Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C)
Afbud fra: Allan Holst (A)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).
 • 1
  Boligpavillonerne ved Hollænderhallen - eventuel flytning af lokation
  Sagsid.: 20/497

  RESUMÉ:

  I 2015 blev der givet dispensation i medfør af planloven § 5u til etablering af boligpavilloner ved Hollænderhallen til midlertidig boligplacering af flygtninge.

  Dispensationen udløber i august 2020 og der skal derfor tages beslutning om, hvad Dragør Kommune skal gøre fremadrettet, da dispensationen ikke kan forlænges på nuværende tidspunkt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det besluttes:

  1.

  at

  Dragør Kommune indledningsvist afventer om dispensationsmuligheden i planloven § 5u forlænges, og

  2.

  at

  administrationen bemyndiges til at rette henvendelse til Erhvervsministeriet med en forespørgsel som beskrevet i sagsfremstillingen, og

  3.

  at

  det såfremt dispensationsmuligheden ikke forlænges enten besluttes:

  A:  at inddrage et mindre areal på Engsvejsarealet til opstilling af 12 boligpavilloner,

  eller

  B: at inddrage et mindre areal på Engvej til opstilling af 6 boligpavilloner med samtidig etablering af 1. salsløsning på pavillonerne ved Rødtjørnen,

  eller

  C: at anvende en del af Hvidtjørnsarealet til opstilling af 12 boligpavilloner,

  eller

  D: at anvende en del af Hvidtjørnsarealet til opstilling af 6 boligpavilloner med samtidig etablering af 1. salsløsning på pavillonerne ved Rødtjørnen.

  4.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 1.100.000 Kr. såfremt det besluttes at placere 6 pavilloner på Rødtjørnen og 6 pavilloner på en del af Engvejsarealet, og at bevillingen samtidig frigives.

  5.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 1.600.000 Kr. såfremt det besluttes at placere 12 pavilloner på en del af Engvejsarealet, og at bevillingen frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2020

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU.

  Ad 3+4+5

  Oversendes til ØU uden anbefaling.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  I august 2015 gav Dragør Kommune dispensation til opstilling af boligpavilloner ved Hollænderhallen, da det ikke var muligt for kommunen at tilvejebringe permanente boliger.

  Dispensationen blev givet i medfør af planloven § 5u, og i henhold til denne regel kunne en dispensation ikke overstige 5 år.

  Dispensationen udløber i august 2020, og på nuværende tidspunkt er det ikke muligt at forlænge den.

  Administrationen er dog bekendt med, at der kan være iværksat drøftelser blandt forligskredsen bag planloven jf. bilag 1, og det er ikke på nuværende tidspunkt udelukket, at der kunne vedtages en forlængelse, sådan at dispensationen kan udstrækkes yderligere en årrække, hvormed den nuværende placering i givet fald kan bibeholdes.

  Administrationen anbefaler, at Dragør Kommune – før der foretages yderligere - søger afklaret, om drøftelserne i forligskredsen er indledt, og i bekræftende fald om en eventuel lovændring vil kunne forventes vedtaget til ikrafttræden inden dispensationerne udløber.

  Administrationen foreslår, at denne afklaring finder sted ved at administrationen retter skriftlig henvendelse til Erhvervsministeriet med en redegørelse for de forhold, der gør sig gældende for Dragør Kommune; herunder navnlig at kommunens betingelser for at kunne tilvejebringe permanente boliger ikke har ændret sig siden 2015.

  Såfremt det måtte vise sig, at der ikke sker en rettidig ændring af planloven, har administrationen brug for, at der på nuværende tidspunkt tages beslutning om flytning af boligpavillonernes lokation fra Hollænderhalsområdet.

  Aktuelt bor der 17 personer i boligpavillonerne. Efter 1. april 2020 tilstræbes dette antal nedbragt til 10 personer, da der bliver 2 boligpavilloner ledige ved Rødtjørnen, 4 værelser ledige samme steds samt yderligere et værelse ledigt i den lejede ejendom på Harevænget.

  Administrationen anbefaler, at der regnes med en overskudskapacitet på 2 pavilloner for at kunne imødekomme eventuelt nyankommne. Formelt er Dragør Kommune varslet at skulle kunne modtage 4 personer i 2020.

