Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 12. januar 2021 kl. 17:00

Mødested:
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Der var dialogmøde med Gadelauget fra 17-17.30. Herefter startede det ordinære udvalgsmøde.

Punkt 11 "Evaluering Udeserveringssæsonen 2020" blev rykket frem og behandlet som første punkt.
Dagsorden godkendt.
 • 1
  Genopretning af Enggården 2021
  Sagsid.: 20/4710

  RESUMÉ:

  Status for genopretning af Enggården 2020 og hvilke opgaver, der prioriteres i 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at plan for genopretning af Enggården 2021 godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2021 afsat 4.800.000 kr. til genopretning af Enggården herunder udskiftning af tag på Daghjemmet.

  Kommunalbestyrelsen har frigivet beløbet i forbindelse med endelig godkendelse af budget 2021-2024 den 26. november 2020 med bemærkning om, at udvalget får en plan for disponering af budgettet.

  Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af bygningsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

  I 2020 blev der ikke igangsat nye genopretningsopgaver på Enggården. Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2020 at udskyde store dele af anlægsbudgettet grundet kommunens økonomi.

  Det er en kommunal udgift at vedligeholde blandt andet Daghjemmet på Enggården, da der ikke er udlejet boliger i denne del af bygningen.

  Genopretning 2021

  Der er i 2021 prioriteret følgende aktiviteter:

  -         Udskiftning af tag inkl. vinduer og kviste, 2.600.000 kr.

  -         Istandsættelse af 1. sal i forbindelse med udskiftning af tag, 150.000 kr.

  -         Etablering af ekstra flugtvejstrappe, 200.000 kr.

  -         Etablering af ABA anlæg i daghjemmet, 200.000 kr.

  -         Arkitekt honorar samt byggeledelse, 450.000 kr.

  -         Udskiftning af vinduer i køkken, 600.000 kr.

  -         Uforudsete udgifter, 600.000 kr.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  Endvidere kan der opstå nye akutte sager, som gør det nødvendigt at udskyde enkelte planlagte projekter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 4.800.000kr. til genopretning af Enggården er afsat i anlægsbudget 2021, og beløbet er frigivet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2021

 • 2
  Genopretning af skoler 2021
  Sagsid.: 20/4706

  RESUMÉ:

  Status for genopretning af de tre skoler 2020 og hvilke opgaver, der prioriteres i 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at plan for genopretning af skoler 2021 godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2021

  Godkendt.

  Forvaltningen præciserede, at henvisning til Arkitema-rapporten gælder den kommende sag om udmøntning af pulje til renovering af Dragør Skoler. 

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2021 afsat 1.500.000 kr. til genopretning af skoler.

  Kommunalbestyrelsen har frigivet beløbet i forbindelse med endelig godkendelse af budget 2021-2024 den 26. november 2020 med bemærkning om, at udvalget får en plan for disponering af budgettet.

  Administrationen har i 2020 udarbejdet nye vedligeholdelsesplaner for alle kommunens bygninger. Samlet set skal der bruge ca. 44 mio. kr. til genopretning af bygningerne over de næste 10 år.

  Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af bygningsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

  I 2020 blev der ikke igangsat nye genopretningsopgaver på skolerne. Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2020 at udskyde store dele af anlægsbudgettet grundet kommunens økonomi.

  Genopretning 2021

  Der er i 2021 prioriteret aktiviteter på alle 2 af de 3 skoler. Aktiviteterne er prioriteret ud fra vedligeholdelsesplaner på skolerne som er udført i 2020, og følger elementerne i rapporten fra Arkitema.

  På Dragør Skole har der i 2020 været et særligt fokus, som blandt andet omfattet renovering af legeplads, ny læringstrappe, nyt tag på den røde skole. I 2021 udføres udskiftning af vinduer samt renovering af toiletter som finansieres af særskilte anlægsmidler jævnfør beslutning på KB af 25. juni 2020. Endvidere forventes opstart af projekt af ventilation i den grå bygning i 2021 finansieret af puljen renovering af Dragør Skoler. Udvalget forelægges senere en sag om den konkrete udmøntning af denne puljen.     

  Følgende aktiviteter er prioriteret:

  St. Magleby Skole:

  • Udskiftning af vinduer i fløj D, 700.000 kr.
  • Uforudsete udgifter, 87.500 kr.

