Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 14. januar 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C)
Afbud fra: Morten Dreyer (O)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).
 • 1
  Enggården – brandforhold, LED-belysning og renovering af tag og vinduer
  Sagsid.: 18/3876

  RESUMÉ:

  Der er krav om, at brandsikkerheden på plejehjemmet Enggården skal forbedres. Det kan ske ved enten at etablere supplerende flugtveje eller etablere sprinklingsanlæg samt etablere brandadskillelse mellem fællesrum og gangareal. Herudover skal der tages stilling til eventuel modernisering af belysningen i form af energirenovering med LED samt renovering af tag på daghjemmet og den gamle del af Enggården.

  Tiltagene skal finansieres inden for reglerne af almenboliglovgivningen, og det kan ske ved lån og afdrages over huslejen.

  Forslag om tiltag skal som minimum sendes i høring i afdelingerne på Enggården, før endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen. I sagen anbefales, at forslagene også sendes i høring hos Bruger- og Pårørenderådet, Ældrerådet og Handicaprådet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at følgende forslag sendes til høring hos boligafdelingerne på Enggården, Bruger og Pårørenderådet (BOP), Ældrerådet og Handicaprådet:

  1.

  at

  der tages stilling til at den lovpligtige forbedring af brandforholdene på Enggården forbedres ved:

  A: etablering af supplerede flugtvejstrapper og –udgange i den nye del af Plejehjemmet

  Eller

  B: etablering af sprinkling i den nye del af plejehjemmet

  For begge forslag A og B gælder at der skal ske brandadskillelse mellem fællesrum og gangareal samt at der skal etableres flugtvejstrappe, brandadskillelse og ABA-anlæg i daghjemmet.

  2.

  at

  der tages stilling:

  A: at tag på daghjemmet renoveres.

  B: at vinduer i daghjemmet udskiftes.

  C: at tag på den resterende gamle del af Enggården renoveres (tagfod og understrygning).

  D: at belysning energirenoveres, hvor investeringen finansieres af energibesparelsen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-01-2020

  Ændringsforsag fra C og T

  C og T foreslår, at sagen sendes i høring med indstilling om at minimumsmodellen plus etablering af LED belysning gennemføres

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Godkendt, at sagen sendes i høring før der træffes politisk beslutning om valg af løsninger.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget samt Social- og Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget er senest på møderne i marts måned blevet orienteret om, at der er gennemført en landsdækkende undersøgelse af brandforholdene på landets plejecentre, herunder på plejecentret Enggården. Undersøgelsen stillede spørgsmålstegn ved, om brandforholdene på den nye del af Enggården lever op til bygningsreglementets regler, som var gældende på opførelsestidspunktet (BR10).

  Udvalgene er samtidig blevet orienteret om, at Administrationen har fået Rambøll, som brandrådgiver, til at undersøge forholdene på Enggården af såvel den nye, som den oprindelige del af Enggården.

  Det kan oplyses, at byggeriet er godkendt, og at der er meddelt ibrugtagningstilladelse til plejehjemmet.

  Undersøgelsen viser, at den nye del af Enggården er opført i 2 etager med bo-grupper af 10 boliger med fællesrum i åbent miljø til gangareal. Bo-grupperne er på hver 600 m2 og er opført som separate brandceller med flugtvejstrappe i egen brandcelle efter principper, som gælder for lejlighedsbyggeri. Brandteknisk notat er vedlagt (bilag 1)

  I henhold til bygningsreglementet (BR 10), som var gældende på opførelsestidspunktet, skal der etableres sprinklingsanlæg, hvis et plejehjemsbyggeri er i mere end 1 etage, og hvis soveafsnittene er større end 1.000 m2.

  Den nye del af Enggården er i mere end 1 etage, men soveafsnittene er under 1.000 m2. Derfor er der ikke etableret sprinklingsanlæg. Imidlertid viser det sig, at soveafsnittene deler flugtveje. Arealerne skal derfor lægges sammen, og soveafsnittene kommer således op på 1.200 m2. Derfor skal brandforholdene ændres, så den nye del af Enggården lever op til kravene.

  Det kan gøres på 2 måder. Der kan etableres supplerende separate flugtveje eller der kan etableres sprinkling. Oversigt over supplerende flugtveje og – udgange er vedlagt (bilag 2)

  Etablering af supplerende flugtveje svarer til de regler, som var gældende på opførelsestidspunktet for byggeriet. Etablering af sprinkling svarer til de krav, der gælder i dag, jf. BR18.

  Forholdene skal, som minimum, udbedres svarende til kravene i BR10, som var gældende på opførselstidspunktet, men Kommunalbestyrelsen kan vælge frivilligt at forbedre forholdene ved at følge BR18 og etablere sprinkling frem for supplerende flugtveje og -udgange.

