Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 4. juni 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C)
Afbud fra: Anne Funk (O)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Forslag fra Ebbe Kyrø (T):
At punkt 1 flyttes til efter punkt 8. Godkendt.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).
 • 1
  Dragør Sejlklub tilbygningsprojekt- frigivelse og evt. tillægsbevilling
  Sagsid.: 18/3335

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til om der kan gives en tillægsbevilling på 350.000 kr. til Dragør Sejlklubs om- og tilbygning. Bevillingen forslås finansieret af kassebeholdningen.

  I forvejen er bevilget 2.650.000 kr. til forbedrede klubfaciliteter i Madsen Krog, dvs. nyt grejskur i Madsens Krog, tilbygning til sejlklubben med bad og toilet samt indvendig ombygning af Tolderhuset. Heraf anvendes 1.950.000 kr. dels til tilbygningen og dels til opførelse af et skur, som denne sag vedrører.

  Der skal tages stilling til en nødvendig arealoverførsel mellem kommunen og sejlklubben.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  det i budgettet afsatte rådighedsbeløb på 1.950.000 kr. frigives.

  2.

  at

  der tages stilling til om der kan gives en tillægsbevilling på 350.000 kr.

  3.

  at

  der sker samtidig frigivelse, såfremt tillægsbevillingen gives.

  4.

  at

  Tilsynet ansøges om tilladelse til mageskifte af 13 m2 mellem kommunen og sejlklubben samt spørges hvorvidt salget af yderligere 55 m2 areal til sejlklubben kan ske uden udbud og for et symbolsk beløb – f.eks. 1 kr.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-06-2019

  Ad 1

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at punktet oversendes til ØU for prioritering.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2+3+4

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at ad 2+3+4 oversendes til ØU for prioritering.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 6. marts 2018 besluttede By-, Erhvervs- og Planudvalget bl.a. at Dragør Sejlklub skulle have mulighed for at påbegynde realiseringen af tilbygningen til sejlklubben.

  Tilbygningen er en del af projektet som skal forbedre vilkårene for klubberne i Madsens Krog på havnen. Projektet omfatter offentlige toiletter og gæstesejlertoiletter i stueetage omklædningsrum på 1. sal og grejskur.

  Sejlklubbens tilbygning indebærer bl.a. at der i stueplan etableres to offentlige toiletter - handicaptoilet og gæstesejlertoilet.

  Siden 2017 er der bevilget 1.950.000 kr. dels til tilbygningen og dels til opførelse af et nyt grejskur i Madsens Krog.

  Sejlklubben oplyser, at tilbygningen har måttet justeres for at kunne overholde brandkravene i byggetilladelsen. Sejlklubben oplyser, at denne justering medfører en merudgift på op til 350.000 kr. som sejlklubben hermed ansøger kommunen om som en tillægsbevilling.

  Administrationen anbefaler, at der tages stilling til om der gives en tillægsbevilling på det ansøgte beløb, og at der – i bekræftende fald – sker samtidig frigivelse.

  Administrationen anbefaler også, at de allerede bevilgede midler 1.950.000 Kr. frigives.

  Sejlklubben forventer at påbegynde byggeriet umiddelbart efter sæsonafslutning som er omkring 1. oktober 2019.

  I forbindelse med realiseringen af projektet har det – grundet bygningstætheden på havnen - vist sig nødvendigt at gennemføre en arealoverførsel mellem kommunen og sejklubben.

  13 m2 kan gennemføres som et mageskifte hvor kommunen jf. vedlagte kortbilag på den ene side overfører 13m2 til sejklubben der modsvarende overfører andre 13 m2 til kommunen.

  Der ud over er det nødvendigt at overføre yderligere 55 m2 areal fra kommunen til sejlklubben.

  Denne overførsel kan ikke ske som et mageskifte men skal som udgangspunkt ske efter reglerne om kommuners salg af fast ejendom.

  Salget vil – grundet arealets størrelse – kunne ske uden udbud, men der skal som udgangspunkt oppebæres markedspris som i denne sag er skønnet at være ca. 804 kr. pr. m2. Den samlede pris for arealet vil derfor være 44.220 kr.

  Dragør Kommune skal under alle omstændigheder søge Ankestyrelsen, Tilsynet om tilladelse til mageskiftet.

  Administrationen anbefaler derfor at Tilsynet samtidig kunne spørges om arealet på 55 m2 kan overdrages til sejlklubben for et symbolsk beløb – f.eks. en krone, eller om værdien af arealet må indgå som en del af kommunens støtte til dels foreningsformålet og dels forbedringen af faciliteterne til havnens øvrige brugere.

  LOVE/REGLER:

  Reglerne om salg af kommunens faste ejendomme (udbudsbekendtgørelsen).