  Nordstrandsskolen:

  • Udskiftning af vinduer i klasselokaler, 285.000 kr.
  • Udskiftning af vinduer mod indlæggende gårdrum, 340.000 kr.
  • Uforudsete udgifter, 87.500 kr.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  Endvidere kan der opstå nye akutte sager, som gør det nødvendigt at udskyde enkelte planlagte projekter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 1.500.000kr. til genopretning af skoler er afsat i anlægsbudget 2021, og beløbet er frigivet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2021.

 • 3
  Genopretning af bygninger 2021
  Sagsid.: 20/4709

  RESUMÉ:

  Status for genopretning af bygninger 2020 og hvilke opgaver, der prioriteres i 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at plan for genopretning af bygninger 2021 godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2021 afsat 5.139.000 kr. til genopretning af bygninger.

  Kommunalbestyrelsen har frigivet beløbet i forbindelse med endelig godkendelse af budget 2021-2024 den 26. november 2020 med bemærkning om, at udvalget får en plan for disponering af budgettet.

  Administrationen har i 2020 udarbejdet nye vedligeholdelsesplaner for alle kommunens bygninger. Samlet set skal der bruge ca. 44 mio. kr. til genopretning af bygningerne over de næste 10 år.

  Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af bygningsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

  I 2020 blev der ikke igangsat nye genopretningsopgaver af bygninger, men afsat 3.300.000 kr. til nødpulje så kommunen kunne opretholde driften.

  Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2020 at udskyde store dele af anlægsbudgettet grundet kommunens samlede økonomi.

  Nødpulje

  I 2020 er der blevet brugt ca. 1.000.000 kr. af nødpuljen til følgende aktiviteter:

  -         Nyt gasfyr til vej og gartner, 100.000 kr.

  -         Nye ovenlysvinduer på Nordstrandsskole, 100.000 kr.

  -         Nye lofter i sansehuset i forbindelse med udskiftning af LED belysning, 150.000 kr.

  -         Brandskade på Nordstrandes vuggestue og SFO, 586.000 kr.

  -         Legepladstilsyn, 50.000 kr.

  De resterende 2.300.000 kr. forslås prioriteret til følgende aktiviteter:

  -         Dække merforbrug af anlægsudgifter til svømmehallen, 600.000 kr.

  -         Dække merforbrug af anlægsudgifter til SFO Omstrukturering, 380.000 kr.

  -         Renoveringsarbejder på facaderne i forbindelse med udskiftning af vinduer på Dragør Skole, 600.000 kr.

  -         Indvendig vedligeholdelse herunder udskiftning af linoleumsgulve, lofter og malerbehandling mm., 620.000 kr.

  Genopretning 2021

  Der er i 2021 prioriteret aktiviteter på 14 af kommunens 25 ejendomme. Aktiviteterne er prioriteret ud fra vedligeholdelsesplaner på ejendommene som er udført i 2020.

  Følgende aktiviteter er prioriteret: 

  -         Lovliggørelse af elinstallationer, 600.000 kr.

  -         Vedligeholdelse af hegn, 100.000 kr. 

  -         Vedligeholdelse af facader, 800.000 kr.

  -         Vedligeholdelse af trapper og ramper, 40.000 kr.

  -         Udskiftning af vinduer samt vedligeholdelse af eksisterende, 1.650.000 kr.

  -         Vedligeholdelse af tage og udskiftning af nedløb, 250.000 kr.

  -         Udskiftning af el tavler og vvs installationer, 350.000 kr.

  -         Penge afsat til bygningsdele som skal undersøges nærmere for udbedring, 70.000 kr.

  -         Indvendig vedligeholdelse herunder udskiftning af linoleumsgulve, lofter og malerbehandling mm, 700.000 kr.

  -         Legepladstilsyn, 50.000 kr.

  -         Uforudsete udgifter, 529.000 kr.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  Endvidere kan der opstå nye akutte sager, som gør det nødvendigt at udskyde enkelte planlagte projekter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 5.139.000kr. til genopretning af bygninger er afsat i anlægsbudget 2021, og beløbet er frigivet.

