Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 13. august 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).
 • 1
  Dialogmøde med Havnen
  Sagsid.: 19/3501

  RESUMÉ:

  Der afholdes dialogmøde med Plan og Tekniks eksterne afdelinger en gang årligt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-08-2019

  Til efterretning.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Havnefoged Lars Olsen vil på mødet orientere om havnens område.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. august 2019.

 • 2
  Forslag til udvidelse og ombygning af Dragør Badehotel
  Sagsid.: 17/3240

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget skal tage stilling til en revideret ansøgning om udvidelse af Dragør Badehotel med alternativer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  lokalplanarbejdet genoptages på baggrund af det ansøgte pro-jekts placering og med en maks. højde på 2 etager,

  eller

  2.

  at

  lokalplanarbejdet genoptages på baggrund af det ansøgte pro-jekts placering og omfang, dvs. med en maks. højde på 3 etager,

  og

  3.

  at

  projektets ydre fremtræden viderebearbejdes, så der skabes en formmæssig dialog mellem nyt og gammelt,

  eller

  4.

  at

  lokalplanen giver umiddelbar mulighed for at opføre den ansøgte facadebeklædning, dvs. naturfarvet træbrædder med li-ster/trælameller med partielt pudset murværk i stueplan.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-08-2019

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 4, med den tilføjelse at der ikke er taget stilling til, om der arbejdes videre med den rene træløsning eller partielt pudset murværk.

  For stemte:

  3 (A+T)

  Imod stemte:

  2 (O)

  Undlod at stemme:

  2 (C+V)

  Godkendt.

  Udvalget protokollerede at parkeringsforhold og miljøvurdering belyses ved fremlæggelse af lokalplanforslaget.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Badehotellets ejer og dens arkitekt er inviteret til at præsentere deres skitseforslag over for udvalget og deltager i mødet fra kl 17.45.

  Ved By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 07. maj 2019 blev forslag til Lokalplan 76 med kommuneplantillæg, for en udvidelse af Dragør Badehotel, sat i bero. Baggrunden var udvalgets ønske om at indgå i dialog med ejer om et revideret projektforslag.

  Ved mødet besluttede udvalget følgende to ændringsforslag:

  1)

  At projektet indeholder arkitektonisk kvalitet, fastholdelse af det historiske udtryk, og at det falder ind i det fysiske miljø.  

  At skitseforslaget til udbygningen af Badehotellet tager hensyn til bebyggelsens oprindelige arkitektur og eksisterende arkitekturhistoriske værdier samt sikrer en æstetisk tilpasning af hotellets samlede fremtræden i forhold til Dragørs bybillede og kystlandskab.

  Dragør Badehotel er med sin fremtræden ”på byens kant” et vigtigt vidnesbyrd om kommunens turisthistorie og er desuden kulturhistorisk interessant som et fint eksempel på de danske badehoteller fra forrige århundredeskifte

  2)

  At en evt. nybygning ud mod Drogdensvej holder samme byggelinje og fortsætter bygningskroppene og dermed højden fra naborækkehusene.

  På baggrund af overstående tilbagemeldinger har hotellets ejer ladet udarbejde 2 udgaver af et revideret idé- og skitseforslag. Begge udgaver er varianter af en hoveddisposition med en centralt placeret og fremskudt hovedbygning, som afsluttes med en mindre udbygning mod nord og som flankeres af to større tilbygninger: en konferencefløj, som følger naborækkehusenes facadelinje langs med Drogdensvej, og en værelsesfløj tilbagetrukket fra skel mod sti og grundens store og meget karakteristiske poppel.

  Den valgte disposition skaber et veldefineret gårdrum indadtil og indrammer hotellets oprindelige bygning udadtil. Gårdrummet bruges til parkering og et lille ankomstareal foran hovedindgangen samt et grønt udendørs opholdsareal. Tilbygningernes materialevalg relaterer sig til hovedhusets, men er udformet i et nutidigt formsprog som kontrasterer med det oprindelige hotelbygning. Mødet mellem nyt og gammelt artikuleres af neutrale glasgange.

  Tilbygningen langs Drogdensvej rummer konferencelokaler i stueetagen og hotelværelser med små indskudte altaner på 1. sal. Tilbygningen mod strandengen rummer hotelværelser med små terrasser i stueetagen og indskudte altaner fra 1. sal og op.

  Vejbetjeningen sker gennem en port placeret længst væk fra krydset af Drogdensvej med Strandlinien, som giver adgang til 19 parkeringspladser. Hovedindgangen opretholdes.

  De 2 udgaver af skitseforslaget adskiller sig ved højden/etageantallet af værelsesfløjen og facadematerialet i tilbygningernes stueetager.

  Forslaget af 26. juni (bilag 1) indeholder en 3. etage på værelsesfløjen – med hotelkapacitet på i alt 66 værelser-, og viser en facadebeklædning med naturfarvet træbrædder med lister/trælameller og hvidt puds i tilbygningernes stueetager.

  Forslaget af 17. juni (bilag 2) viser 2 etager på værelsesfløjen – med en maks. kapacitet på 61 værelser-, og en facadebeklædning af naturfarvet træbrædder med lister/trælameller.

  Dragør Bevaringsnævn har haft forslaget af 17. juni i høring og fået præsenteret begge alternativer ved et ekstraordinært møde den 26. juni. Nævnet har drøftet forslagets tidsudtryk, omfang og ydre fremtræden. Nævnet er positivt indstillet i forhold til skitseforslagets tidsudtryk, plandisposition og alternative facadebeklædninger, men finder, at kun løsningen med de 2 etager med en 1. sal med mansardtag (bilag 2) kan accepteres. Det skyldes nævnets opfattelse af, at hovedbygningen bør have højere visuel tyngde og hierarki i bebyggelsens samlede komposition.

  Nævnets udtalelse kan læses i bilag 3.

  Ejer ønsker at udvalget fremmer forslaget af 26. juni (bilag 1) med de 3 etager i værelsesfløjen, da dette alternativ vil muliggøre opførelsen af et større antal værelser, som kan han have betydning for den type forpagter hotellet kan tiltrække.