  Udbudsbekendtgørelsen slår fast at kommunen skal søge Tilsynet om tilladelse til mageskifte.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen forudsættes finansieret af kassebeholdningen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs– og Planudvalget den 4. juni 2019

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 2
  Forslag til kommuneplanstrategi 2019
  Sagsid.: 18/2542

  RESUMÉ:

  I januar 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen temaer og overordnet proces for kommuneplanstrategi 2019 og kommuneplan 2021. Der foreligger nu et udkast til kommuneplanstrategi 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at udkast til ”Kommuneplanstrategi 2019 – Dragør i verden” – med tilhørende ”Agenda 21 Strategi” udsendes i offentlig høring.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-06-2019

  Ændringsforslag fra Lisbeth Dam Larsen (A):

  At sagen udsættes til august mødet.

  For stemte:

  1 (Lisbeth Dam Larsen (A))

  Imod stemte:

  6 (C+O+T+V+Allan Holst (A))

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommuneplanstrategi 2019

  Kommuneplanstrategi 2019 beskriver de emner og områder kommunalbestyrelsen vil sætte særlig fokus på i Kommuneplan 2021.

  Udkast til kommuneplanstrategi 2019 er udarbejdet på baggrund af kommunalbestyrelsens valg af temaer på mødet d. 30. januar 2019. Temaerne i kommuneplanstrategien er ”Dragør på landkortet”, ”Den nære boligkvalitet”, ”Nye øjne på kulturarven” og ”Den robuste kystkommune”.

  Kommuneplanstrategi 2019 er Kommunalbestyrelsens strategi for

  Dragør Kommunes udvikling, og er det politiske dokument, som skal laves forud for kommuneplanen hver 4. år jf. planlovens § 23 a.

  Kommunalbestyrelsen skal godkende kommuneplanstrategi 2019 med henblik på udsendelse i 8 ugers offentlig høring efter sommerferien 2019.

  Kommuneplanstrategi 2019 indeholder samtidig Dragør Kommunes Agenda 21-strategi for, hvordan kommunen vil bidrage til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Agenda 21 betyder dagsorden for det 21. århundrede og er en international aftale om bæredygtig udvikling og brugernes inddragelse i udviklingen. Jf. planlovens § 33 a.

  Kommuneplan 2021

  Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2019, at der skal foretages en komplet revision af kommuneplanen og at der i forbindelse hermed sker en borgerinddragende proces.

  Sidst kommuneplanen blev revideret i sin helhed var i 2009. Herefter er kommuneplanen delvist blevet revideret i 2013 og 2017.

  Forvaltningen vil gå i gang med at udarbejde kommuneplan 2021 og vil gennemføre borgerrettede aktiviteter i efteråret 2019.

  LOVE/REGLER:

  Planloven, LBK nr. 287 af 16. april 2018.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommuneplanstrategien har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Udkast til kommuneplanstrategi skal udsendes i offentlig høring i mindst 8 uger, jf. planlovens § 23 a, stk. 5. Udkastet forventes at blive udsendt i offentlig høring efter sommerferien.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommuneplanstrategien vil være et overordnet pejlemærke ved udarbejdelse af fremtidige politikker og strategier i Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 3
  Ansøgning om dispensation til tagterrasse på A. P. Møllers Allé 55
  Sagsid.: 18/5560

  RESUMÉ:

  Dragør kommune har modtaget en ansøgning om dispensation til etablering af en tagterrasse samt trappetårn på et erhvervsbyggeri på A. P. Møllers Allé 55, Dragør. Der skal tages stilling til, om sagen skal sendes i naboorientering i forhold til lokalplanens § 6. stk. 6.8 vedr. højdebegrænsninger på maksimalt 8,5 m før udvalget tager stilling til dispensationsansøgningen. Hvis sagen kræver partshøring i forhold forvaltningslovens § 19, vil dette blive foretaget samtidig

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til om sagen skal sendes i naboorientering i forhold til lokalplanens højdebegrænsninger på maksimalt 8,5 m før udvalget tager stilling til spørgsmålet om dispensation eller om der skal meddeles afslag.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-06-2019

  Ændringsforslag fra T:

  At forvaltningen indhenter visualisering fra bygherre der viser indbliksgener fra syd.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra AOV:

  At sagen skal sendes i naboorientering i forhold til lokalplanens højdebegrænsninger på maksimalt 8,5 m før udvalget tager stilling til spørgsmålet om dispensation.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T

  Liste T beklager, at kommunen ikke inden en dispensation og høring beder bygherre om visualiseringer af indblik til boligerne på den anden side af A.P. Møllers Allé.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 29. april 2019 meddelt byggetilladelse til en erhvervsbyggeri på A. P. Møllers Allé 55.

  Ansøger har efterfølgende den 15. maj 2019 indsendt en begrundet dispensationsansøgning fra lokalplanens højdebestemmelser på maksimalt 8,5 m, idet værnene og trappetårn til tagterrassen ikke kan holdes inden for højdebestemmelsen på 8,5 meter.

   Trappetårnet har en højde på 10,95 meter og værn på ca. 10 meter. Overskridelsen er på hhv. 2,45 for trappetårn og ca. 1,5 meter for værnene. Ansøgningen med tegninger er vedlagt i bilag 1.

