Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 2. april 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Forslag til Lokalplan 76 med kommuneplantillæg, for en udvidelse af Dragør Badehotel
  Sagsid.: 17/3240

  RESUMÉ:

  Behandling af et forslag til ny lokalplan med kommuneplantillæg, der muliggør en udvidelse af Dragør Badehotel, med baggrund i tidligere behandlinger af udbygningsforslag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til Lokalplan 76 med tilhørende kommuneplantillæg godkendes i henhold til planlovens bestemmelser, med henblik på offentliggørelse med en høringsperiode på 8 uger.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-04-2019

  Ændringsforslag fra C:

  C foreslår at sagen udsættes en måned og udvalget får en samlet skriftlig opdatering på vores spørgsmål.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for ØU/KB, med tilføjelser/ændringer i forslaget til Lokalplan 76:

  1. Der skal etableres cykelparkering på egen ejendom.

  2. I pkt. 5.3 præciseres, at større vindues- og dørpartier fortrinsvis udføres sprosseopdelte, alternativt rammeopdelte.

  3. Højderegulering ændres fra 14 til 13 m på hovedbygning og fra 6 til 5 m på sidebygningen på Drogdensvej. Den angivne større bygningshøjde end de nuværende forhold forventes alene anvendt ved evt. bygningsmæssige og energimæssige forbedringer (forklarende fodnote indsættes).       

  Udvalget besluttede i øvrigt

  1. At der sker en politisk behandling af bebyggelsens ydre fremtræden (afsnit 5), når endeligt projekt foreligger og før byggesagsbehandling.

  1. Gæsteafsætning fra busser indgår ikke i lokalplan, men det aftales særskilt med hotellet hvor det hensigtsmæssigt kan ske, således at Drogdensvej ikke anvendes til afsætning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af tidligere beslutninger vedrørende forslag til udvidelse af Dragør Badehotel, har Plan og Teknik, i forbindelse med ejerskifte for hotellet (bilag), modtaget et skitseforslag til en udvidelse af hotellet, der følger den behandling og tilkendegivelse, der blev vedtaget ved den seneste behandling af et lokalplanforslag i Kommunalbestyrelsen den 30.3.2017 og i BEPU den 28.11.2017.

  Dette skitseforslag har dannet baggrund for udarbejdelse af et lokalplanforslag med tilhørende tillæg til kommuneplanen (vedlagt).

  Skitseforslaget omfatter en udvidelse af hotellet i form af en forlængelse mod syd og nord af det oprindelige bygningsprofil i 3 etager, samt en udvidelse af den østvendte nuværende et-etages tilbygning. Udvidelsen vil medføre et samlet værelsesantal på 62, samt flere konference- og selskabslokaler.

  Den nuværende 1-etages servicebygning på grundens sydvestlige del agtes nedrevet, mens den 1-etages længe ud mod Drogdensvej bevares.

  Bebyggelsens omfang og fremtræden ”før/efter” fremgår af bilag til lokalplanforslaget.

  Visualiseringerne i lokalplanen illustrerer således indpasningen af en udvidet bebyggelse med hensyn til placering og omfang i bybilledet i forhold til lokalplanens byggefelter og højdebestemmelser mv, men gengiver ikke alle bygningsdetaljer, herunder den detaljerede facadeudformning.

  Sagens forhistorie / tidligere behandlinger

  Forslag til udvidelse af Dragør Badehotel har tidligere været udvalgs-/kommunalbestyrelsesbehandlet i 5 omgange:

  BEPU den 5.4.2016:

  Behandling af forslag om ekstra etage på hotellets længe ud mod Drogdensvej.

  Udvalget er sindet at iværksætte lokalplanlægning, men inviterer i første omgang til dialog om en anden udformning i respekt for oprindelig arkitektur, gadebilledet og de omboende.

  BEPU den 7.6.2016:

  Behandling af ansøgers uddybning af det tidligere forslag med en ekstra etage på sidebygningen, med kommentarer til høringssvar fra omboende.

  Udvalget beslutter at udtale, at bygningsprofilen skal spille sammen med rækkehusbebyggelsen på Drogdensvej, samt at hovedbygningen anbefales udvidet mod nord og syd.

  BEPU den 1.11.2016:

  Behandling af revideret projekt med sadeltag på sidebygningen sammenbygget med en udvidelse af hovedbygning mod nord med fladt tag og tagterrasse.

  Udvalget besluttede at godkende skitseforslaget som grundlag for et lokalplanforslag, dog således at der tillige skal muliggøres en forlængelse af hovedbygningen i den nuværende byggestil, helt ud til Drogdensvej.

  BEPU 7.3.2017 / KB 30.3.2017:

  Behandling af forslag til lokalplan, herunder stillingtagen forskellige modeller for udvidelsen med hensyn til forlængelsen af hovedbygningen mod nord, samt muligheden for udnyttelse af tagetagen i sadeltaget på sidebygningen.

  Ved behandlingen i KB blev det besluttet at tilkendegive, at en udvidelse kan ske ved udbygningen af hovedbygningen mod nord og syd, men ingen tilbygning på længen ud til Drogdensvej.

  BEPU den 28.11.2017:

  Behandling af principiel ansøgning om at udvidelse af hotellet alene sker ved en forlængelse af hovedbygningens bygningsprofil på byggefelter mod nord og syd.

  Udvalget besluttede, at det ansøgte skal nyde fremme, og at anmode om udarbejdelse af et skitseforslag, der kan lægges til grund for lokalplanlægningen.

  Sagsfremstillingerne fra ovennævnte behandlinger er vedlagt som bilag.

  Lokalplanforslagets indhold

  Planforslaget indeholder bestemmelser om byggeriets placering, omfang og fremtræden med baggrund i det udarbejdede skitseforslag.

  Der udlægges byggefelter og fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent på 75 og maximale bygningshøjder.

  Den nuværende hovedbygnings grundform skal respekteres.

  Med hensyn til parkering henvises til parkering på egen grund med mulighed for supplerende parkering på nærliggende offentlige p-pladser – i lighed med tidligere udkast til lokalplan.