  Anlægsbudget på 3.300.000 kr. til nødpulje er afsat i budget 2020 og er frigivet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2021.

 • 4
  Genopretning af daginstitutioner 2021
  Sagsid.: 20/4708

  RESUMÉ:

  Status for genopretning af daginstitutioner 2020 og hvilke opgaver, der prioriteres i 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at plan for genopretning af bygninger 2021 godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2021

  Godkendt med følgende ændringsforslag.

  Ændringsforslag fra A+O+T+V:

  Dagplejen udsættes til en afklaring om ny lokalplan for Engvejsarealet er på plads

  For:   6 (A+O+T+V)

  Imod:   1 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2021 afsat 1.250.000 kr. til genopretning af daginstitutioner.

  Kommunalbestyrelsen har frigivet beløbet i forbindelse med endelig godkendelse af budget 2021-2024 den 26. november 2020 med bemærkning om, at udvalget får en plan for disponering af budgettet.

  Administrationen har i 2020 udarbejdet nye vedligeholdelsesplaner for alle kommunens bygninger. Samlet set skal der bruge ca. 44 mio. kr. til genopretning af bygningerne over de næste 10 år.

  Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af bygningsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

  I 2020 blev der ikke igangsat nye genopretningsopgaver på daginstitutionerne. Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2020 at udskyde store dele af anlægsbudgettet grundet kommunens økonomi.

  Genopretning 2021

  Der er i 2021 prioriteret aktiviteter på 14 ud af 16 af kommunes daginstitutioner. Følgende aktiviteter er prioriteret:

  Kirkevejens SFO

  -         Malerbehandling af træværk på udhus, 40.000 kr.

  Krudthuset

  -         Udskiftning af ovenlysvinduer, 80.0000 kr.

  Sølyst Klub

  -         Malerbehandling af vinduer og døre, 55.000 kr.

  Nordstrandens SFO

  -         Udskiftning af ovenlyskupler i hovedbygning, 50.000 kr.

  -         Udskiftning af døre i udhus, 25.000 kr.

  Elisenborg

  -         Malerbehandling af facade, 60.000 kr.

  Blushøj SFO

  -         Udskiftning af vinduer, 75.000 kr.

  -         Malerbehandling af eksisterende vinduer samt snedkergennemgang nye fuger, 25.000 kr.

  -         Malerbehandling af træfacader, 25.000 kr.

  Strandengens SFO

  -         Malerbehandling af træfacader, 75.000 kr.

  Hollænderhuset

  -         Malerbehandling af træfacader, 65.000 kr.

  Sansehuset

  -         Malerbehandling af facadetræ samt udhæng, 50.000 kr.

  -         Malerbehandling af vinduer og døre samt snedkergennemgang og nye fuger 145.000 kr.

  -         Malerbehandling af udhus samt udskiftning af tag på udhus, 30.000 kr.

  -         Malerbehandling af træfacader på udhus, 20.000 kr.

  Sølyst vuggestue

  -         Malerbehandling af vinduer of døre samt snedkergennemgang og nye fuger, 70.000 kr.

  Sølyst børnehave

  -         Udskiftning af mørtelfuger, 15.000 kr.

  Nordstrandens vuggestue

  -         Udskiftning af dør, 15.000 kr.

  Dagplejen

  -         Udskiftning af vinduer og døre, 65.000 kr.

  -         Udskiftning af tagrender, 21.500 kr.

  -         Eftergang og omfugning af murværk, 55.000 kr.

  Harevænget

  -         Eftergang af tagbelægning, 30.000 kr.

  Alle

  -         Uforudsete udgifter 158.500 kr.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  Endvidere kan der opstå nye akutte sager, som gør det nødvendigt at udskyde enkelte planlagte projekter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 1.250.000 kr. til genopretning af daginstitutioner er afsat i anlægsbudget 2021, og beløbet er frigivet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2021.

 • 5
  Frigivelse af midler til genopretning af havnen
  Sagsid.: 20/169

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til frigivelse af midler til genopretning, udvikling og vedligeholdelse af havnen i henhold til budgetvedtagelse, og efter prioriteret liste.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2 mio kr. til genopretning af Dragør Havn, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Havnen fortsætter vedligeholdelse og genopretning i henhold til til-standsrapporter udarbejdet i 2014 (Ny Havn) og 2016 (Gl. Havn).

