Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 5. maj 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Forslag fra Ebbe Kyrø (T) om at hæve punkt 11 til et beslutningspunkt.

For stemte: 6 (A+O+V+T)
Imod stemte: 1 (C)
Undlod at stemme:

Faldet.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Valg af formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget
  Sagsid.: 17/4084

  RESUMÉ:

  Der skal vælges en formand, som følge af politisk aftale.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der vælges en formand for BEPU.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2020

  Morten Dreyer (O) indstilles som formand og Ole Hansen (A) som næstformand.

  For stemte:

  6 (A+O+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Godkendt at Morten Dreyer (O) vælges som formand og Ole Hansen (A) som næstformand.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som følge af politisk aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Tværpolitisk Forening og Venstre skal der vælges en ny formand for BEPU.

  Ifølge aftalen indstiller A, O, T og V Morten Dreyer (O) som formand.

  Ved konstitueringen i udvalget i 2018, blev der også valgt en næstformand, men dette er ikke et krav.

  Valget ledes af næstformanden. Dermed er det Morten Dreyer (O), der leder valget.

  Ny formand leder herefter valget af næstformand, hvis en næstformand ønskes.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens § 22.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2020.

 • 2
  1. budgetopfølgning 2020 på BEPU’s område
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på BEPU’s område blevet gennemgået og der forventes samlet set budgetoverholdelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på BFPU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet set budgetoverholdelse.

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning

  Ingen, der forventes forsat budgetoverholdelse for såvel Renovation (sektor 1) som Plan & Teknik (sektor 2)

  En mere detaljeret oversigt budget og forbrug år til dato for de to områder er vedlagt i bilag 1

  Budgetopfølgningen er udarbejdet samtidig med, at administrationen har udarbejdet reduktionsforslag vedr. budget 2020 og efterfølgende år. Dette betyder, at det ikke har været muligt, at udarbejde aktivitetstal i forbindelse med opfølgningen.

  Opfølgningen er også udarbejdet under, mens vi er i Corona-beredskab. Som følge heraf er usikkerheden i vurdering af de forventede udgifter og indtægter for året markant større end normalt, og de økonomiske merudgifter pga. af Coronasituationen, som fx øgede udgifter til medarbejdere på dagtilbudsområdet og skoleområdet, øgede udgifter til værnemidler, øgede udgifter til beskæftigelsesområdet og forventet krav om større betaling til Movia, er ikke medregnet i denne opfølgning.

  Som bilag 2 er vedlagt månedsopfølgning efter marts 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forvaltningen vil på grundlag af beslutning i Kommunalbestyrelsen omkring genvurderingen budget 2020, fremlægge en samlet sag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forhold til en revision af budget 2020, således, at de budgetansvarlige i 2. halvår af 2020 har et grundlag for deres aktiviteter. Sagen forventes fremlagt på maj måderne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 3
  Vedtagelse af kommuneplanstrategi 2019
  Sagsid.: 19/4178

  RESUMÉ:

  Forslag til ”kommuneplanstrategi 2019 – Dragør på landkortet” – med tilhørende ”Agenda 21 Strategi” har været i offentlig høring og indstilles til vedtagelse uden væsentlige ændringer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  forslag til kommuneplanstrategi 2019 med tilhørende bæredygtighedsstrategi vedtages endeligt, offentliggøres og kommunikeres til berørte myndigheder.

  2.

  at

  forslag og bemærkninger i høringssvarene indgår i det videre arbejde med revision af kommuneplanen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2020

  Ad 1

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2 med tillægsforslag fra C.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Tillægsforslag fra C:

  At der forelægges en sag om mulighederne for byggeri i randområderne omkring St. Magleby, samt om mulighed for byfortætning med grundstørrelser af 600 m2.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31-03-2020

  Sagen udsættes til næste møde med henvisning til igangværende økonomiforhandlinger.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 20. juni 2019, at sende et forslag til kommuneplanstrategi 2019 med tilhørende bæredygtigheds-strategi i offentlig høring i 8 uger. Forslag til Kommuneplanstrategi 2019 har været i høring fra den 5. august 2019 og frem til den 30. september 2019. Sagen har pga. af prioritering af andre plansager ikke været forelagt BEPU tidligere.

