Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 5. november 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C)
Afbud fra: Ebbe Kyrø (T)
Bemærkninger: Punkt 10 udsættes til senere behandling.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).
 • 1
  Dialogmøde med Vej- og Gartnerafdelingen
  Sagsid.: 19/4194

  RESUMÉ:

  Der afholdes dialogmøde med Plan og Tekniks eksterne afdelinger en gang årligt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen drøftes og tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-11-2019

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-10-2019

  Punktet blev udsat til næste BEPU møde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Driftsleder Kim Schwartz vil på mødet præsentere og orientere om Vej- og Gartnerafdelingens område.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. oktober 2019.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. november 2019.

 • 2
  Sagsbehandlingstider på byggesager
  Sagsid.: 19/4364

  RESUMÉ:

  Statusopgørelse over antal byggesager samt ændring af procedure for sagsbehandling af byggesager med indførelse af forhåndsdialogmøder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at status for byggesagsbehandling tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-11-2019

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  By- Erhverv- og Planudvalget har på mødet den 7. maj 2019 anmodet om en plan for, hvordan ventetiden på byggetilladelser inden årets udgang kan bringes ned på et niveau svarende til de nationale servicemål.

  Her gives en samlet opdatering på de nuværende sagsbehandlingstider for sager vedrørende ansøgning om byggetilladelse. Heraf er undtaget lovliggørelsessager, som sagsbehandles sideløbende, men som ikke er omfattet af servicemålaftalen.

  Ventetiden har ifølge kommunens hjemmeside været på ca. 13-15 uger. Det svarer til ca. 90-100 dage i gennemsnit.

  Regeringen og KL har aftalt landsdækkende servicemål på byggesager i følgende kategorier:

  Kategori 1 - Simple Konstruktioner = 40 dage

  Kategori 2 - Enfamiliehuse = 40 dage

  Kategori 3 - Industri og lagerbygninger = 50 dage

  Kategori 4 - Etagebyggeri Erhverv = 55 dage

  Kategori 5 - Etagebyggeri Bolig = 60 dage.

  Herudover er der et servicemål på, at sager, inden 21 dage fra sagen er modtaget i forvaltningen, er gennemgået første gang mht. at vurdere, om der er indsendt fyldestgørende materiale, så byggesagsbehandling kan påbegyndes. Servicemålene opgøres som et samlet gennemsnit for alle sager.

  Der er pr. 7. oktober 2019 registreret følgende antal sager;

  Der er i alt 16 byggeansøgninger som ligger til sagsbehandling, hvor der endnu ikke er truffet afgørelse i sagen. Heraf er én af disse en ombygning af en etageejendom. De igangværende erhvervssager, som afventer byggetilladelse, omfatter samtidig bygninger som skal lovliggøres, og disse byggesager er derfor ikke omfattet af servicemålene.

  Udover ovennævnte er der 13 igangværende klagesager samt 29 lovliggørelsessager som endnu ikke er igangsat. Lovliggørelsessager omhandler byggerier der er udført uden tilladelse, og som skal lovliggøres enten ved at opnå en byggetilladelse, dispensation, ved nedrivning eller delvis nedrivning.

  Opgørelsen over byggesager ser således ud:

  Servicemål for visitationsfasen:

  De 16 igangværende byggesager har alle overholdt servicemålet på de 21 dage fra ansøgningen er modtaget, til denne er gennemgået og visiteret som fyldestgørende, eller som har modtaget et mangelbrev.

  Byggesagsbehandlingen:

  Der er 16 sager som er under byggesagsbehandling. 12 sager ligger inden for servicemålet og 4 sager har overskredet servicemålet pr. 7. oktober 2019.

  Opmærksomheden skal henledes på at servicemålet beregnes som et gennemsnit for alle de sagsbehandlede byggesager, hvor der er truffet afgørelse. Der kan derfor være enkelte sager som overskrider servicemålet.

  Forvaltningen har i år nedbragt ventetiden på byggesager således at servicemålene på de byggesager, som afventer byggetilladelser, i gennemsnit overholdes.

  Idet sagsbehandlingstiden er nedbragt, kan der øges fokus på igangsætning af de 29 lovliggørelsessager samt de 13 igangværende klagesager.

  Nye tiltag:

  I forbindelse med optimering af den samlede sagsbehandlingstid samt fokus på at den enkelte borger får en bedre oplevelse vedrørende ansøgning om byggetilladelse, er der foretaget en justering af proceduren for ansøgning om byggetilladelse.

  Ansøger vil fremadrettet kunne opleve en af følgende 3 scenarier, når der ansøges om byggetilladelse:

  · Ansøgningsmaterialet vurderes i forbindelse med visitation af sagen at være fyldestgørende, hvorefter der træffes afgørelse i sagen.

  · Ansøgningsmaterialet indeholder få mangler, som let kan beskrives i et mangelbrev, hvor der efter denne tilretning af ansøgningsmaterialet kan træffes en afgørelse.

  · Ansøgningsmaterialet indeholder væsentlige fejl eller mangler. Sagen behandles som en forhåndsdialogsag, og ansøger kontaktes og anbefales et møde i afdelingen, hvor fejl og mangler bliver gennemgået, og procedure aftales for det videre forløb. Sagen annulleres efter mødet.
  Det aftales hvornår der ansøges på ny, så sagen kan færdigbehandles umiddelbart efter denne er modtaget, under forudsætning af at det nye materiale er tilrettet som aftalt og er fyldestgørende.
  Ved komplekse sager kan det være nødvendigt at foretage forhåndsdialogmødet på ansøgte ejendom.

  Forhåndsdialogmøde:

  Ansøger anbefales før indsendelse af en byggeansøgning, at der anmodes om et forhåndsdialogmøde. Til dette møde skal afdelingen forinden have modtaget et skitseforslag/projekt senest 7 dage før mødet. Hvorefter der på mødet vil blive foretaget en gennemgang af ansøgning samt oplysning om hvilke umiddelbare overskridelser eller udfordringer der kan være i det konkrete projekt.

