Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 1. december 2020 kl. 17:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Etablering af overvågning på havnen
  Sagsid.: 20/3374

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til om der skal arbejdes videre med projektet om etablering af overvågning på Dragør Havn, herunder eventuel gennemførsel af høring blandt brugerne af Dragør havn – bådeejere, erhverv og foreninger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at By- Erhverv- og planudvalget tager stilling til, om der på det foreliggende grundlag, skal arbejdes videre med et konkret detaljeret projekt for overvågning på Dragør Havn,
    
  2. at såfremt det besluttes at arbejde videre med projektet, at der gennemføres en vejledende høring blandt brugerne på Dragør Havn – bådeejere, foreninger og erhverv - før der træffes endelig beslutning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2020

  Ad 1 og 2

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  By- Erhverv- og Planudvalget har på mødet den 6. oktober 2020 besluttet, at få en konkret plan for, hvor overvågningen eventuelt skal finde sted på Dragør Havn.

  Udvalgssagen fra 6.10.2020 er vedlagt i bilag 1.

  Dragør Havn har udarbejdet forslag til placering af op til 13 kamera på havnen med angivelse hvilke arealer som påtænkes overvåget. Kortbilag fremgår af bilag 2.

  Herudover skal der opsættes tydelige skilte på havnen, som oplyser og markerer de arealer, som overvåges.

  Overvågning på kommunale havne og arealer forudsætter ikke godkendelse fra hverken politiet eller Datatilsynet, men reglerne for databeskyttelse mv. skal overholdes.

  Overvågningen vil blive gemt i 30 dage, hvorefter de automatisk slettes. Adgang til data vil alene kunne tilgås af havnefogeden samt leverandøren af overvågningsudstyret. Data opbevares på lokale servere i aflåste rum. Data kan udleveres til politiet i forbindelse med opklaring af kriminalitet.

  Det forslås, at der gennemføres en vejledende høring af havnens brugere – bådeejere, erhverv og foreninger på baggrund af et konkret projekt med angivelse af kameraplacering, overvågede arealer og skiltning, samt datahåndtering, såfremt det besluttes, at der skal arbejdes videre med projektet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2020.

  Bilag

 • 2
  Forsøg med BRT busser i hovedstadsområdet
  Sagsid.: 20/4017

  RESUMÉ:

  Transportministeren og erhvervsministeren har igangsat en forsøgsordning, hvor kommuner med arealer i hovedstadsområdets fingerby kan opnå mulighed for at planlægge for større, brugsintensivt byggeri omkring standsningssteder for grønne BRT-linjer i eget tracé, det vil sige hurtigbuslinjer, der bygger på grønne teknologier og etableres i egen kørebane.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune ikke tilkendegiver interesse for ordningen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2020

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  En BRT-buslinje er en højklasset buslinje, der kører i egen separat kørebane, hvor BRT står for Bus Rapid Transport. Det vil være attraktivt at få en BRT-bus til Dragør Kommune, men en sådan løsning fordrer aftaler med nabokommuner samt finansiering jævnfør bilag 1.

  Transportministeren og erhvervsministeren har igangsat en forsøgsordning, hvor kommuner med arealer i hovedstadsområdets fingerby kan opnå mulighed for at planlægge for større, brugsintensivt byggeri - fx erhvervsområder for mange mennesker - omkring standsningssteder for grønne BRT-linjer i eget tracé, det vil sige hurtigbuslinjer, der bygger på grønne teknologier og etableres i egen kørebane.

  Formålet med forsøgsordningen er at fremme forsøg med grønne BRT-linjer. Forsøgene skal afdække BRT-linjers potentiale som en fremtidig del af en højklasset kollektiv trafik i hovedstadsområdets fingerby.

  Den eneste strækning i Dragør Kommune, hvor der sandsynligvis kan skabes fysisk plads til at etablere en BRT-løsning, kan være ad Englandsvej og delvist ad Kirkevej. Øvrige vejarealer i Dragør Kommune har ikke en fysisk udstrækning, der kan rumme en selvstændig kørebane til en hurtigbus, med mindre der iværksættes omfattende ekspropriation af grundarealer.