  Der prioriteres fortsat vedligehold i forhold til tilstandsrapporterne:

  1. Gennemgang og reparation af Nordre Mole, Gl. Havn (kr. 750.000)
  2. Reparation af fundering til broer og pontoner i Madsens Krog (kr. 50.000)
  3. Udskiftning af beskadigede pæle (kr. 100.000).

  Endvidere andet vedligeholdelse, som angivet nedenfor. Herudover vil der også blive lagt vægt på udvikling af havnen, således at krav og forhold for en moderne havn imødekommes på en række områder.

  Yderligere arbejder og projekter prioriteres for udvikling og vedlige-holdelse af havnen i 2021:

  1. Renovering af toiletbygningen, NH, inkl. genetablering af solenergi-anlæg (kr. 500.000)
  2. Udskiftning af tagpap på masteskure, NH (kr. 200.000)
  3. Asfaltering i Gl. Havn (kr. 250.000)
  4. Planering og belægning i ’bukkehullet’, Ny Havn (kr. 200.000).

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  Endvidere kan der opstå nye akutte sager, som gør det nødvendigt at udskyde enkelte planlagte projekter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2021.

  Økonomiudvalget den 21. januar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

 • 6
  Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Tildeling af opgaven (lukket)
  Sagsid.: 20/4707
 • 7
  Forslag til Risikostyringsplan - offentlig høring
  Sagsid.: 17/4162

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune er 1 ud af 10 områder, som er udpeget som risiko-område for oversvømmelse. Dragør Kommune er derfor pålagt at udarbejde en risikostyringsplan. Dette er anden risikostyringsplan og gælder for perioden 2021 – 2027. Planen erstatter kommunens første risikostyringsplan fra 2015.

  Planen skal i offentlig høring i 6 måneder før endelig vedtagelse og fremsendelse til Miljøstyrelsen og videre til EU. Planen skal være godkendt senest den 22. oktober 2021.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller at forslag til Risikostyringsplan 2021 for Dragør Kommunes godkendes med henblik på offentliggørelse i 6 måneder.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune er udpeget som en af 10 risikoområder, hvor der er stor risiko for oversvømmelse ved stormflod. Dragør Kommune skal derfor udarbejde en risikostyringsplan med mål for, hvordan kommunen agter at arbejde med risikoen og følgevirkningerne af en oversvømmelse.

  Dragør Kommune har i 2015 udarbejdet den første risikostyringsplan for perioden frem til 2021. Denne plan erstatter den første plan.

  Risikostyringsplanen omfatter ikke konkrete tiltag til anlæg men beskriver og redegør generelt for Dragør Kommunes indsats i forhold til at reducere risikoen for oversvømmelse.

  I risikoplanen beskrives hvilke tiltag kommunen har taget i planperioden, og hvilke tiltag kommunen forventer at tage i den kommende planperiode.

  I planperioden har kommunen arbejdet med følgende hovedopgaver:

  -          Der er udarbejdet nye dataopgørelser over historiske stormflodshændelser. De nye data betyder, at kystbeskyttelsen i Dragør Kommune ikke er så høj som tidligere antaget. Fx er diget på Dragør Nordstrand dimensioneret til en 100 års hændelse, men nye data har vist, at beskyttelsen svarer til en 50 års hændelse. Dette forhold gør sig gældende for hele kommunen

  -          Der er udarbejdet en samlet analyse af behovet for kystbeskyttelse af Dragør Kommune i Niras-rapporten fra 2017

  -          Der er valgt et fremtidigt beskyttelsesniveau for kommunen, svarende til en 100 års hændelse i 2050 med mulighed for udbygning til en 100 års hændelse i 2021. Hændelser er fremskrevet i forhold til FNs middel-klima-prognoser.

  -          Der er gennemført en parallelkonkurrence for udvikling af en samlet strategisk udviklingsplan for at gøre Dragør Kommune til en klima-robust kommune på kort og længere sigt.

  -          Beredskabsplanen for oversvømmelse er revideret som konsekvens af erfaringerne med seneste stormflodshændelse i Dragør i 2017, hvor vi oplevede en ”stille” stormflod på 1.4 meter ved Dragør Havn og 1.5 meter ved Kongelunden.