  Sagens forhistorie / tidligere behandlinger

  Forslag til udvidelse af Dragør Badehotel har tidligere været politisk behandlet i 7 omgange:

  BEPU den 5.4.2016

  BEPU den 7.6.2016

  BEPU den 1.11.2016

  BEPU den 7.3.2017 / KB den 30.3.2017

  BEPU den 28.11.2017

  BEPU den 2.4.2019 / ØU den 11.4.2019 / BEPU den 7.5.2019

  LOVE/REGLER:

  I henhold til planlovens § 13 skal der tilvejebringes en lokalplan, før der gennemføres større bygge- og anlægsarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Projektet støtter kommunens turismepolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. august 2019.

  Bilag

 • 3
  Ansøgning om dispensation til rytterlys på Dragør Værft, Færgevej 14
  Sagsid.: 17/3278

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har modtaget en ansøgning om dispensation til etablering af et rytterlys (glas i kip). Der skal tages stilling til om sagen skal sendes i nabohøring i forhold til lokalplan 70 vilkår om højdebegrænsninger på maksimalt 8,5 meter, før der tages endelig stilling til dispensationsansøgningen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager stilling til sagen skal sendes i naboorientering i forhold til lokalplanens højdebegrænsninger på maksimalt 8,5 meter.

  2.

  at

  forvaltningen bemyndiges i denne sag, til at træffe afgørelse om at meddele dispensation, såfremt der ikke modtages væsentlige bemærkninger mod dispensationen fra naboer.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-08-2019

  Ad 1+2

  Godkendt.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 29. august 2018 meddelt byggetilladelse til en værftsbygning – haller på Dragør havn, Færgevej 14.

  Ansøger har efterfølgende den 15. juli 2019 indsendt en begrundet dispensationsansøgning fra lokalplan nr. 70, § 7 stk. 7.11 højdebestemmelser på maksimalt 8,5 meter, idet rytterlyset ikke kan holdes inden for højdebestemmelsens krav.

  Bygningen uden rytterlys overholder højdebegrænsningen. Etablering af rytterlys vil betyde at bygningen vil få en højde på 8,80 meter, målt fra naturlig terræn, hvilket er 0,30 meter over højdebestemmelsen på 8,5 meter. Etablering af rytterlys kræver derfor en dispensation fra lokalplanens bestemmelser. Ansøgningen begrundes med at rytterlyset ønskes fordi der er lille taghældning på bygningen og fordi rytterlyset skal fungere som forbedret brandventilation. Kopi af ansøgning og tegning af bygningen fremgår at vedlagte bilag.

  Sagen skal i naboorientering i 14 dage før der kan træffes beslutning om dispensation. Naboorienteringen skal sendes til Dragør Kommune og café Espersen.

  Det kan oplyses, at byggeriet netop er påbegyndt. Forvaltningen foreslår, at såfremt udvalget vil sende ansøgningen i naboorientering, at forvaltningen i denne sag, bemyndiges til efterfølgende at træffe afgørelse om dispensation såfremt der ikke modtages væsentlige bemærkninger fra de to naboer til byggeriet. I modsat fald vil sagen blive forelagt udvalget.

  LOVE/REGLER:

  Lokalplan 70 § 7 stk. 7.11.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. august 2019.

  Bilag

 • 4
  Ansøgning om dispensation til tagterrasse på A. P. Møllers Allé 55
  Sagsid.: 18/5560

  RESUMÉ:

  Dragør kommune har modtaget en ansøgning om dispensation til etablering af en tagterrasse samt trappetårn på et erhvervsbyggeri på A. P. Møllers Allé 55, Dragør. Udvalget har på mødet i juni 2019 besluttet at sendes sagen i naboorientering og der er modtaget 4 bemærkninger fra naboer til byggeriet. Der skal tages stilling til, om der skal meddeles dispensation fra lokalplanens § 6. stk. 6.8 vedr. højdebegrænsninger på maksimalt 8,5 m eller afslag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager stilling til om der skal meddeles dispensation fra lokalplan 27, § 6. stk. 6.7 vedr. at bebyggelsen ikke må opføres i mere end 2 etager.

  2.

  at

  udvalget tager stilling til om der skal meddeles dispensation fra lokalplan 27, § 6. stk. 6.8 vedr. højdebegrænsninger på maksimalt 8,5 m eller om der skal meddeles afslag.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-08-2019

  Ad 1+2, at der meddeles dispensation:

  For stemte:

  2 (A+Morten Dreyer (O))

  Imod stemte:

  5 (C+T+V+Anne Funk (O))

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Allan Holst (A) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens §23.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 4 og 5 er tilføjet efter behandling i BEPU den 13. august 2019.

  Dragør Kommune har modtaget en ansøgning om dispensation til etablering af en tagterrasse samt trappetårn på et erhvervsbyggeri på A. P. Møllers Allé 55, Dragør. Udvalget har på mødet i juni 2019 besluttet at sende sagen i naboorientering før der tages stilling til om udvalget vil meddele dispensation til byggeriet eller afslag på dispensationsansøgningen.

  Naboorienteringen er gennemført og forvaltningen har modtaget 4 bemærkninger. Bemærkningerne omhandler:

  · Indbliksgener. Etableringen af tagterrassen i tredje sals højde vil medføre indblikgener hovedsagelig mod syd og øst, der vil overstige den naboretlige tålegrænse

  · Støjgener. En tagterrasse af ansøgte størrelse og med et stort ophold af mange personer kan give anledning til støjproblemer, ved f.eks. større samlinger af personer i form af tale udover normalt niveau, samt ved f.eks. personalesammenkomster og fester i form af høj musik.

  Forvaltningen har sendt bemærkninger til ansøger, og ansøger har oplyst at de ønsker at fastholde deres ansøgning om dispensation. I tilbagemeldingen oplyser ansøger bl.a. følgende:

  · At som udgangspunkt går de fleste høringssvar på indblikgener, hvorfor der afskærmes med en 1,7 m høj hæk mod villakvarteret.

  Angående eksisterende beplantningsbælte mod syd, har ansøger indsendt en plan for reetablering af beplantningsbæltet.

  · Med hensyn til støjgener, gøres der opmærksom på at erhvervsejendommen har været i brug med væsentligt mere støjende aktivitet end det fremadrettet er påtænkt.