  Administrationen har forespurgt Tårnby Kommune om deres eventuelle interesse i en BRT løsning fx via Englandsvej. Tårnby Kommune har oplyst, at de ingen aktuelle planer har om at deltage i forsøgsordningen. Deres fokus er at skabe sammenhæng mellem de to metrolinjer – altså på tværs af Amager, hvor de netop har indviet en el-buslinje for at imødekomme det behov. Tårnby Kommune har for nyligt truffet beslutning om ikke at lave en ekstra særskilt busbane på Englandsvej, da Englandsvej i forvejen er presset på kapaciteten også for øvrige transportformer (biler og cykler).

  Det er administrationens vurdering, at en BRT-løsning som minimum forudsætter en interesse for deltagelse i såvel Tårnby Kommune som Københavns Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Iværksættelse af en BRT-buslinje i eget trace vil både være en stor anlægs- og driftsinvestering, som Dragør Kommune selv skal finansiere.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Erhvervsstyrelsen har fastsat frist for indsendelse af interessetilkendegivelser den 14. december 2020. En interessetilkendegivelse skal være godkendt af kommunalbestyrelsen og skal som minimum indeholde følgende en kortfattet beskrivelse af den påtænkte BRT-linje, herunder af linjeføring, standsningssteder, områder omkring standsningssteder, hvor der ønskes mulighed for at planlægge for større, brugsintensivt byggeri og de forventede trafikale effekter. Desuden en kortfattet beskrivelse af den påtænkte BRT-linjes finansiering af såvel anlæg som efterfølgende drift.

  Efter indsendelse af interessetilkendegivelser gennemføres en screening med afsæt i ovennævnte kriterier i fingerplanen. Projekter, der ikke opfylder kriterierne vil kunne fravælges.

  På baggrund af screeningen inviteres de udvalgte kommuner primo februar 2021 til at indsende endelige ansøgninger med frist den 21. maj 2021. Nærmere om krav til indhold kan ses i bilag 1.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Etablering af en BRT-bus til/fra Dragør Kommune er i tråd med kommunens trafikpolitik om at fremme transportformer, som belaster miljø og klima mindst, fx ved at fremme brugen af alternative transportformer, som cykler og kollektiv trafik, som alternativ til bil.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2020.

  Bilag

 • 3
  Høringssvar grendeling af linje 250S - Region Hovedstaden
  Sagsid.: 20/3907

  RESUMÉ:

  Region Hovedstaden har anmodet om høringssvar på forslag fra Gladsaxe Kommune om en grendeling af linje 250S i Gladsaxe for at skabe bedre betjening af boligområde i Høje Gladsaxe (bilag 1). Forslaget vil indebære, at linjen skal deles i to selvstændige linjer, idet en grendeling vil fravige S-bus konceptet, jf. notat fra Movia (bilag 2).

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at fastholde en linje 250S uden grendeling som regional linje på tværs af hovedstaden.
  2. at drøfte og godkende høringssvar til Region Hovedstaden (bilag 3)

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2020

  Ad 1 og 2

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Region Hovedstaden har anmodet Dragør Kommune om høringssvar på forslag fra Gladsaxe Kommune om en grendeling af linje 250S i Gladsaxe for at skabe bedre betjening af et boligområde i Høje Gladsaxe (bilag 1).

  Forslaget er fremkommet som følge af bortfaldet af linje 250S i Høje Gladsaxe i forbindelse med åbningen af Nyt Bynet 2019, hvor en del borgere har henvendt sig om utilstrækkelig betjening. Movia og Gladsaxe har sammen set på, hvordan betjeningen kan forbedres. Bl.a. har Gladsaxe bestilt øget drift på en linje 68, men har også ønsket linje 250S grendelt.

  Movia oplyser, at forslaget vil indebære, at linjen skal deles i to selvstændige linjer, idet en grendeling vil fravige S-bus konceptet, jf. notat fra Movia (bilag 2). Den samlede betjening af København, Tårnby og Dragør kommuner vil ikke ændres ved en grendeling. Men S-bus konceptet vil forsvinde og dermed også produktets stærke signalværdi, hvilket alt andet lige vil få en negativ effekt på passagerernes opfattelse af servicen mv. Movia har i notatet oplistet fordele og ulemper ved grendelingen.

