Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 11. august 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).
Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).
 • 1
  Ansøgning Cykel event på Søndre Strandvej
  Sagsid.: 20/2194

  RESUMÉ:

  Plan og Teknik har modtaget ansøgning om en cykelevent med verdensrekordforsøg på Søndre Strandvej til afholdelse onsdag den 2. september 2020, kl. 18:30-20:30.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives tilladelse til cykelevent på Søndre Strandvej onsdag den 2. september 2020, kl. 18:30-20:30 i henhold til sagsfremstillingen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11-08-2020

  Arrangørerne har ønsket at trække ansøgningen, og på den baggrund blev punktet ikke drøftet.

   

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget ansøgning (bilag 1) om et arrangement i form af et cykelevent til afholdelse onsdag den 2. september 2020 i tidsrummet 18:30-20:30.

   

  Der er tale om et verdensrekordforsøg på en ladcykel, som fordrer en 2 km lang lige strækning at gennemføre. Til dette ønsker ansøger at benytte Søndre Strandvej, som i så fald vil skulle afspærres i to timer, imens arrangementet pågår. Det er den forsvarende verdensrekordindehaver og professioneller cykelrytter Rasmus Quaade, der vil forsøge at slå sin egen rekord sat tilbage i 2015 på Flyvestation Værløse. Endvidere vil ansøger under arrangementet sætte en verdensrekord for kvinder, udført af den semiprofessionelle cykelrytter Michelle Lauge Quaade.

   

  Ansøger håber på live-dækning af eventet af danske medier som DR og TV2 fx i Aftenshowet og TV2/Lorry eller TV2/News.

   

  Base for arrangementet ønskes på den gamle cirkusplads ved Batterisbækken, hvor der også forventes opsat lokale madvogne fra Busk Is/Backstage Burger, så tilskuere kan købe mad, drikke og is.

   

  Før og efter rekordforsøgene vil ”banen” på Søndre Strandvej være åben for lokale cykelmotionister, som så kan forsøge selv at sætte hastighedsrekorder på egne racercykler. Til den del vil folkene bag ”Race 500” være tovholder, og eventet kan bruges til indsamling for Stafet for livet, idet der vil være et mindre gebyr på at deltage, hvor pengene går ubeskåret til Stafet for livet. Endelig påtænker ansøger at gennemføre nogle cykellege for de mindste cyklister under arrangementet.

   

  For at kunne gennemføre arrangementet sikkert skal Søndre Strandvej spærres. Dels ved Store Magleby Strandvej, ved Krudttårnsvej og ved Wiedersvej. Foruden at beboerne med vejadgang fra Søndre Strandvej under arrangementet skal kunne komme til/fra egen bebyggelse via brandvejen til Søndre Røsevej, idet også deres adgang via Søndre Strandvej skal spærres. Buslinje 250S, der kører på strækningen, skal omlægges under arrangementet (3 busser pr time i hver retning i to timer lig 12 busser).

   

  Ansøger oplyser, at de lokale cykelklubber vil gerne stille med trafikvagter, sådan at der hele tiden er to vagter ved hver af de fire afspærrede poster.

  LOVE/REGLER:

  Arrangementet vil være omfattet af Vejloven og Færdselsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Arrangementet indebærer ingen udgifter for Dragør Kommune.

   

  Ansøger har forespurgt på lån af afspærringsmateriel fra kommunens Vej- og Gartnerafdeling. Såfremt afdelingen ligger inde med den afspærring, som politiet vil forlange, og afdelingen ikke selv bruger denne, så kan afspærring afhentes og afleveres igen hos Vej- og Gartnerafdelingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Københavns Politi skal samtykke til den midlertidige spærring af Søndre Strandvej ved Store Magleby Strandvej, ved Krudttårnsvej, ved boligerne med vejadgang fra Søndre Strandvej og ved Wiedersvej, forinden tilladelse kan gives. Ansøger er anmodet om fremsendelse af afspærringsplaner til brug for godkendelse.

   

  Administrationen har drøftet busomlægning af linje 250S med Movia under arrangementet. Ansøgers forslag om omkørsel ad Strandjægervej er ikke en mulighed, da vejen er for smal til dobbeltrettet busdrift. I stedet for kan buslinjen omlægges til kørsel ad Hartkornsvej Syd og Kirkevej i de to timer arrangementet foregår. Herved er Sydstranden uden busbetjening i et par timer den pågældende aften, hvilket der skal informeres om.