  Det er forvaltningens vurdering, at udvalget har mulighed for at meddele dispensation eller afslag i den konkrete sag. Udvalgets beslutning vurderes alene at få betydning for eventuelt lignende ansøgninger om dispensation til tagterrasser i lokalplanens område.

  Baggrund

  Dragør Kommune har den 29. april 2019 meddelt byggetilladelse til et erhvervsbyggeri på A. P. Møllers Allé 55.

  Ansøger har efterfølgende den 15. maj 2019 indsendt en begrundet dispensationsansøgning fra lokalplanens højdebestemmelser på maksimalt 8,5 m, idet værn og trappetårn til tagterrassen ikke kan holdes inden for højdebestemmelsen på 8,5 meter.

  Trappetårnet har en højde på 10,95 meter og værn på ca. 10 meter. Overskridelsen er på hhv. 2,45 for trappetårn og ca. 1,5 meter for værnene. Ansøgningen med tegninger er vedlagt i bilag 1.

  Det kan oplyses, at tagterrassen er på 125 m2, og er beliggende på en mindre del af erhvervsbyggeriet.

  Der er krav i lokalplanen om at bygningen ikke må fremtræde i mere end 2 etager, en tagterrasse vil udgøre en selvstændig etage og bygningen vil derfor fremstå i 3 etager hvis der etableres en tagterrasse.

  Tagterrassen er placeret på bygningens længst væk fra villakvarteret på D.B Dirchsens Allé og bygherre oplyser at der vil ske afskærmning med hæk ift indblik til villakvarteret. Bygherre oplyser endvidere at terrassen samt trappetårnet er placeret således, at det i videst muligt omfang ikke ses fra A.P. Møllers Allé. Placeringen fremgår af vedlagte bilag.

  LOVE/REGLER:

  Planloven og Lokalplan 27 samt tillæg til lokalplan 27.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgningen om dispensation har været i nabohøring og bemærkninger har været forelagt ansøger med henblik på hvorvidt ansøger ønsker at tilpasse sit projekt.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13.august 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

  Bilag

 • 5
  Opførelse af klimaskærm omkring eksisterende bolig
  Sagsid.: 19/3365

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har modtaget en forespørgsel om mulighed for at opfører en klimaskærm i glas omkring eksisterende hus.

  Der skal tages stilling til hvorvidt husets ydre udformning stemmer overens med omgivelserne, med henblik på at opnå en god helhedsvirkning, jf. byggelovens § 6d.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget tager stilling til om ansøger skal arbejde videre med projektet eller om udvalget på nuværende tidspunkt vil give afslag.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-08-2019

  Forslag fra A:

  At udvalget på nuværende tidspunkt vil give afslag:

  For stemte:

  2 (A+V)

  Imod stemte:

  2 (O)

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Faldet

  Forslag fra C:

  At udvalget ønsker yderligere belysning af forslaget.

  For stemte:

  5 (C+O+T)

  Imod stemte:

  2 (A+V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget en forespørgsel om mulighed for at opfører en klimaskærm i glas omkring eksisterende hus på adressen Søvej 106 i Søvang.

  Klimaskærmen vil overholde bestemmelserne i byplanvedtægt 4, samt kravene i bygningsreglement 2018.

  Klimaskærmen vil have et areal på 301,3 m², hvoraf huset vil udgøre 113,6 m².

  Højden kan maksimalt blive 8,5 m

  Administrationen vurderer at projektet kan give følgende udfordringer:

  • Der er ikke tidligere givet tilladelse til tilsvarende byggeri. Projektet vil derfor danne præcedens, ikke kun for området men for hele kommunen. Det er derfor vigtigt, at forudsætningerne for byggeriet er helt klarlagt.
  • Højden på byggeriet vil skille sig væsentlig ud fra området, som hovedsagligt består af enfamiliehuse i 1 eller 1½ plan.
  • Da klimaskærmen udføres i glas, er der risiko for at der vil forekomme genskin til gene for de omboende naboer.
  • Der skal tages højde for de brandmæssige forhold, som klimaskærmen medfører, herunder adgangsforhold for beredskabet, redningsåbninger, røgudluftning, overflader og intern brandspredning.
  • Der skal tages højde for ventilation og afkøling (om sommeren).
  • Sikring af klimaskærm og personer der opholder sig under den ved storm/orkan, frost, flyvende og nedfaldende genstande, da klimaskærmen består af store glasflader.

  Brand, ventilation og sikkerhed er udfordringer, som ikke medgår i byggesagsbehandlingen, men som skal sikres af ansøger.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. august 2019.

  Bilag

 • 6
  Renovering af skoletoiletter
  Sagsid.: 19/3351

  RESUMÉ:

  På Kommunalbestyrelsens møde den 20. juni 2019 blev det besluttet, at administrationen på meget kort sigt kommer med forslag til billigere implementering af skoletoiletter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-08-2019

  Til efterretning.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  På Kommunalbestyrelsens møde den 20. juni 2019 blev det besluttet, at administrationen på meget kort sigt kommer med forslag til billigere implementering af skoletoiletter.

  Efter anmodning fra BFKU udarbejdede administrationen i 2018 en plan samt overslag på modernisering af skolernes toiletter.

  Moderniseringsplanen skulle sikre, at alle toiletter på alle skoler fremstår i samme fysiske tilstand, som de nye toiletter på St. Magleby skole. Dvs. toiletter adskilt med vægge fra gulv til loft og ikke spanske vægge som er en træplade med åbning mellem gulv og loft. Ny sanitet, linoleum el. lignende på gulvene, hvide vægge og nye lofter og belysning.

  Administrationen gennemførte i den forbindelse en besigtigelse af toiletterne på skolerne og vurderede tilstanden af de enkelte toiletter. På de tre skoler er der tilsammen 100 toiletter som bør moderniseres. Tilstanden for toiletterne er varierende og administrationen vurderede, at der i gennemsnit skulle bruges mellem 50-60 t kr. pr toilet for at bringe toiletterne op til nutidig standard.

  På bagrund af dette, udarbejdede administrationen til budget 2019 et a-skema på 6 mio.kr til modernisering af toiletterne.

  I budget 2019 blev der i årene 2019-2022 afsat i alt 3 mio. kr. til modernisering af toiletterne.

