Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 5. marts 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T)
Afbud fra: Kenneth Gøtterup (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).
 • 1
  Indledende drøftelse af budget 2020-23
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget har besluttet budgetprocessen for budget 2020-23. Som en del af forberedelsen til budget 2020-23 drøfter fagudvalgene og Økonomiudvalget grundlag for budget med henblik på opmærksomhedsområder i budgetlægningsfasen, analyser og udfordrede områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  fagudvalget drøfter opmærksomhedspunkter, udfordrede områder og forslag til analyser vedr. budget 2020-23.

  2.

  at

  fagudvalget giver en tilbagemelding vedr. ovenstående til Kommunalbestyrelsen på budgetseminaret den 15. marts 2019.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-03-2019

  Ad. 1.

  Administrationens præsentation blev taget til efterretning.

  Første runde for konkrete projektforslag sendes til forvaltningen senest den 11. marts 2019.

  Ad. 2.

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-03-2019

  Ad 1.

  Administrationens præsentation blev taget til efterretning.

  Første runde for konkrete projektforslag sendes til forvaltningen senest den 11. marts 2019.

  Ad 2.

  Godkendt.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af erfaringerne fra den nyvalgte Kommunalbestyrelses første år med budgetudarbejdelse har Økonomiudvalget på sit møde den 24. januar 2019 besluttet, at fagudvalgene drøfter grundlaget for budget 2020-2023 tidligt i budgetprocessen.

  Drøftelsen skal tage udgangspunkt i opmærksomhedsområder i budgetlægningsfasen, udfordrede områder og forslag til analyser.

  Der er på det ordinære fagudvalgsmøde afsat tid til drøftelsen. Her vil administrationen give en kort overordnet status for kommunens økonomi, derefter vil der præsenteres de økonomiske og faglige tendenser på fagområdet, hvorefter udvalget vil overgå til en fælles drøftelse.

  Konklusionen på udvalgenes drøftelser vil efterfølgende indgå på budgetseminaret den 15. marts, hvor der, sættes tid af til en tilbagemelding fra fagudvalgene i forhold til de opmærksomhedspunkter, spørgsmål og analyser, der skal arbejdes videre med.

  De valgte analyser og størrelsen af det økonomiske råderum vil blive forelagt ØU til endelig godkendelse på møde den 11. april.

  Der vil på fagudvalgsmødet i maj desuden være en politisk drøftelse af økononien på de enkelte fagområder. Form og indhold afklares på et senere tidspunkt, men der forventes ikke et større administrativt indspil.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der afholdes digital borgerdialog den 19. marts 2019. Det samlede budgetmateriale kommer i høring fra den 15. august til den 29. august 2019.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. marts 2019.

  Børne-, Fritids – og Kulturudvalget den 6. marts 2019.

  Skoleudvalget den 7. marts 2019.

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2019.

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019.

  Bilag

 • 2
  Forslag til Fingerplan 2019 og regeringens hovedstadsudspil
  Sagsid.: 19/423

  RESUMÉ:

  Behandling af høringssvar til forslag til Fingerplan 2019 for hovedstadsområdet, herunder orientering om regeringens udspil vedrørende ”initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet”.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udkast til høringssvar godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-03-2019

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at høringssvaret ikke indeholder forslag om udlægning af sommerhusområdet "Rosenlund" ved Kongelunden til permanent helårsbeboelse.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at høringssvaret ikke indeholder forslag om et nyt boligområde nord for Kirkevej.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Administrationens indstilling, samt at forvaltningen skærper høringssvaret.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Med henvendelse til hovedstadskommunerne fra Erhvervsstyrelsen af 24.1.2019 er der iværksat høring af forslag til Fingerplan 2019, landplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning (bilag).

  Høringsbrevet fra Erhvervsstyrelsen oplyser hvor det samlede høringsmateriale kan ses og downloades.

  I den forbindelse er det præciseret hvilke af de modtagende 150 forslag fra kommunerne, der er imødekommet i fingerplanforslaget. Det drejer sig om 80 forslag, der helt eller delvist er imødekommet.

  Ingen af Dragør Kommunes 3 planforslag fra høringsrunden, der alle vedrører byudvikling omkring lufthavnen, er imødekommet. Det drejer sig om udvidelse af erhvervsområdet ved Lufthavn Syd, ny boligbebyggelse nord for Kirkevej og overførsel af Rosenlund-området fra sommerhusstatus til helårsstatus.

  Samtidig har styrelsen offentliggjort ”Regeringens hovedstadsudspil” om ”Danmarks hovedstad - initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet” (vedlagt).

  Hovedstadsudspillet beskriver visioner og konkrete initiativer for hovedstadsområdet under overskrifterne ”Plads til alle”, ”Vækst, viden og virksomheder”, ”Smart og effektiv mobilitet”, og ”Aktiv, levende og grøn hovedstad”.

  Plan og Teknik har efterfølgende modtaget en henvendelse fra Erhvervsstyrelsen, der oplyser følgende om behandling af Dragør Kommunes planforslag:

  ”Forslagene bliver ikke umiddelbart imødekommet. I stedet har Regeringen lagt op til, at forslagene adresseres på et senere tidspunkt, når arbejdet med udbygningsplanerne for lufthavnen er mere fremskredent”.

  Ved en efterfølgende telefonsamtale med chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen, Jeppe Fisker Jørgensen, blev behandlingen af Dragør Kommunes planønsker uddybet.

  Det blev oplyst, at de 3 forslag fra kommunen, der udover i kommunens høringssvar også er blevet fremført af Borgmesteren ved møder, havde været drøftet i styrelsen ud fra det forhold, at der både er tale om planforslag, der – i forhold til landplandirektivet om lufthavnens støjgener - medfører udvidet støjfølsom anvendelse (boligbebyggelse ved Kirkevej og Rosenlund-status) og et forslag der ikke medfører udvidet støjfølsom anvendelse (udvidelse af erhvervsområdet ved Lufthavn Syd). Der var en vis forståelse for planønsket om udvidelse af erhvervsområdet, men udvidet støjfølsom anvendelse fandtes i strid med lufthavnens udvidelsesplaner og landsplandirektivet.

  Imødekommelse af lufthavnens udvidelsesplaner er således beskrevet i særskilt afsnit i regeringens hovedstadsudspil.

  Samlet set blev det besluttet at henvise kommunens planønsker til en anden og senere proces, når lufthavnens udbygningsplaner er mere fredskredne. Planforslaget om udvidelse af erhvervsområdet vurderedes i den forbindelse som mest realistisk.

  Det blev i øvrigt bemærket, at spørgsmålet om lufthavnens udviklingsmuligheder, herunder udøvelse af luftfartsaktiviteterne i forhold til miljøgodkendelser mv., også henhører under Transportministeriet.

  På baggrund af ovenstående har forvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar, der bl.a. henviser til tidligere høringssvar om kommunens 3 planønsker.

