Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 7. maj 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C)
Afbud fra: Anne Funk (O)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).
 • 1
  Forslag til Lokalplan 76 med kommuneplantillæg, for en udvidelse af Dragør Badehotel
  Sagsid.: 17/3240

  RESUMÉ:

  Behandling af et forslag til ny lokalplan med kommuneplantillæg, der muliggør en udvidelse af Dragør Badehotel, med baggrund i tidligere behandlinger af udbygningsforslag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til Lokalplan 76 med tilhørende kommuneplantillæg godkendes i henhold til planlovens bestemmelser, med henblik på offentliggørelse med en høringsperiode på 8 uger.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Udvalget tager dialogen med ejer til efterretning og afventer nye tegninger fra bygherre.

  Ændringsforslag fra C:

  At der udarbejdes en lokalplan som foreslået men med følgende ændringer

  a.   At der ikke må bygges højere end det de nuværende bygninger er

  b.   At der mod Drogdensvej overholdes samme byggeregler mod skel som er anført i lokalplanens bestemmelser for byggeriet mod syd

  c.    At det sikres at der er busholdeplads på grunden.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+O+V+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ændringsforslag fra A:

  At projektet indeholder arkitektonisk kvalitet, fastholdelse af det historiske udtryk, og at det falder ind i det fysiske miljø.

  At skitseforslaget til udbygningen af Badehotellet tager hensyn til bebyggelsens oprindelige arkitektur og eksisterende arkitekturhistoriske værdier samt sikrer en æstetisk tilpasning af hotellets samlede fremtræden i forhold til Dragørs bybillede og kystlandskab.

  Dragør Badehotel er med sin fremtræden ”på byens kant” et vigtigt vidnesbyrd om kommunens turisthistorie og er desuden kulturhistorisk interessant som et fint eksempel på de danske badehoteller fra forrige århundredeskifte

  For stemte:

  5 (A+O+T)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra T

  1. Liste T foreslår, at en evt. nybygning ud mod Drogdensvej holder samme byggelinje og fortsætter bygningskroppene og dermed højden fra naborækkehusene.

  For stemte:

  5 (A+O+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (C+V)

  Godkendt.

  2. Højden på hovedhuset mod øst holdes på samme niveau som i dag, ligesom byggelinjen mod nord holdes som eksisterende rækkehusbyggeri.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  3 (A+O)

  Undlod at stemme:

  2 (C+V)

  Faldet.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  Forslag fra C:

  Henset til at der er tre politiske ændringsforslag, forslår C at sagen oversendes til BEPU maj møde mhp. konkret faglig sagsbehandling.

  For stemte:

  2 (C+Ebbe Kyrø(T))

  Imod stemte:

  3 (A+O)

  Undlod at stemme:

  2 (V+Peter Læssøe(T))

  Faldet.

  Forslag fra T:

  Sagen sendes tilbage til udvalget til fornyet behandling på baggrund af de stillede forslag og den nye ejer inviteres til dialog på mødet:

  For stemte:

  6 (A+C+O+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-04-2019

  Ændringsforslag fra C:

  C foreslår at sagen udsættes en måned og udvalget får en samlet skriftlig opdatering på vores spørgsmål.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for ØU/KB, med tilføjelser/ændringer i forslaget til Lokalplan 76:

  1. Der skal etableres cykelparkering på egen ejendom.

  2. I pkt. 5.3 præciseres, at større vindues- og dørpartier fortrinsvis udføres sprosseopdelte, alternativt rammeopdelte.

  3. Højderegulering ændres fra 14 til 13 m på hovedbygning og fra 6 til 5 m på sidebygningen på Drogdensvej. Den angivne større bygningshøjde end de nuværende forhold forventes alene anvendt ved evt. bygningsmæssige og energimæssige forbedringer (forklarende fodnote indsættes).       

  Udvalget besluttede i øvrigt

  1. At der sker en politisk behandling af bebyggelsens ydre fremtræden (afsnit 5), når endeligt projekt foreligger og før byggesagsbehandling.

  1. Gæsteafsætning fra busser indgår ikke i lokalplan, men det aftales særskilt med hotellet hvor det hensigtsmæssigt kan ske, således at Drogdensvej ikke anvendes til afsætning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 5 er tilføjet efter behandling i ØU den 11. april 2019.

  Badehotellets ejer er inviteret til dialog med udvalget og deltager i mødet fra kl 17.

  Tidligere sagsfremstilling

  På baggrund af tidligere beslutninger vedrørende forslag til udvidelse af Dragør Badehotel, har Plan og Teknik, i forbindelse med ejerskifte for hotellet (bilag), modtaget et skitseforslag til en udvidelse af hotellet, der følger den behandling og tilkendegivelse, der blev vedtaget ved den seneste behandling af et lokalplanforslag i Kommunalbestyrelsen den 30.3.2017 og i BEPU den 28.11.2017.

  Dette skitseforslag har dannet baggrund for udarbejdelse af et lokalplanforslag med tilhørende tillæg til kommuneplanen (vedlagt).

  Skitseforslaget omfatter en udvidelse af hotellet i form af en forlængelse mod syd og nord af det oprindelige bygningsprofil i 3 etager, samt en udvidelse af den østvendte nuværende et-etages tilbygning. Udvidelsen vil medføre et samlet værelsesantal på 62, samt flere konference- og selskabslokaler.

  Den nuværende 1-etages servicebygning på grundens sydvestlige del agtes nedrevet, mens den 1-etages længe ud mod Drogdensvej bevares.

  Bebyggelsens omfang og fremtræden ”før/efter” fremgår af bilag til lokalplanforslaget.

  Visualiseringerne i lokalplanen illustrerer således indpasningen af en udvidet bebyggelse med hensyn til placering og omfang i bybilledet i forhold til lokalplanens byggefelter og højdebestemmelser mv, men gengiver ikke alle bygningsdetaljer, herunder den detaljerede facadeudformning.

  Sagens forhistorie / tidligere behandlinger

  Forslag til udvidelse af Dragør Badehotel har tidligere været udvalgs-/kommunalbestyrelsesbehandlet i 5 omgange:

  BEPU den 5.4.2016:

  Behandling af forslag om ekstra etage på hotellets længe ud mod Drogdensvej.

  Udvalget er sindet at iværksætte lokalplanlægning, men inviterer i første omgang til dialog om en anden udformning i respekt for oprindelig arkitektur, gadebilledet og de omboende.

  BEPU den 7.6.2016:

  Behandling af ansøgers uddybning af det tidligere forslag med en ekstra etage på sidebygningen, med kommentarer til høringssvar fra omboende.

  Udvalget beslutter at udtale, at bygningsprofilen skal spille sammen med rækkehusbebyggelsen på Drogdensvej, samt at hovedbygningen anbefales udvidet mod nord og syd.

  BEPU den 1.11.2016:

  Behandling af revideret projekt med sadeltag på sidebygningen sammenbygget med en udvidelse af hovedbygning mod nord med fladt tag og tagterrasse.

  Udvalget besluttede at godkende skitseforslaget som grundlag for et lokalplanforslag, dog således at der tillige skal muliggøres en forlængelse af hovedbygningen i den nuværende byggestil, helt ud til Drogdensvej.

  BEPU 7.3.2017 / KB 30.3.2017:

  Behandling af forslag til lokalplan, herunder stillingtagen forskellige modeller for udvidelsen med hensyn til forlængelsen af hovedbygningen mod nord, samt muligheden for udnyttelse af tagetagen i sadeltaget på sidebygningen.

  Ved behandlingen i KB blev det besluttet at tilkendegive, at en udvidelse kan ske ved udbygningen af hovedbygningen mod nord og syd, men ingen tilbygning på længen ud til Drogdensvej.