  Administrationen har på nuværende tidspunkt, i forbindelse med ny struktur på SFO området, moderniseret 2 toiletter på Nordstrandsskolen til en samlet pris på ca. 120.000kr.

  Administrationen vurderer på nuværende tidpunkt ikke, at det er muligt at komme med forslag til billigere implementering af skoletoiletter såfremt det stadig ønskes, at toiletterne moderniseres så de lever op til nutidens standard.

  Nyt forslag til budget kan udarbejdes når opgaven har været i udbud.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. august 2019.

 • 7
  Cykelpendlerruter - visionsplan 2017-2045
  Sagsid.: 19/65

  RESUMÉ:

  Forslag til supercykelsti ruter til/fra Dragør Kommune som en del af visionsplanen for supercykelstier 2017-2045.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune godkender, at Dragør Vestruten og Dragør Østruten bliver en del af visionsplanen for supercykelstier 2017-2045.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-08-2019

  Godkendt.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Siden både Dragør og Tårnby Kommune i foråret 2019 genindtrådte i samarbejdet om udbredelse af supercykelstier, har også Roskilde Kommune og Glostrup Kommune meldt deres ankomst i samarbejdet.

  Sekretariatet for supercykelstier har nu foreslået, at samarbejdets eksisterende visionsplan (bilag 1) bliver revideret, så fx også ruter til/fra Dragør Kommune fremgår af Visionsplanen for supercykelstier 2017-2045.

  Administrationen har sammen med repræsentanter fra Tårnby Kommune, Københavns Kommune og supercykelsti sekretariatet holdt fælles møder og besigtigelsestur. For Dragør Kommunes vedkommende er resultatet heraf, at vi sammen foreslår, at den oprindelige Dragør Vestruten ad Englandsvej og den oprindelige Dragør Østruten via Kystvejen kommer til at fremgå af den fælles visionsplan for supercykelstier 2017-2045. Det foreslåede rutenet på Amager fremgår af bilag 2. For Dragør Østrutens vedkommende skal en eventuel forlængelse af linjeføringen fra Kystvejens cykelsti til Dragør By vurderes og drøftes nærmere på et senere tidspunkt, derfor stiplingen på rutekortet. For nuværende er der alene tale om visionsplanen 2017-2045.

  I forhold til Tårnby og Københavns Kommuner er der endvidere overvejelser om en tværgående rute over Kalvebod Fælled (Kalvebod Fælledruten) samt en nord sydgående rute ad Amager Brogade-Amager Landevej og Tømmerupvej til Englandsvej (Amagerbrogaderuten).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Visionen om udviklingen af cykelpendlerruter på Amager, herunder til/fra Dragør Kommune er i tråd med kommunens trafikpolitik. Dels at optimere den sammenhængende pendlertrafik på tværs af kommunegrænser og dels at fremme transportformer som belaster miljø og klima mindst muligt, fx ved at fremme brugen af alternative transportformer, som cykler og kollektiv trafik, som alternativ til bil.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. august 2019.

  Bilag

 • 8
  Afrapportering § 17, stk.4 udvalget for infrastruktur
  Sagsid.: 18/4187

  RESUMÉ:

  Afrapportering efter afslutningen af § 17, stk.4 udvalget for Infrastrukturs første 2 temaer – Trafikafvikling i byrummene, herunder parkering henholdsvis skiltning, faciliteter og tilgængelighed.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  afrapporteringen efter de to første infrastruktur-temaer drøftes og tages til efterretning.

  OG

  2.

  at

  der iværksættes statisk P-henvisning til havneparkeringen finansieret af anlægsprojektet Genopretning af veje 2019.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-08-2019

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Godkendt.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  §17, stk.4 udvalget om Infrastruktur har afsluttet de to første temaer – Trafikafvikling i byrummene, herunder parkering henholdsvis Skiltning, faciliteter og tilgængelighed. Der har været afholdt tre møder i udvalget. Mødereferat fra det senest afholdte møde er vedlagt som bilag 1 sammen med tilhørende materiale fra mødet. Referat og materiale fra de to første møder fremgår af tidligere sag på By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 15. januar 2019 kaldet Status - § 17, stk. 4 udvalget for Infrastruktur.

  På baggrund af Infrastrukturudvalgets drøftelser har administrationen iværksat følgende tiltag:

  - Harmonisering af parkeringsrestriktioner på Kongevejen i form af 1 times parkering kl. 9-19 på hverdage, kl. 9-14 lørdage samt kl. 9-14 på søndage. Herved tillades aften- og natparkering på Kongevejen.

  - Etablering af turistskiltning med høje standere på tre lokaliteter til information for ikke stedkendte om busser, toiletter, havn, museer, søbad og turistinformation.

  - Sikring af fortsat 2 handicap parkeringspladser på havneparkeringen også i vinterhalvåret, når der er vinteroplag af både på parkeringspladsen.

  Endvidere har Infrastrukturudvalget på 3. møde drøftet følgende emner:

  - Bedre parkeringshenvisning fra Dragørhjørnet til havnen for gæster

  - Underjordisk parkeringsanlæg

  - Nyt byrum ved Museum Amager

  Bedre parkeringshenvisning:

  Mulighederne for bedre parkeringshenvisning fra Dragørhjørnet til havneparkeringen for gæster er afdækket og fremlagt på Infrastrukturudvalgets 3. møde og kan ses af vedlagte bilag 2. Der er mulighed for etablering af både dynamisk parkeringshenvisning (dvs med tæller for antal tilgængelige p-pladser) og statisk parkeringshenvisning. Etablering af statisk parkeringshenvisning vil kunne finansieres af anlægsprojektet Genopretning af veje 2019. Derimod vil etablering af dynamisk parkeringshenvisning fordre en ny anlægsbevilling. Infrastrukturudvalget har anbefalet, at der etableres bedre statisk parkeringshenvisning til havneparkeringen på Dragørhjørnet, men også gerne på Søndre Strandvej, så længe der ikke er tale om belyst dynamisk skiltning.

  Underjordisk parkeringsanlæg:

  Administrationen fremlagde på 3. møde sin undersøgelse af størrelsesordenen af investering ved etablering af parkeringsanlæg, såvel sædvanlig parkering på gadeniveau som et underjordisk parkeringsanlæg, jf. vedlagte bilag 3. Oplægget affødte en del forskellige bemærkninger i Infrastrukturudvalget, jf. referatet.