  Dermed vurderer administrationen, at flytningen vedrører i alt 12 pavilloner.

  Teknisk set vil flytningen blive gennemført således at den eksisterende lejeaftale på pavillonerne på Halvejen opsiges og der indgås aftale om leje af nye pavilloner grundet nye isoleringskrav i BR18.

  I sagen fra kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2015 var oplistet en lang række muligheder for opstilling af boligpavilloner.

  Af disse er nu alene ganske få tilbage – enten fordi de foreslåede arealer er disponeret til andre formål, som ikke er forenelige med opsætning af boligpavilloner – eller fordi muligheden er realiseret (ændret indretning af Rødtjørnen og opsætning af boligpavilloner).

  I forhold til flytning af boligpavillonerne til en anden placering end ved Hollænderhallen kan dette ske:

  · ved Hvidtjørnens gårdhuse eller

  · på en mindre del af idrætsarealet på Engvej,

  · og ved etablering af 1. sal på de 6 boligpavilloner som i dag er opsat ved Rødtjørnen.

  Administrationens anbefaling er, at det under alle omstændigheder besluttes at etablere 1. salsløsningen på Rødtjørnen.

  Det forudsætter som minimum partshøring af de omboende, men hvis løsningen etableres, vil den ikke være tidsbegrænset, da der ikke skal ske nogen form for dispensation fra plangrundlaget. 

  Da det er Dragør Kommunes ejendom, er dette desuden den mest prisbillige løsning for kommunen på længere sigt.

  Det vil koste i størrelsesordenen ca. 300.000 kr. at etablere 1. sal.

  Administrationen anbefaler, at det besluttes at tage en mindre del af Engsvejsarealet i brug til opstilling af 6 pavilloner jf. bilag 2, da dette umiddelbart er omfattet af hjemlen i planloven § 5u til at kommunalbestyrelsen kan give en ny 5-årig dispensation til denne ny beliggenhed.

  Dispensationen forudsætter forudgående høring med en høringsperiode på mindst 2 uger, hvorefter dispensationen kan gives og udnyttes efter orientering af de berørte. Dette gør umiddelbart processen smidig.

  En flytning af pavillonerne indebærer under alle omstændigheder behov for byggemodning, men for Engvejsarealet vil der være tale om en placering tæt på eksisterende infrastruktur også hvad angår el og vand.

  Byggemodningsomkostningerne til 6 pavilloner er anslået til at udgøre ca. 800.000 Kr.

  Placeres alle 12 pavilloner på Engvejsarealet er udgiften ca. 1.6 mio. Kr.

  Administrationen anbefaler ikke umiddelbart, at der træffes beslutning om at inddrage en del af arealet ved Hvidtjørnens gårdhuse.

  Dels anvendes arealet i dag som grønt friareal for den omgivende boligbebyggelse, og dels er det udlagt til gårdhusbebyggelse jf. Byplanvedtægt 4. En sådan placering af boligpavilloner forudsætter en dispensation fra byplanvedtægten og at boligpavillonerne kommer tættere på eksisterende bebyggelse end på arealet ved Engvej.

  En løsning kunne også være at forsøge at leje 1 eller 2 faste ejendomme i kommunen med henblik på midlertidig boligplacering. Administrationen anser ikke denne mulighed for realistisk på nuværende tidspunkt, bl.a. fordi udlejningsmarkedet i kommunen er spinkelt, og fordi det tidligere har vist sig ret vanskeligt at kunne leje ejendomme til formålet.

  LOVE/REGLER:

  Integrationslovens § 12 som slår fast, at kommunen er forpligtet til – som minimum – at anvise flygtninge et midlertidigt opholdssted.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I udgiften til etablering af de anbefalede løsninger er indregnet udgift til byggemodning og håndtering/levering af pavilloner.

  Der er ikke taget højde for en eventuel udgift i forbindelse med opsigelse og aflevering af eksisterende pavilloner.

  Anlægsomkostningerne foreslås finansieret ved en reduktion i forslag til reduceret anlægsudgift med et tilsvarende beløb jf. R-skema ”reduktion af anlægsbudget 2020”

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen på nuværende tidspunkt, men en beslutning ad indstillingen pkt. 3 udløser en orienterings – og høringspligt jf. planloven § 5u jf. § 19 samt forvaltningsloven § 19 i forhold til 1. salsløsningen ved Rødtjørnen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 12. marts 2020.