  Der er fastsat en høringsfrist til den 21. marts 2019.

  Tidligere behandling af sag om fingerplanrevision:

  Ved møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3.10.2017 blev der besluttet et høringssvar til Erhvervsministeriet vedrørende revision af Fingerplanen.

  Dragør Kommunes 3 byudviklingsønsker

  1. Udvidelse af erhvervsområdet ved Lufthavn Syd

  2. Et nyt boligområde nord for Kirkevej

  3. Udlægning af sommerhusområdet ”Rosenlund” ved Kongelunden til permanent helårsbeboelse.

  Sagsfremstilling fra mødet i BEPU den 3.10.2017, med tilhørende bilag, er vedlagt.

  LOVE/REGLER:

  Fingerplan 2019 har status af et landsplandirektiv i medfør af lov om planlægning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen vedrører kommunens høringssvar til forslag til Fingerplan 2019.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. marts 2019.

  Bilag

 • 3
  Ansøgning om landzonetilladelse til ny bolig på landbrugsejendom ved St. Magleby landsby
  Sagsid.: 18/1479

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig ved til- og ombygning af tidligere varmecentral på landbrugsejendommen Nordre Kinkegade 34-36. Boligen vil være placeret uden for lokalplanområdet for St. Magleby landsby (bilag 7). Den nye bolig ønskes anvendt som nyt stuehus for landbrugsejendommen, i stedet for det eksisterende stuehus, der er beliggende i lokalplanområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles afslag til ansøgte nye bolig (til- og ombygning af tidligere varmecentral), da byggeriet strider mod det planmæssige hensyn om at sikre en tydelig afgrænsning mellem det åbne land og landsbyen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-03-2019

  Ændringsforslag fra Morten Dreyer (O):

  At administrationen indbyder til dialog.

  For stemte:

  1 (Morten Dreyer (O))

  Imod stemte:

  5 (A+C+T+V)

  Undlod at stemme:

  1 (Anne Funk (O))

  Faldet

  Administrationen indstilling:

  For stemte:

  6 (A+C+V+T+Anne Funk (O))

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (Morten Dreyer (O))

  Godkendt, at der meddeles afslag.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har modtaget en ansøgning om opførelse af ny bolig ved til- og ombygning af en tidligere varmecentral på landbrugsejendommen. Den nye bolig ønskes anvendt som nyt stuehus for landbrugsejendommen. Den nye bolig vejforsynes primært fra Nordre Kinkelgade over ejendommen. (bilag 1 og 2).

  Ansøgningen er en enkelt bestanddel af et samlet ansøgningskompleks, som også omfatter indretning af 7 nye boliger i overflødiggjort landbrugslænge, opdeling af eksisterende stuehus i 2 boliger og frastykning af det nuværende grundareal inden for lokalplanområdet (bilag 3 og 4).

  Det samlede ansøgningskompleks har tidligere været sendt i naboorientering til omboende. Der er kommet 2 bemærkninger, som primært fremsætter bekymring vedrørende konsekvenserne for landsbyen ved den markante forøgelse af boligantallet på ejendommen. Endvidere bemærkes det, at det er en radikal ændring af en af de sidste landbrugsejendomme i landsbyen. (bilag 5).

  Kommunen har den 9. maj 2018 meddelt principiel tilladelse til indretning af 7 boliger i overflødiggjort landbrugslænge og opdeling af eksisterende stuehus i 2 boliger, da dette er i overensstemmelse med lokalplan og planlov.

  Ejer har dog senere meldt ud, at den resterende del af ansøgningen som udgangspunkt ikke er aktuel, hvis den nye bolig (tidligere varmecentral) ikke imødekommes af kommunen.

  Tidligere sagsforløb vedr. nyt stuehus

  Kommunen har tidligere meddelt afslag til nyt stuehus med andre placeringer både inde og uden for lokalplanområdet. I tilfældene med placering uden for lokalplanområdet, var stuehuset ansøgt som en nødvendig driftsbygning iht. planlovens § 36, stk. 1, hvilket giver en umiddelbar ret til bygningen jf. planloven. Kommunen meddelte afslag til stuehuset, da man vurderede, at stuehuset ikke var en nødvendig driftsbygning, da landbrugsejendommen allerede har et stuehus. 

  I nuværende ansøgning om etablering af nyt stuehus, sker det ved til- og ombygning af tidligere varmecentral. Varmecentralens ca. 60 m² udvides til et samlet areal på ca. 160 m² i stueplan. Arealet skal endvidere tillægges den delvist udnyttede tagetage. (bilag 1 og 6).

  Den tidligere varmecentral tilbygges væsentligt og af så omfattende karakter, at det skal betragtes som opførelse af en ny bolig i landzone, hvilket planloven ikke indeholder en umiddelbar ret til.

  Plangrundlag

  Opførelse af ny bolig i landzone kræver landzonetilladelse jf. planlovens § 35, stk. 1.

  Landbrugsejendommen er delvist omfattet af lokalplan 42 Bevarende lokalplan for St. Magleby landsby. Ejendommens eksisterende stuehus/bolig og gårdanlæg er beliggende i lokalplanområdet. Placeringen af den nye bolig/tidligere varmecentral er dog ikke omfattet af lokalplan 42, da denne del af landbrugsejendommen er beliggende uden for lokalplanområdet.

  Lokalplanområdet repræsenterer landsbyens afgrænsning.

  Ved landzoneadministration lige uden for landsbyer bør hensynet om sikre en klar grænse mellem by og land vægtes.

  Kommuneplanens retningslinjer udpeger landbrugsområdet som del af kulturmiljøet: Store Magleby landsby og omgivende landbrugsjord. Samspillet mellem landsbyen og det åbne landbrugsland skal bevares, så landsbyen fremstår velafgrænset.

  Dette understøttes af lokalplan 42, hvor en del af formålet med lokalplanen er, at landsbyens placering og markante afgrænsning i forhold til det omgivende åbne land opretholdes. (jf. § 1.1)

  Det er forvaltningens vurdering, at etablering af ny bolig ved til- og ombygning af tidligere varmecentral med et omfang og en placering uden for, men nær lokalplanområdet for landsbyen strider mod de planmæssige og kulturhistoriske hensyn om at sikre, at Store Magleby landsby fremstår velafgrænset.

  Da landbrugsejendommen allerede har et stuehus (passende bolig), er der ikke et velbegrundet behov for at etablere en ny bolig udenfor lokalplanområdet.

  En evt. landzonetilladelse kan ikke udelukke at danne præcedens for området, hvilket også bør vægtes.

  Såfremt udvalget ønsker at give mulighed for evt. nyt stuehus, bør stuehuset tilpasses således at det svarer til den tidligere varmecentrals omfang.