  Nyt byrum ved Museum Amager:

  Museum Amagers forslag til nyt byrum ud for Havnepakhuset blev drøftet. Ikke mindst forholdet, om at det foreslåede byrum vil medføre nedlæggelse af 18 parkeringspladser foran pakhuset, blev omdrejningspunkt for debat og medførte ikke enighed i Infrastrukturudvalget.

  Tidligere drøftede emner og bemærkninger i øvrigt fremgår af referaterne fra de foregående to møder vedlagt sag på By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 15. januar 2019 kaldet Status - § 17, stk. 4 udvalget for Infrastruktur.

  Efter sommerferien vil administrationen udsende invitationer til tredje tema om Infrastruktur – Generel trafikafvikling i samt til/fra Dragør Kommune, hvor intentionen er at invitere pendlere i/til/fra Dragør Kommune til at deltage.

  LOVE/REGLER:

  Politiet skal give samtykke til færdselstavler og afmærkning om fx parkeringshenvisning og parkerings- eller adgangsrestriktioner, jf. vejloven og færdselsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Etablering af statisk parkeringshenvisning til havneparkeringen på Dragør Havn koster anslået 25-50.0000 kr.

  Etablering af dynamisk parkeringshenvisning til havneparkeringen på Dragør Havn koster anslået 500-800.000 kr. i anlæg samt en årlig driftsudgift på 50-100.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. august 2019.

  Bilag

 • 9
  Frigivelse - Handicapvenlige tiltag 2019
  Sagsid.: 19/257

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler frigivelse af anlægspulje til handicapvenlige tiltag 2019, der er afsat i det reviderede anlægsbudget 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 104.100 kr. til handicapvenlige tiltag 2019, og at rådighedsbeløbet frigives,

  2.

  at

  beløbet anvendes til etablering af vibrations- og lydfølere samt taktile fliser ved 3 af 4 overgange ved signalanlæg Kirkevej / Møllegade.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-08-2019

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har afsat 104.100 kr. i det reviderede anlægsbudget 2019 til etablering af handicapvenlige tiltag i 2019.

  På møde i Handicaprådet den 18. juni 2019 blev følgende besluttet:

  Hvis det er muligt inden for den afsatte ramme, ønskes etableret vibrations- og lydfølere samt taktile fliser ved signalanlægget Kirkevej / Møllegade.

  Alternativt droppe tiltagene i fodgængerovergangen på krydsets nordlige side på tværs af Hovedgaden, hvis de samlede udgifter derved kan holdes inden for den afsatte ramme.

  Alternativt etablere vibrations- og lydfølere samt taktile fliser ved krydset Krudttårnsvej / Søndre Tangvej, hvis ingen af ovenstående ønsker er mulige inden for den afsatte ramme.

  Administrationen har modtaget tilbud på ændringer af signalanlægget Kirkevej / Møllegade. De samlede udgifter overstiger det til rådighed værende beløb på 133.200 kr. (se under Økonomi). Derimod kan alternativet holdes inden for budgettet, hvor tiltag på den nordlige side på tværs af Hovedgaden droppes. Administrationen anbefaler derfor at iværksætte dette alternativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 104.100 kr. til Handicapvenlige tiltag 2019 er afsat i det reviderede anlægsbudget 2019.

  Endvidere er der overført anlægsmidler fra anlægspuljen Handicapvenlige tiltag 2018, hvoraf 29.100 kr. ikke er disponeret og kan anvendes.

  I alt giver dette et rådighedsbeløb på 133.200 kr. (104.100+29.100).

  Dette kan finansiere etablering af vibrations- og lydfølere samt taktile fliser ved 3 af 4 overgange ved signalanlægget Kirkevej / Møllegade, der samlet beløber sig til 124.000 kr.

  Ændringerne i et fuldt ombygget signalanlæg på Kirkevej / Møllegade, inklusiv overgangen på tværs af Hovedgaden beløber sig til 155.000 kr. Dette overstiger rådighedsbeløbet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Anlægsønskerne har senest været drøftet på møde i Handicaprådet den 18. juni 2019, jf. vedhæftede referat.

  Administrationen har efter modtagelse af tilbud på signalændringerne på anlægget Kirkevej / Møllegade orienteret Handicaprådets formand om prisniveauet, der overstiger rådighedsbeløbet ved en fuld ombygning henholdsvis kan holdes inden for budget ved delvis ombygning, og at administrationen derfor indstiller til ombygning af signalanlægget på Kirkevej / Møllegade ved 3 af 4 overgange i henhold til aftalen på rådets møde i juni måned.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tiltagene er i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik om at understøtte initiativer, der fremmer tilgængeligheden for alle.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. august 2019.

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

  Bilag

 • 10
  Vejsyn 2019 - emner
  Sagsid.: 19/3075

  RESUMÉ:

  Forslag til lokaliteter og strækninger, som besigtiges på det årlige vejsyn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at By-, Erhvervs- og Planudvalget fremkommer med eventuelle ønsker til forslag til program for vejsyn 2019.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-08-2019

  Godkendt med tilføjelse af Bachersmindevej, udkørsel fra Genbrugspladsen til cykelsti.

  Udvalget ønsker desuden oplysende sag om tilsyn af retablering af grave- og vejarbejder.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen skal til at udarbejde program for årets vejsyn, som er planlagt afholdt den 10. september 2019. Administrationen foreslår, at Dragør Kommunes trafiksikkerhedsplan - Trafiksikker i Dragør - danner udgangspunkt for årets vejsyn. I trafiksikkerhedsplanen er der blandt andet efter borgerinddragelse udpeget en række lokaliteter/strækninger (projekter), hvor der kan gøres noget for at bedre trygheden / trafiksikkerheden, i alt 28 projekter. Heraf er 7 projekter gennemført.