  Gennemgang af brandforholdene viser også, at fællesrummet i boligenhederne og gangarealerne er i direkte sammenhæng. Gangarealerne skal betragtes som flugtveje. Den direkte sammenhæng betyder, at brandbelastningen af flugtvejene er for stor. Fællesrummet skal derfor brandadskilles fra gangarealet. Adskillelse skal ske uafhængigt af valget mellem supplerende flugtvejstrapper og - udgange eller sprinkling.

  Der er udarbejdet et skitseforslag, som i videst mulig omfang sikrer en fortsat sammenhæng mellem bolig, gang og fællesrum samtidigt med, at der etableres brandadskillelse. Brandadskillelsen består af partiel gipsvægge med dørpartier, hvor dørene lukker ved brand. I dagligdagen vil dørene stå åbne, men lukker automatisk ved brand (ABA-anlæg). Skitseforslaget er udarbejdet i samarbejde med Enggårdens personale og Arkitema (bilag 3)

  Etablering af supplerende flugtsvejstrapper og -udgange samt brandadskillelse mellem gang og fællesrum vil overslagsmæssigt beløbe sig til 2.9 mio. Kr.

  Frivillig forbedring af forholdene i form af etablering af sprinkling samt brandadskillelse mellem gang og fællesrum vil overslagsmæssigt beløbe sig til 8.4 mio. kr.

  Det vurderes, at sprinkling i nogle tilfælde vil kunne begrænse eller slukke en brand, før den udvikler sig.

  Undersøgelsen viste også, at brandforholdene på den eksisterende del af Enggården skal forbedres. Det drejer sig om brandsikring af daghjemmet i form af etablering af supplerende flugtvejstrappe, brandadskillelse, ABA-anlæg mv. Det vil overslagsmæssigt beløbe sig til 3.6 mio. kr.

  Da tiltagene skal finansieres ved lån, i medfør af almenboliglovgivningen, har forvaltningen set på øvrige forbedringer, som kan medtages, når der alligevel skal optages lån til finansiering af brandtiltag.

  Det drejer sig om:

  - Udskiftning af tag på daghjemmet, som beløber sig til 3.25 mio. kr.

  - Renovering af tagfod og understrygning af tag på den gamle del af Enggården, som beløber sig til 2 mio. kr.

  - Energirenovering af belysning (LED) til 0.6 mio. kr. Dette vil være tilbagebetalt inden 11 år i form af mindre elforbrug.

  Oversigt over de 7 projekter fremgår af bilag 4.

  Som minimum skal projekt 1 og 3 gennemføres. Det drejer sig om supplerende flugttrapper og -udgange, brandadskillelse af gang og fællesrum samt forbedring af brandsikkerheden i daghjemmet. Disse 2 projekter beløber sig til i alt 6.5 mio. kr.

  De øvrige tiltag kan udføres. For alle tiltag gælder, at de skal finansieres i medfør af almenboliglovgivningen ved lån, som tilbagebetales over huslejen, der betales af såvel beboerne som kommunen. Kommunen må ikke afholde udgiften, da der er tale om almene boliger.

  Oversigt over de 7 projekter og deres konsekvens for huslejen for de enkelte boliger fremgår af vedlagte bilag 4.

  Minimumsmodellen vil betyde, en huslejestigning pr. måned på:

  - 171 kr. for lejligheder på 60 kvm.

  - 195 kr. for lejligheder på 67 kvm.

  - 208 kr. for lejligheder på 66,5 kvm.

  - 195 kr. for lejligheder på 62 kvm.

  Kommunens årlige udgift vil stige med ca. 66.000 kr. årligt

  Hvis det besluttes at forbedre brandsikringen i form af etablering af sprinkling (projekt 2 og 3) vil det betyde en huslejestigning pr. måned på:

  - 315 kr. for lejligheder på 60 kvm.

  - 361 kr. for lejligheder på 67 kvm.

  - 384 kr. for lejligheder på 66,5 kvm.

  - 362 kr. for lejligheder på 62 kvm.

  Kommunens årlige udgift vil stige med ca.123.000 kr. årligt

  Hvis det besluttes, at gennemføre minimumsmodellen og de øvrige forbedringstiltag vil det betyde en huslejestigning pr. måned på:

  - 693 kr. for lejligheder på 60 kvm.

  - 406 kr. for lejligheder på 67 kvm.

  - 433 kr. for lejligheder på 66,5 kvm.

  - 412 kr. for lejligheder på 62 kvm.

  Kommunens årlige udgift vil stige med ca. 139.000 kr. årligt

  Hvis det besluttes, at forbedre brandsikkerheden i form af etablering af sprinkling og de øvrige forbedringstiltag, vil det betyde en huslejestigning pr. måned på:

  - 837 kr. for lejligheder på 60 kvm.