  Administrationen kan sagtens se problematikken og løsningsforslaget fra Gladsaxe Kommunes side. Det er dog administrationens vurdering, at en grendeling af linjen i Gladsaxe med deraf følgende opsplitning i to selvstændige busser og nedgradering fra S-bus konceptet ikke vil være en fordel for busbrugerne set fra Dragør Kommunes side. Grendeling kan til nød anvendes på lokallinjer i kommunerne, men er alt andet lige ikke fremmende for busbrugernes forståelse af bussernes ruter.

  Da Movia samlet set vurderer, at grendelingen med nedgradering fra S-bus konceptet kan medføre lavere passagertilslutning og dermed en forringet driftsøkonomi for Region Hovedstaden, så kan administrationen heller ikke af denne grund anbefale forslaget. Tværtimod kan anbefales at fastholde linjen som en del af rygraden i det overordnede busnet, der blev vedtaget i Nyt Bynet fra 2016, og som er videreført i Mobilitetsplan 2021.

  LOVE/REGLER:

  Lov om trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er tale om en regional buslinje, som derfor i udgangspunktet ikke belaster økonomien for Dragør Kommune. En nedlæggelse af linjen som S-linje vil dog kunne afstedkomme nedlæggelse af linjen som regional buslinje.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Region Hovedstaden har anmodet om høringssvar fra Dragør, Tårnby, Frederiksberg og Københavns Kommuner med høringsfrist den 29. januar 2021.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2020

  Bilag

 • 4
  Kulturhus Dragør
  Sagsid.: 20/1680

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget behandlede på møde den 12. september 2018 et forslag om kulturhus og biograf på havnen, og besluttede, at forvaltningen i samarbejde med Dragør Biografforening skulle afdække mulighederne for at søge fondsmidler til etablering af et kulturhus og biograf. Sagen var efterfølgende en del af en større sag på BEPU den 6. november 2018 vedr. opfølgning på udvikling af det vestlige byggefelt på havnen. Politisk blev det i dette politiske forløb besluttet, at sagen indholdsmæssigt behandles i BFKU, hvorimod sagens behandling vedr. planmæssige forhold sker i BEPU.

  På BFKU den 16. januar 2019 blev det besluttet at de videre drøftelser om værftsgrunden afventer RealDanias eventuelle medvirken. Sagen blev oversendt til kommunalbestyrelsen til mødet den 30. januar 2019, der konfirmerede beslutningen fra BFKU. Biografforeningen har nu lavet et udkast, der blev fremsendt medio maj til Dragør kommune, som de ønskede kommunalbestyrelsens stillingtagen til.

  På Kommunalbestyrelsesmødet 25. juni 2020 besluttedes det at sende sagen til faglig vurdering i hhv. BEPU og BFKU.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der fra 2021 frigives 50.000 kr. til 50 % medfinansiering af udarbejdelse af fondsansøgningsgrundlag jf. sagsfremstillingen fra aktivitetspuljen på 695.000 kr. til projekter inden for Kultur-, Turist- og Fritidsområdet.

  Eller

  1. at de øvrige forslag til udvikling af den gamle værftsgrund indgår i de videre overvejelser inden de træffes beslutning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2020

  Ændringsforslag:

  C gr. foreslår at forvaltningens ad 1 godkendes, dog således at sagen forelægges senest i maj måned 2021. Såfremt der ikke inden da foreligger et realistisk projekt med godkendelse forholder BEPU sig til ny plan

  For:   6(A+C+O+T)

  Imod:

  Undlod at stemme: 1(V)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Biografforening har arbejdet videre ud fra de tidligere møders udstukne processuelle retningslinjer og har forberedt et konkret forslag, som foreningen bad Kommunalbestyrelsen forholde sig til 25. juni. Foreningen ønsker følgende:

  1. Arbejdsgruppen ønskede kommunalbestyrelsens tilkendegivelse af, at kommunen er indstillet på efter nærmere aftalte vilkår, at stille værftsgrunden til rådighed på lignende vilkår som andre foreninger i Dragør Kommune.
  1. Arbejdsgruppen ønskede kommunalbestyrelsens tilkendegivelse af deres positive holdning til et Kulturhus Dragør, så arbejdsgruppen kan påbegynde ansøgning om procesmidler hos diverse fonde. Med procesmidler fra fonde får arbejdsgruppen mulighed for at få udfærdiget mere specifikke tegninger, økonomisk overblik, tidshorisont mv.
  1. Arbejdsgruppen ønskede, at der etableres mulighed for at gå i dialog med for-valtningen med henblik på fx afdækning af forurening og ejerstruktur mv.