  Af de øvrige 21 projekter kan følgende 13 lokaliteter/strækninger foreslås at indgå i programmet i vilkårlig nævnt rækkefølge:

  • Krudttårnsvej/Mågevænget, krydsningshelle
  • Hartkornsvej ved Mågevænget, krydsningshelle
  • Englandsvej/Søndre Kinkelgade, signalregulering
  • Englandsvej/Møllegade, krydsombygning
  • Møllegade, cykelsti
  • Møllevej syd for Hartkornsvej, cykelsti
  • Krudttårnsvej ved Engvej, hævet flade
  • Halvejen, cykelsti
  • Søndre Strandvej ved Wiedersvej, cykelsti med ramper for kørestolsbrugere
  • Vestgrønningen:

  - Nord for Drogdensvej, cykelbaner

  - Ved Chr Mølstedsgade, Friholdelse af areal for parkering

  - Ved Strandgade, ændret signalregulering

  - Ved krydset Kirkevej, krydsombygning

  Supplerende kan følgende lokaliteter/projekter, som ikke er en del af Trafiksikker i Dragør, foreslås at indgå i programmet:

  • Nyetableret blomstermark i Søvang
  • Kys & Kør lomme på Hartkornsvej
  • Bynær natur på engarealerne ved Prins Knuds Dæmning
  • Evt. en af de vejstrækninger, som trænger mest til ny asfalt
  • Evt. nyasfalteret vejstrækning, hvis dette er udført inden vejsynet.

  På baggrund af ovenstående og udvalgets fremkomne ønsker, vil administrationen udfærdige og udsende endeligt program.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. august 2019.

  Bilag

 • 11
  Markedsføringspuljen august 2019
  Sagsid.: 19/730

  RESUMÉ:

  Der er en ansøgning. Cecilie Kronborg Thomsen søger om tilskud til færdiggørelse af kortfilmen Daddy Issues.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter om der skal gives tilskud til Cecilie Kronborg Thomsen til færdiggørelse af kortfilmen Daddy Issues.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-08-2019

  Udvalget besluttede, at der ikke gives tilskud til ansøger.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Cecilie Kronborg Thomsen søger om tilskud til færdiggørelse af kortfilmen Daddy Issues. Ansøger oplyser i sin ansøgning, dateret 4. juni 2019, at en del af filmens scener er optaget, men der er stadigvæk resterende dele, der mangler.

  Udvalget har besluttet at der kun ydes tilskud til begivenheder som endnu ikke er afholdt. Det fremgår af Dragør Nyt uge 31, at filmen netop har haft premiere.  

  Størstedelen af filmens optagelser er filmet på lokaliteter i Dragør, heriblandt Café Fru Munk, gågaden, Dragør Bio og ved naturområdet omkring Café Sylten, hvilket i ansøgningen vurderes i høj grad at være med til at markedsføre Dragør. Ansøgning (bilag 1) regnskab (bilag 2).

  Der er 14.500 kr. tilbage i markedsføringspuljen for 2019.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. august 2019.

  Bilag

 • 12
  Forslag til lokalplan 79 - Temalokalplan for udendørs opholdsarealer over stueplan i villaområderne
  Sagsid.: 18/3772

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. august 2018 at udarbejde en temalokalplan, der regulerer placering og omfang af tagterrasser på 1. sal for samtlige villakvarterer/parcelhuskvarterer i kommunen.

  Formålet med planforslaget er, at begrænse indbliksgener i forhold til nabobebyggelser i forbindelse med opførelse af udendørs opholdsarealer over stueplan i villaområderne, herunder altaner og tagterrasser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til Lokalplan 79 ”Temalokalplan for udendørs opholdsarealer over stueplan i villaområderne” godkendes med henblik på en offentliggørelse med en høringsperiode på 8 uger.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-08-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Dragør Kommune modtog en byggeansøgning til et enfamiliehus i 2 etager på Øresunds Alle 21 med en tagterrasse hele vejen rundt om 1. salen.  Ved høring fremsatte omboende indsigelser mod projektet, begrundet i indbliksgener, og forvaltningen vurderede at der er var tale om væsentlige indsigtsgener.

  På denne baggrund besluttede kommunalbestyrelsen den 30. august 2018 at nedlægge et såkaldt § 14-forbud i henhold til planloven mod opførelsen af byggeriet og at udarbejde et lokalplanforslag, der regulerer placering og omfang af tagterrasser på 1. sal.

  Efterfølgende besluttede BEPU at gennemføre en 3 ugers indledende høring blandt grundejere i villakvartererne og godkendte administrationens forslag til overordnede principper for lokalplanen, som dette lokalplanforslag tage udgangspunkt i.

  Lokalplanforslagets indhold

  Temalokalplanen dækker størstedelen af kommunens åbent-lav boligområder og regulerer alene placering om omfanget af udendørs opholdsarealer over stueplan, som i lokalplanforslaget defineres som udendørs opholdsarealer placeret over 1,5 m over terræn, målt fra terræn til overkant gulv.

  Planforslaget bestemmer at udendørs opholdsarealerne må samlet set ikke være større end 15 m2 pr. ejendom, kun må opføres i direkte forbindelse med beboelsesbygninger og skal holde en minimums afstand til nabo- og stiskel på 5 m, medmindre de udføres med ugennemsigtig værn på mindst 1,2 m højde. Intentionen med bestemmelserne er at begrænse indbliksgener.

  Planforslaget indeholder en planredegørelse med beskrivelse af bl.a. lokalplanens baggrund, resumé af indholdet samt en redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning.

  Miljøvurdering

  Der er foretaget en såkaldt miljøscreening af planforslaget, som skal offentliggøres sammen med lokalplanforslaget. Det er vurderet, at lokal-planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø i forhold til hidtil gældende planer, i et sådant omfang, at der skal udarbejdes en mere detaljeret miljøvurdering.

  Planprocessen

  Lokalplanforslaget skal, efter godkendelse i kommunalbestyrelsen, offentliggøres i henhold til planlovens regler i minimum 4 uger. Hvis der modtages indsigelser kan den endelige vedtagelse – med eventuelle ændringer – først ske tidligst en måned efter høringsfristen. Endelig vedtagelse skal også ske i kommunalbestyrelsen efter indstilling fra BEPU og ØU.

  LOVE/REGLER:

  Planloven og miljøvurderingsloven

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Planforslaget skal sendes i høring i henhold til planlovens regler.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Lokalplanforslaget relaterer sig temaet ”Den nære boligkvalitet” i forslag til Kommuneplanstrategi 2019, jf. pkt. 11 af referat til Kommunalbestyrelsens møde af 20. juni 2019.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. august 2019.

