Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 2. juni 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Punkt nr. 10 på dagsordenen bliver erstatttet af punkt nr. 1 på tillægsdagsordenen.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Det forpligtigende samarbejde - årsrapport 2019 for miljø og natur
  Sagsid.: 20/1612

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Hvert år fremsender Tårnby Kommune en årsrapport til Dragør Kommune.

  Det fremgår af årsrapporten, at kommunens tilsynsforpligtigelser er overholdt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at afrapporteringen for 2019 tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2020

  Ændringsforslag fra AOTV.

  At afrapportering fremadrettet er både kvantitativ og kvalitativ, samt redegør for fremtidsudsigter på kort og lang sigt.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  By- Erhverv- og Planudvalget besluttede på sidste møde uændret bestilling bestillingen hos Tårnby Kommune for 2021 på området for natur og miljø.

  Dragør Kommune og Tårnby Kommune har indgået et forpligtende samarbejde i henhold til lov om forpligtende samarbejde. I det forpligtende samarbejde er der indgået syv delaftaler. Delaftale 2 – 6 har været gældende siden 1. januar 2017. Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011. Tårnby Kommune er udførende på alle rådgivnings- og myndighedsopgaver, som beskrevet i delaftalerne om det forpligtende samarbejde. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelse.

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på miljø- og naturområdet. Driftsopgaver varetager Dragør Kommune.

  Aftalen omfatter bl.a. følgende opgaver på miljøområdet:

  • Affalds-, vand- og spildevandsplanlægning
  • Tilsyn og godkendelse af virksomheder, vandkvalitet, spildevand, badevand, jordflytning, forurening
  • Bekæmpelse af forurening, myndighedsmæssig bistand mv
  • VVM
  • Rotter, klage- og ulempesager

  På naturområdet omfatter aftalen bl.a.:

  • Forvaltning af fredede- og naturbeskyttede områder
  • Udarbejdelse og forvaltning af plejeplaner
  • Naturgenopretning og naturprojekter
  • Tilsyn
  • Information og vejledning
  • Tårnby Kommune udarbejder årligt en beretning over indsatsen på miljø- og naturområdet. Årsberetningen fra 2019 er vedlagt i bilag 1.

  Større ændringer i serviceniveauet skal afklares senest i maj måned for det kommende år. Herefter vil Tårnby Kommune udarbejde en økonomisk beregning af ændringen, som kan indgå i budgetlægningen for 2019. Bestilling for 2021 blev behandlet på sidste møde i By- Erhverv- og Planudvalget

  Det kan videre oplyses, at der sker en jævnlig prioritering af opgaverne inden for det aftalte budget, således at Dragør Kommune til stadighed kan leve op til de krav der er til den kommunale myndighedsbehandling på miljø- og naturområdet.

  LOVE/REGLER:

  Det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgettet for delaftale 3 er på 1.6 mio. kr. i 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Delaftalernes årshjul:

  Marts måned:

  Tårnby Kommune orienterer Dragør Kommune på hvert delområde. Som led i regnskabsafviklingen udarbejdes evaluering på; Mål, leverancer, resultater og økonomi.

  Maj / juni:

  På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestillinger.

  Frem til juni:

  Dragør Kommune kan, som led i den interne budgetproces, tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, der er dækket af det forpligtende samarbejde.

  Tårnby Kommune udarbejder herefter forslag til den endelige økonomi for hver delaftale.

  Senest med udgangen af juni:

  Tårnby Kommune udarbejder en samlet økonomisk oversigt for hver delaftale for det kommende år og for overslagsårene.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Delaftalen tager udgangspunkt i den gældende kommuneplan i form af miljøpolitik samt mål og retningslinjer for naturbeskyttelse.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2020.

  Bilag

 • 2
  ARC - Lån til udvidelse af Dragør Genbrugsplads
  Sagsid.: 20/1534

  RESUMÉ:

  ARC bestyrelsen har besluttet at Dragør genbrugsplads skal udvides og der skal etableres nyt mandskabshus. Projektet skal finansieres ved lånoptag. Derfor har ARC fremsendt anmodning om godkendelse af lånoptag til ejerkommunerne, som skal godkende lånoptaget jf vedtægterne for ARC. ARC anmoder om at sagen behandles inden udgangen af juni måned. Lignende sag behandles i de øvrige ejerkommuner.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune godkender ARCs anmodning om lånoptag på i alt 14 mio. kr. til udvidelse af Dragør genbrugsplads.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  ARC har med brev af 20. april 2020 fremsendt anmodning om godkendelse af lånoptagelse til udvidelse af Dragør Genbrugsplads.

  Dragør Genbrugsplads har haft den nuværende størrelse og placering på Bachersmindevej 15 siden 2005. Mandskabsrummet er flyttet med fra en tidligere placering og er mere end 20 år gammelt. OKA-

  (Olie, Kemikalie Affald) og elektronikbygningerne er begge ca. 15 år gamle.

  Alle bygninger er nedslidte og utidssvarende (begyndende tæringer, lugtgener fra kloak, dårlige omklædnings- og badeforhold for personalet mm.). Derudover er elektronikbygning og mandskabsrum for

  små ift. nuværende aktiviteter. ARC har derfor indledt et projekt med henblik på at udarbejde beslutningsoplæg til etablering af nye tidssvarende faciliteter.

  Pladsforholdene på Dragør Genbrugsplads er trange med mange nye fraktioner og containere siden åbningen i 2005. Antal besøgende er også steget markant siden åbningen, og af ARCs 10 genbrugspladser er Dragør Genbrugsplads i dag den 4. største i forhold til antal besøgende.

  Der var således ca. 143.000 besøgende på pladsen i 2019. ARC har derfor et ønske om at udvide pladsen for at forbedre forholdene for borgerne bl.a. ved aflæsning og håndtering af haveaffald, opretholdelse

  af et sikkert og godt arbejdsmiljø for de ansatte samt fremtidssikring af pladsen i forhold til nye fraktioner og ordninger.

  Det fremgår af § 11, stk. 5 i ARCs vedtægt, at beslutning om optagelse af lån og anden gældsstiftelse kræver vedtagelse i samtlige interessenters kommunalbestyrelser. ARCs bestyrelse vedtog på mødet

  den 17. april 2020 at sende anmodningen om godkendelse af låneoptagelse til ejerkommunerne.

  ARC anmoder på den baggrund kommunalbestyrelserne/Borgerrepræsentationen om at godkende en låneramme på i alt 14 mio. kr. i løbende priser for ARCs optagelse af lån til finansiering af investeringer i

  en udvidelse af Dragør Genbrugsplads.

  ARCs ejerkommuner hæfter indbyrdes for de af interessentskabet indgåede forpligtelser efter folkeregistertallet pr. 1. januar det år, hvor forpligtelsen forfalder til betaling, for Københavns Kommune dog

  alene indbyggertallet i den i § 4, stk. 2 nævnte del af Københavns Kommune. Kommunernes indbyrdes hæftelse i henhold til opgørelse pr. 1. januar 2020 er som følger:

  Kommune

  København - ARC-opland

  Frederiksberg

  Dragør

  Tårnby

  Hvidovre

  Indbyggere 1.1.2020

  429.527

  104.305

  14.494

  42.989

  53.527

  Andel

  66,6%

  16,2%

  2,2%

  6,7%

  8,3%

  Fordeling af 14 mio. kr.

  9,3

  2,3

  0,3

  0,9

  1,2

  I alt

  644.842

  100,0%

  14.0


  ARC har bedt Bech-Bruun om at vurdere, hvorvidt optagelse af lån til det anførte formål vil belaste ejerkommunernes låneramme. Advokaten vurderer, at låneoptagelsen til finansiering af udvidelse af Dragør

  Genbrugsplads vil være omfattet af lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4, hvorfor lånoptagelsen ikke vil belaste ejerkommunernes låneramme.

  Bech-Bruuns notat vedlægges i bilag 1.

  ARC har været i dialog med ejerkommunernes embedsmænd om projektet.

  ARC anmoder om at kommunalbestyrelsernes/Borgerrepræsentationens om godkendelse af ARCs lånoptagelse foreligger senest ved udgangen af juni 2020.

  LOVE/REGLER:

  Vedtægt for ARC.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunerne hæfter solidarisk for lånet. Dragør Kommunes andel er på 0.3 mio. kr. Lånet vil ikke påvirke kommunens låneramme i øvrigt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Udvidelsen er i overensstemmelse med Dragør Kommunes affaldsplan.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2020.

  Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

  Kommunalbestyresen den 25. juni 2020.

  Bilag

 • 3
  ARC - Lån til indsamlingsfaciliteter på Parkstien
  Sagsid.: 20/1535

  RESUMÉ:

  Ejerkommunerne i ARC har i maj 2018 godkendt at ARC kan varetage indsamlingen af affald i Københavns Kommune i takt med at kontrakterne udløber. Etablering af indsamlingsfaciliteter på Parkstien samt ladeinfrastruktur skal finansieres ved lånoptag. Derfor har ARC fremsendt anmodning om godkendelse af lånoptag til ejerkommunerne, som skal godkende lånoptaget jf. vedtægten for ARC. ARC anmoder om at sagen behandles inden udgangen af juni måned. Lignende sag behandles i de øvrige ejerkommuner.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune godkender ARCs anmodning om lånoptag på i alt 130 mio. kr. til etablering af indsamlingsfaciliteter på Parkstien samt ladeinfrastruktur.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  ARC varetager i forlængelse af aftale mellem ejerkommunerne pr. 7. maj 2018 affaldsindsamlingen i Københavns Kommune. Kompetenceoverdragelsen af opgaven skete pr. 1. januar 2019.

  ARC hjemtager affaldsindsamlingen i takt med, at de nuværende kontrakter ophører. ARCs hjemtagelse planlægges bl.a. at ske ved etablering af indsamlingsfaciliteter på Parkstien i Valby.