  I høringsperioden er der modtaget 8 høringssvar – bilag 2. Høringsvarerne omfatter både overordnede kommentarer og konkrete forslag, som rettere bør indgå i revisionen af kommuneplanen eller i konkrete projekter og planer. Generelt har der været opbakning til de emner, som planstrategien sætter fokus på. Høringen giver ikke anledning til ændringer i den endelige kommuneplanstrategi – bilag 1.

  Endvidere er der gennemført borgerinddragelse om to af planstrategiens temaer: ”Den klimarobuste kystkommune” og ”Den nære boligkvalitet”.  Opsamlingen fra borgerinddragelsen kan læses i bilag 3 og bilag 4.

  Kommuneplanstrategien, høringssvarerne og resultaterne af borgermøderne vil indgå i den videre arbejde med revision af kommuneplanen.

  Udarbejdelse og vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2021 vil finde sted i 2020-2021 i overensstemmelse med reglerne i planloven.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens §23a og §33a.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslag til kommuneplanstrategi 2019 og bæredygtighedsstrategi har været i offentlig høring i 8 uger - fra den 5. august 2019 og frem til den 30. september 2019, jf. planlovens § 23a stk. 5.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommuneplanstrategien vil være det overordnede pejlemærke ved udarbejdelse af kommuneplanrevision 2021 som netop pågår.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhvervs- og Planudvalget den 31. marts 2020.

  By- Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 4
  Formandsbeslutning - afhentning af affald fra kl 5 på hverdage, Dragør Genbrugsplads
  Sagsid.: 20/1278

  RESUMÉ:

  Der er truffet en formandsbeslutning, som betyder at ARC kan afhente affald på Dragør Genbrugsplads fra kl 5:00 på hverdage frem til den 1. maj 2020, samt at den midlertidige tilladelse kan forlænges yderligere under den igangværende Corona-situation

  INDSTILLING:

  Forvaltningen Indstiller,

  1. at Dragør Kommune ikke har bemærkninger til, at Tårnby Kommune meddeler dispensation til at ARC vognmænd kan afhente og tømme containere midlertidigt på Dragør genbrugsplads, på hverdage fra kl 5:00 frem til den 1. maj.

  2. At Tårnby Kommune bemyndiges til at meddele en yderligere forlængelse af tilladelsen/dispensationen til tømning fra kl. 5:00, hvis situationen med Corona forudsætter dette.

  På grund af sagens hastende karakter har formanden tiltrådt sagen den 17. april 2020 for så vidt angår punkt 1.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2020

  Ad 1 + 2

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Grundet Corona-situationen har alle genbrugspladser været lukket for private, men er blevet genåbnet. For at kunne overholde myndighedernes sikkerhedsforanstaltninger om bl.a. maksimalt 10 borgere på pladsen af gangen, har ARC søgt om at kunne afhente affald og containere tidligere end fastsat i gældende miljøgodkendelse.

  De har ansøgt om at kunne afhente affald og containere fra kl 5:00 på hverdage, foreløbigt frem til 1. maj, men med mulighed for forlængelse, hvis situationen med Corona og adgangsbegrænsninger opretholdes. 

  ARC vurderer, at adgangsbegrænsningen giver udfordringer med at få afviklet besøg af borgere og erhverv med samtidig plads til lastbiler, der henter affald fra genbrugspladsen. ARC vurderer, at behovet er op til 10 afhentninger pr. dag.

  ARC søger derfor om dispensation fra gældende miljøgodkendelse frem til den 1. maj 2020, mhp at få mulighed for at hente affald og containere på Dragør genbrugsplads fra kl 5 om morgenen på hverdage, og dermed for overholdelse af støjvilkårene i den ansøgte periode.

  Da Corona-situtionen og adgangsbegrænsningerne til genbrugspladsen kan strække sig længere end til 1. maj anbefales, at det delegeres til Tårnby Kommune, at kunne forlænge perioden for dispensationen yderligere, hvis det skønnes nødvendigt på grund af Corona-situationen.

  Godkendelse af genbrugspladsen er delegeret til Tårnby Kommune jf lov om det forpligtigende samarbejde. Det er således Tårnby Kommune, der skal meddele dispensationen, og Dragør Kommune der opstiller retningslinjerne for sagsbehandlingen.

