Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 8. september 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A)
Afbud fra: Anne Funk (O)
Bemærkninger: Kim Dupont (V) deltog i stedet for Anne Funk (O).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Ansøgning om at drive traktørsted med udeservering fra Gabriel Jensens feriekoloni, Batterivej 15
  Sagsid.: 20/2647

  RESUMÉ:

  Der ansøges om at drive traktørsted med udeservering fra Gabriel Jensens feriekoloni, der er beliggende på det fredet strandareal sydvest for Mormor-stranden. Kommunen skal som grundejer beslutte, om ansøgningen skal fremmes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ansøgningen videresendes til Fredningsnævnets behandling med vilkår om, at der max. må opstilles 1 henvisningsskilt (A-skilt) og kun må ske udeservering på det ansøgte areal.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-09-2020

  Anbefales overfor ØU.

  Kim Dupont (V) deltog i stedet for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er modtaget ansøgning om at bruge feriekoloniens faciliteter til traktørsted med udendørs servering. Udeservering vil ske fra området sydøst for bygningerne på det område, hvor der allerede er fliser. Der opstilles ca. 30 siddepladser med borde, stole og parasoller o.lign.

  Indendørs vil man anvende koloniens køkken- og toiletfaciliteter (kolonien har egne toiletfaciliteter ud over de offentlige toiletter på bagsiden af bygningen). Der vil ikke blive foretaget udvendige, visuelle ændringer af bygningen.

  Traktørstedet vil have åbnet i sommerhalvåret fra april til og med september, når Gabriel Jensen Ferieudflugter ikke selv benytter feriekolonien.

  Der vil ske salg af drikkevarer, is og et let måltid. Man forventer at søge om alkoholbevilling.

  Grundarealet er ejet af kommunen og bygningen ejes af Gabriel Jensens Ferieudflugter.

  Ansøgningen kræver dispensation fra fredningsbestemmelserne, hvilket skal behandles af Fredningsnævnet.

  Kommunen kan som grundejer beslutte, om man ønsker at fremme projektet eller ej.

  Ønskes ansøgningen fremmet, skal Dragør Kommune videresende ansøgningen til Fredningsnævnet.

  Såfremt Fredningsnævnet meddeler tilladelse, vil sagen blive forelagt udvalget igen i forhold til fastsættelse af eventuel leje for brug af arealet.

  LOVE/REGLER:

  Strandarealet er omfattet af fredningskendelsen af 7. juni 2004 om fredning af kystområdet på Sydamager.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. september 2020.

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Bilag

 • 2
  Ansøgning om bade- og kajakbro ved Dragør Sydstrand (ud for stikvejen Søndre Strandvej)
  Sagsid.: 19/5402

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om tilladelse til at anlægge en op til 30 m lang bade- og kajakbro ud fra Dragør Sydstrand ud for stikvejen Søndre Strandvej.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ansøgningen offentliggøres/evt. sendes i høring, og såfremt der ikke indgår væsentlige bemærkninger, meddeler administrationen tilladelse med vilkår i henhold til Bekendtgørelse om bade- og bådebroer.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-09-2020

  Godkendt.

  Kim Dupont (V) deltog i stedet for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er ansøgt om godkendelse af en op til 30 m lang bade- og kajakbro på Dragør Sydstrand, placeret ud for stikvejen Søndre Strandvej (bilag 1).

  Broen har en bredde på 1,5 m. Broen består af bærende stålrør og brodæk-elementer med stålvanger og træ-dæk. Yderst monteres en badetrappe.

  Der er ikke oplyst om broen optages om vinteren.

  Broen har en afstand på ca. 770 m til den anden ansøgte bro ved Sydstranden mod vest (separat punkt på BEPU dagsordenen).

  I notat om retningslinjer for behandling af bade- og badebroer i Dragør Kommune fra 2008 vurderes det at kyststrækningen fra Dragør Havn til Vestamager, ud for Kongelunden, bør friholdes for nye broer. Efterfølgende er der i 2016 tilladt opsætning af 2 mindre broer på strækningen (ved H/F Bachersminde og ved Sydvestpynten) bl.a. ud fra en vægtning af at der ikke er væsentlige naturhensyn, der taler imod og at de rekreative muligheder forbedres, når der er offentlig adgang til broerne.

  Administrationen vurderer, at ansøgte badebro kan henhøre under denne argumentation, når tilladelsen meddeles på vilkår om bl.a. offentlig adgang. Forslag til øvrige vilkår fremgår af bilag 3.

  Såfremt udvalget vælger at fremme sagen, foretages offentliggørelse/evt. høring af ansøgningen.

  Hvis der ikke indgår væsentlige bemærkninger, foreslås det at forvaltningen meddeler tilladelse uden yderligere udvalgsbehandling.

  Afgørelsen skal offentliggøres.

  LOVE/REGLER:

  Tårnby Kommunen som naturmyndighed samt Naturstyrelsen har vurderet, at badebroen ikke er i strid med fredning af Sydamagers kystlandskab og Natura 2000-bestemmelserne, samt de gældende reservatbestemmelser.

  Dragør Kommunalbestyrelse skal godkende mindre bade- og bådebroer iht. Bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007, om bade- og bådebroer, § 2, stk. 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Broen finansieres uden kommunal økonomisk støtte.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgning og afgørelse offentliggøres og sendes evt. i høring.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. september 2020.