  Det har fra kommunens side været en betingelse, at der ikke umiddelbart kan subsidieres til hverken etablering eller drift af et kulturhus pga. kommunens økonomiske situation. Derfor var det et klart ønske, at der kom en vurdering fra de frivilliges side, om der evt. er lignende fortilfælde, der kan belyse sandsynligheden for fondsmidler eller anden finansiering, der kan friholde kommunens medfinansiering, inden man tager beslutning om brug af grund mm.

  Med ovenstående in mente er der behov for yderligere belysning og drøftelser. Fagudvalgene får med denne sag til opgave at drøfte og vurdere, om det er tilstrækkelig klart, at der er en chance for en ikke kommunal finansieret etablering og drift af et kulturhus. Og at der som følge heraf bør frigives 50.000 kr. fra aktivitetspuljen på 695.000 kr. inden for Kultur-, Turist- og Fritidsområdet. Pengene udgør halvdelen af den samlede pris for udarbejdelsen af et konkret, professionelt fondsansøgningsmateriale med beskrivelser og skitser til brug for fundraising til etablering og drift af Dragør kulturhus.

  Der er indkommet flere andre forslag til, hvordan den gamle værftsgrund kan udvikles;

  • Forslag hvor det tilbydes Dragør Kommune at etablere Dragør Kultur og spisehus med opstart allerede til sommeren 2021 i de eksisterende bygninger.
  • Der er også kommet forslag som omfatter en større udvikling af hele havnen inklusiv den gamle værftsgrund.
  • Der er desuden et forslag om at udvikle et kulturhus med Mad / Drikke / Street Food på højt niveau, Fællesspisning, Foredrag, Koncerter, Musik / dans, udstillinger mm.

  LOVE/REGLER:

  Lokalplaner.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2020.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2020.

  Økonomiudvalget den 10. december 2020.

  Bilag

 • 5
  Udeservering Café Hallöy og Fru Munk
  Sagsid.: 20/4238

  RESUMÉ:

  De to erhvervsdrivende Café Hallöy og Fru Munk har fremsendt ny ansøgning om tilladelse til udeservering ude på Neels Torv henholdsvis på Kongevejen overfor egen butik.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,
   

  1. at der fortsat meddeles afslag til Café Hallöy til udeservering på Neels Torv,
    
  2. at udvalget drøfter og beslutter, om der kan gives fornyet tilladelse til udeservering på Kongevejen udfor Irma på den modsatte side af gågaden end Fru Munks egen butik,
    
  3. at anmodning om fremadrettede tidsubegrænsede tilladelser til udeservering medtages i sag om evaluering af udeserverings-sæsonen 2020, forventeligt til januar 2021.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2020

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2

  Faldet – det vil sige, at der meddeles afslag på ansøgningen.

  Ad 3

  Godkendt.

  Udvalget ønsker at invitere Gadelauget og Beboerforeningen til møde i februar.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 6. oktober 2020 at restauratørernes udeserverings-sæson kan forlænges til og med december 2020 – dog kun med udeservering / møblement langs egen facade og under hensyntagen til ledelinjer.

  Administrationen har herefter meddelt tilladelser til alle restauratørerne med denne beslutning. De to erhvervsdrivende Café Hallöy og Fru Munk har herefter fremsendt ny ansøgning (bilag 1) om tilladelse til udeservering ude på Neels Torv henholdsvis på Kongevejen overfor egen butik og har bedt om en genbehandling af deres forslag i By-, Erhvervs- og Planudvalget. Baggrunden er de fortsatte pladsrestriktioner for restauratørerne som følge af covid19. Restauratørerne anmoder endvidere udvalget om at undlade at meddele tidsbegrænsede tilladelser til udeservering.