  Som led i aftalen om kompetenceoverdragelse skal Københavns Kommune dække udgifterne til affaldsindsamlingen og derigennem også udgifter til anlægsprojektet. Det fremgår af aftalen pr. 3. oktober 2018, som vedlægges i bilag 1, at Københavns Kommunes betaling for ARCs varetagelse af opgaven fastsættes i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv-princippet, således at varetagelsen af opgaven er omkostningsneutral for ARC og de øvrige interessentkommuner.

  Det fremgår af § 11, stk. 5 i ARCs vedtægt, at beslutning om optagelse af lån og anden gældsstiftelse kræver vedtagelse i samtlige interessenters kommunalbestyrelser. ARCs bestyrelse vedtog på mødet

  den 17. april 2020 at sende anmodningen om godkendelse af låneoptagelse til ejerkommunerne.

  ARC anmoder på den baggrund kommunalbestyrelserne/Borgerrepræsentationen om at godkende en låneramme på i alt 130 mio. kr. i løbende priser for ARCs optagelse af lån til etablering af indsamlingsfaciliteter

  på Parkstien samt ladeinfrastruktur.

  ARCs ejerkommuner hæfter indbyrdes for de af interessentskabet indgåede forpligtelser efter folkeregistertallet pr. 1. januar det år, hvor forpligtelsen forfalder til betaling, for Københavns Kommune dog

  alene indbyggertallet i den i § 4, stk. 2 nævnte del af Københavns Kommune. Kommunernes indbyrdes hæftelse i henhold til opgørelse pr. 1. januar 2020 er som følger:

  Kommune

  København - ARC-opland

  Frederiksberg

  Dragør

  Tårnby

  Hvidovre

  Indbyggere 1.1.2020

  429.527

  104.305

  14.494

  42.989

  53.527

  Andel

  66,6%

  16,2%

  2,2%

  6,7%

  8,3%

  Fordeling af 130 mio. kr.

  86,6

  21,0

  2,9

  8,7

  10,8

  I alt

  644.842

  100,0%

  130.0

  ARC har bedt Bech-Bruun om at vurdere, hvorvidt optagelse af lån til det anførte formål vil belaste ejerkommunernes låneramme. Advokaten vurderer, at låneoptagelsen til finansiering af plads med garageanlæg

  til renovationsbiler og mandskabsfaciliteter til brug for affaldsindsamling i Københavns Kommune vil være omfattet af lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4, hvorfor lånoptagelsen ikke vil belaste Københavns

  Kommunes eller andre interessentkommuners låneramme. Bech-Bruuns notat vedlægges.

  ARC har været i dialog med ejerkommunernes embedsmænd om projektet.

  Af hensyn til den videre proces anmodes om, at kommunalbestyrelsernes/Borgerrepræsentationens godkendelse af ARCs lånoptagelse foreligger senest ved udgangen af juni 2020.

  LOVE/REGLER:

  Vedtægt for ARC.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunerne hæfter solidarisk for lånet. Dragør Kommunes andel er på 2,9 mio. kr. Lånet vil ikke påvirke kommunens låneramme i øvrigt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Projektet er i overensstemmelse med ejeraftalen indgået mellem kommunerne i ARC.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2020.

  Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

  Kommunalbestyresen den 25. juni 2020.

  Bilag

 • 4
  ARC - Lån og vedtægtsændring til biogasløsning og sorteringsanlæg
  Sagsid.: 20/1537

  RESUMÉ:

  I forlængelse af beslutninger om etablering af anlæg til forbehandling til biogas og anlæg til sortering af restaffald har I/S Amager Ressourcecenter (ARC) fremsendt anmodning om godkendelse af vedtægtsændring og låneoptagelse. Vedtægtsændringen overdrager kompetencen til at etablere og udføre aktiviteter vedrørende biogasanlæg og forbehandlingsanlæg til ARC. ARCs plan for genanvendelse og CO2-fortrængning foreslås udvidet til at omfatte udsortering af papir, pap og fødevarekartoner fra restaffald, hvilket kan ske inden for den afsatte låneramme. Godkendelsen af ARCs låneoptagelse belaster ikke kommunens låneramme og skal ske i henhold til selskabets vedtægter. ARCs plan for biogasløsning og anlæg til sortering af restaffald er del af en samlet aftale om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem de 5 ejerkommuner i ARC.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at forslag om ændring af ARCs vedtægt, så ARCs formål også omfatter biogasanlæg og forbehandlingsanlæg, hvilket indebærer en kompetenceoverdragelse fra kommunen, godkendes,

  2. at ARCs plan for genanvendelse og CO2-fortrængning, som blev tiltrådt af ejerkommunerne i juni 2018, udvides til at omfatte udsortering af flere affaldstyper på det indeholdte anlæg til sortering af restaffald, og

  3. at ARCs optagelse af lån på op til 250 mio.kr til etablering af forbehandlingsanlæg til biogas og sorteringsanlæg til restaffald, godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2020

  Anbefales overfor ØU/KB, BEPU forslår at ARC inviteres til at deltager i kommende teamamøde i KB-regi.

  SAGSFREMSTILLING:

  ARC skal etablere et anlæg til forbehandling af bioaffald og et anlæg til sortering af restaffald. Det sker i forlængelse af plan for genanvendelse og CO2-reduktion fremsendt den 7. december 2017. se bilag 1. Planen blev

  tiltrådt af de fem ejerkommuners kommunalbestyrelser i hhv. juni 2018 og november/december 2019.Dragør Kommunalbestyrelsen godkendte de to sager hhv på mødet den 21. juni 2018 og 21. november 2019.

  På baggrund af ejerkommunernes beslutning har ARC igangsat en proces med ændring af vedtægterne. Ændringen medfører en kompetenceoverdragelse af behandlingen af bioaffald, der er indsamlet

  gennem kommunens ordning for husholdningsaffald m.v. til ARC, hvilket er vurderet at være nødvendig.

  I henhold til § 19 i ARCs vedtægt kræver vedtægtsændringer vedtagelse i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser samt tilsynsmyndighedens samtykke.

  Ankestyrelsen, som er den kompetente myndighed, har efter ARCs anmodning meddelt forhåndsgodkendelse til den foreslåede ændring. Forslaget til vedtægtsændringen fremsendes på den baggrund til

  godkendelse i Borgerrepræsentationen med henblik på ikrafttrædelse den 1. januar 2021. Ikrafttrædelsen forudsætter, at Ankestyrelsens endelige godkendelse foreligger.

  Bestyrelsessag om vedtægtsændring, tilhørende advokatnotat og Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse vedlægges i bilag 2.

  Det fremgår af § 11, stk. 5 i ARCs vedtægt, at beslutning om optagelse af lån og anden gældsstiftelse kræver vedtagelse i samtlige interessenters kommunalbestyrelser. ARCs bestyrelse vedtog på mødet

  den 17. april 2020 at sende anmodningen om godkendelse af låneoptagelse til ejerkommunerne.

  ARC anmoder på den baggrund kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen om at godkende en låneramme på i alt 250 mio. kr. i løbende priser for ARCs optagelse af lån til finansiering af investeringer i

  anlæg til forbehandling af bioaffald og anlæg til sortering af restaffald.

  ARCs ejerkommuner hæfter indbyrdes for de af interessentskabet indgåede forpligtelser efter folkeregistertallet pr. 1. januar det år, hvor

  forpligtelsen forfalder til betaling, for Københavns Kommune dog alene indbyggertallet i den i § 4, stk. 2 nævnte del af Københavns Kommune. Kommunernes indbyrdes hæftelse i henhold til opgørelse pr. 1.

  januar 2020 er som følger:

  Kommune

  København - ARC-opland

  Frederiksberg

  Dragør

  Tårnby

  Hvidovre

  Indbyggere 1.1.2020

  429.527

  104.305

  14.494

  42.989

  53.527

  Andel

  66,6%

  16,2%

  2,2%

  6,7%

  8,3%

  Fordeling af 250 mio. kr.

  166,5

  40,4

  5,6

  16,7

  20,8

  I alt

  644.842

  100,0%

  250,0

  Mens lånerammen for anlæg til forbehandling af bioaffald svarer til den økonomiske ramme på ca. 62 mio. kr., som indgik i grundlaget for den kommunale godkendelse, foreslås en justering af anlæg til sortering

  af restaffald, så det inkluderer sortering af papir, pap og fødevarekartoner. Dette er en udvidelse i forhold til den tidligere vedtagne plan for genanvendelse og CO2-reduktion, hvor sorteringsanlægget til

  restaffald alene vedrørte udsortering af plast og metal. Med mulighederne for yderligere udsortering af materialer udgør lånebehovet til sortering ca. 188 mio. kr. Forslaget svarer samlet set til det beløb på i

  alt 250 mio. kr., som blev afsat til planen i henhold til ejerkommunernes tillægsaftale pr. 13. juni 2016.se bilag 3.

  Der er i vedlagte bilag redegjort særskilt for forslaget om yderligere sortering, budgetoverslag for anlægsprojekter og overordnet tidsplan.

  ARC har bedt Bech-Bruun om at vurdere, hvorvidt optagelse af lån til de to formål vil belaste ejerkommunernes låneramme. Advokaten vurderer, at låneoptagelsen til finansiering af etableringen af forbehandlingsanlægget

  og sorteringsanlægget til restaffald vil være omfattet af lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4, hvorfor lånoptagelsen ikke vil belaste ejerkommunernes låneramme.

  Bech-Bruuns notat vedlægges. Se bilag 2.

  ARC har været i dialog med ejerkommunernes kommunaldirektører og embedsmænd om projektet.

  Regeringen har den 18. maj 2020 offentliggjort et udspil om en grøn affaldssektor som en del af oplægget til forhandlinger om den kommende klimahandlingsplan i Folketinget. Regeringen har blandt andet tilkendegivet, at kommunerne skal udbyde behandlingen af de genanvendelige fraktioner. Forhandlingerne om klimahandlingsplanen er ikke afsluttet og den endelige udformning af kommende lovgivning udestår. På den baggrund tages der forbehold for eventuelle kommende ændringer i rammebetingelser/lovgivning som følge af forhandlingerne.