  Bilag

 • 3
  Ansøgning om badebro ved Dragør Sydstrand (ud for hundelegepladsen ved Søndre Strandvej)
  Sagsid.: 19/3971

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om tilladelse til at anlægge en 39 m lang badebro ud fra Dragør Sydstrand ud for hundelegepladsen ved Søndre Strandvej.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ansøgningen offentliggøres/evt. sendes i høring og såfremt der ikke indgår væsentlige bemærkninger, meddeler administrationen tilladelse med vilkår i henhold til Bekendtgørelse om bade- og bådebroer.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-09-2020

  Godkendt.

  Kim Dupont (V) deltog i stedet for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  En arbejdsgruppe fra grundejerforeningerne Kålmarken og Lærkeengen har ansøgt om godkendelse af en 39 m lang badebro på Dragør Sydstrand, placeret ud for hundelegepladsen ved Søndre Strandvej (bilag 1).

  Broen har en bredde på 1,5 m. De sidste 3 m af broen udføres med en bredde på 4,5 m.

  Broen består af aluminiumsmoduler med træ-dæk og monteres på aluminiumspæle for hver 3. meter. Broens højde er max. 1,5 m over daglig vandstand.

  Yderst monteres en badetrappe i aluminium med gelænder.

  Broen er endvidere ansøgt med 2 bænke på den yderste del. Kommunen kan ikke træffe afgørelse vedrørende bænkene. Disse skal behandles af Kystdirektoratet. Ansøger skal selv ansøge hos dem. Kystdirektoratet har dog vejledende udtalt til kommunen, at bænkene ikke kan forventes godkendt.

  Broen er helårs og tages ikke ned om vinteren.

  Broen har en afstand på ca. 400 m til Søndergårdens badebro mod vest og ca. 770 m til den anden ansøgte bro ved Sydstranden mod øst (separat punkt på BEPU dagsordenen).

  I notat om retningslinjer for behandling af bade- og badebroer i Dragør Kommune fra 2008 vurderes det at kyststrækningen fra Dragør Havn til Vestamager, ud for Kongelunden, bør friholdes for nye broer. Efterfølgende er der i 2016 tilladt opsætning af 2 mindre broer på strækningen (ved H/F Bachersminde og ved Sydvestpynten) bl.a. ud fra en vægtning af at der ikke er væsentlige naturhensyn der taler imod og at de rekreative muligheder forbedres, når der er offentlig adgang til broerne.

  Administrationen vurderer, at ansøgte badebro kan henhøre under denne argumentation, når tilladelsen meddeles på vilkår om bl.a. offentlig adgang. Forslag til øvrige vilkår fremgår af bilag 3.   

  Såfremt udvalget vælger at fremme sagen, foretages offentliggørelse/evt. høring af ansøgningen.

  Hvis der ikke indgår væsentlige bemærkninger, foreslås det at forvaltningen meddeler tilladelse uden yderligere udvalgsbehandling.

  Afgørelsen skal offentliggøres.

  LOVE/REGLER:

  Tårnby Kommunen som naturmyndighed samt Naturstyrelsen har vurderet, at badebroen ikke er i strid med fredning af Sydamagers kystlandskab og Natura 2000-bestemmelserne, samt de gældende reservatbestemmelser.

  Dragør Kommunalbestyrelse skal godkende mindre bade- og bådebroer iht. Bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007, om bade- og bådebroer, § 2, stk. 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Broen finansieres uden kommunal økonomisk støtte.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgning og afgørelse offentliggøres og sendes evt. i høring.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. september 2020.

  Bilag

 • 4
  Søvej 21 - Genbehandling af til- og ombygning efter naboorientering/partshøring
  Sagsid.: 19/4370

  RESUMÉ:

  Plan og Teknik har modtaget en ansøgning vedrørende om- og tilbygning af eksisterende enfamiliehus på ejendommen Søvej 21.

  Der ansøges om en facadehøjde ud mod Øresund på 7,65 m, og byggeriet påtænkes udført partielt i 2 fulde etager i facaden ud mod Øresund.

  Som tidligere oplyst udfordrer det ansøgte byggeri præcedensvirkning og vil medføre, at kommunen ikke fremtidigt i samme omfang vil kunne håndhæve bestemmelserne i Partiel Byplanvedtægt 4 for byggeri i første række til Øresund, hvad angår højde og etageantal.

  Det blev besluttet den 2. juni 2020 på BEPU, at sende sagen i naboorientering/partshøring og foreligge sagen igen på førstkommende møde, hvis der indgik væsentlige bemærkninger eller indsigelser, hvilket vurderes at være tilfældet i den aktuelle sag

  INDSTILLING:

   Administrationen indstiller,

  1. at der meddeles dispensation efter forudgående naboorientering og partshøring, fra byplanvedtægt 4 med hensyn til facadehøjde mod Øresund og delvis opførelse i 2 fulde etager.
  1. at forvaltningen bemyndiges fremadrettet, at såfremt der ved tilsvarende ansøgningen ikke modtages væsentlige bemærkninger i forbindelse med naboorienteringer og partshøringer, til at træffe beslutninger i kommende, lignende sager i første række til Øresund i Søvang
  1. at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation fra byplanvedtægt 4 om overskridelse af den maksimal facadehøjde samt at byggeri partielt i 2 fulde etager. Afslaget meddeles, da det skønnes at være en væsentlig overskridelse af den maksimale facadehøjde sammenholdt med, at byggeriet udføres i hele bygningens facadelængden mod Øresund.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-09-2020

  Ad 1

  For stemte:   4 (C+O+V) 

  Imod stemte: 3 (A+T)

  Undlod at stemme: 

  Godkendt

  Ad 2

  For stemte:   4 (C+O+V) 

  Imod stemte: 3 (A+T)

  Undlod at stemme: 

  Godkendt

  Ad 3

  For stemte:   3 (A+T)

  Imod stemte: 4 (C+O+V)

  Undlod at stemme: 

  Faldet

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  Kim Dupont (V) deltog i stedet for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen har tidligere været behandlet på BEPU den 31. marts 2020 og 2. juni 2020, og projektet er revideret med en reduktion af facadehøjden fra 8,5 m til 7,65 m for facaden mod Øresund.