  Café Hallöy

  I forhold til Café Hallöy har administrationen meddelt tilladelse til forlængelse af sæsonen ud for egen facade på Kongevejen men derimod ikke til udeservering ude på Neels Torv. I den forbindelse har administrationen henvist til både By-, Erhvervs- og Planudvalgets ovennævnte beslutning af 6. oktober 2020 men også til den oprindelige beslutning den 2. juni 2020. Her fastslog udvalget, at de ikke ønsker, at Neels Torv skal anvendes til udeservering, men ønsker en offentlig plads. Udvalget gav alene midlertidig tilladelse indtil den 31. oktober 2020 som følge af covid19. Andre restauratører har også i sommer ønsket tilladelse til at inddrage del af Neels Torv til deres udeservering, hvilket administrationen har afslået dels af pladshensyn og dels som følge af udvalgets beslutning i sommer.

  En samlet Kommunalbestyrelse har senest den 18. november 2020 til Dragør Nyt udtalt, at specielt Neels Torv med sin centrale placering i byen ønsker Kommunalbestyrelsen at fastholde som et åbent torv, som alle kan færdes på og bruge. Altså ikke inddrage torvet til fx en restauratørs udeserveringsareal. Siden ansøgningens fremsendelse har kommunen i øvrigt i lighed med tidligere år opstillet årets juletræ på Neels Torv, hvorfor der alene af denne grund ikke synes mulighed for udeservering på torvet.

  Fru Munk

  Administrationen har tilsvarende til Fru Munk meddelt tilladelse til forlængelse af sæsonen ud for egen facade på Kongevejen med derimod ikke til udeservering på den anden side af gågaden ud for Irma, da dette netop ikke er ud for egen facade.

  Irma anvender dog ikke arealet ud for deres facade på gågaden, hvorfor dele af arealet ville kunne tildeles Fru Munk til fortsat udeservering, hvis dette er ønskeligt.

  I forhold til de to restauratørers anmodning om at der fremadrettet ønskes tidsubegrænsede tilladelser til udeservering, så foreslår administrationen, at dette ønske afventer den samlede evaluering efter 2020 udeserverings-sæsonen. Administrationen har indtil videre kun modtaget en tilbagemelding fra en restauratør udover nærværende. Administrationen forventer at evalueringen kan fremlægges på By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde til januar 2021.

  LOVE/REGLER:

  Brug af offentligt vejareal til udeservering er reguleret i vejloven, og i medfør af vejloven er vedtaget Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2020.

  Bilag

 • 6
  Oversigt over opgaver, der skal arbejdes med i Dragør Kommune i de kommende år BEPU
  Sagsid.: 20/4284

  RESUMÉ:

  I denne sag præsenteres tiltag, som ligger i ”pipeline” til at blive arbejdet med i de kommende år i Dragør Kommune. Der er tale om tiltag, som er ud over løbende opgaver, idet driftsopgaver så som bygge- og plansager med et ”overload” også indgår, da de kræver stort fokus. Formålet med sagen er, at skabe et overblik over tiltag, samt en politisk beslutning om hvilke opgaver, som skal prioriteres i 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at årshjuloversigten drøftes,
    
  2. at forslag til prioritering vedtages.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag giver et overblik over tiltag, som ligger i ”pipeline” til at blive arbejdet med i de kommende år i Dragør Kommune. Tiltagene er både genereret af lovgivningsmæssige ændringer, af kommunale politiske beslutninger m.v..

  Formålet med sagen er dels, at skabe et overblik over tiltag, for at Kommunalbestyrelsen kan vurdere hvilke opgaver, som skal prioriteres. Samt dels at etablere en forventningsafstemning mellem organisation og KB, om hvad vi i organisationen skal bruge kompetencer og ressourcer på.

  Sagen bliver fremlagt nu, fordi budgetforudsætningerne for 2021 er på plads. Drøftelsen er endvidere relevant set i lyset af, at vi stadig skal tage højde for diverse opgaver og restriktioner som følge af Convid-19.

