Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Bestilling af busdrift Movia 2021
  Sagsid.: 19/5195

  RESUMÉ:

  Administrationen foreslår, at der bestilles en uændret busdrift i Dragør Kommune i 2021 i forhold til 2020. Baggrunden er, at covid19 situationen i Danmark har udsat evaluering af busnettet Bynet 2019 efter Metrocityringens åbning i efteråret 2019 og de deraf besluttede mange ændringer også i busdriften.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune hos Movia bestiller busdrift i 2021 svarende til den besluttede busdrift for 2020. Busbestillingen forløber i 2 tempi. Først foretages en drøftelse i By-, Erhvervs- og Planudvalget med tanke på at indsamle eventuelle ønsker fra fagudvalget, der skal belyses, inden den endelige busbestilling efterfølgende besluttes i både fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune skal afgive endelig busbestilling for 2021 til Movia senest den 30. oktober 2020. Busbestillingen forløber i 2 tempi. Først foretages en drøftelse i By-, Erhvervs- og Planudvalget med tanke på at indsamle eventuelle ønsker fra fagudvalget, der skal belyses, inden den endelige busbestilling efterfølgende besluttes i både fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget drøftede busbestilling den 8. september 2020 og besluttede at fastholde en uændret busdrift i Dragør Kommune i 2021 i forhold til busdriften i 2020.

  Baggrunden er følgende: 

  Metrocityringen åbnede i efteråret 2019, og medførte mange ændringer også for busdriften i hovedstadsområdet (Bynet 2019). I løbet af foråret 2020 var det planen at evaluere ændringerne med tanke på eventuelle tilpasninger i busdriften. Som følge af covid19 situationen siden foråret 2020 har det endnu ikke været muligt at indsamle tilstrækkeligt med valide data til at iværksætte en egentlig evaluering af den ændrede busdrift. Siden åbningen er der alene justeret på enkeltlinjer, hvor der efter åbningen var opstået tydelige uhensigtsmæssigheder for passagererne, fx i køreplanen på linje 250S, der blev tilrettet. Administrationen foreslår at afvente Movias evaluering og derfor fastholde en uændret busdrift i Dragør Kommune i 2021 i forhold til den bestilte busdrift til 2020.

  Dette indebærer følgende busbestilling for Dragør Kommune i 2021:

  -      Linje 33

  Kører fra Dragør Stationsplads via Dragør Nord, Store Magleby og Søvang til Rådhuspladsen, hvor hver anden afgang får afstikker via Tømmerupvej i stedet for direkte ad Skovvej til Kongelundsvej.

  Linjens frekvens: 2 afgange pr. time i myldretiden, 1 pr. time i dagtimerne og 1 pr. time i aftentimerne. Eftermiddagsmyldretid er udvidet til kl. 20.

  Hertil kommer, at linjen fungerer som natbus mellem Søvang og København alle ugens 7 nætter.

  -      Linje 35

  Kører fra Dragør Stationsplads i retning mod København til Sundbyvester Plads med linjefrekvens 2 afgange pr. time i myldretiden, 2 afgange pr. time i dagtimerne og 1 pr. time i aftentimerne.

  Kører fra Dragør Stationsplads til Lufthavnen via Dragør Nord ad Kystvejen med følgende linjefrekvens: 4 afgange pr. time i myldretiden, 4 afgange pr. time i dagtimerne og 2 afgange pr. time i aftentimerne. Eftermiddagsmyldretid er udvidet til kl. 20.

  -      Linje 250S (finansieret af Region Hovedstaden)

  Kører mellem Dragør Stationsplads og Bagsværd Station via Dragør Sydstrand, Store Magleby, Tårnby Station, Amagerbro Station, Rådhuspladsen, Nørrebro Station og Gladsaxe trafikplads.

  Linjens frekvens: 6 afgange pr. time i myldretiden, 4 afgange pr. time i dagtimerne, 3 afgange pr. time i aftentimerne og 1 afgang pr. time om natten.

  Hertil kommer muligheden for bestilling af en flextur for ture internt i Dragør Kommune samt bestilling af flexture til/fra øvrige kommuner, som er tilmeldt Movias åbne flextur ordning.