  Formålet med mødet er at gennemgå ansøgers ideer og tanker om projekt, og i dialog få tilpasset projektet, så dette stemmer overens med gældende bygningsreglement og de planmæssige forhold for ejendommen.

  Herefter aftales hvornår der ansøges om byggetilladelse. Hvis projektet er tilrettet som aftalt og ikke kræver dispensation eller partshøring og materialet er fyldestgørende, kan ansøgning færdigbehandles umiddelbart efter ansøgning er modtaget, afhængig af ansøgning og projektets kompleksitet.

  Materiale til mødet i afdelingen skal være modtaget senest 7 dage før forhåndsdialog for at sikre, at sagsbehandleren har mulighed for at gennemgå materialet inden mødet.

  Afslutning af ældre sager:

  Der foretages stadig løbende lukning af gamle byggesager, som ikke tidligere er lukket korrekt i byggesagsbehandlingssystemet. Det kan betyde, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i statistikkerne fremstår højere end den faktiske og aktuelle sagsbehandlingstid for nye sager, da vi stadig har gamle sager liggende i systemet, hvor byggetilladelser for længst er meddelt, men hvor sagen ikke er lukket korrekt. Disse sager tæller i statistikken, når vi lukker dem.

  Opgørelse for antal byggesager modtaget i 2019:

  Dragør Kommune har pr. 7. oktober 2019 modtaget ca. 137 byggeansøgninger, sager fordeler sig som følgende i de 5 kategorier:

  Kategori 1 - Simple Konstruktioner = 77 sager

  Kategori 2 - Enfamiliehuse = 50 sager

  Kategori 3 - Industri og lagerbygninger = 2 sager

  Kategori 4 - Etagebyggeri Erhverv = 7 sager

  Kategori 5 - Etagebyggeri Bolig = 1 sag

  Opgørelse over byggesager ift. servicemål fremgår af vedlagte bilag.

  Tilretning af kommunens hjemmeside:

  Der vil i forlængelse af denne sag blive foretaget en tilpasning af teksten på kommunens hjemmeside, så sagsbehandlingstiden reduceres fra 13 – 15 uger til de af Regeringen og KL aftalte landsdækkende servicemål på byggesager.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. november 2019.

  Bilag

 • 3
  Principiel stillingtagen til muligheden for at opføre nye kikkenborge i Dragør gamle bydel.
  Sagsid.: 19/3595

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget skal tage principiel stilling til muligheden for at opføre nye kikkenborge i Dragør gamle bydel.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager principielt stilling til hvorvidt,

  1.

  at

  det generelt skal være muligt at opføre nye kikkenborge i den gamle bydel – forudsat at projektets omfang og ydre fremtræden skønnes at være i harmoni med husets arkitektur,

  Eller

  2.

  at

  det kun skal være muligt at opføre kikkenborge på ejendomme, hvor der tidligere har været en historisk kikkenborg – forudsat dokumentation herfor,

  Eller

  3.

  at

  det ikke skal være muligt at opføre nye kikkenborge i den gamle bydel, med undtagelse af renoveringer og genopførelse af eksisterende kikkenborge.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-11-2019

  Ad 2

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har modtaget en forespørgsel om mulighed for at opføre en kikkenborg på Wismarstræde 9. Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel regulerer ikke kikkenborge. Bygningsreglementet 2018 fastsætter at byggeri i områder, hvor en lokalplan ikke fastsætter andet, ikke må opføres i mere end 2 fulde etager.

  En kikkenborg ovenpå et 1½ plan hus, vil overstige det umiddelbart tilladte maksimale etageantal efter bygningsreglementet og vil kræve en helhedsvurdering.  En evt. tilladelse forudsætter forudgående partshøring. Behandlingen af ansøgningen afventer udvalgets principielle stillingtagen til etablering af nye kikkenborge i Dragør gamle bydel.

  Kikkenborge stammer fra tiden før vor tids kommunikation og er verandalignende udsigtsposter placeret typisk på skippers eller reders hustage, da det var af kommerciel betydning for dem at få hurtig besked om et ankommende skib. Kikkenborge var almindelige i de fleste havnebyer og Dragør har bevaret flest. Dem vi har tilbage, er af nyere dato – fra perioden 1872-1904 – og har i deres stil præg af lysthuse fra slutningen af forrige århundrede. Jf. ”Bevaring – set fra Dragør”, s. 117, og ”Historiske huse i Dragør”, s. 75.

  Evt. nye kikkenborge, om end de formmæssigt refererer til den gamle bydels historie, vil ikke opfylde den oprindelige funktion men have karakter af lysthuse der øger den pågældende ejendoms herlighedsværdi i form af udsigt over den gamle bydels tage og havudsigt. Afhængig af sidde-/ståhøjde kan nye kikkenborge medføre indbliksgener for de omboende.

  Dragør Bevaringsnævn har den 18. september 2019 taget principiel stilling til ønsker om nye kikkenborge i den gamle bydel. Et altovervejende flertal i bevaringsnævnet er imod opsætning af nye kikkenborge. Flertallet mente at det ville ødelægge husenes originalitet at opføre kikkenborge på huse, hvor de ikke oprindeligt har været opført.

  LOVE/REGLER:

  Lokalplan 25 og Bygningsreglement 2018.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Den konkrete sag er ikke behandlet endnu, men det ansøgte vil umiddelbart kræve en partshøring.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Vedrører Arkitekturpolitikkens målsætning om at sikre det historiske bymiljø og den lokale byggeskik ”fra helhed til detalje”.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. november 2019.

  Bilag

 • 4
  Ansøgning om ændret udeservering efter høring
  Sagsid.: 19/2409

  RESUMÉ:

  Café Blink har ansøgt om ændret udeserveringsareal på Strandlinien. Det ansøgte har været i høring hos Handicaprådet i Dragør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget beslutter, om der skal arbejdes videre med ansøgning om ændret placering af udeserveringsareal.