  - 572 kr. for lejligheder på 67 kvm.

  - 609 kr. for lejligheder på 66,5 kvm.

  - 579 kr. for lejligheder på 62 kvm.

  Kommunens årlige udgift vil stige med ca. 196.000 kr. årligt

  I dag betales følgende i husleje pr. måned pr. bolig:

  - 5.575 kr. for lejligheder på 60 kvm.

  - 5.735 kr. for lejligheder på 67 kvm.

  - 6.541 kr. for lejligheder på 66,5 kvm.

  - 6.551 kr. for lejligheder på 62 kvm.

  Enggården består af 4 forskellige afdelinger, svarende til opførselstidspunktet (etapedelt anlæg) Hver afdeling skal betale for de tiltag, som gennemføres i egen afdeling. Derfor er der ikke tale om en og samme pris for hver lejlighed.  

  Det kan oplyses, at byggeriet er godkendt, og der er meddelt ibrugtagningstilladelse til plejehjemmet. I den forbindelse er der bl.a. taget stilling til brandforholdene, og de er på daværende tidspunkt fundet at være i orden i forhold til BR10, og for daghjemmet i forhold til datidens BR75. Set med nutidige øjne burde der have været etableret supplerende flugtvejstrapper og –udgange, samt brandsektionering.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Tiltagene skal finansieres inden for reglerne om almenboliger. Det kan ske ved lån og efterfølgende huslejeregulering, som betales af beboerne og kommunen. Kommunens direkte udgift omfatter stigning i den husleje som kommunen betaler for servicearealer.

  Generelt er det muligt for den enkelte beboer på Enggården at søge om boligstøtte. Boligstøtte er hjælp til huslejen. Det er Udbetaling Danmark, som er myndighed på området, og som, på baggrund af en vurdering af bl.a. borgerens indkomst og formue, vurderer, om pågældende er berettiget hertil. De almindelige regler om boligstøttens maksimum gælder ikke for plejeboliger. Kommunens medfinansieringsandel af boligstøtten er 25 pct. Eventuel stigning i kommunens udgifter til boligsikring er ikke beregnet, idet den er afhængig af den enkelte brugers økonomi.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  I henhold til almenboliglovgivningen skal forslag om forbedringer forelægges de enkelte afdelinger til høring, før Kommunalbestyrelsen må træffe afgørelse om valg af endelige tiltag.

  Det anbefales, at sagen også sendes i høring i Bruger- og Pårørenderådet, Ældrerådet og Handicaprådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. januar 2020.

  Bilag

 • 2
  Plan for omlægning af Nordre Væl
  Sagsid.: 19/4946

  RESUMÉ:

  Administrationen har udarbejdet forslag til plan for omlægning af Nordre Væl.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  plan for omlægning af Nordre Væl godkendes.

  2.

  at

  forslag til toilet og placering på Nordre Væl sendes i høring hos Dragør Bevaringsnævn, Beboerforeningen for Dragør gamle by, Ældrerådet og Handicaprådet forinden endelig stillingtagen til toilet og placering.

  3.

  at

  øvrige tilretninger på Nordre Væl af byudstyr og beplantning i henhold til planen iværksættes af Vej- og Gartnerafdelingen og under iagttagelse af forhold omkring toiletbygning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-01-2020

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2

  Godkendt, udvalget ønsker også høring af de nuværende stadeholdere, Turistrådet, Dragør Erhverv og Gadelauget.

  Godkendt.

  Ad 3

  Godkendt.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har udarbejdet en plan for omlægning af Nordre Væl, jf. vedlagte bilag 1. Baggrunden er dels modtagne klager over ulovlig parkering på Nordre Væl, dels konstaterede cykelhenstillinger, dels et ønske om at åbne den nordlige del af pladsen mere op for publikum. Og dels er det i forbindelse med vedtagelse af budget 2020 besluttet at etablere nye permanente toiletforhold ved Nordre Væl i 2020.

  Nærværende forslag til plan retter sig derfor dels mod en sikring af pladsen imod ulovlig parkering ved at etablere granitsteler ved adgangen til pladsen fra Kongevejen. Hertil kommer en fjernelse af hækbeplantning og nogle træer, så den nordlige del af pladsen åbnes op og gøres mere brugervenlig ved at fjerne noget af den gamle asfaltbelægning og udlægge muld og så græs i stedet for. Der etableres nogle cykelstativer, så de ofte mange cykler på pladsen ved busstoppestedet får bedre forhold. Der etableres nogle Københavnerbænke i den sydlige ende af pladsen, og den nuværende informationstavle i pladsens sydøstlige hjørne flyttes over på den anden side af Kongevejen ved sekskanten til det nyetablerede turistskilt. Endelig etableres en aftagelig stele ved adgangen til pladsen fra Stationsvej til brug for stadeholderne, som herefter skal anvende denne adgang til/fra pladsen med deres stadevogne.

  Planen indeholder også forslag til placering af en ny permanent toiletbygning på pladsen i pladsens nordøstlige hjørne tættest muligt på afløbsledning i E C Hammersvej, som er nærmeste afløbsmulighed for en toiletbygning på pladsen. Toiletbygningen er en 9 m2 stor toiletpavillon med pyramidetag og indeholder to stk. toiletter, hvoraf et er handicapvenligt (principudformning ses i bilag 2).

  Begge toiletrum er med toiletstol, væghængt i porcelæn, håndvask i rustfrit stål og spejle i rustfrit stål. Der er malet betongulv samt vægge og lofter i vådrumslaminat i hvid farve. Facadebeklædningen er udført med klinkbrædder i olieret fyrretræ, og det pyramideformede tag afsluttes med tagpap. Tagrender og nedløb er i aluzink. Døre er i galvaniseret stål. Der er ventilator og loftsbelysning samt udvendig belysning over døre styret af skumringsrelæ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 540.000 kr. til etablering af permanente toiletforhold ved Nordre Væl er afsat i anlægsbudget 2020.

  Byudstyr i form af granitsteler, bænke og cykelstativer kan anskaffes inden for Vej- og Gartnerafdelingens driftsbudget 2020. Ressourceforbrug til tilretninger på Nordre Væl inklusiv opsætning af byudstyret håndteres af Vej- og Gartnerafdelingen i 2020 prioriteret i forhold til afdelingens øvrige opgavevaretagelse.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forinden endelig stillingtagen til toilet og placering af dette foreslås det at sende forslaget i høring hos Dragør Bevaringsnævn, Beboerforeningen for Dragør gamle by, Ældrerådet og Handicaprådet. Efter høringen planlægger administrationen at fremlægge frigivelsessag til endelig politisk beslutning om toiletbygningen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. januar 2020.

  Bilag

 • 3
  Cykelstativer på Kongevejen efter høring
  Sagsid.: 19/3159

  RESUMÉ:

  By- Erhvervs- og Planudvalget har ønsket forslag fra administrationen til etablering af faste cykelstativer på Kongevejen. Efter høring foreligger revideret forslag til faste cykelstativer på Kongevejen og Badstuevælen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at revideret forslag (bilag 1) til placering af faste cykelstativer langs Kongevejen og på Badstuevælen godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-01-2020

  Godkendt.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 8. oktober 2019 at vedtage administrationens forslag til nye faste cykelstativer langs Kongeveje og på Badstuevælen. Dog efter fornyet høring, idet udvalget besluttede, at de erhvervsdrivende samtidig skal fjerne egne løst opsatte cykelstativer, når faste cykelstativer bliver opsat.

  Forslaget har været sendt i høring jf. i øvrigt afsnittet Kommunikation/Høring, hvilket har givet anledning til vedlagte reviderede forslag (bilag 1).

  Tre høringssvar gør opmærksom på risiko for problemer med faste cykelstativer på nordsiden af Kongevejen i forhold til bilisters mulighed for udstigning ved parkering. Administrationen er enig i problematikken, hvorfor disse 5 cykelstativer er fjernet i det reviderede forslag. Endvidere er der tilføjet et par ekstra cykelstativer på nordsiden af gågaden, hvor der er plads.

  LOVE/REGLER:

  Såvel løse som faste cykelstativer er omfattet af vejlovens bestemmelser. I medfør af vejloven har Dragør Kommune vedtaget Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune af 4. juli 2008.

  Af bestemmelsernes §8 fremgår, at løse cykelstativer uden tilladelse kan opsættes i fortovskanten ud for forretninger. Dog under vilkår om placering og friholdelse af ganglinjer.

  Såfremt vedlagte forslag til opsætning af faste cykelstativer besluttes, og de erhvervsdrivende i forbindelse med den proces som besluttet af BEPU den 8. oktober 2019 skal fjerne deres egne løst opsatte cykelstativer, så foreslår administrationen, at Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune revideres, så løst opsatte cykelstativer ikke længere er tilladt på Kongevejen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det reviderede forslag til indkøb og opsætning af cykelstativer omfatter 17 cykelstativer til anslået indkøbspris på ca. 30.000 kr. Indkøbet kan i henhold til By-, Erhvervs- og Planudvalgets beslutning den 8. oktober 2019 finansieres af anlægsprojektet Genopretning af veje i 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslag til cykelstativer på Kongevejen har været i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Beboerforeningen Dragør gamle by samt de erhvervsdrivende langs Kongevejen og Badstuevælen.

  Der er modtaget fire høringssvar, der kan ses i vedlagte bilag 2. Et fra Handicaprådet, et fra Beboerforeningen Dragør gamle by samt to fra erhvervsdrivende langs Kongevejen.

  Både Handicaprådet, Beboerforeningen Dragør gamle by og en erhvervsdrivende gør opmærksom på risiko for problemer med faste cykelstativer på nordsiden af Kongevejen i forhold til bilisters mulighed for udstigning ved parkering. Administrationen er enig i problematikken, hvorfor disse 5 cykelstativer er fjernet i det reviderede forslag.

  Handicaprådet foreslår også opsat en mindre runddel til cykler på fortovsarealet foran ejendomsmægleren og Butik No1 på Vestgrønningen og i stedet for fjerne nogle af de opsatte stativer langs Kongevejen. Der er dog tale om privat areal, hvorfor eventuel opsætning kræver aftale med grundejer af arealet. Forslaget er ikke umiddelbart medtaget. Handicaprådet har også foreslået opsat cykelstativer ved turistinformationen på havnearealet. Disse er heller ikke medtaget i dette forslag. Forslaget videregives til havnen.

  Begge erhvervsdrivende gør opmærksom på, at mange overser de relativt lave cykelstativer og falder over dem i mørke. Det er ikke en problematik, som administrationen tidligere har fået henvendelser om. Umiddelbart er det administrationens vurdering, at med placeringer af faste cykelstativer uden for de gennemgående ganglinjer og altså i inventarzonerne, så er risikoen for problematikken relativt lav. Det må medgives, at de nuværende løst opstillede cykelstativer er noget højere og eliminerer denne risiko.

  Beboerforeningen Dragør gamle by synes, at den foreslåede løsning med et gennemgående enkelt design som foreslået er ok. Dog synes Beboerforeningen, at det foreslåede antal faste cykelstativer er for højt og kan medføre problemer på Kongevejen, når gående skal på tværs mellem både biler og cykelstativer. Bekymringen kan imødekommes ved fjernelse af de 5 cykelstativer på nordsiden af Kongevejen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. januar 2020.

  Bilag

 • 4
  Frigivelse LED belysning i kommunens bygninger
  Sagsid.: 18/2165

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning af traditionel belysning med LED belysning i kommunens bygninger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 2,5 mio. kr. til udskiftning af traditionel belysning med LED belysning i kommunens ejendomme og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-01-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2020 er der afsat 2.5 mio. kr. til udskiftning af traditionel belysning med LED belysning i kommunens bygninger. I anlægsbudget 2018 var der yderligere afsat 3.0 mio. kr. til projektet som er blevet frigivet. Der er tale om et energisparre projekt (ESCO) hvor energibesparelsen finansierer investeringen.

  Administrationen har i 2019 sammen med rådgiver gennemgået og registreret den eksisterende belysning i alle kommunens bygninger.

  Registreringerne viste, at kommunens bygninger flere steder er underbelyst i forhold til gældende krav. Det er således ikke muligt at foretage en 1:1 udskiftning af den eksisterende belysning. Endvidere viste registreringerne, at den samlede investering for udskiftning af belysning i alle kommunens bygninger vil være på ca. 11 mio. kr. Den samlede bevilling er på 5.5 mio. kr.

  Følgende bygninger er blevet prioriteret ud fra hensynet til de projekter som har den korteste tilbagebetalingstid og de ejendomme som har den dårligste belysning:

  • Faglokaler på skoler (med utidssvarende belysning)
  • Elisenborg, Klub
  • Krudthuset, Klub
  • Blushøj SFO
  • Nordstrandens vuggestue
  • Nordstrandens SFO
  • Sølyst Børnehave
  • Sølyst Vuggestue
  • Sølyst klub
  • Strandengens SFO
  • Hollænderhuset
  • Kornblomsten
  • Dagplejen
  • Hollænderhallen
  • Kongelundshallen (Prioriteres hvis der er økonomisk råderum)
  • Musikskolen

  Projektet er udbudt iht. Tilbudsloven som et offentligt udbud med annoncering. 6 Entreprenører har afgivet tilbud på opgaven.

  Arbejderne forventes udført i den første halvdel af 2020 i sammenarbejde med ekstern rådgiver.

  Herudover kan oplyses, at der sideløbende med registreringerne af belysningen i kommunens bygninger er udarbejdet en stratetisk indeklimaplan for skolerne. I indeklimaplanen har man blandt andet haft fokus på lys. Administrationen har derfor i første omgang valgt ikke at udskifte den eksisterende belysning på skolerne, for at sikre, at der ikke bliver udført ny belysning som ikke kan leve op til fremtidige undervisningsformer.