  LOVE/REGLER:

  Busdrift er omfattet af Lov om trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Movias seneste estimat for busdriften i Dragør Kommune 2021 beløber sig til 7,0 mio. kr. inklusiv den åbne flextur ordning men eksklusiv covid19-konsekvenser.

  I forhold til covid19-situationen, så er der for 2020 indgået en aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner, som sikrer, at trafikselskaberne (Movia m.fl.) får dækket den samlede corona-regning for hele 2020.

  Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt en aftale for 2021 mellem ovennævnte parter. Parterne vil drøfte situationen for 2021 efter sommerferien 2020.

  Movia har estimeret de forventede merudgifter for Dragør Kommune i 2021 til 0,90 mio. kr. som følge af covid19-situationen.

  Finansieringen af de opgjorte forventede covid19 relaterede merudgifter for 2021 kan tilvejebringes via

  1. KL og Danske Regioner efter forhandling med regeringen efter sommerferien 2020 aftaler en model for statskompensation af covid19 relaterede merudgifter i trafikselskaberne for 2021 eller
  2. At kommuner og regioner inden årsskiftet 2020/2021 kan bede om en faktura fra Movia, enten via 12 rater i 2021 eller via forudbetaling i 2020, så udgiften kan indgå i kommuners og regioners 2020-servicerammer, eller
  3. At kommuner og regioner inden udgangen af januar 2021 beslutter besparelser på det kollektive trafikområde, således at den ekstraordinære covid19 udgift håndteres via modgående besparelser på den kollektive trafik.

  Såfremt der ønskes udgiftsdrivende justeringer af busdriften, skal der findes finansiering i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2020.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020.

 • 2
  Skyllebroen 3/Strandlinien 53 - dispensation til mindre tilbygning med tagterrasse
  Sagsid.: 19/4392

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget skal beslutte om det ønsker at meddele dispensation til en mindre tilbygning med fladt tag og tagterrasse på Skyllebroen 3/Strandlinien 53.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1) at ansøgning om dispensation til mindre tilbygning med tagterrasse sendes i naboorientering og partshøring før der træffes afgørelse om dispensation.

  2) at såfremt der ikke modtages væsentlige bemærkninger bemyndiges forvaltningen til at meddele dispensation til det ansøgte.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2020

  Ad 1 + 2

  For stemte:   4 (C+O+V)

  Imod stemte: 2 (T)

  Undlod at stemme: 1 (A)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T mener, at en tilbygning med reminiscenser fra landliggertiden på sigt vil forvride Strandliniens mangfoldige historiske udtryk.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ansøger ønsker at udvide boligens stueetage med 9 m2 for bedre at kunne indrette og anvende stueetagen. I den forbindelse ønsker ansøger at opføre en tagterrasse på taget af tilbygningen med adgang fra eksisterende tagetage. Boligens beskedne størrelse med et grundplan på 39 m2 og et samlet beboelsesareal på i alt 61 m2 i to etager gør det svært at anvende etagearealet. Se bilag 1 - ansøgningen samt vedlagte tegningsmateriale.

  Ejendommen er omfattet af lokalplan 25 for Dragør gamle bydel. Det ansøgte kræver dispensation fra lokalplanens bebyggelsesprocent, jf. § 6.1, forbud mod tagterrasser, jf. § 7.10, samt krav om at beboelsesbygninger opføres i én etage med udnyttet tagetage (tagterrassen betragtes som en selvstædig fuld etage), jf. § 6.4, og de deraf afledte krav om at Taghældning skal være mellem 45° og 55°, jf. § 7.2.1, og at Facader skal afsluttes med gesims i traditionel udførelse, jf. § 7.6.

  Lokalplanen fastsætter i § 6.1. en bebyggelsesprocent på 75 %. Bebyggelsesprocenten vil med det ansøgte projekt medføre en overskridelse på 2,78 %, og få en samlet bebyggelsesprocent for ejendommen på 77,78 %.

  Derudover skal ovenlysvinduer og kviste godkendes, jf. §§ 7.5 og 7.9 - hvilket administrationen agter at godkende på baggrund af den hidtidige praksis.

  Huset har fået sit udseende ved en gennemgribende renovering i 1960’erne og er tilbagetrukket fra Strandlinien.

  Det er flere huse på Strandlinien med lignende tagterrasser ud mod Grønningen, dog opført før lokalplan 25’s tid. Se bilag 2 – skråfoto med lignende situationer.

