Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Tirsdag den 8. september 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A)
Afbud fra: Anne Funk (O)
Bemærkninger: Kim Dupont (V) deltog i stedet for Anne Funk (O).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  2. budgetopfølgning på BEPUs område
  Sagsid.: 20/1609

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BEPU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet set et merforbrug på 0,4 mio.kr. Ved 2. budgetopfølgning indstilles tilførelse af 65 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at budgetopfølgningen tages til efterretning,
  1. at sektor 2 tilføres 65 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter med anvist finansiering af kassen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-09-2020

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Kim Dupont (V) deltog i stedet for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BFPU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet set et merforbrug på 0,4 mio.kr. vedr. udgifter til rotte-bekæmpelse

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning

  Merudgift på 0,4 mio.kr. for Plan & Teknik (sektor 2) – merudgiften kan henføres til udgifter vedr. rottebekæmpelse. Der forventes forsat budgetoverholdelse for Renovation (sektor 1)

  En mere detaljeret oversigt budget og forbrug år til dato for de to områder er vedlagt i bilag 1

  Budgetopfølgningen er udarbejdet samtidig med, at administrationen primo september har modtaget kompensation for de corona-relaterede udgifter, som kommunerne har meddelt KL til og med 10. maj. Dragør Kommune meddelte i den forbindelse samlede udgifter for 10,4 mio.kr. heraf 2,8 mio.kr. ekskl. beskæftigelsesområdet.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning tilføres kompensation for de Corona-udgifter, der ikke vedrører beskæftigelsesområdet. Derudover tilføjes ældreområdet samlet 0,5 mio.kr. for en række tilskud, der er givet i forbindelse med Corona-krisen. Administrationen indstiller, at sektor 2 tilføres 65 t.kr. med anvist finansiering af kassen.

  Konsekvensen af de tilførte midler er ikke indregnet i det forventede regnskab efter juli

  Som bilag 2 er vedlagt månedsopfølgning efter juli 2020. Heri indgår ligeledes en samlet oversigt over kommunens Cornona-relaterede udgifter til og med 10.maj samt den modtagne kompensation.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De tilførte midler til dækning af Corona-relaterede udgifter indarbejdes i budgetterne, hvor udgifterne hertil har været afholdt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. september 2020.

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Bilag