  Det kan oplyses, at tagterrassen er på 125 m2, og er beliggende på en mindre del af erhvervsbyggeriet. Tagterrassen er placeret på bygningens længst væk fra villakvarteret på D.B Dirchsens Allé og bygherre oplyser at der vil ske afskærmning med hæk ift indblik til villakvarteret. Bygherre oplyser endvidere at terrassen samt trappetårnet er placeret således, at det i videst muligt omfang ikke ses fra A.P. Møllers Allé. Placeringen fremgår af vedlagte bilag.

  Såfremt udvalget beslutter at sagen sendes i naboorientering, jf. planlovens bestemmelser, skal forvaltningen vurdere nærmere om projektet også forudsætter en partshøring jf. forvaltningslovens § 19.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. juni 2019.

  Bilag

 • 4
  Byggesagsbehandling og servicemål
  Sagsid.: 19/2591

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til hvordan ventetiden på byggetilladelser kan komme ned på servicemålene.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der meddeles en tillægsbevilling på 125.000 kr. til indkøb af supplerende hjælp til at afvikle efterslæbet på byggesager og at tillægsbevillingen frigives.

  2.

  at

  der afsættes 100.000 kr. i driftsbudgettet fra 2020 og i overslagsårene til indkøb af supplerende hjælp til byggesagsbehandling, hvis det ikke er muligt at holde servicemålene.

  3.

  at

  forvaltningen kvartalsvis fremlægger statusopgørelse over antal sager og fremdrift ift. servicemål.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-06-2019

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at punkt 1 fremsendes til ØU uden anbefaling.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra C:

  At udvalget anbefaler over for ØU at forvaltningen bemyndiges til at tilkøbe hjælp eller udvide byggesagsafdelingen inden for administrationens egen ramme.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Administrationens indstilling:

  Ad 1

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2

  Ændringsforslag fra V:

  At punktet medtages i budgetforhandlingerne

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 3

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C

  C gr finder det bekymrende, at der gives tillægsbevillinger med den ene hånd og anlægsstop med den anden hånd, uden at AOV tager initiativ til at få genåbnet og revurderet det samlede budget 2019-2022. Det giver stor bekymring for Dragør økonomiske situation

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  By- Erhverv- og Planudvalget har på mødet den 7. maj 2019 anmodet om en plan for hvordan ventetiden på byggetilladelser inden årets udgang kan bringes ned på et niveau svarende til de nationale servicemål.

  Ventetiden på en byggetilladelse ligger i øjeblikket på ca. 13-15 uger. Det svarer til ca. 90-100 dage i gennemsnit.

  Regeringen og KL har aftalt landsdækkende servicemål på byggesager i følgende kategorier:

  Kategori 1 - Simple Konstruktion = 40 dage

  Kategori 2 - Enfamiliehuse = 40 dage

  Kategori 3 - Industri og lagerbygninger = 50 dage

  Kategori 4 - Etagebyggeri Erhverv = 55 dage

  Kategori 5 - Etagebyggeri Bolig = 60 dage.

  Herudover er der et servicemål på, at sager inden 21 dage fra sagen er modtaget i forvaltningen er gennemgået første gang mht. at vurdere om der er indsendt fyldestgørende materiale, så byggesagsbehandling kan påbegyndes. Servicemålene opgøres som et samlet gennemsnit for alle sager.

  Forvaltningen modtager årligt i ca. 225 ansøgninger om byggetilladelser, hvoraf de ca. 2-5 er erhvervssager. Det seneste år har forvaltningen modtaget ca. 20 sager i kategori 3-5 og ca. 200 sager i kategori 1 og 2.

  Der er pr. 13. maj 2019 registreret følgende antal sager;

  Der er i alt 45 byggeansøgninger i gang. Heraf er der 7 erhvervssager.

  Herudover er der 15 klagesager under behandling og 20 lovliggørelsessager, hvor sagsbehandlingen ikke er i gang. Lovliggørelsessager omhandler byggerier der er udført uden tilladelse, og som skal lovliggøres enten ved at opnå en byggetilladelse, dispensation, ved nedrivning eller delvis nedrivning

  Opgørelsen over byggesager ser således ud:

  14 sager indgået til visitation, hvor ansøgningen gennemgås for mangler. Her er servicemålet 21 dage, og målet er overholdt.

  31 sager som er under byggesagsbehandling. 15 sager ligger inden for servicemålet og 16 sager har overskredet servicemålet pr. 13. maj 2019.

  I øjeblikket kan forvaltningen nå at ekspedere byggesager svarende til den aktuelle tilgang af nye byggesager. Det betyder, at vi ikke kan få afviklet efterslæbet uden hjælp udefra. Det er således vanskeligt at forbedre servicemålene.

  Forvaltningen indkøber pt hjælp til at nedbringe efterslæbet men der er ikke økonomisk råderum til at få afviklet hele efterslæbet inden for eksisterende driftsbudget.

  Det er forvaltningens vurdering, at efterslæbet kan reduceres ved at tilføre flere ressourcer i en begrænset periode. Forvaltningen skønner, at tilførsel af ca. 125.000 kr. til indkøb af supplerende hjælp til byggesagsbehandling vil kunne afvikle efterslæbet, og yderligere ca.100.000 kr. årligt til løbende indkøb af supplerende hjælp til byggesagsbehandling, når der er boom i antallet af ansøgninger, således at servicemålene løbende kan søges holdt.