  Da sagen kræver hurtig stillingtagen, har udvalgsformanden for By- Erhverv- og Planudvalget truffet formandsbeslutning om punkt 1 i indstillingen efter høring hos udvalgets medlemmer. I henhold til styrelsesloven skal formandsbeslutningen efterfølgende behandles på førstkommende møde i udvalget.

  LOVE/REGLER:

  Der er tale om en dispensation fra gældende miljøgodkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Tårnby Kommune skal udarbejde dispensationen, og der skal gennemføres høring i henhold til miljøloven regler

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkning

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2020.

 • 5
  Det forpligtigende samarbejde - bestilling 2021
  Sagsid.: 20/1237

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på miljø- og naturområdet. Der skal derfor senest med budgettet for 2021 tages stilling til om der skal ændres på bestillingen for 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke foretages ændringer på bestillingen på miljø og naturområdet – delaftale 3.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2020

  Godkendt.

  Udvalget anmoder administrationen om at drøfte sammenhængen mellem bestilling og årsrapport med Tårnby.

  SAGSFREMSTILLING:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på miljø- og naturområdet. Driftsopgaver varetager Dragør Kommune.

  Aftalen omfatter bl.a. følgende opgaver på miljøområdet:

  · Affalds-, vand- og spildevandsplanlægning

  · Tilsyn og godkendelse af virksomheder, vandkvalitet, spildevand, badevand, jordflytning, forurening

  · Bekæmpelse af forurening, myndighedsmæssig bistand mv

  · VVM

  · Rotter, klage- og ulempesager

  På naturområdet omfatter aftalen bl.a.:

  · Forvaltning af fredede- og naturbeskyttede områder

  · Udarbejdelse og forvaltning af plejeplaner

  · Naturgenopretning og naturprojekter

  · Tilsyn

  · Information og vejledning

  Tårnby Kommune udarbejder årligt en beretning over indsatsen på miljø- og naturområdet. Årsberetningen fra 2019 er ikke modtaget endnu, men forventes modtaget senest 1. maj. Herefter vil den komme på møde i BEPU’.

  Tårnby Kommune har foretaget lovpligtig indberetning om tilsyn til Miljøstyrelsen, og det fremgår, at Dragør Kommune overholder de lovpligtige krav for tilsyn.

  Større ændringer i serviceniveauet skal afklares senest i maj måned for det kommende år. Herefter vil Tårnby Kommune udarbejde en økonomisk beregning af ændringen, som kan indgå i budgetlægningen for 2021.

  Det kan videre oplyses, at der sker en jævnlig prioritering af opgaverne inden for det aftalte budget, således at Dragør Kommune til stadighed kan leve op til de krav der er til den kommunale myndighedsbehandling på miljø- og naturområdet.

  Administrationen foreslår, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budget, da der ikke er budget til at udvide samarbejdet, og ressourcen svarer til, at vi alene kan honorere de lovpligtige opgaver.

  LOVE/REGLER:

  Det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgettet for delaftale 3 er på i alt ca. 1.7 mio. 2020.

  Beløbet svarer til ca. 2,5 årsværk og ressourcen har været uændret gennem tiden.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Delaftalen tager udgangspunkt i den gældende kommuneplan i form af miljøpolitik samt mål og retningslinjer for naturbeskyttelse.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2020.

 • 6
  Omlægning af Nordre Væl efter høringsfase
  Sagsid.: 19/4946

  RESUMÉ:

  Administrationens forslag til plan for omlægning af Nordre Væl har været i høring. Høringen har givet anledning til mindre justeringer og præciseringer af planen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at planens forslag til udseende og placering af toilet godkendes,

  2. at planens øvrige omlægninger godkendes med administrationens justeringer/præciseringer, som angivet i afsnittet Kommunikation/høring,

  3. at beslutning om anlægsfrigivelse til toiletbygning, iværksættelse af indkøb af denne samt opsætning af denne afventer den igangværende budgetrevisionsproces,

  4. at øvrige ændringer iværksættes af kommunens Vej- og Gartnerafdeling, når covid-19 situationen tillader det og prioriteret i forhold til afdelingens øvrige opgavevaretagelse.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2020

  Ad 1+2+4

  Godkendt.