  Administrationen har drøftet en evt. forlængelse af hele bygningen i 1½ plan med ansøger, hvorved ansøgningen kun vil kræve dispensation fra bebyggelsesprocenten. Ansøger ønsker at holde fast i det ansøgte. Alternativet vil medføre en voldsom forøgelse at byggeudgifterne, da hele gavlen vil skulle rives ned og genopføres og en yderligere overskridelse af bebyggelsesprocenten, som ikke vil kunne udnyttes optimalt pga. husets smalle snit. Administrationen finder ikke at det vil være proportionelt at kræve dette, når der findes en mindre indgribende alternativ.

  Administrationen vurderer ikke, at dispensationen vil medføre en særlig risiko for præcedens, da der er tale om en særlig placering i byen – i første række mod Grønningen hvor islæt fra landliggertiden ikke er sjældne, en tilbagetrukket placering på grunden i forhold til vejskel (Strandlinien) – som ikke anfægter den gamle bys gavlmotiv, et funktionel behov som ikke kan løses uden dispensation og et hus med ringe autenticitet ift. sejlskibstiden – lav bevaringsværdi, isoleret set.

  For så vidt angår tagterrasser, m.v. i den øvrige del af Dragør gamle by vurderer administrationen, at lokalplanens forbud mod tagterrasser bør fastholdes, da tagterrasser, m.v. ikke udgør en del af byggeskikken og da tagterrasser, m.v. i en kontekst med naboer mod flere sider vil medføre flere indbliksgener end det er tilfælde for husene på 1. række ud til Grøningen.

  Ansøgningen har været forelagt for Dragør Bevaringsnævn d. 11. juni 2020 som har udtalt følgende:

  Flertallet i nævnet (Martin Hans Borg, Christian Aagaard, Ebbe Kyrø, Axel Bendtsen, Lisbeth Dam Larsen, Bente Walløe Poulsen) finder, at ansøgningen om tilladelse til tilbygning i form af en udestue bygget sammen med hovedhuset med tagterrasse grundlæggende er i strid med lokalplanens intention om at bevare Dragørs historiske byggeskik. Derfor bør ansøgningen ikke fremmes.

  Mindretallet (David Rehling, Henning Sørensen, Kenneth Gøtterup og Birgitte Engelund Rin-hart) finder, at den ansøgte tagterrasse er en forholdsvis beskeden udnyttelse af byggeretten og at den er i harmoni med syv tilsvarende løsninger i ejendommens nærområde.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 19 og Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Såfremt udvalget vælger at fremme ansøgningen, vil ansøgningsmaterialet blive sendt i naboorientering og partshøring inden afgørelsen meddeles, jf. planlovens § 20 og forvaltningslovens § 19.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Arkitekturpolitikkens målsætning for bevaringsarbejdet om at sikre det historiske bymiljø og den lokale byggeskik ”fra helhed til detalje”, samtidig med at bydelen og dens huse fortsat kan udgøre rammen om et moderne byliv.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2020.

  Bilag

 • 3
  Implementering af nye affaldsordninger - bioaffald
  Sagsid.: 20/2744

  RESUMÉ:

  Folketinget har indgået aftale om, at der skal indføres ordninger for øget kildesortering af affald i de enkelte husstande i alle kommuner.

  Forvaltningen er i samarbejde med ARC og Tårnby Kommune i gang med at udarbejde oplæg til, hvordan ordningerne kan designes samt beskrive en implementeringsplan, som oplyst på sidste BEPU-møde i august. Et af kravene er indsamling af bioaffald og restaffald i en rumopdelt beholder på hjul.

  Der er nødvendigt allerede nu at afgive ordre på levering af skraldebiler, eller ombygning af eksisterende skraldebiler, som kan tømme rumopdelte affaldsbeholdere, da der er lang leveringstid, og at leveringen skal ske ved udbud.

  Oplæg til øvrige ordninger og implementeringsplan pågår sideløbende og vil blive forelagt til politisk beslutning snarest muligt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det meddeles ARC, at Dragør kommune ønsker, at indføre en ordning for indsamling af kildesorteret bioaffald og resteaffald i en to-delt affaldsbeholder med en tømning hvert 14 dag, med forventet opstart 1. Kvartal 2022.
    