  I Bilag 1 vises tiltag inden for henholdsvis de enkelte udvalgsområder og de enkelte afdelingers ansvarsområder. Udover at nævne tiltag i bilaget, fremgår det hvornår der i organisationen skal arbejdes med dem. På BEPU´s område er billedet generelt, at der er meget stor opmærksomhed fra borgere og virksomheder på de opgaver, der ligger inden for udvalgets ressort. Det er positivt, men det medfører også p.t., at der på nogle områder er kortere eller længere ventetider. Der skal i de kommende år være opmærksomhed både administrativt og politisk på, at få disse ventelister håndteret. 

  I bilag 2 følger en vurdering fra administrationen i forhold til udskydelse af enkelte tiltag fra 2021 og til de kommende år. Vurderingen i forhold til omfanget af prioriteringer bygger dels på budgetaftalen for 2021-2024, og den særlige Convid-19. Samt dels på administrationens kvalitative vurdering af hvilket ressourceforbrug, som skal anvendes til de enkelte tiltag. Begrundelser for udvælgelsen af de konkrete tiltag fremgår i bilag 2. I den politiske prioriteringsdrøftelse vil det naturligvis være muligt at omprioritere, således at der arbejdes med de tiltag, som Kommunalbestyrelsen finder mest relevante.

  Prioriteringsoversigt BEPU

  Tiltag som foreslås udskudt

  Konsekvenser

  Begrundelse

  Drift og vedligehold af kommunale bygninger

  Der kan ikke prioriteres nye tiltag inden for området medmindre der foretages omprioritering af enten opgaver eller ressourcer.

  Det vurderes, at opgaverne kan honoreres med de nuværende ressourcer, men nye akutte hændelser kan skabe behov for nye prioritering.

  Kystbeskyttelse er højt prioriteret, men der er tale om et meget stort og kompliceret projekt.

  Der kan ikke prioriteres nye tiltag inden for området medmindre der foretages omprioritering af enten opgaver eller ressourcer.

  Der skal være fuld fokus på at sikre fremdrift med henblik på at få udarbejdet en konkret udviklingsplan for kysbeskyttelsen for 2021/22

  Byggesags-planområdet.

  Der kan ikke prioriteres nye tiltag inden for området medmindre der foretages omprioritering af enten opgaver eller ressourcer.

  Der er i forvejen en venteliste på særligt planområdet, og en stigning i antallet af byggesager på ca. 60%.

  Udviklingsprojekter i forbindelse med kollektiv trafik foreslås udskudt.

  Længere sagsbehandlingstider på borgerhenvendelser, tilladelser og kommunikation.

  På vejområdet er der p.t. flere opgaver end ressourcer.

  Langtidssygdom hos medarbejdere har endvidere medført at nødvendige driftsopgaver har måttet prioriteres.

  Plejeplaner for grushullerne og for fredningen af Sydamager

  Udskydelse af plejeplaner betyder, at vi vil fortsætte indsatsen på nuværende niveau.

  Vælger at prioritere de løbende opgaver.

  Revision af Erhverv- og Turismestrategi

  Der arbejdes derfor ikke med nye tiltag men alene videreformidling af tiltag fra Erhvervshuset og turistforeningen.

  På erhverv- og turismeområdet udskydes strategiarbejdet, som konsekvens af budgetprioritering for området hvor erhvervs- og turiststillingen, samt budgettet til markedsføring er fjernet.

  Revision af Lokalplaner

  Udskydelse af revision af lokalplaner har stået på gennem længere tid og det betyder at vi i dagligdagen fortsat forvaltninger på baggrund af deklarationer, praksis og dispensationer. Udskydelsen har en mere kommunikativ betydning end en praktisk betydning.

  Vælger at prioritere de løbende opgaver.

  Opstart af ny vejbelysning i Dragør Gl. by

  Udskiftning af vejbelysning er gennemført. Udestående er at finde en løsning for Dragør gl. by som giver den ønskede belysning. Projektet skal prioriteres inden længe da vi ikke kan forvente levering af nuværende pærer fremover. Løsning skal findes i samarbejde med bl.a beboer-foreningen, bevaringsnævnene og lysleverandørerne.

  Vælger at prioritere de løbende opgaver.

  Handlingsplan for bekæmpelse af bjørneklo

  Udskydelse af handlingsplan for bjørneklo betyder at vi skal fortsætte vores praksis om samarbejde med private om bekæmpelse, idet vi ikke kan udstede påbud uden handlingsplanen.