  I Forslag til Risikostyringsplanen2021 beskrives forskellige konsekvenser for oversvømmelse og skadesomfang ved forskellige senarier. Opgørelserne er opstillet af staten. I materialet indgår der ikke bølger, som har stor betydning for oversvømmelser i Dragør. I den lokale planlægning for kystbeskyttelser indgår bølger. 

  Hovedtiltagene i den kommende planperiode er udarbejdelse af en samlet strategisk udviklingsplan for kystbeskyttelse af Dragør Kommune, herunder:

  -          Forslag til et samlet kystbeskyttelsesprojekt, som beskytter Dragør Kommune mod en 100 års hændelse i 2050

  -          Forslag til hvordan kystbeskyttelsen kan videreudbygges til mindst en 100 års hændelse i 2100

  -          Forslag til finansiering og organisering

  -          Forslag til etape- og tidsplan

  I planperioden forventes de første konkrete projekter myndighedsbehandlet og igangsat mhp anlæg.

  Forslag til risikoplan er udarbejdet på baggrund af data, kort og opgørelser udarbejdet af staten. Disse data indeholder ikke konsekvenser som følge af bølger, hvilket har stor betydning for oversvømmelse i Dragør.

  I den konkrete planlægning for kystbeskyttelse lokalt indgår bølger som forudsætning.

  Den endelige Risikostyringsplan skal være vedtaget endeligt senest oktober 2021.

  Miljøvurdering

  Der er ikke udarbejdet særskilt miljøvurdering eller screening af forslag til Risikostyringsplan 2021. Det vurderes, at forslaget ikke er omfattet af bestemmelserne om miljøvurdering af planer og programmer, da der ikke er tale om en plan, der specifikt med hverken sted eller metode eller fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser.

  LOVE/REGLER:

  Forslag til Risikostyringsplan er udarbejdet som følge af EU´s oversvømmelsesdirektiv, hvor Dragør Kommune er udpeget som en kommune der skal udarbejde en Risikostyringsplan for oversvømmelse.

  Risikostyringsplanen skal i offentlig høring i mindst 6 måneder før endelig vedtagelse og den skal sendes til Miljøstyrelsen / EU seneste den 22. oktober 2021.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Vedtagelse af forslag til Risikostyringsplan 2021 for Dragør Kommune har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

  De konkrete planer skal gennemføres i henhold til kystbeskyttelsesloven og finansieres i henhold hertil.

  Revision af beredskabsplan og beredskabstiltag derimod kan forudsætte særskilt kommunal finansiering. Finansiering vil indgå i de konkrete projekter. Disse er ikke besluttet med dette forslag til plan.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslag til risikostyringsplan skal i høring i mindst 6 måneder før endelig vedtagelse. Planen skal efterfølgende sendes til Miljøstyrelsen og videre til EU.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2021

  Bilag

 • 8
  Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - godkendelse
  Sagsid.: 20/3498

  RESUMÉ:

  Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Dragør Kommune har været i offentlig høring. Der er indkommet 14 høringsbreve. I høringsnotatet jf. bilag 2 er der oplistet forslag til justering af planforslaget.

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til godkendelse af forslaget til indsatsplan (bilag 1) med de bemærkninger, som er modtaget i høringsperioden.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse godkendes med de bemærkninger, som er forslået i høringsnotat.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. april 2020 at sende forslag til Indsatsplan for grudvandsbeskyttelse i Dragør Kommune i offentlig høring. Høringsperioden er afsluttet, og der er modtaget 14 høringssvar. Disse er behandlet i vedlagte høringsnotat og udkastet til indsatsplan er tilpasset som forslået i høringsnotatet.

  Indsatsplanen omfatter det statsligt udpegede indsatsområde (IO) – herunder for de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og kommunens ”prioriterede områder” uden for det statsligt udpegede indsatsområde (IO).

  De ”prioriterede områder” er mindre områder uden for det statsligt udpegede indsatsområde (IO), som er oplandet til nærliggende afværgeanlæg, men som ved et fremtidigt ophør af afværgepumpning naturligt vil blive en del af indvindingsoplandet til Dragør/St. Magleby Vandværkers kildepladser. De ”prioriterede områder” er relevante at grundvandsbeskytte - i lighed med det statsligt udpegede indsatsområde (IO) - for at sikre kommunens vandforsyningsinteresser.