  2. at det efterfølgende tages stilling til, hvordan ordningen for bl.a. Dragør Gl. By skal indrettes, da det kan være vanskeligt, at indsamle affald i beholdere opstillet i de enkelte husstande, pga. byens indretning.
    
  3. at der meddeles en tillægsbevilling på 500.000 kr. til budget 2021 til ansættelse af en midlertidig projektmedarbejder til implementering af de nye affaldsordninger i Dragør Kommune.
    
  4. at vedlagte forslag til affaldstakster 2021 godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2020

  Ad 1-2-4

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 3

  For stemte:  6 (A+O+T+V) 

  Imod stemte:  

  Undlod at stemme: 1 (C) 

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Regeringen har i juni 2020 fremlagt et udspil, som skal understøtte øget genanvendelse af affaldet. I udspillet stilles der krav til kommunerne om at etableres indsamlingsordninger for forskellige typer affald, som er hyppigt forekommende i husholdningerne. Kravet omfatter enfamilieboliger, etageboliger og tætte bykerner, samt sommerhuse og kolonihaver. BEPU er orienteret herom på mødet i august.

  Der er stillet krav om indsamling af følgende fraktioner, som skal indsamles ved husstanden i beholdere af plast med mindre særlige vilkår gør sig gældende.

  Madaffald

  • Papir
  • Pap
  • Glas
  • Plast
  • Metal
  • Drikkevarekartoner
  • Elektronik
  • Farligt affald
  • Restaffald

  Dog kan glas indsamles i kuber og farligt affald/elektronikaffald indsamles i miljøskab eller bokse. Det fremgår også, at den enkelte en-familiebolig maksimalt modtager 3 beholdere til kommende fraktioner. Der kommer også krav om indsamling af tekstiler i 2022, hvor kravene endnu ikke er besluttet til husstandsnærhed eller indsamlingsmetode.

  Dragør Kommunes nuværende affaldssystem lever ikke op til de nye krav. Vurderingen af det nuværende system i forhold til kravene pågår, og der vil blive udarbejdet forslag til nye ordninger. Dog kan følgende oplyses på nuværende tidspunkt:

  Der skal indføres kildesortering af mad-affald (bio-affald), indsamling af metal, plast og drikkevarekartonner samt indsamling af farligt affald.

  Ordningen for glas vurderes umiddelbart at lever op til kravene. Vi bruger affaldssække de fleste steder til restaffald og vi bruger også delvis poser til papir og pap. Poser skal erstattes af beholdere på hjul.

  Det vurderes på nuværende tidspunkt, at der skal indføres rum-opdelte beholdere til bio-affald og restaffald, svarende til de ordninger, som allerede er oppe at køre i andre kommuner, og som Tårnby Kommune også indfører.

  Skraldebilerne skal derfor ombygges eller skiftes til skraldebiler med rumopdelt indsamlingsudstyr. Dette skal ske ved udbud, og der er lang leveringstid. Derfor forslås det, at der allerede nu tages stilling til indførsel af indsamling af kildesorteret bioaffald og resteaffald i en to-delt affaldsbeholdere med en tømning hvert 14 dag. Dette giver ARC mulighed for at igangsætte udbud mv af skraldebiler.

  Det forventes, på nuværende tidspunkt, ikke muligt at have indsamlingsordningen implementeret før tidligst 1. kvartal 2022, bl.a. på grund af leveringstider på skraldebiler, udbringning af beholdere og implementering hos de enkelte brugere.

  Der er tale om en større omlægning af renovationsindsamlingen i Dragør kommune. Det anbefales derfor, at der oprettes en midlertidig stilling, som skal varetage implementering af de nye ordninger med opstart fra marts 2021 til foreløbigt juni 2022.

  Arbejdsopgaverne er bl.a. planlægning, implementering, information, og vejledning om løsninger.

  Den midlertidige stilling finansieres af renovationsområdet, som er gebyrfinansieret. Der er derfor udarbejdes nye takster for 2021. Der er tale om tilpasning af taksterne for 2021, som indgår i de igangværende budgetforhandlinger taksterne. Disse takster erstatter de takster, som forventes godkendt med budget 2021 for Dragør Kommune.