  Vælger at prioritere de løbende opgaver.

  Ovenstående er administrationens bedste bud på, at skabe overblik over det kommende år. Der kan naturligvis ske uforudsete hændelser, komme lovændringer m.m., som kan skabe en forandring, som medfører, at det vil være relevant, at foretage en ny prioritering. Det vil dog kun være markante ændringer, som giver anledning til dette.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2020.

  Økonomiudvalget den 10. december 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

  Bilag

 • 7
  Orientering - Status på brandsikkerhed på plejehjemmet Enggården
  Sagsid.: 18/3876

  RESUMÉ:

  Orientering og status på tidsplan på udførelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at tidsplanen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  KAB har udarbejdet en tidsplan (se bilag) for etablering af brandsikring af køkkenerne i fællesarealer i hvert boligafsnit.

  Af tidsplanen fremgår det, at sagen ikke er afsluttet pr. 31.12 2020 (som ministeren har ønsket det) men først pr. 17.03.2021. Der henvises også til meddelelsessag på BEPU-møde af 2. juni 2020.

  Dragør Kommune har overfor KAB presset på for at fremskynde projektet, som primært er forsinket på grund af KAB´s problemer med at skaffe relevante rådgiver til opgaven, og at de rådgivere som er i stand til at udføre opgaven først skulle have medarbejderene til at afslutte de opgaver de var i gang med. Derfor er opstarten med at udarbejde projektet blevet forsinket. Dragør Kommune har bedt KAB om at orientere Transportministeriet om forsinkelsen og baggrunden herfor.

  Af samme tidsplan fremgår det, at opgaven er i gang, men at udførelsen er trukket over længere tid, hvilket i øvrigt også tilgodeser beboernes behov for ro i løbet af dagen, frem for at gå i gang flere steder på en gang, hvilket vil give en del forstyrrelser og uro.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. november 2020.

  By-, Erhvervs- og Planudvalg den 1. december 2020.

  Bilag

 • 8
  Orientering - 3. budgetopfølgning 2020
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler orientering om kommunalbestyrelsens godkendelse af 3. budgetopfølgning 2020 den 19. november 2020.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. november 2020 sagen om 3. budgetopfølgning 2020.

  Følgende indstilling blev godkendt:

  1. at der tilføres 457.000 kr. til dækning af merudgifter til elever på privat- og efterskoler. Midlerne overføres fra restbeløbet fra Genbesøg 2020,
  2. at der tilføres 1.983.000 kr. til dækning af mindreindtægter fra mellekommunal betaling fra udenbys borgere til plejeboliger. Midlerne overføres fra restbeløbet fra Genbesøg 2020,
  3. at månedsopfølgningen efter september 2020 tages til efterretning.

  Ved 3. budgetopfølgning er kommunes budget blevet gennemgået og der forventes et samlet mindreforbrug på -1,1 mio.kr.

  Der forventes nu budgetoverholdelse for alle sektorer undtaget sektor 3, skoleområdet og sektor 7, ældreområdet.

  For begge områder har der her været dele af merforbruget som er bestemt af udefrakommende forhold, der ikke har været mulige at imødegå handlingsmæssigt.

  For skolerne kan 1,0 mio.kr. af det samlede merforbrug på 1,3 mio.kr. henvises til merudgifter til elever på privatskoler (samlet 0,4 mio.kr.) og merudgifter til efterskoler (0,7 mio.kr.).

  Merudgifterne kan her forklares med, at det faktiske antal elever har været højere end det budgetlagte.

  For ældreområdet har der været mindreindtægter fra mellemkommunal betaling fra udenbys borgere til plejeboliger, da et antal af borgere er afgået ved døden, og det ikke har været muligt at finde kompenserende indtægter. Afvigelsen for mellemkommunal betalinger er 4,5 mio.kr.

  For disse to udgiftsområder indstiller administrationen, at restbeløbet på 2,44 mio.kr. fra Genbesøg 2020 fordeles forholdsmæssigt til dækning af merforbrug på disse områder. Det indstilles således, at skoleområdet tilføres 457.000 kr. til dækning af merudgifter til elever på til elever på privat- og efterskoler. Det indstilles ligeledes, at ældreområdet tilføres 1.983.000 kr. til dækning af mindreindtægter fra mellemkommunalbetaling fra udenbys borgere til plejeboliger.