  Bilag

 • 2
  Fritagelse for bopælspligt - Dragør Gl. By
  Sagsid.: 20/136

  RESUMÉ:

  Ejerne af ejendommen Strandlinien 53 har søgt om fritagelse for bopælspligten/fritagelse for tilmelding i folkeregisteret på adressen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles afslag på ansøgningen med begrundelsen om, at bopælspligten ønskes opretholdt, hvilket forudsætter at der er tilmeldt personer på adressen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2020

  Anbefales over for ØU, at der meddeles afslag på ansøgningen.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ejerne af Strandlinien 53 har den 14. januar 2020 ansøgt om, ikke at skulle tilmeldes folkeregisteradressen, da de har fast bopæl i Sverige.

  Ansøgerne har tidligere boet på Frederiksberg, hvor kommunens folkeregister har accepteret, at der ikke skete tilmelding på adressen dér, da ansøgerne oplyste at ville opholde sig på den danske adresse i op til 180 dage om året.

  Frederiksberg Kommunes folkeregister har bekræftet denne praksis, men der har tilsyneladende ikke fundet nogen særskilt sagsbehandling sted af spørgsmålet om bopælspligt.

  Administrationen skal oplyse, at reglerne i CPR-loven ikke indeholder en egentlig 180-dages regel. Reglerne i denne lovgivning regulerer alene spørgsmålet om, at man skal registrere sig på det sted/den adresse man opholder sig mest.

  Der er ingen mulighed i denne lovgivning for at fritage for folkeregistrering – alene en mulighed for at træffe afgørelse om at registrering skal finde sted.

  Spørgsmålet om bopælspligt reguleres af boligreguleringsloven.

  Når en ejendom inden for de seneste 5 år har været anvendt til helårsbeboelse, kræver det kommunalbestyrelsens samtykke, hvis ejendommen skal anvendes til andet – f.eks. midlertidige ferieophold.

  I Dragør Kommune har bopælspligten altid være administreret således, at bopælspligten kun anses for opfyldt, hvis der er tilmeldt personer på ejendommen, som benytter denne på helårsbasis (enten i form af ejerne selv eller gennem udlejning til helårsbeboelse).

  Dragør Kommune har praksis for at give tilladelse til midlertidigt ændret anvendelse i sager, hvor der f.eks. er tale om udstationeringer og hvor der kan sættes et åremål på, hvor længe den midlertidige ændrede anvendelse skal finde sted.

  Ansøgerne har ikke angivet en bestemt tidshorisont, og de forhold som ligger til grund for ansøgningen er ikke udstationering.

  Ansøgningen vedrører en ejendom i Dragør Gl. By og der har – administrationen bekendt – ikke været meddelt fritagelse for bopælspligten inden for de senere år.

  LOVE/REGLER:

  Boligreguleringsloven § 48. Der er redegjort for indholdet af reglen i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 12. marts 2020.

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 3
  Amager Cykel Ring ansøgning om løb i Dragør 23. august 2020
  Sagsid.: 20/597

  RESUMÉ:

  Amager Cykel Ring har ansøgt om at køre cykelløb gennem Dragør den 23. august 2020 med opløb i bycentret på Strandlinien.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ansøgningen sendes i høring hos Beboerforeningen Dragør gamle by, Dragør Havn, Dragør Erhverv, Erhvervsforeningen på havnen, Kongevejens Gadelaug samt Grundejerforeningen Søvang, før udvalget tager stilling til arrangementet.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2020

  Udvalget besluttede, at der meddeles tilsagn til den alternative rute jf. bilag 5.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget ansøgning om cykelløb med start- og målområde på Strandlinien og mange ensrettede vejstrækninger på løbsdagen til afholdelse en søndag i sensommeren 2020. Der vil være tale om et arrangement af ekstraordinær størrelse i forhold til hidtidige cykelløb, hvorfor sagen lægges op til politisk drøftelse.