  Af hensyn til den videre proces anmodes om, at kommunalbestyrelsernes/Borgerepræsentationens godkendelse af ARCs lånoptagelse og vedtægtsændringer foreligger senest ved udgangen af juni 2020.

  LOVE/REGLER:

  Vedtægt for ARC.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunerne hæfter solidarisk for lånet. Dragør Kommunes andel er på 5,6 mio. kr. Lånet vil ikke påvirke kommunens låneramme i øvrigt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Etablering af fælles biogasløsning og supplerende sorteringsanlæg er i overensstemmelse med Dragør Kommunes affaldsplan.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhverv- og Planudvalget den 2. juni 2020.

  Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

  Kommunalbestyresen den 25. juni 2020.

  Bilag

 • 5
  Dagrenovation - ny takst for haveforeninger med fælles container
  Sagsid.: 20/1606

  RESUMÉ:

  I forbindelse med indsamling af renovation fra haveforeninger med centralt placerede fælles container, skal der vedtages en ny volumenafhængig takst for indsamlingsløsningen. I forslaget betaler haveforeningerne fortsat uændret andel af udgifterne til administration og genanvendelsesordninger, hvorimod havebolig deler udgiften til fælles container. Størrelsen af container fastsættes til 100 l per uge per boligenhed.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at taksten for fælles renovationsløsning i kolonihaver fastsættes for 2020 til;

  1) Et gebyr på 571 kr. per boligenhed for administration og genanvendelsesordninger, og

  2) Et variabelt beløb per boligenhed som dækker udgiften til en fælles container for dagrenovation, hvor hver boligenhed skal betale for 100 l dagrenovation per uge.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med hjemtagning og overdragelse af indsamling af renovation til ARC, er det afdækket, at Dragør Kommune ikke overholder arbejdsmiljøreglerne for renovationsmedarbejdere i forbindelse med indsamling af dagrenovation i haveforeningerne Maglebylund og Søndergården. Dette skyldes dels smalle adgangsveje i haveforeningerne, mangel på fast belægning og skæve vrid og løft gentagne gange ved tømning af sækkestativerne. Ligeledes oplever haveforeningerne, at kørsel med renovationsbilerne slider unødigt på de interne veje i haveforeningen, som hurtigere sætter sig.

  På den baggrund er der i dialog med haveforeningerne, Maglebylund og Søndergården, fundet en løsning, hvor beboerne afleverer dagrenovationen i centralt opstillede containere, som tømmes 1 gang om ugen i sommerhalvåret. Derudover afhentes der papir i centralt placerede beholdere, samt haveaffald 1 gang om måneden.

  Der er ikke vedtaget en takst for en fælles beholderløsning og derfor skal der vedtages en ny takst. Taksten er beregnet efter principperne vedtaget i forbindelse med budget 2020.

  Det foreslås at taksten for haveforeningen per boligenhed reguleres fra en takst på 1.078 kr. per have eksklusiv moms for en 125 l sæk med afhentning 26 gange om året til 842 kr per år for afhentning af dagrenovation 26 gange om året ved opsætning af en fælles container med et volumen på 32 m³ container for haveforeninger på ca. 320 boligenheder. Fremover vil den årlige takst for Maglebylund og Søndergården være sammensat af årlige gebyrer for følgende ordninger: administration (123 kr.), genbrugsordninger (128 kr.), genbrugsplads (319 kr.) og dagrenovation (270 kr. per 100 l ugentligt dagrenovationsvolumen).

  Med den foreslåede takst for fælles affald vedtages der altså en volumenafhængig dagrenovationstakst for fælles affaldsordninger i haveforeninger. Ved overgang til en fælles dagrenovationsordning vil der være krav om, at hver boligenhed mindst skal have et tømningsvolumen på 100 l per boligenhed per uge. Dette er begrundet i et krav om, at der ikke må opstå uhygiejniske forhold i sommersæsonen ved ophobet affald uden for containeren. Såfremt minimumskravet medfører en "overkapacitet" på containeren grundet beholdervolumen er højere end det samlede krav for alle boligenhederne (ved eksempelvis en fælles løsning for 70 haveforeninger, vil der skulle opsættes en 8 m³ container, da der ikke findes 7 m³), vil haveforeningen solidarisk skulle dele dagrenovationsgebyret i 70 dele og betaler derfor 310 kr. per boligenhed for 114 l/uge per boligenhed, mens en haveforening på 80 boligenheder hver især vil skulle betale 1/80-del af gebyret på 21.695 kr. per år (270 kr. per boligenhed for 100 l dagrenovationsvolumen om ugen).

  Med vedtagelse af den nye takst for fælles beholderløsninger fastholdes gebyret for administrationen og genanvendelsesordningerne på 571 kr. per boligenhed, mens dagrenovationsomkostningerne sænkes fra et fast beløb på 509 kr. per have til et variabelt beløb på 270 kr. per boligenhed per 100 l disponibelt dagrenovationsvolumen om ugen.

  LOVE/REGLER:

  BEK nr 1753 af 27/12/2018.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgifterne til afhentning, opsætning og tømning af beholdere afholdes inden for renovationsområdet som er et ”hvil-i-sig-selv” område, hvor udgifter og indtægter skal modsvare hinanden over tid.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Haveforeningerne er blevet orienteret om den nye ordning.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2020.

  Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

 • 6
  Dragør Havn - oplæg til indledende procesplan
  Sagsid.: 20/1744

  RESUMÉ:

  AOTV har den 30. april 2020 indgået en aftale om budgetjustering for 2020 samt delvis justering af overslagsårene 2021-23. Det fremgår blandt andet af aftalen, at parterne ønsker at udvikle Dragør Havn, samt at det maksimalt ønskes at lånefinansiere ca. 20 mio. kr. i anlægslån med en løbetid på 25 år.

  I denne sag skal der tages stilling til en indledende procesplan for projektet, samt frigivelse af 200.000 kr. til indledende undersøgelser og foranalyse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til indledende procesplan godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2020

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med justering af budget 2020 er det besluttet, at der maksimalt søges om et anlægslån på 20 mio. kr. til udvikling af Dragør Havn. I første omgang ved at sætte fokus på Ny Havn, som ønsket uddybet og østmolen, som ønskes tætnet for at reducere indtrængning af sand i bassinet.

  Projektet har blandt andet til formål at sikre at Ny Havn fortsat kan anløbes, og molen ønskes forberedt til kommende vandstandsstigning.

  Konkret ønskes:

  · At udgrave ny havn, så der opstår en dybde, så (også) større lystfartøjer fortsat kan besejle den ved lavvande

  · At deponere bundsediment mellem en nyopført spunsvæg og de eksisterende kampesten

  · At lukke indsejlingen ved Dragør Fort

  · At gennemgrave sandtangen, så al sejlads fremover kommer til at ske gennem den gamle færgehavns indsejling

  · At etablere en ny bro med en opdeling (bådtyper og størrelser), som havnens administration finder mest hensigtsmæssig

  · At forlænge de 3 eksisterende broer med henblik på etablering af flere bådpladser

  · At udgrave ny havn så der opstår en dybde, så også større både fortsat kan besejle havnen ved lavvande

  Forslag til indledende procesplan

  Forvaltningen har senest i forbindelse med oplæg til budget 2018 indledningsvist fået udarbejdet et overordnet anlægsoverslag på et lignende projekt. Forudsætningerne for overslaget tog alene udgangspunkt i helhedsplanens idé om ændring af moler, indsejling og projektideen om at indbygge bundslam i nye havnetekniske moler. På daværende tidspunkt blev projektet anslået til xx mio. kr.

  Forvaltningen vil derfor foreslå, at der udarbejdes en foranalyse, som grundlag for stillingtagen til omfanget af et projekt og udbud, tidsplan og myndighedsbehandling, svarende til den arbejdsmetode som blev anvendt i forbindelse med anlæg af ny svømmehal.

  Proces:

  BEPU, ØU og KB september 2020 - oplæg til drøftelse af projektideens omfang med udgangspunkt i tidligere analyser og økonomiske overslag mv.

  Frigivelse af anlægsbevilling til foranalyse.

  Oktober - november indhentning af tilbud på foranalyse.

  December Indgåelse af aftale med rådgiver.

  Jan - april 2021 udarbejdelse af foranalyse med projektbeskrivelse, myndighedsforhold (miljøvurdering, VVM-screening, tilladelser fra anden overordnet myndighed, kommune- og lokalplanforhold, afklaring af kote for højvandssikring mv.) anlægsøkonomi på aktivitetsniveau, driftsøkonomi mht potentiale for øget indtægter og sparet udgifter, udbud- og entrepriseform og tidsplan. Eventuel supplerende indledende tekniske undersøgelser til afklaring af projektforudsætninger.

  Maj 2021 BEPU ØU og KB tager stilling til projekt, omfang og ny revideret tids- og procesplan samt frigivelse af bevilling til tekniske undersøgelser, projektering og udbud af opgaven.

  Forudsætninger:

  · At det er muligt at opnå tilladelse til at indbygge bundsediment i havne molerne.

  · At det er muligt at opnå tilladelse til ændring af moler fra overordnede myndigheder.

  · At der gives mulighed for at gennemføre supplerende tekniske undersøgelser mhp at prissætte de enkelte anlægsdele som oplæg til efterfølgende politisk prioritering.

  · At forvaltningen udarbejder en oplæg til økonomi mht potentiale for supplerende indtægter og sparet driftsudgifter.

  · At den indledende procesplan er vejledende, da der samtidigt kører flere store projekter i forvaltningen samtidigt, herunder kystbeskyttelse, kommuneplan, lokalplanlægning, udbud OPP, opstart nye 17.4 udvalg, og andre anlægsaktiviteter, samt forventning om at fastholde servicemål på plan og byggesagsområdet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Projektet og projektomkostninger vil blive afholdt indenfor anlægssummen på maksimalt 20 mio. kr. jf budgetaftalen af 30. april 2020.