  LOVE/REGLER:

  Der skal træffes afgørelse efter planlovens § 35, stk. 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgningen har været i naboorientering hos omboende.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. marts 2019.

  Bilag

 • 4
  Jolleskur for Dragør Sejlklub i Skurbyen, Dragør havn
  Sagsid.: 18/3811

  RESUMÉ:

  Behandling af ansøgning om godkendelse af nyt skur for Dragør Sejlklub på ubebygget skurlod i Skurbyen, Dragør havn.

  Godkendelse forudsætter dispensation fra lokalplanbestemmelse om maksimal skurstørrelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget beslutter enten

  1.

  at

  det ansøgte skur godkendes i forhold til Lokalplan 70, herunder at der meddeles dispensation til en skurstørrelse på 36 m2,

  eller

  2.

  at

  der meddeles afslag til det ansøgte skur, for så vidt angår skurets størrelse over 25 m2.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-03-2019

  Ad 1

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Godkendt.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har modtaget en ansøgning fra Dragør Sejlklub om tilladelse til at opføre et jolleskur på det ubebyggede skurlod 49 i Skurbyen, som klubben har fået tildelt.

  Ansøgningen med tilhørende tegninger, fra klubbens rådgiver, arkitekt Ole Storgaard, er vedlagt.

  Skurlod 49 er beliggende i den yderste sydlige række af skure, ud mod grønningsarealet.

  Ansøgningen omfatter et skur på 36 m2, opført i en udformning som 2 sammenbyggede skure, beklædt med træfiner og dæklister, og med tagpapbelægning. Skuret tiltænkes adgang både fra nord, fra stien, og fra syd i form af en port, hvor joller kan trækkes ind.

  Fra Dragør Sejlklub v/ formanden Mik Jensen, er fremsendt følgende motivation for ansøgningen:

  ”I tilknytning til det af Ole Storgaard anførte, er årsagen til sejlklubbens ønske om at bygge mere end 25 kvadratmeter, at vi ønsker at kunne foretage reparationer af såvel klubbens gummibåde som joller. Skal vi fx afmontere en gummibåds motor, er der brug for plads ved siden af, således vi kan reparere på frit areal. Endvidere har vi i sejlklubben et ønske om i større grad end hidtil at gøre reparation og renovering af sejlklubbens joller og udstyret (master, bom, ror og sværd) til disse til en del af undervisningen af de børn, der sejler. Et skur på 25 kvadratmeter vil ikke være stort nok til dette, når der i skuret også skal være plads til arbejdsborde og værktøj mv. Og slet ikke, hvis der samtidig pågår reparation af en gummibåd.”

  Plangrundlag:

  Skurbyen er omfattet af ”Lokalplan 70 for erhvervsområdet på Dragør Havn”, delområde  A1/Skurbyen.

  Det ansøgte skur respekterer lokalplanens bestemmelser om skures ydre fremtræden og om placering i forhold til skurloddets grænser.

  Det anføres imidlertid, at ”nye skure på ubebyggede skurlodder maximalt må have et bebygget areal på 25 m2”.

  Ubebyggede skurlodder var på lokalplantidspunktet alene beliggende i den yderste sydlige række, herunder det aktuelle skurlod 49.

  Godkendelse af det ansøgte forudsætter derfor dispensation fra den pågældende bestemmelse i lokalplan 70.

  Det skal i den forbindelse bemærkes, at der er flere skure med en størrelse på over 25 m2 i Skurbyen.

  Den tidligere Lokalplan 15 for Skurbyen, som er erstattet af Lokalplan 70, angav max størrelse for skure ”inde i” skurbyområdet på 32 – 40 m2, men fastlagde en maximale størrelse til 25 m2 for skure langs Skurbyens ydre grænser, ud mod de grønne arealer mod syd og vest.

  Der verserer en aktuel planlægning for bebyggelse på del af det vestlige byggefelt i Lokalplan 70, i form ”Ny Skurby”. Arealet herfor grænser op til den sydlige del af ”den gamle skurby”, men den planagte ny skurbebyggelse vil – af brandmæssige årsager - blive holdt i en afstand af 5 m fra skurene i den sydlige del af ”den gamle skurby”.

  Med hensyn til ønsket om en port mod syd i det ansøgte skur, har havnefogeden vurderet, at der ikke skulle være problemer med at joller til skuret føres ind fra sydsiden, under forudsætning af at underlaget og pladsforholdene er egnet til det.

  Det vurderes at de mindre joller, som skuret tænkes at skulle rumme, ikke vil belaste grønsværen og kan håndteres i den beskrevne ”afstandszone” til de planlagte skure i ”Ny Skurby”.

  LOVE/REGLER:

  Skurbyen er omfattet af Lokalplan 70, se sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgningen har været drøftet med havneadministrationen, se sagsfremstillingen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. marts 2019.

  Bilag

 • 5
  Genopretning af veje 2019
  Sagsid.: 18/5294

  RESUMÉ:

  Status for genopretning af veje 2018 og hvilke veje, der prioriteres genoprettet i 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at status for genopretning af veje 2019 tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-03-2019

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2019 afsat 2.997.200 kr. til genopretning af veje 2019. Kommunalbestyrelsen har frigivet beløbet i forbindelse med endelig godkendelse af budget 2019-2022 den 22. november 2018.

  Af beløbet er der afsat 2.400.000 kr. til at oprette og udlægge asfalt slidlag på vejstrækninger i 2019, hvoraf de 800.000 kr. afsættes til anlægssjakket (det sorte hold) til at varetage anlægsarbejde i eget regi. Endvidere er der afsat 297.200 kr. til at udføre hovedeftersyn, trafiktællinger mv. samt 300.000 kr. til akutte arbejder, reparationer mv.

  I 2018 blev der udlagt asfalt slidlag på følgende veje:

  - Kirkevej strækningen mellem Møllegade og Hartkornsvej, eksklusiv cykelstien (remixmetoden)

  - Halvejen (remixmetoden)

  - De fire stikveje på Hvidtjørnen

  - De fire stikveje på Store Magleby Strandvej

  Hertil kommer revneforsegling af revner på 10 km af kommunens trafikveje samt partielle reparationer, hvor revneforsegling ikke er tilstrækkelig.

  I 2019 planlægges efter at udlægge asfalt slidlag på følgende veje:

  - Cykelstien på Kirkevej på strækningen mellem Møllegade og Hartkornsvej (remixmetoden)

  - Strøbyvej (remixmetoden)

  - Ndr Strandvej

  - Hvedestykket

  Såfremt der i 2019 bliver mulighed for yderligere asfalt slidlag, så vil følgende veje står for tur:

  - Kløverstykket

  - Rugstykket

  - Lodsvænget

  - Skippervænget

  - Strandbakken

  Prioriteringen er baseret på Vejdirektoratets årlige hovedeftersyn suppleret med administrationens egne registreringer samt Vej- og Gartnerafdelingens mulige ressourceanvendelse i forbindelse med tilhørende fortovs- og kantstensopretninger.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 2.997.200 kr. til genopretning af veje 2019 er afsat i anlægsbudget 2019, og beløbet er frigivet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. marts 2019.

 • 6
  Supplerende tiltag ved p-båse Kirkevej udfor Dragør Menighedsbørnehave
  Sagsid.: 19/761

  RESUMÉ:

  Forslag til supplerende tiltag ved parkeringsbåsene på Kirkevej ud for Dragør Menighedsbørnehave, så risiko for ulykker mellem parkerede biler og bagfra kørende højresvingende trafik minimeres mest muligt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  det besluttes, om der skal etableres supplerende tiltag for at markere p-båse før svingbanen ved krydset

  2.

  at

  hvis ad 1 godkendes, at der foretages supplerende afstribning på Kirkevej i henhold til kortbilag 1.

  ELLER

  3.

  at

  der opsættes 3 ekstra pullerter på Kirkevej i henhold til kortbilag 2.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-03-2019

  Ad 1 + 2

  Godkendt.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 15. januar 2019, at forvaltningen skal fremkomme med et eller flere forslag til, hvordan det tydeligt kan markeres, at der er parkeringspladser inden højresvingsbanen på Kirkevej ud for Bellano/Dragør Menighedsbørnehave, så risikoen for ulykker mellem parkerede biler og bagfra kørende højresvingende trafik minimeres mest muligt.

  En mulighed er at etablere en lang smal spærreflade på en strækning af ca. 56 meter, dog afbrudt undervejs af de 2 overkørsler til Dragør Kirke. Se kortbilagets bilag 1.

  En anden mulighed er at etablere 3 pullerter (som dem ud for Bellano) med reflekser boret ned i asfalten på strækningen øst for Linde Alle til p-båsene. Se kortbilagets bilag 2. Pullerterne er markeret væsentligt større, end de er for at synliggøre dem på skitsen. Af hensyn til svingende busser fra Linde Alle er det ikke muligt at forlænge denne løsning yderligere.

  En tredje mulighed er at etablere begge de skitserede tiltag.

  Hvis udvalget ønsker at iværksætte tiltag, vil administrationen umiddelbart pege på den supplerende afstribning.

  LOVE/REGLER:

  Færdselsloven og Vejafmærkningsbekendtgørelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Begge forslagene kan afholdes indenfor Vej- og Gartnerafdelingens driftsbudget 2019 med anslået maksimal udgift 10-15.000 kr. for den skitserede afstribning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. marts 2019.

  Bilag

 • 7
  Udvidelse af gangsti Krudttårnsvej ml Søndre Røsevej og Søndre Tangvej
  Sagsid.: 19/754

  RESUMÉ:

  Redegørelse for hvorvidt den nuværende gangsti langs Krudttårnsvej mellem Meny (Søndre Røsevej) og Sydstrandscentret (Søndre Tangvej) kan udvides til at være en kombineret cykel- og gangsti i lighed med strækningen fra Meny til Krudthus 2 (Møllevej).

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  det besluttes, om gangstien langs Krudttårnsvej på strækningen mellem Søndre Røsevej og Søndre Tangvej skal udvides til at være en kombineret cykel-gangsti

  2.

  at

  anlægsarbejdet i så fald udføres af Vej- og Gartnerafdelingen og finansieret ved anlægsbevilling på 191.000 kr. til Trafikdæmpende foranstaltninger 2019 og at beløbet frigives

  OG

  3.

  at

  det estimerede merforbrug i størrelsesordenen 9.000 kr. afholdes af anlægsprojektet Genopretning af veje 2019.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-03-2019

  Ad 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 15. januar 2019, at få undersøgt, hvorvidt den nuværende gangsti langs Krudttårnsvej mellem Meny (Søndre Røsevej) og Sydstrandscentret (Søndre Tangvej) kan udvides til at være en kombineret cykel- og gangsti i lighed med strækningen fra Meny (Søndre Røsevej) til Krudthus 2 (Møllevejskrydset). Den berørte strækning er ca. 350 meter lang (se bilag 1 og 2).

  Udvalget besluttede endvidere at få undersøgt, hvorvidt der allerede nu kan dispenseres for anvendelse af stien til kombineret gang- og cykelsti.

  Administrationen har undersøgt forholdene nærmere og kan oplyse:

  Det er muligt at udvide gangstien, så den kan ændre status til en fællessti for cyklister og fodgængere i lighed med stiens fortsættelse fra Søndre Røsevej til Møllevejskrydset og i øvrigt videre ad Bachersmindevej til Fælledvej. Det indebærer følgende arbejder:

  - Hækken på Krudttårnsvej mellem kørebane og gangsti skal fjernes på strækningen.

  - Der skal graves ud i stiens nordlige side i ca. ½ meters bredde og i tilstrækkelig højde/dybde, så stien kan udvides med SF-sten. Stien ligger lavere end kørebanen.

  - Der skal sikres fortsat afvanding af stien. Eventuelt ved udgravning til trug nord for stien.

  - Der skal plantes solitære træer i rabatten på strækningen svarende til de plantede hvidtjørn på strækningen ud for grundejerforeningen Kålmarken. Herved sikres også et fremadrettet ensartet udtryk i byrummet i området.

  - Der skal fjernes/flyttes en brandhane.

  - Der skal foretages flytning af et el-skab samt eksisterende ledninger i jorden (sandsynligvis el- og telekabler, dette undersøges).

  Arbejdet kan udføres af kommunens Vej- og Gartnerafdeling med udførelsestidspunkt i 2019 indpasset i forhold til afdelingens øvrige opgaveportefølje.

  Det er af trafiksikkerhedsmæssige årsager ikke muligt at dispensere for anvendelse af stien som en kombineret cykel- og gangsti med den nuværende bredde, der fx er smallere end 1,5 meter på strækningen ud for Meny. En bredde på 1,5 meter svarer til vejreglernes anbefalede minimumsbredde kun for et fortov. Det vil ikke være ansvarligt samtidig at tillade cyklister på strækningen. Tilsvarende gør sig gældende på den resterende strækning om end mindre grelt.

  LOVE/REGLER:

  Krav til fx bredde af fortove, cykelstier, kørebaner mv. er defineret i vedtagne vejregler. Disse er udarbejdet af Vejdirektoratet i samarbejde med kommuner, rådgivere og vejbranchens øvrige parter. Reglerne er udformet i medfør af Vejloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgifterne til udvidelse af stien, så den kan fungere som en fællessti beløber sig til anslået 200.000 kr., hvis arbejdet udføres af Vej- og Gartnerafdelingen indpasset i forhold til afdelingens øvrige opgaveportefølje.

  Administrationen kan foreslå, at de afsatte penge i budget 2019 til trafikdæmpende foranstaltninger (191.000 kr.) afsættes til opgaven.

  Den anslåede meromkostning på 9.000 kr. (191.000 – 200.000) kan foreslås afholdt af anlægsprojektet Genopretning af veje 2019.

  Det er forudsat, at der ikke skal afholdes udgifter til ledningsomlægninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Udvidelse af stien til at kunne fungere som en fælles cykel- og gangsti vil være i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik om at fremme transportformer som cyklisme, som alternativ til biler. Det vil også være i tråd med trafikpolitikken, at understøtte initiativer, som fremmer tilgængelighed, sikkerhed, tryghed, sundhed og miljø, hvilket en kombineret cykel-gangsti vil gøre.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. marts 2019.

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019.

  Bilag

 • 8
  Invitation til genindtræden i Supercykelstisamarbejdet
  Sagsid.: 19/65

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune er af sekretariatet for Supercykelstier blevet inviteret til at genindtræde i samarbejdet om udbredelse af supercykelstier, idet Tårnby Kommune har besluttet at genindtræde i samarbejdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune genindtræder i Supercykelstisamarbejdet.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-03-2019

  Godkendt.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Sekretariatet for Supercykelstier har henvendt sig med invitation til Dragør Kommune om at genindtræde i samarbejdet om udbredelse af supercykelstier i Region Hovedstaden for at tilbyde ikke mindst pendlere et alternativ til bilkørsel.

  Dragør Kommune deltog i samarbejdet i perioden 2009-2011, hvor det oprindelige koncept og forslag til supercykelstirutenet blev udarbejdet og vedtaget – herunder også en eller to ruter til Dragør Kommune.

  I 2011 trak Tårnby Kommune sig ud af samarbejdet, hvorfor Dragør Kommune ligeledes trak sig fra samarbejdet, da eventuelle supercykelstier til Dragør ikke kunne realiseres uden Tårnbys deltagelse.

  Tårnby Kommune har den 7. februar 2019 besluttet at genindtræde i samarbejdet, hvilket har aktualiseret Dragør Kommunes mulige deltagelse.

  Supercykelstisamarbejdet består i dag inklusiv Tårnby Kommune af 23 kommuner samt Region Hovedstaden, i alt 24 parter. Sekretariatet er ud over Dragør Kommune i dialog med Roskilde Kommune om at indtræde i samarbejdet. Hertil kommer, at Skåne senest har udvist interesse i et tilsvarende pendlernet. Supercykelstinettet består i dag af 28 ruter, hvoraf de 8 ruter er blevet realiseret, og 7 yderligere er under udvikling/etablering og forventes indviet i perioden 2019-2021 (bilag 1). I det nuværende net er de tidligere drøftede ruter til Dragør via Englandsvej hhv. øst om lufthavnen via Kystvejen ikke indeholdt.

  Supercykelstisamarbejdet afsøger endvidere fremadrettet muligheder for private anlægsinvesteringer i rutetiltag. Eksempelvis overvejelser om en egentlig lufthavnsrute.

  LOVE/REGLER:

  Supercykelstier er omfattet af lovgivningen i Færdselsloven og Vejloven, tilhørende vejregler samt normer udviklet i Supercykelstisamarbejdet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Umiddelbart vil genindtræden i samarbejdet medføre en årlig udgift for Dragør Kommune på ca. 8.500 kr. til medfinansiering af supercykelstisamarbejdets sekretariat. Udgiften vil kunne afholdes indenfor sektor 2´s driftsbudget. Udgiften er baseret på en fordeling af udgifter efter indbyggertal i de enkelte deltagende kommuner, der tilsammen finansierer 25 % af sekretariatet. De øvrige 75 % finansierer Region Hovedstaden.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Genindtræden i Supercykelstisamarbejdet med tanke på etablering af supercykelsti(er) til/fra Dragør Kommune vil være i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik om at prioritere at fremme transportformer, som belaster miljø og klima mindst muligt, fx ved at fremme brugen af alternativer, som cykler og kollektiv trafik, som alternativ til biler.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. marts 2019.

  Bilag

 • 9
  Takster overnatning i autocampere på havnen
  Sagsid.: 19/777

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til takst for overnatning i autocamper på havnens område.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives tilladelse til at autocampere kan overnatte på havnens område imod betaling på kr. 190 pr. døgn.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-03-2019

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med gennemgang af budget 2019 blev det besluttet, at der skal søges opnået en merindtægt på havnen på kr. 150.000, som skal komme fra opkrævning af afgift for overnatning i autocampere.

  I medfør heraf har administrationen undersøgt mulighederne og forventet årlig indtjening.

  Det foreslås, at der etableres faciliteter på grus pladsen ved Lystbådehavnen, således at autocampere kan holde her med tilslutning til betalingsstrøm samt mulighed tømning af spildevand samt påfyldning af ferskvand.

  Ovennævnte faciliteter vil i lighed med øvrige faciliteter som tilbydes gæstende sejlere (bad, toilet og vaskeri mod betaling), være inkluderet i taksten for overnatning i autocamper.

  På parkeringspladsen ved Gl. Havn tænkes ikke etableret særskilte faciliteter for autocampere. Autocampere kan som i dag parkere på lige fod med øvrige køretøjer. Dog vil de skulle betale afgift i forbindelse med overnatning.

  Administrationen har undersøgt takster for overnatning med autocamper i sammenlignelige havne samt et antal campingpladser (se bilag).

  I andre havne i Øresund og Køge Bugt området ligger taksterne på mellem kr. 100 og kr. 190 pr. døgn.

  På campingpladser i samme område, som tilbyder overnatning for autocampere varierer prisen over sæsonen, men ligger i gennemsnit på ca. kr. 215.

  På Fisketorvet i København er taksten kr. 225 pr. døgn, og på Copenhagen Camping varierer prisen mellem kr. 215 og kr. 280 (30/6-5/8).

  Under hensyntagen til havnens placering og de faciliteter der tilbydes, anslås markedsprisen for overnatning med autocamper på havnens arealer til at være kr. 190 pr. døgn.

  Med en forventet gennemsnitlig belægning på 6-8 autocampere pr. døgn i maj-september vil den årlige indtjening være kr. 150.000.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. marts 2019.

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019.

  Bilag

 • 10
  Markedsføringspuljen marts 2019
  Sagsid.: 19/730

  RESUMÉ:

  Trine Jerichau Roslev, Majken Astrup og Museum Amager ansøger om støtte fra markedsføringspuljen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter om der skal gives tilskud til de tre ansøgere.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-03-2019

  Udvalget blev enige om at der gives følgende tilskud:

  Amager 100 år i billeder: 2.500 kr.

  Stemmer fra Amar: 5.000 kr.

  Museum Amager: 15.000 kr.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Historiker og forfatter Trine Jerichau Roslev ansøger om støtte til bogen: ”AMAGER: 100 år i billeder”.

  ”AMAGER: 100 år i billeder” er et nyt kulturelt initiativ, der har til formål at glæde alle Dragørs borgere, og som forhåbentligt vil lægge op samtaler om Dragørs fælles historie. Den henvender sig til personer i

  eller med tilknytning til København, og den vil derfor sammen med resten af Amager placere Dragør på det kulturelle københavnskort.

  Da bogen primært består af billeder, vil forfatteren være i kontakt med Dragør Lokalarkiv om deres billedmateriale, og også Dragørs borgere vil undervejs blive kontaktet om historier under researchfasen. Forfatteren vil derfor forsøge at inddrage de af Dragørpersoner og foreninger, som har relevans for bogen.

  ”AMAGER: 100 år i billeder” skal udkomme i foråret 2020.

  Budget for bogen ”Amager: 100 år i billeder”

  Udgifter

  Udarbejdelse og tryk af bog: 182.500

  Indtægter

  Garantisalg fra forlaget: 80.000

  Ansøgninger til fonde: 102.000

  Indtægter i alt: 182.000

  Der ansøges ikke om et specifikt beløb.

  Journalist Majken Astrup søger om støtte til podcastserien ”Stemmer fra Amar’”.

  Podcastserien består af ti afsnit, hver af 15-20 minutters varighed, som bliver tilgængelig fra sommeren 2019. Emnerne er tematiske eller stedspecifikke. De udforsker f.eks. naturen på Amager, herunder fælledens historie, begrebet ’lorteøen’ og amarkanernes selvforståelse, kunsten på Amager og erhvervslivet. Kilderne er i udgangspunktet lokale, men kan komme udefra. De færdige podcasts hostes af Stitcher til Android og Itunes til Apple. Derudover bliver de tilgængelige på Museum Amagers hjemmeside og vil blive anvendt i museets formidling. Flere af projektets bidragsydere såsom Tårnby Kommune og Amager Øst- og Vest Lokaludvalg vil ligeledes gerne have serien liggende på deres hjemmesider.

  Budget for podcast-serien:

  Udgifter

  Udarbejdelse og markedsføring af serien: 113.000 kr.

  Indtægter

  Museum Amager: 10.000 kr.

  Amager Øst Lokaludvalg: 25.000 kr.

  Amager Vest Lokaludvalg: 25.000 kr.

  Tårnby Kommune: 10.000 kr.

  Egen medfinansiering: 10.000 kr.

  Manglende finansiering på nuværende tidspunkt: 33.000 kr.

  Der ansøges om støtte på kr. 20.000.

  Museum Amager ansøger om publikationsstøtte til bog om lokalidentitet og Peter Carlsens maleri Amager 2019.

  Kunstneren Peter Carlsen er ved at færdiggøre sit genremaleri ”Amager 2019”, som er en moderne visualisering af Amagers og herunder især Dragørs, unikke lokalidentitet. Kunstneren trækker tråde tilbage til Julius Exners udødeliggørelse af livet i Store Magleby i slutningen af 1800-tallet.

  Værket bliver præsenteret i juni 2019, og museet ønsker at knytte en faglig publikation til det, således at værket kan præsenteres i en historisk ramme og i en social og kulturel kontekst. Bogen er tænkt til at udkomme på Aarhus Universitetsforlag.

  Forfatter bliver museumsleder Søren Mentz i dialog med Peter Carlsen.

  Udgifter:

  Layout, redigering og tryk: 147.498 kr.

  Indtægter:

  Museet dækker selv en del af omkostningerne, og søger resten fundet ved fondsstøtte.

  Der ansøges støtte på kr. 25.000.

  Administrationen har i forbindelse med modtagelse af ansøgningerne vurderet, at markedsføringspuljen vil være den rette pulje at behandle dem i. Det skyldes, at ansøgningernes indhold har et omtaleskabende fokus snarere end egentlige aktiviteter, som hører under Kultur- og eventpuljen.

  Der er 72.000 kr. i markedsføringspuljen 2019.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget 5. marts 2019.

  Bilag

 • 11
  Prioriteter for den nationale erhvervsfremmestrategi
  Sagsid.: 18/5022

  RESUMÉ:

  Med udgangspunkt i den nye erhvervsfremmelov drøftes initiativer, som Dragør Kommune ønsker indeholdt i den nationale erhvervsfremmestrategi fra 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter de prioriteter kommunen ønsker, skal indgå i det regionale kapitel for hovedstadsområdet i den nationale erhvervsfremmestrategi fra 2020 og nogle år frem.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-03-2019

  Sagen tages til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  På By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 4. december 2018 blev oplægget til en ny erhvervsfremmelov fremlagt. Loven er nu vedtaget og trådt i kraft, og det vil i de kommende år få en del konsekvenser for kommunernes muligheder.

  Med det nye erhvervsfremmesystem bliver det politiske ansvar for erhvervsudvikling entydigt forankret to steder: Nationalt og kommunalt. Det betyder, at der er et godt afsæt for at styrke det politiske ejerskab og til at præge erhvervsudviklingen og hvilke initiativer, der skal igangsættes og prioriteres i Hovedstadsområdet.

  Kommunerne har en rolle på 3 niveauer:

  1) Lokalt: Kommunerne vil fortsat være den nære indgang for virksomhederne. Kommuner kan varetage lokal erhvervsservice og yde 1:1 rådgivning, arrangere netværksarrangementer, etablere erhvervsråd og henvise virksomhederne videre til fx erhvervshusene. Kommunerne kan fortsat vælge at samarbejde om den primære erhvervsservice.

  2) Tværkommunalt: Et nyt Erhvervshus Hovedstaden med filialer i Hillerød og på Bornholm får en nøglerolle i hovedstadsområdet. Erhvervshuset skal hjælpe alle virksomheder i hovedstadskommunerne med specialiseret rådgivning og bliver indgang til de øvrige dele af erhvervsfremmesystemet. De nuværende ydelser i Iværksætterhuset bliver en del af Erhvervshuset.

  3) Nationalt: Kommunerne kan via KKR-samarbejdet og Erhvervshusets bestyrelse få indflydelse på det regionale kapitel i den nationale erhvervsfremmestrategi. Strategien vil være retningsgivende for fordelingen af midler til erhvervsfremme fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Kommunerne vil ligeledes i partnerskaber med andre kommuner og aktører i Greater Copenhagen kunne søge Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om midler til erhvervs- og vækstaktiviteter.

  Staten etablerer desuden (betalt af kommunerne) en digital erhvervsfremmeplatform, der skal gøre information, service og ydelser i erhvervsfremmesystemet let tilgængelige for virksomheder. 

  Det er derfor vigtigt, at alle kommuner med afsæt i de skitserede muligheder for indflydelse drøfter, hvad den nye lovgivning vil betyde for den lokale erhvervsservice i den enkelte kommune samt, hvilke elementer og indsatsområder, som kommunen gerne ser nævnt i det regionale kapitel.

  For at skabe et stærkt afsæt for hovedstadens kommuners ejerskab til det nye erhvervsfremmesystem afholdes den 1. marts 2019 en kommunal strategidag for hovedstadsområdets erhvervs- og vækstudvikling. Formålet med dagen er at drøfte visioner, prioriteter og indsatser i den kommende regionale strategi og den regionale erhvervs- og vækstudvikling i hovedstadsregionen.

  Den nye nationale ”Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse” får ansvar for at lave en national strategi for erhvervsfremme, der skal være rammesættende for hele den offentlige erhvervsfremmeindsats. For 2019 har erhvervsministeren udarbejdet en strategi, som i høj grad bygger på de nuværende prioriteter i ReVUS. For 2020 og frem er det sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som skriver et udkast til det regionale kapitel for Hovedstaden i den nationale erhvervsfremmestrategi. Dette kommer til at ske i samarbejde med og på baggrund af input fra aktørerne i hovedstadsområdet.

  Erhvervsfremmebestyrelsen vil udpege de erhvervs- og teknologiområder inden for hvilke, der skal bevilges støtte til klynger og strategiarbejde. Antallet af klynger og netværk skal reduceres til 10-12, og der vil fremover kun blive givet støtte til én aktør/klynge indenfor for hvert af de udpegede erhvervs- og teknologiområder.

  For hovedstadsområdet betyder det nye erhvervsfremmesystem at vigtige aktører som Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen mister dele af deres nuværende projektfinansiering fra regionen. De vil fremadrettet skulle søge om projektfinansiering fra den nationale erhvervsfremmebestyrelse. For klyngeorganisationer som Gate 21 betyder ændringerne også nedgang i den nuværende regionale finansiering. Gate 21 vil fremadrettet skulle indgå i en kommende nationale klynge på det grønne område for at få adgang til at søge nationale midler.

  Greater Copenhagen-samarbejdet fortsætter i 2019 med regionale midler og midler fra finansloven. Regionerne vil imidlertid fremadrettet skulle have en anden rolle i samarbejdet, da de ikke længere må lave erhvervsfremme. Hvordan den fremtidige finansiering og governance-struktur for Greater Copenhagen samarbejdet skal se ud, er der endnu ikke taget endelig stilling til.

  Økonomi for kommunerne i det nye system, herunder betaling til erhvervshuset

  I forlængelse af erhvervsfremmeaftalen og forståelsen mellem KL og regeringen, skal kommunerne yde et ekstra tilskud til de nye tværkommunale erhvervshuse på i alt 55 mio. kr. Den ekstra udgift for kommunerne fordeles på basis af indbyggertal.

  For Dragør betyder det, at den årlige betaling øges til kr. 304.290, hvor den tidligere var på kr. 217.000. Forskellen vil blive inddraget under årets første budgetopfølgning.

  Erhvervs-og turismepolitik for Dragør Kommune

  Administrationen vil i efteråret 2019 tage initiativ til udviklingen af en fornyet erhvervs- og turismepolitik. Her vil erfaringerne fra det nye erhvervsfremmesystem indgå, lige som Dragør Turistråd i løbet af foråret 2019 på eget initiativ ønsker at facilitere en strategiproces, som vil inddrage alle væsentlige aktører. Denne vil ligeledes kunne danne udgangspunkt for den fremtidige strategi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er en merudgift på ca. 90.000 kr. i 2019, i forhold til budget. Forskellen vil blive inddraget under årets første budgetopfølgning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. marts 2019.

 • 12
  Delegationsplan 2019
  Sagsid.: 18/3685

  RESUMÉ:

  De enkelte udvalg skal behandle den opdaterede delegationsplan for hvert udvalgsområde efter at Økonomiudvalget har godkendt processen for opdatering af delegationsplan 2019 og har drøftet de overordnede principper for delegation.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget inden for eget område drøfter niveau og principper for delegation

  2.

  at

  udvalget på baggrund af drøftelserne godkender udkast til delegationsplan 2019 med relevante ændringer.  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-03-2019

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Konkrete forslag om hhv. beslutning i eller orientering af udvalget fremsendes til forvaltningen, med henblik på behandling på kommende møde i BFKU.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-03-2019

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Konkrete forslag om hhv. beslutning i eller orientering af udvalget fremsendes til forvaltningen, med henblik på behandling på kommende møde i BEPU.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget har i januar 2019 haft en indledende drøftelse om de overordnede principper for delegation og har godkendt processen for opdatering af delegationsplan 2019.

  Den nuværende delegationsplan fra 2016 svarer ikke til den udvalgsstruktur, som blev besluttet i januar 2018, hvor kommunalbestyrelsen ændrede styrelsesvedtægten og oprettede et skoleudvalg. Der skal derfor træffes beslutning om en opdateret delegationsplan, som også tager højde for ny og ændret lovgivning samt en forventet ændring af styrelsesvedtægten på beskæftigelsesområdet.

  Administrationen har derfor opdateret delegationsplanen svarende til kommunens styrelsesvedtægt. Desuden afspejler delegationsplanen den forventede beslutning om ændring af styrelsesvedtægten på beskæftigelsesområdet og navneændringen af Social- og Sundhedsudvalget.

  Herudover er delegationsplanen opdateret i forhold til ny og ændret lovgivning.

  Administrationens udkast til en opdateret delegationsplan behandles en eller flere gange efter behov i udvalgene inden der træffes samlet beslutning om ny delegationsplan i kommunalbestyrelsen.

  For at gøre udvalgenes behandling af delegationsplanen mere overskuelig, udsendes der to udgaver af delegationsplanen, en med samtlige synlige rettelser og en udgave uden synlige rettelser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. marts 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. marts 2019.

  Skoleudvalget den 7. marts 2019.

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2019.

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019.

  Bilag

 • 13
  BEPU - driftsoverførsler 2018 til 2019
  Sagsid.: 19/928

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførelse af driftsmidler på BEPU’s område

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  BEPU tager til efterretning, at der på BEPU’s område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 3 pct. overføres mindreforbrug på 437.957 kr., som finansieres af den i 2019 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  BEPU godkender, at der på BEPU’s område ud over de +/- 3 pct. overføres mindreforbrug på 52.138 kr., som finansieres af den i 2019 afsatte pulje til overførelser.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-03-2019

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 3 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  På BEPU’s område anbefales overførsler af mindreforbrug på i alt -490.135 kr. på driftsbudgettet, jf. bilag 1.

  I henhold til overførelsesreglerne anbefales, at overførsel af mindreforbrug på 437.957 kr. tages til efterretning, da det udgør driftsafvigelser under +/-3 pct. Derudover indstilles til godkendelse, at der overføres mindreforbrug på 52.138 kr. udover de +/- 3 pct.,

  Driftsoverførslerne ud over de +/- 3 pct. vedrører:

  Vej & Gartner:

  Mindreforbrug på 46.516 søges overført til udsatte opgaver fra 2018 (oprensning af Batteribækken) samt til dækning af forventet ekstra-regning til dækning af større afregning af vanding af boldbaner som følge af den tørre sommer.

  Vejvedligeholdelse:

  Merforbrug på 43.146 skyldes forsinket implementering af LED-udskiftning af belysning. Den afledte besparelse forventes indhentet i 2019.

  Plan og teknik, i øvrigt:

  Mindreforbrug på 48.768 kr. søges overført til udsatte aktiviteter til Miljøbeskyttelse i 2019.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 3 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 3 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler udover de 3 pct. med angivelse af formål.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2019 afsat en pulje på i alt 5,2 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2018 til 2019.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på BEPU’s område er, at der samlet overføres mindreforbrug på 490.135 kr. fra 2018 til 2019.

  Overførslen finansieres i lighed med de øvrige overførsler af den på budgettet afsatte pulje på 5,2 mio. kr. Overførelser herudover finansieres af kassen, og vil påvirke servicerammen for regnskab 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs og Planudvalget den 5. marts 2019

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019

  Kommunalbestyrelsen den. 28. marts 2019

  Bilag

 • 14
  Meddelelse - Handicapvenlig adgang til strand og badefaciliteter
  Sagsid.: 18/5030

  RESUMÉ:

  Orientering om status for handicapvenlig adgang til strand og badefaciliteter efter dialog med Handicaprådet.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-03-2019

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Handicaprådet og forskellige brugere af kommunens badefaciliteter ved Mormorstranden, badeanstalten og den nye badebro har efterspurgt bedre adgang til stranden, vandet og faciliteterne. Jf. meddelelsessag – Status på handicapvenlig adgang til strand og badefaciliteter i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. december 2018.

  Tiltag på ny badebro:

  I forhold til den nye badebro er brugernes ønsker færdigetableret. Det være sig bænke på badebroen, supplerende adgang til badebroen fra bådebro i forthavnen samt ekstra håndliste på de to yderste lejdere til vandet. En ny trappe som supplement til lejderne fra badebroen til vandet er nu også udført og opsat midt for badebroen (se foto bilag 1).

  Handicaprådet har på deres seneste møde den 27. januar 2019 ønsket påsat koksmåtter eller tilsvarende på trappetrinene, hvilket undersøges.

  Adgang til Mormorstranden:

  Ønsket om handicapvenlig adgang til Mormorstranden blev drøftet med Handicaprådet på møde den 27. november 2018. Handicaprådet ønsker en rampe, der leder til en platform nede ved vandet på Mormorstranden. Dette kan udføres fra den eksisterende adgangsbro ud til badeanstalten ved at fjerne to fag af rækværket på broen og derfra bygge en rampe til en platform nede ved vandet. Platformen udføres med en kantliste, så rullestole ikke kan trille ud over platformens kant, der er forhøjet i forhold til selve stranden for at undgå problemer med sand, tang og alger. Skitser heraf blev forelagt Handicaprådet uden bemærkninger ved møde den 27. januar 2019 og kan ses i bilag 2. Udførelse af platformen er i proces og vil være færdig inden badesæsonen 2019.

  Adgang til vandet fra badeanstalten:

  Etablering af en adgang for handicappede og i øvrigt gangbesværede fra badeanstalten og ned i vandet inde fra badeanstalten kan udføres på badeanstalten indenfor de tre markerede områder på vedlagte skitse, bilag 3.

  Adgang kan enten udføres i form af en hejs eller en trappe/rampe fra dækket og ned i vandet. En personhejs er et relativt billigt tiltag, der relativt let kan etableres. Tilsvarende vil etablering af en permanent trappe, der kan klare vejrforholdene både sommer og vinter være muligt. Administrationen vil i det kommende år drage erfaringer med den etablerede permanente trappe på den nye badebro ved Dragør Fort. Såfremt dette munder ud i positive konklusioner, kan en tilsvarende trappe på badeanstalten være en god løsning.

  En rampe, der kan klare vejrforholdene både sommer og vinter, vil være noget mere bekostelig at etablere og vil kræve forudgående ekstern rådgivning og projektering. Endvidere vil en rampe medføre problemer i form af tang og især algevækst på rampens gangplade især i området fra vandoverflade (meget variabel) og ned til gangpladens afslutning ved havbunden. Det vil gøre rampen meget glat og ikke særlig adgangsvenlig for særligt handicappede / gangbesværede. Administrationen kan ikke anbefale etablering af en rampe på badeanstalten, hvilket Handicaprådet er enige i.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Platform på Mormorstranden inklusive tilhørende rampe mellem platform og adgangsvej til badeanstalt etableres i eget regi for anslået ca. 50.000 kr., inden badesæsonen 2019 starter. Kommunalbestyrelsen har på møde den 20. december 2018 anvist finansieringen heraf fra anlægspuljen Handicapvenlige tiltag 2018.

  Etablering af en hejs på badeanstalten for handicappede til vandet inde på badeanstalten kan udføres for anslået 65.000 kr. Der er ikke anvist finansiering.

  Etablering af en permanent trappe på badeanstalten for handicappede og gangbesværede til vandet inde på badeanstalten kan udføres for anslået 80-100.000 kr. ved anvendelse af samme model, der er etableret på den nye badeanstalt. Der er ikke anvist finansiering.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Skitse visende platform på Mormorstranden inklusive rampe fra badeanstaltens adgangsvej blev forelagt Handicaprådet ved møde i rådet den 29. januar 2019 uden bemærkninger. Udførelse af platformen er i proces og bliver færdiggjort inden badesæsonen 2019.

  Skitse visende mulig placering af trappe/rampe eller hejs som adgang til vandet for handicappede/gangbesværede på badeanstalten har tilsvarende været forelagt Handicaprådet. Umiddelbart er Handicaprådet enig i, at en rampe ikke synes attraktiv på grund af den glatte bundplade.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. marts 2019.

  Bilag

 • 15
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 5. marts 2019

  Katrine Tholstrup (C) spurgte til genopretning af Nordre Strandvej efter HOFOR gravning.

  Anette Nyvang (T) spurgte til 2 træer på Kirkevej, plan for træfældning i resten af Dragør, udearealer på Nordstrandsskolen, samt hvornår HOFOR er færdige med at grave i den nordlige ende af D.B. Dirchsens Alle.

  Katrine Tholstrup (C) spurgte til de fældede træer på Nordre Dragørvej der ikke er fjernet.

  Anne Funk (O) spurgte til udeserveringer og parkering af lastbiler.

  Morten Dreyer (O) spurgte til skurbyen.

  Katrine Tholstrup (C) spurgte til oplag ved gårdene langs Nordre Dragørvej.

  Administrationen orienterede om ny planchef samt brandsikring på Enggården.