  Amager Cykle Ring (kaldet ACR) har ansøgt (jf. bilag 1) Dragør Kommune om at køre årets finale af cykelløbet ”DENIM & Uno X-Cup” tildelt af Danmarks Cykle Union. Cuppen bliver afviklet med løb i landet hen over sommeren og afsluttes med ansøgte finale søndag den 23. august 2020. Der er tale om et åbent licens-cykelløb, hvor der vil blive afviklet finaleløb hele dagen fra kl. 8 morgen til ca. kl 17:30 for alle løbsklasser, det vil sige fra de yngste på 9 år til de ældste over 65 år. Hele den danske cykelelite forventes at stille til start. I alt forventes der at køre ca. 650 ryttere til start løbende gennem dagen heraf ca. 150 ryttere i eliterækken.

  ACR ansøger om en rute i Dragør og Tårnby Kommune med ensretning af trafikken på hele ruten bortset fra på Englandsvej i henhold til vedlagte bilag 2. Som en del af ruten ønsker de at cykle gennem Dragørs gamle bykerne og med start- og målområde på Strandlinien ved Stejleparkeringen (bilag 4). Herved bliver der opløb med forventede spurter ned gennem Kongevejen og Strandlinien, der skal afspærres med hegn af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Fra lørdag aften og hele søndagen vil der være parkering forbudt på Kongevejen og Strandlinien. Afspærringer vil blive opsat lørdag aften og fjernet igen søndag aften, når alle løb er afviklet. Yderligere afspærringer kan komme på tale i en kommende dialog med politiet om løbsafviklingen. Ikke mindst set i lyset af andet arrangement på Havnepladsen samme weekend og dag, jf. afsnittet Kommunikation/høring.

  Der vil være trafikofficials, som bemander 4 fodgængersluser (forslag i bilag 3) ved Dragør centrum for at kunne styre trafikanter sikkert på tværs af ruten, når der er fri bane. Herudover vil der være en række poster ude på ruten tilsvarende bemandet med officials, der adviserer løbsdeltagere og dirigerer og stopper øvrige trafikanter i forhold til løbsafviklingen. Herunder også slukkede lyskryds undervejs.

  Såfremt den ønskede rute ikke kan godkendes, har ACR vedlagt forslag til alternativ rute (bilag 5), der primært forløber i landzone i Dragør og Tårnby Kommuner.

  LOVE/REGLER:

  Vejloven og Færdselsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen planlægger at høre følgende parter inden eventuel tilladelse gives:

  Beboerforeningen Dragør gamle by, Dragør Havn, Dragør Erhverv, Erhvervsforeningen på Havnen, Kongevejens Gadelaug samt Grundejerforeningen Søvang.

  I øvrigt vil administrationen overfor ACR stille krav om annoncering af løbet i Dragør Nyt i god tid før løbsdagen og opfordre til et åbent hus arrangement forud for løbet, hvor ACR kan orientere om løbsafvikling etc.

  I samme weekend foregår der to andre arrangementer ved start / målområdet, hvorfor dialog mellem parterne er vigtig.

  Dels afholder Dragør Sejlklub kapsejlads arrangement fra havnen fredag og lørdag den 21. og 22. august. Indbyrdes kommunikation skal sikres, så båddeltagerne kan få fjernet deres både igen uden at blive spærret inde i forhold til opsætning af afspærringer på Strandlinien om lørdagen.

  Dels bliver der afholdt Øresundsmarked på havnepladsen hele weekenden fra fredag den 21. til og med søndag aften den 23. august. Der skal således sikres betryggende adgang til/fra Øresundsmarkedet på tværs af Strandlinien både lørdag under opsætning af afspærringer og hele søndagen samtidig med cykelløbene på opløbsstrækningen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2020.

  Bilag

 • 4
  Genbehandling - Arrangement, Musik ved Sundet, endags musikfestival 2021
  Sagsid.: 19/2973

  RESUMÉ:

  Administrationen har modtaget en ansøgning om tilladelse til at afholde en endags musikfestival ”Musik ved Sundet” på grønningen ved lystbådehavnen og Færgevej, juni 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget drøfter og tager stilling til, hvorvidt Kommunen er indstillet på at udleje en del af grønningen ved Dragør havn til et kommercielt 1-dags musikarrangement for ca. 2.000 til 4.000 betalende gæster.

  2.

  at

  Såfremt udvalget er indstillet på at udleje arealet, vil det ske på baggrund af følgende principper:

  a.

  at arrangementet tillades på de gældende standardvilkår for arrangementer over 1.000 m2 med indhegning

  b.

  at der indbetales et depositum på kr. 15.000, og

  c.

  at lejen for arealet fastsættes til kr. 12.500, og betales før arrangementet afholdes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2020

  Ad 1

  Et enigt udvalg afviser ansøgningen.

  Ad 2

  Bortfalder.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Supplerende oplysninger

  På By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 14. januar 2020 blev sagen sendt tilbage til forvaltningen for uddybning af ansøgningen fra ansøger. Udvalget ønskede flere oplysninger om sanitære forhold, rengøring, parkering, uddybning af CSR strategi, bæredygtig emballage mv. samt forventet afholdelsesdato.

  Administrationen har modtaget supplerende oplysninger fra ansøger, der oplyser følgene:

  ”I forhold til sanitære forhold vil der blive opstillet toiletvogne som gæsterne kan benytte. I forhold til rengøring/oprydning af pladsen, vil det blive løst af de frivillige.

  I og med at vi har de parkeringspladser vi nu en gang har i Dragør, kan vi ikke gøre så meget ved dette. Vi vil dog lave en aftale med et busselskab, som skal køre shuttle-service for de af vores gæster som ikke kommer til via offentlig trafik, cykel osv.

  I forhold til vores CSR strategi, vil vi involvere sportsforeningerne i Dragør, og give en del af overskuddet fra arrangementet tilbage til de foreninger som hjælper til som frivillige. Vi har stor fokus på miljøet, og vil i det omfang det er muligt, benytte bæredygtigt emballage. Om vi kan være 100% bæredygtige afhænger selvfølgelig lidt af de samarbejdspartnere vi kommer til at samarbejde med. Det har dog høj prioritet for os, at de også respekterer miljøet.

  Forventet dato vil enten være den 5., 12. eller 19. juni 2021.”

  Administrationen kan oplyse, at der er tale om lørdage, Dragør Marked afholdes sædvanligvis i uge 23 svarende til den 11.-13. juni 2021.

  Som oplyst af ansøger er der ikke afsat yderligere areal til parkering i forbindelse med afholdelse af arrangementet. Parkering vil i givet fald skulle ske på eksisterende P-pladser og langs veje.

  Oprindelig sagsfremstilling

  Ansøgning om afholdelse af en endags musikfestival ”Musik ved Sundet” i 2020 var på dagsorden til By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 5. november 2019. Udvalget besluttede, at udsætte sagen til senere behandling. Ansøger har i mail den 8. november ønsket at ændret årstal for afholdelse af arrangementet, idet der på grund af udsættelse af sagen, ikke er tid nok til planlægningen af en event i den størrelse. Ansøgningen er derfor ændret til juni 2021 i stedet for 13. juni 2020.

  Administrationen har modtaget en ansøgning om tilladelse til at afholde en endags Musikfestival ”Musik ved Sundet” på grønningen mellem lystbådehavnen og Færgevej, juni 2021, kl. 12.00-24.00.

  Arrangementet er en kommerciel musikfestival/koncert drevet og finansieret igennem et driftsselskab. Ansøger har anslået besøgstallet til at være mellem 2.000 og 4.000 koncertdeltagere. Kunstnere: Store danske kunstnere blandet med Dragørs egne særligt udvalgte stjerneskud. Området vil blive afspærret, og der vil være salg af mad, øl, sodavand mv.

  Ansøger oplyser, at som en del af arrangementets CSR strategi vil en del af overskuddet gå til at støtte op omkring foreningslivet i Dragør.

  Plangrundlag

  Grønningen er omfattet af fredningskendelsen for Sydamager, der i § 13 bestemmer, at grønningen kan anvendes til intensive former for rekreative udnyttelse, byfester o.lign.

  Tidligere arrangementer

  Teknik- og Miljøudvalget havde i februar 2008 en principiel drøftelse af mulighederne for afholdelse af private arrangementer på grønningen.

  Det daværende arrangement blev afholdt af Cirkus Arena, der arrangerede en personalefest for Copenhagen og Malmø port. Udvalget besluttede den 6. februar 2008, at anbefale arrangementet over for Økonomi- og Planudvalget.

  Økonomi- og Planudvalget godkendte også arrangementet og fastsatte lejen til 10.000 kr. Hertil kom det ordinære depositum, der også beløb sig til 10.000 kr.

  Sidenhen har firmaet Rambøll A/S i 2013 også afholdt lukket kommercielt arrangement i Cirkus Arena på Grønningen med depositum på 15. 000 kr. og lejeindtægt på 12.500 kr.

  Det ansøgte arrangement er væsentligt større end tidligere arrangementer, som er afholdt på grønningen. Tidligere har der været arrangementer i størrelsesordenen 500-700 gæster.

  Andre arrangementer i juni

  Administrationen kan oplyse, at der i juni måned 2019 blev afholdt følgende arrangementer:

  • Dragør Marked
  • Sankt Hans bål, 23. juni
  • Madmarked ”Øresundsmarked”
  • Navy Day, 5. juni på havnen
  • Ringridning, på den gamle cirkusplads ved Batterivej.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunen kan modtage leje for brug af arealet jf. ”Tidligere arrangementer”.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2020.

  Bilag

 • 5
  Markedsføringspuljen marts 2020
  Sagsid.: 19/4871

  RESUMÉ:

  Museum Amager, Dragør Sejlklub og Dragør Turistråd søger om tilskud fra markedsføringspuljen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter, om der skal gives tilskud til Museum Amager, Dragør Sejlklub og Dragør Turistråd.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2020

  Uddelingen af midler udsættes i lyset af Kommunalbestyrelsen beslutning om at sende spareforslag i høring.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Museum Amager

  Museum Amager deltager i 2020 med en stand på Historiske Dage, som afholdes i Øksnehallen i København. Sammen med museumsforeningerne, lokalarkivet og turistrådet søger Museum Amager om økonomisk tilskud til markedsføringen af Dragørs spændende kulturhistorie.

  Ansøger søger om dækning af leje af stand i Øksnehallen, En-til-en repro af ”Amager 2019” samt trykning af forskellige handouts, på i alt 34.000 kr. (Bilag 1).

  Dragør Sejlklub

  I august og september 2020 afholder Dragør Sejlklub to større kapsejladsarrangementer.

  Ansøger søger om et markedsføringstilskud på kr. 10.000,- på samme betingelser, som de tidligere har fået tilsvarende bevilget. Arrangementer som disse giver som oftest et økonomisk 0-resultat eller i bedste fald kun et mindre overskud til sejlklubben.  Der er tale om arrangementer, hvor mange af klubbens medlemmer både før, under og efter arrangementer bruger mange frivillige timer i arbejdet og tærer på klubbens materiel. (Bilag 2).

  Dragør Turistråd

  Dragør Turistråd udgav i 2017 sidst en turistfolder, som nu er ved at være opbrugt og delvist forældet.

  Folderen er et uundværlig værktøj for både Dragør Turistråd og Turistkontoret – den retter sig både til potentielle gæster og til, når gæsterne er kommet til Dragør. Turistfolderen ligger fremme på relevante turistdestinationer i hele landet og særligt i København samt på turistattraktioner og hoteller mv. i hovedstadsområdet. Turistfolderen supplerer Turistrådets hjemmeside samt de sociale medier.

  Ansøger søger om et markedsføringstilskud på 40.000 kr. Antallet af foldere forventes at være 30.000 – som hidtil, hvilket rækker til 2 års forbrug. (Bilag 3).

  Der er 64.000 kr. tilbage i markedsføringspuljen for 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2020.

  Bilag

 • 6
  Årshjul By-, Erhvervs- og Planudvalget 2020
  Sagsid.: 20/615

  RESUMÉ:

  Orientering om årshjul for udvalgets kommende politiske sager i 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2020

  Til efterretning, med tilføjelse af Trafikregulerende foranstaltninger tilføjes i september.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har udarbejdet et årshjul over de, på nuværende tidspunkt, kendte politiske sager. Årshjulet er vedlagt som bilag.

  Dialogmøde med Dragør Erhverv og Dragør Turistråd er ikke fastsat endnu.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2020.

  Bilag

 • 7
  BEPU - driftsoverførsler fra 2019 til 2020
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførelse af driftsmidler på BEPU’s område

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  BEPU godkender, at der ikke overføres merforbrug for samlet 997.026 kr. vedr. bygningsvedligeholdelse.