  Indsatsplanforslaget fastsætter 5 stofspecifikke indsatstemaer, som er vurderet centrale i grundvandsbeskyttelsen inden for området omfattet af indsatsplanen:

  1. Salt grundvand
  2. Klorerede stoffer
  3. Pesticider
  4. Øvrige miljøfremmede stoffer
  5. Nye stoffer

  De stofspecifikke indsatstemaer er tilføjet 8 indsatser af mere generel karakter for hele området omfattet af indsatsplanen:

  • Overvågningsprogram
  • Borgerrettede oplysningskampagner om grundvandsbeskyttelse – ”Du bor på dit grundvand”
  • Boringer og brønde
  • Generel indsats efter jordforureningsloven
  • Målrettede tilsyn med virksomheder
  • Afledning af spildevand
  • Opdatering af BNBO på Miljøportalen
  • Indberetning af dat til respektive databaser

  Indsatsplanforslaget beskriver også retningslinjerne for kommunens sagsbehandling på følgende 6 relevante områder i forhold til at kunne sikre en dækkende grundvandsbeskyttelse i hele området omfattet af indsatsplanen:

  • LAR (lokal afledning af regnvand) – nedsivning af vejvand
  • BNBO
  • Miljøgodkendelser
  • Sløjfning af boringer
  • Byudvikling
  • Jordvarme og ATES (Aquifer Thermal Energy Storage, som udnytter jordens og grundvandets termiske lagringsegenskaber og udnytter fordelene i grundvandskøling og grundvandsvarmepumpning)
  • Slam

  Lige nu er der ikke behov for yderligere retningslinjer undtagen for tilladelser til etablering af nedsivning af vejvand i anlæg til Lokal Afledning af Regnvand (LAR-anlæg) og for de vertikale jordvarmeanlæg. For disse to områder er der i indsatsplanen fastsat yderligere særlige retningslinjer.

  En oversigt over indsatser med angivelse af stoffer, der beskyttes imod samt aktører i indsatsen, er vedlagt sagen.

  Blandt indsatser, jf. indsatsplanen, er bl.a. nedsættelse af en tværgående arbejdsgruppe, som på nuværende tidspunkt består af HOFOR og Region Hovedstaden med Dragør Kommune som formand, hvor planen er, at der skal laves en monitering af grundvandskvaliteten og/eller pejling af grundvandsspejlet, med det formål at evaluere moniteringen hvert 2. år.

  De indkomne 14 høringssvar under den offentlige høring af planforslaget grupperer sig inden for 5 hovedemner, jf. det vedlagte høringsnotat. Høringssvarene er ikke gengivet i deres fulde ordlyd i høringsnotatet. Derfor er alle høringssvar også vedlagt som bilag (Bilag 3).

  Enkelte høringssvar vedrører de specifikt planlagte indsatser i indsatsplanen, som er opsummeret i indsatsplanens Tabel 1, men mange høringssvar knytter sig til de generelle retningslinjer beskrevet i indsatsplanen, og som er baseret eksisterende lovgivning.

  Da der i Dragør Kommune er mange gartnerier og andre jordbrugere, har et særligt fokusområde i mange af høringssvarene været de udpegede boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Indsatsplanens retningslinjer omfatter således, at kommunerne skal foretage en lovpligtig risikovurdering af BNBO i forhold til erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i perioden 2020-2023.

  Idet risikovurderingen af BNBO på nuværende tidspunkt endnu ikke er igangsat er der en usikkerhed blandt erhvervet om resultatet af risikovurderingen af BNBO og de konsekvenser den vil kunne have for lodsejere indenfor BNBO. Der skal dog altid gives fuld kompensation, hvor der er behov for indgåelse af frivillige aftaler eller såfremt der meddeles et påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26a, hvor der ikke kan opnås enighed om en frivillig aftale.

