Skip navigationen

Referat ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 20. juni 2019 kl. 17:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Annette Nyvang (T)
Afbud fra: Anne Funk (O), Kenneth Gøtterup (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).
Anne Funk (O) var ikke til stede.
 • 1
  Genbehandling - Hjemtagning af snerydning og saltning
  Sagsid.: 18/2214

  RESUMÉ:

  I budgetaftalen for 2018 er det besluttet at der skal fremlægges en sag til politisk behandling om hjemtagning af den del af snerydningen og saltningen, som udføres af privat leverandør, med henblik på at opnå en økonomisk besparelse.

  Sagen genfremlægges, idet udvalget senest på mødet den 7. maj 2019 besluttede at få sagen yderligere belyst.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at den del af snerydningen og saltningen, som varetages af privat leverandør ikke hjemtages, idet der pt ikke er en økonomisk eller praktisk fordel for kommunen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 20-06-2019

  Godkendt.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Anne Funk (O) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Supplerende oplysninger

  By- Erhvervs- og Planudvalget har på mødet den 7. maj 2019 anmodet om at få markedsafprøvet ruten, som i dag varetages af ekstern entreprenør samt at få oplyst konsekvenser for kvalitetsstandarden ved hjemtagning af snerydningen uden indkøb af ekstra materiel.

  Forvaltningen har indhentet 2 supplerende tilbud og tilbuddene fremgår af vedlagte bilag (lukket)

  Det er forvaltningens vurdering, at en hjemtagning af ruten uden indkøb af supplerende materiel vil have følgende konsekvenser:

  · Hjemtagning af fortovsruten uden maskinindkøb vil nødvendiggøre en sammenlægning af sti- og fortovsruten, da de andre ruter køres med større maskiner.

  · Sammenlægningen vil betyde, at kommunens vinterregulativ ikke kan overholdes i forbindelse med glatførebekæmpelse, hvor kravet er, at der er saltet inden arbejdstid og skolestart.

  · I dag varsles vi uden betaling af Københavns Kommunes vintervagt inden de kører ud, efter princippet om at der saltes inden der bliver glat. Derfor kan vi nå at vurdere om der skal saltes lokalt, og i mange tilfælde undlade udkald pga. lokale forhold. I sæsonen 2018-19 er det vurderingen at det galdt i ca. 40 % af varslingerne.

  · Hvis fortovsruten hjemtages vil det betyde, at responstiden reduceres fordi der skal køres 2 ruter med samme materiel. Det vil derfor være nødvendigt at kalde tidligere ud og vi kan ikke støtte os til Københavns Kommunes vintervagt, med øget belastning og omkostning for vores lokale vagtleder.

  · Ved en sammenlægning vil en saltning tage længere tid end de fire timer et udkald koster os i dag og ikke kun påvirke de to ruter men også vagtleder og værksted, med øgede omkostninger til følge.

  · Vi vil være mere sårbare ved nedbrud, idet der kun vil være en traktor, mod i dag to traktorer som varetager opgaven.

  Tidligere supplerende oplysninger

  BEPU har på mødet i maj 2018 besluttet, at få sagen yderligere belyst mht den samlede økonomi over fem år ved hjemtagelse af opgaven.

  Udgiften til saltning og snerydning er afhængig af vejret og antallet af udkald hvor der skal sneryddes eller saltes.

  I vedlagte bilag er udgiften til ekstern leverandør opgjort for perioden 2013 - 2017 (regnskabstal), og der er foretaget en beregning af udgiften, hvis ruten havde været drevet af kommunen selv i perioden. I bilaget er også opgjort antal udkaldstimer over en 10 årig periode.

  Sammenligningen viser:

  - at den eksterne leverandør er ca. 100.000 kr. billigere over 5 år, svarende til ca. 20.000 kr. årligt i denne periode.

  - at den eksterne leverandør er billigere, hvis der er tale om en mild vinter men dyrere hvis der er tale om en kold vinter. Skillelinjen er ved 1.240 timer årligt. Årsagen er at kommunen skal betale vagttillæg, hvorimod nuværende aftale med den private leverandør betales en højere timepris men ingen vagttillæg.

  - over de sidste 10 år er der 3 vintre, hvor der har været flere udkaldstimer end 1.240 timer og 7 hvor der har været færre. I gennemsnit har der været 1.314 udkaldstimer årligt over 10 år.

  Det er på den baggrund fortsat forvaltningens vurdering, at der ikke er et aktuelt økonomisk potentiale ved at hjemtage ruten pt så længe timeprisen ligger på det aktuelle niveau.

  Såfremt udvalget vælger at hjemtage ruten forudsætter det investering i en supplerende traktor til ca. 500.000 kr. Beslutning om hjemtagning af ruten bør ske inden august 2019, idet der skal varsles vagt over for personalet. Denne aftale indgås i august måned og er gældende for perioden december 2019 - marts 2020.

  Hjemtagning forudsætter også at personalet bor inden for en afstand af 20 minutter fra materielgården i Dragør. Aktuelt kan Vej og Gartner ikke honorere denne forudsætning med nuværende mandskab.

  Oprindelig sagsfremstilling

  Der er to private leverandører som indgår i det kommunale beredskab for snerydning og saltning. Kommunen varetager 4 ruter og de private varetager to ruter. Den ene rute varetages at en vognmand, som rydder og salter veje med stor lastbil. Den anden leverandør varetager snerydning og saltning af fortove og stier på lige fod med de kommunale ruter.

  Kommunen råder ikke over en stor lastbil og det er ikke økonomisk fordelagtigt at hjemtage denne opgave pt.

  Omkostningerne til snerydning og saltning af fortove og stier koster stort set det samme. Hvis kommunen skal hjemtage ruten som idag varetages af privat leverandør forudsætter det investering i traktor, sne- og saltningsudstyr til i alt ca. 500.000 kr.

  De ruter som kommunen rydder og salter udføres med udstyr som kommunen i forvejen skal bruge til at drive og vedligeholde kommunens grønne områder og veje. Investering i supplerende traktor og sne- og saltningsudstyr er udstyr, som ikke er nødvendig for den øvrige daglige drift.

  Hjemtagning at ruten vil i øvrigt betyde at afdelingens kapacitet ved indsats vil være udfordret, hvis der måtte opstå sygdom mv.

  Det er forvaltningens vurdering, at prisen på ruten pt er økonomisk fordelagtig for kommunen men hvis prisen stiger vil det kunne betale sig at overveje at hjemtage opgaven.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forvaltningen fraråder at ruten hjemtages, uden at der samtidig meddeles en bevilling på ca. 500.000 kr. til investering i supplerende traktor med sne- og saltningsudstyr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. juni 2019.

  Bilag