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning

  Det samlede mindreforbrug er reduceret fra -1,3 til -1,1 mio.kr. Ændringen skyldes overordnet set, at de forventede merforbrug på Enggården er øget med 0,7 mio.kr. – denne ændring kompenseres tilnærmelsesvis ved større mindreforbrug eller reducerede merforbrug på øvrige sektorer.

  Som bilag er vedlagt månedsopfølgning efter september 2020. Heri indgår ligeledes en samlet opdateret oversigt over kommunens Corona-relaterede udgifter samt information om den modtagne kompensation indtil nu. Der er ikke medregnet videre kompensation for Corona-relaterede udgifter i månedsopfølgningen efter september 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. november 2020.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2020.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2020.

  Skoleudvalget den 3. december 2020.

  Bilag

 • 9
  Orientering - Region Hovedstaden finansiering af cykeloverdækninger
  Sagsid.: 20/2200

  RESUMÉ:

  Region Hovedstaden har henvendt sig med tilbud om finansiering af et par cykeloverdækninger langs ruten for linje 250S i Dragør Kommune. Efter aftale er der planlagt cykeloverdækning ved stoppested på Krudttårnsvej ved Hollændervænget samt supplerende cykeloverdækning ved stoppested på Englandsvej ved Møllegade.

  INDSTILLING:

  Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Region Hovedstaden har i 2020 en pulje til bedring af forhold ved stoppesteder langs de regionale buslinjer. Regionen har i den anledning henvendt sig med tilbud om medfinansiering af et par cykeloverdækninger langs ruten for linje 250S i Dragør Kommune. Regionen har foreslået cykeloverdækning ved stoppestedet på Krudttårnsvej ved Hollændervænget, hvor der typisk henstår cykler langs plankeværk. Samt foreslået supplerende cykeloverdækning ved knudepunktet i Store Magleby, stoppestedet på Englandsvej ved Møllegade, hvor daværende Københavns Amt tidligere har finansieret cykeloverdækning.

  Parterne har aftalt, at Region Hovedstaden finansierer levering og montering af cykeloverdækninger, imens Dragør Kommune varetager projektledelsen samt håndterer og bekoster belægningerne til cykeloverdækningerne.

  Den supplerende cykeloverdækning ved stoppestedet i Store Magleby bliver etableret i forlængelse af (vest for) den eksisterende cykeloverdækning og er af samme fabrikat som eksisterende overdækning.

  Cykeloverdækningen på nordsiden af Krudttårnsvej bliver etableret som øvrige cykeloverdækninger på Krudttårnsvej henne ved Møllevej. Der er dog tale om en smal specialmodel med skråt stillede cykelstativer, så der fortsat er fri passage for fodgængerne uden om cykeloverdækningen helt svarende til friarealet foran buslæskærmen ved samme stoppested.

  LOVE/REGLER:

  Etablering af cykeloverdækninger er omfattet af vejloven som vejudstyr på vejareal.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Region Hovedstaden finansierer levering og montering af cykeloverdækningerne på de to lokaliteter. Kommunens Vej- og Gartnerafdeling sørger for rydning og belægninger, hvor materialeforbrug afholdes inden for eget driftsbudget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Etablering af cykeloverdækninger ved stoppesteder langs ruten for linje 250S er i tråd med kommunens trafikpolitik.

  Dels er overdækningerne med til at sikre optimalt samspil mellem transportformerne, som fx gode trafikknudepunkter og gode omstigningsmuligheder. Og dels er det med til at fremme transportformer, som belaster miljø og klima mindst muligt, fx ved at fremme brugen af alternative transportformer, som cykler og kollektiv trafik, som alternativ til bil.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2020.

 • 10
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2020

  Helle Barth (V) spurgte til antallet af pavilloner v. Hollænderhallen.

  Annette Nyvang (T) spurgte til status på en konkret godkendelsessag.

  Forvaltningen orienterede om status på bygge- og plansager.