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

  Bilag

 • 13
  2. budgetopfølgning 2019 på BEPUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BEPU’s område blevet gennemgået og der forventes samlet set budgetoverholdelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-08-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BFPUs område blevet gennemgået, og der forventes samlet set budgetoverholdelse

  For hele Dragør Kommune er fortsat en forventning på nuværende tidspunkt om en samlet overskridelse på 13,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget og et tilsvarende et træk på likviditeten. Det er en mindre forværring i forhold til 1. budgetopfølgning.

  I forhold til den udmeldte servicerammen ligger den fremskrevne overskridelse på 14,5 mio.kr.

  Der har i tidligere år været en tendens til, at der er sket en forbedring i årets sidste måneder, så regnskabsresultat bliver lidt bedre end forventningerne ved budgetopfølgningerne. Hvis denne tendens fastholdes kan forventes et regnskabsresultat inden for 1 – 1½ pct. af det korrigerede budget.

  Administrationen er opmærksom på at holde igen på udgifterne, hvor det er muligt. Det er administrationens vurdering, at yderligere besparelser på nuværende tidspunkt kun vil få begrænset effekt i indeværende budgetår, hvorfor yderligere initiativer ikke anbefales. Det skal dog samtidig pointeres, at beslutning om eventuel økonomisk opbremsning er en politisk vurdering.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlede økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. august 2019.

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

  Bilag

 • 14
  Forslag fra A og T - cykelstativer på Kongevejen
  Sagsid.: 19/3159

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-08-2019

  Udvalget ønsker at forvaltningen kommer med forslag til løsning.  

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail den 18. juni 2019 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”A og T foreslår, at forvaltningen etablerer en række cykelstativer på Kongevejen. Cykelstativerne skal erstatte de nuværende, som ikke er placeret så de respekterer tilgængelighed for handicappede.

  I forlængelse af etableringen skal forvaltningen tillige overveje, om der skal udstedes forbud mod opstilling af egne cykelstativer på Kongevejen, da disse meget ofte er til gene for de handicappede.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. august 2019.

 • 15
  Forslag fra C - principbeslutnig om arealdisponering for Hollænderhalsområdet
  Sagsid.: 19/3160

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-08-2019

  Allan Holst (A) forslår at udvalget afventer forslag til helhedsplan for området.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  C (1)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail den 2. juli 2019 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”C gr. foreslår, at udvalget træffer beslutning om følgende;

  1. At udvalget på baggrund af drøftelsen om helhedsløsning for Hollænderhalsområdet træffer en principbeslutning om, at der som det første – og beslutningen træffes før øvrige disponeringer -  skal arealdisponeres til at boldklubben kan etablere en kunstgræsbane, at Tennisklubben kan etablere en hal, og der samtidig træffes beslutning om arealdisponering til Tennis udendørsbaner, såfremt banerne på et tidspunkt skal flyttes.

  2. At der samtidig sikres, at ovenstående arealdisponering i ad 1, ikke blokere for en eventuel senere udvidelse af Hollænderhallen med en multihal/stikhal

  3. At forvaltningen for belysning af tidligere forelagte arealer og eventuelt andre muligheder, afholder drøftelse med de to foreninger inden sagen forelægges politisk.

  4. At forvaltningen samtidig fremlægger en vurdering af, hvorvidt der er trafikale udfordringer om og ved Hollænderhallen som anført på dialogmødet med foreningerne.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. august 2019.

 • 16
  Forslag fra formanden - skiltning Dragør Gamle By
  Sagsid.: 19/3500

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-08-2019

  Godkendt.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail den 3. juli 2019 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Drøftelse af mulighed for skiltning ved tilkørsel for varelevering med store lastbiler til Dragør Gamle By.

  Motivation: Det har været nævnt i 17,4 Udvalget for Infrastruktur, at der ved varelevering med store lastbiler ofte sker påkørsel af husene i den gamle by. By- Erhvervs- og Planudvalget blev den 15. januar 2019 orienteret om udvalgets foreløbige arbejde. I denne orientering fremgår det af referat af udvalgets 2. møde, at der ønskes skiltning, der kan forhindre påkørsler af husene i den gamle by.

  Det fremgår endvidere, at løsninger – såkaldte lavthængende frugter – iværksættes umiddelbart. Hvilket er gjort. Mens løsninger, der ikke umiddelbart kan iværksættes afventer afrapportering til videre politisk drøftelse ved udvalgets afslutning i 2019.

  Jeg har fået oplyst, at påkørsler fortsat sker ved varelevering ved store lastbiler.  Også – ifølge det oplyste, selvom borgerne ofte oplyser de vanskelige tilkørselsforhold i visse dele af byen.

  Jeg finder det derfor nødtvungent, at vi allerede nu drøfter denne særlige problemstilling. Mit forslag er derfor, at forvaltningen undersøger og fremlægger forslag til, hvorledes varelevering kan ske under hensyntagen til de på visse steder vanskelig adgangsforhold. Forslag, som samtidig tager fornødent hensyn til, at der ikke opsættes en ’skilteskov’ til gene for byens bevaringsværdige fremtoning i øvrigt, samt hensynet til renovationens fremkommelighed i byen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. august 2019.

 • 17
  Forslag fra C - turismestrategi
  Sagsid.: 19/3524

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-08-2019

  Udvalget ønsker temamøde i KB med deltagelse og oplæg fra Wonderful Copenhagen, med efterfølgende politisk behandling i udvalget.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail den 31. juli 2019 bedt om at få følgene forslag på dagsorden.

  ”C gruppen foreslår, at Kommunalbestyrelsen – med forudgående udvalgsbehandling – tager en drøftelse af vores nuværende turismestrategi og beslutter helt konkret, hvilken type af turister Dragør vil satse på fremadrettet og der efterfølgende udarbejdes en strategi for, hvordan vi skal tilpasse de forskellige kommunale tiltag for at tiltrække den type af turister kommunen vil satse på.