  Sagen har været sendt i naboorientering/partshøring til de omkringliggende ejendomme. Der er i denne forbindelse indgået én bemærkning fra en af de bagvedliggende ejendommen, som oplyser, at deres havudsigt fra tagetagen vil blive væsentlig reduceret med den ansøgte til- og ombygning.

  Bemærkningen fra naboorientering er efterfølgende sendt i partshøring til ejer af ejendommen Søvej 21, som har oplyst, at de fastholder det fremsendte projekt med en facadehøjde på 7,65 m, da det oplyses, at havudsigten fra den bagvedliggende i forbindelse med tilbygning af en tagetage på denne ejendom vil blive reduceret uafhængig af hvilket løsningsforslag de fremkommer med, og ejer oplyser, at de med det ansøgte projekt har forsøgt at tilpasse projektet, så der er taget mest muligt hensyn til de omkringboende, når der skal etableres en tagetage.

  Opsummering fra sidst:

  Ejendommene er omfattet af Partiel Byplanvedtægt 4 - Søvang.

  Herudover er ejendommene i første række i Søvang omfattet af delområde 7.01 kommuneplanen, og i dette område er etageantallet ikke reguleret i kommuneplanen. Det vil derfor ikke være i strid med kommuneplanen, at der gives tilladelse til byggeri i 2 fulde etager i området.

  Partiel Byplanvedtægt 4 fastsætter i § 5. stk. c, at ingen bygning må udføres i mere end én etage med udnyttet tagetage samt i stk. d, at bygningshøjden (facadehøjde) ikke må overstige 3,70 m målt fra et af kommunalbestyrelsen fastsat niveauplan til den linje, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter).

  Det ansøgte byggeri kræver dispensation fra ovennævnte bestemmelser i Partiel Byplanvedtægt 4.

  I forbindelse med det fremsendte skitseprojekt er der foretaget en samlet gennemgang af de byggetilladelser, som er meddelt, for de ejendommen som er beliggende i forreste række på henholdsvis Søvej, Poppelvej og Parkvej i Søvang.

  Det er konstateret, at der på disse ejendomme i 8 tilfælde er meddelt dispensation, enten til en facadehøjde eller til at byggeriet er helt eller delvist i 2 fulde etager. Herudover er der på 12 ejendomme godkendt byggeri, som ligeledes udfordre Partiel Byplanvedtægt 4 vedrørende etage antal og facadehøjder.

  Bemærkninger i forbindelse med naboorienteringen samt besvarelse fra ejer af ejendommen er vedlagt som bilag.

  Relation til øvrige projekter på Parkvej, Poppelvej og Søvej ud mod Øresund

  I forhold til tidligere praksis, er de to mest markante projekter på henholdsvis Søvej 25a samt Poppelvej 136b i forhold til godkendelse af facadehøjder ud mod Øresund. Begge projekter er vedlagt i reduceret udgave som bilag til nærværende sag som bilag nr. 3 og 4. Hvis de konkrete projekter ønskes gennemset i deres helhed, kan disse ses på Kommunens digitale arkiv - Filarkiv.

  Poppelvej 136b

  Ejendommen er godkendt partielt i 2 fulde etager ud mod Øresund. Facadehøjden udgør 8 m, på ca. 65 – 70 procent af den samlede facadelænge, og byggeriet har fået meddelt byggetilladelse i 2015.

  Søvej 25a

  Denne ejendomme er ligeledes godkendt partielt i 2 fulde etager ud mod Øresund. Facadehøjden på denne ejendom udgør 6,527 m på ca. 60 – 70 procent af den samlede facadelænge. Dette byggeri har fået meddelt byggetilladelse i 2006.

  Det aktuelle projektet på Søvej 21

  Projektet på Søvej 21 har en facadehøjde på 7,65 m svarende til 35 cm mindre end Poppelvej 136b, men ved godkendelse af projektet på Søvej 21, vil der dog blive accepteret en væsentlig større facadebredde ud mod Øresund end tidligere godkendt, da det konkrete projekt, bortset fra en mindre tilbagetrukket sidebygning, vil fremstå i 2 fulde etager i hele bygningens bredde ud mod Øresund.

  Det reviderede projekt med reduktion af facadehøjden:

  Det tidligere fremsendte projekt er revideret, så facadehøjden ud mod Øresund udføres i 7,65 m. (Tidligere projekt havde en facadehøjde på 8,5 m)

  Ved den aktuelle sag på Søvej 21 er der ansøgt om en samlet facadehøjde på 7,65 m, hvilket er en overskridelse af den maksimale facadehøjde med 3,95 m ligesom byggeriet partielt ansøges i 2 fulde etager ud mod Øresund.

  Dragør Kommune har ved godkendelse af de øvrige ejendomme, når lighedsprincippet tages i betragtning, givet ejere af ejendomme i forreste række ud mod Øresund i Søvang en forventning om, at der vil kunne opnås tilladelse/dispensation til et byggeri, som er større end det som Partiel Byplanvedtægt 4 åbner mulighed for.

