Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Punkt 1 udsættes og flyttes til næste møde.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Dialogmøde med Vej- og Gartnerafdelingen
  Sagsid.: 19/4194

  RESUMÉ:

  Der afholdes dialogmøde med Plan og Tekniks eksterne afdelinger en gang årligt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen drøftes og tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-10-2019

  Punktet blev udsat til næste BEPU møde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Driftsleder Kim Schwartz vil på mødet præsentere og orientere om Vej- og Gartnerafdelingens område.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. oktober 2019.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. november 2019.

 • 2
  Revideret projekt for besøgsgård på Ndr Dragørvej
  Sagsid.: 16/2817

  RESUMÉ:

  Forvaltningen har modtaget en revideret ansøgning om at udarbejde en landzonelokalplan for en dyrepark på Ndr Dragørvej (bilag 1). Projektet adskiller sig væsentligt fra det projekt som lå til grund for By-, Erhvervs- og Planudvalgets beslutning om at fremme ansøgningen ved en lokalplan (bilag 2). Udvalget bedes tage stilling til det reviderede projekt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget beslutter om projektet for en ”besøgsgård” ved Ndr. Dragørvej fortsat skal nyde fremme.

  2.

  at

  projektet i givet fald tilrettes før lokalplanlægningen igangsættes, således at etagearealet reduceres, at der udlægges tilstrækkelige parkeringspladser samt at terrænreguleringer reduceres.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-10-2019

  Ad 1+2

  Godkendt. Det tilrettede projekt forelægges BEPU.

  SAGSFREMSTILLING:
  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-09-2019

  Udvalget besluttede at invitere ansøger til et kommende udvalgsmøde.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ændringer siden sidste BEPU-møde

  Ansøger er inviteret til at præsentere deres projekt over for udvalget og deltager i mødet.

  Ansøger oplyser at arealfordelingen i den ene rundbuehal er 2/3 dele til besøgsgårdsfunktioner og kun 1/3 del til støttefunktioner, og ikke omvendt som beskrevet i sagsfremstillingen fra septembermødet. Nedenstående sagsfremstilling er rettet og ansøgers arealopgørelse er tilføjet som (nyt) bilag 6.

  Baggrund

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede i juni 2016, at der skal udarbejdes et forslag til en lokalplan for en ”besøgsgård”. Baggrunden for beslutningen var en vurdering af, at det ansøgte projekt krævede en lokalplan.

  Den reviderede ansøgning adskiller sig fra tidligere ansøgning primært ved en fordobling af det bebyggede areal, flere parkeringspladser og tilføjelse af jordvolde.

  Besøgsgårdens/dyreparkens projektbeskrivelse er mht. den ansøgte anvendelse uændret. Ansøger har ved møde med administrationen den 15. august mundligt præciseret fordeling af anvendelserne af de 2 ansøgte rundbuehaller: 2/3 del af den ene hal skal anvendes til regnskov for eksotiske dyr, terrarier og akvarier, og de resterende 1/3 dele skal anvendes til salg af souvenirer og salg af dyreartikler. Den anden hal ønskes anvendt som ”trækplaster” til legeland/trampolinpark og restaurant. Ved mødet har ansøger oplyst, at projektets økonomi er afhængig af anvendelsen af rundbuehaller som konstruktionsform, og at området afskærmes mod indsyn med jordvolde.

  Plangrundlag

  Matr. 29i af St. Magleby By hvor besøgsgården/dyreparken ønskes placeret er omfattet af kommuneplanrammeområde 9.81, der udlægger området til jordbrugsformål, med mulighed for indpasning af større pladskrævende fritidsanlæg. Bebyggelsen til fritidsformål kan opføres med et maksimalt etageareal på 1.000 m2 og en maksimal højde på 12 m.

  Ifølge kommuneplanens retningslinjer for friluftsanlæg, kan friluftsanlæg, der af areal- eller miljømæssige grunde ikke kan placeres i byen, placeres i det åbne land under hensyntagen til beskyttelsesområdernes landskabs- natur- og kulturværdier. Området hvor besøgsgården/dyreparken ønskes opført er udpeget som et værdifuldt landskab: det intensivt dyrkede landbrugsland med levende hegn, der præger fælleden og området omkring Store Magleby. Her skal fladens karakter beskyttes og styrkes, så sammenhængen mellem landsby og dyrkningsflade bevares. Ejendommen omfatter ingen udpegede naturværdier og ligger uden for kulturmiljøet ved Store Magleby.

  Friluftsanlæg skal så vidt muligt anvendes til flere forskellige friluftsaktiviteter og være offentligt tilgængelige. Ved indpasning af friluftsanlæg i det åben land skal støj, belysning, bygninger og anlæg begrænses og udformes med hensyntagen til omgivelserne.

  Ejendommen ligger i zone 3, hvor der kan etableres naturskoler, fritidscentre og besøgsgårde.

