligtelsen på de private fællesveje til grundejerne en del nye sager, herunder om det overhovedet er berettiget fortsat at anse de pågældende veje som private fællesveje og ikke offentlige veje.

  LOVE/REGLER:

  Vejbelysning på private fællesveje er omfattet af Privatvejsloven. I vedlagte udkast til afgørelse om overdragelse af betaling for udgifter til vejbelysning (bilag 3) er medtaget lovens relevante paragraffer om vejbelysning.

  Ligeledes er overdragelse af ansvaret for vejbelysningen omfattet af Forvaltningslovens bestemmelser om partshøring. Disse er også gengivet i udkastet til afgørelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Overdragelse af vejbelysning på private fællesveje til grundejerne vil anslået give Dragør Kommune en årlig brutto besparelse på ca. 100.000 kr. Der er tale om et samlet beløb indeholdende både private fællesveje i byområde og i landzone. Besparelsen vil være mindre, hvis ansvaret alene overdrages for belysning på private fællesveje i byområde.

  Der vil være en væsentlig udgift til administration, som nemt skønnes at kunne andrage 25 %, når opkrævningspotentialet er så begrænset.

  Selve arbejdet med at overdrage vejbelysningen til grundejerne på private fællesveje inklusive individuel høring forventes under alle omstændigheder at være større end bruttobesparelsen, også selvom der mod forventning ikke skulle komme høringssvar retur.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Såfremt det besluttes at arbejde videre med overdragelse af vejbelysning på private fællesveje til grundejerforeningerne, så skal hver enkelt grundejer varsles herom i form af høringsbrev. Udkast til høringsbrev til grundejerne er vedlagt som bilag 3. Varsling om overdragelse af vejbelysning til de enkelte grundejere skal foregå mindst 8 måneder før påtænkt dato for endelig overdragelse.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Uændret vejbelysning på private fællesveje vil være i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik om at understøtte initiativer, der fremmer tryghed på vejene.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. februar 2019.

  Økonomiudvalget den 21. februar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

  Bilag

 • 6
  Forslag til nyt museumstorv ved havnen
  Sagsid.: 19/355

  RESUMÉ:

  Amagermuseet har fremsendt et forslag til indretning af et museumstorv ved Dragør havn mellem Dragør Museum og Smedebakken.

  Udvalget skal tage stilling til om der skal arbejdes videre med forslaget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter projektforslaget og tager stilling til om forvaltningen i samarbejde med museet skal arbejde videre med projektideen, herunder spørgsmålet om hvorvidt der kan indgå delvis fortsat parkering på pladsen eller alternativt fortsat parkering men med mulighed for periodevis lukning for parkering ved arrangementer.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-02-2019

  Ændringsforslag fra C:

  C gruppen foreslår at, inden der træffes beslutning om sagen, at der foretages en politisk drøftelse af parkeringsforholdene i og omkring byen.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  5 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Museum Amager har fremsendt et forslag til indretning af et museumstorv ved Dragør Havn mellem Dragør Museum og Smedebakken. Forslaget er udarbejdet i forbindelse med igangværende totalrenovering af museet. Forslaget omfatter bl.a. brostensbelægning omkring de historiske museumsbygninger og på hele vejstrækningen af ”Gammel Havn” fra Strandlinien til Lodstårnet. I forslaget oplyses følgende:

  I forbindelse med totalrenoveringen af Dragør Museum har museets bestyrelse diskuteret muligheden for at skabe en bedre sammenhæng mellem de tre museumsbygninger på havnen: Dragør Museum, Lodsmuseet og Pakhuset. Som en del af renoveringen af museet er det planen at flytte indgangen fra den nuværende nordfacade til sydfacaden. Med det udgangspunkt foreslår Dragør Museum, at der tænkes i en ny og mere samlende belægning af rummet mellem museumsbygningerne, og i en omorganisering af byrummet omkring husene.

  Museet har i samarbejde med landskabsarkitekt Lone van Deurs udarbejdet vedlagte konkrete forslag til projektet. Hvis visionen skal realiseres, er det kommunalbestyrelsen, der skal træffe beslutningen. Museets bestyrelse vil gerne bidrage til realiseringen, fx ved at arbejde for medfinansiering af projektet fra fonde.

  Museet er opmærksom på, at en væsentlig hurdle ved projektet er, at det indebærer nedlæggelse af 18 parkeringspladser. Det er dog deres overbevisning, at gevinsterne er støtte end ulemperne, og de peger på at indførelse af skråparkering på Strandlinien vil løse en del af problemet.

  Forvaltningens bemærkninger

  Forvaltningen har følgende 3 bemærkninger:

  •     Forslaget bør også ses i forhold en tidligere projektidé om udvikling af et attraktivt byrum, der formidler overgangen mellem Kongevejen og den gamle havneplads. Også et sådant projekt forudsætter hel eller delvis fjernelse/flytning af p-pladser (19 stk.).

  •     Forslaget til et ”museumstorv” vil tilsvarende kunne understøtte havnens historiske tilknytning til den gamle bydel, samt understrege det gennemgående åbne udsyn fra byen mod Øresund, der er en væsentlig del af helhedsplanen for havnen, med afgrænsning af byggefelter.

  •     Skråparkering på Strandlinjen vil give 2 ekstra parkeringspladsen i forhold til eksisterende parkering på Strandlinjen. Realisering af forslag vil derfor umiddelbart betyde en reduktion på 16 parkeringspladser i forhold til i dag ved etablering af skråparkering. Uden skråparkering vil det betyde en reduktion på 18 parkeringspladser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Museum Amager tilbyder at være behjælpelige med at søge fonde mv til medfinansiering af projektet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. februar 2019.