  BEPU den 28.11.2017:

  Behandling af principiel ansøgning om at udvidelse af hotellet alene sker ved en forlængelse af hovedbygningens bygningsprofil på byggefelter mod nord og syd.

  Udvalget besluttede, at det ansøgte skal nyde fremme, og at anmode om udarbejdelse af et skitseforslag, der kan lægges til grund for lokalplanlægningen.

  Sagsfremstillingerne fra ovennævnte behandlinger er vedlagt som bilag.

  Lokalplanforslagets indhold

  Planforslaget indeholder bestemmelser om byggeriets placering, omfang og fremtræden med baggrund i det udarbejdede skitseforslag.

  Der udlægges byggefelter og fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent på 75 og maximale bygningshøjder.

  Den nuværende hovedbygnings grundform skal respekteres.

  Med hensyn til parkering henvises til parkering på egen grund med mulighed for supplerende parkering på nærliggende offentlige p-pladser – i lighed med tidligere udkast til lokalplan.

  Som nabohensyn indeholder planforslaget en afgrænsning af byggefeltet mod syd i en afstand fra naboskel på 3,5 m, samt bestemmelser om forbud mod vinduer i 1. og 2. sals højde i gavl mod syd, samt bestemmelse om at værn ved altaner og altangange mod vest skal udføres uigennemsigtige.

  Planforslaget indeholder en planredegørelse med beskrivelse af bl.a. lokalplanens baggrund, resumé af indholdet samt en redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning.

  Miljøvurdering

  Der er foretaget en såkaldt miljøscreening af planforslaget, som skal offentliggøres sammen med lokalplanforslaget. Det er vurderet, at lokalplanforslaget ikke har væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø i forhold til hidtil gældende planer, i et sådant omfang, at der skal udarbejdes en mere detaljeret miljøvurdering.

  Planprocessen

  Lokalplanforslaget skal, efter godkendelse i kommunalbestyrelsen, offentliggøres i henhold til planlovens regler i minimum 8 uger. Hvis der modtages indsigelser kan den endelige vedtagelse – med eventuelle ændringer – først ske tidligst en måned efter høringsfristen. Endelig vedtagelse skal også ske i kommunalbestyrelsen efter indstilling fra BEPU og ØU.

  LOVE/REGLER:

  Planloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Planforslagene skal i høring i henhold til planlovens regler.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Projektet støtter kommunens turismepolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. april 2019.

  Økonomiudvalget den 11. april 2019.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Bilag

 • 2
  Opsætning af toilet - midlertidigt hhv. permanent
  Sagsid.: 19/2215

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at få undersøgt muligheden for at finde en permanent løsning på opsætning af et toilet og for sommeren 2019 en midlertidig løsning med en toiletvogn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der opsættes midlertidig toiletvogn på lokalitet 1, lokalitet 2 eller lokalitet 3 på Dragør Havn i perioden 15. juni til 15. august 2019

  ELLER

  2.

  at

  der opsættes midlertidig toiletvogn på Nordre Væl i perioden 15. juni til 15. august 2019 inklusive ledningsgravning for senere permanent etablering af toilet

  OG

  3.

  at

  der gives en tillægsbevilling på 174.000 kr. til finansiering af ledningsarbejde, tilslutningsafgifter, toiletvognsleje og drift af samme, herunder rengøring

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Ad 1

  Lokalitet 1, godkendt.

  Behandlingen af et permanent toilet afventer forvaltningens forslag til budget 2020.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. marts 2019 at få undersøgt muligheden for at finde en permanent løsning på opsætning af et toilet i Dragør gamle by/havn og for sommeren 2019 en midlertidig pæn løsning.

  Midlertidig løsning.

  Administrationen kan foreslå en af følgende to løsninger, der begge kan ses illustreret på bilag 1:

  1) Enten en midlertidig løsning på Dragør Havn på én af lokaliteterne 1, 2 eller 3 markeret på bilag 2. Denne løsning er den billigst mulige løsning med umiddelbar mulighed for tilslutning af kloak og vand. Administrationen anbefaler lokalitet 1.

  2) Eller en midlertidig løsning med placering på den bagerste del af Nordre Væl markeret på bilag 3. Ved placering på Nordre Væl er der ikke mulighed for direkte tilslutning til kloak og vand. Det bevirker, at der enten skal graves ledningsgrav til kloak-, vand- og el-ledning, eller at der alternativt skal ophænges ledning til vand og el i galger, imens toilettet lejes med tilkoblet tank, som skal tømmes løbende. Ophængning af ledninger i galger på Nordre Væl i fx 2 måneder til sommer synes ikke at være en god løsning, hvorfor gravning af fælles grav til alle tre ledningstyper må anbefales. Dette kan dog ikke ske inden for det nuværende budget.

  Permanent løsning.

  Administrationen kan foreslå en permanent løsning med etablering af toiletbygning på Nordre Væl. Anlægsudgifterne hertil vil afhænge af hvor mange toiletter, der ønskes, og dermed hvor stor bygningen skal være og hvilke faciliteter, der i øvrigt ønskes. Skal toilettet fx være åbent hele året, vil der skulle vælges en løsning med opvarmning.

  Administrationen vil fremkomme med forslag til en permanent løsning med opsætning af en toiletbygning på Nordre Væl i form af A-skema til budget 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  1. Opsætning af en midlertidig toiletvogn på Dragør Havn beløber sig til 17.000 kr. Hertil kommer til- og frakobling af vandforsyning, afløb og strøm for anslået 10.000 kr.

  Rengøring af toiletvognen i perioden 15. juni til 15. august 2019 alle ugens dage beløber sig herudover til 15.400 kr. Hertil kommer udgifter til vand- og elforbrug.

  Samlet en udgift på ca. 43.000 kr., der foreslås medtaget i 2. budgetrevision.

  1. Opsætning af en midlertidig toiletvogn på Nordre Væl beløber sig til 153.500 kr. inklusiv ledningsføring og tilslutningsafgifter, så det er forberedt til en permanent toiletbygning.

  Rengøring af toiletvognen i perioden 15. juni til 15. august 2019 beløber sig herudover til 19.000 kr. Hertil kommer udgifter til vand- og elforbrug.

  Samlet en udgift på ca. 174.000 kr. som ikke kan anvises inden for budget 2019 og forudsætter tillægsbevilling.

  Administrationen vil fremkomme med forslag til en permanent løsning med opsætning af en toiletbygning til budget 2020 i form af A-skema. Det kan oplyses, at en simpel handicapvenlig toiletbygning med et toilet på 6 m2 kan opsættes for ca. 350.000 kr. En tilsvarende på 9 m2, der kan rumme to toiletter, kan opsættes for ca. 490.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Bilag

 • 3
  Genbehandling - Raagaards Alle 21 – Håndhævelse af deklaration - afstandskrav
  Sagsid.: 18/4431

  RESUMÉ:

  Sagen har været behandlet på BEPU den 2. april, hvor det blev besluttet at sagen, skulle sendes i partshøring til grundejerforeningen og den berørte nabo.

  Sagen handler om hvorvidt afstanden til bolig til skel skal være 3,0 m, jf. deklaration af 1952 eller 2,5 m som er gældende mindste afstand jf. bygningsreglementet.

  Sagen vedrører en deklaration tinglyst på alle boligerne på Raagaards Allé.