  Finansieringen til udskiftning af alt belysningen på skolerne er ikke mulig under dette projekt. Administrationen udarbejder A-skema til budget 2021 idet projektet kan finansieres via lån som tilbagebetales af energibesparelsen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede energibesparelse er på ca. 400.000 kr. i alt. Besparelsen er realiseret i driftsbudgettet for 2020 og frem.

  Det forventes endvidere, at kommunen opnår et energisparende tilskud fra et af energiselskaberne i størrelsesordenen 66.000 kr., ved at dokumentere de opnåede besparelser. Disse er indregnet i projektet.

  Brugerne får i mange tilfælde en bedre lysoplevelse, da lysniveauet vil blive opgraderet til gældende lovgivning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Den opnåede CO2 reduktion tilgodeser den indgåede klimaaftale mellem Dragør Kommune og Danmarks Naturfredning, hvor målsætningen er en årlig CO2 reduktion på 3 % om året i perioden 2010 -2020, svarende til en samlet reduktion på 1.000 tons CO2 i 2020.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. januar 2020.

  Økonomiudvalget den 23. januar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2020.

 • 5
  Markedsføringspuljen januar 2020
  Sagsid.: 19/4871

  RESUMÉ:

  Street Food Denmark (Öresundsmarkedet) og Claus Ehlers søger om tilskud fra markedsføringspuljen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter om der skal gives tilskud Street Food Denmark (Öresundsmarkedet) og Claus Ehlers’s jubilæumsbog ”Dragør går i Vandet”.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-01-2020

  Udvalget blev enige om at der gives følgende tilskud:

  Street Food Denmark (Öresundsmarkedet):                  2.500 kr.

  Claus Ehlers’s jubilæumsbog ”Dragør går i Vandet”:       2.500 kr.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Street Food Denmark (Öresundsmarkedet)

  Street Food Denmark (Öresundsmarkedet) ansøger om et tilskud på kr. 25.000 til delvis dækning af udgifter til markedsføringsrelaterede aktiviteter, herunder udarbejdelse af web, bannere til opsætning ved markedet, flyers, markedsføring og annoncering i relevante medier lokale som ikke lokale medier, både trykte og online.

  Street Food Denmark (Öresundsmarkedet) oplyser, at de ønsker en markant optrapning af markedsaktiviteterne denne sæson, og har brug for midler hertil. Målgruppen er et kræsent og kvalitetsbevidst publikum, lokale, turister, krydstogtsturister, sejlere og folk udefra, der ønsker at opleve maritim markedsstemning fra øverste hylde på havnen i Dragør (bilag 1).

  Claus Ehlers’s jubilæumsbog ”Dragør går i Vandet”

  Vinterbaderforeningen ”De Dragør Vandhunde” kan den 18. januar 2020 fejre 50 års jubilæum.

  I forbindelse med jubilæet har Claus Ehlers skrevet en større jubilæumsbog, som forventes udgivet på jubilæumsdagen. Bogen er på 80 sider, garnhæftet og i pænt format (21x21 cm).

  Ansøger oplyser, at Bogens titel er ”Dragør går i Vandet”, og den fortæller om badelivets udvikling og udfoldelse i Dragør gennem næsten 150 år, og afsluttes med en historisk fortælling om vinterbaderforeningens udvikling med mange fotos af livsglade vinterbadere.

  Oplaget er sat til 1.250 eksemplarer, idet ”De Dragør Vandhunde” har bestilt 1.000 eksemplarer til uddeling til deres medlemmer. Et par hundrede eksemplarer vil blive solgt til vinterbadere og andre interesserede primært på Amager.

  Der er 69.000 kr. i markedsføringspuljen for 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. januar 2020.

  Bilag

 • 6
  Drøftelse af arrangementer på kommunens arealer 2019
  Sagsid.: 18/4046

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget vedtog på møde den 9. oktober 2018 at

  udvalget ønskede en ny evaluering af arrangementer i kommunen efter sæsonen 2019, med særlig fokus på weekender/helligdage med mange arrangementer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter udviklingen og omfanget af arrangementer i byen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-01-2020

  Til efterretning.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget vedtog på møde den 9. oktober 2018 at

  udvalget ønskede en ny evaluering efter sæsonen 2019, med særlig fokus på weekender/helligdage med mange arrangementer.

  Liste over arrangementer i 2019 er vedlagt sagen. Der har ikke været anmeldt arrangementer i februar og november, mens august og september topper med henholdsvis 15 og 13 arrangementer.

  Dragør har som vanligt lagt asfalt til en del cykelløb i årets løb og cirkus, lige som der har været mange filmoptagelser. Ligheden mellem disse arrangementer er, at de primært er stablet på benene af kræfter uden for kommunens grænser.

  Administrationen vurderer, at det primært er perioden fra slutningen af juli og 1½ måned frem, der giver en større belastning af by og havn.

  Den største belastning i forhold til turister finder normalt sted i juli måned. Det afløses af en august, der er stærkt præget af arrangementer med kommunens egne borgere som primær målgruppe.

  Administrationen opererer efter et ”først-til-mølle”-princip, hvor lovlige, anmeldte og gennemførlige arrangementer får retten til at benytte en plads eller et område.

  Det største arrangement, som har præget gadebilledet igen i 2019, har været Dragør Madmarked. Her har der over fire weekender været Streetfood-marked på havnen, hvilket har været understøttet af musik og lignende underholdning. Madmarkedet har ifølge arrangøren været en succes, og der er allerede ansøgt og givet tilladelse til en gentagelse i 2020.

  Administrationen har modtaget 1 skriftlig klage (fra Beboerforeningen) hvor der klages over ”ligegyldige besøg”, arrangementer generelt samt horder af bus-turister. Der gives samtidig udtryk for at byens egne arrangementer som fx Sildens Dag og Lodsens dag er rigtig gode.

  Der er indkommet en mundtlig klage, op til afholdelse af Havnefesten. Der blev klaget over placering af udstyr, kølevogne mv. Disse blev enten slukket eller fjernet. Ingen klager efterfølgende. 

  Under Hovedstadens Beredskab tilsyn med Havnefesten blev der påtalt 14 punkter, på grund af ændret opsætning, mere materiel og manglende hensyn til overholdelse af brandforhold. Der er efterfølgende afholdt evalueringsmøde med arrangøren.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. januar 2020.

  Bilag

 • 7
  Arrangement - Musik ved Sundet, endags musikfestival 2021
  Sagsid.: 19/2973

  RESUMÉ:

  Administrationen har modtaget en ansøgning om tilladelse til at afholde en endags musikfestival ”Musik ved Sundet” på grønningen ved lystbådehavnen og Færgevej, juni 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget drøfter og tager stilling til hvorvidt Kommunen er indstillet på at udleje en del af grønningen ved Dragør havn til et kommercielt 1-dags musikarrangement for ca. 2.000 til 4.000 betalende gæster.

  2.

  at

  Såfremt udvalget er indstillet på at udleje arealet vil det ske på følgende principper:

  a.

  at arrangementet tillades på de gældende standardvilkår for arrangementer over 1.000 m2 med indhegning

  b.

  at der indbetales et depositum på kr. 15.000, og

  c.

  at lejen for arealet fastsættes til kr. 12.500.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-01-2020

  Sagen sendes tilbage til forvaltningen for uddybning af ansøgningen fra ansøger. Udvalget ønsker flere oplysninger om sanitære forhold, rengøring, parkering, uddybning af CSR strategi, bæredygtig emballage mv. samt forventet afholdelsesdato.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ansøgning om afholdelse af en endags musikfestival ”Musik ved Sundet” i 2020 var på dagsorden til By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 5. november 2019. Udvalget besluttede, at udsætte sagen til senere behandling. Ansøger har i mail den 8. november ønsket at ændret årstal for afholdelse af arrangementet, idet der på grund af udsættelse af sagen, ikke er tid nok til planlægningen af et event i den størrelse. Ansøgningen er derfor ændret til juni 2021 i stedet for 13. juni 2020.

  Administrationen har modtaget en ansøgning om tilladelse til at afholde en endags Musikfestival ”Musik ved Sundet” på grønningen mellem lystbådehavnen og Færgevej, den juni 2021, kl. 12.00-24.00.

  Arrangementet er en kommerciel musikfestival/koncert drevet og finansieret igennem et driftsselskab. Ansøger har anslået besøgstallet til at være mellem 2.000 og 4.000 koncertdeltagere. Kunstnere: Store danske kunstnere blandet med Dragørs egne særligt udvalgte stjerneskud. Området vil blive afspærret og der vil være salg af mad, øl, sodavand mv.

  Ansøger oplyser, at som en del af arrangementets CSR strategi vil en del af overskuddet gå til at støtte op omkring foreningslivet i Dragør.

  Plangrundlag

  Grønningen er omfattet af fredningskendelsen for Sydamager, der i § 13 bestemmer, at grønningen kan anvendes til intensive former for rekreative udnyttelse, byfester o.lign.

  Tidligere arrangementer

  Teknik- og Miljøudvalget havde i februar 2008 en principiel drøftelse af mulighederne for afholdelse af private arrangementer på grønningen.

  Det daværende arrangement blev afholdt af Cirkus Arena, der arrangerede en personalefest for Copenhagen og Malmø port. Udvalget besluttede den 6. februar 2008, at anbefale arrangementet over for Økonomi- og Planudvalget.

  Økonomi- og Planudvalget godkendte også arrangementet og fastsatte lejen til 10.000 kr. Hertil kom det ordinære depositum, der også beløb sig til 10.000 kr.

  Sidenhen har firmaet Rambøll A/S i 2013 også afholdt lukket kommercielt arrangement i Cirkus Arena på Grønningen med depositum på 15. 000 kr. og lejeindtægt på 12.500 kr.

  Det ansøgte arrangement er væsentligt større end tidligere arrangementer, som er afholdt på grønningen. Tidligere har der været arrangementer i størrelsesordenen 500-700 gæster.

  Andre arrangementer i juni

  Administrationen kan oplyse, at der i juni måned 2019 blev der afholdt følgende arrangementer:

  • Dragør Marked
  • Sankt Hans bål, 23. juni
  • Madmarked ”Øresundsmarked”
  • Navy Day, 5. juni på havnen
  • Ringridning, på den gamle cirkusplads ved Batterivej.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunen kan modtage leje for brug af arealet jf. ovenstående.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. januar 2020.

  Bilag

 • 8
  Forslag fra C - Parkering i og omkring den gamle by
  Sagsid.: 20/30

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-01-2020

  Ændringsforslag fra A:

  At forslaget oversendes til §17 stk. 4 Infrastrukturudvalget.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail den 5. januar 2020 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”C gr. foreslår, at parkeringsproblematikken i og omkring gammel by drøftes og genoptages. Nyligt fik kommunalbestyrelsen fremlagt en parkeringsanalyse der var baseret på optællinger foretaget uden for sæsonen. C gr. foreslår derfor;

  1)  At parkeringsanalysen gentages med en optælling i weekend i henholdsvis maj og juli måned.

  2)  At udvalget drøfter denne på møde i september måned 2020 med henblik på en endelige beslutning om fremtidig parkeringsarealer.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhvervs- og Planudvalget den 14. januar 2020.

 • 9
  Forslag fra C - iværksættelse af proces vedr. plangrundlaget for havnen
  Sagsid.: 20/37

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-01-2020

  Sagen blev drøftet og udvalget blev enige om en fælles temadrøftelse for hele KB.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 5. januar 2020 bedt om at følgende forslag sættes på dagsordenen i By-, Erhvervs- og Planudvalget (i forlængelse af sag om udeservering som behandles på Økonomiudvalgets møde):

  ”C gr. foreslår, at der samtidig iværksættes en proces, hvor kommunalbestyrelsen tager stilling til om der skal ændres på det samlede plangrundlag for havnen i forhold til serveringssteder på førstkommende udvalgsmøder, også set i lyset af, at værftsgrunden skal disponeres til andet formål, og at det samtidig sikres, at erhvervsrådet, havnen, turistrådet og bevaringsnævnet inddrages som rådgivende organer.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. januar 2020.

 • 10
  Meddelelse - Anlægsplan, status januar 2020
  Sagsid.: 15/392

  RESUMÉ:

  Sagen handler om status på kommunens anlægsprojekter.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-01-2020

  Til efterretning.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har revideret den samlede oversigt over anlægsprojekter med angivelse af, hvornår de enkelte projekter er planlagt udført og hvornår de enkelte projekter behandles politisk. Oversigten er vedlagt.

  Af planen fremgår det, at projekternes første fase er, at der gennemføres undersøgelser og projekt, dernæst træffes politisk beslutning om at frigive midlerne, før arbejderne kan sættes i gang.

  Mange af projekterne udføres over flere år. Derfor er projekterne stadig i gang og anlægsregnskaberne ikke afsluttet.

  Oversigten vil løbende blive revideret, og ny oversigt fremsendt til udvalgets orientering en gang i kvartalet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. januar 2020.

  Bilag

 • 11
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 14. januar 2020

  Kenneth Gøtterup (C) spurgte til sag om lovliggørelse af byggesag.

  Kenneth Gøttrup (C) spurgte til manglende gadebelysning i Dragør midtby.

  Anne Funk (O) spurgte til status på salg af ejendomme.

  Ebbe Kyrø (T) spurgte til placering af dige ved Kongelundsfortet.

  Ebbe Kyrø (T) spurgte til lovlighed af privat skiltning/reklamer på plankeværker mv. ud mod offentlig vej.

  Helle Barth (V) spurgte til ombygning af Engparken.

  Annette Nyvang (T) spurgte til flagregler.

  Annette Nyvang (T) spurgte p-plads/grus-arealet i LP 27 området.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).