  Bilag

 • 7
  Forslag fra C - orientering om sagsbehandling og høringsprocesser
  Sagsid.: 19/281

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-02-2019

  Forslaget blev godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail den 13. januar 2019 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”C gruppen foreslår, at udvalget får en orientering om og drøftelse af, hvordan sagsbehandling og høringsprocesser foregår, når borgere søger om byggetilladelse der ikke overholder lokalplanens bestemmelser.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. februar 2019.

 • 8
  Forslag fra V - Dragør bi-venlig kommune
  Sagsid.: 19/365

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-02-2019

  Forslaget blev godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Helle Barth (V) har i mail den 28. januar 2019 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Venstre foreslår, at det undersøges om der kan udlægges og tilsås en hektar af den kommunale jord med bivenlige frøblandinger, og at Dragør Kommune ansøger Danmarks Biavlerforening om at blive certificeret som bivenlig kommune.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. februar 2019.

 • 9
  Redegørelse fra Movia om linje 350S
  Sagsid.: 18/5124

  RESUMÉ:

  Movia har fremsendt redegørelse til Dragør Kommune om busdriften på linje 350S, der i en periode ikke har været tilfredsstillende.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-02-2019

  Punktet blev løftet til beslutningspunkt ved godkendelse af dagsorden.

  Ændringsforslag fra C:

  C gruppen foreslår at udvalget retter henvendelse til Region Hovedstaden vedr. sagen og anmoder om, at regionen optager drøftelse med Movia om at sikre en driftsstabilitet. Herunder at det er helt uacceptabelt, at kørende busser vender om på halvvejen og aldrig kører til Dragør, blot fordi de er forsinket.

  For stemte:

  4 (C+T+O)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (A+V)

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at forvaltningen undersøger muligheden for at Dragør Kommune selv registrerer rettidigheden af 350S.

  For stemte:

  4 (C+T+O)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (A+V)

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på møde den 4. december 2018 at rette henvendelse til Movia om busdriften på linje 350S, idet flere borgere overfor politikere har udtalt, at linje 350S ofte er aflyst.

  Movia har fremsendt en redegørelse til Dragør Kommune om køretidsudfordringer for linje 350S (vedlagt som bilag 1). Movia anerkender, at linje 350S har større driftsmæssige udfordringer end mange andre linjer i Storkøbenhavn, og at omfanget er større end det niveau, som Movia finder tilfredsstillende.

  I forbindelse med åbningen af Metro Cityringen til sommer 2019 og introduktionen af Nyt Bynet vil linjen blive omlagt i det centrale København til at køre over Langebro i stedet for Knippelsbro. Via Langebro bliver busserne bedre prioriteret, hvorved driftsstabiliteten forventes øget.

  Samtidig bliver linjen en del af linje 250S, som har nyere busmateriel end nuværende linje 350S. Dette medfører også en forventning om færre driftsnedbrud på materiellet. Ruten for den kommende linje 250S kan ses i bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  Busdrift er omfattet af Lov om Trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Linje 350S er finansieret af Region Hovedstaden.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Region Hovedstaden har oplyst, at de på baggrund af spørgsmål fra en regionspolitiker ligeledes har udsendt svar om afhjælpning af problemer på linje 350S (vedlagt som bilag 3).

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. februar 2019.

  Bilag

 • 10
  Meddelelse - Overdragelse af drift af turistkontoret til Museum Amager
  Sagsid.: 19/193

  RESUMÉ:

  Dragør Turistråd og Museum Amager har indgået en aftale om den fremtidige drift af turistkontoret.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-02-2019

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af øgede administrative byrder, ønske om en professionalisering af driften omkring turistkontoret og en ambition om et styrket samarbejde om besøgsindsatsen i Dragør, har Dragør Turistråd og Museum Amager indgået en aftale om, at Museum Amager fremadrettet varetager driften af turistkontoret på vegne af Dragør Turistråd.

  Overdragelsen er sket pr. 1. januar 2019.

  Overdragelsen indebærer overtagelse af al drift relateret til Turistkontoret, herunder aflønning og personaleansvar for lederen af kontoret samt organisering og aflønning af guidede ture i kontorets og museets regi samt koordinering af de frivilliges arbejde. Turistkontoret videreføres i mindst samme omfang, i samme ånd og formidlingsmæssige bredde som hidtil.

  Den andel af den kommunale bevilling og indtægter fra evt. andre parter til Dragør Turistråd, der hidtil er brugt til at dække løn- og driftsudgifter i Turistkontoret, overføres til Museum Amager.

  Dragør Turistråd er ikke bundet af aftaler om, hvorledes driften af rådets aktiviteter organiseres.

  I konsekvens af den indgåede aftale er lejekontrakten vedrørende turistkontorets bygning overgået til Museum Amager til uændret brug og på uændrede vilkår.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget 5. februar 2019.

 • 11
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 5. februar 2019

  Peter Læssøe (T) spurgte til ombygningen på skolearealerne og orientering herom til borgerne.

  Helle Barth (V) spurgte til belysningen på havnen ved Tolderhuset, udlægning af materialer på besøgshård på Ndr Dragørvej, samt jordvolde og containere på Tvillingegården.

  Peter Læssøe (T) spurgte til status på det østlige byggefelt.

  Morten Dreyer (O) spurgte til området ved Flyskolen.

  Peter Læssøe (T) spurgte til HOFOR projektet på D. B. Dirchsens Alle. 

  Peter Læssøe (T) spurgte til status på vandforsyningen.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.