  Motivation:

  Dragør kommune har en turismepolitik. Men efter vores vurdering har vi aldrig som kommunalbestyrelse forholdt os mere målrettet til, hvilken type turister vi ønsker der kommer til byen. En beslutning der er væsentlig, da forskellige typer af turister tilfører kommunen noget forskelligt. I stedet har vi i Dragør valgt at satse på det hele, uden at vi er kommet i mål. For år tilbage fik kommunalbestyrelsen et oplæg fra direktøren for Center for Dansk Kystturisme, der netop pegede på vigtigheden af, at man som kommune målretter sine indsatser til den type af turisme man vil tiltrække. Og at forskellige typer af turister bidrager med noget forskelligt. Der ligger for os, en vigtig politisk dagsorden i dette, da kommunen på den ene side skal være åben over for turisme, og på den anden side er vi også forpligtet til, at tilpasse dette, så det går i spænd med at vi er en helårs bopæl kommune, og samtidig formår, at komme i mål med de beslutninger der træffes politisk.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. august 2019.

 • 18
  Meddelelse - Movia åbningsdato for Nyt Bynet
  Sagsid.: 17/99

  RESUMÉ:

  Åbningsdato for Metro Cityringen og derefter Nyt Bynet er fastlagt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-08-2019

  Til efterretning.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Metroselskabet har udmeldt, at Cityringen åbner den 29. september 2019. Det betyder, at Movia kan fastlægge en åbningsdato for Nyt Bynet. Movia har besluttet, at det bliver den 13. oktober 2019, den første søndag i efterårsferien – 14 dage efter Cityringens åbning.

  På den måde får passagererne i hovedstadsområdet tid til at vænne sig til den nye metro, inden der kommer ændringer i busdriften.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Eventuel regulering som følge af ændret åbningsdato i forhold til budgetvedtagelsen vil blive medtaget i Movias årsregnskab for 2019, der forelægger ultimo 2020/primo 2021.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Movia har planlagt kommunikationsindsats forud for åbningen af Nyt Bynet sammen med kommunerne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. august 2019

  Bilag

 • 19
  Meddelelse – Boligbyggeri på ejendommen Søvej 39 A og B
  Sagsid.: 18/2774

  RESUMÉ:

  Orientering om status på byggesag og nabogener, Søvej 39 A og B.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-08-2019

  Til efterretning.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget har på mødet den 7. maj under eventuelt, anmodet om en status på byggesagen på Søvej 39 A og B med hensyn til nabogener.

  Forvaltningen har senest den 9. oktober 2018 orienteret udvalget om forvaltningens dialog med nabo til byggeriet.

  Det kan oplyses, at der pt er følgende udestående:

  -   Niveauplan: i byggetilladelsen er der fastsat et niveauplan for det nye byggeri. Dvs. en kote som alle bygningshøjder skal måles ud fra. Niveauplanet er påklaget til statsforvaltningen af nabo og sagen afventer deres afgørelse.

  -   Facadehøjde: i byggetilladelsen er der fastsat en facadehøjde på 3.70 meter. Bygherre skal indsende dokumentation for facadehøjden i forbindelse med afslutning af byggesagen. Pt afventer forvaltningen denne dokumentation.

  -   Regnvand: I byggetilladelsen er der fastsat vilkår om at regnvand skal afledes på egen grund. Nabo har gjort opmærksom på at der løber regnvand ind på naboejendommen. Bygherre har oplyst, at de er i gang med at projektere regnvandsfaskiner og at de vil fjerne jord i overgangen mellem egen grund og nabogrund og sikre at der kommer bagfald, således at der ikke løber vand ind på nabogrund. Forvaltningen har netop modtaget projekt for afvanding til faskine.

  -   Terrænregulering: i byggetilladelsen er der vilkår om at der ikke må ske terrænregulering i skel. Bygherre har oplyst at de vil afrømme nuværende terræn og udlægge et muldlag. Ansøger vil fremkomme med forslag til, hvor meget terrænet afrømmes.

  Herudover er der udestående om retablering af skelpæl og verificering af skel varetages og afgøres af landinspektør og øvrige skader er af privatretslig karakter.

  Det kan videre oplyses, at forvaltningen er i dialog med såvel bygherre som nabo til byggeriet. Det kan videre oplyses, at det er bygherre som er ansvarlig for at overholde byggetilladelsen og at bygherre skal afslutte byggeriet ved at fremsende bl.a. dokumentation på at krav til maksimalhøjder er overholdt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. august 2019.

 • 20
  Meddelelse - Miljøgodkendelse af Dragør Svømmehal, Halvejen 3, 2791 Dragør
  Sagsid.: 19/3581

  RESUMÉ:

  Plan, Byg og Miljø i Tårnby Kommune har udarbejdet en miljøgodkendelse til byggeriet af Dragør Svømmehal, Halvejen 3, 2791 Dragør. Miljøgodkendelsen har været i høring, og der kom ingen høringssvar til miljøgodkendelsen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-08-2019

  Til efterretning.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Miljøgodkendelsen omfatter Dragør Svømmehal med tre bassiner, 25 meter svømmebassin, et børne/undervisningsbassin, samt et varmtvandsbassin med tilhørende vandbehandlingsanlæg, og omklædnings- og badefaciliteter.

  Godkendelsen er gyldig indtil den 2. juli 2027, medmindre der kommer ny lovgivning, vejledning eller bekendtgørelse etc.

  Administrationen anbefaler, at miljøgodkendelse tages til efterretning.

  LOVE/REGLER:

  Miljøgodkendelsen er omfattet af Bekendtgørelse om Svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet. BEK nr. 918 af 27/06/2016.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Miljøgodkendelse har været i offentlig høring i perioden fra den 2. juli 2019 til og med den 30. juli 2019.

  Der er ikke indkommet nogen høringssvar til miljøgodkendelsen i høringsperioden.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. august 2019.

  Bilag

 • 21
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 13. august 2019

  Administrationen orienterede om fældning af træ ved Hvidtjørnen.

  Anette Nyvang (T) spurgte til vandforsyningsplanen og genplantning ved D B Dirchsens Alle.

  Kenneth Gøtterup (C) spurgte til status på skiltning på Dragør Søbad.

  Anne Funk (O) spurgte til sag om lovliggørelse i den gamle by og påkørt lygtepæl på Strandlinien.

  Ebbe Kyrø (T) spurgte til oprydning af borde og stole ved udeserveringerne.

  Morten Dreyer (O) spurgte til henvendelse om privatskole.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).