   

  Ansøger vil i det hele taget skulle sørge for information i Dragør Nyt om arrangementet i god tid inden arrangementsdagen foruden information via de lokale sociale medier. Endvidere skal der oplyses om arrangementet på kommunens hjemmeside. Hertil kommer altså informationen om den ændrede busdrift under arrangementet samt information til beboerne, der bliver afskåret fra deres normale adgang til egen bolig fra Søndre Strandvej.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. august 2020.

  Bilag

 • 2
  Flagdagsmindesmærke
  Sagsid.: 20/2143

  RESUMÉ:

  Lokalprojektgruppen Et forsvarligt Dragør foreslår, at der etableres en veteranmindeplade i Dragør Kommune, som kan indvies på den årlige flagdag for veteraner den 5. september 2020 – på 10 årsdagen siden Dragør begyndte sit veteran arbejde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der etableres veteranmindeplade på græsplænen nær flagstangen foran Dragør Rådhus på Kirkevej.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11-08-2020

  Godkendt.

   

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Lokalprojektgruppen Et forsvarligt Dragør har henvendt sig med ønske om at markere den årlige flagdag den 5. september for udsendte danskere på internationale missioner ved at etablere og indvie en veteranmindeplade/mindesmærke. Dette i anledning af 10 årsdagen for Dragørs deltagelse i markeringen af flagdagen den 5. september (ansøgning vedlagt som bilag 1).

   

  Lokalprojektgruppen har ansøgt Dragør Kommune om tilladelse til at opstille en sådan veteranmindeplade på en mindre sokkel. Placeringen var ønsket i det lille anlæg ved kajakklubben i havnen, hvor der i forvejen er opstillet en større mindesten til minde om redningen af de danske jøder over Øresund til Sverige under 2. verdenskrig.

   

  Lokalprojektgruppen forestiller sig en indgraveret messingplade med en anerkendende tekst om Dragørs veteraner sat oven på en vejrbestandig træstolpe, der kunne passe ind i det grønne område til højre for mindesmærket for jøderne i en passende afstand.

   

  Lokalprojektgruppen har ønsket at indvie mindepladen om morgenen lørdag den 5. september 2020 efterflugt af en lille morgenmadsreception i Pakhuset på Dragør Havn, som Lokalprojektgruppen håber, at Dragør Kommune vil stå for.

   

  Dragør Kommune har siden 2011 været vært ved markeringen af den årlige flagdag på Rådhuset.

   

   

  Ny placering:

  Administrationen har overvejet den ansøgte placering i det lille anlæg. Da der er tale om markering af en flagdag for udsendte, så kunne placering af en mindeplade nær en flagstang måske være en bedre løsning. Derved vil man også kunne hejse et flag ved højtideligholdelsen.

   

  Administrationen har også overvejet, om der for nogen kan være følelser / holdninger forbundet med at benytte samme anlæg som mindestenen for redningen af de danske jøder til også en mindeplade for danske udsendte til konfliktzoner.

   

  Administrationen har derfor drøftet en ny placering af en mindeplade med Lokalprojektgruppen enten nær flagstangen på Nordre Væl eller nær flagstangen foran Dragør Rådhus. Begge alternativer vil være synlige lokaliteter i lighed med en placering i det lille anlæg ved havnen.

   

  Lokalprojektgruppen har hertil oplyst, at den bedste og strategiske placering for dem vil være foran Dragør Rådhus i nærheden af flagstangen, hvor de i forvejen på flagdage mødes i rådhushallen med borgmesteren, veteraner og pårørende. Det tilhørende arrangement i Havnepakhuset kan i stedet for flyttes til rådhushallen.

   

  Vej- og Gartnerafdelingen kan forestå den endelige placering og opsætning af mindeplade på græsplænen ved rådhuset efter nærmere aftale med Lokalprojektgruppen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Lokalprojektgruppen dækker selv udgifter til mindeplade og stolpe. Kommunens Vej- og Gartnerafdeling kan være behjælpelig med opsætningen af mindeplade på stolpe ved Dragør Rådhus efter nærmere aftale med ansøger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. august 2020.