  Hvis det konkret ansøgte projekt godkendes, og der meddeles dispensation, vil sagen få præcedens for kommende lignende byggerier i første række mod Øresund. Præcedensvirkningen vil bestå i, at Dragør Kommune fremadrettet vil få sværere ved at håndhæve bestemmelserne i Partiel Byplanvedtægt 4 for byggeri i første række til Øresund, grundet byggeriet nærmest udføres i 2 fulde etager i hele bygningsbredden med en facadehøjde på 7,65 m ud mod Øresund.

  Hvis det besluttes, at der kan arbejdes videre med det konkrete projekt, og hvis der kan opnås dispensation, skal opmærksomheden henledes på ligeretsprincippet, som vil medfører at Dragør Kommune på sigt vil blive udfordret på at regulere etageantallet og facadehøjder for de øvrige byggerier i første række i Søvang.

  Bebyggelsesprocent

  Herudover kræver det ansøgte projekt dispensation fra Partiel Byplanvedtægt nr. 4 § 5 stk. a. da udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,20 for parcelhuse og 0,25 for række-, kæde- eller gårdhuse. Udnyttelige tagrum skal medregnes som bruttoetageareal, og tillægsarealet maksimeres til 100 m2.

  Dragør Kommune har bl.a. i det konkrete område praksis for at meddele dispensation op til en bebyggelsesprocent på 30 %, jf. gældende bygningsreglement. Det konkrete projekt har en bebyggelsesprocent på 24,7 %.

  LOVE/REGLER:

  Ejendommen er omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 4

  Det ansøgte byggeri kræver dispensation fra nedenstående 2 bestemmelser:

  § 5. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING M. V.

  a. Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,20 for parcelhuse og 0,25 for række-, kæde- eller gårdhuse. Udnyttelige tagrum skal medregnes som bruttoetageareal, og tillægsarealet maksimeres til 100 m2.

  d. Bygningshøjden må ikke overstige 3,70 m målt fra et af kommunalbestyrelsen fastsat niveauplan til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter)

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Hvis punkt 1 i indstillingen vedtages, skal sagen sendes i naboorientering til de omkringboende samt eventuelt sendes i partshøring til de berørte parter, inden der træffes afgørelse i sagen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

   By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Bilag

 • 5
  Fornyet høring af forslag til lokalplan 79 - Temalokalplan for udendørs opholdsarealer over stueplan i villaområderne
  Sagsid.: 18/3772

  RESUMÉ:

  Lokalplanforslaget med tilhørende miljøscreening har været i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om planforslaget skal tilrettes og sendes i fornyet høring eller vedtages i sin nuværende form.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til ’Lokalplan 79 – Temalokalplan for udendørs opholdsarealer over stueplan i villaområderne’ sendes i fornyet høring (4 uger) med følgende ændringsforslag:

  a)     et forbud mod at opføre udendørs opholdsarealer over stueplan på villabebyggelse langs Raagaards Alle og

  b)     at lokalplanområdet udvides til at omfatte åbent-lav boligbebyggelse syd for Søndre Røsevej og nord for Tyrestien.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-09-2020

  Ad a og b anbefales overfor ØU/KB.

  Ændringsforslag fra BEPU:

  Der tilføjes ad c: Ejendomme, som i forvejen har et godkendt altan-/terrasseareal på over 15m2 kan gå ned i størrelse uden at skulle gå ind under 15m2-reglen.

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Kim Dupont (V) deltog i stedet for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2019 at sende planforslaget i offentlig høring i 8 uger. Planforslaget har været i høring fra den 1. oktober 2019 til den 27. november 2019.

  Kommunalbestyrelsen kan vælge at foretage ændringer af planforslaget på baggrund af høringssvarerne, men hvis der er tale om væsentlige ændringer, som de beskrevet i indstillingen, skal planforslaget sendes i fornyet høring.

  Planforslaget skal enten vedtages eller sendes i fornyet høring inden den 1.10.2020, hvor forslagets midlertidige retsvirkninger udløber.

  Høringssvar og ændringsforslag

  Administrationen modtog 11 høringssvar som omhandler følgende emner:

  a)     2 støtter planforslaget,

  b)     2 mener, at planforslaget er for restriktivt,

  c)      1 ønsker, at ejendomme, hvor der er givet tilladelse til mere end 15 m2 udendørs opholdsareal, kan undtages fra lokalplanens arealkrav,

  d)     1 ønsker, at forbyde tagterrasser og altener på Raagårds Allé (og tilstødende bebyggelse),

  e)     1 mener at planforslaget ikke lever op til dets formål om at begrænse indbliksgener og foreslår, at der ikke må opføres nye udendørsopholdsarealer mod naboskel, medmindre de berørte naboer tillader det,

  f)       1 ønsker at forbyde udendørs opholdsarealer over stueplan,

  g)     1 foreslår at væsentlige indbliksgener, herunder skabt af kviste, glaspartier og store panoramavinduer også, reguleres i lokalplanen,

  h)     1 (fmd for GF Søvang) ønsker, at kommunalbestyrelsen benytter lejligheden til at aflyse en forældet privatretlig servitut, som er i uoverensstemmelse med byplanvedtægt for Søvang, og

  i)       1 (repræsentant for 8 grundejere syd for Søndre Røsevej) ønsker at lokalplanen også kommer til at omfatte deres bebyggelse.

  De enkelte høringssvar kan læses i bilag 2 ’Høringssvar’.