  Det forventes, at den samlede genanvendelse vil stige. Primært som følge at kildesorteringen af bioaffald til bioforgasning. De øvrige fraktioner forventes ikke at få tilsvarende betydning, fordi Dragørborgerne allerede sorterer og afleverer affald til genbrug på genbrugspladsen.

  Forslag til nye affaldsordninger, tømningshyppighed og implementeringsplan er under udarbejdelse og vil blive fremlagt til politisk behandling snarest muligt.

  LOVE/REGLER:

  Affaldsbekendtgørelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forvaltningen har på nuværende tidspunkt løsligt vurderet, at implementeringen af de nye ordninger vil beløbe sig til i størrelsesordenen 500-700 pr. husstand i forhold til taksten i 2021. Forslag til budget og takster vil indgå i implementeringsplanen.

  Affaldsområdet er takstfinansieret og området skal hvile-i-sig-selv. Dvs. at indtægter og udgifter skal balancere over en periode.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Kommunikation om ordningerne vil indgå i implementeringsplanen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Indførsel af yderligere sortering til genanvendelse understøtter realisering af Dragør Kommunes affaldsplan.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2020.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29 oktober 2020.

  Bilag

 • 4
  Forlængelse af udeserveringsæsonen - covid19
  Sagsid.: 20/1659

  RESUMÉ:

  Administrationen har holdt møde med Kongevejens Gadelaug om vilkår for brug af vejareal til udeservering og vareudstilling, herunder hensynet til friholdelse af ledelinjer. På mødet fremsatte restauratørerne ønske om forlængelse af udeserveringsæsonen til og med december måned som følge af covid19 situationen.

  Parallelt har en restauratør på havnen med udeservering også ansøgt om forlængelse af  sæsonen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at restauratørernes ønske om forlængelse af udeserveringsæsonen til og med december måned 2020 imødekommes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2020

  Ændringsforslag: "A+C+O+T+V foreslår, at restauratørernes udesæson kan forlænges til og med december 2020 - dog kun med udeservering/møblement langs egen facade og under hensyntagen til ledelinjer”.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har den 15. september 2020 holdt møde med Kongevejens Gadelaug om vilkår for brug af vejareal til udeservering og vareudstilling, herunder særligt hensynet til friholdelse af ledelinjer.

  Butiksejere med udeservering fremsatte ved mødet ønske om mulighed for at forlænge sæsonen for udeservering til og med december måned som følge af covid19 situationen. Dels som følge af de fortsatte restriktioner i forhold til antal gæster indenfor i butikkerne, og dels fordi årets julemarked er blevet aflyst.

  I Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune er der ikke defineret noget nærmere om udeserveringsæsonen. I henhold til Bestemmelserne kan tilladelser til udeservering gives indtil videre eller for en nærmere angivet periode og har typisk været givet indtil videre. Sædvanlig praksis har været, at sæsonen er startet i april måned, afhængig af vejret. Og så er sæsonen sluttet omkring efterårsferien og igen afhængigt af vejret.

  Aktuelt har By-, Erhvervs- og Planudvalget på mødet den 2. juni 2020 om udeservering besluttet, at brugen af offentligt vejareal til udeservering skal slutte senest den 31. oktober 2020. Det er med denne frist in mente, at restauratørerne ønsker at få lov til fortsat brug af offentligt vejareal til udeservering også efter den 31. oktober 2020 og frem til og med december måned. Nogle af restauratørerne overvejer opsætning af varmeblæsere ved deres udeservering.

  På Dragør Havns arealer er der også restauratører med udeservering. Administrationen foreslår, at disse på tilsvarende vis kan få forlænget deres udeserveringssæson, hvis de ønsker det Dog kun i den udstrækning dette kan foregå under hensyntagen til havnens drift.

  LOVE/REGLER:

  Brug af offentligt vejareal til udeservering er reguleret i vejloven, og i medfør af vejloven er vedtaget Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune.

  Brug af havneareal er reguleret via lejekontrakt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen har den 15. september 2020 afholdt møde med Kongevejens Gadelaug om vilkår for brug af det offentlige vejareal. På mødet blev aftalt, at gadelauget fremsender ønsker/bemærkninger i forhold til vilkårene inden den 1. november 2020. Dette med tanke på, at deres input kan medtages i en evaluering af udeserveringsæsonen 2020. Evalueringen påtænkes fremlagt til politisk behandling på mødet i december måned alternativt til mødet i januar måned.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2020.