  Bilag

 • 3
  Parkering på Prins Knuds Dæmning
  Sagsid.: 20/1466

  RESUMÉ:

  Afsøgning af muligheden for at sætte sten op langs Prins Knuds Dæmning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at rabatarealet bevares som i dag, så det kan tjene som parkeringsreserve i spidsbelastningsperioder.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11-08-2020

  Ændringsforslag fra et samlet udvalg:

  Udvalget foreslår, at forvaltningen sikrer, at der ikke kan parkeres i rabatten.

   

  For stemte:   7 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:  0 

  Undlod at stemme:  0

   

  Godkendt.

   

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).<br>

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget har bedt administrationen om at afsøge muligheden for at sætte store sten op på det nordlige rabatareal langs Prins Knuds Dæmning.

   

  Der har tidligere været udlagt store sten i rabatarealet langs Prins Knuds Dæmning både på den nordlige og den sydlige side af vejen. Stenene i den sydlige side ligger der fortsat. Stenene i omtalte nordlige rabat blev fjernet for ca. 15 år siden i forbindelse med etablering af en grussti for fodgængerne, så disse kunne færdes på Prins Knuds Dæmning uden enten at skulle gå på kørebanen eller i græsrabatten. Grusstien blev etableret ca. 2 meter fra kørebanen inde bag vejens græsrabat.

   

  Vejafvanding:

  Senest har Vej- og Gartnerafdelingen fjernet græsmuld fra rabatten i den nordlige side. Dette for at afhjælpe fortsatte problemer med vand på kørebanen i forbindelse med regnskyl, idet græsrabatten langs kørebanens asfalt lå højere end kørebanen, hvorved vandet ikke kunne afvande til rabatten og blev liggende på kørebanen.

   

  Parkeringsreserve:

  Rabatarealet langs Prins Knuds Dæmning på nordsiden har over årene fungeret som en parkeringsreserve, når der forår og sommer opstår kapacitetsproblemer med parkeringsdækningen i området. Fjernelsen af græsmuldlaget har nok bevirket, at trafikanter kan opleve arealet som et sammenhængende grusareal, hvorpå der kan parkeres og i år i stigende grad har benyttet sig af denne mulighed. Det er administrationens oplevelse, at grusparkeringspladsen på havnen også fyldes op i de situationer.

   

  I §17, stk.4 udvalget for infrastruktur blev parkeringsudfordringerne i Dragør drøftet i både 2018 og 2019. I udvalget var der enighed om, at det var en god ide at have rabatarealet på nordsiden af Prins Knuds Dæmning som en reserveparkeringskapacitet i spidsbelastningsperioder sammen med grusparkeringen på havnen, grønningen og arealerne langs Søndre Strandvej. Der var dog ikke noget ønske om at søge at fremme parkering på arealet langs Prins Knuds Dæmning.

   

  Trafiksikkerhed:

  Udlægning af store sten i rabatarealer langs veje er grundlæggende ikke hensigtsmæssigt, jf. også afsnittet Love/Regler. Der er dog i forvejen store sten i den sydlige rabat, ligesom der er tale om en vej, hvor der typisk ikke køres stærkt, især ikke i spidsbelastningsperioder med godt vejr og mange mennesker. Store sten kan udlægges i afstanden 1 meter fra kørebanekant, hvorved anbefalet afstand til faste genstande er overholdt. Det vil formodentligt bevirke, at der i spidsbelastningsperioder parkeres langs vejen med et hjulsæt i rabatareal og et hjulsæt på kørebaneareal til gene for fremkommeligheden på vejen.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Vejreglerne er store sten lagt i rabatarealer såkaldt ueftergivelige genstande, der grundlæggende ikke bør udlægges tæt på kørebaneareal af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Parolen er at udforme tilgivende veje, så påvirkningen af personer ved påkørsel er mindst mulig, når uheldet er ude. Og etablere nødvendige faste genstande længst muligt væk fra kørebanen, så risikoen for påkørsler minimeres. Ved veje i bymæssigt område med hastighedsgrænse 50 km/t bør faste genstande etableres minimum 1 meter fra kørebanekant. Ved hastighedsgrænse på 30-40 km/t bør faste genstande etableres minimum 1/2 meter fra kørebanekant. Der er tale om anvisninger (god praksis) men ikke lovkrav.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udlægning af store sten i den nordlige side af Prins Knuds Dæmning kan varetages af Kommunens Vej- og Gartnerafdeling håndteret inden for afdelingens eget budget og udføres prioriteret i forhold til afdelingens øvrige opgaver.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. august 2020.