  Administrationen vurderer, at et forbud mod opførelse af udendørs opholdsarealer over stueplan på parcelhusbebyggelsen langs Raagaards Allé kan forhindre, at bebyggelsens arkitektoniske kvaliteter sløres. Dette vil være i overensstemmelse med områdets udpegning i arkitekturpolitikken, som en af de bebyggelser med kvaliteter som kommunen skal have fokus på ved fremtidig lokalplanlægning og byggesagsbehandling.

  Administrationen vurderer også, at det vil være relevant at lade ’kvarter II’ i ’Byplanvedtægt for et område i Dragør kommunes sydlige del’ blive omfattet af planforslaget. Det er området grundejerne syd for Søndre Røsevej refererer til. En udvidelse af planområdet kræver dog, at de berørte borgere høres.

  Administrationens øvrige bemærkninger kan læses i bilag 3 ’Høringsnotat’.

  Lokalplanforslagets indhold

  Planforslaget har til formål at begrænse indbliksgener i forhold til nabobebyggelser, når der opføres udendørs opholdsarealer over stueplan i villaområderne, herunder altaner og tagterrasser. Formålets opnås ved at regulere placering og omfang af disse.

  Ifølge lokalplanforslaget må udendørs opholdsarealer hævet 1,5 m over terræn ikke være større end 15 m2 pr. ejendom samlet set. De må kun opføres i direkte forbindelse med beboelsesbygninger, og de skal holde en minimums afstand til nabo- og skel mod sti på 5 m, medmindre de udføres med ugennemsigtig værn på mindst 1,2 m højde.

  Planområdet dækker stort set alle de kommuneplanrammeområder udlagt til åbent-lav, med undtagelse af rammeområde 3.06A ’Boligbebyggelse i og omkring Strandparken (delområde B)’ som er primært udlagt i byplanvedtægten til tæt-lav. Her findes dog 13 matrikler mellem Søndre Røsevej og Tyrestien, som er udlagt til åben-lav boligbebyggelse i ’Byplanvedtægt for et område i Dragør kommunes sydlige del’ (kvarter II). Den foreslåede udvidelse af lokalplanområdet vedrører disse matrikler.

  Miljøscreeningsafgørelse

  Lokalplanforslaget har været screenet for miljøvurdering og vurderingen har været, at planforslaget ikke har en så væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø i forhold til hidtil gældende planer, at det kræver en mere detaljeret miljøvurdering. De indstillede ændringsforslag ændrer ikke på denne vurdering.

  En fornyet høring af planforslaget vil medføre at en ny screeningsafgørelse som skal offentliggøres sammen med planforslaget med en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

  LOVE/REGLER:

  Planloven og miljøvurderingsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Et tilrettet lokalplanforslag skal sendes i fornyet høring efter samme regler som et nyt planforslag.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Lokalplanforslaget relaterer sig til temaet ”Den nære boligkvalitet” i Kommuneplanstrategi 2019.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. september 2020.

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Bilag

 • 6
  Movia Busdrift i Dragør Kommune 2021
  Sagsid.: 19/5195

  RESUMÉ:

  Administrationen foreslår en uændret busdrift i Dragør Kommune i 2021 i forhold til 2020. Baggrunden er, at covid19 situationen i Danmark har udsat evaluering af busnettet Bynet 2019 efter Metrocityringens åbning i efteråret 2019 og de deraf besluttede mange ændringer også i busdriften.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at Dragør Kommune i 2021 fastholder den samme busdrift, som er besluttet for Dragør Kommune i 2020.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-09-2020

  Godkendt.

  Kim Dupont (V) deltog i stedet for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune skal afgive busbestilling for 2021 til Movia inden udgangen af oktober måned 2020.

  Metrocityringen åbnede i efteråret 2019 og medførte mange ændringer også for busdriften i hovedstadsområdet (Bynet 2019). I løbet af foråret 2020 var det planen at evaluere ændringerne med tanke på eventuelle tilpasninger i busdriften. Som følge af covid19 situationen siden foråret 2020 har det endnu ikke været muligt at indsamle tilstrækkeligt med valide data til at iværksætte en egentlig evaluering af den ændrede busdrift. Siden åbningen er der alene justeret på enkeltlinjer, hvor der efter åbningen var opstået tydelige uhensigtsmæssigheder for passagererne, fx i køreplanen på 250S, der blev tilrettet. Administrationen foreslår at afvente Movias evaluering og derfor fastholde en uændret busdrift i Dragør Kommune i 2021 i forhold til den bestilte busdrift til 2020.

  Dette indebærer følgende busdrift i Dragør Kommune i 2021:

  -      Linje 33

  Kører fra Dragør Stationsplads via Dragør Nord, Store Magleby og Søvang til Rådhuspladsen, hvor hver anden afgang får afstikker via Tømmerupvej i stedet for direkte ad Skovvej til Kongelundsvej.

  Linjens frekvens: 2 afgange pr. time i myldretiden, 1 pr. time i dagtimerne og 1 pr. time i aftentimerne. Eftermiddagsmyldretid er udvidet til kl. 20.

  Hertil kommer at linjen fungerer som natbus mellem Søvang og København alle ugens 7 nætter.

  -      Linje 35

  Kører fra Dragør Stationsplads i retning mod København til Sundbyvester Plads med linjefrekvens 2 afgange pr. time i myldretiden, 2 afgange pr. time i dagtimerne og 1 pr. time i aftentimerne.