 • 5
  Vestgrønningen 33 - tilladelse til nedlæggelse af en bolig
  Sagsid.: 20/2181

  RESUMÉ:

  Ejendommen Vestgrønningen 33, Dragør er registreret som indeholdende 2 boliger.

  Ejerne ansøger om tilladelse til nedlæggelse af den ene bolig.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at det tillades ejerne af Vestgrønningen 33 at nedlægge den ene bolig og sammenlægge boligerne til én bolig på 159 m2 .

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:
   

  Ejerne af ejendommen Vestgrønningen 33 ønsker at nedlægge den ene bolig i ejendommen og sammenlægge den med den anden bolig.

  Ansøgerne oplyser at ejendommen reelt ikke har 2 boliger da tidligere ejere for længst har nedlagt køkkenet på 1. sal, ligesom ejendommen i mange år kun har været benyttet som én bolig.

  Såfremt der gives tilladelse til nedlægning vil den sammenlagte bolig få et areal på 159 m2, og derfor skal kommunalbestyrelsen tage stilling i sagen jf. det under love/regler anførte.

  Dragør Kommune har tidligere givet tilladelse til nedlægning og sammenlægning i lignende sager, og derfor anbefaler administrationen at der også gives tilladelse i denne sag.

  LOVE/REGLER:

  Boligreguleringsloven § 46 som bl.a. angiver at en bolig ikke må nedlægges eller sammenlægges med andre boliger uden kommunalbestyrelens tilladelse.

  Hvis en bolig efter sammenlægning ikke får et boligaral der overstiger 130 m2 kan kommunalbestyrelsen dog ikke nægte tilladelse.

  Boligen i den konkrete sag vil efter sammenlægning få et boligareal på 159 m2.

  Lovens øvrige betingelser – herunder at den bolig som agtes nedlagt er fri for lejemål – er opfyldt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs – og Planudvalget den 6. oktober 2020.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020.

 • 6
  Etablering af overvågning på havnen
  Sagsid.: 20/3374

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, om der skal etableres overvågning på havnens områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der etableres overvågning på havnens områder med henblik på at forebygge forsøg på tyveri og hærværk, eller i tilfælde af sådanne hændelser, at medvirke til opklaring af disse.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2020

  Sagen ønskes genforelagt på et kommende BEPU-møde inden den videresendes til ØU/KB med et forslag til en konkret plan for, hvor overvågningen eventuelt skal finde sted.

  SAGSFREMSTILLING:

  Havnens områder og brugere er med stigende frekvens udsat for tyveri og hærværk, som i øvrigt har stået på i mange år.

  Senest er der i september stjålet påhængsmotorer og andet fra mindst 4 både i Jollehavnen. Der har været ubudne gæster og er stjålet redningsmidler fra både i Gl. Havn.

  Tidligere har havnens toiletter været udsat for hærværk. Den automatiske bom ved slæbestedet har gentagne gange været udsat for hærværk. Den har sjældent været i drift én uge efter reparation efter hærværk. Således er den i dag helt ude af drift.

  Havneadministrationen ønsker at indføre overvågning med henblik på at forebygge tyveri og hærværk. Alternativt at kunne forsyne politiet med materiale, som kan føre til opklaring af disse typer af kriminalitet.

  Udstyr og etablering af overvågning tænkes finansieret inden for havnens anlægsbudget ved at omprioritere afsatte midler.

  Foruden de umiddelbare fordele i forhold til forebyggelse af kriminalitet, kan moderne overvågningsanlæg bruges til bl.a. at tælle besøgende på havnen og ad den vej bruges aktivt i forbindelse med trafikforhold, erhvervsudvikling, m.v

  LOVE/REGLER:

  Der kræves som kommunal havn ikke tilladelse fra Politi eller Datatilsynet. Behandling af personoplysninger i forbindelse med offentlige myndigheders tv-overvågning skal dog altid ske inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhverv- og Planudvalget den 6. oktober 2020.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020.

 • 7
  Mødekalender 2021
  Sagsid.: 20/3052

  RESUMÉ:

  Administrationen har udfærdiget forslag til mødekalender 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødekalender 2021 godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Kommentar: det er ønskeligt, at uge 8 friholdes for KB-miniseminar pga., at uge 8 i forskellige andre kommuner er vinterferie.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2021. Indholdet er nedenfor.

   

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder, som afholdes på torsdage.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så holdes det lukkede møde efter det åbne møde.

  Mødet den 23. september 2021 vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

   

  Temamøder:

  Der er indlagt 10 temamøder. Møderne afholdes inden kommunalbestyrelsesmøderne og varer som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00.

   

  Økonomiudvalg:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 17. marts 2021 er en onsdag.

  Mødet den 14. april 2021 er en onsdag.

  Mødet den 16. september 2021 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

   

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på mandage kl. 17.00.

  Mødet den 6. april 2021 er en tirsdag.

   

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage kl. 17.00.

  Mødet den 7. april 2021 er en onsdag.

   

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage kl. 17.00.

  Mødet den 8. april 2021 er en torsdag.

   

  Skoleudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 8. april 2021 er en torsdag.

  Mødet den 10. maj 2021 er en mandag.

  Mødet den 7. juni 2021 er en mandag.

  Miniseminar:

  I 2021 er der indlagt 3 miniseminarer

   

  Budgetseminar:

  Der skal holdes to budgetseminarer, i skrivende stund, er forårets dato ikke på plads.

  Efterårets budgetseminar bliver den 30. og 31. august 2021.

  Infomøde om budget:

  Der er i 2021 indlagt 2 borgermøder om budget den 16 marts og den 18. august 2021.

  Kommunal- og Regionsrådsvalg

  Der er valg den 16. november 2021 og det konstituerende møde holdes den 7. december 2021.

  Kommunalpolitisk Forum (KØF)

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 14. og fredag den 15. januar 2021.

   

  KL Børn og Unge Topmøde:

  KL afholder Børn- og Unge Topmøde torsdag den 28. og fredag den 29. januar 2021.

   

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 18. marts og fredag den 19. marts 2021.

   

  Teknik og Miljø ’21:

  KL afholder Teknik og Miljø ’20 konference torsdag den 15. april og fredag den 16. april 2021.

   

  Social- og Sundhedspolitisk Forum:

  KL afholder Social- og Sundhedspolitisk Forum torsdag den 6. maj og fredag den 7. maj 2021.

   

  Kultur- og Fritidskonference:

  KL afholder Kultur- og Fritidskonference i maj. Dato er endnu ikke fastsat.

   

  Folkemøde på Bornholm:

  Der afholdes Folkemøde på Bornholm fra torsdag den 17. juni til søndag den 20. juni 2021.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2020.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2020.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2020.

  Skoleudvalget den 8. oktober 2020.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020.

  Bilag

 • 8
  Forslag fra A - Trafikale forhold mellem Kirkevej og Wiedersvej
  Sagsid.: 20/3340

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2020

  Administrationen vender tilbage med en sag, der beskriver muligheder for udmøntning inkl. finansiering.

  SAGSFREMSTILLING:

  Nicolaj Riber (A) har i mail af 22. september 2020 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”A-gruppen foreslår,

  1) at hastigheden på vejstrækningen fra Kirkevej til Wiedersvej reduceres til 40 km i timen.

  2) at parkering på ovennævnte strækning begrænses/ophører.

  3) at der etableres en markering af overgangen ved hellen ved Wiedersvej.

  4) at de biler, der i dag parkerer i vejkanten henvises til havnen.

  Formål:

  Formålet med dette forslag er, at der skal skabes større tryghed for de svage trafikanter, herunder cyklende og gående.

  Oversigtsforholdende på denne vejstrækning er helt utilstrækkelig og udgør en betydelig sikkerhedsmæssig risiko for de svage trafikanter.

  Der bør skabes større tryghed for borgerne, der bor i området, herunder for områdets gæster og turister.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2020.

 • 9
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 6. oktober 2020

  Administrationen orienterede om asfaltsjakket og om sagen vedrørende A. P. Møllers Allé.

  Der blev fra udvalget spurgt til status i byggesag, byggesagsbehandling og klimahandlingsplan.

  Helle Barth (V) spurgte til en update på Lidl-projektet.