  INDSTILLING:

  1.

  at

  påtaleretten for deklarationen ikke håndhæves for så vidt angår afstanden til naboskel på 3,0, og hermed godkender byggeriet i en afstand af 2,5 m fra naboskel,

  2.

  at

  administrationen fremadrettet bemyndiges til at kunne sagsbehandle og træffe beslutning om ikke at håndhæve påtaleretten for øvrige deklarationer, som fastsætter en mindste afstand på 3,0 m i tilsvarende deklarationer.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2

  Faldet.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen har været behandlet på BEPU den 2. april, hvor det blev besluttet at sagen, skulle sendes i partshøring til grundejerforeningen og den berørte nabo.

  Sagen har været sendt i partshøring, og der er i forbindelse med denne ikke indgået bemærkninger fra grundejerforeningen og den berørte nabo.

  Sagen omhandler følgende:

  Ejeren af ejendommen Raagaards Alle 21, har ansøgt om tilladelse til en tilbygning til eksisterende beboelse nærmere end 3,0 m til naboskel.

  På ejendommen er der tinglyst en deklaration fra 1952 på alle 28 ejendomme, hvor der er krav om en mindste afstand på fra hus til naboskel på 3,0 m.

  I 1952 var der ikke generelle regler som regulererede bebyggelsers placering. Dette skete ved tinglysning af en deklaration i forbindelse med udstykning af ejendommene, hvor kommunen er påtaleberettiget. Det vil sige at det er op til kommunen om de ønsker at håndhæve deres påtaleret.

  Bygningsreglementets krav gælder for alle ejendomme (2,5 m til naboskel), herudover kan der kan være deklarationer, lokalplaner eller byplanvedtægter som stiller mere restriktive krav.

  Ansøger har søgt om en placering 2,5 m fra naboskel (mindste afstandskrav jf. bygningsreglementet). Afstanden ønskes reduceret for at sikre en bedre udnyttelse af tilbygningens indretning, ejeren har herudover i forbindelse med ansøgningen oplyst, at der er flere af de øvrige huse på Raagaards Allé, som har fået tilladelse til tilsvarende placeringer, nærmere naboskel end 3,0 m, dog uden ovennævnte deklarationer er omtalt.

  Der er tidligere på Raagaards Allé nr. 3 (1961), 5 (2006), 6 (2006), 7 (2007), 8 (1976), 13 (2006), 15 (2002), 19 (1971), i alt 8 sket godkendelse til en afstand nærmere end 3,0 m fra naboskel. Der ses ikke at der er der taget stilling til deklarationen i ovennævnte sager.

  Det er op til Dragør Kommune om de ønsker at håndhæve kravet om 3,0 meter for området eller om området skal sidestilles med de øvrige dele af Dragør Kommune, hvor der reguleres med en mindste afstand på 2,5 m jf. bygningsreglementet.

  Til orientering er der flere andre steder i kommunen, hvor der er tinglyst deklaration på hvor ligeledes fastsættes en mindste afstand på 3,0 m.

  LOVE/REGLER:

  Sagen vedrørende en tinglyst deklaration på ejendommen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Bilag

 • 4
  Genbehandling - Hjemtagning af snerydning og saltning
  Sagsid.: 18/2214

  RESUMÉ:

  I budgetaftalen for 2018 er det besluttet at der skal fremlægges en sag til politisk behandling om hjemtagning af den del af snerydningen og saltningen som udføres af privat leverandør med henblik på at opnå en økonomisk besparelse.

  Sagen genfremlægges, idet udvalget på mødet den 29. maj 2018 besluttede at få sagen yderligere belyst.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at den del af snerydningen og saltningen, som varetages af privat leverandør ikke hjemtages, idet der pt ikke er en økonomisk eller praktisk fordel for kommunen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Udvalget besluttede, at forvaltningen til augustmødet foretager en markedsafprøvning hos private leverandører samt redegør for en eventuel ændret kvalitetstandard ved hjemtagning af snerydningen uden indkøb af ekstra materiel.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  BEPU har på mødet i maj 2018 besluttet, at få sagen yderligere belyst mht den samlede økonomi over fem år ved hjemtagelse af opgaven.

  Supplerende oplysninger

  Udgiften til saltning og snerydning er afhængig af vejret og antallet af udkald hvor der skal sneryddes eller saltes.

  I vedlagte bilag er udgiften til ekstern leverandør opgjort for perioden 2013 - 2017 (regnskabstal), og der er foretaget en beregning af udgiften, hvis ruten havde været drevet af kommunen selv i perioden.  I bilaget er også opgjort antal udkaldstimer over en 10 årig periode.

  Sammenligningen viser:

  - at den eksterne leverandør er ca. 100.000 kr. billigere over 5 år, svarende til ca. 20.000 kr. årligt i denne periode.

  - at den eksterne leverandør er billigere, hvis der er tale om en mild vinter men dyrere hvis der er tale om en kold vinter. Skillelinjen er ved 1.240 timer årligt. Årsagen er at kommunen skal betale vagttillæg, hvorimod nuværende aftale med den private leverandør betales en højere timepris men ingen vagttillæg.

  - over de sidste 10 år er der 3 vintre, hvor der har været flere udkaldstimer end 1.240 timer og 7 hvor der har været færre. I gennemsnit har der været 1.314 udkaldstimer årligt over 10 år.

  Det er på den baggrund fortsat forvaltningens vurdering, at der ikke er et aktuelt økonomisk potentiale ved at hjemtage ruten pt så længe timeprisen ligger på det aktuelle niveau.

  Såfremt udvalget vælger at hjemtage ruten forudsætter det investering i en supplerende traktor til ca. 500.000 kr. Beslutning om hjemtagning af ruten bør ske inden august 2019, idet der skal varsles vagt overfor personalet. Denne aftale indgås i august måned og er gældende for perioden december 2019 - marts 2020.

  Hjemtagning forudsætter også at personalet bor inden for en afstand af 20 minutter fra materielgården i Dragør. Aktuelt kan vi pt ikke honorere denne forudsætning med nuværende mandskab.

  Oprindelig sagsfremstilling

  Der er to private leverandører som indgår i det kommunale beredskab for snerydning og saltning. Kommunen varetager 4 ruter og de private varetager to ruter. Den ene rute varetages at en vognmand, som rydder og salter veje med stor lastbil. Den anden leverandør varetager snerydning og saltning af fortove og stier på lige fod med de kommunale ruter.

  Kommunen råder ikke over en stor lastbil og det er ikke økonomisk fordelagtigt at hjemtage denne opgave pt.

  Omkostningerne til snerydning og saltning af fortove og stier koster stort set det samme. Hvis kommunen skal hjemtage ruten som idag varetages af privat leverandør forudsætter det investering i traktor, sne- og saltningsudstyr til ialt ca. 500.000 kr.

  De ruter som kommunen rydder og salter udføres med udstyr som kommunen i forvejen skal bruge til at drive og vedligeholde kommunens grønne områder og veje. Investering i supplerende traktor og sne- og saltningsudstyr er udstyr, som ikke er nødvendig for den øvrige daglige drift.

  Hjemtagning at ruten vil i øvrigt betyde at afdelingens kapacitet ved indsats vil være udfordret, hvis der måtte opstå sygdom mv.

  Det er forvaltningens vurdering, at prisen på ruten pt er økonomisk fordelagtig for kommunen men hvis prisen stiger vil det kunne betale sig at overveje at hjemtage opgaven.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt ruten hjemtages skal der meddeles en bevilling på ca. 500.000 kr. til investering i supplerende traktor med sne- og saltningsudstyr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Bilag

 • 5
  Etablering af bi-venlig mark
  Sagsid.: 19/2265

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til om der skal etableres 1 ha kommunal jord med bi-venlig frøblanding, samt finansiering af projektet på 50.000 kr.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at BEPU drøfter sagen og såfremt det besluttes at realisere projektet, at udvalget tager stilling til om projektet skal finansieres via en tillægsbevilling i 2019 eller indgå i budget 2020.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Forslag fra A:

  At udvalget godkender projektet inden for en ramme af 15.000 kr.

  For stemte:             6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:   1 (C)

  Godkendt.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  BEPU har på mødet i februar 2019 besluttet, at få undersøgt om der kan udlægges og tilsås 1 hektar kommunale jord med bi-venlige frøblandinger, og at Dragør Kommune ansøger Danmarks Biavlerforening om at blive certificeret som bi-venlig kommune.

  Dragør Kommune råder over et markareal på ca. 3 ha nord for Søvang, som ikke er bortforpagtet. På arealet er der etableret en boldfælled (2/3 af arealet) og den nederste del af marken (1/3 af arealet) henligger som eng. Engen er på ca. 1 ha og det er den del af marken som kan konverteres til bi-venlig mark. På vedlagte kortbilag er marken inkl. boldfælled markeret.

  Det vil være muligt at pløje engen op og tilså arealet med bi-venlig frøblanding. I givet fald skal arealet forberedes i foråret med henblik på tilsåning til efteråret/det efterfølgende forår. Projektet vil koste i størrelsesordenen 50.000 kr. for pløjning, indkøb af frøblanding og tilsåningen. Frøblanding koster i sig selv ca. 40.000 kr. i indkøb.

  Vej- og Gartnerafdelingen råder ikke over udstyr mv til opgaven.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Projektet beløber sig til ca. 50.000 kr. som enten kan finansieres via en tillægsbevilling i 2019 eller indgå i budget 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Bilag

 • 6
  Busdrift i Dragør Kommune 2020
  Sagsid.: 18/5268

  RESUMÉ:

  Som følge af Metrocityringens åbning til sommer 2019 og de deraf besluttede mange ændringer også i busdriften 2019 foreslår administrationen en uændret busdrift i Dragør Kommune i 2020 i forhold til 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter, om Dragør Kommune i 2020 skal fastholde den samme busdrift, der er besluttet for Dragør Kommune i 2019.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Drøftet, bestillingen fastholdes.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Processen med kommunernes bestilling af næste års busdrift er ændret, så selve trafikbestillingen til Movia er flyttet fra maj til oktober måned, så den er i overensstemmelse med kommunernes budgetvedtagelse. Movia ønsker så tidligt som muligt en indikation af kommunernes forventninger til busdriften i 2020, så eventuelle ønsker om ændringer kan afdækkes og planlægges bedst muligt særligt også i forhold til kommunegrænseoverskridende busdrift, der kræver dialog med flere parter.

  Som følge af Metrocityringens åbning til sommer 2019 og de deraf besluttede mange ændringer også i busdriften fra sommer 2019, foreslår administrationen at se tiden an og drage erfaringer og derfor fastholde en uændret busdrift i Dragør Kommune i 2020 i forhold til den busdrift, der bliver iværksat til sommer 2019.

  Dette indebærer følgende busdrift i Dragør Kommune i 2020:

  - Linje 33

  Kører fra Dragør Stationsplads via Dragør Nord, Store Magleby og Søvang til Rådhuspladsen.

  Linjens frekvens: 2 afgange/time i myldretiden, 1/time i dagtimerne og 1/time i aftentimerne. Eftermiddagsmyldretid er udvidet til kl. 20.

  Hertil kommer at linjen fungerer som natbus mellem Søvang og København alle ugens 7 nætter.

  - Linje 35

  Kører fra Dragør Stationsplads i retning mod København til Sundbyvester Plads med linjefrekvens 2 afgange/time i myldretiden, 2 afgange/time i dagtimerne og 1/time i aftentimerne.

  Kører fra Dragør Stationsplads til Lufthavnen via Dragør Nord ad Kystvejen med følgende linjefrekvens: 4 afgange/time i myldretiden, 4 afgange/time i dagtimerne og 2 afgange/time i aftentimerne. Eftermiddagsmyldretid er udvidet til kl. 20.

  - Linje 250S (hidtidige linje 350S, der fra sommer 2019 bliver omlagt og ændret til 250S, er finansieret af Region Hovedstaden).

  Kører mellem Dragør Stationsplads og Bagsværd Station via Dragør Sydstrand, Store Magleby, Tårnby Station, Amagerbro Station, Rådhuspladsen, Nørrebro Station og Gladsaxe Trafikplads.

  Linjens frekvens: 6 afgange/time i myldretiden, 4 afgange/time i dagtimerne, 3 afgange/time i aftentimerne og 1 afgang/time om natten.

  Hertil kommer muligheden for bestilling af en flextur for ture internt i Dragør Kommune samt bestilling af flextur til/fra øvrige kommuner, som er tilmeldt Movias åbne flextur ordning.

  LOVE/REGLER:

  Busdrift er omfattet af Lov om trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Movias seneste estimat for busdriften i Dragør Kommune 2020 beløber sig til 6,8 mio. kr. inklusiv den åbne flextur ordning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Bilag

 • 7
  Ny model for flextur
  Sagsid.: 10/2161

  RESUMÉ:

  Movia har vedtaget en ny model for kørsel med flextur med tilvalgsmuligheder samt mulighed for at tilbyde såkaldt plustur.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Dragør Kommune fortsætter med flextur kørsel i form af den nuværende flextur-model

  2.

  at

  plustur produktet afdækkes nærmere i forhold til Dragør Kommunes geografi i samarbejde med Movia

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Ad 1+2

  Godkendt.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Movia har vedtaget en ny model for kørsel med flextur, som giver kommunerne en række tilvalgsmuligheder samt mulighed for at tilbyde et nyt produkt såkaldt plustur. Movias henvendelse til kommunerne herom samt tilhørende baggrundsnotat og notat om plustur fremgår af bilagene 1 til 3.

  Baggrunden er, at Movia siden 2015 har samarbejdet med en række kommuner om forsøg i flextur. Dette har givet en række erfaringer, som kan imødekomme kommuners ønsker og behov for styring af flextur økonomien samt prioritering af kørsel til udvalgte steder.

  Kommuner som Dragør Kommune, der allerede har flextur, kan fortsætte med at tilbyde flextur til samme takster m.m. som i dag, hvilket administrationen vil foreslå.

  Tilvalg flextur:

  Kommunerne får derudover nogle nye tilvalgsmuligheder for højere takst i byer samt mulighed for at tilbyde borgerne gratis kørsel til/fra udvalgte adresser i kommunen finansieret af Dragør Kommune.

  Det er administrationens vurdering, at den nuværende flextur-ordning som supplement til busserne i rutenettet i Dragør Kommune sammenholdt med kommunens trods alt begrænsede geografiske udstrækning i tilstrækkelig grad giver mulighed for transport for alle indenfor en rimelig økonomi.

  Plustur:

  Det nye produkt plustur kan kun bestilles digitalt via rejseplanen, og plustur er kun en mulighed, hvis der ikke er et godt alternativ med bus eller tog i kommunen. Typisk bestilles en plustur som en tilbringertur til en egentlig bus- eller togrejse. Det betyder, at plustur primært er for de få i områder og på tidspunkter, hvor der ikke i forvejen er bus- eller togmuligheder. I Dragør Kommune er der som bekendt ingen tog. Til gengæld er hele kommunen dækket af busdrift i tidsrummet kl 6-23, hvor flextur-ordningen kan bestilles. Hvis plustur vælges, skal det i samarbejde med Movia defineres, hvilke udvalgte busstoppesteder i Dragør Kommune der skal fungere som skiftested mellem bopæl og plustur-kørslen. Som tommelfingerregel kan man få tilbudt plustur, når gangafstanden til/fra det relevante stoppested er 1-2 km eller længere.