  Ad 3

  Afventer godkendelse af budget 2021.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har udarbejdet en plan for omlægning af Nordre Væl, jf. vedlagte bilag 1. Baggrunden er dels, at der i forbindelse med vedtagelse af budget 2020 er besluttet at etablere nye permanente toiletforhold ved Nordre Væl i 2020. Og dels modtagne klager over ulovlig parkering på Nordre Væl, dels konstaterede vilkårlige cykelhenstillinger ved busstoppet og dels et ønske om at åbne den nordlige del af pladsen mere op for publikum.

  Forslaget til plan for omlægning af Nordre Væl blev forelagt By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. januar 2020, hvor planen blev godkendt, idet dog forslaget til toilet og placering skulle sendes i høring forinden udvalgets endelige stillingtagen. Forslaget har nu været i høring. Nærmere om høringssvar kan ses under afsnittet Kommunikation/høring samt i bilagene 2 og 3.

  På baggrund af høringssvarene foreslår administrationen planen for omlægning af Nordre Væl godkendt inklusiv udseende og placering af toiletbygningen. Dog med justeringer og præciseringer i planen, som det fremgår i afsnittet Kommunikation/høring og bemærkninger i bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 540.000 kr. til etablering af permanente toiletforhold ved Nordre Væl er afsat i oprindeligt anlægsbudget 2020, men er omfattet af igangværende revision af budget 2020 og afventer beslutning herom.

  Administrationens øvrige forslag til omlægning på Nordre Væl er forudsat afholdt inden for Vej- og Gartnerafdelingens driftsbudget 2020. Ressourceforbruget til tilretninger på Nordre Væl inklusiv opsætning af øvrigt byudstyr kan håndteres af Vej- og Gartnerafdelingen i 2020 prioriteret i forhold til afdelingens øvrige opgavevaretagelse, dog afhængig af covid-19 situationen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationens forslag til omlægning af Nordre Væl har været i høring hos følgende parter:

  Dragør Bevaringsnævn, Beboerforeningen for Dragør gamle by, Ældrerådet, Handicaprådet, de nuværende stadeholdere på pladsen, Turistrådet, Dragør Erhverv, Gadelauget samt de 2 beboere umiddelbart nord for Nordre Væl.

  Der er indkommet høringssvar fra 5 af disse samt yderligere et fra en interesseret borger i byen. Oversigt over høringssvar med tilhørende bemærkninger kan ses i bilag 2, og de enkelte høringssvar fremgår af bilag 3.

  Sammenfattende kan siges følgende om høringssvar i forhold til placering af toiletplacering.

  5 af 6 høringssvar er positive over for den foreslåede placering af toilet. Det sidste høringssvar anser et toilet for unødvendigt og anbefaler det placeret et andet sted om nødvendigt.

  Sammenfattende kan siges følgende om høringssvar i forhold til udseende af toiletplacering.

  5 af 6 høringssvar forholder sig ikke specifikt til udseendet af toiletbygningen. Det sjette høringssvar mener, at en kvadratisk bygning med pyramidetag er fremmed i bybilledet.

  Høringssvarene har i øvrigt givet administrationen anledning til nedenstående mindre justeringer og præciseringer af planen samt bemærkninger i bilag 2:

  - Adgangsstien er tiltænkt i form af den nuværende asfaltbelægning. To høringssvar foreslår brostensbelægninger indført. Brostensbelægning er ikke indeholdt i planen og vil medføre behov for et øget anlægsbudget.

  - Belægningen ved cykelstativerne er tiltænkt udført i sædvanlige belægningssten, og hverken som græsareal eller brolagte arealer, jf. i øvrigt ovenstående om økonomi ved brolægning.

  - Etablering af en aftagelig stele ved adgangen til pladsen er i et svar foreslået udeladt. Administrationen vil følge dette og undlade etablering af en stele i en prøveperiode og se, om de øvrige steler er tilstrækkelige til at undgå de ulovlige parkeringer med biler. Administrationen vil nærmere vurdere, hvor den aftagelige stele skal udelades i forhold til pladsens brug.

  - For diskret at markere aksen gående mellem flagstangen, vandkunsten og det frie kig kan der etableres en linje bestående af trædesten i græsset hen til flagstangen. En fortsættelse heraf i brostensbelægningen til vandkunsten og evt. videre som foreslået i et høringssvar kan dog ikke indeholdes i planen på grund af økonomien, men kan indgå i en fremtidig videreførelse af planen. Det vil medføre behov for en anlægsbevilling.