  Kører fra Dragør Stationsplads til Lufthavnen via Dragør Nord ad Kystvejen med følgende linjefrekvens: 4 afgange pr. time i myldretiden, 4 afgange pr. time i dagtimerne og 2 afgange pr. time i aftentimerne. Eftermiddagsmyldretid er udvidet til kl. 20.

  -      Linje 250S (finansieret af Region Hovedstaden).

  Kører mellem Dragør Stationsplads og Bagsværd Station via Dragør Sydstrand, Store Magleby, Tårnby Station, Amagerbro Station, Rådhuspladsen, Nørrebro Station og Gladsaxe Trafikplads.

  Linjens frekvens: 6 afgange pr. time i myldretiden, 4 afgange pr. time i dagtimerne, 3 afgange pr. time i aftentimerne og 1 afgang pr. time om natten.

  Hertil kommer muligheden for bestilling af en flextur for ture internt i Dragør Kommune samt bestilling af flextur til/fra øvrige kommuner, som er tilmeldt Movias åbne flextur ordning.

  Endelig beslutning om busbestilling for 2021 til Movia vil blive forelagt til politisk behandling i møderækken til oktober.

  LOVE/REGLER:

  Busdrift er omfattet af Lov om trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Movias seneste estimat for busdriften i Dragør Kommune 2021 beløber sig til 7,0 mio. kr. inklusiv den åbne flextur ordning men eksklusiv covid19-konsekvenser.

  I forhold til covid19-situationen, så er der for 2020 indgået en aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner, som sikrer, at trafikselskaberne (Movia m.fl.) får dækket den samlede corona-regning for hele 2020.

  Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt en aftale for 2021 mellem ovennævnte parter. Parterne vil drøfte situationen for 2021 efter sommerferien 2020.

  Movia har estimeret de forventede merudgifter for Dragør Kommune i 2021 til 0,90 mio. kr. som følge af covid19-situationen.

  Finansieringen af de opgjorte forventede covid19 relaterede merudgifter for 2021 kan tilvejebringes via

  1. KL og Danske Regioner efter forhandling med regeringen efter sommerferien 2020 aftaler en model for statskompensation af covid19 relaterede merudgifter i trafikselskaberne for 2021 eller
  2. At kommuner og regioner inden årsskiftet 2020/2021 kan bede om en faktura fra Movia, enten via 12 rater i 2021 eller via forudbetaling i 2020, så udgiften kan indgå i kommuners og regioners 2020-servicerammer, eller
  3. At kommuner og regioner inden udgangen af januar 2021 beslutter besparelser på det kollektive trafikområde, således at den ekstraordinære covid19 udgift håndteres via modgående besparelser på den kollektive trafik.

  Såfremt der ønskes udgiftsdrivende justeringer af busdriften, skal der findes finansiering i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. september 2020.

 • 7
  Udvikling af Dragør havn - foranalyse
  Sagsid.: 20/1744

  RESUMÉ:
   

  BEPU besluttede på mødet i juni en tids- og aktivitetsplan for udvikling af et projekt for oprensning af lystbådehavnen, hvor bundmateriale indbygges i østmolen, samt gennemgravning af sandtangen mellem færgehavnen og lystbådehavnen. Det blev også besluttet, at østmolen skal gøres tør og forberedes til eventuel efterfølgende at kunne indgå i en ydre klimasikring af Dragør Gl. By og havn.

  BEPU besluttede, at Forvaltningen til september-mødet skulle komme med et oplæg til drøftelse af projektideens omfang med udgangspunkt i tidligere analyser og økonomiske overslag m.v. med henblik på efterfølgende udarbejdelse af en foranalyse. Der skal træffes beslutning om igangsætning af foranalyse, herunder frigivelse af anlægsbevilling til udarbejdelse af foranalysen, supplerende tekniske undersøgelser og udbudsstrategi mv.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der frigives 250.000 kr. til udarbejdelse af et projektoplæg (foranalyse), gennemførsel af supplerende tekniske undersøgelser, udbudsstrategi m.v. for udvikling af et projekt om Dragør Havn, som beskrevet nedenfor og i AOTV-aftalen af 30. april.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-09-2020

  For stemte:   6 (A+O+T+V).

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme: 1 (C)

  Godkendt.

  Kim Dupont (V) deltog i stedet for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at hjemtage et lån på ialt 20 mio. kr. til projektet. Herudover er der i anlægsbudgettet (2020-2023) afsat 10 mio. kr. til oprensning af lysbådehavnen. Projektet udgør 1. etape af projektet om at etablere en fremtidig indsejling til Dragør Havn. Ambitionen er, at forlænge Nordre mole, at forbinde lystbådehavnen med færgehavnen via en rende gennem sandtangen og lukke den eksisterende indsejling til lystbådehavnen. Der er ikke taget stilling til det samlede projekt endnu, men der er afsat 30 mio. kr. til at påbegynde projektet.

  1. Etape omhandler oprensning af Dragør ny lystbådehavn, hvor bundmaterialet indbygges bag en ny spunset østmole. Moles gøres tæt så fremtidig tilsanding undgås og molen overvejes forberedt til at kunne indgå i en eventuel fremtidig del af en fremskudt stormflodssikring af Havn og Dragør Gl. By.  Fra lystbådehavnen graves en rende til den gamle færgehavn, og der etableres en ny bådebro og kajanlæg med plads op til ca. 100 både i lystbådehavnen. Hvorvidt hele etape 1 kan gennemføres inden for overslaget vil blive vurderet i foranalysen.