  Bilag

 • 4
  Forslag fra AOV - Regulering ift. hunde i Dragør
  Sagsid.: 20/2802

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11-08-2020

  Sagen blev drøftet.

   

  A+O+T+V ønsker, at forvaltningen snarest præsenterer et forslag om regulering af hunde baseret på følgende initiativer:
   

  1. I Dragør Kommune – hvor der er bymæssig bebyggelse, på gader, veje, stier, pladser, havnen og områderne ved og omkring Gåserepublikken, der er åbne for almindelig færdsel, skal hunde altid føres i snor, jf. Lovbekendtgørelse nr. 254.

   

  1. Ved konstaterede overtrædelser i henhold til lovbekendtgørelse nr. 254; ”Lov om Hunde”, kontaktes politiet.

   

  1. Forvaltningen bedes komme med oplæg til, hvilke områder der i Dragør Kommune vil kunne udpeges til hundeområder, hvor hunde vil kunne luftes, uden at være i snor.

   

  1. Forvaltningen bedes komme med forslag til ny skiltning og borgerkommunikation om rammer for hundeluftning.

   

  1. Udvalget ønsker en evaluering af beslutningen, når forslaget har været gældende i ét år.

   

  For stemte    6 (A+O+T+V)

  Imod stemte   1 (C)

  Undlod at stemme  0

   

  Kenneth Gøtterup (C) ønsker sagen drøftet på det kommende møde i KB og sender henvendelse til borgmesteren om det.

   

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kim Dupont (V) har i mail af 2. august 2020 bedt om at få følgende på dagsorden:

   

  "Forslag: Regulering ift. hunde i Dragør
   

  1. I Dragør Kommune – hvor der er bymæssig bebyggelse, på gader, veje, stier, pladser, havnen, de fredede strandenge m.v., der er åbne for almindelig færdsel, skal hunde altid føres i snor,  jf. Lovbekendtgørelse nr. 259 ”Lov om hunde” paragraf 3, stk. 2.
    
  2. Ved konstaterede overtrædelser i henhold til lovbekendtgørelse nr. 259; ”Lov om Hunde”, kontaktes politiet.
    
  3. Forvaltningen bedes komme med oplæg til, hvilke områder der i Dragør Kommune vil kunne udpeges til hundeområder, hvor hunde vil kunne luftes, uden at være i snor.

  Motivation:

  Desværre ses det ofte, at hunde føres uden snor. Det skaber ikke alene situationer, hvor borgere, store som små, bliver nervøse, forskrækkede eller direkte bange. Desuden ses det desværre ofte, at forskellige slags dyr, som fx får, gæs, ænder og øvrige vilde fugle bliver jagtet eller endog bidt ihjel. For at tage mest muligt hensyn til både mennesker og dyr, foreslås det derfor, at hunde uden for særligt afmærkede områder altid føres i snor.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. august 2020.

 • 5
  Meddelelse - Udarbejdelse af nyt lov- og plangrundlag for Københavns Lufthavn
  Sagsid.: 20/2613

  RESUMÉ:

  Staten har igangsat en revision af udbygningsloven og af plangrundlaget for lufthavnen, herunder støjcirkulære, fingerplan, kommuneplantillæg og lokalplan.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11-08-2020

  Til efterretning.

   

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  CPH har i december 2019 offentliggjort en masterplan for disponering af Københavns Lufthavns areal samt ansøgt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om tilladelse efter luftfartsloven til afkortning og forskydning af tværbanen. Som følge heraf er der i staten igangsat et arbejde med revision af udbygningsloven og af plangrundlaget for lufthavnen.