  Arealkrævende anlæg (som en besøgsgård) skal overalt tilpasses landskab og beplantning. Bygninger og parkeringsanlæg skal holdes samlet og knyttes eksisterende bygninger, hvis det ikke strider imod landskabshensyn eller medfører støj- eller trafikgener. Der må ikke indrettes kunstig belysning, bortset fra dæmpet belysning ved bygninger og parkering.

  Administrationen vurderer at butikker, legeland og restauration er anvendelser som ligger uden for mulighederne i kommuneplanen og bør reduceres væsentligt, så de underordner sig besøgsgårdens/dyreparkens funktion. Et indendørs legeland må ikke finde sted i denne placering.

  Etageareal

  Der blev tidligere søgt om tilladelse til at opføre i alt ca. 2.339 m² - rundbuehallerne fremstod opdelt i enheder, og kunne opleves som indpasset i landbrugsfladen. Nu søges der om tilladelse til at opføre i alt ca. 5.152 m² - to rundbuehaller á ca. 2.336 m², to mindre stalde á 150 m² og 4 rundbuehaller á 45 m². Byggeriet fremstår ikke opdelt i mindre enheder.

  Administrationen anbefaler, at projektets etageareal reduceres til det nødvendige etageareal for besøgsgården/dyreparkens funktion alene og at bebyggelses udformes og placeres så påvirkningen af landskabet minimeres. To lange haller på knap 150 m hver skønnes at være ude af skala med omgivelserne. Rundbuehaller er dog en type konstruktion som i mindre skala kan falde naturligt ind i landzone.

  Terrænreguleringer

  I det oprindelige projekt indgik ikke større terrænændringer. I det nye projekt er tilføjet en række jordvolde imellem 2 og 3,5 meters højde i over 200 meters længde, samt en række bakker.

  Administrationen vurderer at området er robust og at der kan ske terrænreguleringer i et vist omfang, men at evt. terrænændringer bør underordnes det karakteristiske flade landbrugsareal mellem Dragør By og St. Magleby. Jordvolde medfører en varig ændring af landskabet og bør derfor ikke bruges som hegn.

  Administrationen anbefaler, at terrænændringer reduceres mest muligt og sker tilbagetrukket fra Ndr Dragørvej så den landskabelige sammenhæng i området og oplevelsen af det karakteristiske flade landbrugsland bevares og at hegning sker i form af levende hegn.

  Se bilag 4 - Jordarbejder ved Ndr Dragørvej – landzonetilladelse (BEPU 14. august 2018).

  Parkeringspladser
  Forvaltningen har udarbejdet et trafiknotat med et estimeret besøgstal på ca. 20.000 årligt. Notatet konkluderer, at der skal reserveres arealer, der muliggør fremtidigt anlæg af parkeringspladser på samlet 170-200 inden for lokalplanområdet. Der mangler udlæg til ca. 100-130 pladser i det ansøgte projekt.

  Administrationen anbefaler, at det endelige projekt reserverer et areal til de manglende 130 parkeringspladser.

  Trafiknotatet konkluderer derudover, at der ikke umiddelbart er behov for fysiske indgreb i de eksisterende vejforhold ved Hartkornsvej / Ndr Dragørvej. Se bilag 5.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 13.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Et lokalplanforslag skal, efter godkendelse i kommunalbestyrelsen, sendes i offentlig høring i henhold til planlovens regler. Hvis der modtages indsigelser i høringsperioden kan den endelige vedtagelse – med eventuelle ændringer – først ske tidligst 4 uger efter høringsfristen.

  Der er ikke indstillet opstart af lokalplan i denne sag.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ansøgningen har ingen relation til kommunens vedtagne politikker.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. oktober 2019.

  Bilag

 • 3
  Ansøgning om privatskole i erhvervsområde, A.P. Møllers Allé 9B
  Sagsid.: 19/3655

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om indretning af en privatskole (grundskoleniveau) i eksisterende erhvervsbygning i erhvervsområde, A.P. Møllers Allé 9B.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag til indretning af en privatskole på ejendommen, da det er i strid med den planlagte anvendelse til erhvervsområde.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-10-2019

  Godkendt at der gives afslag.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en ansøgning om dispensation til indretning af en privatskole (grundskoleniveau) i en eksisterende erhvervsbygning (kontor) på A.P. Møllers Allé 9B.

  Ejendommen er beliggende i den sydlige del af erhvervsområdet ved Lufthavn Syd. Området er reguleret af lokalplan 27 med Tillæg og ejendommen er placeret i delområde II.

  Anvendelsen af ejendommen til privatskole (offentligt formål - hvilket også omfatter selvejende institutioner) er i strid med lokalplanen, da denne fastsætter anvendelsen til service- og liberale erhverv.

  Ansøger argumenterer for, at der kan meddeles dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelse, da ansøger vil imødekomme de af ansøger oplistede principper for lokalplanen ved bl.a. indretning af bygningen, udearealer, parkeringsforhold og private aftaler mellem ejendomme om støjniveau.