  Det kan oplyses:

  - at der er en ressource på 2,5 årsværk til byggesagsbehandling, klagesager, lovliggørelsessager, vejledning om byggemuligheder, forhåndsdialog mv.

  - at vi lukker gamle sager, som ikke tidligere er lukket i byggesagsbehandlingssystemet og som betyder at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid (141 dage i gennemsnit) er højere end det faktisk oplevede ventetid på byggesagsbehandling. Vi har stadig gamle sager liggende i systemet, hvor byggetilladelser for længst er meddelt men at sagen ikke er lukket korrekt. Disse sager tæller i statistikken, når vi lukker dem. Derfor fremgår en længere sagsbehandlingstid i statistikken end det er tilfældet i praksis.

  Opgørelse over byggesager ift. servicemål fremgår af vedlagte bilag.

  Sagen går videre til Økonomiudvalg og kommunalbestyrelse, hvis indstillingens ad 1 og 2 om en tillægsbevilling anbefales af udvalget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  En evt. tillægsbevilling kan ikke håndters inden for Plan og Tekniks ramme.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 5
  Fællesstier på Søndre Strandvej
  Sagsid.: 19/1028

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget har bedt administrationen om at fremlægge forslag til opdeling af gående og cyklister på fællesstierne langs Søndre Strandvej.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der opsættes supplerende skiltning som angiver fællesstier på både vand- og landsiden langs Søndre Strandvej.

  2.

  at

  udvalget drøfter, om der skal etableres en grussti langs vandsiden af Søndre Strandvej til erstatning for forvitret asfalteret fodgængersti.

  3.

  at

  etablering af grussti indgår i budgetforhandlinger 2020-23.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-06-2019

  Ad 1-3

  Godkendt.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget har bedt administrationen om at fremlægge forslag til opdeling af gående og cyklister på fællesstierne langs Søndre Strandvej.

  Eksisterende forhold:

  På vandsiden af Søndre Strandvej er der separat asfalteret cykelsti henholdsvis gangsti. Gangstien har ikke været vedligeholdt i mange år og er ved at forvitre. I praksis har cykelstien i mange år fungeret som en fællessti for både cyklister og fodgængere. Stien er typisk ca. 2,4 meter bred.

  På landsiden af Søndre Strandvej er der på strækningen mellem Wiedersvej og Krudttårnsvej en fællessti med bredde af typisk ca. 3,0 meter.

  På landsiden af Søndre Strandvej er der på strækningen mellem Krudttårnsvej og Store Magleby Strandvej en fællessti med bredde af typisk ca. 2,3 meter.

  Vejregelkrav:

  I henhold til vejreglernes vejprofilbredder, så bør en ensrettet fællessti normalt ikke være smallere end 2,20 meter, dog med minimumsbredde på 1,70 meter. Dette lever ovenstående stistykker op til, både på land- og vandsiden.

  Hvis man vil omdanne fællesstierne til delte stier, adskilt med fuldt optrukne linjer, så bør i henhold til vejreglerne cykelstidelen være 1,7 meter bred (minimum 1,50 meter) og fodgængerdelen være 1,30 meter bred (minimum 1,00 meter). I alt giver dette et samlet breddebehov på normalt 3,0 meter (1,70+1,30) og minimum 2,5 meters bredde (1,50+1,00).

  Mulige løsninger og anbefalinger:

  Strækningen på landsiden mellem Wiedersvej og Krudttårnsvej lever op til normalbredden på samlet 3,0 meter, hvorfor denne delstrækning vil kunne opstribes med fuldt optrukne linjer og tilhørende ny skiltning med delt sti. Ingen af de øvrige strækninger på land- og vandsiden har stibredder, som lever op til minimumskravet på 2,50 meter for en adskilt fællessti.

  Den anden delstrækning på landsiden samt delstrækningen på hele vandsiden er således begge for smalle til, at samme opdeling kan iværksættes. Ikke mindst efter opførelsen af byggeriet på Vierdiget grunden kan det forventes, at eventuel opstribning på landsiden på strækningen Wiedersvej Krudttårnsvej vil medføre ønske om tilsvarende opstribning ud for blandt andet Vierdiget-byggeriet, hvilket kun vil kunne iværksættes, hvis stien på strækningen mellem Krudttårnsvej og St Magleby Strandvej gøres bredere.

  Det typiske stibillede i Dragør Kommune er enten asfalteret fællesti uden opdeling (fx Englandsvej, Kirkevej, Fælledvej, Bachersmindevej m.v.) eller delte stier adskilt af græsmidterrabat (Banestien, Lundegårdstien, Aldershvilestien m.fl.).

  Administrationen vil umiddelbart anbefale at fastholde et stiforløb med en fællessti uden opdeling, også langs hele Søndre Strandvej. Såvel af hensyn til genkendeligheden for trafikanterne som af økonomiske årsager, idet afstribning vil blive en tilbagevendende udgift. Der kan med fordel opsættes supplerende vejskilte langs stien visende, at stien er en fællessti, så ingen er i tvivl om præmissen med gensidig hensyntagen. I dag er der på den meget lange strækning kun et enkelt skilt, der angiver, at der er tale om en fællessti.

  Stierne langs Søndre Strandvej er ganske populære. Det er dog ikke administrationens vurdering, at antallet af brugere nødvendiggør en egentlig adskillelse af fodgængere og cyklister.

  Omvendt kan administrationen foreslå, at udvalget drøfter, om man ønsker iværksat anlagt en grussti på vandsiden, på det areal, der i dag henligger med mere eller mindre forvitret asfalt. Arbejdet kan udføres i eget regi fx som et vinterarbejde hen over vinteren 2019/2020. Grusstien kan ikke mindst fungere som en løbesti for de mange motionsløbere, der dagligt løber langs Søndre Strandvej. En grussti vil også give andre fodgængere en bedre mulighed for at færdes i det grønne langs vandet.

  LOVE/REGLER:

  I medfør af vejloven er der udformet vejregler. Vejreglerne omfatter blandt andet anvisninger/krav til arealer for gående og cyklister.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Opsætning af supplerende skilte, der angiver fællessti kan afholdes inden for sektor 2 driftsbudget.

  Afmærkning og skiltning af stiarealet på landsiden på strækningen mellem Wiedersvej og Krudttårnsvej, så dette ændres fra fællessti til separate stidele for henholdsvis gående og cyklister koster anslået 15.000 kr. Efterfølgende vil der årligt skulle afsættes midler til genmarkering af afstribningen.

  Etablering af en grussti på vandsiden af Søndre Strandvej kan udføres for anslået 90.000 kr. i indkøb af grusmaterialer samt bortskaffelse af asfaltbelægning mv. ved udførelse i eget regi.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. juni 2019.

 • 6
  Udvidelse af gangsti langs Krudttårnsvej efter høring
  Sagsid.: 19/754

  RESUMÉ:

  Forslag om udvidelse af gangstien langs Krudttårnsvej på strækningen mellem Søndre Røsevej og Søndre Tangvej, så stien kan omdannes til en fællessti, har været i høring hos Strandparkens afdeling 1 og afdeling 2.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  det besluttes om gangstien langs Krudttårnsvej på strækningen mellem Søndre Røsevej og Søndre Tangvej skal udvides til at være en kombineret cykel-gangsti.

  2.

  at

  anlægsarbejdet i så fald udføres af Vej- og Gartnerafdelingen og finansieret ved anlægsbevilling på 191.000 kr. til Trafikdæmpende foranstaltninger 2019 og at beløbet frigives.

  OG

  3.

  at

  det estimerede merforbrug i størrelsesordenen 9.000 kr. afholdes af anlægsprojektet Genopretning af veje 2019.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-06-2019

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede på møde den 14. marts 2019, at sende forslag i høring hos Strandparkens afdeling 1 og afdeling 2 om udvidelse af gangstien langs Krudttårnsvej på strækningen mellem Søndre Røsevej og Søndre Tangvej, så stien kan omdannes til en fællessti modsat i dag, hvor den alene må rumme fodgængertrafik. Høringsskrivelse ses i bilag 1.

  Den omfattede strækning ses af bilag 2, og anlægsarbejdet indebærer følgende arbejder:

  - Hækken på krudttårnsvej mellem kørebane og gangsti skal fjernes på strækningen.

  - Der skal graves ud i stiens nordlige side i ca. ½ meters bredde og i tilstrækkelig højde/dybde, så stien kan udvides med SF-sten. Stien ligger lavere end kørebanen på Krudttårnsvej.

  - Der skal sikres fortsat afvanding af stien. Eventuelt ved udgravning til trug nord for stien.

  - Der skal plantes solitære træer i rabatten på strækningen svarende til de plantede hvidtjørn på strækningen ud for grundejerforeningen Kålmarken. Herved sikres også et fremadrettet ensartet udtryk i byrummet i området.

  - Der skal fjernes/flyttes en brandhane.

  - Der skal foretages flytning af et el-skab samt eksisterende ledninger i jorden (sandsynligvis el- og telekabler, dette undersøges).

  Arbejdet tænkes udført i eget regi med udførelsestidspunkt i 2019 indpasset i forhold til afdelingens øvrige opgaveportefølje.

  Høringssvarene er positive overfor tiltaget, se i øvrigt afsnittet Kommunikation/Høring og tilhørende bilag.

  Dog ønskes stien udvidet med en afstribning, så der er et areal for henholdsvis cyklende og gående. Dette er desværre ikke nogen god ide at efterkomme af følgende årsager:

  Stien i sin fulde længde er en SF-stensti. Der er dårlige erfaringer med at etablere afstribning på belægningssten som SF-sten. Afstribning på belægningssten holder sjældent længe og typisk kun frem til den næste vinterperiode, hvor afstribning slides af i forbindelse med vintervedligeholdelsen.

  Hertil kommer, at kommunens stisystem generelt er opbygget med fællesstier uden adskillelse, fx Englandsvej, Kirkevej, Fælledvej, Bachersmindevej, del af Lundestien mv. En fastholdelse af samme stiforløb vil være genkendeligt for trafikanterne i kommunen og derved understøttepræmissen om gensidig hensyntagen på stisystemerne i Dragør Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Krav til fx bredde af fortove, cykelstier, kørebaner mv. er defineret i vedtagne vejregler. Disse er udarbejdet af Vejdirektoratet i samarbejde med kommuner, rådgivere og vejbranchens øvrige parter. Reglerne er udformet i medfør af Vejloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I budget 2019 er der afsat anlægsbevilling på 191.000 kr. til Trafikdæmpende foranstaltninger 2019.

  Udvidelse af stien, så den kan fungere som en fællessti beløber sig til anslået 200.000 kr., hvis arbejdet udføres af Vej- og Gartnerafdelingen indpasset i forhold til afdelingens øvrige opgaveportefølje.

  Administrationen kan foreslå, at de afsatte penge til trafikdæmpende foranstaltninger 2019 afsættes til opgaven.

  Den anslåede meromkostning på ca. 9.000 kr. (191.000 – 200.000) kan foreslås afholdt af anlægsprojektet Genoopretning af veje 2019.

  Det er forudsat, at der ikke skal afholdes udgifter til ledningsomlægninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen har hørt Strandparkens afdeling 1 og afdeling 2 om projektet.

  Strandparkens afdeling 1 vil støtte, at gangstien udvides til cykel og gangsti. Dog mener man, at det er nødvendigt at markere, hvor der må cykles, og hvor der må gås. Dette af hensynet til ældre langsomt gående beboere, der bliver overrasket over hurtigkørende cyklister. Se i øvrigt bilag 3.

  Strandparkens afdeling 2 ser frem til, at få lavet en cykel-gangsti, så cyklisterne ikke er henvist til kørebanen på Krudttårnsvej. De ser frem til, at udformningen bliver i lighed med stien fra Søndre Røsevej til Møllevejskrydset og videre ad Bachersmindevej til Fælledvej. Se i øvrigt bilag 4.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Udvidelse af stien til at kunne fungere som en fællessti vil være i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik om at fremme transportformer som cyklisme, som alternativ til biler. Det vil også være i tråd med trafikpolitikken, at overstøtte initiativer, som fremmer tilgængelighed, sikkerhed, tryghed, sundhed og miljø, hvilket en fællessti vil gøre.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 7
  Anlægsoverførsel fra 2018 til 2019
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2018 til 2019, som ikke er afsluttet. Projekterne er alle politisk godkendt. Anlægsmidlerne skal overføres ved politisk beslutning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der overføres et samlet rådighedsbeløb til anlæg på i alt 46,1 mio. kr. til 2019, som finansieres af kassen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-06-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Anlægsbevillinger adskiller sig fra driftsbevillinger ved at projekterne kan strække sig over flere budgetår, og ved at ikke afholdte anlægsmidler skal overføres fra et budgetår til det næste ved politisk beslutning.

  De ikke afholdte anlægsmidler vedrører projekter som

  · Er planlagt, men ikke igangsat

  · Er igangsat, men ikke afsluttet

  · Er udført, men ikke afregnet

  Overførsler på anlæg er således udtryk for midler der skal anvendes til politisk igangsatte projekter.

  Det endelige resultat ultimo 2018 viser at der skal overføres 46,1 mio. kr. Der er udført anlægsopgaver for 46,7 mio. kr. i 2018.

  De væsentligste overførsler fra 2018 til 2019 er følgende (øvrige kan ses i bilag):

  · 14,7 mio. kr. til igangværende arbejde med ny svømmehal.

  · 7,5 mio. kr. til ny vejbelysning ESCO finansieret

  · 7,4 mio. kr. til udearealer på skoler.

  · 3,8 mio. kr. til pulje Havnens udvikling diverse

  · 2,2 mio. kr. LED belysning i kommunens bygninger

  · 1,8 mio. kr. til restaurering museum Dragør Havn

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Overførslen sker ved meddelelse af en tillægsbevilling til anlæg i 2019 på 46,1 kr. som tages af kassen. Beløbet tilgik kassen i 2018. Den samlede påvirkning af kassen er således 0 kr. set over de to år.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 8
  Forslag til revideret anlægsplan 2019-2022
  Sagsid.: 19/2553

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget har på mødet i april anmodet om forslag til en revideret anlægsplan for perioden 2019 – 2022, med henblik på prioritering af renovering, udskydelse eller aflysning af projekter. Det er udviklingen i kommunens likviditet som begrunder en revision.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  forslag til revideret anlægsplan for 2019-2022 godkendes.

  2.

  at

  forvaltningen udarbejder et forslag til placering af udskudte anlægsprojekter i perioden 2023 og frem.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-06-2019

  Ændringsforslag fra C og T

  C og T gruppen foreslår at sagen oversendes til ØU med anbefaling til AOV om, at det samlede budget for 2019-2022 genåbnes til forhandling uden ultimative krav fra alle partier

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 1

  Ændringsforslag fra AOV:

  a) Forbedrede forhold for kollektiv trafik fastholdes i 2019

  b) Ndr. Dragørvej signalregulering udskydes fra 2019 til 2023

  c) Trafikdæmpende foranstaltninger fastholdes i 2019 og halveres pr år i 2020-22.

  d) Madsens Krog fastholdes.

  e) Byggemodning af vestligt byggefelt udskydes til 2023.

  f) Havnens 10 mio. pulje udskydes til 2023

  g) Pulje til handicapfremmende tiltag fastholdes i 2019-22

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Forslag fra A og O:

  Pulje til udvikling af Engvej fastholdes.

  For stemte:

  3 (A+O)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (C+T+V)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2

  For stemte:

  6 (A+O+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-05-2019

  Udvalget besluttede at stemme, om hvorvidt de enkelte anlægsposter inden for udvalgets område fortsat skulle fremstå som opstillet:

  Friluftstræning mv. langs Sydstranden

  Forslag fra A: Udskudt i stedet for stoppet:

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  4 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Udvalget stemte om White water rafting anlæg skulle stoppes:

  For stemte:

  7 (A+C+O+T)

  Imod stemte:

  1 (V)

  Undlod at stemme:

  Maritime haver til undervisningsbrug

  Forslag fra A: Udskudt i stedet for stoppet.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  4 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget har på mødet den 19. april 2019 besluttet, at få udarbejdet et forslag til en revideret anlægsplan for 2029-2022 med prioritering af vedligeholdelse og renoveringsprojekter samt færdiggørelse af igangværende projekter. Baggrunden er udviklingen i kommunens likviditet, som fremgår af bilag 2.


  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til revideret anlægsplan, som tager udgangspunkt i en prioritering af projekter, som har til formål at renovere eller genoprette allerede eksisterende forhold. Herudover er digeprojektet prioriteret, ligesom igangværende projekter foreslås fastholdt. Anlægsplanen omfatter også forventede overførsler af anlægsmidler fra 2018 til 2019, som behandles på møderne i juni.

  Forslag til revideret anlægsplan fremgår af bilag 1.

  I forslag til revideret anlægsplan er der forslået at udskyde eller stoppe projekter for i alt 30.855.000 kr. Heraf er det administrationens vurdering, at det er muligt at aflyse projekter for i alt 22.000.000 kr. og udskyde projekter for 8.855.000 kr. Projekterne fremgår af anlægsoversigten.

  Der vil blive udarbejdet forslag til revideret anlægsplan for perioden efter 2023, for de projekter som besluttes udskudt. Projekterne kan herefter indgå i den fremtidige budgetlægning.

  I bilag 3 ses udviklingen i likviditeten med og uden revision af anlægsplanen.

  Det forslås, at de enkelte udvalg drøfter de projekter, som udvalget har i deres portefølje. De enkelte udvalgs projekter er markeret med farve på anlægsplanen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. maj 2019.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. juni 2019.

  Skoleudvalget den 6. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 9
  Forslag til justeringer af budget 2019 - BEPU
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  På baggrund af budgetopfølgningen efter 1. kvartal fremlægges forvaltningens forslag til et budget i balance.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der gennemføres de besparelser på udvalgets område som fremgår af bilag 1.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-06-2019

  Besparelsen vedr. Movia anbefales, dog således at hvis behovet for at anvende det oprindelige budget opstår, tilbageføres beløbet som tillægsbevilling.

  For stemte:

  6 (A+O+V+T)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsens møde i maj 2019 præsenterede forvaltningen budgetopfølgningen efter 1. kvartal. Efter 1. kvartal forventes foreløbigt en samlet afvigelse på 10,4 mio.kr. i merudgifter i forhold til det korrigerede budget for kommunen som helhed. Dette er sammensat af et forventet merforbrug på servicerammen på 12,3 mio.kr. og et forventet mindreforbrug uden for servicerammen på 2,0 mio. kr.

  Selv om årets resultat er ganske usikkert, så er det nuværende forventede merforbrug af en sådan størrelse for kommunen som helhed, at forvaltningen annoncerede at der på møderne i juni måned vil blive fremlagt konkrete forslag til kompenserende besparelser.

  I forhold til ældreområdet, udviser det forventede regnskab et samlet merforbrug, hvor der er et særligt bekymringspunkt omkring eksterne ydelser vedr. privat hjemmepleje samt kommunens interne hjemmepleje. Jf. notatet ”Analyse af hjemmeplejeområdet – Baggrundsnotat til 1. budgetopfølgning 2019” forelagt på SSAU d. 6. maj 2019 forventes, et permanent højere udgiftsniveau i den kommunale hjemmepleje end budgetteret på baggrund af demografi, og det er således nødvendigt, at tilpasse budgettet til udgiftsniveauet i 2019 og efterfølgende år.