   

  Masterplan for lufthavnen

  Masterplanen for lufthavnen beskriver en række scenarier for udbygning af lufthavnen og anbefaler en nordlig udbygning med gates og standpladser med bl.a. nye fingre A og E samt en ny nordøstlige finger. Tættest på Dragør placeres et hangar udviklingsområde til genhusning af fragt- og hangarfaciliteter.

   

  Den anbefalede udbygning reducerer og forskyder tværbanen ca. 300 m mod sydøst, hvorefter den alene bruges til ind- og udflyvning over Øresund. Dette forventes at reducere trafikken på tværbanen med 80 % og indstille overflyvning af byområder. Dette vil kunne frigive områder i Tårnby Kommune, der er underlagt begrænsninger pga. støjpåvirkningen fra tværbanen, og planen skaber mulighed for at Dragør Kommune kan arbejde for fremme interesser, som plangrundlaget tidligere har forhindret.

   

  Masterplanen for lufthavnen kan læses her. Se side 14.

   

  Ny lov- og plangrundlag for lufthavnen

  CPH’s ønsker om udbygning af lufthavnen forudsætter revision af udbygningsloven, støjcirkulære, fingerplan, kommuneplantillæg, lokalplan og evt. miljøgodkendelse. ERST forventer i den sammenhæng at foretage call in på kommuneplantillæg og lokalplan – dvs. overtage kommunalbestyrelsers planlægningsbeføjelser i medfør af planlovens § 3 stk. 5.

   

  Lokalplan KLK97 – Københavns lufthavn i Kastrup kan læses her.

   

  Proces

  Til koordinering af arbejdet med lov- og plangrundlaget er der etableret statslig arbejdsgruppe og styregruppe med medlemmer fra Transport- og Boligministeriet/Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet/Miljøstyrelsen samt Erhvervsministeriet/Erhvervsstyrelsen.

   

  Erhvervsstyrelsen har nedsat en følgegruppe – et forum for orientering af og dialog om både indholdet af og processen med revision af lov- og plangrundlag for lufthavnen – med deltagelse af Tårnby og Dragør kommuner som hjemkommuner for lufthavnen.

  Miljøstyrelsen samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil deltager i følgegruppens møder, når det er relevant.

   

  Ved næste følgegruppemøde vil Tårnby og Dragør Kommuner fremlægge deres udviklingsinteresser i relation til plangrundlaget for lufthavnen.

  Administrationen vil fremføre ønskerne fra seneste kommuneplanrevision 2017 (perspektivområderne) om et udlæg af et nyt erhvervsområde ved Lufthavn Syd, konvertering af sommerhusområdet Rosenlund til helårsområde og udlæg af et nyt boligområde ved Kirkevej samt omdannelse af Høgevænget 4-7 til beboelse.

   

  Regeringen har endnu ikke truffet beslutning om en tidsplan. En mulighed er, at lovprocessen kører forud for planprocessen, og planprocessen med støjcirkulære, fingerplan, kommuneplantillæg og lokalplan kører sideløbende. Planprocessen forventes påbegyndt i 2021.

  LOVE/REGLER:

  Planloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. august 2020.

 • 6
  Meddelelse - Klimahandlingsplan 2010-2020 for Dragør Kommune
  Sagsid.: 20/2612

  RESUMÉ:

  Status på klimaaftale 2010 – 2020 for Dragør Kommune.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11-08-2020

  Til efterretning.

   

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dette er den 9. rapport over kommunens indsats i forhold til klimaaftalen, som Dragør Kommune indgik i 2010 med Danmarks Naturfredningsforening. CO2 reduktionen er 26,0 % i forhold til 2010 svarende til 3,3 % pr. år. Aftalen omfatter kommunens egen virksomhed: bygninger, vejbelysning og kørsel. Målsætningen er en CO2 reduktion på 3 % om året frem til 2020, og en samlet CO2 reduktion på ca. 27 % i forhold til udledningen i 2010.  

   

  Med besparelserne er Dragør Kommune tæt på at opfylde aftalen med Danmarks Naturfredningsforening, og når vejbelysning og belysning i kommunens ejendomme er udskiftet til LED i 2020, vil målsætning på 27 % være opfyldt.

   

  Alle kommunens bygninger blev energimærket i 2009, og energimærkningen er brugt som udgangspunkt for de energiforbedringer, som er blevet udført via ESCO projektet i perioden 2010 – 2015.