  Plustur er et nyt produkt hos Movia siden marts 2018. De hidtidige erfaringer har vist, at til forskel fra flextur er plustur passagererne primært under 60 år, og den største gruppe er passagerer på 20-40 år – altså umiddelbart den typiske bruger af den digitale tjeneste rejseplanen ifølge Movia.

  Plustur-ordningen er oprindeligt et tilbud, der har fungeret i Jylland i en årrække. Ordningen er umiddelbart rettet mod kommuner med et større geografisk opland end Dragør Kommune. Næsten alle ejendomme i kommunen har i dag i fugleflugt maksimalt 600 meter til et busstoppested i busrutenettet. Endvidere tilbyder Kommunen i forvejen den åbne ”fra dør til dør” flextur-ordning i samme tidsrum som plustur-ordningen.

  På den anden side set, så har Dragør Kommunes tidligere § 17, stk. 4 udvalg for kollektiv trafik peget på undersøgelse af muligheden for at introducere en digital ordning i Dragør Kommune, hvor man med en app kan bestille en tur mellem bopæl og et eller flere nærmere definerede opsamlingssteder med tanke fx på tilbringning mellem bopæl og arbejde. Det kunne være via nogle opsamlingsstoppesteder indenfor Dragør Kommune.

  En mulighed kunne derfor være, at administrationen i samarbejde med Movia får nærmere afdækket, om plustur kan være en løsning, der kan være relevant i Dragør Kommune, herunder hvad det måtte forventes at koste kommunen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Movias nugældende åbne flextur-ordning, som Dragør Kommune er tilmeldt, koster årligt Dragør Kommune ca. 32.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Bilag

 • 8
  Bedre forhold for kollektiv trafik Frigivelse
  Sagsid.: 19/2044

  RESUMÉ:

  I anlægsbudget 2019 er afsat en pulje til bedre forhold for kollektiv trafik, som ønskes frigivet til opsætning af nedtællingsskærme ved stoppesteder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til bedre forhold for kollektiv trafik 2019, og at rådighedsbeløbet frigives

  2.

  at

  beløbet anvendes til indkøb og opsætning af nedtællingsskærme på 6 af kommunens stoppesteder

  3.

  at

  et forventet merforbrug på ca. 2.240 kr. afholdes af anlægsprojektet Genopretning af veje 2019.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Ad 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2019 er der afsat en pulje til bedre forhold for kollektiv trafik på 100.000 kr. Administrationen foreslår, at beløbet frigives til opsætning af nedtællingsskærme (såkaldte countdown moduler) ved stoppesteder.

  Nedtællingsskærme giver alle borgere direkte adgang til liveopdaterede afgangstider, som er den mest nøjagtige og mest anvendelige trafikinformation, borgerne kan få. Skærmene programmeres til at vise, hvor mange minutter, der er til næste busafgang for de buslinjer, der betjener stoppestedet. En nedtællingsskærm koster opsat ca. 17.040 kr. Hvis der investeres i 6 stk., så beløber udgiften sig til ca. 102.240 kr.

  Dragør Kommune har i dag opsat nedtællingsskærme på 13 af kommunens mest benyttede stoppesteder for påstigere. Yderligere 6 nedtællingsskærme foreslås opsat på nogle af de mest benyttede stoppesteder, hvor der ikke er nedtællingsskærm i dag.

  Det er tale om følgende lokaliteter:

  - Stoppestedet Kongevejen på Stationsvej (nr. 768)

  - Stoppestedet Jægervej på Kirkevej (nr. 766)

  - Stoppestedet Dragør Centret på Kirkevej (nr. 778)

  - Stoppestedet D B Dirchsens Alle på Ndr Dragørvej (nr. 5471)

  - Stoppestedet A.P. Møllers Allé i erhvervsområdet på A.P. Møllers Allé (nr. 46676)

  - Stoppestedet Dragør Rådhus på Kirkevej (nr. 763)

  Alternativt kan det foreslås, at puljen på 100.000 kr. til bedre forhold for kollektiv trafik anvendes til etablering af mere cykeloverdækning ved et af kommunens knudepunkter, hvor der parkeres mange cykler for at komme videre med bussen. En 3 fags cykeloverdækning, som en af dem ved Krudthus 2 for enden af Møllevej koster opsat knap 100.000 kr.

  Der kan fx opsættes yderligere et 3 fags overdækket modul ved Krudthus 2 eller et supplerende ved stoppestedet på Englandsvej i Store Magleby. Eller et (hvis muligt) rundt overdækket modul ved stoppested på Ndr Dragørvej, hvor der i forvejen er placeret cykelstativer på pumpestationens areal (på HOFOR areal efter aftale).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 100.000 kr. til bedre forhold for kollektiv trafik er afsat i anlægsbudget 2019.

  Opsætning af 6 nedtællingsskærme beløber sig til ca. 102.240 kr.

  Et forventet merforbrug på ca. 2.240 kr. kan foreslås dækket af anlægsprojektet Genopretning af veje 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen har forespurgt Movia om anbefalinger. Movia anbefaler, at der etableres nedtællingsskærme på de mest betjente stoppesteder, som ikke i forvejen har denne facilitet. Realtidsinformation om næste bus er en af de mest efterspurgte faciliteter, når Movia spørger busbrugerne om, hvad der kan forbedre busrejsen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

 • 9
  Etablering af ekstra toiletter i SFO Tulipanen
  Sagsid.: 19/2257

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til, om der skal etableres 5 ekstra toiletter på St. Magleby Skole SFO Tulipanen samt om at fremrykke investering til udførelse af projektet i 2019 og give en tillægsbevilling hertil.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager stilling til, om der skal etableres 5 ekstra toiletter på St. Magleby Skole SFO Tulipanen, herunder at projektet i givet fald finasieres af anlægspuljen for renovering af skoletoiletter afsat i budget 2019-2022.

  2.

  at

  investering på 600.000 kr. for renovering af skoletoiletter fremrykkes til 2019 og at rådighedsbeløbet frigives.

  3.

  at

  der meddeles en tillægsbevilling på 600.000 kr. til renovering af skoletoiletter i budget 2023.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Ad 1 + 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 3

  Udgår.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udføres en omstrukturering på SFO området i 2019. I den forbindelse, er det blevet besluttet, at der skal lukkes tre SFO´er. Derudover er det besluttet, at Sølyst SFO skal ombygges til vuggestue.

  Børnene fra de tre SFO´er som lukkes, skal fordeles på de resterende SFO`er, hvoraf ca. 50 børn skal til St. Magleby Skole SFO – Tulipanen.

  På St. Magleby Skole SFO – Tulipanen har de i forvejen 100 børn og der har i en længere periode været udfordringer med antallet af toiletter til børnene.

  SFO´en får dagligt klager fra forældre samt børn over de manglende toiletfaciliteter.

  I dag har børene på SFO´en mulighed for at benytte følgende toiletter:

  • 1 toilet på gangen ved SFO´en
  • 2 toiletter ved hovedindgangen til skolen
  • 2 toiletter på 1. sal men kun i følge med en voksen

  De resterende toiletter på skolen kan børnene ikke benytte uden en voksen går med, idet personalet på SFO`en har opsynspligt med børnene.

  Det betyder, at der realt set kun er 3 toiletter til 150 børn, hvilket svarer til at der er et toilet pr. 50 børn.

  Administrationen har på baggrund af dette, kigget på muligheden for at etablere flere toiletter i SFO´en. Administrationen vurderer, at det er muligt at etablere 5 ekstra toiletter som placeres i forlængelse af toilettet på gangen i SFO`en.

  I budget 2019 er der afsat 2.1 mio. kr. til ombygningsarbejderne i forbindelse med omstruktureringen. Udgifterne til etableringen af ekstra toiletter på SFO Tulipanen kan ikke indeholdes i denne pulje.

  Administrationen har modtaget et groft overslag på etablering af de ekstra toiletter og vurderer, at projektet kan udføres for inden for en ramme på 600.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2019-22 afsat 3.000.000 kr. til renovering af skoletoiletter.

  Projektet kan finansieres inden for den samlede anlægsramme for 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

 • 10
  Frigivelse - Renovering af Hollænderhallen - Etape 3
  Sagsid.: 19/2245

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Hollænderhallen indvendigt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 4.700.000 kr. til renoveringen af Hollænderhallen, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Oversendes til ØU/KB uden anbefaling, idet udvalget ønsker sagen yderligere belyst.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2016 blev der afsat 13,3 mio. kr. fordelt over budgetårene 2016, 2017 og 2019 til renovering af Hollænderhallens facader samt indvendigt i idrætshallen.

  Renoveringen af Hollænderhallen er blevet delt op i 3 etaper og de første to etaper med renovering af Hollænderhallens facader er færdige.

  Etape 1 omfattede efterisolering af facaderne på hallen, nyt vinduesbånd mod nord samt perforeret aluminiumsfacade mod syd.

  Etape 2 omfattede renovering af facaderne samt udskiftning af vinduer og døre på de omkringliggende lave bygninger samt biblioteksbygningen.

  I 2019 skal etape 3 af renoveringen gennemføres.

  Renovering af Hollænderhallen – etape 3, omfatter etablering af vinduer fra cafeområdet og gangene ind til hallen, renovering af overflader, herunder vægge, lofter og gulve, i cafeområdet, gangene og idrætshallen samt vedligeholdelsesfrit akustikregulering på den øverste del af væggene i idrætshallen.

  Projektets 3. etape var på dialogmøde den 28. februar 2019 med alle foreningerne i Hollænderhallen. Omfanget af projektet blev præsenteret og foreningerne blev i den forbindelse opfordret til at komme med input til projektet enten via Halinspektøren eller Brugerrådet i Hollænderhallen.

  Brugerrådet har løbende været involveret og arbejder på nuværende tidspunkt med deres input til projektet.

  Administrationen udarbejder i samarbejde med Hollænderhallens Halinspektør og driftspersonale endeligt projekt og udbyder det.

  Udbuddet bliver udført i begrænset licitation uden prækvalifikation iht. til tilbudsloven, hvor tildelingskriteriet er laveste bud. 3 entreprenører tilbydes at afgive tilbud på projektet

  Projektet forventes udført hen over sommeren og efteråret 2019.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 4.500.000 kr. i anlægsbudgettet for 2019 til renovering af Hollænderhallen.

  Endvidere mangler der at blive frigivet 200.000 kr. som var afsat i anlægsbudgettet i 2016 til renovering af Hollænderhallen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

 • 11
  Genopretning af skoler 2019
  Sagsid.: 19/2197

  RESUMÉ:

  Status for genopretning af de tre skoler 2018 og hvilke opgaver, der prioriteres i 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at status for genopretning af skoler 2019 tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Til efterretning.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2019 afsat 1.100.000 kr. til genopretning af skoler.

  Kommunalbestyrelsen har frigivet beløbet i forbindelse med endelig godkendelse af budget 2019-2022 den 22. november 2018.

  Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af bygningsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

  I 2018 blev følgende opgaver udført/påbegyndt

  St. Magleby Skole:

  • Indregulering og neddrosling af ventilationsanlæg
  • Ombygning af 19 klosetter
  • Nyt loft samt belysning i billedkunstlokale
  • Brandsikring af gymnastiksal påbegyndt

  Nordstrandskolen:

  • Indregulering mv. af ventilationsanlæg i tilbygningen påbegyndt
  • Udskiftning af vinduespartier i klasselokaler og SFO

  Dragør Skole:

  • Brandsikring af skolen påbegyndt

  Genopretning 2019

  Der er i 2019 prioriteret aktiviteter på alle 3 skoler. Følgende aktiviteter er prioriteret:

  St. Magleby Skole:

  • Udskiftning af brugsvandsinstallation i fløj D
  • Indregulering af varmeanlæg i klasselokaler
  • Brandsikring af gymnastiksal afsluttes
  • Renovering af murværk mod Kirkevej
  • Akustikregulering i SFO Tulipanen
  • Lovliggørelse af pumpebrønde
  • Isolering af garderobe i 0.A.

  Nordstrandskolen:

  • Indregulering mv. af ventilationsanlæg
  • Udskiftning af vinduespartier

  Dragør Skole:

  • Maling af vinduer mod vest i den gamle røde bygning
  • Brandsikring af skolen pågår

  Endvidere er der for de 3 skoler prioriteret udarbejdelse af tilstandsvurderinger.

  Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag, som viser en udgift for årene 2019 – 2026 på ca. 22 mio. kr.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  Endvidere kan der opstå nye akutte sager, som gør det nødvendigt at udskyde enkelte planlagte projekter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 1.100.000kr. til genopretning af skoler er afsat i anlægsbudget 2019, og beløbet er frigivet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Bilag

 • 12
  Genopretning af bygninger 2019
  Sagsid.: 19/2217

  RESUMÉ:

  Status for genopretning af bygninger 2018 og hvilke opgaver, der prioriteres i 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at status for genopretning af bygninger 2019 tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Til efterretning.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2019 afsat 1.625.000 kr. til genopretning af bygninger.

  Kommunalbestyrelsen har frigivet beløbet i forbindelse med endelig godkendelse af budget 2019-2022 den 22. november 2018.

  Anlægsbudgettet for genopretning af bygninger bruges til opfyldelse af lovmæssige og sikkerhedsmæssige krav på kommunens bygninger, og genopretning af bygninger, hvor der ikke er afsat puljer eller andre midler til renovering.

  I 2018 blev følgende opgaver udført/påbegyndt

  Alle institutioner og skoler

  • Legepladstilsyn

  Hovedgadens SFO

  • Udskiftning af varmeinstallationer

  Høgevængets børneinstitution

  • Lyddæmpende loft i grupperum

  Hovedbiblioteket

  • Udskiftning af ABA anlæg (automatisk brandalarmering)

  Genopretning 2019

  De samlede ønsker og planlagte opgaver er oplistet i vedlagte bilag, som indeholder ønsker til en samlet værdi af ca. 5.4 mio. kr. Projekterne vurderes ud fra følgende:

  A. Lovkrav og akutte opgaver

  B. Sikkerhedskrav

  C. Risiko for følgeskader

  D. Større ønsker som ikke kan rummes i alm. drift

  E. Brugerønsker

  Ønskerne fordeler sig således

  Lovliggørelse,         

  kr. 50.000

  Sikkerhedskrav,

  kr. 400.000

  Risiko for følgeskader,

  kr. 1.640.000

  Større opgaver,

  kr. 1.850.000

  Brugerønske,

  kr. 555.000

  Der er i 2019 prioriteret følgende aktiviteter:

  Alle institutioner og skoler

  • Legepladstilsyn

  Nordstrandens SFO

  • Udskiftning af gaskedel og varmtvandsbeholder

  Nordstrandens vuggestue

  • Udskiftning af linoleumsgulve

  Hollænderhallen

  • Brandsikring af bygningen og omtækning af tage

  Andre bygninger

  • Diverse reparationer af el tavler og installationer i forbindelse med LED projekt
  • Tilstandsvurderinger af bygninger ekskl. skoler

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  Endvidere kan der opstå nye akutte sager, som gør det nødvendigt at udskyde enkelte planlagte projekter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 1.625.000kr. til genopretning af bygninger er afsat i anlægsbudget 2019, og beløbet er frigivet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Bilag

 • 13
  Genopretning af daginstitutioner 2019
  Sagsid.: 19/2216

  RESUMÉ:

  Status for genopretning af daginstitutioner 2018 og hvilke opgaver, der prioriteres i 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at status for genopretning af daginstitutioner 2019 tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Til efterretning.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2019 afsat 625.000 kr. til genopretning af daginstitutioner.