  Som nabohensyn indeholder planforslaget en afgrænsning af byggefeltet mod syd i en afstand fra naboskel på 3,5 m, samt bestemmelser om forbud mod vinduer i 1. og 2. sals højde i gavl mod syd, samt bestemmelse om at værn ved altaner og altangange mod vest skal udføres uigennemsigtige.

  Planforslaget indeholder en planredegørelse med beskrivelse af bl.a. lokalplanens baggrund, resumé af indholdet samt en redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning.

  Miljøvurdering

  Der er foretaget en såkaldt miljøscreening af planforslaget, som skal offentliggøres sammen med lokalplanforslaget. Det er vurderet, at lokalplanforslaget ikke har væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø i forhold til hidtil gældende planer, i et sådant omfang, at der skal udarbejdes en mere detaljeret miljøvurdering.

  Planprocessen

  Lokalplanforslaget skal, efter godkendelse i kommunalbestyrelsen, offentliggøres i henhold til planlovens regler i minimum 8 uger. Hvis der modtages indsigelser kan den endelige vedtagelse – med eventuelle ændringer – først ske tidligst en måned efter høringsfristen. Endelig vedtagelse skal også ske i kommunalbestyrelsen efter indstilling fra BEPU og ØU.

  LOVE/REGLER:

  Planloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Planforslagene skal i høring i henhold til planlovens regler.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Projektet støtter kommunens turismepolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. april 2019.

  Økonomiudvalget den 11. april 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2019.

  Bilag

 • 2
  Forslag til lokalplan 78 "Madsens Krog", Dragør Havn
  Sagsid.: 18/3664

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede 14. august 2018 at der skal gennemføres lokalplanlægning for ”Madsens Krog”, Dragør havn.

  Lokalplanens formål er, at sikre muligheder for udvikling af de fysiske rammer til søsportsklubberne i relation til de bevaringsværdige bygninger og offentlighedens adgang.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til Lokalplan 78 ”Madsens krog” godkendes i henhold til planlovens bestemmelser og offentliggøres ved en høringsperiode på 8 uger.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-04-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forslag til lokalplan 78 vedrører den inderste del af Nordre Mole, som i daglig tale kaldes ”Madsens Krog”. Lokalplanens formål er, at sikre muligheder for udvikling af de fysiske rammer til søsportsklubberne i relation til de bevaringsværdige bygninger og offentlighedens adgang.

  Baggrund for beslutning om lokalplan

  En ansøgning om jolleskur fra Dragør Sejlklub gav i januar 2017 anledning til, at By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede, at der skulle udarbejdes en samlet plan for arealerne i Madsens Krog.

  Herefter er fulgt drøftelser med klubberne, udvalgsbehandlinger og en budgetvedtagelse 2019-22, hvor forbedrede vilkår for klubberne i Madsens Krog gennem tre spor er prioriteret. Tidligere udvalgsbehandlinger og seneste mødereferater er vedlagt som bilag.

  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af drøftelser med klubberne samt ud fra et generelt hensyn til udviklingsmuligheder og bevaring i Madsens Krog. 

  Lokalplanens indhold

  Lokalplanen indeholder 3 nye byggefelter, bevarende bestemmelser for de bevaringsværdige bygninger samt bestemmelser, som skal sikre at området forbliver et offentlig tilgængeligt fritids- og havneområde.

  Nye byggefelter

  Lokalplanen udlægger en byggelinje mod nord, som går vinkelret fra nordsiden af de eksisterende bådeskure langs Strandstien. Byggelinjen og de nye byggefelter er udlagt under hensyn til: oplevelsen af de kulturhistoriske bygninger, kig på tværs gennem ”smøgerne” til kysten, bevaring af udsigt fra Strandstien samt under hensyn til at fastholde offentlig adgang til vandet.

  Udvidelse af sejlklubben – byggefelt A:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede allerede i marts 2018, at sejlklubben skulle have lov til at påbegynde deres tilbygning, idet administrationen på baggrund af tidligt projektmateriale vurderede at tilbygningen ikke er omfattet af en lokalplanpligt. Tilbygningen indgår i den ny lokalplan som eksisterende forhold. Sejlklubben planlægger at påbegynde byggeriet efter sæson 2019.

  Udvidelse af grejskur – byggefelt G:

  Det var sejlklubbens ønske om et udvidet grejskur, som igangsatte processen med en samlet plan for Madsens Krog. Dette er baggrund for udlæg af byggefelt G.

  Mulighed for udvidelse af grejskur – byggefelt F:

  Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen set på den samlede rummelighed i Madsens Krog. Der er administrationens vurdering at et byggefelt F kan indpasses i forhold til hensyn til passager og ”kig” i området. Byggefelt F har således ikke afsæt i den aktuelle drøftelse med klubberne og byggefelt F skal ikke nødvendigvis udnyttes, idet der ikke er handlepligt ifølge en lokalplan. Byggefeltet er udlagt med henblik på at tegne en mulighed for yderligere udvikling af søsportsklubberne i Madens Krog på længere sigt.

  Bevarende bestemmelser

  Slots- og kulturstyrelsen har iværksat en høring om fredningsophævelse af Bygning 2 ”Tolderhuset”, hvorfor der er en forventning om at fredningen muligvis ophæves.

  ”Tolderhuset”, ”Kolerahuset” og ”Greisens Pakhus” er udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen. Dette følges nu op af bevarende bestemmelser i lokalplanen som svarer til bevaringsbestemmelser for Dragør gamle bydel (lokalplan 25). De bevarende bestemmelser træder i kraft ved ombygning og renovering, og skal derved sikre de kulturhistoriske værdier i Madsens Krog.

  Offentlig tilgængeligt fritids- og havneområde

  Byggefelterne i lokalplanen er placeret således, at der forsat sikres offentligt tilgængeligt fritids- og havneareal i Madsens Krog.

  Hvad lokalplanen ikke dækker

  Der er drøftet konkrete projekter med klubberne i Madsens Krog, som ligger udenfor hvad en lokalplan kan sætte bestemmelser for fx indretning af Tolderhuset (midler afsat i budget 2019-22) og indretning af have for klubberne i Tolderhuset.

  Miljøscreening

  Der er foretaget en indledende screening for at afklare, om der skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplan 78 i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” (lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017).

  Det vurderes, at der ikke skal foretages særskilt miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Begrundelsen er, at lokalplanforslaget ikke vurderes at have væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø i forhold til de hidtil gældende planer. Se lokalplanens bilag 5.