  Aktiviteterne omfatter renovering af varme-, ventilations- og belysningsanlæg, efterisolering af klimaskærm og tekniske installationer samt udskiftning af vinduer. Desuden er der opsat solcelleanlæg i mindre omfang.

   

  I 2020 forventer Dragør Kommune at opnå en halvering af energiudgiften pr. m2 til varme, el og vand i de kommunale bygninger i forhold til 2001, hvor kommunen første gang besluttede at investere i målrettede energiforbedringer og CO2 reduktioner. En halvering af energiudgiften svarer til ca. 6 mio. kr. årligt, hvilket bliver justeret i budgettet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. august 2020.

  Bilag

 • 7
  Meddelelse - Affaldsplanlægning - ny politisk aftale om øget affaldsindsamling
  Sagsid.: 20/2744

  RESUMÉ:

  Et flertal i folketinget har indgået en aftale om bl.a. øget indsamling af op til 10 affaldstyper ved husholdninger fra medio 2021. For Dragør Kommune betyder det etablering af nye indsamlingsordninger: madaffald, metal. plast, drikke- og fødevareemballager, farligt affald og tekstiler.

  Forvaltningen har igangsat planlægning i samarbejde med ARC, idet de varetager indsamling og bortskaffelse af affaldet for Dragør Kommune.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11-08-2020

  Til efterretning.

   

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Et flertal i Folketinget har den 16. juni 2020 indgået en aftale om den fremtidige grønne affaldssektor i Danmark. Aftalen indeholder en række elementer, der har til formål at reducere affaldsmængderne, øge genanvendelse og mindske mængden af affald til forbrænding. Dette skal ske gennem bl.a. krav om ens indsamlingsordninger i Danmark, selskabsgørelse, udbud, liberalisering af sektoren mv.

   

  Et af punkterne i aftalen omhandler krav om husstandsnær indsamling af 10 affaldstyper fra juli 2021: mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald restaffald, farligt affald. samt drikke- og fødevarekartonner.

   

  I Dragør Kommune har vi husstandsnær indsamling af: restaffald, pap og papir, glas (Kuber), mindre elektronik, sparrepærer og batterier, haveaffald og storskrald. Andet affald skal husstandene aflevere og sortere på Dragør Genbrugsplads.

   

  Aftalen betyder, at der skal indføres nye affaldsordninger i Dragør Kommune for:

   

  -         Madaffald

  -         Metal

  -         Plast

  -         Tekstiler

  -         Drikke- og fødevareemballager

  -         Farligt affald

   

   

  Det kan oplyses, at Kommunalbestyrelsen i affaldsplan 2015 - 2024, har besluttet, at indføre ordninger for bl.a. bioaffald, plast mv. i Dragør Kommune og at ordningerne skal igangsættes, når der er etableret fælles løsninger i ARC regi, i form af biogasanlæg og sorteringsanlæg. Med aftalen skal kommunen indføre indsamlingsordningerne, men afsætte affaldet til anden modtager end til ARC-anlæg.  

   

  Aftalen er ikke udmøntet i lovgivning endnu, og der kan derfor komme ændringer, som kan have stor betydning for hvordan ordningerne skal sammensættes.

   

  Forvaltningen er dog i samarbejde med ARC gået i gang med at planlægge for de nye ordninger. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at være en udfordring, at nå at indføre alle ordningerne inden juli 2021, idet der skal ske udbud af indsamlingsbeholdere og levering af nye rumopdelte skraldebiler.

   

  Forvaltningen forventer at fremlægge forslag til indsamlingsordning for Bioaffald mv i løbet af efteråret 2020.

  LOVE/REGLER:

  Politisk aftale om affald

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvenserne for taksten for renovation vil indgå, når udvalget skal træffe endelig beslutning om hvordan indsamlingen skal organiseres.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tiltagene er i overensstemmelse med Dragør Kommunes Affaldsplan 2015 – 2024 med hensyn til initiativer til at øget genanvendelsen.  

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. august 2020.

 • 8
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11-08-2020

  Følgende blev drøftet:

   

  Status på udeservering.

  Status på diverse bygge-/plansager.

  Mormorstranden.

   

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).