  ELLER

  2.

  at

  udvalget beslutter, at der skal gives afslag på det ansøgte

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-11-2019

  Ad 2

  Godkendt, udvalget understreger at Caféen skal overholde tidligere BEPU beslutning.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 10. september 2019 at sende ansøgning om ændret placering af udeservering på Strandlinien i høring hos Handicaprådet i Dragør Kommune.

  Handicaprådet har afgivet høringssvar med anbefaling af et nej til ændringen i henhold til afsnittet Kommunikation/Høring og bilag 1.

  Sagsforløb:

  Café Blink har den 28. april 2019 ansøgt Dragør Kommune om ændring i placering af borde og stole mv. i forbindelse med cafeens udeservering på fortovet på Strandlinien ud for ejendommen Strandlinien 11. Ansøgning med bilag er vedlagt som bilag 2.

  Hidtil er der givet tilladelse til udeservering på det udvidede fortovsareal ud for ejendommen Strandlinien 11 under vilkår om, at de to inderste fliserækker langs ejendommen friholdes, så fodgængere kan passere uhindret forbi udeserveringen på fortovet – herunder med særlig tanke på blinde og svagtseende, der har behov for fx chaussestensbåndet mellem de to fliserækker som ledelinje ved færdsel på fortovet langs Strandlinien.

  Den 4. juli 2019 besluttede By-, Erhvervs- og Planudvalget at ændre omfanget af cafeens udeserveringsareal. Dette blandt andet som følge af klage fra Handicaprådet i Dragør over manglende eller begrænset mulighed for passage på fortovet langs Strandlinien. Beslutningen har umiddelbart indebåret, at cafeen skal friholde både de to fliserækker inde langs cafeen og samtidig friholde 1-1,5 meter ude langs fortovskanten foran cafeen.

  Cafeen har ansøgt om at flytte udeserveringen mod vest, ind til selve cafeens grundareal, så den frie passage på ca. 1,5 meters bredde for fodgængere flyttes ud langs fortovskanten. De søger således ikke om et større areal, end de havde tilladelse til på ansøgningstidspunktet men om en ændret placering.

  Ved at rykke hele udeserveringen indad til grundarealet og sikre fri passage udenom, så undgås problemerne med, at forbipasserende fodgængere, herunder fx svagtseende har svært ved at finde passagen ind i gennem udeserveringen, når der er mange gæster og/eller stole, cykler etc. er placeret i ganglinien.

  Udformningen af de nuværende fortovsbelægninger bevirker dog, at fx svagtseende ingen mulighed har for at finde vej uden om en indrykket udeservering på grund af manglende ledelinjer. Såfremt det ønskes at imødekomme ansøger, kan administrationen arbejde videre med mulige belægningsløsninger, der kan hjælpe svagtseende. Som led heri har administrationen nu hørt Handicaprådet/Dragør Handicap, som anbefaler et nej jf. afsnittet Kommunikation/høring.

  Hvis det besluttes at arbejde videre med konkrete løsningsforslag, så kan en efterfølgende tilladelse til ændret udeserveringsareal eventuelt gives fx med vilkår om, at ansøger afholder udgifter til eventuelt ændrede belægninger/ledelinjer.

  LOVE/REGLER:

  Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune i medfør af og samt Vejloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt eventuelle fysiske ændringer i belægninger og byudstyr forudsættes bekostet af ansøger, så indebærer en ændret placering af udeserveringsareal ingen udgifter for Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Handicaprådet i Dragør Kommune har afgivet høringssvar, jf. bilag 1.

  Handicaprådet ønsker, at personer med udfordringer får den korteste og mest sikre vej forbi cafeens udeserveringsareal, og anbefaler et nej til den ansøgte ændring.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. november 2019.

  Bilag

 • 5
  Movia Plustur
  Sagsid.: 10/2161

  RESUMÉ:

  Nærmere afdækning af By-, Erhvervs- og Planudvalgets beslutning den 7. maj 2019 om Movias Plustur produkt i forhold til Dragør Kommunes geografi.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune ser tiden an og blandt andet afventer Tårnby Kommunes erfaringer med Plustur.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-11-2019

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  I foråret 2019 oplyste Movia dels om en ny model for Flextur, hvor kommunens By-, Erhvervs- og Planudvalg den 7. maj 2019 besluttede at fortsætte med nuværende Flextur-løsning for Dragør Kommunes borgere. Samtidig lancerede Movia et nyt produkt på Sjælland kaldet Plustur. Administrationen har jf. beslutning i By-, Erhvervs- og Planudvalget afholdt møder med Movia for at afdække, om produktet kan være et supplerende transporttilbud for kommunens borgere.

  Plustur er et tilbud om kørsel mellem hjemadresse og bus/tognettet, i Dragør Kommune busnettet. Tilbuddet gælder, hvor der ikke er bus/tog hele vejen. Plustur tilbydes, hvor der er mere end 1-2 km mellem bolig og nærmeste busstoppested. Plustur tilbyder kørsel i tidsrummet kl. 7 – 23 alle ugens dage, ligesom Flextur. Hvis man tilvælger Plustur, vil Movia udpege et skiftested i kommunen, hvor Plusturen fra hjemadressen går til/fra, og hvor man skal skifte til/fra busnettet. Movia har peget på et busstoppested på A.P. Møllers Allé nær Sydvagten som skiftested for Plusturkørsler.

  Ved testkørsler af Movia i deres rejseplansystem syntes alene en enkelt adresse i Dragør kommune på Tømmerupvej ved kommunegrænsen at kunne opfylde betingelserne for bestilling af en Plustur.

  Umiddelbart synes Plustur derfor ikke specielt relevant i forhold til Dragør Kommunes geografi og nuværende busnet suppleret med Flextur-ordningen. Dog har Tårnby Kommune netop tilvalgt Plustur i Tårnby Kommune i lyset af, at linje 34 nedlægges på Tømmerupvej her i oktober 2019, hvorfor nogle af deres borgere dér kan mangle et kollektivt trafiktilbud.