  LOVE/REGLER:

  Planloven, LBK nr. 287 af 16/04/2018.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Lokalplanforslaget skal, efter godkendelse i kommunalbestyrelsen, offentliggøres i henhold til planlovens regler i minimum 8 uger.

  Hvis der modtages indsigelser i høringsperioden kan den endelige vedtagelse – med eventuelle ændringer – først ske tidligst en måned efter høringsfristen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, herunder udpegning af bevaringsværdige bygninger.

  Forslaget understøtter hensigterne i kommunens Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020 under fokusområdet ”Aktivt liv – i frihed og fællesskab”.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. april 2019.

  Økonomiudvalget den 11. april 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2019.

  Bilag

 • 3
  Principper for temalokalplan for udendørs opholdsarealer i første sal
  Sagsid.: 18/3772

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. august 2018 at igangsætte en temalokalplan, med henblik på at regulere placering og omfang af tagterrasser på første sal.

  Denne sag omhandler tilbagemeldinger fra en 3 ugers indledende høring samt forslag til overordnede principper i en kommende temalokalplan for opholdsarealer i første sals højde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til overordnede principper for udendørs opholdsarealer i første sals højde er afsæt for det videre arbejde med en temalokalplan.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-04-2019

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsens besluttede 30. august 2018, at der udarbejdes et lokalplanforslag, der regulerer placering og omfang af udendørs opholdsarealer i første sals højde for samtlige villakvarterer/parcelhus-kvarterer.

  Herefter har kommunalbestyrelsen besluttet at gennemføre en 3 ugers indledende høring blandt grundejere i villakvarterer om tagterrasser og altaner i første sals højde. Denne høring blev afholdt i februar 2019.

  Tilbagemeldinger fra den indledende høring

  Høringssvarene fra den indledende høring bevæger sig i flere retninger. Dog indeholder majoriteten af høringssvarene tilkendegivelser om, fortsat at tillade tagterrasser og altaner i første sals højde. De fleste af høringssvarene bakker derudover op om forslaget om at tillade samlet 15m².

  Generelt ønsker grundejerne at ansøgninger om udendørs opholdsarealer i første sal reguleres gennem nabohøringer/partshøringer, arkitektfaglig vurdering fra forvaltningen eller gennem klare retningslinjer.

  En del høringssvar omhandler forhold, som ligger udenfor den indledende hørings tema fx indblik fra vinduer, kviste og ændringer af den arkitektoniske helhed i de enkelte kvarterer ved renoveringer/nybyggeri.

  Høringssvar fra Sydstrandens Villaby udmærker sig ved at indeholde 8 forskellige tilbagemeldinger fra grundejere, hvoraf flere ikke ønsker mulighed for udendørs ophold i første sals højde. Det skal bemærkes at Sydstrandens Villaby er primært karakteriseret ved et-plans villaer, men der er mulighed for opførelsen af villaer med 1. sal.

  Forslag til overordnede principper i temalokalplan

  Administrationen foreslår at der arbejdes videre med følgende overordnet principper og formål:

  1. Tagterrasser, altaner og lignende udendørs opholdsarealer i første sals højde skal placeres mindst 5 meter fra nabo- og stiskel og mindst 2,5 m fra vejskel.

  2. Der er mulighed for at placere tagterrasser, altaner og lignende mindst 2,5 m fra skel til nabo og sti, såfremt den del der er placeret mellem 5 m og 2,5 m fra nabo- og stiskel udføres med minimum 1,2 m høj lodret, ugennemsigtig afskærmning.

  3. Der må være op til samlet 15 m² tagterrasser, altaner og lignende på en ejendom jf. kommunalbestyrelsens beslutning 30. august 2018.

  Formålet med lokalplanen vil være at reducere indbliksgener fra udendørs opholdsarealer i første sal i villaområder, og dette formål skal varetages, såfremt der skal gives dispensationer. Et muligt dispensationsrum skal derfor defineres nærmere i kommende sagsbehandling af lokalplanforslaget.

  Baggrunden for en temalokalplan

  I de senere år har administrationen modtaget ansøgninger om tagterrasser og altaner i første sals højde i kommunens villaområder. Der en tendens til, at altaner og tagterrasser bliver anvendt som en udvidelse af husets dagligstue, og derfor indrettes og bruges mere end før. Det betyder, at der bygges tagterrasser og altaner, der både i stør­relse, placering og udformning skiller sig ud fra naboområdet og giver udfordringer i forhold til det gode naboskab, særligt i forhold til indbliksgener.

  Byggesagen om Øresunds Allé 21

  Beslutningen om, at der skal udarbejdes en temalokalplan er udløst af en byggesag for Øresunds alle 21. Dragør Kommune modtog en byggeansøgning til et nyt enfamiliehus i 2 etager, Øresunds Alle 21 med en tagterrasse hele vejen rundt om bygningens første sal.

  Ved nabohøring var der indsigelser mod projektet, begrundet i indbliksgener, og forvaltningen vurderede at der var tale om væsentlige indsigtsgener. Byggeriet overholdt gældende lokalplan 54 og lå inden for byggeretten. Kommunalbestyrelsens besluttede derfor at varsle et § 14 forbud og at der skal udarbejdes en ny lokalplan inden for 1 år som regulerer omfang og placering af tagterrasser i 1. sal højde. Ansøger på Øresunds Allé 21 har efterfølgende tilrettet sit projekt, så der udelukkende er 15 m² tagterrasse.

  Sammenhæng med kommende kommuneplan

  En del høringssvar fra den indledende høring peger på, at byggeri med nye kviste, store vinduespartier, fremmed byggeskik og andet kan udfordre naboskabet, give indbliksgener eller bryde med det enkelte boligkvarters karakter og helhed.

  Kommunalbestyrelsen har besluttet at den samlede problemstilling vedrørende byomdannelse og byfortætning i villakvarterer vil indgå i en kommende kommuneplanproces under temaet ”Den nære boligkvalitet”. Denne temalokalplan om udendørs opholdsarealer i første sals højde tager således forskud på en mindre del af det overordnede kommuneplantema og drøftelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er afholdt en 3 ugers indledende høring i februar 2019 omhandlende tagterrasser og altaner i første sals højde.

  Lokalplanforslaget vil blive udsendt i 8 ugers offentlig høring jf. planloven, LBK nr. 287 af 16/04/2018, efter forslaget bliver vedtaget af kommunalbestyrelsen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. april 2019.

  Bilag

 • 4
  Poppelvej 122 - Vurdering af nyt byggeri - etager og udformning
  Sagsid.: 18/5149

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har modtaget en ansøgning om til- og ombygning af et eksisterende en familiehus på Poppelvej 122.

  Renoveringen medfører at huset fra vandsiden opleves som værende i 2 fulde etager. På de øvrige sider opleves huset som værende i 1½ plan.

  I Søvang må der jf byplanvedtægten kun opføres boligbebyggelse i 1½ plan. Der er imidlertid flere ejendomme i område har udsigt ud over Øresund, og som i dag ville blive vurderet som værende i 2 fulde etager.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  administrationen skal arbejde videre med sagen med henblik på eventuel dispensation efter gennemført nabohøring.

  Eller

  2.

  at

  der allerede på nuværende tidspunkt meddeles afslag, idet huset opleves som værende i 2 fulde etager set fra søsiden.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-04-2019

  Ad 1

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget en forespørgsel på ejendommen Poppelvej 122 vedrørende om- og tilbygning af eksisterende enfamiliehus på ejendommen.

  Der har tidligere været praksis for, at facader som vender mod Øresund på de ejendomme som er placeret i forreste række langs kysten i Søvang, kan udføres helt eller delvist i 2 fulde etager.

  Byplanvedtægt 4 fastsætter § 5. stk. c, at ingen bygning må udføres i mere end én etage med udnyttet tagetage.

  I ansøgningsmaterialet fremgår, at den primære tanke med ombygningen er at flytte det primære opholdsområde fra stuen til 1. sal. Projektet omfatter kun ombygning af 1. sal og husets grundplan vil være uændret. I forbindelse med at køkken flyttes, er ønsket at der etableres en fladtagskvist i det sydvestlige hjørne for optimal udnyttelse af rummet. Kvisten vil have døre med fransk altan med glas afskærmning. Derudover er det ønsket at ændre husets nuværende tagkonstruktion med to parallelle tagrygge, til i stedet at være koblet sammen via en vinkel på den sydlige halvdel af huset. Nuværende balkon/tagterrasse bibeholdes og den oprindelig tagetage facade mod syd renoveres med fuldt glas parti for lysindfald og udsigt. Afskærmning/rækværk udføres i glas, således der er uhindret udsyn til vandet.

  Den nye kvist bliver ca. 3,6 m i bredden, og taget på tilbygningen har en bredde på ca. 4,3 m til skæring mellem tag og eksisterende gavl, målt ved gavlens tagfod. Dette medfører at kvisten udgør ca. 83,7 procent af tagfladen

  Den nye kvist vil ved beregning af bredden fra skæring mellem tag og eksisterende gavl ved dennes top udgøre ca. 42,6 procent af tagfladen

  På facadetegningen ses seneste reviderede forslag til af den sydvendte facade mod Øresund. 

  Det er forvaltningens vurdering, at huset efter renovering og ombygning vil opleves som værende i 2 fulde etager, set fra vandsiden. Set fra de øvrige sider opleves fortsat som værende i 1½ etage.

  I henhold til byplanvedtægten er der mulighed for at meddele dispensation til projektet ligesom der er mulighed til at kunne meddele afslag.

  Hvis det besluttes at administrationen skal arbejde videre med sagen, vil der blive rekvireret et fyldestgørende ansøgningsmateriale og der vil blive gennemført en naboorientering af de berørte naboer, inden der træffes afgørelse i sagen.

  LOVE/REGLER:

  Byplanvedtægt 4.

  I henhold til delegationsplanen er det By-, Erhvervs- og Planudvalget, som træffer beslutning i større principelle sager om tilladelse eller afslag om dispensation 

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. april 2019.

  Bilag

 • 5
  Raagaards Alle 21 - Håndhævelse af deklaration - afstandskrav
  Sagsid.: 18/4431

  RESUMÉ:

  Sagen handler om hvorvidt afstanden til bolig til skel skal være 3,0 m, jf. deklaration af 1952 eller 2,5 m som er gældende mindste afstand jf. bygningsreglementet.

  Sagen vedrører en deklaration tinglyst på alle boligerne på Raagaards Allé.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  påtaleretten for deklarationen ikke håndhæves for så vidt angår afstanden til naboskel på 3,0, og hermed godkender byggeriet i en afstand af 2,5 m fra naboskel,

  2.

  at

  administrationen fremadrettet bemyndiges til at kunne sagsbehandle og træffe beslutning om ikke at håndhæve påtaleretten for øvrige deklarationer, som fastsætter en mindste afstand på 3,0 m i tilsvarende deklarationer.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-04-2019

  Udvalget ønsker, at sagen sendes i høring hos naboer og grundejerforening og efterfølgende genbehandles i udvalget.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ejeren af ejendommen Raagaards Alle 21, har ansøgt om tilladelse til en tilbygning til eksisterende beboelse nærmere end 3,0 m til naboskel.

  På ejendommen er der tinglyst en deklaration fra 1952 på alle 28 ejendomme, hvor der er krav om en mindste afstand på fra hus til naboskel på 3,0 m.

  I 1952 var der ikke generelle regler som regulererede bebyggelsers placering. Dette skete ved tinglysning af en deklaration i forbindelse med udstykning af ejendommene, hvor kommunen er påtaleberettiget. Det vil sige at det er op til kommunen om de ønsker at håndhæve deres påtaleret.

  Bygningsreglementets krav gælder for alle ejendomme (2,5 m til naboskel), herudover kan der kan være deklarationer, lokalplaner eller byplanvedtægter som stiller mere restriktive krav.

  Ansøger har søgt om en placering 2,5 m fra naboskel (mindste afstandskrav jf. bygningsreglementet). Afstanden ønskes reduceret for at sikre en bedre udnyttelse af tilbygningens indretning, ejeren har herudover i forbindelse med ansøgningen oplyst, at der er flere af de øvrige huse på Raagaards Allé, som har fået tilladelse til tilsvarende placeringer, nærmere naboskel end 3,0 m, dog uden ovennævnte deklarationer er omtalt.