  Forvaltningen har, med hjælp fra ingeniørfirmaet Niras, som oplæg til budget 2016, udarbejdet et projektoverslag på ændring af østmolen og gennemgravning af sandtangen samt anlæg af supplerende bådebro til 50 både. Overslaget er på ca. 33.3 mio. kr. se bilag 1.

  I forbindelse med budget 2019 har forvaltningen udarbejdet et forslag til oprensning af lystbådehavnen, hvor bundmaterialet indbygges i østmolen, som spundses og gøres tæt for fremtidig tilsandning af lystbådehavnen, samt at der etableres 50 bådepladser og 150 meter kajanlæg til til langskibsfortøjning af gæstesejlere. Projektet er overslagsmæssigt skønnet til 8.2 mio. kr. kr. se bilag 2.

  Det anbefales, at projektbeskrivelse konkretiseres yderligere (foranalyse) og at der gennemføres supplerende tekniske undersøgelser, opstilles et anlægsbudget, tidsplan, indhentes nødvendige tilladelser samt udarbejdes et forslag til udbudsstrategi.

  Konkretiseringen svarer til den konkretisering, som blev udarbejdes ifm svømmehallen, og som var styrende for udbudsstrategi, projektomfang, økonomien og tidsplan. Eksempel på notat fra anlæg af svømmehallen er vedlagt i bilag 3.

  I henhold til tids- og aktivitetsplanen fra juni forventes, at udvalget vil få forslaget til foranalyse til behandling i løbet af foråret 2021 med henblik på udbud af anlægsopgaven.

  Det anbefales, at der meddeles en anlægsbevilling på kr. 250.000 til udarbejdelse af foranalyse. Anlægsbevillinger meddeles som en tillægsbevilling som finansieres af anlægslånet, som hjemtages til opgaven.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbevillinger meddeles som en tillægsbevilling, finansieret af anlægslånet som hjemtages til projektet. Det anbefales at opgaven igangsættes snarest, da lånet skal bruges inden udgangen af 2022.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Projektet er umiddelbart i overensstemmelse med kommunens fremtidige planer for udvikling af havnens samlede infrastruktur.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. september 2020.

  Bilag

 • 8
  Frigivelse - Genopretning af Dragør Havn
  Sagsid.: 20/169

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling til kritisk genopretning og vedligeholdelse af havnen. Anlægsbevillingen er på det reviderede anlægsbudget 2020, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles en anlægsbevilling på kr. 750.000 til kritisk vedligeholdelse af Dragør Havn, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-09-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Kim Dupont (V) deltog i stedet for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte et revideret anlægsbudget på mødet den 30. april 2020. I dette anlægsbudget blev der afsat 750.000 kr. til kritisk genopretning og vedligehold af Dragør havn.

  Det forslås, at anlægsmidlerne disponeres til følgende aktiviteter:

  1. Reparation af betondæk, Søndre Mole (kr. 100.000)
  2. Udskiftning af beskadigede pæle (kr. 200.000).
  3. Planering og belægning på servicekaj, Ny Havn (kr. 50.000)
  4. Reparation af kloakering, foreningsbygninger, Nordre Mole (kr. 150.000)
  5. Spildevands- og toilettømning for autocampere (kr. 100.000).
  6. Uforudsete udgifter i forbindelse med ovenstående (kr. 150.000).

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  Endvidere kan der opstå nye akutte sager, som gør det nødvendigt at udskyde enkelte planlagte projekter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbevillingen er afsat i det reviderede anlægsbudget 2020, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 30. april 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Aktiviteterne er inkluderet i henholdsvis genopretningsplanen for Dragør havn samt en forudsætning for at kunne oppebærer en indtægt fra overnatning i autocampere, som er inkluderet i indtægtsbudgettet for havnen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, erhvervs- og planudvalget den 8. september 2020

  Økonomiudvalget den 17. september 2020

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020

 • 9
  Høring - anmodning om dispensation til helikopterflyvning over Aflandshage 2020
  Sagsid.: 20/3037

  RESUMÉ:

  Forsvaret har anmodet Miljø- og Fødevareministeriet om dispensation til at kunne gennemføre 17 øvelser af 2 timers varighed med brug af helikoptere på de militære arealer på Aflandshage. Dragør Kommune har, som beliggenhedskommune, fået anmodningen til høring før Miljø- og Fødevareministeren træffer afgørelse i sagen.

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringsbrev, og det er vedlagt sagen som bilag 5.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udkast til høringsbrev godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-09-2020

  Godkendt.

  Kim Dupont (V) deltog i stedet for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Forsvaret har anmodet miljø- og fødevareministeren om midlertidig dispensation fra bekendtgørelsen om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner til gennemførsel af helikopterflyvninger ved Operationsområde Aflandshage i 2020. De anmoder om 17 flyvninger af 2 timers varighed i 2020, jf. bilag 1. Første flyvning er varslet til den 22. september.

  I henhold til bekendtgørelsen har miljø- og fødevareministeren mulighed for at meddele midlertidig dispensation fra bekendtgørelsen, efter at sagen har været i høring hos beliggenhedskommunen.

  Projektbeskrivelse fremgår af bilag 2, side 8-10 i rapporten "væsentlighedsvurdering af helikopterøvelser ved Aflandshage".

  Det kan oplyses, at Forsvaret i 2019 ansøgte om 3 flyvninger, men flyvningerne blev ikke gennemført. Udvalget behandlede sagen og besluttede at afgive høringssvar svarende til dette forslag til høringssvar. Forsvaret forventes at anmode om midlertidig dispensation for 2021 på et senere tidspunkt. I udkast til høringssvar indgår forslag om evaluering af årets flyvninger som kan ligge til grund for næste års dispensationsansøgning.