  Et andet element for interesse i Plustur kunne være, hvis ordningen blev ændret til at gælde også hele natten. Dette har administrationen orienteret Movia om.

  Administrationen vil umiddelbart foreslå, at Dragør Kommune afventer erfaringer fra blandt andet Tårnby Kommune med Plustur produktet, før eventuel beslutning, herunder de medfølgende udgifter ved ordningen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger, idet erfaringer afventes.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. november 2019.

  Bilag

 • 6
  Nærbokse Nordic Infrastructure
  Sagsid.: 19/2966

  RESUMÉ:

  Nordic Infrastructure, ejet af SwipBox og PostNord, har gennem Movia henvendt sig med forslag om opsætning af pakkebokse (nærbokse) ved blandt andet busstoppesteder i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der gives principiel tilladelse til opstilling af op til 7 nærbokse på kommunale grundarealer i Dragør Kommune.

  2.

  at

  administrationen i samarbejde med Nordic Infrastructure udpeger placeringer på kommunale grundarealer.

  3.

  at

  eventuelt berørte naboer høres forinden endelig stillingtagen.

  4.

  at

  placeringer bliver endeligt godkendt af By-, Erhvervs- og Planudvalget med en stillingtagen til størrelse af eventuel leje af arealerne.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-11-2019

  Ad 1-4

  Faldet.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Movia har henvendt sig til blandt andet Dragør Kommune efter aftale med Nordic Infrastructure, ejet af SwipBox og PostNord, idet Nordic Infrastructure gerne vil medtage opsætning af såkaldte nærbokse ved stationer/stoppesteder som del af et pilotprojekt forud for udrulning af opsætning af nærbokse i hele Danmark. Ved opsætning af nærbokse ved busstoppesteder kan afhentning af pakker komme tættere på den enkelte forbruger, som fx kan afhente sin pakke i forbindelse med bustransport i en nærboks i nærheden af egen bolig. Movia er gået ind i samarbejdet, da de ser det som en mobilitetsløsning, der forhåbentligt kan bevirke færre privatbilister på vejene.

  Formålet med Nærboks er således at skabe lokale udleveringssteder for pakker til gavn for borgere og virksomheder.

  Nærboks bringer pakkerne tæt på, hvor folk bor, og derfor ønskes de opsat i nærheden af busstoppesteder. Dermed bliver det hurtigt og nemt at hente og bringe pakker, også når man benytter offentlig transport. Nærbokse bliver sat op lokalt, så borgerne ikke behøver at køre til tanken eller supermarkedet for at hente eller sende deres pakker. Nærboks skal kunne benyttes af alle pakkeleverandører og skal på sigt kunne bruges til udlevering af dagligvarer, forsendelse af pakker, udveksling af ting og sager mellem borgerne og meget andet. Nærboks er et kommercielt firma og for at benytte boksen til levering eller afsending af pakker, skal der betales et gebyr.

  Nærboks har målene ca. 2,0 x 1,0 x 0,6 m (højde, bredde og dybde). Nærboks er batteridrevet og kræver derfor ikke større gravearbejde i forbindelse med fremføring af strøm. Nærboks kommer med sit eget fundament, så der er meget få forberedende arbejder i forbindelse med opsætningen. Se Nordic Infrastructures præsentation af Nærboks bilag 1.

  I første udrulning forventer Nordic Infrastructure, at Dragør Kommune får opsat omkring 7 bokse.

  Administrationen mener ikke, at det er hensigtsmæssigt at opsætte en Nærboks lige ved siden af stoppesteder, da det vil kunne give uhensigtsmæssige situationer i forhold til trafiksikkerheden, når pakkerne leveres og afhentes.

  Administrationen foreslår derfor, at Nordic Infrastructure først forsøger at finde egnede arealer hos butikker og erhverv. Hvis dette ikke er muligt, kan en Nærboks blive sat op på kommunalt ejede arealer på steder, hvor leverandører og brugere kan parkere forsvarligt, uden at være til gene for trafikken. Derimod vil administrationen ikke anbefale tilladelse til opsætning af Nærbokse på vejareal, se mere i afsnit Love/regler.

  De nøjagtige placeringer af Nærboks kan først endeligt blive afklaret i forbindelse med den efterfølgende sagsbehandling. I vurderingen bliver der taget hensyn til trafiksikkerhed og områdets plangrundlag. Den endelige placering vil blive forelagt til godkendelse i By-, Erhvervs- og Planudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Hvis nærbokse opsættes på vejareal vil de være omfattet af vejlovens bestemmelser. Herunder at tilladelse til Nordic Infrastructure til opsætning af nærbokse på vejareal vil medføre, at andre konkurrerende pakkefirmaer tilsvarende kan påberåbe sig tilsvarende mulighed på vejarealet.

  Hvis derimod nærbokse bliver opsat på privat areal ejet af Dragør Kommune eller anden grundejer, så vil der være tale om en privat aftale for det private grundareal, hvor der er andre muligheder for at give tilsvarende tilsagn eller afvisning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ikke indeholdt økonomi i Nordic Infrastructures ønske om opsætning af nærbokse.

  For opsætning af nærbokse på kommunale grundarealer kan Dragør Kommune overveje vilkår om opkrævning af leje i forbindelse med tilladelse til opsætning. Størrelse af en sådan leje for kommunalt areal vil blive fastsat, når sagen bliver behandlet igen efter høring.

  Opsætning af nærbokse kan medføre øget behov for renholdelse i nærområdet og eventuelt opsætning af supplerende affaldsbeholdere.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Hvis det besluttes at tillade opsætning på kommunale grundarealer, vil administrationen gennemføre en høring blandt eventuelt berørte naboer i nærområdet, hvor Nærboks ønskes opsat.

  I den udstrækning nærbokse tænkes opsat på private arealer, som ikke ejes af Dragør Kommune, skal dette kommunikeres og aftales med den enkelte grundejer.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. november 2019.

  Bilag

 • 7
  Tema Generel trafikafvikling i §17, stk.4 Udvalget for Infrastruktur
  Sagsid.: 18/4187

  RESUMÉ:

  I henhold til kommissoriet for §17, stk.4 udvalget for infrastruktur så udestår behandling af tema om Generel trafikafvikling i samt til/fra Dragør Kommune. Administrationen foreslår at udsætte arbejdet, til der er ansat en ny direktør for blandt andet Plan og Teknik.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at arbejdet med tema om generel trafikafvikling i samt til/fra Dragør Kommune udsættes, til der er ansat en ny direktør for blandt andet Plan og Teknik.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-11-2019

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til kommissoriet for §17, stk.4 udvalget for infrastruktur så udestår behandling af tema om Generel trafikafvikling i samt til/fra Dragør Kommune. Administrationen foreslår at udsætte arbejdet, til der er ansat en ny direktør for blandt andet Plan og Teknik.

  Oprindeligt var Infrastrukturudvalget nedsat indtil udgangen af oktober måned 2019, hvor By-, Erhvervs- og Planudvalget skulle evaluere arbejdet.

  Som følge af det udestående temas vigtighed vil administrationen anbefale at udsætte temaet, til der er blevet ansat en ny direktør, som kan indgå og deltage i arbejdet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. november 2019.

  Bilag

 • 8
  Opfølgning på aftale om biogasanlæg vedr. I/S Amager Ressourcecenter
  Sagsid.: 19/746

  RESUMÉ:

  I forlængelse af en aftale mellem de fem ejerkommuner i I/S Amager Ressourcecenter (ARC) skal der træffes beslutning om størrelse, finansiering og placering af et biogasanlæg senest den 1. december 2019. ARC har nu fremlagt planer, der skal tages stilling til. ARC anbefaler etablering af et forbehandlingsanlæg til behandling af bioaffald i tilknytning til Solrød Bioenergi A/S (eksisterende biogasanlæg).

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  ARCs planer om håndtering af bioaffald for så vidt angår størrelse, finansiering og placering jf. ejerkommunernes aftale pr. 7. maj 2018, jf. bilag 2, godkendes, og

  2.

  at

  orientering om selskabets økonomi, jf. bilag 3 om langtidsprognose 2019, tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-11-2019

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB. Udvalget anmoder forvaltningen om at udarbejde oplæg til lokal bioindsamling i Dragør Kommune med henblik på at kunne levere til det nye anlæg i 2022.

  Udvalget anbefaler, at ARC inviteres til temamøde på KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 11. juni 2018 en tillægsaftale pr. 7. maj 2018 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem ejerkommunerne i ARC, jf. bilag 1. Af tillægsaftalen fremgår af punkt 5, at ”At selskabet anlægger et bioforgasningsanlæg baseret på behandling af mindst 30.000 ton bioaffald om året, og at der inden udgangen af 2018 tages stilling til anlæggets størrelse, finansiering og placering.” Fristen er efterfølgende blevet forlænget i alle ejerkommuner til senest 1. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund tage stilling til størrelse, finansiering og placering af biogasanlæg.

  Løsning

  ARC har tidligere arbejdet på en fælles løsning for bioforgasning på Advedøre Holme i samarbejde med Ørsted. Løsningen vedrørte et forbehandlingsanlæg med videre behandling af biovæsken hos energiselskabet Ørsted på Avedøre Holme. Administrationen orienterede den 11. juni 2019 Økonomiudvalget om, at ARCs samarbejde med Ørsted var ophørt på grund af Ørsteds beslutning om at trække sig fra biogasområdet. Desuden blev der orienteret om, at forligskredsen omkring energiforliget i Folketinget fra 2018 har besluttet, at den eksisterende biogasstøtte skal bortfalde for biogasanlæg, der etableres efter 1. januar 2020. Som følge heraf har ARC på ny undersøgt mulighederne for en biogasløsning, jf. bilag 2. ARCs undersøgelse omfatter tre scenarier:

  1.   Etablering af forbehandlings- og biogasanlæg på enten Prøvestenen eller Avedøre Holme

  2.   Etablering af forbehandlingsanlæg og afsætter pulp på en langtidskontrakt med en kommerciel aktør

  3.   Udbud af behandling af bioaffaldet (forbehandling og bioforgasning).

  For alle tre scenarier fremlægges økonomi (anlæg og driftsomkostninger, herunder behandlingsprisen for kommunernes bioaffald i kr./ton), transportbelastning og klimaeffekter.

  Scenarierne har samme klimaeffekt. Imidlertid giver scenarie 2 mulighed for opnåelse af klimamål uden at fordyre den samlede håndtering af bioaffaldet. På den baggrund anbefaler ARC en biogasløsning i henhold til scenarie 2, hvor ARC etablerer et forbehandlingsanlæg til kommunernes bioaffald ved siden af et biogasanlæg i Solrød, Forbehandlingsanlægget ejes af ARC og ligger på lejet grund i tilknytning til Bigadans anlæg (Solrød Bioenergi ApS), der er under etablering ved siden af det eksisterende biogasanlæg (Solrød Biogas). Det afgassede organiske materiale afsættes til jordforbedring med henblik på udnyttelse af fosfor og andre næringsstoffer. Målsætningen er, at afsætningen sker til økologisk landbrugsjord. Modellen for et eventuelt samarbejde med Bigadan er juridisk vurderet af ARCs advokat.

  Anlægget i Solrød ligger hensigtsmæssigt med kort afstand fra hovedstadskommunerne, tæt ved motorvejstilslutning og i åbent land med god afstand til tættere boligbebyggelse. Der er ikke væsentlige gener i forbindelse med driften af det eksisterende anlæg (Solrød Biogas), der er ejet af Solrød Kommune og drives af Bigadan. Lokalplanen er på plads, da den eksisterende lokalplan indbefatter det nye område, hvor Bigadan er i gang med at opføre nyt biogasanlæg (Solrød Bioenergi ApS) med opgraderingsanlæg og tilslutning til naturgasnettet i oktober 2019. Myndighedsbehandlingen vedrørende miljøgodkendelse for det nye anlæg pågår med kommunen.

  Alternativt kan forbehandlingsanlægget placeres på Kraftværksvej, hvorefter pulpen transporteres til Solrød Bioenergi i tankvogne til bioforgasning.

  Sammenlignet med alternativt at placere et forbehandlingsanlæg på Kraftværksvej, hvor det er tæt på bebyggelse inden for 500 meter, vurderes der at være større sikkerhed for at kunne realisere løsningen, hvis det vælges at placere forbehandlingen i direkte tilknytning til biogasanlægget i Solrød. Selvom en placering af forbehandlingsanlæg på Kraftværksvej er billigst, taler muligheden for realisering af projektet for at placere anlægget i Solrød.

  Økonomi

  Omkostningerne til behandling af bioaffald forventes at blive 325 kr. pr. ton, hvilket dækker både investeringen i forbehandlingen på ca. 62 mio. kr. og nettoudgifterne til drift. Endelig behandlingspris vil afhænge af igangværende kontraktforhandlinger med Bigadan samt anlægsprojektering, der gennemføres primo 2020.

  I det løsningsforslag, der lå til grund for sagen, som blev tiltrådt i alle ejerkommunerne i juni 2018, var taksten på ca. 420 kr. pr. ton, hvilket omfattede en anlægsinvestering på ca. 120 mio. kr. Løsningen indebærer således mindre omkostninger til behandling end det, som var grundlag for, at ejerkommunerne godkendte ARCs plan for genanvendelse og CO2-reduktion i juni 2018.

  Beregningerne forholder sig til en indsamlet mængde bioaffald på 50.000 tons pr. år, hvilket er baseret på indmelding fra kommunerne i juni 2019 på i alt ca. 48.000 tons i 2024.

  Klima

  CO2-gevinsten ved løsningen er ved et input på 50.000 ton bioaffald årligt på 7.540 ton CO2 pr. år, hvilket svarer til den effekt, som tidligere er beregnet og lå til grund for den indgåede aftale mellem ejerkommunerne. Ved beregning af CO2-konsekvenser kan kommunerne indregne den forventede besparelse i klimaregnskaber svarende til kommunens ejerandel i ARC afhængigt af kommunernes metodevalg.

  ARCs langtidsprognose

  ARC har i forbindelse med sagen forholdt sig til den langsigtede økonomi i selskabet, jf. bilag 3. Investeringen i forbehandlingsanlæg finansieres af kommunerne i henhold til benyttelsen og medfører ikke nogen ændringer i ARCs økonomi, forudsat at rejektet fra forbehandlingsanlægget tilføres Amager Bakke.

  Videre proces

  ARC forventer at kunne indgå en eventuel aftale med Bigadan senest i januar 2020 under forudsætning af ejerkommunernes godkendelse af nærværende sag. Med løsningen forventes ARC at kunne varetage behandlingen af bioaffald fra ejerkommunerne inden udgangen af 2021.

  ARC vil i forlængelse af en eventuel tiltrædelse i ejerkommunerne fremsende anmodning om lånegaranti vedrørende forbehandlingsanlægget med henblik på godkendelse i hver af ejerkommunerne. Dette ventes at ske i 2. kvartal 2020, når ARC har foretaget en nærmere projektering. I den forbindelse ventes også fremsendt forslag til vedtægtsændringer, hvor varetagelse af opgaven vedrørende behandling af bioaffald kompetenceoverdrages til ARC. 

  Forvaltningens vurdering

  Forvaltningen vurderer, at ARCs planer er i overensstemmelse med den indgåede aftale mellem ejerkommunerne vedrørende størrelse, finansiering og placering af biogasanlæg. Aftalen med Bigadan, hvor der indgår en videre afsætning af det afgassede organiske materiale til landbrugsjord, vurderes at fremme mulighederne for at sikre, at løsningen realiseres i henhold til tidsplanen (ultimo 2021). Samtidig er løsningen bynær (max 40 km), bidrager til opfyldelse af klimamålene og behandlingsprisen ligger under forbrændingstaksten som forudsat.

  Ved realisering af de nævnte planer vurderes tillægsaftalen pr. 7. maj 2018 at være opfyldt, således at der kan ske import af affald til forbrænding fra 2020. Import af affald vurderes at være påkrævet, for at der kan ske en genopretning af selskabets økonomi.

  Ifølge ARCs materiale vil især bortfaldet af biogasstøtte medføre, at scenarie 1 vil have relativt højere behandlingspriser for kommunerne i forhold til scenarie 2 og 3, som modtager støtte efter den tidligere støtteordning. Scenarie 3 (en udbudsløsning, hvor ARC ikke indgår i etablering af et biogasanlæg) vurderes ikke at harmonere med forudsætningerne for import af affald i ARC-aftalen, hvor det i aftalens punkt 5 er anført, som en forudsætning for affaldsimport, at ARC skal etablere et biogasanlæg.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. november 2019.

  Økonomiudvalget den 14. november 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 21. november 2019.

  Bilag

 • 9
  Høring - anmodning om dispensation til helikopterflyvning over Aflandshage
  Sagsid.: 19/4665

  RESUMÉ:

  Forsvaret har anmodet Miljø- og Fødevareministeriet om dispensation til at kunne gennemføre 4 øvelser af 2 timers varighed med brug af helikoptere på de militære arealer på Aflandshage. Dragør Kommune har, som beliggenhedskommune, fået anmodningen til høring før Miljø- og Fødevareministeren træffer afgørelse i sagen.

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringsbrev og det er vedlagt sagen som bilag 3.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udkast til høringsbrev godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-11-2019

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Forsvaret har anmodet Miljø- og Fødevareministeren om midlertidig dispensation fra bekendtgørelsen om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner til gennemførsel af helikopterflyvninger ved Operationsområde Aflandshage i 2019. De anmoder om 3 flyvninger af 2 timers varighed på dagene den 12., 26. november og 10. december 2019, jf. bilag 1.

  I henhold til bekendtgørelsen har Miljø- og Fødevareministeren mulighed for at meddele midlertidig dispensation fra bekendtgørelsen, efter at sagen har været i høring hos beliggenhedskommunen.

  Projektbeskrivelse fremgår af bilag 2, side 8-10 i rapporten "væsentlighedsvurdering af helikopterøvelser ved Aflandshage".

  Det kan oplyses, at der alene er tale om disse 3 flyvninger i indeværende år, men at forsvaret forventes at anmode om midlertidig dispensation for 2020 på et senere tidspunkt.

  Det kan oplyses, at Tårnby Kommune varetager vurderingen af sagen med hensyn til miljø- og naturforhold jf lov om det forpligtende samarbejde.

  Miljø- og Fødevareministeriet har anmodet om en snarlig udtalelse i sagen

  Det er Forvaltningens vurdering, at beflyvningen vil være hørbar i området, men at der er tale om et begrænset antal øvelser. Miljø- og Fødevareministeriet oplyser, at øvelserne vil blive annonceret, således at offentligheden er orienteret på forhånd, samt at der ikke vil ske overflyvning af boligområder, og at antallet er begrænset, idet der også gennemføres øvelser på andre militære øvelsesområder.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. november 2019.

  Bilag

 • 10
  Arrangement - Musik ved Sundet, endags musikfestival 2020
  Sagsid.: 19/2973

  RESUMÉ:

  Administrationen har modtaget en ansøgning om tilladelse til at afholde en endags musikfestival ”Musik ved Sundet” på grønningen ved lystbådehavnen og Færgevej, den 13. juni 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget drøfter og tager stilling til hvorvidt Kommunen er indstillet på at udleje en del af grønningen ved Dragør havn til et kommercielt 1-dags musikarrangement for ca. 2.000 til 4.000 betalende gæster.

  2.

  at

  Såfremt udvalget er indstillet på at udleje arealet vil det ske på følgende principper:

  a.

  at arrangementet tillades på de gældende standardvilkår for arrangementer over 1.000 m2 med indhegning

  b.

  at der indbetales et depositum på kr. 15.000, og

  c.

  at lejen for arealet fastsættes til kr. 12.500.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-11-2019

  Punktet blev udsat til senere behandling.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en ansøgning om tilladelse til at afholde en endags Musikfestival ”Musik ved Sundet” på grønningen mellem lystbådehavnen og Færgevej, den 13. juni 2020, kl. 12.00-24.00.

  Arrangementet er en kommerciel musikfestival/koncert drevet og finansieret igennem et driftsselskab. Ansøger har anslået besøgstallet til at være mellem 2.000 og 4.000 koncertdeltagere. Kunstnere: Store danske kunstnere blandet med Dragørs egne særligt udvalgte stjerneskud. Området vil blive afspærret og der vil være salg af mad, øl, sodavand mv.

  Ansøger oplyser, at som en del af arrangementets CSR strategi vil en del af overskuddet gå til at støtte op omkring foreningslivet i Dragør.

  Plangrundlag

  Grønningen er omfattet af fredningskendelsen for Sydamager, der i § 13 bestemmer, at grønningen kan anvendes til intensive former for rekreative udnyttelse, byfester o.lign.

  Tidligere arrangementer

  Teknik- og Miljøudvalget havde i februar 2008 en principiel drøftelse af mulighederne for afholdelse af private arrangementer på grønningen.

  Det daværende arrangement blev afholdt af Cirkus Arena, der arrangerede en personalefest for Copenhagen og Malmø port. Udvalget besluttede den 6. februar 2008, at anbefale arrangementet over for Økonomi- og Planudvalget.

  Økonomi- og Planudvalget godkendte også arrangementet og fastsatte lejen til 10.000 kr. Hertil kom det ordinære depositum, der også beløb sig til 10.000 kr.

  Sidenhen har firmaet Rambøll A/S i 2013 også afholdt lukket kommercielt arrangement i Cirkus Arena på Grønningen med depositum på 15. 000 kr. og lejeindtægt på 12.500 kr.

  Det ansøgte arrangement er væsentligt større end tidligere arrangementer, som er afholdt på grønningen. Tidligere har der været arrangementer i størrelsesordenen 500-700 gæster.

  Andre arrangementer i juni 2020

  På nuværende tidspunkt har administrationen kendskab til følgende arrangementer i juni 2020.

  • Dragør Marked, 5.-7. juni, Fælledvej
  • Sankt Hans bål, 23. juni, rundt omkring i byen
  • Madmarked ”Øresundsmarked” 12.-14. juni på havnepladsen
  • Navy Day, 5. juni på havnen
  • Ringridning, 7. juni den gamle cirkusplads ved Batterivej.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunen kan modtage leje for brug af arealet jf. ovenstående.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. november 2019.

  Økonomiudvalget den 14. november 2019.

  Bilag

 • 11
  Donation af græskarper til Batterisbækken
  Sagsid.: 19/4467

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med forslaget om donation af græskarper til udsættelse i Batterisbækken.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at By-, Erhvervs- og Planudvalget drøfter og tager stilling til, om forvaltningen skal arbejde videre med forslaget.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-11-2019

  Ændringsforslag fra C+O+T+V

  At forslaget ikke nydes fremme.

  For stemte:

  6 (C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (A)

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget et tilbud fra Lisbeth Dam Larsen om donation af 5 græskarper til udsættelse i Batterisbækken, for at rydde søen for beplantning.

  Udsættelse af græskarper forudsætter en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 samt fra Miljøstyrelsen.

  På Miljøstyrelsens hjemmeside oplyses følgende om græskarpen:

  ”Græskarpen er ikke naturligt hjemmehørende i Danmark, og det er derfor efter naturbeskyttelseslovens § 31 ikke tilladt at udsætte græskarper i naturen.

  Miljøstyrelsen kan give dispensation til udsætning. Det er en forudsætning, at der på forhånd er givet en tilladelse fra kommunen efter naturbeskyttelseslovens § 3, og at søen ikke har til- eller afløb, der giver mulighed for spredning af karperne.

  Tilladelse til udsætning af græskarper gives kun i særlige tilfælde, hvor dette er den eneste mulige løsning.

  Hvis græskarper udsættes i naturen, æder de naturligt forekommende vandplanter og kan derved skade vandmiljøet og biodiversiteten, der hvor de udsættes.

  Nogle ønsker at udsætte græskarper i søer, der er ved at vokse til i forskellige vandplanter, herunder fx den invasive vandpest, for derved at hjælpe med at fjerne planterne. Det vil dog ofte føre til plumret og uklart vand med alger, da det er meget vanskeligt at ramme den præcise balance mellem afgræsning og vækstrate af planterne. Derfor er udsætning af græskarper ikke en god løsning på tilgroningsproblemer.

  Da fiskene er sky, kan de være meget svære at fjerne, når de først er sat ud. Uønskede græskarper fjernes lettest ved brug af fiskestang, især hvis der forfodres med majs, brød eller lignende, eller man kan trække vod, hvis der er tale om mindre søer. Vodtrækning o.l. kræver dog, ligesom udsætning, tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 3.”

  Såfremt udvalget ønsker, at der arbejdes videre med forslaget, skal der søges om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Denne kompetence er overdraget til Tårnby Kommune jf. lov om det forpligtende samarbejde. Såfremt der opnås dispensation kan der efterfølgende søges om dispensation i Miljøstyrelsen.

  Det er imidlertid administrationens vurdering, at der er andre muligheder for naturpleje af Batterisbækken end ved udsættelse af græskarper. Herudover nævnes på Miljøstyrelsens hjemmeside, at der er risiko for, at Batterisbækken vil fremstå plumret og uklar pga. alger, som følge af udsættelsen af græskarper.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. november 2019.

  Bilag

 • 12
  Frigivelse - Renovering af skoletoiletter
  Sagsid.: 19/4545

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til renovering af skoletoiletter på Dragør Skole.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 500.000 kr. til renoveringen af toiletter på Dragør Skole, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-11-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2019 blev der afsat 3 mio. kr. fordelt over budgetårene 2019 -  2022 til renovering af toiletterne på de 3 skoler.

  Efter anmodning fra BFKU udarbejdede administrationen i 2018 en plan samt overslag på modernisering af skolernes toiletter.

  Moderniseringsplanen skulle sikre, at alle toiletter på alle skoler fremstår i samme fysiske tilstand, som de nye toiletter på St. Magleby skole. Dvs. toiletter adskilt med vægge fra gulv til loft, ny sanitet, linoleum el. lignende på gulvene, hvide vægge og nye lofter og belysning.

  Administrationen har planlagt at starte med at renovere toiletterne på Dragør Skole, da toiletterne der er i dårligst stand.

  Administrationen udarbejder projekt for renoveringen og indhenter tilbud fra tre entreprenører.

  Det forventes, at der i første omgang kan renoveres 8-10 toiletter for det afsatte budget i 2019 og, at det bliver udført hen over vinteren 2019-2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 500.000 kr. i det reviderede anlægsbudget for 2019 til renovering af skoletoiletter.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Renoveringen af toiletterne planlægges i samarbejde med skolen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. november 2019.

  Økonomiudvalget den 14. november 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 21. november 2019.

 • 13
  Meddelelse - borgerrettede aktiviteter i forbindelse med Kommuneplan 2021
  Sagsid.: 18/2542

  RESUMÉ:

  Sagen er en meddelelse om at borgerrettede aktiviteter i forbindelse med kommuneplan 2021 igangsættes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-11-2019

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal ske borgerrettede aktiviteter i forskelligt omfang inden for de valgte temaer i kommuneplanstrategi og kommuneplan. Formålet er at kvalificere kommuneplan 2021.

  Status for afvikling af aktiviteterne er følgende:

  ”Den nære boligkvalitet”: To borgerrettede arrangementer er planlagt i november og december 2019. Her skal borgernes egne ord om kvalitet i boligområderne og mulige bud på ændringer drøftes. Konklusionerne fra borgerinddragelsen vil indgå i forslag til Kommuneplan 2021. Kommuneplan 2021 skal indeholde opdateret afsnit om boligområderne.

  ”Den robuste kystkommune”: En række borgerrettede aktiviteter bliver gennemført fra november 2019 til september 2020. Konklusionerne fra borgerinddragelsen vil indgå i forslag til Kommuneplan 2021. Kommuneplan 2021 skal endeligt indeholde opdateret afsnit om kystbeskyttelse.

  ”Nye øjne på kulturarven”: Administrationen forventer at drøfte kulturarven med borgerne i forbindelse med temaet ”Nye øjne på kulturarven” i regi af UNESCO-projektet for den gamle by og havn. Der er ikke fastlagt program for dette på nuværende tidspunkt. Kommuneplan 2021 skal endeligt indeholde opdateret afsnit om kulturarven.

  ”Dragør på landkortet”: Temaet har været behandlet i den offentlige høring af kommuneplanstrategi 2019, og vil indgå i den overordnede hovedstruktur i kommuneplan 2021.

  Baggrund:

  Forslag til kommuneplanstrategi 2019 blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde d. 20. juni 2019. Herefter har forslaget været i offentlig høring i august og september, og forventes endeligt behandlet i kommunalbestyrelsen i december 2019.

  Den endelige kommuneplan 2021 skal vedtages inden udgangen af 2021.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. november 2019.

 • 14
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 5. november 2019

  Helle Barth (V) spurgte til driftsforstyrrelser på busruterne. Udvalget ønsker en status.

  Anne Funk (O) spurgte til gadebelysningen i det gamle Dragør.

  Peter Læssøe (T) spurgte til skiltning på plankeværker mv. mulighed for at regulere.

  Administrationen orienterede om boliger på Møllevej og den gamle møbelforretning på Fasanvænget.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).