Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 3. december 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).
 • 1
  Landzonetilladelse til mobilt hønsehus
  Sagsid.: 19/4713

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om landzonetilladelse til opstilling af et mobilt hønsehus (driftsbygning) på landbrugsejendommen Fælledvej 120.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der meddeles landzonetilladelse til det ansøgte mobile hønsehus, og

  2.

  at

  landzonetilladelsen meddeles på vilkår af at hønsehuset fremstår i afdæmpet, mat farve uden lysreflekterende flader, samt at det fjernes, når det ikke længere benyttes til hønsehus. 

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-12-2019

  Ad 1 +2

  Godkendt.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en ansøgning om landzonetilladelse til opstilling af et mobilt hønsehus (driftsbygning) på landbrugsejendommen Fælledvej 120, matr. nr. 6c, St. Magleby By, St. Magleby.

  Det mobile hønsehus måler 8x12 m og har en højde på op til 3,1 m. Det udformes i sandwichpaneler og pvc dug (bilag 1). Der er plads til 600 høns.

  Det oplyses i ansøgningen, at hønsehuset vil blive flyttet med ca. 3 ugers mellemrum igennem det meste af året. Hønsehuset skal indgå i markens sædskifte og vil blive flyttet til frisk græs for eller oprydning af grøntsagsmarker. Da det mobile hønsehus hele tiden bliver flyttet, vil der ikke være en fast placering på ejendommen. Ejendommens afgrænsning er markeret med sort på kortbilaget (bilag 2).

  Planforhold

  Det mobile hønsehus er en erhvervsmæssig nødvendig driftsbygning, men da det flyttes rundt på ejendommen og derved opstilles uden tilknytning til ejendommens eksisterende bebyggelse, så kræver det, at der meddeles landzonetilladelse for så vidt angår hønsehusets beliggenhed og udformning. Dette betyder, at kommunen ikke kan afslå den nødvendige landzonetilladelse, da hønsehuset er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom, men kommunen kan stille krav til placering og udseende.

  Kommuneplanen (enkeltområde 9.57) fastlægger bl.a. områdets anvendelse til jordbrugsformål. Inden for området må der kun opføres bebyggelse eller andre anlæg, som er nødvendige for jordbrugs-driften.

  Vurdering

  Ejendommen er beliggende i det åbne land i et overvejende åbent og fladt landskab uden afskærmende beplantning. Det mobile hønsehus vil påvirke landskabet, idet det ikke får en fast placering ved den eksisterende bebyggelse, som ellers er det bærende lokaliseringsprincip ved byggeri i det åbne land. Hønsehold er en naturlig del af en landbrugsdrift, og dette hensyn vægtes derfor højt. Det foreslås, at der stilles vilkår om at hønsehuset fremstår i afdæmpet, mat farve, og at det skal fjernes, hvis det ikke benyttes.

  Drift af hønsehuset mv. skal i øvrigt overholde miljølovgivningen på området.

  Naboorientering

  Det ansøgte har været i naboorientering (modtagerne fremgår af bilag 3). Der er ikke kommet bemærkninger i den forbindelse.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 35, stk. 1 og 4 samt § 36, stk. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgningen har været i naboorientering i henhold til planlovens § 35, stk. 4.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. december 2019.

  Bilag

 • 2
  Mobildækning på Dragør nord
  Sagsid.: 19/4888

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har forespurgt TDC om, hvorvidt de agter at forbedre mobildækningen på Dragør Nord. TDC har med brev af 28. oktober 2019 meddelt, at de forventer at udbygge mobilnettet til 5G i løbet af første halvår af 2020 ved at udskifte komponenter på eksisterende antennepositioner.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller:

  1.

  at

  udvalget tager TDC’s tilbagemelding om manglende markedsmæssig potentiale i at udbygge mobilnettet pt til efterretning.

  2.

  at

  det meddeles TDC, at kommunen afventer udrulningen af G5 mobilnettet, men at kommunen fortsat er interesseret i en dialog om mobildækning på Dragør Nord.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-12-2019

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Godkendt.

  Sagen oversendes til ØU, til drøftelse af aftaleforholdet med TDC.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har senest den 24. oktober haft møde med TDC, hvor de oplyste om deres planer for udrulning af 5G mobilnettet i Dragør. Forvaltningen har i den forbindelse forespurgt om muligheden, for at TDC vil forbedre mobildækningen på Dragør Nord.

  TDC har som opfølgning på drøftelsen sendt vedlagte brev af 28. oktober 2019. Det fremgår heraf:

  - at TDC forventer at udbygge mobilnettet til 5G net i Dragør i løbet af første halvår 2020. Udbygningen sker på de eksisterende antennepositioner i Dragør, og de vurderer, at udbygningen vil give bedre dækning.

  - TDC oplyser videre, at de er bevidste om, at mobildækningen i Dragør Nord kan forbedres. TDC ser dog pt ikke et markedsmæssigt potentiale herfor, men er villige til at drøfte denne udfordring fremadrettet.

  - TDC lejer 2 antennepositioner af Dragør Kommune. TDC ønsker, at lejen fremover tilpasses Energistyrelsens vejledning for udlejning af arealer til antennepositioner. I dag betaler TDC i størrelsesordenen 59.000 kr. årligt. TDC foreslår en fremtidig leje på ca. 25.000 jf. vejledningen fra Energistyrelsen, herunder en overgangsordning, hvor lejen nedtrappes over 3 – 5 år.

  - TDC oplyser, at de har prioriteret udbygning i de områder, hvor lejen er tilpasset vejledningen.

  - TDC har på møde oplyst, at mobilnettet i Dragør ligger på det højeste niveau. På nord er mobildækningen på det næsthøjeste niveau ud af 5 niveauer, men at mobildækningen kan forbedres. TDC har endvidere oplyst, at brugeroplevelsen af mobildækningen kan forbedres, alt afhængigt af hvilket mobiludstyr (telefon mv) som benyttes.

  - TDC oplyste også, at de leverer en mobildækning på Dragør nord, som overholder kravene i SKI-aftale for kommunal indkøb af mobildækning.

  Økonomiudvalget har senest på mødet den 18. maj 2017 besluttet ikke at imødekomme ansøgning om reduceret leje for mobilantennepositioner i Dragør Kommune, og By-, Erhvervs- og Planudvalget har på mødet den 11. september 2018 besluttet ikke at foretage sig yderligere i sagen om mobildækning på Dragør Nord.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det er administrationens vurdering, at såfremt lejeaftalerne for TDC ændres, så skal dette også ske over for de øvrige mobilselskaber jf. lighedsprincippet i forvaltningsloven.

  En lejeaftale efter den nye vejledning vil i givet fald betyde en reduceret lejeindtægt på ca. 50 % i forhold til gældende aftaler. Svarende til i alt 263.947 kr. pr år for de mobilantennepositioner, som kommunen udlejer i dag.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. december 2019.

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Bilag

 • 3
  Proces for ejendomsudvikling for salg af Jægervej 30
  Sagsid.: 19/4731

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om proces og økonomi for boligudvikling på Jægervej 30.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der træffes beslutning om igangsættelse af den i sagsfremstillingen og bilag 1 beskrevne proces for udviklingen af et boligprojekt på Jægervej 30, og

  2.

  at

  der træffes beslutning om en tillægsbevilling på i alt 400.000 kr. i 2020 til Plan og Teknik i driftsbudget 2020, der finansieres af kassen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-12-2019

  Ændringsforslag fra T:

  Jægervejens SFO ændres til fremover at huse hjemmeplejens aktiviteter. Derved bliver hjemmeplejens nuværende lokaler på Wiedergårdens ledige og kan overdrages til et sundhed- og lægehus. Provenuet vil derved fremkomme fra sparet husleje på Wiedergården i stedet for salg af Jægervej.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra C:

  C gr foreslår at ejendommen sættes til salg til boligudvikling inden for lokalplanens bestemmelser.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Faldet

  Ændringsforslag fra AOV:

  AOV fremsætter forslag om, at Jægervej sælges til højestbydende med mulighed for flest antal boligenheder, inden for gældende plangrundlag.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 21. november 2019 at sende sagen tilbage til By-, Erhvervs- og Planudvalget.

  Mail med bilag som forvaltningen udsendte den 21. november 2019 er vedlagt som bilag 4 til denne sag.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-11-2019

  C fremsender procedureforslag om at sende sagen tilbage til By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  For stemte:

  8 (Lisbeth Dam (A)+C+T)

  Imod stemte:

  5 (V+O)

  Undlod at stemme:

  2 (Allan Holst (A)+Nicolaj Riber (A))

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-11-2019

  Liste T genfremsatte forslag fra BEPU:

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  V genfremsatte forslag fra BEPU:

  For stemte:

  2 (C+V)

  Imod stemte:

  2 (A)

  Undlod at stemme:

  3 (O+T)

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  3 (A+O)

  Imod stemte:

  4 (C+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Sagen fremsendes til KB uden anbefaling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-11-2019

  Ændringsforslag fra T:

  Jægervejens SFO ændres til fremover at huse hjemmeplejens aktiviteter. Derved bliver hjemmeplejens nuværende lokaler på Wiedergårdens ledige og kan overdrages til et sundhed- og lægehus. Provenuet vil derved fremkomme fra sparet husleje på Wiedergården i stedet for salg af Jægervej.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra V:

  Indstillingen vedr. Jægervej 30 fra ØU i august vedtages:

  1. at det besluttes at udbyde ejendommen Jægervej 30 til salg i offentligt udbud med henblik på højest opnåelige provenu inden for de planmæssige rammer,

  2. at administrationen bemyndiges til at indhente tilbud fra 3 ejendomsmæglere på gennemførelse af udbuddet for kommunen samt at antage det laveste tilbud og iværksætte udarbejdelse af udbudsmateriale.

  Punktet 1 + 2 i ændringsforslaget blev behandlet under et.

  For stemte:

  1 (V)

  Imod stemte:

  3 (A+O)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  Ad 1 + 2

  For stemte:

  3 (A+O)

  Imod stemte:

  3 (T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Sagen fremsendes til ØU uden anbefaling.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  tidligere SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2019 ”at der igangsættes en proces inden salget af Jægervej 30, som gør det muligt for køber at opføre flere boligenheder på grunden - gerne mindre boliger for f.eks. seniorbofællesskab, ældreegnede boliger mv. og således, at højden mod Jægervej ikke overstiger eksisterende bygningshøjde og højden mod bagskel ikke overstiger den maksimale bygningshøjde på nabobebyggelsen mod bagskel.

  Nuværende bebyggelsesmulighed – ikke byggeret

  Jægervej 30 har et grundareal på 1.716 m2 og er bebygget med 371 m2 til daginstitution og et udhus på 35 m2, jf. BBR.

  Ejendommen er ikke lokalplanlagt og administreres efter bygningsreglementet og kommuneplanen. Efter plangrundlaget er det muligt at udstykke ejendommen i 2 grunde og bebygge dem i op til 30% for åbent-lav (fritliggende huse) eller i op til 40% for tæt-lav (dobbelthuse).

  Det eksisterende hus kan f. eks. udvides til 515 m2 såfremt ejendommen ikke udstykkes, eller op til 600 m2 hvis det udstykkes til to dobbelthuse.

  Alternativt kan det eksisterende hus rives ned, matriklen kan udstykkes til f.eks. 2 grunde på 858 m2 og bebygges med enten et fritliggende hus 257 m2 eller et dobbelthus på 300 m2, på hver grund.

  På hvert enkelt énfamiliehus vil der kunne indrettes et mindre ’bofællesskab’ med op til 6 beboere. Se bilag 2.

  Der er ikke foretaget en servitutgennemgang af ejendommen, så ovenstående er udtryk for bebyggelsesmuligheden efter plangrundlaget og ikke byggeretten, som er grundejeres ret til at opføre et bestemt antal etagemetre når alle byggeretlige indskrænkninger er taget i betragtning.

  Bebyggelsesmulighed ved lokalplanlægning

  Såfremt kommunalbestyrelsens beslutning af 29. august 2019 indebærer opførelse af bofælleskaber med flere end 6 beboere og udstykning af ejendommen i flere matrikler end 2, vil dette kræve en lokalplan som muliggør denne type anvendelse og som evt. giver mulighed for at udstykke ejendommen i mindre grunde og/eller boligenheder. Afhængig af det ønskede antal boligenheder, kan det blive nødvendigt at øge bebyggelsesprocenten, stille krav til parkering på egen grund, regulere antal af overkørsler og udlægge friarealer, m.m.

  Hvis bebyggelsesprocenten hæves fra 35 til 40, svarende til nabobebyggelsen i lokalplanområde 35 ’for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej’ ("Den kvarte lagkage"), vil bebyggelsesmuligheden øges fra 601 m2 til 686 m2. På baggrund af kommuneplanens boligpolitiske målsætning i Kommuneplan 2009, s. 86, om at satse på opførelse af mindre boliger, herunder prioritere tilvejebringelse af ungdomsboliger og ældreegnede boliger meget højt, vil det dog være muligt at argumentere for en højere bebyggelsestæthed. Se bilag 3.

  Hvad grunden og området kan bære forudsætter et nærmere studie.

  Udviklingsproces

  Forvaltningen foreslår følgende proces for udviklingen af ejendommen:

  1. Planlægning – ca. 3½-4 uger
  2. Indkaldelse af idéer og forslag – ca. 6-7 mdr.
  3. Udbud til konkrete byggeprojekter – ca. 9-11 mdr.
  4. Lokalplanlægning til et udvalgt byggeprojekt, herunder miljøvurdering – ca. 9-10 mdr.
  5. Endelig handel med frigivelse af købesummen– ca. ½-1 uge.

  Den skitserede proces er ”hvis alt går vel”. Dvs. at der i tidsplanen ikke er taget højde for evt. ændrede prioriteringer, genudbud, klager mv.

  I alt vil det tage minimum 2 år og snarere 2½-3 år før købesummen kan frigives.

  Det er ikke muligt at afkorte processen ved at lave parallelle forløb, da dette ville foregribe kommunalbestyrelsens beslutninger i den efterfølgende fase, hvilket er ulovligt for så vidt angår plangrundlaget. Se aktivitetsliste med vejledende tidspunkter i bilag 1.

  Økonomi

  Administrationen vurderer, ikke at have tilstrækkelige interne ressourcer til at løfte projekt- og planopgaven alene, fordi forvaltningen i forvejen har mange og store planopgaver som for eksempel planstrategi, kommuneplan, helheds– og lokalplaner, kystbeskyttelse mv.

  Derfor forudsætter processen, at der gives en tillægsbevilling på 250.000.- kr. til indkøb af supplerende planressourcer.

  Forud for et udbud skal der endvidere gennemføres miljøtekniske undersøgelser, og på den baggrund indstiller administrationen også at der gives en tillægsbevilling på 150.000 kr. til dette formål.

  De i alt 400.000 kr. i tillægsbevilling tilføres Plan og Teknik i driftsbudget 2020 og finansieres af kassen.

  Det skal understreges, at der ikke foreligger en aktuel valuarvurdering på matriklen. Der er således ikke foretaget en faglig vurdering af om, og i givet fald hvor meget, et projektsalg som det beskrevne kan indbringe en merindtægt i forhold til et ordinært salg af matriklen gennem offentligt udbud.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens §§ 13, stk. 2 og 23c.

  Bygningsreglement 2018, kapitel 8.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomien i projektet er beskrevet i sagsfremstillingen. Kommunalbestyrelsen skal godkende en tillægsbevilling på 400.000 kr., som tilføres driftsbudget for Plan og Teknik i år 2020, der finansieres af kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. december 2019.

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 4
  Midlertidig planmedarbejder til Plan og Teknik
  Sagsid.: 19/4995

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til eventuel ansættelse af en midlertidig planmedarbejder til Plan og Teknik for 2 år, finansieret af uforbrugte driftsmidler 2019 og anlægsbudgettet til kystbeskyttelse 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der ansættes en midlertidig planlægger til Plan og Teknik i 2 år finansieret ved:

  a.

  ekstraordinær overførsel af uforbrugte driftsmidler på Plan og Tekniks område på i alt 400.000 kr.

  b.

  anlægsbudget til kystbeskyttelse 2021 på i alt 450.000 kr.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-12-2019

  Ændringsforslag fra C:

  At sagen oversendes til ØU uden anbefaling.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen foreslår, at der gives mulighed for at afsøge muligheden for at ansætte en midlertidig planmedarbejder til at sikre fremdrift i de større planopgaver, som er igang i øjeblikket.

  Det drejer sig om udarbejdelse af projekt for kystbeskyttelse, gennemførsel af fuld revision af Kommuneplanen inden 2021, udarbejdelse af 5 lokalplaner, som er bestilt, samt helhedsplan for Hollænderhallens udearealer, UNESCO mv. Der er således ekstraordinært mange større planopgaver i gang end tidligere.

  Det kan oplyses, at der er 3 årsværk på planområdet til at håndtere alle opgaver.

  Det er forvaltningens vurdering, at det vil være vanskeligt at levere de bestilte opgaver på planområdet uden yderligere ressourcer. En mulighed kunne være en midlertidig ansættelse af en planmedarbejder, som kan håndtere enten kystbeskyttelsesprojektet eller revision af Kommuneplanen over de næste 2 år.

  Der er pt mere end 400.000 kr. på driftsbudgettet for 2019, som kan prioriteres til finansiering af midlertidig stilling. Det skyldes bl.a., at der har været jobskifte i planafdelingen (generationsskifte) og dermed opgaver, som ikke er sat i gang.

  Den midlertidige stilling vil i givet fald blive slået op i januar, og besættelse vil kunne ske hurtigst muligt forventeligt pr. 1. marts 2020.

  Alternativt hertil er at benytte ekstern konsulenthjælp i større omfang kombineret med at udskyde en række planopgaver.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den midlertidige planmedarbejder søges finansieret over uforbrugte driftsmidler på Plan og Tekniks område samt over anlægsprojektet for kystbeskyttelse.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Annoncering efter en midlertidig planmedarbejder vil kunne ske i løbet af januar måned med forventet opstart pr. 1. marts 2020.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. december 2019.

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

 • 5
  Frigivelse - Materiel til vintervedligehold - Traktorer
  Sagsid.: 19/4932

  RESUMÉ:

  Indkøb af to nye traktorer til vintervedligehold er en del af det reviderede anlægsbudget for 2019. Efter udbudsproces skal pengene frigives, så indkøb og levering kan effektueres.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 890.000 kr. til indkøb af materiel til vintervedligehold, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-12-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Indkøb af vintermateriel i form af to traktorer til kommunens Vej- og Gartnerafdeling er en del af det vedtagne reviderede anlægsbudget for 2019. Udbudsprocessen er overstået, leverandør er valgt og de to traktorer er klar til levering i januar 2020, når anlægsbevillingen til indkøbet er frigivet.

  LOVE/REGLER:

  Indkøb af traktorerne er omfattet af udbudsreglerne og SKI aftalerne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 1.000.000 kr. til materiel til vintervedligehold er afsat i det reviderede anlægsbudget 2019.

  Det vindende bud er på 830.000 kr. Det foreslås, at der frigives 890.000 kr. til indkøbet. Herved er der 30.000 kr. i reserve på begge traktorer til eventuel tilretning af materiel, hvis der efter levering viser sig behov. De ikke forbrugte midler tilgår kommunekassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. december 2019.

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

 • 6
  3. Budgetopfølgning på BEPUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på BEPU’s område blevet gennemgået og der forventes samlet set budgetoverholdelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-12-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på BFPUs område blevet gennemgået, og der forventes samlet set budgetoverholdelse

  For hele Dragør Kommune er der efter 3. budgetopfølgning forventning om en samlet overskridelse på 17,5 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget og et tilsvarende et træk på likviditeten. I forhold til den udmeldte serviceramme ligger den fremskrevne overskridelse på 19,2 mio.kr.

  Der har i tidligere år været en tendens til, at der er sket en forbedring i årets sidste måneder, så regnskabsresultat bliver lidt bedre end forventningerne ved budgetopfølgningerne

  Administrationen er opmærksom på at holde igen på udgifterne, hvor det er muligt. Det er administrationens vurdering, at yderligere besparelser på nuværende tidspunkt kun vil få begrænset effekt i indeværende budgetår, hvorfor yderligere initiativer ikke anbefales. Det skal dog samtidig pointeres, at beslutning om eventuel økonomisk opbremsning er en politisk vurdering.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlede økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. december 2019.

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 7
  Forslag fra C - Arealdisponering ved Hollænderhallen forslag om høring
  Sagsid.: 19/5123

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-12-2019

  Godkendt med præcisering af, at det er nærmeste berørte interessenter (naboer) der skal høres.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail den 24. november 2019 bedt om at få følgende på dagsorden.

  ”C gr. foreslår, at inden sagen om arealdisponering ved Hollænderhallen forelægges udvalget for endelig beslutning, har der været en høring hos alle berørte interessenter, således at alles tilkendegivelser kan indgå i den politiske sagsbehandling.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. december 2019.

 • 8
  Meddelelse - Oprettelse af Vandråd 2019
  Sagsid.: 19/4721

  RESUMÉ:

  Efter bekendtgørelse om vandråd mv., der trådte i kraft d. 29. oktober 2019, skal kommunerne nedsætte vandrådene. Initiativet til at oprette vandråd skal dog komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem heraf.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-12-2019

  Til efterretning.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved udarbejdelse af de kommende statslige vandområdeplaner for planperioden 2021-2027 skal kommunerne udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats under inddragelse af eventuelle vandråd.

  Som det er sket 2 gange tidligere i vandområdeplanarbejdet (2014 og 2017), skal kommunerne samarbejde i de forskellige vandoplande om at etablere vandråd. Dragør Kommune ligger inden for de 2 vandoplande Øresund og Køge Bugt. I vandråd sidder kun repræsentanter fra lokale foreninger og så den kommune, som varetager sekretariatsfunktionen.

  Nedsættelsen af vandråd har hidtil foregået ved, at alle oplandskommuner via kommunernes hjemmesider annoncerer efter tilkendegivelse fra lokale foreninger om ønske om oprettelse af vandråd og deltagelse i vandrådene. Oplandskommunerne finder herefter sammen frem til den kommune, som skal varetage sekretariatsfunktionen for de enkelte vandråd. Hvis ingen melder sig, eller der er uenighed, så udpeges sekretariatskommunen af Miljøstyrelsen.

  Foreningen Danske Kloakmestre har allerede den 22. oktober 2019 anmodet om oprettelse af vandråd i samtlige vandoplande i Danmark, og på Dragør Kommunes hjemmeside har kommunen annonceret, at der frem til den 15. november 2019 er mulighed for at komme med tilkendegivelse om ønske om oprettelse af og deltagelse i vandråd.

  Da de kommende vandråds opgave i lighed med de 2 foregående har fokus på indsatser til forbedring af tilstanden i specifikt målsatte vandløb, forventer forvaltningen ikke, at vandrådsarbejdet kommer til at berøre vandløb i Dragør Kommune. Det skyldes, at kommunens vandløb ikke har nogen specifik målsætning i den statslige vandplanlægning. Dragør Kommune er dog forpligtet til at bidrage til oprettelsen af vandrådene. Hidtil er udgifter til sekretariatskommunernes afholdelse af sekretariatsfunktionen blevet fordelt lige mellem alle oplandskommuner, og plejer at være ca. 10.000 kr. pr. kommune. Da Dragør Kommune ligger i oplandet til 2 vandoplande, henholdsvis Øresund og Køge Bugt, har kommunen tidligere betalt i alt ca. 20.000 kr. til sekretariatsfunktionen.

  Sekretariatsfunktionen for vandrådene er tidligere blevet varetaget af kommuner med specifikt målsatte vandløb, hvilket giver god mening i forhold til vandrådenes opgave. Senest har Solrød Kommune i 2017 været udpeget af Miljøstyrelsen som sekretariatskommune for vandrådet for Køge Bugt. Gribskov har de foregående gange været sekretariatskommune for vandrådet for Øresund og vil også denne gang påtage sig sekretariatsfunktionen. Sekretariatskommunen for vandområdet for Køge Bugt er endnu ikke fastlagt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. december 2019.

  Bilag

 • 9
  Meddelelse - Klimahandlingsplan 2010 - 2020 for Dragør Kommune
  Sagsid.: 19/4846

  RESUMÉ:

  Status på klimaaftale 2010 – 2020 for Dragør Kommune.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-12-2019

  Til efterretning.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dette er den 8. rapport over kommunens indsats i forhold til klimaaftalen, som Dragør Kommune indgik i 2010 med Danmarks Naturfredningsforening. CO2 reduktionen er 26,0 % i forhold til 2010 svarende til 3,3 % pr. år. Aftalen omfatter kommunens egen virksomhed: bygninger, vejbelysning og kørsel. Målsætningen er en CO2 reduktion på 3 % om året frem til 2020, og en samlet CO2 reduktion på ca. 27 % i forhold til udledningen i 2010.

  Med besparelserne er Dragør Kommune tæt på at opfylde aftalen med Danmarks Naturfredningsforening, og når vejbelysning og belysning i kommunens ejendomme er udskiftet til LED i 2020, vil målsætning på 27 % være opfyldt.

  Alle kommunens bygninger blev energimærket i 2009, og energimærkningen er brugt som udgangspunkt for de energiforbedringer, som er blevet udført via ESCO projektet i perioden 2010 – 2015.

  Aktiviteterne omfatter renovering af varme-, ventilations- og belysningsanlæg, efterisolering af klimaskærm og tekniske installationer samt udskiftning af vinduer. Desuden er der opsat solcelleanlæg i mindre omfang.

  I 2020 forventer Dragør Kommune at opnå en halvering af energiudgiften pr. m2 til varme, el og vand i de kommunale bygninger i forhold til 2001, hvor kommunen første gang besluttede at investere i målrettede energiforbedringer og CO2 reduktioner. En halvering af energiudgiften svarer til ca. 6 mio. kr. årligt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. december 2019.

  Bilag

 • 10
  Meddelelse - Parkeringsanalyse 2019
  Sagsid.: 19/3953

  RESUMÉ:

  Plan og Teknik har fået udført en ny parkeringsanalyse i september måned 2019.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-12-2019

  Til efterretning.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har fået udført en ny parkeringsanalyse af området omkring Dragør gamle by i september måned 2019. Analysen vedlægges som bilag 1 sammen med tilhørende registreringer i bilag 2 og kortvisning i bilag 3.

  Registreringerne, som ligger til grund for analysen, blev foretaget torsdag den 26. september kl. 8-23 og lørdag den 28. september kl. 9-17. Generelt viser analysen, at der fortsat er tilstrækkelig parkeringskapacitet i området. Om torsdagen benyttes max. 57% af p-pladserne, imens der om lørdagen benyttes max. 66% af p-pladserne. Der er dog også fortsat stor forskel på belægningen i de enkelte områder. De attraktive pladser på fx Vestgrønningen, omkring Strandlinien og ved Kongevejen har høj belægning, imens der max. er en tredjedel belagt på havneparkeringspladsen.

  I forhold til den seneste analyse i 2014 viser den nye analyse en stigning i belægningsgraden på ca. 7% fordelt over hele døgnet. Som i den tidligere analyse er der fortsat ofte fuldt belagt eller overbelagt på de mest attraktive pladser. Der er også registreret flere parkerede biler på de større parkeringsområder ved havnen herunder Stejleparkeringen og på de sydlige pladser ved Prins Knuds Dæmning (grusparkeringen), Rønne Alle og Drogdensvej.

  Som følge af de verserende planer om udbygning af Dragør Badehotel har der været ekstra fokus på parkeringsbelægningen i hotellets nærområde. Analysen viser, at belægningen her er steget fra ca. 17% i 2014 til nu 77% lørdag eftermiddag. Ved størst belægning er der fortsat 10 ledige p-pladser ved hotellet. Ved en udbygning af hotellet vil der formentlig ikke være tilstrækkelig p-kapacitet omkring Badehotellet, og nogle vil derfor skulle parkere længere væk, fx på havneparkeringen.

  Registreringen er foretaget på normale dage i september måned. I perioder med mange turister om sommeren eller på dage med særlige arrangementer vil belægningen være større, og reservekapaciteter fx ude på havnens grus-areal og langs Prins Knuds Dæmning og Søndre Strandvej benyttes.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Plan og Teknik vil videresende parkeringsanalyse 2019 til § 17, stk. 4 Udvalget for infrastruktur til deres orientering, idet parkering har været et af de emner, som udvalget har arbejdet med.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. december 2019.

  Bilag

 • 11
  Meddelelse - Status på busdriften
  Sagsid.: 19/4883

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget anmodede på udvalgsmøde den 5. november 2019 om en status på driften på buslinjer i Dragør kommune.

  Movia har fremsendt notater herom.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-12-2019

  Til efterretning, administrationen orienterede samtidig om linje 35, herunder placering af stoppested i lufthavnen.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget anmodede på udvalgsmøde den 5. november 2019 om en status på driften på buslinjer i Dragør kommune efter idriftsætningen af Nyt Bynet 2019. Dette som følge af borgerhenvendelser om driftsproblemer primært på den regionale buslinje 250S.

  Movia har fremsendt notater herom, jf. vedlagte bilag 1 og 2, hvoraf fremgår, at der har været og er udfordringer med rettidigheden for linje 250S (bilag 1). Linje 33 har ligeledes udfordringer, imens linje 35 grundlæggende kører fint (bilag 2).

  For linje 250S idriftsætter Movia en mere robust køreplan, som kan sættes i drift fra den 8. december 2019. Movia sørger for særskilt trafikinformation til passagerne på linjen. Efter implementeringen af ny køreplan vil Movia i det nye år lave ny analyse af pålideligheden for linjen. Både i forhold til om pålideligheden er forbedret siden ændringen den 8. december og i forhold til den gamle linje 350S, der betjente Dragør Kommune inden åbningen af Nyt Bynet. Administrationen vil følge op på den nye analyse.

  For linje 33 oplyser Movia, at køretidsudfordringerne kræver nærmere undersøgelser og analyser for at kunne pege på, hvori problemerne helt præcist består, og hvad den rigtige løsning dermed vil være. På baggrund af analyser og besigtigelser vil Movia drøfte en løsning, der kan gennemføres på kort sigt med administrationerne i Dragør, Tårnby og Københavns Kommuner med henblik på implementering hurtigst muligt. Dragør Kommune vil få en status på fremgangen i starten af det nye år.

  LOVE/REGLER:

  Lov om trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. december 2019.

  Bilag

 • 12
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 3. december 2019

  Helle Barth (V) spurgte til foranstaltninger på havnen i forhold til tyverier i bådene.

  Helle Barth (V) spurgte til åbning af udkørsler til Hartkornsvej.

  Helle Barth (V) spurgte til status på Café Espersen.

  Ann Harnek (T) spurgte til udkørsel og krydset ved Netto på Møllevej.

  Ebbe Kyrø (T) spurgte til etablering af badebro på Sydstranden.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).