  Der er tidligere på Raagaards Allé nr. 3 (1961), 5 (2006), 6 (2006), 7 (2007), 8 (1976), 13 (2006), 15 (2002), 19 (1971), i alt 8 sket godkendelse til en afstand nærmere end 3,0 m fra naboskel. Der ses ikke at der er der taget stilling til deklarationen i ovennævnte sager.

  Det er op til Dragør Kommune om de ønsker at håndhæve kravet om 3,0 meter for området eller om området skal sidestilles med de øvrige dele af Dragør Kommune, hvor der reguleres med en mindste afstand på 2,5 m jf. bygningsreglementet.

  Til orientering er der flere andre steder i kommunen, hvor der er tinglyst deklaration på hvor ligeledes fastsættes en mindste afstand på 3,0 m.

  LOVE/REGLER:

  Sagen vedrørende en tinglyst deklaration på ejendommen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. april 2019.

  Bilag

 • 6
  Høring om fredningsophævelser
  Sagsid.: 13/695

  RESUMÉ:

  Behandling af forslag til høringssvar vedrørende varslede fredningsophævelser for 14 huse i Dragør gamle bydel og havn.

  INDSTILLING:

  Med baggrund i tidligere behandling af fredningsgennemgangen indstiller administrationen, at udkast til høringssvar godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-04-2019

  Ændringsforslag fra A:

  At høringssvaret godkendes med viste ændringer (bilag 7), dog bibeholdes de sidste 3 linjer.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) har med skrivelser af 24.1.2019 iværksat høring om varslede fredningsophævelser for 14 bygninger i Dragør gamle bydel og havn, herunder den kommunalt ejede ”Tolderbolig”, Strandlinien 3, på baggrund af udtalelser fra ”Det Særlige Bygningssyn”.

  De varslede fredningsophævelser fremgår af vedlagte oversigt (bilag)

  Høringsbrev med tilhørende bilag, vedrørende kommunens ejendom, Strandlinien 3, er vedlagt som bilag.

  Der er fastsat en høringsfrist til den 3. juni 2019.

  I styrelsens pressemeddelelse sammenfattes baggrunden for fredningsophævelserne med det forhold, at der ”gennem årenes løb er sket så mange gennemgribende fornyelser af de pågældende huse med materialer og en indretning, der ikke er typisk for det ældre Dragør. De bygningsmæssige værdier har derfor ikke længere et højt nok niveau til, at bygningernes fredningsstatus kan opretholdes.”

  Det er dog fortsat styrelsens opfattelse, ”at bevaringsindsatsen i Dragør alt i alt er særdeles vellykket”.

  For så vidt angår fredningsophævelse af ”Tolderhuset”, så vil den lokalplan for Madsens Krog, der er under udarbejdelse, indeholde bevaringsbestemmelser vedrørende den ydre fremtræden for den historiske bebyggelse, svarende til bestemmelserne i den bevarende Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel. For ”Tolderhuset” foreslås tillige fastsat en bestemmelse, der ikke tillader kviste og større ovenlys, således at den autentiske fremtræden med ubrudte tagflader fastholdes.

  En fredningsophævelse vil i øvrigt betyde, at de planlagte indvendige ombygninger i forbindelse med søsportsklubbernes benyttelse, ikke kræver fredningsmæssig godkendelse.

  Sagens forhistorie:

  På baggrund af Slots- og Kulturstyrelsens landsdækkende gennemgang af de fredede bygninger i 2013, herunder de 76 fredede bygninger i Dragør gamle bydel, besluttede styrelsen at varsle affredning af i alt 17 bygninger i Dragør Kommune, heraf 16 bygninger i Dragør gamle bydel og 1 bygning på havnen (”Tolderhuset”).

  Sagen blev behandlet ved møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12.8.2014, hvor det blev besluttet at fremsende en udtalelse til styrelsen, der anbefaler, at fredningerne opretholdes for de ejendomme, der i det ydre opfylder fredningskravene.

  Ved mødet forelå en udtalelse fra Dragør Bevaringsnævn til styrelsen.

  Sagsfremstilling til mødet den 12.8.2014, udtalelsen fra Bevaringsnævnet samt høringssvaret til styrelsen er vedlagt som bilag.

  Beboerforeningen for Dragør gamle bydel fremsendte også udtalelser til styrelsen, der bl.a. påpegede uheldige konsekvenser af fredningsophævelserne og påpegede mangelfulde registreringer i forbindelse med fredningsgennemgangen.

  Ved møde den 29.10.2018 med repræsentanter fra Slots- og Kulturstyrelsen blev orienteret om en forestående forelæggelse for Det særlige Bygningssyn af oplæg til fredningsophævelser for i alt 14 bygninger i Dragør gamle bydel og havn. I forhold til de oprindeligt varslede 17 fredningsophævelser, var 1 allerede gennemført og 2 ”trukket tilbage”.

  Styrelsen orienterede om baggrunden for oplægget til fredningsophævelser, herunder tab af bærende fredningsværdier i de pågældende ejendomme, og præciserede, at det vil kræve en lovændring hvis fredninger også skal rettes mod kulturmiljøet og helheder i bymiljøet, som er det særlige ved Dragør gamle bydel, og som oprindelig var del af baggrunden for fredningerne i byen.

  I forbindelse med iværksættelse af høringen har styrelsen med indlæg i bl.a. Dragør Nyt uddybet og forklaret baggrunden for fredningsophævelserne (bilag), og Beboerforeningen for Dragør gamle bydel har offentliggjort en udtalelse til sagen (bilag).

  Høringssvar:

  På baggrund af ovenstående sagsforløb og tidligere tilkendegivelser har forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til høringssvar (bilag), der fokuserer på den samlede betydning af de varslede fredningsophævelser for bevaringsindsatsen i kommunen.

  Da den nuværende bygningsfredningslov alene har til hensigt at frede bygninger og ikke kulturmiljøer opfordres der i høringssvaret til, at der tages initiativ til at udvide og ændre lovgivningen, så også helheder og et samlet bymiljø som Dragør gamle bydel, kan sikres optimalt.

  Det fremhæves endvidere, at selv om den bevarende Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel er et godt grundlag for kommunens bevaringsindsats, så vil opretholdelse af bygningsfredningerne være en yderligere garant for sikring af byggeskikken og et autentisk bymiljø.

  LOVE/REGLER:

  Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  De varslede fredningsophævelser er i høring frem til den 3.6.2019.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  I kommuneplanen indgår følgende bevaringsmålsætning for Dragør gamle bydel:

  ”Bevaringsindsatsen for Dragør gamle bydel har som sit primære formål at sikre det historiske bymiljø og den lokale byggeskik ”fra helhed til detalje”, samtidig med, at byen og dens huse fortsat kan udgøre rammen om et moderne byliv”.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. april 2019.

  Bilag

 • 7
  Orientering om sagsbehandling og høringer i byggesager
  Sagsid.: 19/1507

  RESUMÉ:

  Forvaltningen orienterer om hvordan sagsbehandling og høringsprocesser foregår, når borgere søger om en byggetilladelse, der ikke overholder lokalplanens bestemmelser.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter og tager orienteringen på mødet til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-04-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  By- erhverv- og Planudvalget besluttede på mødet i februar at få en orientering og drøftelse af, hvordan sagsbehandling og høringsprocesser foregår, når borgere søger om byggetilladelse der ikke overholder lokalplanens bestemmelser.

  På mødet vil forvaltningen give en mundtlig orientere herom som oplæg til drøftelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhverv- og Planudvalget den 2. april 2019.

 • 8
  Stillingtagen til videre forløb - ny skurby
  Sagsid.: 16/3581

  RESUMÉ:

  Administrationen vurderer, at den planlagte ”ny skurby” bag den gamle skurby ikke kan realiseres til åbning sommeren 2019. By-, Erhvervs- og Planudvalget skal derfor tage stilling til, om der skal arbejdes videre med projektet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der fortsat arbejdes for realisering af ”Ny skurby”, og at udvalget tilkendegiver en forventning om tidsfrist for realisering af projektet.

  Eller

  2.

  at

  projektet med ny skurby standses, og fremtidig udvikling af arealet drøftes i sammenhæng med det vestlige byggefelt på havnen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-04-2019

  Ad 2

  Anbefales over for KB, at projektet med ny skurby standses efter dialog med projektejer, og fremtidig udvikling af arealet drøftes i sammenhæng med det vestlige byggefelt på havnen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal kunne etableres en ny skurby bag den gamle skurby, med mindre maritime og gæsterelaterede virksomheder. Projektet blev udbudt i 2017 via indkaldelse af forslag via lokalaviser og hjemmeside. Formålet var at finde en projektejer, som kunne udvikle og drive et "vækstmiljø i en ny skurby relateret til havn, turisme eller fritidsliv”.

  Administrationen blev herefter bemyndiget til at forhandle og indgå kontrakt med den valgte projektejer på de vilkår, som er besluttet af kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017.

  Status

  Projektet har vist sig vanskeligt at realisere bl.a. i forhold til at skurene efterlever bygningsreglementets krav - herunder brandkrav, tilgængelighed og energi. Administrationen har anvendt væsentlige ressourcer på at formidle bygningsreglementets krav med henblik på at ansøger kan levere et fyldestgørende projektmateriale.

  Til trods for dette, er der fortsat udfordringer med det senest modtagne materiale til byggesagsbehandling, hvor ansøger selv angiver, at projektet ikke opfylder de krav, som stilles til brandsikring af skurene.

  På denne baggrund er det administrationens vurdering at projektet kan derfor ikke nå opstart i sommer 2019. Der udestår stadig byggemodning af området, som kommunen er ansvarlig for, og som først iværksættes når projektet er gokendt. Samt bygning og opstilling af skure, som ansøger er ansvarlig for. Ansøger oplyser at der er op til 2 måneders leveringstid på materialer til skure.

  Det videre forløb

  By-, Erhvervs- og Planudvalget skal tage stilling til, hvorvidt projektet med ny skurby fortsat skal fremmes eller standses.

  Såfremt projektet skal fremmes skal det besluttes hvilken forventning der er til projektets tidshorisont fx med henblik på at hele projektet kan realiseres med åbning i foråret 2020.

  Realisering af projektet vil være under forudsætning af at administrationen modtager en fyldestgørende og enslydende ansøgning, at By-, Erhvervs- og Planudvalget imødekommer en forventet dispensationssag i forhold til energi og tilgængelig, samt at ansøger indgår lejekontrakt.

  Såfremt projektet skal standses lægger administrationen op til at den fremtidige udvikling af arealet drøftes i sammenhæng med det vestlige byggefelt på havnen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den 15. januar 2019 frigav By-, Erhvervs- og Planudvalget midler 600.000 kr. til byggemodning af arealet. Udgiften til byggemodning skal efterfølgende indgå i lejen af grunden.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. april 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2019.

  Bilag

 • 9
  Det forpligtigende samarbejde – årsrapport 2018 for miljø og natur
  Sagsid.: 19/1377

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Samarbejdsområderne er beskrevet i syv delaftaler.

  Der udarbejdes hvert år årsrapporter, som grundlag for udvalgets drøftelse på næste møde om hvorvidt der skal ændres i bestillingen.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at afrapporteringen for 2018 tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-04-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftalens rammer:

  Dragør Kommune og Tårnby Kommune har indgået et forpligtende samarbejde i henhold til lov om forpligtende samarbejde. I det forpligtende samarbejde er der indgået syv delaftaler. Delaftale 2 – 6 har været gældende siden 1. januar 2017. Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011. Tårnby Kommune er udførende på alle rådgivnings- og myndighedsopgaver, som beskrevet i delaftalerne om det forpligtende samarbejde. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelse.

  For at skabe sikker drift er det aftalt, at der er løbende dialog på topleder-, mellemleder- og medarbejderniveau året igennem. Der ud over er der aftalt et årshjul for at sikre de nødvendige informationer dels om leveringer, dels om serviceniveauændringer og om bestillinger til kommende år.

  Delaftalernes årshjul:

  Marts måned:

  Tårnby Kommune orienterer Dragør Kommune på hvert delområde. Som led i regnskabsafviklingen udarbejdes evaluering på; Mål, leverancer, resultater og økonomi.

  Maj / juni:

  På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestillinger.

  Frem til juni:

  Dragør Kommune kan, som led i den interne budgetproces, tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, der er dækket af det forpligtende samarbejde.

  Tårnby Kommune udarbejder herefter forslag til den endelige økonomi for hver delaftale.

  Senest med udgangen af juni:

  Tårnby Kommune udarbejder en samlet økonomisk oversigt for hver delaftale for det kommende år og for overslagsårene.

  Oversigt over Dragør Kommunes syv delaftaler med Tårnby Kommune

  Delaftale 1a:            Hjælpemidler

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 1b:            Genoptræning

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 2:             Specialundervisning og PPR

  (Skoleudvalget samt Børne, Fritids- og Kulturudvalget)

  Delaftale 3:             Natur og Miljø

  (By- Erhvervs- og Planudvalget)

  Delaftale 4 + 5:       Det sociale område og sociale personsager

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- Fritids- og Kulturudvalget)

  Delaftale 6:             Beskæftigelse og Integration

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 3, Miljø og natur

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på miljø- og naturområdet. Driftsopgaver varetager Dragør Kommune.

  Aftalen omfatter bl.a. følgende opgaver på miljøområdet:

  · Affalds-, vand- og spildevandsplanlægning

  · Tilsyn og godkendelse af virksomheder, vandkvalitet, spildevand, badevand, jordflytning, forurening

  · Bekæmpelse af forurening, myndighedsmæssig bistand mv

  · VVM 

  · Rotter, klage- og ulempesager

  På naturområdet omfatter aftalen bl.a.:

  · Forvaltning af fredede- og naturbeskyttede områder

  · Udarbejdelse og forvaltning af plejeplaner

  · Naturgenopretning og naturprojekter

  · Tilsyn

  · Information og vejledning

  Tårnby Kommune udarbejder årligt en beretning over indsatsen på miljø- og naturområdet. Årsberetningen fra 2018 er vedlagt i bilag 1.

  Større ændringer i serviceniveauet skal afklares senest i maj måned for det kommende år. Herefter vil Tårnby Kommune udarbejde en økonomisk beregning af ændringen, som kan indgå i budgetlægningen for 2019. Bestilling for 2020 vil blive behandlet på udvalgets næste møde i maj måned.

  Det kan videre oplyses, at der sker en jævnlig prioritering af opgaverne inden for det aftalte budget, således at Dragør Kommune til stadighed kan leve op til de krav der er til den kommunale myndighedsbehandling på miljø- og naturområdet.

  LOVE/REGLER:

  Det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgettet for delaftale 3 er på 1.6 mio. kr. i 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Delaftalen tager udgangspunkt i den gældende kommuneplan i form af miljøpolitik samt mål og retningslinjer for naturbeskyttelse.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. april 2019.

  Økonomiudvalget den 11. april 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2019.

  Bilag

 • 10
  Henvendelse fra Sund & Bælt vedr. kystbeskyttelse
  Sagsid.: 19/736

  RESUMÉ:

  Dragør Kommunalbestyrelse drøftede på temamødet 26. februar 2019 en henvendelse fra Sund & Bælt Holding A/S vedrørende muligt samarbejde om kystbeskyttelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  det undersøges om forudsætningerne for et fælles kystbeskyttelsesprojekt i samarbejde om Sund & Bælt Holding A/S og eventuelt andre større infrastrukturselskaber og myndigheder er til stede.

  2.

  at

  udvalget får en status på udvalgsmødet 4. juni 2019.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-04-2019

  Ad 1+2

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen tilkendegav på temamøde 26. februar 2019 at administrationen skal undersøge løsningsmuligheder med Sund & Bælt Holding A/S og i forlængelse heraf andre større infrastrukturselskaber og myndigheder med interesser for kystbeskyttelse omkring Dragør Kommune.

  Denne udvalgssag skal sikre, at der ligger en formel beslutning til grund for administrationens afsøgning om samarbejde og fælles løsninger.

  Henvendelse fra Sund & Bælt

  Dragør Kommune har modtaget en henvendelse om at drøfte et samarbejde om løsninger for fremtidens diger. Henvendelsen kommer fra Sund & Bælt Holding A/S, som blandt andet administrerer driften af Øresundsbroen og Øresundstunnelen. Se brev i bilag 1.

  Dragør Kommunalbestyrelse har drøftet henvendelsen og ønsker, at administrationen undersøger løsningsmuligheder med Sund & Bælt og i forlængelse heraf andre større infrastrukturselskaber og myndigheder med interesser for projektet. Se oplæg fra temamøde i bilag 2.

  Der er tidligere arbejdet med en fælles løsning med parter uden for Dragør Kommune. Dengang var de fælles tekniske løsninger svære at finde, blandt andet fordi behovet for sikkerhed og dermed digernes højder var meget forskellige.

  Den planlagte proces sættes midlertidigt i bero som konsekvens

  Den kommende arkitektkonkurrence om digerne og udvikling af det konkrete projekt i Dragør Kommune må sættes midlertidigt i bero, indtil det er afklaret om forudsætningerne er til stede for et samarbejde om et kystbeskyttelsesprojekt. Et eventuelt samarbejde med andre parter vil med overvejende sandsynlighed ændre på forudsætningerne for en konkurrence og en lokal løsning, hvad angår digernes udformning og finansiering.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har på kommunalbestyrelsesmødet 22. november 2018 frigivet midler til fortsatte tekniske undersøgelser. Disse vil kunne indgå i afsøgning af fælles tekniske løsninger i samarbejde med Sund og Bælt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen vil give udvalget en status på udvalgsmødet 4. juni 2019, og i den forbindelse vil udvalget tage stilling til behovet for yderligere orientering af offentligheden.

  Aktuelt er der udsendt en nyhed om henvendelsen fra Sund og Bælt.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. april 2019.

  Bilag

 • 11
  Markedsføringspuljen april 2019
  Sagsid.: 19/730

  RESUMÉ:

  Foreningen Juleboder i Dragør og Dragør Revyen ansøger om tilskud fra markedsføringspuljen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter om der skal gives tilskud til Jul i Dragør og Dragør Revyen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-04-2019

  Udvalget blev enige om at der gives følgende tilskud:

  Juleboder:

  15.000 kr.

  Dragør Revyen:

  15.000 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  Juleboder i Dragør

  I lighed med tidligere år afholder foreningen Juleboder i Dragør igen julemarked i Dragør på Badstuevælen. Markedet for 2019 er allerede på plads, og har igen alle 14 boder udlejet.

  Planen er som de foregående år at markedsføre markedet via de sociale medier samt via annoncer i div. lokalaviser, bannerreklamer m.m. Desuden vil der blive omdelt flyers samt sat plakater op i de lokale butikker. Erfaringen fra de sidste år er, at det kræver flere penge end foreningen råder over.

  Det forventede budget er på kr. 25.000,- og det er foreningens håb, at Dragør Kommune i lighed med sidste år vil bidrage med en del af dette.

  Dragør Revyen

  Dragør Revyen søger ligeledes om støtte til markedsføring af Dragør Revyen 2019.

  Revyen 2019 får premiere 4. oktober og spiller derefter alle torsdage, fredage og lørdage i oktober på Dragør Fort.

  Der søges om tilsagn om op til 15.000 kr., således at Revyen kan annoncere årets forestilling i Amagerbladet, Dragør Nyt og Dragør Nyheder.

  Det vil dreje sig om annoncer for forestillingerne – print og online – placeret før premieren og i løbet af spilleperioden. Samtidig med annonceringen vil vi også søge revyen omtalt redaktionelt gennem PR samt markedsført via kalendere og foreninger.

  Dragør Revyen har en lang og stolt tradition – da den første revy i Dragør blev spillet i 1925. Revyen har i de allerfleste år været en amatørrevy med et meget højt ambitionsniveau.

  Nogle af de ildsjæle, som tidligere har været aktive i Dragør Revyen, besluttede ved revyforeningens generalforsamling i 2018 at gå ind i bestyrelsen for at bevare værdierne i revyen – kulisser, kostumer, hjemmeside, kassebeholdning – og snarest muligt herefter genstarte Dragør Revyen som den velkendte amatørrevy der tager kærligt gas på politikere, tidsånden og livets gang i vores lille kommune.

  Med bidrag fra markedsføringspuljen kan Dragør Kommune være med til at sikre årets forestillinger bliver velbesøgte og revyen igen kommer i ”årlig drift”, således at man er klar til 100-års-jubilæet i 2025.

  Der er 49.500 kr. tilbage i markedsføringspuljen for 2019.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. april 2019.

  Bilag

 • 12
  Forslag fra C - servering langs kajkanten på Dragør havn
  Sagsid.: 19/1199

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-04-2019

  For stemte:

  2 (C+V)

  Imod stemte:

  5 (A+O+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail den 2. marts 2019 bedt om at få følgende forslag på dagorden.

  ”C gruppen foreslår:

  1. at der gives tilladelse til, at der fra restaurationslivet kan være servering langs kajkanten på Dragør havn

  2. at ordningen evalueres med endelig stillingtagen når sommersæsonen 2020 er færdig.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. april 2019.

 • 13
  Forslag fra C - status på byggesager 2018
  Sagsid.: 19/1481

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-04-2019

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Faldet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail den 12. marts 2019 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”C gruppen foreslår, til brug for behandling af delegationsplanen, at udvalget får belyst,

  2) hvor mange byggesager blev der i 2018 af administrationen givet en dispensation

  3) hvor mange byggesager var der søgt om dispensation, men givet afslag af administrationen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. april 2019.

 • 14
  Forslag fra O - døgnadgang på genbrugspladsen
  Sagsid.: 19/1198

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-04-2019

  For stemte:

  2 (O)

  Imod stemte:

  4 (C+V+T)

  Undlod at stemme:

  1 (A)

  Faldet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer (O) har i mail den 28. februar 2019 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Dragør Genbrugsplads ARC åbnes for borgernes adgang 24/7.

  En lignende løsning har genbrugspladsen i Hvidovre haft det sidste år. Her har erfaringerne været rigtig gode.

  https://www.a-r-c.dk/privat/doegnaabent ”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. april 2019.

 • 15
  Forslag fra T - striber på cykel/gangsti Søndre Strandvej
  Sagsid.: 19/1028

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-04-2019

  Udvalget ønsker at administrationen fremlægger forslag til opdeling af gående og cyklister.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ebbe Kyrø (T) har i mail den 26. februar 2019 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Liste T foreslår, at de asfalterede stier langs Søndre Strandvej forsynes med striber, så stien opdeles tydeligt mellem cyklister og forgængere.

  Baggrund:

  Sikkerheden bør opprioriteres, da samfærdslen mellem cykler og fodgængere jævnligt giver anledning til uheldige episoder.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. april 2019.

 • 16
  Forslag fra A - ansøgninger om udeserveringer på havnen.
  Sagsid.: 19/1920

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-04-2019

  Ændringsforslag fa AOV:

  At Café Havslapning får en 1 årig aftale med placering og vilkår som i 2018.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt i forhold til lokalplanen. Kontraktmæssige forhold behandles i Økonomiudvalget. 

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail den 25. marts 2019 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Formanden for By-, Erhvervs- og Planudvalget foreslår at indkomne ansøgninger om udeservering på havnen i 2019 drøftes politisk.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. april 2019.

 • 17
  Forslag fra A - veje i erhvervsområde
  Sagsid.: 19/1709

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-04-2019

  Sagen genoptages med forslag til ny lokalplan når udvidelsen af Lokalplan 27 er på plads.

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail den 18. marts 2019 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”A-gruppen foreslår, at vejsystemerne til/i erhvervsområdet ved Ryvej/A. P. Møllers Allé revurderes/færdiggøres med henblik på den videre udvikling af erhvervsområdet.

  Motivation.

  Dragør kommune ønsker erhvervsområdet udvidet, herunder området mod lufthavn syd. De gamle planer for vejsystemerne ved Ryvej bør derfor revurderes. Dels af hensyn til udvikling af de erhvervsbygninger, der allerede ligger der, dels af hensyn til den fremtidige udvikling af erhvervsområdet.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. april 2019.

 • 18
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 2. april 2019

  Anette Nyvang (T) spurgte til vejstruktur på A.P. Møllers Alle og affaldssortering.

  Administrationen orienterede kort om affaldssortering.