  Forvaltningen har ikke mulighed for at udarbejde projektoplægget i eget regi, da det forudsætter anlæg og havnetekniske kompetencer og grundigt kendskab til myndighedsbehandling af havnetekniske udbygninger. Der vil dog i videst muligt omfang

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er ikke afsat aktiviteter til høring i forslaget til overordnede procesplan. Høringer vil indgå i forbindelse med myndighedsbehandling af projektet på et senere tidspunkt.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2020.

 • 7
  Klage over havnemyndighedens afgørelse om rokering
  Sagsid.: 20/1624

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, om klageren skal gives medhold og beholde den første plads han var rokeret til, eller om havnemyndighedens afgørelse skal stå ved magt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at havnemyndighedens afgørelse stadfæstes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2020

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I løbet af sæsonen 2018/2019 knækkede en fortøjningspæl mellem pladserne G032 og G033. En ny pæl blev rammet (slået i havbunden ved hjælp af et såkaldt ramslag) baseret på de pladsmål, som var opført i havneadministrationssystemet.

  Ved den følgende kontrolmåling 29. marts 2019 blev det konstateret, at plads G033 nu er for smal til at klagerens båd vil kunne komme ind på pladsen.

  Da det er umiddelbart før start på sæsonen 2019/2020, bliver den letteste og hurtigste løsning, at der byttes plads mellem lejerne på plads G033 og G034, da båden på G034 vil kunne komme ind på G033 og omvendt. Dog med en frigang som for begge bådes vedkommende er væsentlig mindre, end der normalt bruges ved pladstildelinger.

  Pladsbytte blev meddelt begge pladslejere gennem et brev i e-Boks.

  Efterfølgende gjorde lejeren på G034 havnemyndigheden opmærksom på, at denne følte sig urimelig behandlet, da den tildelte plads var mindre end den forrige. Denne lejer blev gjort opmærksom på, at den nuværende løsning var den eneste mulige, som gjorde at ingen skulle rokeres væk fra broen. Den pågældende (lejer af plads G034) fik oplyst at ville få pladsen tilbage, når der forhåbentlig kunne findes en varig løsning inden sæsonen 2020/2021.

  Der er ikke efterfølgende modtaget en klage fra denne lejer.

  I løbet af 2019/2020 sæsonen viste der sig desværre ikke muligheder (opsigelser af pladser i det pågældende område af havnen), som vil kunne løse problemet på lang sigt.

  Endvidere blev det åbenbart, at målene på ovennævnte samt flere pladser på samme bro må have været forkert opmålt.

  Der er skiftet yderligere en pæl andet sted på samme bro, og de samlede pladsbredder er efterfølgende mindre, end det der var opført i havneadministrationssystemet, hvilket indikerer forkerte mål.

  Dette har formentlig også affødt, at der har været tildelt pladser til både, som reelt har været for store til nogle af pladserne, hvilket igen har betydet overbelastning af pælene, og som er den sandsynlige årsag til at de har knækket.

  Derfor valgte havnemyndigheden forud for starten af indeværende sæson (2020/2021) at ophæve pladsbyttet og tildele lejeren af G033 (klageren) en midlertidig plads (G052) for indeværende sæson.

  Hensigten er herefter, i løbet af indeværende sæson, at lave en plan for renovering af pladserne på den pågældende bro, således at der bliver plads til de nuværende lejere samtidig med at den generelle efterspørgsel for større pladser tilgodeses.

  Konsekvensen ved eventuelt at give klageren medhold er, at han i så fald beholder en plads som i forvejen er for smal til hans båd. Det er således ikke at betragte som en ønskværdig løsning, da det på sigt vil stresse pælene unødigt og øge risikoen for at en pæl knækker.

  Ovennævnte problematik omkring administration af havnepladser er ikke nævnt specifikt i nedennævnte regelsæt, men anses for at høre ind under havnemyndighedens normale ansvar og pligter.

  Sagen forelægges udvalget til afgørelse, da den klageadgang de særlige bestemmelser for Dragør Havn indeholder (BBH) ikke længere eksisterer. Det bemærkes, at forvaltningen er i gang med at opdatere de ”Særlige Bestemmelser for lystfaretøjer m.m. i Dragør Havn”, da Brugerbestyrelsen ikke eksisterer mere. De justerede bestemmelser vil blive forelagt for BEPU.

  Korrespondance med klager og havnemyndighed er vedlagt som bilag.

  Administrationen anbefaler, at klagen afvises.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne, nr. 9139 af 15. april 2002.

  Særlige bestemmelser for lystfartøjer m.m. i Dragør Havn.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2020.

  Bilag

 • 8
  Tårnby Kommune forslag Omlægning af buslinje 33
  Sagsid.: 20/1397

  RESUMÉ:

  Tårnby Kommune foreslår indførelse af en sløjfe på ruten for buslinje 33, så Tømmerupvej igen busbetjenes som erstatning for den lukkede linje 34. Ønsket er, at hver anden bus kører ad Tømmerupvej, og hver anden bus kører ad hidtidig rute Kongelundsvej-Skovvej.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Tårnby Kommunes forslag til ændret linjeføring for buslinje 33 godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2020

  For stemte:

  6 (A+C+O+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Tårnby Kommune har foreslået, at der indføres en sløjfe på ruten for buslinje 33, så Tømmerupvej igen busbetjenes som erstatning for den lukkede linje 34. Ønsket er, at hver anden bus kører ad Tømmerupvej, og hver anden bus kører ad hidtidig rute Kongelundsvej-Skovvej.

  Baggrunden for ønsket er konsekvensen af lukningen af linje 34 i forbindelse med iværksættelsen af Nyt Bynet 2019. Lukningen har afstedkommet reaktioner over, at Tømmerupvej ikke længere er busbetjent.

  Imens Tårnby Kommune opbyggede landdige på Kongelundsvej, var linje 33 midlertidigt omlagt til kørsel ad Nøragersmindevej, Tømmerupvej og Kalvebodvej. Det er denne midlertidige omlægning, som Tårnby Kommune og Movia foreslår indført permanent på hver anden tur på linjen.

  For Dragør Kommune betyder det, at busstoppestedet Kongelunden på Skovvej kun bliver betjent hver anden time i dagtimerne og 1 gang i timen i morgen- og eftermiddagsmyldretiden, hvilket er halv frekvens i forhold til det nuværende. Brugen er dog ret begrænset jf. Movias notat om ændringen (bilag 1). Til gengæld vil det nedlagte busstoppested Møllevangsstien kunne genetableres med muligheden for kørsel via Tømmerupvej.

  LOVE/REGLER:

  Lov om trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forslaget til ændret rute på buslinje 33 har ingen økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2020

  Bilag

 • 9
  Ansøgning om forlængelse af dispensation til helårsbeboelse i sommerhus, Militærvej 28B
  Sagsid.: 20/1149

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget skal tage stilling til en ansøgning om forlængelse af dispensation til fortsat at bebo sommerhuset Militærvej 28B (beliggende i sommerhusområdet Rosenlund) hele året.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles afslag på ansøgningen om forlængelse af dispensation til helårsbeboelse, da der ikke foreligger særlige forhold, som kan begrunde en dispensation.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2020

  Ændringsforslag fra O

  At ansøgningen om dispensationen imødekommes, idet det vurderes, at der foreligger ganske særlige forhold i form af ansøgerens bidrag til Rosenlunds og Militærvejs sammensatte og unikke karakter.

  Dispensationen gøres tidsbegrænset til 10 år, hvor Kommunalbestyrelsen vil søge en afklaring om muligheden for at få ændret områdets status til helårsområde.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en ansøgning af 26. marts 2020, om forlængelse af dispensation i henhold til planlovens § 40, stk. 2, til at ejer kan fortsætte med at bebo sommerhuset Militærvej 28B hele året (bilag 2). Dispensationen udløber den 8. juni 2020.

  Daværende Teknik og Miljøudvalg besluttede den 8. juni 2010, at meddele personlig, tidsbegrænset dispensation. Udvalget vurderede at der forelå ganske særlige forhold, i form af ansøgers bidrag til Rosenlunds sammensatte og unikke karakter. Dispensationen blev tidsbegrænset til 10 år, hvor Kommunalbestyrelsen ville søge en af afklaring af mulighederne for at få ændret områdets status til helårsområde.

  Ansøger bor således allerede i sommerhuset og motiverer ansøgningen med ønsket om at kunne fortsætte med dette. Endvidere tilføjer ansøger at denne nærmer sig alder for efterløn/pension og dermed er berettiget til dispensation (henvisning til planlovens § 41 – se baggrundsnotat 01.15)

  Den tidligere ansøgning (bilag 3) var motiveret af stærk tilknytning til området gennem en lang årrække, oplysning om at den pågældende bolig er velegnet til helårsbeboelse, samt at ansøger kan bidrage økonomisk til kommunen. Dette fastholdes fortsat.   

  Fortilfælde

  By-, Erhvervs- og Planudvalget har gennem de senere år taget stilling til en række dispensationsansøgninger om helårsbeboelse i Rosenlund. Udvalget har i de fleste tilfælde fundet at en ansøgning, hvor der ikke forelå konkrete dispensationsbegrundelser, kunne imødekommes, idet udvalget vurderede, at der forelå ganske særlige forhold ’i form af ansøgers bidrag til Rosenlunds sammensatte og unikke karakter’.

  Dispensationerne blev i alle tilfælde gjort personlige og tidsbegrænset til 10 år, hvor Kommunalbestyrelsen ville søge en afklaring af muligheden for at ændre områdets status til helårsområde.

  Rosenlund er i kommuneplanen udpeget som perspektivområde, med ønske om en konvertering af sommerhusområdet til helårsområde.

  Perspektivplaner betragtes som en langsigtet byudviklingsmulighed, som endnu ikke kan realiseres inden for det gældende plangrundlag.

  Seneste revision af Fingerplanen i 2019 indeholder fortsat ikke mulighed for en konvertering af området.

  Vurdering

  Administrationen henviser til baggrundsnotat 01.15, der er vedhæftet som bilag 1, og som redegør for forudsætningerne for at kunne meddele dispensation i henhold til planlovens § 40, stk. 2. Administrationen vurderer, at der i den pågældende ansøgning ikke foreligger sådanne særlige forhold, der kan begrunde en dispensation til helårsbeboelse, jf. pkt. 1 - 5, i baggrundsnotatet.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 40.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2020.

  Bilag

 • 10
  Søvej 21 - Revideret projekt, hvor facadehøjden er reduceret
  Sagsid.: 19/4370

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har modtaget en revideret ansøgning vedrørende om- og tilbygning af eksisterende enfamiliehus på ejendommen Søvej 21.

  Den ansøgte facadehøjden ud mod Øresund er reduceret til 8 m, og byggeriet påtænkes fastholdt udført partielt i 2 fulde etager i facaden ud mod Øresund.

  Som tidligere oplyst udfordre det ansøgte byggeri præcedensvirkning, og vil medføre, at kommunen ikke fremtidigt i samme omfang vil kunne håndhæve bestemmelserne i Partiel Byplanvedtægt 4 for byggeri i første række til Øresund, hvad angår højde og etageantal.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  ansøgningen om dispensation sendes i naboorientering og partshøring, før der tages beslutning om eventuel meddelelse af dispensation fra byplanvedtægt 4 med hensyn til facadehøjde mod Øresund og delvis opførelse i 2 fulde etager. Hvis der ikke modtages væsentlige indsigelser under naboorienteringen og partshøring, bemyndiges forvaltningen til at meddele dispensation

  2.

  at

  såfremt ansøgningen skal sendes i naboorientering og partshøring, bemyndiges forvaltningen til at træffe beslutninger i kommende, lignende sager i første række til Øresund i Søvang

  Eller

  3.

  at

  der meddeles afslag på ansøgning om dispensation fra byplanvedtægt 4 om overskridelse af den maksimal facadehøjde

   samt at byggeri partielt i 2 fulde etager. Afslaget meddeles da skønnes at være en væsentlig overskridelse af den maksimale facadehøjde sammenholdt med, at byggeriet udføres i hele bygningens facadelængden mod Øresund.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2020

  Punktet udgik af dagsordenen og blev erstattet af punkt 1 på tillægsdagsordenen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen har tidligere været behandlet på BEPU den 31. marts 2020, og der er fremsendt revideret projekt med en reduktion af facadehøjden fra 8,5 m til 8,0 m for facaden mod Øresund

  Opsummering fra sidst:

  Ejendommene er omfattet af Partiel Byplanvedtægt 4 - Søvang.

  Herudover er ejendommene i første række i Søvang omfattet af delområde 7.01 kommuneplanen, og i dette område er etageantallet ikke reguleret i kommuneplanen. Det vil derfor ikke være i strid med kommuneplanen, at der gives tilladelse til byggeri i 2 fulde etager i området.

  Partiel Byplanvedtægt 4 fastsætter i § 5. stk. c, at ingen bygning må udføres i mere end én etage med udnyttet tagetage samt i stk. d, at bygningshøjden (facadehøjde) ikke må overstige 3,70 m målt fra et af kommunalbestyrelsen fastsat niveauplan til den linje, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter).

  Det ansøgte byggeri kræver dispensation fra ovennævnte bestemmelser i Partiel Byplanvedtægt 4.

  I forbindelse med det fremsendte skitseprojekt er der foretaget en samlet gennemgang af de byggetilladelser, som er meddelt, for de ejendommen som er beliggende i forreste række på henholdsvis Søvej, Poppelvej og Parkvej i Søvang.

  Det er konstateret, at der på disse ejendomme i 8 tilfælde er meddelt dispensation, enten til en facadehøjde eller til at byggeriet er helt eller delvist i 2 fulde etager. Herudover er der på 12 ejendomme godkendt byggeri, som ligeledes udfordre Partiel Byplanvedtægt 4 vedrørende etage antal og facadehøjder.

  Relation til øvrige projekter på Parkvej, Poppelvej og Søvej ud mod Øresund

  I forhold til tidligere praksis, er de to mest markante projekter på henholdsvis Søvej 25a samt Poppelvej 136b i forhold til godkendelse af facadehøjder ud mod Øresund. Begge projekter er vedlagt i reduceret udgave som bilag til nærværende sag som bilag nr.  3 og 4. Hvis de konkrete projekter ønskes gennemset i deres helhed, kan disse ses på Kommunens digitale arkiv - Filarkiv.

  Poppelvej 136b

  Ejendommen er godkendt partielt i 2 fulde etager ud mod Øresund. Facaden som udgør 8 m, på ca. 65 – 70 procent af den samlede facadelænge, og byggeriet har fået meddelt byggetilladelse i 2015.

  Søvej 25a

  Denne ejendomme er ligeledes godkendt partielt i 2 fulde etager ud mod Øresund. Facaden på denne ejendom udgør 6,527 m på ca. 60 – 70 procent af den samlede facadelænge. Dette byggeri har fået meddelt byggetilladelse i 2006.

  Det aktuelle projektet på Søvej 21

  Projektet på Søvej 21 har en facadehøjde på 8 m svarende til højden på Poppelvej 136b, men ved godkendelse af projektet på Søvej 21, vil der blive accepteret en væsentlig større facadebredde ud mod Øresund end tidligere godkendt, da det konkrete projekt, bortset fra en mindre tilbagetrukket sidebygning, vil fremstå i 2 fulde etager i hele bygningens bredde ud mod Øresund.

  Det reviderede projekt med reduktion af facadehøjden:

  Det tidligere fremsendte projekt er revideret, så facadehøjden ud mod Øresund udføres i 8,0 m. (Tidligere projekt havde en facadehøjde på 8,5 m)

  Ved den aktuelle sag på Søvej 21 er der ansøgt om en samlet facadehøjde på 8,0 m, hvilket er en overskridelse af den maksimale facadehøjde med 4,3 m samt byggeriet partielt ansøges i 2 fulde etager ud mod Øresund.

  Dragør Kommune har ved godkendelse af de øvrige ejendomme, når lighedsprincippet tages i betragtning, givet ejere af ejendomme i forreste række ud mod Øresund i Søvang en forventning om, at der vil kunne opnås tilladelse til et byggeri, som er større end det som Partiel Byplanvedtægt 4 åbner mulighed for.

  Hvis det konkret ansøgte projekt godkendes, og der meddeles dispensation, vil sagen få præcedens for kommende lignende byggerier i første række mod Øresund. Præcedensvirkningen vil bestå i, at kommunen ikke fremtidigt vil kunne håndhæve bestemmelserne i Partiel Byplanvedtægt 4 for byggeri i første række til Øresund, fordi byggeriet udnytter den maksimale byggeret, hvad angår højde og etageantal som fastsat i Bygningsreglementet.

  Hvis det besluttes, at der kan arbejdes videre med det konkrete projekt, og hvis der kan opnås tilladelse, skal opmærksomheden henledes på ligeretsprincippet, som vil medfører at Dragør Kommune på sigt vil blive udfordret på at regulere etageantallet for de øvrige byggerier i første række i Søvang.

  LOVE/REGLER:

  Ejendommen er omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 4

  Det ansøgte byggeri kræver dispensation fra nedenstående 2 bestemmelser:

  § 5. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING M. V.

  a. Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,20 for parcelhuse og 0,25 for række-, kæde- eller gårdhuse. Udnyttelige tagrum skal medregnes som bruttoetageareal, og tillægsarealet maksimeres til 100 m2.

  d. Bygningshøjden må ikke overstige 3,70 m målt fra et af kommunalbestyrelsen fastsat niveauplan til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter)

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Hvis punkt 1 i indstillingen vedtages, skal sagen sendes i naboorientering til de omkringboende samt eventuelt sendes i partshøring til de berørte parter, inden der træffes afgørelse i sagen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2020.

  Bilag

 • 11
  Sagsbehandlingstider for byggesager maj 2020
  Sagsid.: 19/4364

  RESUMÉ:

  Status for sagsbehandlingstider for byggesager i forhold til KL servicemål samt opfølgning på indførelse af forhåndsdialogmøder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at status for byggesagsbehandling tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2020

  Taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  By- Erhverv- og Planudvalget har anmodet om en status på sagsbehandlingstiderne for byggesager sammenholdt med de nationale servicemål.

  Her gives en opfølgning på de nuværende sagsbehandlingstider for sager vedrørende ansøgning om byggetilladelse.

  Undtaget herfor er lovliggørelsessager, som sagsbehandles sideløbende, men som ikke er omfattet af servicemålaftalen.

  Regeringen og KL har aftalt landsdækkende servicemål på byggesager i følgende kategorier:

  Kategori 1 - Simple Konstruktioner = 40 dage

  Kategori 2 - Enfamiliehuse = 40 dage

  Kategori 3 - Industri og lagerbygninger = 50 dage

  Kategori 4 - Etagebyggeri Erhverv = 55 dage

  Kategori 5 - Etagebyggeri Bolig = 60 dage.

  Herudover er der et servicemål på, at sager, inden 21 dage fra sagen er modtaget i forvaltningen, er gennemgået første gang mht. at vurdere, om der er indsendt fyldestgørende materiale, så byggesagsbehandling kan påbegyndes. Servicemålene opgøres som et samlet gennemsnit for alle sager.

  Der er pr. 7. maj 2020 registreret følgende antal sager;

  Der er i alt 19 byggeansøgninger som ligger til sagsbehandling, hvor der endnu ikke er truffet afgørelse.

  Heraf er 2 af disse erhvervssager samt 2 sager vedrørende etageejendomme.

  Udover ovennævnte er der ca. 15 igangværende klagesager samt ca. 30 lovliggørelsessager som sagsbehandles sideløbende med de indgået byggesager.

  Sagsbehandling af byggeansøgninger prioriteres højst, hvorefter der sagsbehandles klagesager og sidst lovliggørelsessager.

  Opgørelsen over byggesager ser således ud:

  Servicemål for visitationsfasen:

  De 19 igangværende byggesager har alle overholdt servicemålet på de 21 dage fra ansøgningen er modtaget, til denne er gennemgået og visiteret som fyldestgørende, eller som har modtaget et mangelbrev.

  Byggesagsbehandlingen:

  Der er 19 sager som er under byggesagsbehandling. 14 sager ligger inden for servicemålet og 5 sager har overskredet servicemålet pr. 7. maj 2020.

  Opmærksomheden skal henledes på at servicemålet beregnes som et gennemsnit for alle de sagsbehandlede byggesager, hvor der er truffet afgørelse. Der kan derfor være enkelte sager, som overskrider servicemålet.

  Forvaltningen har i år nedbragt ventetiden på byggesager således at servicemålene på de byggesager, som afventer byggetilladelser i gennemsnit overholdes.

  Status for byggesagsområdet:

  Fra starten af året og indtil medio maj modtages ud over byggeansøgninger ansøgt via Byg og Miljø, dagligt ca. 20 henvendelser på mail i plan og bygs postkasse, hvoraf mindst ¾ af henvendelserne besvares af byg. Disse henvendelser pr. mail forsøges som udgangspunkt at blive besvaret inden for 10 dage, men der kan opleves længere svarfrister.

  I forlængelse af tidligere opgørelse af sagsbehandlingstiderne på byggesager blev det oplyst, at der ville blive foretaget opstart af forhåndsdialogmøder med borgere, som påtænker at indsende en byggeansøgning.

  Plan og Teknik har herefter på kommunens hjemmeside under kategorien ”Når du skal bygge” opfordret til, at kontakte afdelingen med henblik på et forhåndsdialogmøde. Dette er ligeledes blevet oplyst, når afdelingen er blevet kontaktet telefonisk af interesseret borger, som påtænker at indsende en byggeansøgningen.

  Det er vores opfattelse, at dette er blevet taget godt imod, og flere sager er via god dialog blevet tilpasses i forhold til de aktuelle bygge- og planmæssige forhold for den konkrete ejendom.

  Afdelingen har ikke et konkret antal for afholdt forhåndsdialogmøder. Der er på nuværende tidspunkt dialog vedrørende 6 sager.

  Opgørelse for antal byggesager modtaget fra senest opgørelse af 7. oktober 2019:

  Dragør Kommune har i perioden fra 7. oktober 2019 til 7. maj 2020 modtaget ca. 100 byggeansøgninger. Sagerne fordeler sig som følgende i de 5 kategorier:

  Kategori 1 - Simple Konstruktioner = ca. 51 sager

  Kategori 2 - Enfamiliehuse = ca. 44 sager

  Kategori 3 - Industri og lagerbygninger = 0 sager

  Kategori 4 - Etagebyggeri Erhverv = 3 sager

  Kategori 5 - Etagebyggeri Bolig = 2 sag

  Opgørelse over byggesager ift. servicemål fremgår af vedlagte bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2020.

  Bilag

 • 12
  Udeservering under covid19 situationen
  Sagsid.: 20/1659

  RESUMÉ:

  Transportministeren har skrevet til landets store kommuner og opfordret til at give byernes restauranter bedre mulighed for udeservering på offentligt vejareal som følge af covid19 situationen. Dog under fornøden hensyntagen til de trafikale forhold. Dragør Kommune kan i muligt omfang tilslutte sig opfordringen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at tilladelser til udvidelse af udeserveringsareal på offentligt vejareal i sommeren 2020 kan delegeres til administrationen i henhold til sagsfremstillingen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2020

  Ændringsforslag fra C

  C foreslår at forvaltningens indstilling følges men at det samtidig pålægges forvaltningen, at der føres et skærpet tilsyn, der sikrer at der er ordentlig adgang for handicappede i det offentlige rum.

  Godkendt - det blev desuden præciseret, at tidsfristen er for det midlertidige tiltag er 31. oktober 2020.

  SAGSFREMSTILLING:

  Transportministeren har skrevet til landets store kommuner og opfordret til at give byernes restauranter bedre mulighed for udeservering på offentligt vejareal som følge af covid19 situationen. Dog under fornøden hensyntagen til de trafikale forhold. Administrationen har modtaget skrivelsen (bilag1).

  I henhold til Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune skal tilladelse til udeservering godkendes af Kommunalbestyrelsen. Dette er delegeret til By-, Erhvervs- og Planudvalget. Efter nærværende møde i udvalget den 2. juni 2020 vil næste udvalgsmøde være medio august måned.

  Administrationen vil derfor foreslå, at administrationen bliver bemyndiget til at kunne give tilladelse til udvidelse af Dragør Kommunes restauranters udeserveringsareal i sommeren 2020, hvis der bliver modtaget henvendelser herom.

  Administrationen forestiller sig følgende administrationsgrundlag:

  - Der gives mulighed for, at udeserveringsareal kan udvides med de hidtidig antal borde og stole, men så der kan opnås bedre afstand mellem gæsterne, hvor dette er muligt.

  - Udeserveringsareal tillades fortsat kun ud for den enkelte restaurants egen butiksfacade.

  - Udvidelse af udeservering kan ikke tillades ud i ganglinjearealer.

  - Udvidelse af udeservering kan ikke tillades på kørebaneareal, med mindre administrationen og politiet kan godkende det. Trafiksikkerheden vejes højst.

  - Det er et midlertidigt tiltag, der kun tillades i sommeren 2020 som følge af covid19 situationen.

  Eksempler på mulig udvidelse hvis restauratørerne ønsker det:

  Café Blinks udeservering, hvor der i dag både skal være frit passable ganglinjer (2 fliserækker) inden langs facaden og samtidig frit passabelt på fortovet udenom udeserveringsarealet. Administrationen anbefaler, at det frit passable areal udenom udeserveringsarealet kan inddrages til udeservering.

  Dragør Strandhotels udeservering kan, hvis politiet vil godkende det, udvides, så afsætningslommen i den nordlige del af Strandlinien ud for hotelfacaden kan inddrages i udeserveringen, selvom det i dag er kørebaneareal forbeholdt for aflæsning.

  LOVE/REGLER:

  Vejloven og Færdselsloven udgør lovgrundlaget.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2020.

  Bilag

 • 13
  Udeservering Kongevejen 2A
  Sagsid.: 20/1607

  RESUMÉ:

  Restaurant Re Cucina, Kongevejen 2A ansøger om udeservering efter overtagelse af Bistroen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der meddeles tilladelse til udeservering langs facade på Kongevejen og på hjørnet af Nordre Væl.
  2. at inventarets materiale- og farvevalg samt spande med oliventræer hhv. plantekasser godkendes.
  3. at udvalget drøfter om vilkår om fjernelse af inventar udenfor åbningstid skal fastholdes fremadrettet.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2020

  Ad 1 og ad 2)

  Godkendt

  Ad 3)

  Ændringsforslag fra O

  Borde og stole fjernes uden for åbningstiden.

  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:

  Restaurant Re Cucina, Kongevejen 2A ansøger om udeservering efter overtagelse af Bistroen på hjørnet af Kongevejen og E C Hammersvej. Ansøgningen har omfattet følgende: Stole og borde langs facaden på Kongevejen, samt 4 oliventræer i spande. Stole og borde langs gavlen på E C Hammersvej samt stole og borde samt 5 plantekummer på hjørnet af Nordre Væl umiddelbart over for restauranten (Bilagene 1 til 5).

  Administrationen har oplyst ansøger om, at det ikke er muligt at få tilladelse til stole og borde på fortovsarealet på E C Hammersvej, idet der her er tale om fortovets ganglinje, hvor fodgængerne skal kunne færdes på E C Hammersvej. Derimod ser administrationen ingen problemer i opstillingen på Kongevejen bag ganglinien og på hjørnet af Nordre Væl, så længe det primære gangareal friholdes til fodgængerne. Bortset fra de 4 oliventræer synes der at være tale om samme areal og indretning, som den tidligere Bistro.

  I henhold til Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune § 20 stk. 2 er det kommunalbestyrelsen, der godkender inventarets materialer og farver. Og i henhold til § 20, stk. 4 giver tilladelse til fx plantekasser mv. (Bestemmelserne er vedlagt som bilag 6).

  I de seneste mange år har det ikke været kotume at diktere inventarets materiale- og farvevalg.

  I henhold til Bestemmelserne, der i øvrigt afspejler den gældende lokalplan for området, så tilsiger § 20, stk. 3, at borde, stole og eventuelle parasoller skal fjernes uden for åbningstiden. Dette vilkår påtænker administrationen også her at lade indgå i tilladelse til udeservering i lighed med tidligere givne tilladelser til udeservering i Kongevejsområdet.

  Det skal nævnes, at Beboerforeningen for Dragør gamle by for nyligt har henvendt sig til administrationen om netop det forhold, at mange restauranter og nogle butikker i dag ikke overholder vilkåret om at fjerne inventaret fra det offentlige vejareal udenfor butikkernes åbningstid. Et tilsyn har bekræftet dette forhold. Noget af det opstillede inventar lader sig ikke let fjerne grundet vægt (fx vintønder i gågaden). Andet inventar har bare et omfang, så det muligvis kan være svært at skaffe plads til det indenfor eget butiksareal (fx ved Badstuevælen og på Strandlinien).

  Administrationen skal foreslå, at det drøftes, om dette vilkår fremadrettet skal fastholdes og dermed sanktioneres overfor restauranter og butikker. Såfremt vilkåret skal fravælges, vil det medføre ændring i Bestemmelserne for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune foruden behov for håndtering af fravigelsen i forhold til lokalplanens bestemmelser.

  LOVE/REGLER:

  Udeservering på offentligt vejareal er omfattet af vejloven. I medfør af denne har Dragør Kommune vedtaget Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune (bilag 6).

  Restaurantens udeserveringsareal er endvidere beliggende i området for lokalplan 3. Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune dækker lokalplanens bestemmelser i forhold til vareudstillinger og inventar.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2020

  Bilag

 • 14
  Status for placering af tennishal og -baner i Hollænderhalsområdet
  Sagsid.: 19/1892

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget orienteres om status for placering af en tennishal og -baner i Hollænderhalsområdets landzone.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at By-, Erhvervs- og Planudvalget tager følgende til efterretning:

  1. at Erhvervsstyrelsen vurderer, at tennishaller og tennisbaner er ”bymæssige fritidsanlæg” som skal placeres i byzone. En lokalplan som muliggør opførelse af en tennishal i Hollænderhalsområdets landzone vil skulle overføre arealet til byzone. Dette må ikke ske uden en forudgående ændring af fingerplanens afgrænsning af byfingeren – bilag 1
  2. at administrationen vil undersøge muligheden for at placere en tennishal i byzone (lokalplan 45’s hovedområde 1) og tennisbaner i landzone (i lokalplan 45’s hovedområde 2) – bilag 2

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2020

  Ad 1 og ad 2.1 (muligheden for at placere en tennishal).

  Taget til efterretning.

  Ad 2.2 (muligheden for at placere en tennisbane i landzone)

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dialog med Erhvervsstyrelsen

  Administrationen har kontaktet Erhvervsstyrelsen for at få en vurdering af de alternativer placeringer af en tennishal og -baner som kommunen overvejer og som har været sendt i nabohøring. Jf. bilag 1.

  Alle de alternative placeringer for en tennishal og en af de to alternative placeringer for tennisbanerne kræver en ny lokalplan. Da lokalplanplaner skal være i overensstemmelse med den overordnede planlægning, skal beslutningen om hallens endelig placering ikke efterfølgende forhindres af en statslig veto mod et forslag til lokalplan/kommuneplantillæg i uoverensstemmelse med Fingerplanen. Erhvervsstyrelsen er tilsynsmyndighed med statens interesser i planlægningen og modtager alle høringer af lokalplansforslag.

  Erhvervsstyrelsen vurderer, at tennishaller og tennisbaner hører under kategorien ”bymæssige fritidsanlæg” som skal placeres i byzone. En lokalplan som muliggør opførelsen af en tennishal og -baner i en af de placeringer kommunen overvejer vil skulle overføre arealet til byzone. Alle de placeringer kommunen overvejer ligger i et område uden for lufthavnen med restriktioner som efter Fingerplanen og Støjcirkulæret ikke må udlægges til byzone. Kommunen vil ikke kunne vedtage en lokalplan som overfører landzoneareal i støjkonsekvenszone til byzone uden en forudgående ændring af Fingerplanen.

  Fingerplanen er en relativt fast strukturplan for hovedstadsområdets udvikling som blev senest revideret i 2019. Fingerplanen revideres ikke løbende, og der er ikke pt. en horisont for en ny revision af planen.

  Ovenstående efterlader følgende muligheder ift. ønsket om at pacere en tennishal og –baner i Hollænderhalsområdet:

  1. Kommunen skal finde en ny placering i eksisterende byzone, f.eks. syd eller nord for Hollænderhallen. Placeringerne vil være i konflikt med eksisterende funktioner som parkering eller skolens friareal, men der kan undersøges om det muligt at omplacere og/eller arealoptimere nogen af funktionerne.
  2. Kommunen kan søge staten om ny byudlæg ved næste fingerplanrevision - f.eks. til placering af hallen på ”grusbanearealet”, som er den mest oplagte placering, set ift. planlovens rækkefølgebestemmelser - og genoptage planarbejdet på dette tidspunkt. Dette kan ikke forventes at ske før en række år.
  3. Kommunen kan opgive opførelsen af en tennishal- og flytningen af tennisbanerne til Hollænderhalsområdet helt.

  Administrationen vil inden By-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter sagens videre forløb undersøge muligheden for at placere en tennishal i lokalplan 45’s hovedområde 1 (i byzone) og tennisbanerne i lokalplanens hovedområde 2 (i landzone), jf. bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens rammestyringsprincip, jf. § 11, stk. 4 nr. 1 om at kommuneplanen ikke må stride mod landsplandirektiver og § 13, stk. 1 nr. 1 om at lokalplaner ikke må stride mod kommuneplanen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2020.

  Bilag

 • 15
  Forslag fra C - Drøftelse af parkering
  Sagsid.: 20/1466

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2020

  Sagen blev drøftet. Udvalget ønsker, at forvaltningen afsøger muligheden for at sætte sten op.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 30. april 2020, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”C gr. foreslår, at udvalget drøfter parkering i og omkring ny havn, Prins Knuds dæmning og Drogdensvej.

  Motivation:

  Der er vedtaget en strategi om parkering i og omkring den gamle by. Et af målene er, at anvende arealet på den nye havn til parkering. Imidlertid har kommunen planet arealet (rabatten) på den store græsplæne/Prins Knuds dæmning, fjernet tidligere oplagte sten langs kanten og udlagt grus. Det medfører nu, at gæster anvender dette areal til parkering og vi får dermed ikke flyttet trafikken ned til at parkere på den nye havn. Vi vedtager en strategi og udlægger derefter arealer som opfattes som parkering og gør det derfor vanskeligere for os selv, at indfri vores strategi.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2020.

 • 16
  Meddelelse - Høringssvar om pulje til fremme af cykelparkering ved kollektiv trafik
  Sagsid.: 20/1538

  RESUMÉ:

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om pulje til fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv trafik i høring. Dragør Kommune har indsendt høringssvar.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2020

  Taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 24. april 2020 sendt udkast til Bekendtgørelse om pulje til fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv trafik i høring inklusiv tilhørende administrationsgrundlag (bilag 1).

  Udkastet til det tilhørende administrationsgrundlag er udformet, således at en kommune som Dragør Kommune ikke kan søge om medfinansiering til fremme af cykelparkering i kommunen. Dette skyldes, at der lægges op til, at tilskud kun gives til projekter med cykelparkering ved jernbanestationer, herunder lokalbaner, Metrostationer og letbanestationer. Herved er Dragør Kommune den eneste kommune på i hvert fald Sjælland, der ikke har mulighed for at søge i puljen.

  Dragør Kommune har derfor indsendt høringssvar (bilag 2). Heri gøres opmærksom på, at kommunen derved ikke får samme mulighed som øvrige kommuner for at søge om medfinansiering til fremme af cykelparkering og foreslår afgrænsningen ændret.

  LOVE/REGLER:

  Der er tale om en ny lovbekendtgørelse som følge af Folketingets vedtagelse af finanslov 2020, hvori der er afsat en pulje på 50 mio. kr. til fremme af cyklisme. Bekendtgørelsen skal regulere udmøntning af midler fra puljen, der målrettes cykelparkering i kombination med kollektiv trafik og forudsætter minimum 50% medfinansiering fra ansøger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 24. april 2020 sendt udkastet til bekendtgørelse samt administrationsgrundlag i høring med høringsfrist den 15. maj 2020.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2020

  Bilag

 • 17
  Meddelelse - Hovedstadens Beredskabs årsberetning og regnskab 2019
  Sagsid.: 20/1543

  RESUMÉ:

  Til orientering forelægges Hovedstadens Beredskabs Årsberetning for 2019 samt Regnskab 2019 til orientering jf. hhv. bestemmelser i §60-fællesskabets ejerstrategi samt bestemmelser i Hovedstadens Beredskabs vedtægter.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2020

  Taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Årsberetning 2019

  Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Beredskab skal udarbejde en årlig redegørelse, hvor selskabet dokumenterer sin indsats på de fem målsætninger i ejerstrategien:

  · Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne

  · Økonomisk effektivitet

  · Serviceniveau og samarbejde med kommunerne

  · Forebyggelse og frivillige

  · Bæredygtig og attraktiv arbejdsplads

  Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2019, der er vedlagt som bilag, indeholder forskellige artikler samt en billedserie fra ’Året det gik’, som afspejler arbejdet med ejerstrategiens målsætninger i 2019.

  Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 6. februar 2020 efterlevelsen af gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2019. SLA"en beskriver det serviceniveau, Hovedstadens Beredskab skal levere på myndighedsområdet ift. objektkendskab, kvalitet, kompetencer, sagsbehandlingstider m.v. Konklusionerne fra evalueringen er indarbejdet i årsberetningens afsnit vedr. status på Service Level Agreements. Der blev på mødet og generelt i løbet af 2019 udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet og kvaliteten af Hovedstadens Beredskabs opgavevaretagelse.

  Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 22. april 2020 og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien.

  Regnskab 2019

  Hovedstadens Beredskabs Årsregnskab 2019 er indarbejdet i Årsberetningen for 2019 og skal jævnfør bestemmelserne i Hovedstadens Beredskabs vedtægters § 13 stk. 3 forelægges ejerkommunerne til orientering.

  Årsregnskabet for 2019 blev ligeledes godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 22. april 2020.

  Årets resultat viser et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr.

  Merindtægter på 13,9 mio. kr. i forhold til vedtaget budget

  Stigningen i indtægterne skyldes primært følgende forhold: (i) stigning i omsætningen på forretningsområderne for i alt på ca. 8,3 mio. kr. vedr. opsætning og vedligehold af mobile sprinklere, helårseffekt vedr. tilkøbt ambulanceberedskab, øgede opgaver relateret til metrocityringen mv., (ii) merindtægter for ca. 5,5 mio. kr. grundet forsigtighed i budgetteringen af indtægter fra blinde alarmer og stigning i årsafgifter samt (iii) stigning på 0,1 mio. kr. i driftsbidraget grundet reguleringer i tjenestemandspensionsbidraget.

  Merforbrug på 14,2 mio. kr. i forhold til vedtaget budget

  Afvigelsen på lønudgifterne samt på tjenestemandspensionsbidraget på samlet 16,6 mio. kr. skyldes primært følgende forhold: tilkøb af ekstraberedskaber på ambulanceområdet, ansættelse af et større antal elever, oprustning på it-området i forhold til implementering af Hovedstadens Beredskabs it-strategi samt større antal ekstravagter end det forventede. Der har i løbet af året været forventninger om et større merforbrug på lønnen, særligt grundet ekstravagter, men der er dog set et fald i årets sidste måneder som resultat af de tiltag, HBR har gennemført med henblik på ændret styring af medarbejdernes arbejdstid samt som følge af påbegyndelse af implementeringen af anbefalinger fra den i 2019 gennemførte budgetanalyse.

  I forhold til drifts- og huslejeudgifterne har der været mindreudgifter for ca. 2,4 mio. kr.

  Der var ved årets start en forventning om et væsentlig større forbrug end det realiserede, grundet primært følgende forhold: opbremsning af uddannelse og aktiviteter i den operative styrke grundet ændringer i organiseringen af medarbejdernes arbejdstid, forsinkelse i leveringen af brandhanekøretøj, senere implementering end forventet af ny back up-vagtcentral, effektiviseringer på indkøb af it grundet ny organisering af indkøb, forsinkelse i vedligeholdelsesopgaver på stationerne og på de tekniske områder, udskydelse af anskaffelse af nyt brandsynssystem, ikke fuld implementering af nyt vagtplanlægningssystem.

  I forhold til den af bestyrelsen godkendte implementerings- og investeringsstrategi for 2017-2019 har Hovedstadens Beredskab i 2019 anvendt finansieringen som planlagt. Af den oprindelige plan resterer 5,8 mio. kr., der som udgangspunkt reserveres på egenkapitalen til håndtering af uforudsete hændelser eller udgifter i årene fremover.

  Årets økonomiske resultat er uddybet i afsnit vedr. årsregnskab 2019 i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2019, vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Vedtægt for Hovedstandens Beredskab.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2020.

  Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

  Bilag

 • 18
  Meddelelse - HOFOR - imidlertid lukning af Dragør Vandværk
  Sagsid.: 20/1662

  RESUMÉ:

  HOFOR har med mail af 15. maj fremsendt en orienterer om tiltag, som på kort sigt kan stabilisere driften af vandforsyningen i Dragør. Vandindvindingen i Dragør samles på St. Magleby Vandværk, og Dragør Vandværk tages ud af drift. HOFOR igangsætter udarbejdelse af forslag til fremtidig forsyningsstruktur i Dragør Kommune. Endelig valg af forsyningsstruktur skal træffes af Kommunalbestyrelsen, hvis der lukkes tekniske anlæg, jf ejeraftalen mellem Kommunen og HOFOR.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2020

  Taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  HOFOR oplyser i mail af 15. maj 2020, at Dragør Vandværk midlertidigt tages ud af drift og at al forsyning herefter sker via værket i St. Magleby. HOFOR igangsætter undersøgelser og vurderinger af hvordan den fremtidige forsyning bør være i Dragør. – nyt vandværk eller forsyning udefra. Disse senarier vil blive udført i løbet af 2020.

  Det kan oplyses, at i henhold til ejeraftalen mellem Dragør Kommune og HOFOR skal spørgsmål om bl.a. lukning af vandværker træffes af Kommunalbestyrelsen.

  Baggrund

  HOFOR oplyser følgende:

  ”På mødet den 29. august 2019 med Kommunalbestyrelsen orienterede HOFOR om status for vandforsyningen i Dragør.

  Vandforsyningen i Dragør sker i dag fra 2 lokale vandværker, Dragør og St. Magleby vandværker, som suppleres med køb af vand fra Tårnby Forsyning (der dels har egenproduktion og dels køber vand fra HOFORs regionale forsyning).

  Indvindingen i Dragør Kommune foregår fra et sårbart grundvandsmagasin, der er truet af både naturlige stoffer og forureninger med miljøfremmede stoffer – dels flere forskellige pesticider, dels stoffet PFAS der stammer fra en forurening ved lufthavnens brandøvelsesplads. Alle HOFORs vandindvindingsboringer i Dragør Kommune er i større eller mindre omfang påvirket af forurening. Også drikkevandet, der leveres fra Tårnby Forsyning, indeholder lave koncentrationer af pesticider.

  Grundvandsressourcen i Dragør er begrænset af Øresund, lufthavnen og salt grundvand i den sydlige del af kommunen. Det er derfor ikke muligt at finde andre egnede grundvandsressourcer i kommunen.

  Opgaven er således at tilrettelægge forsyningen således, at der kan leveres vand, der med god margin overholder kravene til drikkevand under hensyn til forsyningssikkerhed og økonomi.

  Dragør Vandværk har været særligt udsat. To af vandværkets indvindingsboringer måtte lukke i 2018 som følge af forurening med stoffet DMS. I 2014 måtte indvindingen reduceres på vandværket som følge af fund af pesticidet CGA. Herudover blev én af værkets boringer ramt af forurening med PFAS i 2011 og en anden boring styrtede sammen i 2013. Som konsekvens heraf er indvindingen til Dragør Vandværk reduceret i betydelig grad, og i 2019 er der kun indvundet vand fra 3 ud af 5 boringer. Dragør Vandværk har flere gange været ude af drift som følge af forurening og tekniske problemer.

  Indvindingen til St. Magleby Vandværk er også ramt af forurening, men i mindre grad og vandindvindingen har i store træk kunnet opretholdes.

  For at opretholde indvindingen i Dragør Kommune har HOFOR undersøgt mulighederne for på kort sigt at stabilisere driften ved at samle vandindvindingen på St. Magleby Vandværk, og tage Dragør Vandværk ud af drift (”lægge værket i mølpose”).

  For tiden gennemføres forsøg med videregående vandbehandling (fjernelse af pesticidet DMS) på Dragør vandværk. Vandet fra forsøget ledes ikke ud i ledningsnettet, men afledes til kloak. Nedlukningen af Dragør vandværk forventes at ske efter, at de igangværende forsøg er afsluttet medio 2020.

  Dette er alene kortsigtede tiltag og udgør ikke en stillingtagen til, hvordan Dragørs forsyningsstruktur kan styrkes på længere sigt. Her er løsninger - som vi drøftede ved mødet med Kommunalbestyrelsen - ny forsyningsledning fra de regionale værker, nyt vandværk mv. i spil. Disse scenarier vil blive vurderet i løbet af 2020. ”

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beslutningen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune, idet vandforsyningen er et ”Hvil-i selv-område” som er forbrugerfinansieret.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2020.

 • 19
  Meddelelse - Enggården - Brandforhold
  Sagsid.: 18/3876

  RESUMÉ:

  Trafik- og boligministeren har med brev af 20. maj 2020 indskærpet overfor kommunerne, at udbedring af brandforhold på landets plejehjem skal være løst inden årets udgang. Kopi af brev vedlægges.

  By- Erhverv- og Planudvalget har senest på udvalgsmøde i januar 2020 besluttet, at igangsætte første høring blandt beboerne mv. om de tiltag, der skal og kan udføres. Forvaltningen er i gang med at undersøge, om det er muligt at gennemføre tiltagene inden årets udgang, når tiltagene skal lånefinansieres inden for rammerne af almenboliglovgivningen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2020

  Taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  By- og boligministeren har med brev af 20. maj 2020 indskærpet overfor kommunerne, at udbedringen af brandforholdene på landets plejehjem skal være gennemført inden årets udgang 2020.

  By-, Erhverv- og Planudvalget har på mødet i januar 2020 besluttet, at sagen om brandforhold, samt yderligere forslag til tiltag på Enggården skal sendes i høring blandt brugerne samt de forskellige råd på området, før Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvilke tiltag der skal arbejdes videre med:

  Processen ser pt således ud:

  1) politisk stillingtagen til omfang af brandforhold og renovering

  2) udarbejdelse af budget og høringsmateriale jf almenboliglovgivningen

  3) høring og beslutning blandt brugerne

  4) endelig politisk beslutning om udbedring og renovering

  5) lånoptag, udbud og gennemførsel

  Det er en omfattende proces, fordi der er tale om almenboliger.

  Med ministerens udmelding må det konstateres, at det kan være vanskeligt at gennemfører projekterne indenfor tidsrammen, som er frem til 31.12.2020.

  Forvaltningen er derfor gået i gang med at undersøge alternative muligheder for at nå projekterne inden for årets udgang.

  Det kan oplyses, at byggeriet er godkendt, og der er meddelt ibrugtagningstilladelse til plejehjemmet. I den forbindelse er der bl.a. taget stilling til brandforholdene, og de er på daværende tidspunkt fundet at være i orden i forhold til BR10, og for daghjemmet i forhold til datidens BR75. Set med nutidige øjne burde der have været etableret supplerende flugtvejstrappe og –udgang samt brandadskillelse mellem fællesrum og flugtgang, som det fremgår at rapport udarbejdet af Rambøll, november 2019.

  Det kan videre oplyses, at der er iværksat skærpet brandinstruks i 2019 for yderligere at minimerer risikoen for brand og, som umiddelbar opfølgning på ministerens tidligere henvendelse i form af:

  -Permanent afbrydelse af ovn/komfur og tilslutning må kun ske når der er personale tilstede -Rygning må kun foregå på beboerens eget værelse og med lukket dør -Opstilling af supplerende brandtæpper/ brandslukkere ved boliger til rygere -Forbud mod brug af åbent ild -Rundering hos rygere

  Enggården efterlever instruksen.

  Det kan oplyses, at høringen ikke er genemført før Corona-nedlukningen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2020.

  Bilag

 • 20
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2020

  Anne Funk (O) spurte til status for tømning af skraldespande i byen i weekenderne.

  Kenneth Gøtterup (C) spurgte til omfanget af graffitimaling.

  Morten Dreyer (O) orienterede om spildevandsudledninger til Øresund.