  - Toiletbygningen indeholder to toiletter, heraf et handicaptoilet. Såfremt der er niveauspring efter toiletbygningens etablering vil dette blive udjævnet i belægningerne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2020.

  Bilag

 • 7
  Ansøgning om dispensation til ny butik - Søndre Røsevej 1 - tilpasset projekt
  Sagsid.: 20/277

  RESUMÉ:

  Sagen har tidligere været forelagt BEPU den 31. marts 2020, og projektet er tilpasses på denne baggrund. Der er foretaget en naboorientering af det reviderede projekt.

  Der skal tages stilling til, om der skal meddeles dispensation til supplerende overskridelse af byggefeltet anført på kortbilag i Byplanvedtægt 4 for Super Brugsen på Søndre Røssevej 1.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles dispensation til den ansøgte overskridelse af byggefeltet til etablering af den nye butik til Super Brugsen på Søndre Røssevej 1.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2020

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhverv- og Planudvalget har på mødet den 31. marts 2020 besluttet, at sende ansøgningen om dispensation til overskridelse af byggefeltet i naboorientering. Herudover blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med en afskærmning af varegården, som eksisterende varegård.

  Projektet er nærmere beskrevet i udvalgssagen til mødet den 31. Marts 2020, punkt 8.

  Udvalgets drøftelser på mødet, om afvikling af de trafikale forhold fra den fremtidige butik, skal etableres som en fælles ind/udkørsel eller med en separat ind- og udkørsel (svarende til eksisterende forhold). Ansøger har på denne baggrund, valgt at arbejde videre med separate ind- og udkørsel svarende til eksisterende forhold, som i dag. Ændringen giver 2 færre parkeringspladser end ved en fælles ind-og udkørsel, men ændringen skønnes at give en væsentlig bedre trafikafvikling, og skønnes derfor at give en bedre samlede løsning.

  Projektet, som ses i bilag 1-4, med separat ind- og udkørsel har været sendt i naboorientering hos Strandparkens bestyrelse, de nærmeste beboere i Strandparken samt hos beboerne som bor på modsatte side af Krudttårnsvej over for butikken.

  Der er i forbindelse med naboorienteringen modtaget 1 bemærkning, og deres svar fremgår af bilag 5. Det modtaget svar vedrører ikke placering af byggeriet. Det modtaget svar omhandler placering af varegården, som efterfølgende vil blive vendt med ansøger.

  Det kan konstateres, at den modtaget bemærkning ikke vedrører spørgsmålet om butikkens størrelse i forhold til byggefeltet, men nærmere omhandler varegården, som ikke er overdækket. Der er således ikke modtaget bemærkninger vedrørende overskridelse af byggefeltet, og dermed spørgsmålet om den konkrete dispensation. Forvaltningen indstiller derfor, at der meddeles dispensation til overskridelse af byggefeltet vist på kortbilaget i byplanvedtægt 4.

  De modtagne bemærkninger vil Forvaltningen videresende til ansøger.

  Når der er taget stilling til dispensationsansøgningen, vil der blive arbejdet videre med den konkret byggesagsbehandling med henblik på udarbejdet af en byggetilladelse til projektet.

  LOVE/REGLER:

  Ejendommen er planmæssigt omfattet af Byplanvedtægt nr. 4. 

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen har været sendt i naboorientering vedrørende overskridelse af byggefeltet vist på kortbilaget i Byplanvedtægt nr. 4.

  Sagen er sendt i naboorientering i forhold til planlovens § 19 og 20.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2020.

  Bilag

 • 8
  Status for planopgaver
  Sagsid.: 18/3939

  RESUMÉ:

  Status og prioritering af kommune- og lokalplanlægning samt øvrige planopgaver fremlægges til efterretning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at status og prioritering af kommune- og lokalplaner tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På bagrund af By-, Erhvervs og Planudvalgets ønske om at blive orienteret om status over rekvirerede planer og planarbejdet vedlægges bilag 1 med en oversigt og status over verserende og kommende planarbejde.

  Bilag 1 viser planlægningsopgaver inddelt i planer under udarbejdelse, bestilte planer i kø og endnu ikke igangsatte planer. Kategorierne omfatter både kommune- og lokalplanlægning.