  Principperne i en lokalplan er navnlig fastsat i formålsbestemmelsen og de anvendelsesbestemmelser, som er fastsat ud fra formålet med lokalplanen. Dispensationer fra sådanne anvendelsesbestemmelser kan kun gives til mindre betydende fravigelser jf. planloven.

  Administrationen vurderer, at der ikke kan dispenseres fra lokalplanens anvendelsesbestemmelse til indretning af en skole, da formålet overordnet er at udlægge området til erhvervsformål og anvendelsen er derved en væsentlig fravigelse.

  En skole er endvidere i strid med Kommuneplanen (enkeltområde 2.09), der fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål: service- og liberale erhverv, lettere industri-, værksteds- og håndværksvirksomhed o.lign. 

  Såfremt det ønskes at ejendommen skal anvendes til skole, skal det ske på grundlag af et nyt lokalplantillæg samt et tillæg til Kommuneplan 2017, hvor anvendelsen ændres fra erhverv til offentligt formål (skole).

  Administrationen vil ikke anbefale dette, da planlægning til skoleformål må ses som en udhuling af erhvervsområdet og det reelle behov for et sådan område.

  Kommunen har igennem mange år arbejdet for en udvidelse af erhvervsområdet mod vest, hvilket der med nuværende planmæssige grundlag ikke er mulighed for at realisere. Ønsket er indarbejdet som perspektivplan/areal i Kommuneplanen (bilag 3).

  Når Erhvervsstyrelsen foretager revision af Fingerplanen, som fastsætter de overordnede planbindinger, indsender Dragør Kommune gentagende perspektivplanen ind som forslag til styrelsens revisionsarbejde. Kommunen fremsætter med forslaget, at område kan inddrages til byzone og udlægges til erhvervsareal, der udgør ikke-støjfølsom anvendelse. Forslaget blev senest fremsat 7. marts 2019 ved høringen af Fingerplan 2019. Forslaget blev dog ikke imødekommet.

  Kommunens argumenter for fremadrettet at fastholde forslaget om udvidelsen af erhvervsområdet mod vest over for Erhvervsstyrelsen, kan blive svækket ved planlægning af en ejendom til skole-formål i det allerede eksisterende erhvervsområde.

  Det må endvidere forventes at indretning af en skole i erhvervsområdet, vil påvirke erhvervenes fremtidige muligheder – grundet de indbyrdes forhold mellem skole og erhverv bl.a. i miljølovningen, støj, trafik m.m.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens §§ 13 og 19.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Et forslag til lokalplantillæg eller evt. dispensation skal sendes i høring eller naboorientering.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. oktober 2019.

  Bilag

 • 4
  Indretning af dagligvarebutik på Kirkevej 137-139
  Sagsid.: 19/2832

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til en ansøgning om indretning af en ny Lidl dagligvarebutik ved om- og tilbygning af 6 eksisterende mindre butikslejemål på Kirkevej 137-139, i stueetagen. Bygningen er en del af Dragørcentret.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at By-, Erhvervs- og Planudvalget godkender at der udarbejdes et forslag til et tillæg til lokalplan 61, der muliggør udvidelse af stueetagen Kirkevej 137-139 til dagligvarebutik og som regulerer trafikafviklingen til butikken.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-10-2019

  Administrationens indstilling med tilføjelse af: herunder vareindlevering, affaldshåndtering mv.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C gr. har ikke stemt for etableringen af nyt supermarked, idet bygherre ønsker en overskridelse af byggeprocenten. C bemærker sig, at bygherre har ret til at opføre supermarked inden for lokalplanens bestemmelser, hvorfor vi ikke ønsker at hæve bebyggelsesprocenten.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-09-2019

  Ændringsforslag fra A:

  At sagen udsættes til næste møde.

  Godkendt.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget ansøgning om etablering af en dagligvarebutik ved om- og tilbygning af stueetagen på Kirkevej 137-139. Bygningens 1. sal udgøres af boliger, som ikke bliver berørt.

  Tilbygningen forudsætter, at der udarbejdes et lokalplantillæg der muliggør udvidelsen eller at der meddeles dispensation fra bebyggelsesprocenten i lokalplan 61. Regulering af de trafikale forhold kan alene ske via et lokalplantillæg og ikke via dispensation.

  Der søges om en dagligvarebutik med et samlet areal på ca. 1.010 m² - hvoraf ca. 240 m² udgøres af tilbygning til den eksisterende forretningsbygning. Tilbygningen placeres på områder, hvor der i dag er baldakin (udendørs overdækning) mod Kirkevej og varegård mod parkeringspladsen.

  Ansøger begrunder arealbehovet for tilbygningen med, at der derved opnås et reelt salgsareal i butikken på over 700 m². Ansøger oplyser, at det gennemsnitlige salgsareal for discountbutikker i Dragør i dag er 761 m².

  Varelevering planlægges at ske via p-arealet. Antallet af p-pladser er i dag på 64 og der forventes fremover at blive 61 p-pladser. Det vurderes, at antallet er tilstrækkeligt.

  Administrationen vurderer at der skal ske en viderebearbejdning af de trafiksikkerhedsmæssige forhold ved varelevering til butikken med udarbejdelse af nyt tillæg til lokalplan.

  Planforhold

  Ejendommen er omfattet af lokalplan 61. Den ønskede anvendelse (én samlet dagligvarebutik) er i overensstemmelse med lokalplanen.

  Lokalplanen fastsætter at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 40 for hele ejendommen, inkl. boligerne på 1. sal.

  Udvidelsen af butiksarealet medfører en bebyggelsesprocent på 47 for matriklen.

  Det ansøgte er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for enkeltområde 5.08 ”Dragørcentret ved Maglebytorv”, og holder sig inden for kommuneplanens detailhandelsrammer og –struktur om max. 12.200 m² butiksareal samlet for den udpegede ”Dragør bymidte” (bestående af centerområderne Dragørcenteret og Kongevejscenteret).

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at såfremt ansøgningen skal nyde fremme, bør det ske ved et tillæg til lokalplan 61, da de trafikale forhold afledt af den intensiverede anvendelse af bygningen kun kan reguleres i et lokalplantillæg.

  Administrationen anbefaler ikke, at ansøgningen fremmes ved en dispensation fra bebyggelsesprocenten, da det vurderes at det ikke er muligt at stille vilkår i forhold til de trafikale forhold.

  Dagligvarehandel i Dragør Kommune, januar 2016

  Kommunen fik i januar 2016 udarbejdet en detailhandelsanalyse om dagligvarehandlen i Dragør Kommune (bilag 5). Formålet med analysen var, at beskrive dagligvarehandlen i kommunen til brug for kommunalbestyrelsens beslutning om hvorvidt der skulle åbnes mulighed for flere dagligvarebutikker. Analysen er udarbejdet før åbningen af dagligvarebutikken på Møllevej 14.

  Analysen vurderer på 3 scenarier (side 11), hvor det 3. tager udgangspunkt i, at der etableres 2 dagligvarebutikker (discount).

  Analysen konkluderer (side 12), at etablering af 2 dagligvarebutikker vurderes at påvirke den samlede omsætning i de eksisterende dagligvarebutikker både på kort og langt sigt.

  Den ene butik (Netto på Møllevej) er efterfølgende realiseret og nærværende ansøgning vil således udgøre den anden.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens §§ 13 og 19.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Et forslag til lokalplantillæg eller evt. dispensation skal sendes i høring eller naboorientering.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen har ingen relation til kommunens politikker.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. september 2019.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. oktober 2019.

  Bilag

 • 5
  Cykelstativer på Kongevejen - Forslag
  Sagsid.: 19/3159

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget ønsker at administrationen kommer med forslag til etablering af faste cykelstativer på Kongevejen, der kan erstatte de nuværende løse stativer, som ikke alle er placeret, så tilgængeligheden for handicappede respekteres.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  vedlagte forslag (bilag 1) til nye faste cykelstativer på Kongeve-jen godkendes.

  2.

  at

  udvalget beslutter, om de erhvervsdrivende skal anmodes om at fjerne egne løst opsatte cykelstativer senest i forbindelse med opsætning af nye faste stativer.

  3.

  at

  såfremt udvalget beslutter ad 2, så anbefales at forslaget sendes i fornyet høring blandt de erhvervsdrivende på Kongevejen.

  4.

  at

  nye faste cykelstativer opsættes af Vej- og Gartnerafdelingen og finansieres over anlægsprojektet Genopretning af veje i 2020.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-10-2019

  Ad 1

  For stemte:

  6 (A+C+T+V+Anne Funk (O))

  Imod stemte:

  1 (Morten Dreyer (O))

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad 2

  For stemte:

  6 (A+C+T+V+Anne Funk (O))

  Imod stemte:

  1 (Morten Dreyer (O))

  Undlod at stemme:

  Godkendt, med tilføjelse af, at de erhvervsdrivende skal fjerne egne løse stativer.

  Ad 3

  For stemte:

  6 (A+C+T+V+Anne Funk (O))

  Imod stemte:

  1 (Morten Dreyer (O))

  Undlod at stemme:

  Godkendt, med tilføjelse af høring af Ældrerådet, Handicaprådet og Beboerforeningen for Dragør Gl. By.

  Ad 4

  For stemte:

  6 (A+C+T+V+Anne Funk (O))

  Imod stemte:

  1 (Morten Dreyer (O))

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget ønsker at administrationen kommer med forslag til etablering af faste cykelstativer på Kongevejen, der kan erstatte de nuværende løse stativer, fordi ikke alle nuværende løse cykelstativer er placeret, så de respekterer tilgængeligheden for handicappede.

  Administrationen har udarbejdet et forslag (bilag 1) til etablering af faste cykelstativer langs Kongevejen og på Badstuevælen med omtrentlig placering af cykelstativer. Cykelstativerne placeres uden for gangarealerne i inventarzonerne. Forslaget tager udgangspunkt i et tidligere forslag, som forvaltningen udfærdigede i 2014 i forbindelse med Kongevejens renovering. Forslaget blev sendt i høring blandt de erhvervsdrivende, jf. afsnittet Kommunikation/Høring. Forslaget fra dengang blev delvist udført.

  LOVE/REGLER:

  Såvel løse som faste cykelstativer er omfattet af vejlovens bestemmelser. I medfør af vejloven har Dragør Kommune vedtaget Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune af 4. juli 2008.

  Af bestemmelsernes §8 stk.2 fremgår, at løse cykelstativer uden tilladelse kan opsættes i fortovskanten ud for forretninger. Et cykelstativ… må kun opstilles, hvis der med cykler i stativet er mindst 150 cm til fri passage, og stativet ikke er placeret i det primære gangareal.

  Af §8, stk.3 fremgår, at løse cykelstativer ikke må være til gene for færdslen og kan i givet fald kræves fjernet.

  De løse cykelstativer er opsat af erhvervsdrivende. Mange af dem er placeret ved kantstenen langs Kongevejen, og i op til størrelsesordenen 10 cm inde på det primære gangareal. Derved kan de være til gene for gående færdsel på Kongevejen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forslaget indebærer indkøb og opsætning af 20 cykelstativer i model Veksø Noah.

  Cykelstativerne koster ca. 35.000 kr. i indkøb. Indkøbet kan foreslås finansieret af anlægsprojektet Genopretning af veje i 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  I forbindelse med renovering af Kongevejen i 2014 foretog administrationen en høring af de erhvervsdrivende på Kongevejen med forslag til placering af faste cykelstativer langs Kongevejen.

  Høringen medførte tilbagemelding fra 2 butikker. Dels ønske om opsætning af cykelstativ ud for glarmesteren Kongevejen 11 og dels ønske om opsætning af cykelstativer ved Laura Ella og grønthandleren. Ingen af disse var mulige at efterkomme som følge af manglende plads, når også hensynet til fx varetransport hen over Neels Torv skal tilgodeses.

  Det er administrationens vurdering, at kapaciteten i cykelstativerne på Neels Torv er tilstrækkelig til at opveje manglende cykelstativer hen over Neels Torv i øvrigt. Endelig indeholdt det ene høringssvar også ønske om ikke at opsætte cykelstativer på Badstuevælen. Dette ønske kunne administrationen ikke efterkomme. Dels fordi blandt andet glarmesteren og andre butikker i nærheden havde behov for cykelstativer. Og dels fordi opsætning af stativerne hindrede ulovlig kørsel på tværs af fortovet mellem Badstuevælen og Kongevejen.

  Senest har en ny butik på Badstuevælen ytret ønske om opsætning af supplerende fast cykelstativ på Badstuevælen ud for Badstuevælen 4. I vedlagte forslag (bilag 1) foreslås dette ønske imødekommet.

  Såfremt forslaget godkendes, herunder fjernelse af løse cykelstativer, så anbefales forinden iværksættelse en fornyet høring af de erhvervsdrivende på Kongevejen og Badstuevælen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. oktober 2019.

  Bilag

 • 6
  Igangsættelse af lokalt kystbeskyttelsesprojekt
  Sagsid.: 18/2957

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har i juni 2018 og november 2018 besluttet

  principper for et kystbeskyttelsesprojekt for Dragør Kommune.

  I april 2019 besluttede By-, Erhvervs- og Planudvalget efter henvendelse fra Sund og Bælt Holding A/S, at undersøge muligheden for et samarbejde med Sund & Bælt Holding A/S og evt. andre parter om kystbeskyttelse.

  Denne sag indeholder en delkonklusion på muligheder for samarbejde med Sund & Bælt Holding A/S og eksterne parter. Denne sag lægger op til, at udvalget skal tage stilling til at igangsætte projektet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvikling af et lokalt kystbeskyttelsesprojekt for Dragør Kommune igangsættes, som tidligere besluttet, og på baggrund af vedlagte projektplan.

  2.

  at

  administrationen fortsætter dialogen og koordineringen af øvrige fremtidige kystbeskyttelsesprojekter på Amager.

  3.

  at

  der til udvikling af anlægsprojektet meddeles en indtægtstillægsbevilling på -1,5 mio. kr., at der meddeles en tillægsbevilling på 1,5 mio. og at beløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-10-2019

  Ad 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag indeholder delkonklusion om samarbejdsmuligheder om kystbeskyttelse omkring Dragør. Derudover ligger sagen i forlængelse af tidligere beslutning fra 22. november 2018 i kommunalbestyrelsen om at igangsætte projektudviklingen af et samlet kystbeskyttelsesprojekt for Dragør Kommune.

  Samarbejde om kystbeskyttelse

  Sund & Bælt Holding A/S har efter dialog med Dragør Kommune igangsat en screening af fælles løsninger på Amager. Konklusionen er, at Sund & Bælt Holding A/S ikke har nævneværdig gavn af den lokale beskyttelse, som Dragør Kommune arbejde med.

  Den planlagte beskyttelse til en 100 års hændelse (med klimafaktor og bølgetillæg) i Dragør Kommune vil primært betyde en mindre forsinkelse før en given oversvømmelse rammer Sund og Bælts anlæg. Denne konklusion gælder også, hvis Dragør havde besluttet at etablerede en højere beskyttelse til en 500 års eller 1000 år beskyttelse.

  Screeningen indeholder en beregning, som viser, at der på lang sigt måske kan være et perspektiv i at anlægge en ydre sikring (fx som strandpark) omkring Sydamager til beskyttelse af alle parter. Der er lavet en tidlig indledende beregning for en 2000 års sikring, og det vil formentlig kræve års teknisk forarbejde og koordinering af parternes behov og beslutninger før det kan konkluderes, om dette på sigt vil kunne supplere det planlagte lokale landdige i Dragør. Og et endnu længere perspektiv for anlæggelse.

  Screeningen har dog givet anledning til at Sund & Bælt Holding A/S og Dragør Kommune vil fortsætte samarbejdet og søge koordinering med infrastrukturselskaber og kommuner på Amager. Formålet vil være at fortsætte undersøgelser om en fælles beskyttelse af Amager i et væsentligt længere fremtidsperspektiv, hvor der stadig er flere usikkerheder omkring fremtidens klima.

  Stormflodsrapport understøtter at Dragør har brug for kystbeskyttelse

  Kystkommuner i Region Hovedstaden fik offentliggjort rapporten Udredning om stormflod og havvandsstigning i sommeren 2019, og rapporten viser, at der er en positiv samfundsøkonomi ved at etablere en kystbeskyttelse i Dragør. Den viser også, at det nu er mest optimalt at sikre til en 100 års hændelse og på sigt (20-40 år) at supplere denne sikring. Tidspunktet for supplering afhænger bl.a. af udviklingen af den stigende vandstand.

  Hovedaktiviteter i kystbeskyttelsesprojektet

  Der er udarbejdet en overordnet plan med projektets hovedaktiviteter for de kommende år fra projektudvikling til udbud, se bilag 1. Denne vil blive justeret løbende blandt andet med en etapeplan. Planens fremdrift er bl.a. afhængig af myndighedsbehandling af naturbeskyttelsesforhold, beslutning om finansieringsmodel mv.

  Første aktivitet er en konkurrence/parallelopdrag i foråret 2020, og anden aktivitet er et dispositionsforslag og endelig udviklingsplan i efteråret 2020.

  Projektstøtte fra Realdania, Miljø- og Fødevareministeriet

  og Kystdirektoratet

  Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018, at forvaltningen skulle søge støtte til projektet, og projektet har i september 2019 modtaget støtte på 1,5 mio. kr., til udvikling af projektet. Støtten kommer fra Partnerskabet ”Byerne og det stigende havvand” og partnerskabet består af Realdania, Miljø- og Fødevareministeriet og Kystdirektoratet. Se ansøgning i bilag 2.

  Støtten betyder, at forvaltningen vil kunne gennemføre projektet med inddragelse af tværfaglige kompetencer og med høj grad af borgerinddragelse. Det betyder også, at de midler, som ikke blev afsat i budget 2019-22 i forhold til behov opridset i A-skema, er tæt på at være hentet hjem. Forvaltningen vurderer derfor, at der er midler til de aktiviteter, som er kendte på nuværende tidspunkt fra projektudvikling og til og med udbud af anlæg.

  Det vil blive muligt at søge yderligere støtte hos Partnerskabet til realisering af anlæg blandt de 7 projekter, som har opnået støtte i Danmark. Tidsplanen herfor er ikke kendt endnu.

  Borgerinddragelse

  Repræsentanter for grundejerforeninger vil blive inddraget i processen med udvikling af projektet, og der vil bliver holdt åbne borgermøder og formidlet både på sociale medier og i byrummet. Forvaltningen udarbejder i øjeblikket en mere præcis projektbeskrivelse for aktiviteterne i 2019 og 2020.

  Næste udvalgsbehandling – hvornår ser vi sagen igen?
  By-, Erhvervs- og Planudvalget får sagen til behandling igen i forbindelse med godkendelse af konkurrenceprogrammet. Dette forventes ultimo 2019. Her vil også indgå orientering om forestående konkurrence og borgerinddragelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der søges i denne sag en indtægtsbevilling med henblik på at kunne modtage støtte fra Partnerskabet samt en bevilling og frigivelse af samme midler 1,5 mio. kr. Midlerne forventes anvendt, til medfinansiering i år 2020, til gennemførelse af parallelopdrag (konkurrence), udviklingsplan med etaper og dispositionsforslag.

  Der er vedhæftet status over økonomien til udvikling af kystbeskyttelse.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der planlægges for borgerinddragelse i projektudviklingen i forhold til de formelle krav om høring jf. kystbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven og planloven, men også med yderligere inddragelse i den tidligere projektudvikling.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  At styrke kommunens samlede kystbeskyttelse er en del af indsatserne i kommuneplanstrategi 2019 samt gældende kommuneplan.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By, Erhvervs- og Planudvalget den 8. oktober 2019.

  Økonomiudvalget den 24. oktober 2019.

  Kommunalbestyrelsen 31. oktober 2019.

  Bilag

 • 7
  Godkendelse af projekt til borgerindragelse
  Sagsid.: 19/4176

  RESUMÉ:

  Demokratiudvalgets anbefalinger til lokaldemokrati og borgerinddragelse skal afprøves, og derfor skal alle fagudvalg vælge et projekt, hvor de gerne vil afprøve eller udvikle metoder til borgerinddragelse. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget vælger de indledende borgermøder i projektet ”Den robuste kystkommune” til afprøvning eller udvikling af metoder til borgerinddragelse. 

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-10-2019

  Udvalget besluttede emnet "Byfortætning" som borgerinddragelsesprojekt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Formål og fælles proces for alle fagudvalg

  Økonomiudvalget har i august besluttet, at alle fagudvalg i oktober skal vælge et projekt, hvor de gerne vil afprøve eller udvikle de metoder og anbefalinger til borgerinddragelse og lokaldemokrati, som demokratiudvalget har udarbejdet. Projektet skal være et, hvor der i forvejen er en beslutning eller plan om, at en form for borgerinddragelse skal indgå – fx en høring, en undersøgelse, en evaluering af en politik o.lign.

  Blandt demokratiudvalgets deltagere har et par stykker tilbudt at fungere som ’ambassadører’, og som fx kan anvendes til rådgivning/sparring o.lign. i borgerinddragelsesprojekterne. På kommunens hjemmeside vil der være kontaktoplysninger til dem, således at der fra projekt til projekt kan laves nærmere aftaler.

  Den del af udvalgets projekt, som omhandler borgerinddragelse, skal være afsluttet senest i marts 2020 med en opsamling for udvalget. Inden sommerferien 2020 vil Økonomiudvalget lave en samlet evaluering af demokratiudvalgets anbefalinger, på baggrund af fagudvalgenes opsamlinger. 

  Udvalgets projekt

  Administrationen foreslår, at den indledende borgerinddragelse i projektet ”Den robuste kystkommune” udvælges. Formålet med projektet ”Den robuste kystkommune” er at udvikle et konkret projekt og en langsigtet strategi for beskyttelse af kommunens boliger og infrastruktur mod oversvømmelse fra havet. Dette arbejde skal foregå i løbet af 2020. Projektet har modtaget støtte fra partnerskabet ”Byerne og det stigende havvand”.

  I den indledende borgerinddragelse i vinteren 2019/2020 planlægges der for et åbent borgermøde og et fokuseret møde med repræsentanter for grundejerne i kommunen samt endelig kommunikation om projektet via sociale medier. Her vil forvaltningen skabe erfaringer med hvad der virker, og dermed, hvordan de borgerrettede aktiviteter i resten af 2020 skal tilrettelægges.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Eftersom projektet i forvejen er planlagt til at indeholde borgerinddragelse, bør det ikke føre til udgifter, som ikke kan rummes inden for egen ramme. 

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. oktober 2019.

 • 8
  Mødekalender 2020
  Sagsid.: 19/4099

  RESUMÉ:

  Mødekalenderen for 2020 indstilles til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødekalender 2020 godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-10-2019

  Godkendt, for så vidt angår udvalgets egne møder.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

  Godkendt, for så vidt angår udvalgets egne møder.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Forslag til mødekalender 2020

  Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2020. Indholdet er nedenfor.

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder, som afholdes på torsdage.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så afholdes det lukkede møde kl. 17.00 inden det åbne møde.

  Det åbne møde begynder kl. 19.00. Hvis der er temamøde forud for kommunalbestyrelsesmødet, flyttes det lukkede møde dog til efter det åbne møde.

  Mødet den 29. januar 2020 er en onsdag.

  Mødet den 1. oktober 2020 vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Temamøder:

  Der er indlagt 10 temamøder. Møderne afholdes inden kommunalbestyrelsesmøderne og varer som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00. Temamøde revision ligger før ØU den 20. august 2020.

  Økonomiudvalg:

  Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 19. maj 2020 er en tirsdag.

  Mødet den 24. september 2020 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på mandage kl. 17.00.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage kl. 17.00.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage kl. 17.00.

  Skoleudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Miniseminar:

  I 2020 er der indlagt 3 miniseminarer. Tirsdag den 10. marts, tirsdag den 26. maj og tirsdag den 24. november 2020.

  Budgetseminar, infomøde om budget og budgethøringsmøder:

  Møder om budget 2021 afklares senere.

  Kommunalpolitisk Forum (KØF)

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 9. januar og fredag den 10. januar 2020.

  KL Børn og Unge Topmøde:

  KL afholder Børn- og Unge Topmøde torsdag den 30. januar og fredag den 31. januar 2020.

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 19. marts og fredag den 20. marts 2020.

  Teknik og Miljø ’20:

  KL afholder Teknik og Miljø ’20 konference torsdag den 16. april og fredag den 17. april 2020.

  Social- og Sundhedspolitisk Forum 2020:

  KL afholder Social- og Sundhedspolitisk Forum ’20 torsdag den 14. maj og fredag den 15. maj 2020.

  Kultur- og Fritidskonference 2020:

  KL afholder Kultur- og Fritidskonference i maj. Dato er endnu ikke fastsat.

  Folkemøde på Bornholm:

  Der afholdes Folkemøde på Bornholm fra torsdag den 11. juni til søndag den 14. juni 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2019.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. oktober 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2019.

  Skoleudvalget den 10. oktober 2019.

  Økonomiudvalget den 24. oktober 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2019.

  Bilag

 • 9
  Godkendelse af delegationsplan 2019
  Sagsid.: 18/3685

  RESUMÉ:

  Sagen handler om endelig godkendelse af delegationsplan 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at delegationsplan 2019 godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-10-2019

  Godkendt. Den samlede delegationsplan forventes forelagt ØU/KB i november.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget i september måned drøftede udvalget konkrete forslag til ændringer af delegationsplan 2019.

  De besluttede ændringer er indarbejdet i delegationsplan 2019 som udsendes til endelig godkendelse for udvalgets eget område.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. oktober 2019.

  Bilag

 • 10
  Forslag fra formanden - status for lokal affaldssortering i Dragør Kommune
  Sagsid.: 19/4174

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-10-2019

  Sagen blev drøftet.

  Udvalget tager forvaltningens status til efterretning og at der fremlægges en sag om fælles biogasanlæg på møderne i november. 

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail den 22. september 2019 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Formanden foreslår, at udvalget får en status for lokal affaldssortering i Dragør Kommune. Samtidig får udvalget en orientering om hvordan og hvornår der kan indføres en fuld affaldssorteringsløsning i Dragør.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8.oktober 2019.

 • 11
  Forslag fra O - Dragør fastholder Lokalplan 27 som erhvervsområde
  Sagsid.: 19/3763

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-10-2019

  Punktet bortfalder med henvisning til punkt 3.

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer (O) har i mail af 22. august 2019 bedt om at få følgende forslag på dagsorden:

  ”Ønsker Dragør Kommune at ændre lokalplan og kommuneplan ved AP Møllers Allé? Med henblik på oprettelse af en privatskole i Dragørs erhvervsområde.

  Begrundelsen for forslaget er et enkelt ønske om af afdække de praktiske muligheder for privatskolens placering på erhvervsgrunden, inden ansøgere og administration bruger flere ressourcer på projektet. Hvis Achilles punktet alligevel er, at vi ikke vil ændre erhvervsområdet.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 26. september 2019.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. oktober 2019.

 • 12
  Meddelelse - Opfølgning vejsyn 2019
  Sagsid.: 19/3075

  RESUMÉ:

  Opfølgning på vejsyn afholdt den 10. september 2019.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-10-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget afholdt vejsyn 2019 den 10. september 2019.

  Det endelige program med rute og bemærkninger til opfølgning fremgår af vedlagte bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. oktober 2019.

  Bilag

 • 13
  Meddelelse - Ophævelse af bygningsfredning af ejendommen Strandlinien 3, ”Tolderboligen”
  Sagsid.: 13/695

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har henvendt sig til Kulturministeren vedrørende Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse om at ophæve fredningen af Tolderboligen, Strandlinien 3, 2950 Dragør.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-10-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Slots- og Kulturstyrelsen har den 29. august 2019 truffet afgørelse om at ophæve bygningsfredningen af Tolderboligen, da den finder, at bygningen har mistet sine fredningsværdier.

  Dragør bevaringsnævn drøftede sagen ved sit møde den 18. september og noteret sig kommunens mulighed for at påklage slots- og kulturstyrelsens afgørelse. Den 20. september 2019 har forvaltningen henvendt sig til kulturministeren med en opfordring om at søge sagen genovervejet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. oktober 2019.

  Bilag

 • 14
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 8. oktober 2019

  Forvaltningen orienterede om proces for Hollænderhallens udearealer og tennishal.

  Forvaltningen oplyste, at der nu er 14 ejendomme der er blevet affredet.

  Forvaltningen oplyste om HOFOR ejerdag den 30. oktober 2019.

  Anne Funk (O) spurgte til: 

  - Erhvervsejendom på Fasanvænget.

  - Gadebelysningsmast på Strandlinen.

  - Mulighed for overvågning på havnen.

  Helle Barth (V) spurgte til:

  - Nye boliger på Møllevej og Gåsevænget. 

  - Ny belægning på Ndr. Strandvej.

  - Motocrossbane i St. Magleby.