  Ifølge Kommunalbestyrelsens økonomiske politik skal overskridelser på enkelt områder finansieres via omprioriteringer inden for budgettets rammer. Forvaltningen har i bilag til denne sag fremlagt forslag til kompenserende besparelser. Besparelserne er især en følge af et færre antal brugere end budgetteret samt udskydelse af genbesættelse af stillinger. Den samlede besparelse i 2019 er på i alt 3,625 mio. kr., jf. bilag. Besparelserne vil ikke medføre personalereduktioner.

  Det skal bemærkes, at budgettet følges tæt, og at der i forbindelse med budgetopfølgningen efter 2. kvartal i august vurderes, om der er behov for yderligere tiltag.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De modgående budgetreduktioner i 2019 lægges i kassen og udmøntes jf. bilag.

  Administrationens besparelsesforslag medfører ikke afskedigelser af medarbejdere.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 10
  Forslag fra formanden - Cafe Blink’s udeservering
  Sagsid.: 19/2711

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-06-2019

  Godkendt.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”By-, Erhvervs- og Planudvalget godkendte i møde den 29. maj 2018 opsætning af læskærme ved Cafe Blink’s udeservering, dog placeret en meter fra fortovskanten langs Strandlinien. Dette i en forståelse af, at udeservering samtidig sker en meter fra fortovskanten, således at fortovet kan benyttes i stedet for, at gående trafik sker på vejbanen.

  Det må dog konstateres, at servering sker til fortovskanten.

  Formanden foreslår derfor, at Cafe Blink’s udeservering sker i overensstemmelse med udvalgets beslutning den 29. maj 2018, det vil sige en meter fra fortovskanten langs Strandlinien.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. juni 2019.

 • 11
  Meddelelse - Driftsstabilitet på linje 350S til/fra Dragør
  Sagsid.: 18/5124

  RESUMÉ:

  På dialogmøde med Movia den 28. februar 2019 blev det aftalt, at Movia fremkommer med en opfølgning på udviklingen i pålidelighed for linje 350S og afrapporterer dette til Dragør Kommune. Movia har fremsendt notat med opdaterede tal herom.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-06-2019

  Til efterretning.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  På dialogmøde med Movia den 28. februar 2019 blev det aftalt, at Movia fremkommer med en opfølgning på udviklingen i pålidelighed for linje 350S og afrapporterer dette til Dragør Kommune. Movia har fremsendt notat med opdaterede tal herom (bilag1).

  Movia anerkender, at linje 350S fortsat har større driftsmæssige udfordringer end mange andre linjer i Storkøbenhavn, og at omfanget er større, end det niveau Movia finder tilfredsstillende.

  Linjen har i en længere periode haft dårlige driftsbetingelser grundet trængsel og vejarbejde. Senest har der været vejarbejde og ensretning af Amagerbrogade i perioden 15.april-6.maj, ligesom der var vejarbejde fra marts 2017 til november 2018 på Amagerbrogade. Arbejder som har betydet omlægning af linjen, deraf følgende længere rejsetid og samtidig øget trængsel på det omgivende vejnet ligeledes som følge af vejarbejdet.

  I perioden januar-marts 2019 er pålideligheden igen normaliseret, hvorefter den igen dykker i april 2019. Perioderne, hvor pålideligheden er lav, stemmer overens med de perioder, hvor der har været vejarbejde på Amagerbrogade.

  I perioder med forsinkelser har busoperatøren ind i mellem anvendt såkaldte GO-kørsler for at genoprette tidsplanerne og dermed minimere generne for kunderne. Dette er hovedårsagen til udgåede ture på linjen i de seneste 12 måneder. En anden hovedårsag er busnedbrud. Antallet af nedbrud på linjen ligger over normalen set i forhold til andre sammenlignelige buslinjer.

  Movia forventer, at pålideligheden stiger i forbindelse med Nyt Bynet, hvor linje 350S omlægges til linje 250S. Dels fordi linje 250S vil køre via Langebro med bedre busfremkommelighed i stedet for via Knippelsbro. Og dels fordi linje 250S kører med nyere busser end linje 350S, og dermed må forventes færre busnedbrud.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Linje 350S er finansieret af Region Hovedstaden.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen har orienteret Region Hovedstaden om problematikken med pålideligheden på linje 350S. Regionen har sendt Dragør Kommune et brev om status på driftsstabiliteten på linje 350S, hvori Regionen oplyser, at de har aftalt med Movia, at de fortsat følger driften på linjen tæt. Både i den nuværende rute som 350S, men også efter at ruten bliver overtaget af linje 250S i forbindelse med køreplanskiftet i forbindelse med Metrocityringens åbning. Brev fra Regionen er vedlagt som bilag 2.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. juni 2019.

  Bilag

 • 12
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 4. juni 2019

  Ebbe Kyrø (T) spurgte til stormflodssikring.

  Kenneth Gøtterup (C) spurgte til græsslåning ved Batterisbækken.

  Anette Nyvang (T) spurgte til Vandforsyningsplanen og arealet på Badstuevælen ifb. med Kunstfestivallen.

  Morten Dreyer (O) spurgte til TDC mast på nord og havnens handicaptoilet, der er blevet offentligt toilet.

  Helle Barth (V) spurgte til byggesag i Skipperstræde.