  Overholdelsen af de planagte udvalgsbehandlinger vist i bilaget forudsætter at medarbejderressourcen ikke bruger mere end 40% af tiden til at håndtere øvrige planopgaver, jf. pkt. D-R i bilaget.

  Kommuneplanlægning

  Kommuneplanen er den oversigtlig og afgørende plan for hele kommunens arealanvendelse. Kommuneplanlægning er en 4-årig fortløbende proces som indledes med vedtagelsen af en kommuneplanstrategi inden udgangen af den 1. halvdel af den kommunale valgperiode. Kommuneplanstrategien er et politisk beslutningsdokument, som definerer hvordan den efterfølge revision af kommuneplanen skal være. Revisionen af kommuneplanen må ikke indledes uden en endelig vedtaget kommuneplanstrategi.

  Kommuneplanstrategien har været i høring og afventer en forsinket vedtagelsesbeslutning i Kommunalbestyrelsen i maj 2020.

  Administrationen er allerede i gang med at forberede opstarten af revisionsarbejdet med forventning om at et forslag til kommuneplanen vil blive vedtaget inden udgangen af 2021.

  Lokalplanlægning

  I indeværende kvartal forventer administrationen at koncentrere lokalplanarbejdet omkring færdiggørelsen af forslag til lokalplan 76 - Dragør Badehotel samt forberedelsen af kommunalbestyrelsens beslutning om placering af en tennishal i Hollænderhalsområdet, herunder indholdet i Helhedsplanen for Hollænderhalsområdet.

  I 3. kvartal 2020 forventer administrationen at kunne fremsætte forslaget til lokalplan 79 - Temalokalplan for tagterrasser i villakvarterer til endelige vedtagelse

  I 4. kvartal 2020 forventer administrationen at kunne fremsætte et forslag til lokalplan for en Dagligvarebutik på Kirkevej 137 (Lidl).

  Administrationen forventer at starte 2021 med en genfremsættelse af forslag til lokalplan 78 for Madsens Krog og igangsættelse af lokalplanlægningen for en dyrepark og besøgsgård ved Ndr. Dragørvej og en lovliggørelse af terrænreguleringen på ejendommen.

  Øvrige planarbejde

  Som det fremgår af bilag 1, er der en overbelastning af opgaver med en oplevelse af nogenlunde balance mellem tilgangen og afgang af opgaverne. Overbelastningen er vedvarende og kræver en løbende prioritering af opgaverne.

  LOVE/REGLER:

  Udarbejdelse af kommune- og lokalplaner samt administration af gældende planer sker iht. planloven i samspil med beslægtede lovgivning på teknik og miljøområdet: miljøvurderingslov, byggelov, bygningsfredningslov, naturbeskyttelseslov, mv.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2020.

  Bilag

 • 9
  Meddelelse - Covid-19´s betydning for konkurrenceforløbet ’Dragør som Klimarobust Kystkommune’
  Sagsid.: 18/2957

  RESUMÉ:

  Grundet Covid-19 udskydes konkurrencen om Dragør som ´Klimarobust Kystkommune´ samt den efterfølgende udviklingsplan med dispositionsforslag. Se ny tidsplan i bilag.

  Kommunalbestyrelsen har senest i februar 2020 godkendt rådgiverteams og konkurrenceprogram for konkurrencen om Dragør som ´Klimarobust Kystkommune´. Konkurrencen blev herefter startet op i marts 2020 i alternativ form gennem digitalt opstartsmøde, videoer og rundvisninger i små grupper

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Covid-19 og retningslinjer for sikkerhed kommer til at præge konkurrenceforløbet ’Dragør som Klimarobust Kystkommune´. Årsagen er, at møder og workshops mellem forskellige fagligheder, bedømmelsesudvalg, borgerrepræsentanter og eksperter er del af projektets udvikling, kvalitet og forankring.

  Samtidig med Covid-19 skal andre hensyn varetages som fx understøttelse af det lokale engagement og ejerskab, den samlede kvalitet i projektet, hensynet til samarbejdspartnere fx partnerskabet ’ Byerne og det stigende havvand’ og endelig projektets bidrag til aktivitetsniveauet generelt. Der vil derfor muligvis blive afprøvet nye digitale metoder til inddragelse, såfremt de skønnes at kunne understøtte de samlede hensyn.