  Kommunalbestyrelsen har frigivet beløbet i forbindelse med endelig godkendelse af budget 2019-2022 den 22. november 2018.

  Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af bygningsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

  I 2018 blev følgende opgaver udført/påbegyndt:

  Blushøj

  • Udskiftning af loftkonstruktion i forbindelse med utæt dampspærre.

  Hollænderhuset

  • Renovering af spildevandspumpebrønd påbegyndt.

  Børnehaven Sansehuset

  • Skimmelsvampsanering af kælder

  Høgevænget

  • Indeklimasag

  Genopretning 2019

  Der er i 2019 prioriteret aktiviteter på 1 ud af 21 af kommunes daginstitutioner som følge af et påbud på køkkenet samt nedslidning af gaskedel og varmtvandsbeholder. Følgende 2 aktiviteter er prioriteret:

  Nordstrandens vuggestue

  • Nyt køkken
  • Udskiftning af gaskedel og varmtvandsbeholder

  Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag, som viser en forløbelig udgift for årene 2019-2026 på ca. 4.7 mio. kr.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  Endvidere kan der opstå nye akutte sager, som gør det nødvendigt at udskyde enkelte planlagte projekter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 625.000 kr. til genopretning af daginstitutioner er afsat i anlægsbudget 2019, og beløbet er frigivet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Bilag

 • 14
  Markedsføringspuljen maj 2019
  Sagsid.: 19/730

  RESUMÉ:

  Der er 3 ansøgninger. Niels Febber Andersen (”Dragør i billeder”), Street Food Denmark (Dragør Madmarked) og Dragør Kulturnat 2019 søger om tilskud fra markedsføringspuljen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter om der skal gives tilskud til bogen ’Dragør i billeder’ på engelsk, Street Food Denmark (Dragør Madmarked) og Dragør Kulturnat 2019.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Udvalget blev enige om at der gives følgende tilskud:

  Niels Febber Andersen ”Dragør i billeder”:           0 kr.

  Street Food Denmark (Dragør Madmarked):        2.500 kr.

  Dragør Kulturnat 2019:                                    2.500 kr.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Niels Febber Andersen ”Dragør i billeder”

  Niels Febber Andersen ansøger om et tilskud på kr. 10.000 til fremstilling, trykning og udgivelse af en engelsk udgave af bogen ”Dragør i billeder”. Bogen vil være med til at markedsføre Dragør internationalt. Bogen forventes udgivet i sommeren 2019 (bilag 1).

  Street Food Denmark (Dragør Madmarked)

  Street Food Denmark (Dragør Madmarked) ansøger om et tilskud på kr. 25.000 til delvis dækning af udgifter til markedsføringsrelaterede aktiviteter, herunder udarbejdelse af web, bannere til opsætning ved markedet, flyers, markedsføring og annoncering i relevante medier lokale som ikke lokale medier, både trykte og online.

  Vi ønsker en markant optrapning af markedsaktiviteterne denne sæson, og har brug for midler hertil. Målgruppen er et kræsent og kvalitetsbevidst publikum, lokale, turister, krydstogtsturister, sejlere og folk udefra, der ønsker at opleve maritim markedsstemning fra øverste hylde på havnen i Dragør (bilag 2).

  Dragør Kulturnat 2019

  Dragør Kulturnat 2019 søger om tilskud på 19.500 kr. til dækning af udgifter til flyers og annoncering i Dragør Nyt og Amager Bladet.

  Ift. udgifterne er det fortsat meningen, at det skal være selvfinansierende og ikke skal være overskudsgivende, men vi vil gerne gøre mere reklame for arrangementet udover Facebook og lokalt i Dragør og dermed kunne tiltrække gæster fra hele Amager (bilag 3).

  Der er 19.500 kr. tilbage i markedsføringspuljen for 2019.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Bilag

 • 15
  Delegationsplan 2019
  Sagsid.: 18/3685

  RESUMÉ:

  Sagen handler om drøftelse af bemærkninger og spørgsmål til udkast til delegationsplan 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at de indkomne bemærkninger og spørgsmål til delegationsplanen drøftes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-05-2019

  Drøftet, administrationen vender tilbage med en opfølgning på de indkomne spørgsmål og bemærkninger.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Drøftet, forvaltningen vender tilbage med oplæg om administration af Planloven.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Drøftet.

  Udvalget ønsker et årligt møde med boligorganisationer om boligsociale indsatser, tilføjes årsplanen.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Samtlige udvalg har på møderne i marts drøftet udkast til delegationsplan 2019 hvor der også blev truffet beslutning om, at konkrete forslag om henholdsvis beslutning i eller orientering af udvalget fremsendes til forvaltningen, med henblik på behandling på kommende møder i udvalgene.

  Administrationen har modtaget 40 bemærkninger og spørgsmål til udkastet til delegationsplan 2019.

  Det hele er samlet i udsendte bilag. Administrationen skal foreslå, at udvalget med udgangspunkt i bilaget drøfter de indkomne bemærkninger og spørgsmål til delegationsplanen. På baggrund af drøftelserne vil administrationen formulere udkast til ændring af delegationsplanen som fremlægges til yderligere udvalgsbehandling i juni 2019.

  Når samtlige udvalg er færdige med at behandle delegationsplanen, vil den blive oversendt til kommunalbestyrelsens samlede godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. maj 2019.

  Skoleudvalget den 13. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Bilag

 • 16
  Det forpligtigende samarbejde, bestilling 2020 - BEPU
  Sagsid.: 19/1377

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på miljø og naturområdet. Der skal derfor senest med budgettet for 2020 tages stilling til om der skal ændres på bestillingen for 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  administrationen i Tårnby Kommune og Dragør Kommune foretager en gennemgang af samarbejdsmodellen og de enkelte delaftaler i det forpligtende samarbejde i anden halvdel af 2019 som efterfølgende forelægges til politisk behandling

  2.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestillingen på miljø og naturområdet – delaftale 3.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede under behandling af punktet.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på miljø- og naturområdet. Driftsopgaver varetager Dragør Kommune.

  Aftalen omfatter bl.a. følgende opgaver på miljøområdet:

  · Affalds-, vand- og spildevandsplanlægning

  · Tilsyn og godkendelse af virksomheder, vandkvalitet, spildevand, badevand, jordflytning, forurening

  · Bekæmpelse af forurening, myndighedsmæssig bistand mv

  · VVM

  · Rotter, klage- og ulempesager

  På naturområdet omfatter aftalen bl.a.:

  • Forvaltning af fredede- og naturbeskyttede områder
  • Udarbejdelse og forvaltning af plejeplaner
  • Naturgenopretning og naturprojekter
  • Tilsyn
  • Information og vejledning

  Tårnby Kommune udarbejder årligt en beretning over indsatsen på miljø- og naturområdet. Årsberetningen fra 2018 var på BEPU’s møde i april.

  Større ændringer i serviceniveauet skal afklares senest i maj måned for det kommende år. Herefter vil Tårnby Kommune udarbejde en økonomisk beregning af ændringen, som kan indgå i budgetlægningen for 2020.

  Det kan videre oplyses, at der sker en jævnlig prioritering af opgaverne inden for det aftalte budget, således at Dragør Kommune til stadighed kan leve op til de krav der er til den kommunale myndighedsbehandling på miljø- og naturområdet.