  Det kan oplyses, at Tårnby Kommune varetager vurderingen af sagen med hensyn til miljø- og naturforhold jf lov om det forpligtende samarbejde.

  Miljø- og Fødevareministeriet har anmodet om en snarlig udtalelse i sagen

  Det er Forvaltningens vurdering, at beflyvningen vil være hørbar i området, men at der er tale om et begrænset antal øvelser. Miljø- og Fødevareministeriet oplyser, at øvelserne vil blive annonceret, således at offentligheden er orienteret på forhånd, samt at der ikke vil ske overflyvning af boligområder, og at antallet er begrænset, idet der også gennemføres øvelser på andre militære øvelsesområder.

  LOVE/REGLER:

  Miljøministeren har hjemmel til at meddele dispensation til flyvningerne efter høring af beliggenhedskommunen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Det forslås i høringsbrevet, at flyvningerne varsles i lokalavisen. 

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. september.

  Bilag

 • 10
  Meddelelse - Movias Mobilitetsplan 2020
  Sagsid.: 19/5082

  RESUMÉ:

  Movias udkast til Mobilitetsplan 2020 er efter politisk høring blevet endeligt vedtaget af Movias bestyrelse.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-09-2020

  Til efterretning.

  Kim Dupont (V) deltog i stedet for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Movias bestyrelse har godkendt Movias Mobilitetsplan 2020 (bilag 1) efter forudgående høring af forslag til Mobilitetsplan udsendt i efteråret 2019 til kommuner, regioner og samarbejdspartnere. Movia oplyser i forbindelse med udsendelse af den endelige Mobilitetsplan (bilag 2), at høringssvar har givet anledning til indholdsmæssige præciseringer samt forbedringer af den endelige mobilitetsplan. Derudover fører høringssvarene til et endnu tættere samarbejde mellem Movia og de enkelte aktører, hvilket der kan læses mere om i høringsnotat (bilag 3).

  I Mobilitetsplanen lægges der op til aktørernes samarbejde om indsatserne i de fire hovedtemaer: Sammenhæng på tværs, Grøn og bæredygtig omstilling, Pendlingen til og fra arbejdspladser og Kollektiv mobilitet uden for de større byer.

  Med Mobilitetsplan 2020 fastholdes og styrkes de eksisterende linjer og knudepunkter i det strategiske net og samtidig forbedres den digitale trafikinformation på de største stoppesteder.

  I forhold til Dragør Kommunes høringssvar efter politisk behandling (bilag 4) kan nævnes, at Movia ud over det foreslåede BRT-net (højklasset bustransport) også vil arbejde for, at større byer og købstæder overalt i det sjællandske område får bundet byer og baner sammen og afhjælper trængsel med grøn og bæredygtig transport. I forhold til øget fokus på BRT-lignende løsninger i købstæderne vil Movia lave et oplæg herom, som bestyrelsen kan tage stilling til ligesom undersøgelser af, hvorvidt BRT-nettet kan forlænges på yderligere strækninger skal besluttes af bestyrelsen, før det sættes i gang.

  Endvidere kan nævnes, at Movia ønsker at imødekomme ønsker om kendskab til den grønne omstilling af busdriften i kommunerne. Dette løbende i forbindelse med udbud, så der kan gives kommuner og regioner en øget tryghed om den støtte, Movia bistår med i forhold til at vurdere omkostninger i de enkelte udbud.

  Movia har i det udsendte materiale ikke forholdt sig til Dragør Kommunes ønske om en evaluering af Mobilitetsplanen efter 2 år.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. september 2020.

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Bilag

 • 11
  Meddelelse - Skiltning på Englandsvej og Kirkevej
  Sagsid.: 20/2177

  RESUMÉ:

  I forbindelse med politiindsats mod høj fart hen over sommeren har politiet lavet fartkontroller på Englandsvej, hvilket har medført debat om skiltningen på Englandsvej.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-09-2020

  Til efterretning.

  Kim Dupont (V) deltog i stedet for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med politiindsats mod høj fart hen over sommeren har politiet lavet fartkontroller på Englandsvej, hvilket har medført debat om skiltningen på Englandsvej.

  Politiet og Dragør Kommunes administration har sammen gennemgået skiltningen på Englandsvej og grundlæggende fundet den i orden. For yderligere at synliggøre skiltningen, der viser ophør af 80 km/t og indkørsel i byzone (med fartgrænse 50 km/t), vil Vej- og Gartnerafdelingen i den kommende tid foretage beskæring af beplantningen i midterrabatten, så skiltningen endnu tidligere end i dag bliver synligt for bilisterne. Det betyder, at al lavere beplantning på den sidste del af strækningen hen mod krydset i Store Magleby bliver fjernet, så kun de store træer i midterrabatten bliver stående og eventuelt opstammet.

  Ved samme besigtigelse har parterne aftalt, at to tavler med ophør af 60 km/t og byzonetavle i retning mod Dragør på Kirkevej nær Maglebylund skal placeres over for hinanden. Og at 60 km/t tavlen, der står kort forinden, helt fjernes. En tilsvarende 60 km/t tavle i retning mod Store Magleby nær Kirkevej 59 kan ligeledes fjernes, idet den førnævnte tavle, der flyttes, også skilter med 60 km/t i denne færdselsretning.

  LOVE/REGLER:

  Færdselsloven og Vejloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. september 2020.

 • 12
  Eventuelt
  Sagsid.: