Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 25. juni 2020 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Dragør Skole - 10 mio. kr. pulje
  Sagsid.: 20/1979

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, hvordan den resterende del af puljen på 10 mio. kr. til renovering af Dragør Skole skal prioriteres.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1) at budgettet på 10 mio. kr. til renovering af Dragør skole prioriteres til de 3 igangværende projekter samt genopretning og vedligeholdelse af eksisterende bygninger,

  2) at der tages stilling til,om der skal optages et lån på 2.4 mio. kr. til dækning af udgifter til udskiftning af vinduer.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 25-06-2020

  Ændringsforslag fra AOTV

  AOTV foreslår, at sagen oversendes til ØU/KB uden anbefaling.

  For stemte:

  5 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 30. april 2020, at afsætte 10 mio. kr. til renovering af Dragør Skole. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at 2.6 mio. kr. af de i alt 10. mio. kr. skulle afsættes i 2020.

  Administrationen har på baggrund af denne beslutning udarbejdet forslag til, hvordan de 10 mio. kr. kan anvendes. Administrationen har opdelt projekterne i 3 kategorier:

  - Igangværende projekter (gennemføres i 2020)

  - Genopretning og vedligehold af eksisterende bygninger (kan gennemføres i 2021)

  - Nye projekter. (kan gennemføres fra 2021)

  Igangværende projekter

  Læringstrappe ved den Grå Skole                                2.6 mio. kr.

  Udearealer                                                              0.6 mio. kr.

  Nyt tag, Rød skole                                                    2.6 mio. kr.

  I alt                                                                                        5.8 mio. kr.

  Genopretning og vedligehold af eksisterende bygninger

  Udskiftning af vinduer                                                2.4 mio. kr.

  Malerbehandling af eksisterende vinduer og træværk      0.4 mio. kr.

  Omfugning af eksisterende murværk mm.                    1.8 mio. kr.

  Renovering af cykelparkering                                      0.2 mio. kr.

  I alt                                                                                        4.8 mio. kr.

  Sum igangværende og vedligehold                                10.6 mio. kr.

  Nye projekter

  Ventilation, Hovedbygning                                          5.5 mio. kr.

  Ventilation, Grå Skole                                                2.3 mio. kr.

  Ventilation, Rød skole                                                2.6 mio. kr.

  Renovering af skoletoiletter                                        1.4 mio. kr.

  Renovering af den Røde skole                                     1.9 mio. kr.

  Ny LED belysning på hele skolen                                 1.5 mio. kr.

  I alt                                                                                        15.2 mio. kr.

  På Dragør Skole er der et efterslæb på genopretning og vedligeholdelse af bygningerne.

  Manglende genopretning og vedligehold vil forårsage hyppigere skader, nedbrud og driftsgener, der helt eller delvis umuliggør brug af et afsnit eller lokaler for en kortere eller længere periode.

  Vedligeholdelsen af de eksisterende bygninger bør derfor prioriteres inden for de nærmeste år, så det sikres, at driften af skolen kan opretholdes.

  Administrationen er i gang med at få udarbejdet vedligeholdelsesplaner for kommunens ejendomme.  Vedligeholdelsesplanerne for Dragør Skole er ikke helt færdige endnu, hvilket betyder at der kan komme andre og mere presserende genopretning og vedligeholdelsesarbejder som det vil være nødvendigt at prioritere.

  På Dragør Skole er der p.t. kun ventilationsanlæg i klassebygning fra 1980. Det betyder, at der er 3 klasseafsnit uden mekanisk ventilation.

  Kommunen kan risikere, at få et påbud fra arbejdstilsynet om etablere ventilation i de klasseafsnit hvor det mangler.

  Sag om nyt tag på den røde skole er blevet behandlet i By- Erhverv og Planudvalget den 2. juni 2020 og behandles i økonomiudvalget den 18. juni samt Kommunalbestyrelsen den 25. juni.

  Budgetterne på de enkelte projekter er grove overslag udarbejdet af administrationen. Inden projekterne igangsættes vil der blive indhentet pris på arbejderne.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I AVOT – Budgetaftale fra den 30. april 2020 er der afsat 10 mio. kr. til renovering af Dragør Skole. Det vurderes umiddelbart, at der kan optages lån til finansiering af nye vinduer og LED belysning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 25. juni 2020.

  Økonomiudvalget den 20. august 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.

 • 2
  § 17 stk. 4-udvalg om klima og kystsikring
  Sagsid.: 20/1942

  RESUMÉ:

  Sagen handler om godkendelse af kommissorium til et § 17 stk. 4-

  udvalg om ”Klima og kystsikring”, udpegning af medlemmer, vederlag til formanden og udgifter til mødeforplejning m.v.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at kommissoriet for udvalget godkendes,

  2. at kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer til udvalget,

  3. at formanden i udvalgets arbejdsperiode ydes et vederlag på 3.000 kr. pr. måned som PL-reguleres,

  4. at der bevilges 10.000 kr. til mødeforplejning m.v. som finansieres af kommunalbestyrelsens budget,

  5. at udvalget selv vælger formanden for udvalget.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 25-06-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I den politiske aftale mellem AOTV fra den 15. april 2020 er det aftalt, at

  indstille til kommunalbestyrelsen at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg om

  klima og kystsikring.

  Udvalg i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4 er kendetegnet ved at

  de ikke kan tillægges driftsansvar eller har beslutningskompetence. Udvalget kan til gengæld inddrage parter uden for kommunalbestyrelsen

  og kan arbejde bredt med et tema.

  Udvalgets arbejde og virke sker med inspiration fra demokratiudvalgets anbefalinger fra juni 2019. Opfølgning på drøftelser i udvalget skal ske med behandlinger i de ordinære fagudvalg og kommunalbestyrelsen.

  Udvalget har til formål at:

  1. Skabe dialog om forskellige finansieringsmodeller med henblik på at kunne rådgive kommunalbestyrelsen herom. Udgangspunktet for denne rådgivning er analyser af lovgivningen med fokus på finansieringsmuligheder uden for anlægsloftet.

  2. Have fokus på at sikre en fortsat unik sammenhæng mellem by og havn i relation til kystbeskyttelsesprojektet.

  3. Undersøge hvorvidt og hvordan der kan skabes synergier mellem kystbeskyttelse og udvikling af havnen, fx udlejning af flere bådpladser samt flere rekreative muligheder for borgerne.

  Udvalgets arbejdsperiode begynder den 1. september 2020 og løber i fase 1 frem til den 31. december 2020. Fase 2 begynder den 1. marts 2021 og løber frem til den 30. juni 2021.

  I den politiske aftale er det aftalt, at udvalget selv vælger formanden.

  I udvalgets arbejdsperiode ydes der et vederlag til formanden på 3.000 kr. pr. måned som PL-reguleres. I fase 1 ydes der vederlag for september 2020, oktober 2020, november 2020 og december 2020. I fase 2 ydes der vederlag for marts 2021, april 2021, maj 2021 og juni 2021.

  Øvrige deltagere modtager ikke vederlag.

  Desuden foreslås det, at kommunalbestyrelsen bevilger 10.000 kr. til

  mødeforplejning m.v. som tages af kommunalbestyrelsens egen konto.

  På baggrund af ovenstående skal administrationen anbefale, at udsendte

  kommissorium godkendes, at kommunalbestyrelsen udpeger

  medlemmer til udvalget, godkender honoraret til formand og bevilger beløb til mødeforplejning m.v.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens § 17, stk. 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede udgift til formandsvederlag udgør 24.000 kr. uden PL-regulering. Udgiften vil føre til et merforbrug i 2020.

  Udgiften på de 10.000 kr. til mødeforplejning m.v. betales over kommunalbestyrelsens budget, hvorved der ud over det allerede forventede merforbrug, vil ske en budgetoverskrivelse. Merforbruget tilføres regnskabet som en regnskabsbemærkning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 25. juni 2020.

  Økonomiudvalget den 20. august 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.

  Bilag

 • 3
  § 17 stk. 4-udvalg om infrastruktur
  Sagsid.: 20/1943

  RESUMÉ:

  Sagen handler om godkendelse af kommissorium til et § 17 stk. 4-

  udvalg om ”Infrastruktur”, udpegning af medlemmer, vederlag til formanden og udgifter til mødeforplejning m.v.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at kommissoriet for udvalget godkendes,

  2. at kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer til udvalget,

  3. at formanden i udvalgets arbejdsperiode ydes et vederlag på 3.000 kr. pr. måned som PL-reguleres,

  4. at der bevilges 10.000 kr. til mødeforplejning m.v. som finansieres af kommunalbestyrelsens budget,

  5. at udvalget selv vælger formanden for udvalget.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 25-06-2020

  Ændringsforslag fra AOTV

  AOTV foreslår, at perioden for fase 2 ændres fra:

  Eksisterende formulering: ”Fase 2 begynder den 2. august 2021 og løber frem til den 31. oktober 2021.”

  Til ny formulering: ” fase 2 løber fra 1. juni 2021 til 30. juni – ligger stille i juli måned – og slutter med 2 måneder fra 1. august til 30. september 2021”.

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I den politiske aftale mellem AOTV fra den 15. april 2020 er det aftalt, at

  indstille til kommunalbestyrelsen at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg om

  infrastruktur.

  Udvalg i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4 er kendetegnet ved at

  de ikke kan tillægges driftsansvar eller har beslutningskompetence. Udvalget kan til gengæld inddrage parter uden for kommunalbestyrelsen

  og kan arbejde bredt med et tema.

  Udvalgets arbejde og virke sker med inspiration fra demokratiudvalgets anbefalinger fra juni 2019. Opfølgning på drøftelser i udvalget skal ske med behandlinger i de ordinære fagudvalg og kommunalbestyrelsen.

  Infrastrukturudvalget af april 2020 er en fortsættelse af det arbejde, der i henhold til kommissorium af april 2018 blev udført i det tidligere § 17, stk. 4-udvalg.

  Udvalget har til formål at fortsætte dialogen og drøftelserne af en række principielle og sammenhængende spørgsmål under den samlede overskrift ”infrastruktur” med fokus på fremtidssikring og mulige forbedringer og optimeringer samt at rådgive BEPU herom.

  Udvalgets arbejdsperiode begynder den 1. december 2020 og løber i fase 1 frem til den 31. marts 2021. Fase 2 begynder den 2. august 2021 og løber frem til den 31. oktober 2021.

  I den politiske aftale er det aftalt, at udvalget selv vælger formanden.

  I udvalgets arbejdsperiode ydes der et vederlag til formanden på 3.000 kr. pr. måned som PL-reguleres. I fase 1 ydes der vederlag for december 2020, januar 2021, februar 2021 og marts 2021. I fase 2 ydes der vederlag for august 2021, september 2021 og oktober 2021.

  Øvrige deltagere modtager ikke vederlag.

  Desuden foreslås det, at kommunalbestyrelsen bevilger 10.000 kr. til

  mødeforplejning m.v. som tages af kommunalbestyrelsens egen konto.

  På baggrund af ovenstående skal administrationen anbefale, at udsendte

  kommissorium godkendes, at kommunalbestyrelsen udpeger

  medlemmer til udvalget, godkender honoraret til formand og bevilger beløb til mødeforplejning m.v.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens § 17, stk. 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede udgift til formandsvederlag udgør 21.000 kr. uden PL-regulering. Udgiften vil føre til et merforbrug i 2020.

  Udgiften på de 10.000 kr. til mødeforplejning m.v. betales over kommunalbestyrelsens budget, hvorved der ud over det allerede forventede merforbrug, vil ske en budgetoverskrivelse. Merforbruget tilføres regnskabet som en regnskabsbemærkning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 25. juni 2020.

  Økonomiudvalget den 20. august 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.

  Bilag