  2.

  at

  BEPU tager til efterretning, at der på BEPU’s område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 2 pct. overføres mindreforbrug på i alt 341.309 kr. som finansieres af den i 2020 afsatte pulje til overførelser.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2020

  Sagen oversendes uden anbefaling til ØU/KB og til drøftelse på budgetseminaret.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  For driftsoverførelsen fra 2019 til 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres, jf. bilag 1

  For bygningsvedligeholdelse er der et samlet merforbrug på 997.026 kr. som skyldes akut vedligeholdelse på Rådhuset og øvrige bygninger. Set i lyset af det generelle vedligeholdelsesefterslæb på kommunens ejendomme indstilles, at BEPU godkender, at der ikke overføres merforbrug for bygningsvedligeholdelse fra 2019 til 2020, jf. bilag 1

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 2 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 2 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

  For driftsoverførelsen fra 2019 til 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug, og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  I sagen er det forudsat, at Kommunalbestyrelsen d. 27.2.2020 godkender, at regelsættet for overførselsgrundlaget ændres til +/-2 pct., jf. revideret økonomiske politik.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2020 afsat en pulje på i alt 5,2 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2019 til 2020.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på BEPU’s område er, at mindreforbrug på BEPU’s område på i alt 341.309 kr. overføres til 2020. Overførelsen finansieres i lighed med de øvrige overførelser af den afsatte pulje.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 12. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den. 26. marts 2020.

  Bilag

 • 8
  Anlægsoverførsler fra 2019 til 2020
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2020. Af restbudgettet på 14,7 mio. kr. søges om overførsel af 14,1 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter, som endnu ikke er afsluttet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der overføres et samlet rådighedsbeløb til anlæg på i alt 14,1 mio. kr. til 2020, som finansieres af kassen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Anlægsbevillinger adskiller sig fra driftsbevillinger ved at projekterne kan strække sig over flere budgetår, og ved at ikke afholdte anlægsmidler skal overføres fra et budgetår til det næste ved politisk beslutning.

  Overførsler på anlæg er således udtryk for midler der skal anvendes til politisk igangsatte projekter.

  De ikke afholdte anlægsmidler vedrører planlagte projekter som enten ikke er igangsat, afsluttet eller afregnet.

  Det korrigerede budget 2019 udgør 79,6 mio. kr. og heraf er der forbrug 65,0 mio. kr., som især kan henføres til

  · Kommunal svømmehal, 27,3 mio. kr.

  · Ny vejbelysning ESCO finansieret, 7,6 mio. kr.

  · Udearealer på skolerne, 6,9 mio. kr.

  · Modernisering af Hollænderhallen, 3,1 mio. kr.

  · Kommunal tandklinik 2,9 mio. kr.

  · Genopretning af skoler, 2,7 mio. kr.

  Der søges om overførsel af 14,1 mio. kr. til 2020, mens de resterende 0,6 mio. kr. tilføres kassen.

  De væsentligste overførsler fra 2019 til 2020 er følgende: 

  · Projekt kystbeskyttelse, 2,8 mio. kr.

  · Digitaliseringspuljen, 1,8 mio. kr.

  · LED belysning i kommunens bygninger, 1,6 mio. kr.

  · Ny vejbelysning ESCO finansiering, 1,2 mio. kr.

  · Kommunal tandklinik, 1,0 mio. kr.

  Bilag 1 viser regnskabsresultaterne på enkelte anlægsprojekter i 2019 samt en specifikation af overførslerne til 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Overførslen sker ved meddelelse af en tillægsbevilling til anlæg i 2020 på 14,1 kr. som tages af kassen. Beløbet tilgik kassen i 2019. Den samlede påvirkning af kassen er således 0 kr. set over de to år.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 12. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2020.

  Bilag

 • 9
  Forslag fra Liste T - Engparkens helhedsplan
  Sagsid.: 20/542

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2020

  Godkendt. 

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har den 5. februar 2020 bedt om at følgende forslag (vedrørende Engparkens helhedsplan) sættes på dagsordenen i By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  ”Liste T ønsker også en udvalgsbehandling/belysning af sagen på førstkommende BEPU-møde. Vi mener ikke, at der foreligger en gennemskuelig og relevant proces – særligt ikke i forhold til arkitekturen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2020.

 • 10
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 3. marts 2020

  Kenneth Gøtterup (C) spurgte til parkering og nyt grus langs Prins Knuds Dæmning.

  Morten Dreyer (O) spurgte til byggesag.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).