  Administrationen foreslår, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budget.

  LOVE/REGLER:

  Det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgettet for delaftale 3 er på i alt 1.633.891 kr. i 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Delaftalen tager udgangspunkt i den gældende kommuneplan i form af miljøpolitik samt mål og retningslinjer for naturbeskyttelse.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

 • 17
  1. budgetopfølgning 2019 på BEPUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på BEPU’s område blevet gennemgået og der forventes samt set budgetoverholdelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede under behandling af punktet.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på BFPUs område blevet gennemgået, og der forventes samlet set budgetoverholdelse

  Aktivitetsbilledet efter årets tre første måneder kan ændre sig i begge retninger, og der er fortsat mulighed for at ned- eller opskalere aktiviteter, så budgettet rammes så præcist som muligt.

  Selv om udgifterne kan ændre sig, så er det nuværende forventede merforbrug af en sådan størrelse for kommunen som helhed, at forvaltningen i juni måned vil fremlægge konkrete forslag til kompenserende besparelser i det omfang det vurderes nødvendigt for at overholde årets budget, jf. Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

  Bilag

 • 18
  Forberedelse af budget 2020-2023
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Indledende drøftelse af økonomiske og politiske pejlemærker som forberedelse af budget 2020-23.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-05-2019

  Drøftet.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Drøftet.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede under behandling af punktet.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Drøftet.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Som en del af forberedelsen af budget 2020-23 indgår drøftelse af økononien på de enkelte fagområder. Drøftelsen sker på baggrund af, at fagudvalgene primo marts drøftede grundlaget for budget 2020 og efterfølgende på budgetseminaret rapporterede omkring de budgetmæssige opmærksomhedspunkter.

  Økonomiudvalget har efterfølgende peget på hvilke pejlemærker der skal være i budgetprocessen

  De 5 pejlemærker er:

  · at der arbejdes mod et budget i balance over 4 år

  · at der udarbejdes et prioriteringskatalog med forslag til driftsbesparelser på 10 mio. kr.

  · at der forelægges et revideret anlægsbudget, med henblik på prioriteringer af renovering, udskydelse og aflysning af projekter

  · at mulighederne for låneomlægning vurderes og

  · at der arbejdes med forslag til muligheder for at tiltrække flere borgere, herunder byfortætning.

  Som tidligere år har administrationen involveret ledere og medarbejdere på de forskellige fagområder i udarbejdelsen af forslag til driftsbesparelser på i alt 10 mio. kr. På fagudvalgs-møderne i maj vil administrationen præsentere de indledende overvejelser omkring budgetforslag på udvalgets fagområder.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. maj 2019.

  Skoleudvalget den 13. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Bilag

 • 19
  Forslag fra formanden - byggesagsbehandling
  Sagsid.: 19/2315

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Ændringsforslag fra A:

  Forvaltningen fremlægger forslag til hvorledes KL’s mål med 50-60 dage for erhvervssager og 40 dage for private sager kan nås inden udgangen af 2019.

  Godkendt.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail den 21. april 2019 bedt om at få følgende forslag på dagorden.

  ”Formanden foreslår, at forvaltningen fremlægger forslag til hvorledes, at tiden for byggesagsbehandling inden for tre måneder kan nedbringes til tidligere niveau for sagsbehandlingstider.

  Motivation: “Dansk Byggeri” oplyser, at sagsbehandlingstiden for byggesager i Dragør nu er 141 dage. Dvs. den længste behandlingstid blandt landets kommuner. Det er ikke tilfredsstillende henset til, at Dragør for år tilbage var blandt kommunerne med kortest sagsbehandlingstid for byggesager.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

 • 20
  Forslag fra V - gennemkørsler i for høj fart på Linde Allé
  Sagsid.: 19/2316

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Udvalget besluttede, at forvaltningen kommer med oplæg til en principiel drøftelse i udvalget om fartmålinger, regulering mm. i relation til Trafiksikkerhedsplanen. 

  For stemte:

  6 (A+C+O+T)

  Imod stemte:

  1 (V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kim Dupont (V) har i mail den 18. april 2019 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Grundet flere beboerhenvendelser om et stort antal gennemkørsler i for høj fart på Linde Alle, med baggrund i at benytte alle’en som smutvej, for at undgå lysreguleringen ved Dragør-hjørnet, stiller jeg på Venstres vegne dette forslag:

  “Venstre foreslår, at der foretages trafiktælling/fartmåling på Linde Alle. Derudover bedes forvaltningen komme med et eller flere forslag til nedsættelse af hastigheden på Linde Alle.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

 • 21
  Meddelelse - Forundersøgelser til to havvindmølleparker
  Sagsid.: 19/2262

  RESUMÉ:

  HOFOR Vind A/S har fået tilladelse til at lave forundersøgelse for etablering af to havvindmølleparker på hhv. Aflandshage og Nordre Flint.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Til efterretning.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  HOFOR Vind A/S har fået tilladelse til at lave forundersøgelse for etablering af to havvindmølleparker på hhv. Aflandshage og Nordre Flint. Begge områder ligger mere end 12 - 15 km fra Dragørs kyst.  Forundersøgelserne er nærmere beskrevet i vedlagt notat og områderne fremgår kortbilag til notatet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Bilag

 • 22
  Meddelelse - Omlægning af linje 33 pga. nyt landdige Kongelundsvej
  Sagsid.: 19/2173

  RESUMÉ:

  Tårnby Kommune er ved at bygge et landdige ved Kongelunden. Diget skal bygges på tværs af Kongelundsvej, hvorved Kongelundsvej skal hæves op over diget. Kongelundsvej bliver lukket ved Westlands Alle i byggeperioden, hvorfor buslinje 33 skal midlertidigt omlægges.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Til efterretning.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Tårnby Kommune er ved at bygge et landdige ved Kongelunden. Diget skal bygges på tværs af Kongelundsvej, hvorved Kongelundsvej skal hæves op over diget. I den forbindelse bliver det nødvendigt at lukke Kongelundsvej for al gennemkørsel ved Westlands Alle i byggeperioden forventeligt fra midt i august til udgangen af oktober måned 2019.

  Det bliver nødvendigt at omlægge buslinje 33 imens. Linjen forventes i perioden at køre ad Nøragersmindevej og Tømmerupvej til Kalvebodvej i Dragør, hvorefter linjen fortsætter i sin sædvanlige rute. Dragør Kommune har et enkelt busstoppested på Skovvej i Kongelunden, som ikke kan betjenes i perioden som følge af omlægningen. Stoppestedet har ikke ret mange brugere.

  Omlægningen af linje 33 vil medføre forlænget rejsetid på ruten forventeligt på 3 minutter ekstra i hver retning.

  Omlægningen medfører i øvrigt busbetjening på strækningen Tømmerupvej, der ellers ikke længere bliver busbetjent fra køreplanskiftet ved sommerens Nyt Bynet 2019 som følge af Tårnbys beslutning om at nedlægge linje 34.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Tårnby Kommune sørger for kommunikationen med Movia om busændringerne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

 • 23
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 7. maj 2019

  Allan Holst (A) spurgte til igangværende miljøsag i erhvervsområdet på nord, der behandles af Tårnby Kommune.

  Kenneth Gøtterup (C) spurgte til byggesag på Søvej. Udvalget ønsker en orientering om sagen i udvalget.

  Anette Nyvang (T) spurgte til afslutning af HOFOR’s arbejde i den sydlige del af DB Dirchsens Alle, byggeri med terrasse på Ndr Tangvej samt oplysning om miljøvagt på hjemmesiden.

  Helle Barth (V) spurgte til åbning af Lundegård Strandvej.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).