  Den ny tidsplan er med forbehold for ændringer, da projektet skal kunne gennemføres indenfor gældende retningslinjer.

  Første workshop 9. juni – ikke 21. april

  Den første wokshops planlægges afholdt 9. juni i stedet for 21. april og der arbejdes pt. på to scenarier for gennemførsel.

  Kommende politiske beslutninger

  De politiske beslutninger i den ny tidsplan er følgende:

  December 2020: Godkendelse af konkurrenceresultat i BEPU, ØU og KB
  Ultimo august 2021: Genkendelse af udviklingsplan/dispositionsforslag i BEPU, ØU og KB.

  Derudover er der politisk repræsentation fra hvert parti i bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalg mødes i juni, august, september (2x) og oktober 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Tidsforskydningen vurderes umiddelbart ikke have ressourcemæssig betydning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Den ny tidsplan vil blive offentliggjort.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2020.

  Bilag

 • 10
  Meddelelse - Fornyet status på busdriften
  Sagsid.: 19/4883

  RESUMÉ:

  Efter By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 3. december 2019 var det forventningen, at Movia til april 2020 kunne fremkomme med fornyet status på busdriften i Dragør Kommune efter de første erfaringer med ændringerne efter åbningen af Nyt Bynet 2019. Covid-19 (corona virus) situationen har ændret dette.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2020

  Til efterretning.

  Administrationen varslede om potentielle merudgifter i forbindelse med Corona.

  SAGSFREMSTILLING:

  Efter By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 3. december 2019 var det forventningen, at Movia til april 2020 kunne fremkomme med fornyet status på busdriften i Dragør Kommune efter de første erfaringer med ændringerne efter åbningen af Nyt Bynet 2019. Covid-19 situationen har ændret dette.

  Intentionen var, at Movia skulle fremkomme med notat herom til behandling på By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde i april. Dette er blevet umuliggjort af den opståede situation med covid-19.

  Indtil covid-19 situationen opstod, havde Movia fulgt busdriften efter Nyt Bynet tæt. De foreløbige meldinger var, at driften efter tilretning af regi-onallinjen 250S med en mere robust køreplan er forbedret. De oprindelige udfordringer på linje 33 er overstået efter genåbningen af Konge-lundsvej/Skovvej, imens linje 35 grundlæggende har kørt fint hele tiden.

  I forbindelse med covid-19 situationen og myndighedernes anbefalinger om i mindst muligt omfang at benytte den kollektive trafik, især i myldretiderne, er passagertrykket taget meget af. Derfor er der pr. mandag den 30. marts indført lørdagsdrift på alle hverdage på blandt andet de 3 linjer i Dragør Kommune. Lørdags- og søndagsdrift er uændret.

  Senest har Movia pr 1. april 2020 udvidet tidsrummet for brug af Flextur, så man allerede kan bestille en flextur fra kl. 4 om morgenen mod normalt fra kl. 6. Dette for at afhjælpe problemer for nogle brugere af den kollektive trafik, der er kommet i klemme som følge af lørdags- køreplaner for bus og lokaltog.

  Med statsministerens seneste udmelding forventer Movia at skulle forberede en genoptagelse af hverdagsbetjeningen. Det vil kræve 5 hverdages varsel af hensyn til operatørernes mulige planlægning.

  LOVE/REGLER:

  Lov om trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Movia er i regi af Transportselskaberne i Danmark (TiD) i tæt dialog med KL, Danske Regioner og Transportministeriet om afklaring af de økonomiske konsekvenser af den aktuelle situation. Heri indgår blandt andet afklaring af, i hvilket omfang operatører og vognmænd er omfattet af de økonomiske hjælpepakker.

  Den største økonomiske ændring er de markant faldende indtægter som følge af det store fald i antal passagerer. De forventede modgående besparelser ved at reducere driften kan ikke opveje dette indtægtstab. Der kan dog komme ekstra besparelser i det omfang, at aftaler med operatørerne om kompensationer fra statslige støtteordninger vil reducere betalingerne til Movia.

  Der kommer samtidig en række ekstra omkostninger bl.a. til indsættelse af ekstra kapacitet for at sikre afstand ml. passagerne, ekstra indvendig rengøring af busser, flexbiler og chaufførlokaler mv. Særligt for flextrafik gælder, at der er en besparelse pga. det store fald i antal ture. Omvendt bliver det dyrere pr. tur, da kørsel udføres som solo-kørsel. Flex garantivogne skal endvidere betales, uanset om de benyttes eller ej.

  Movia har for nærværende ikke mulighed for at opgøre fordelingen af det estimerede tab mellem kommuner og regioner.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2020.

 • 11
  Meddelelse - Vedligeholdelse af kommunens bygninger - Rammeudbud
  Sagsid.: 20/1194

  RESUMÉ:

  Sagen handler om gen-udbud af rammeaftale for drift og vedligeholdelses af kommunens bygninger i perioden 2021-2025.

  Større opgaver vil fortsat i videst mulig omfang blive udbudt separat.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2020

  Til efterretning.

  De tidligere sagsakter fremsendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har den 26. januar 2017 godkendt tildelingen af opgaven med drift og vedligehold af kommunens bygninger og institutioner til Jens Christophersen A/S. Hovedparten af Jens Christophersen A/S underentreprenører er lokale håndværker.

  I perioden fra marts 2017 og til nu har Jens Christoffersen A/S udført ca. 1900 opgaver for Dragør Kommune under rammeaftalen. Størstedelen af opgaverne er enten akutarbejder eller planlagt vedligehold såsom filterskift på ventilationsanlæg, rensning af tagrender, udskiftning af vinduer, reparationer af tekniske anlæg mm.

  I samme periode har administrationen i videst muligt omfang udbudt opgaver med et budget på over 100.000 kr. f.eks. Renovering af Hollænderhallen i 3 etaper, udskiftning af køkken i Nordstrandens vuggestue, gæstetoiletter på havnen, renovering af Daghjemmet på Enggården mm.

  Denne kontrakt udløber ved udgangen af februar 2021 og kan ikke forlænges yderligere i henhold til udbudsloven. Administrationen har derfor indledt udarbejdelse af et nyt rammeudbud for drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger.

  Rammeudbuddet vil blive gennemført i henhold til udbudslovens regler.

  Udbuddet udføres med annoncering, prækvalifikation, forhandling samt licitation.

  Det er administrationens vurdering at en udbudsproces, med størst mulig involvering af de bydende, kan gennemføres på 6 til 8 måneder, fra igangsætning til opstart af entreprisen. Ideen er at sikre at blandt andet de lokale leverandøre har mulighed for at deltage i udbudsprocessen.

  Administrationen vil i videst mulig omfang forsøge at inkludere bl.a. lokale entreprenører, inden for lovgivningens rammer.

  Det forventes, at sagen skal behandles politisk i december 2020.

  LOVE/REGLER:

  Håndværksydelser for den offentlige sektorer skal udbydes i henhold til udbudsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udbuddet finansernes inden for eksisterende driftsbudget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalg den 5. maj 2020.

 • 12
  Forslag fra O - Lokalplan optimering
  Sagsid.: 20/1290

  RESUMÉ:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  INDSTILLING:

  Morten Dreyer (O) har i mail af 5. april 2020 bedt om at få følgende på dagsorden:

  ”At der på hvert kommende udvalgsmøde fremlægges en ny lokalplan klar til høringsudsendelse. Rækkefølgen af lokalplaner afgøres af hvilke muligheder, som forvaltningen besidder”.

  Begrundelse: ”På marts 2020-mødet i BEPU fik udvalget en opremsning af ca. 20 lokalplaner som pt er i produktion.

  Ved den forslåede kadence vil vi kunne være næsten færdig med lokalplanerne inden næste valg.

  Hvis vi da ser bort fra den nye Kommuneplan, eventuel kommende nye forslag til lokalplaner, samt den revision af ældre forælde planer, som et enigt byråd vedtog for 5 år siden”.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2020

  Bortfalder.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2020.

 • 13
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 5. maj 2020

  Ebbe Kyrø (T) spurgte til pladsen foran sejlklubben og til mulighed for mere plads til udeservering.

  Helle Barth (V) spurgte til cykelparkering på Kongevejen.

  Kenneth Gøtterup (C) spurgte til Café Espersen.

  Annette Nyvang (T) spurgte til A.P. Møllers Allé.