  I forbindelse med en senere politisk stillingtagen til den videre proces omkring de kommende risikovurdering af BNBO og vurdering af, om der er behov for yderligere tiltag inden for et konkret BNBO i forhold til erhvervsmæssig anvendelse af pesticid, vil der skulle besluttes, hvorvidt kommunalbestyrelsen for det konkrete BNBO er indstillet på, at påbyde pesticidfri drift efter miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26a, såfremt der ikke kan opnås enighed om en frivillig aftale. En beslutning om påbudsvillighed vil tilgodese forhold omkring beskatning af erstatninger.

  LOVE/REGLER:

  Miljøministeriets Lov om vandforsyning m.v. nr. 299 af 8. juni 1978, jf. lovbek. nr. 118 af 22. februar 2018

  Miljø- og Fødevareministeriets bek. nr. 1420 af 28. november 2018 om udpegning af drikkevandsressourcer

  Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om indsatsplaner, bek. nr. 912 af 27. juni 2016

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De planlagte indsatser er i de fleste tilfælde indsatser, der i forvejen gennemføres og afholdes af de ansvarlige aktører på eget initiativ som led i varetagelsen af den almindelig drift. Dette omfatter også den foreslåede monitering, som i dag gennemføres og afholdes af HOFOR og  Region Hovedstaden, men hvor der fremover vil blive foretaget en fælles evaluering og vurdering af om moniteringen er dækkende.

  For oplysningskampagner ”Du bor på dit grundvand”, og som er en del af den indsats, som skal gennemføres, har HOFOR gennem arbejdsgruppen bag planforslaget givet tilsagn om medansvar for kampagnerne og dermed også for en medfinansiering. En nærmere beskrivelse af kampagnernes indhold og omfang er endnu ikke aftalt og dermed heller ikke den økonomiske ramme.

  Økonomisk kompensation ved eventuel fremtidige indgåelse af frivillige aftaler på baggrund af resultatet af en risikovurdering af BNBO, jf. indsatsplanens retningslinje herom, skal dækkes af Dragør Kommune, men kommunen kan beslutte, at kompensationen skal lægges over på forsyningsselskabet, da selskabet drager nytte af beskyttelsen. Kompensationen kan herved financiers over vandtaksterne og denne konstruktion vil være den normale.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2021.

  Økonomiudvalget den 21. januar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

  Bilag

 • 9
  Trafikale forhold på Vestgrønningen
  Sagsid.: 20/4662

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 6. oktober 2020, at administrationen skal vende tilbage med sag, der beskriver muligheder for udmøntning inkl. finansiering af ændrede trafikale forhold på Vestgrønningen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der markeres fodgængerfelt med tilhørende oplysningstavler på Vestgrønningen ved overgangen ved Wiedersvej finansieret indenfor sektor 2´s driftsbudget,
    
  2. at der udarbejdes et forslag om cykelbaner på Vestgrønningen i begge retninger, som indebærer, at der nedlægges 2 x 13 p-pladser, og som kan indgå i budgetforhandlingerne for 2022 og i den videre drøftelse i §17 stk. 4 udvalget om infrastruktur.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2021

  Ad 1

  Godkendt

  Ad 2

  Ændringsforslag fra C: Ad 2 godkendes ikke, men det besluttes, at forvaltningen fremlægger forslag til, om man kan visualisere muligheden for at cykle på den lille vej langs Vestgrønningen (ved parkeringspladserne) når man kommer fra syd

  For stemte:   4 (C+O+V)

  Imod stemte: 3 (A+T)

  Undlod at stemme: 

  Godkendt.

  Supplerende forslag: A forslår, at der indføres en hastighedsbegrænsning på 40 km/t på Vestgrønningen

  For stemte:   3 (A + Morten Dreyer (O)+V).

  Imod   4 (C + Anne Funk (O)+T)

  Undlod at stemme  

  Faldet.

  A+T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 6. oktober 2020, at administrationen skal vende tilbage med sag, der beskriver muligheder for udmøntning inkl. finansiering af ændrede trafikale forhold på Vestgrønningen.

  Følgende trafikale forhold skal belyses:

  A. Hastigheden på vejstrækningen fra Kirkevej til Wiedersvej reduceres til 40 km i timen.

  B. Parkering på ovennævnte strækning begrænses/ophører.

  C. Der etableres en markering af overgangen ved hellen ved Wiedersvej.

  D. De biler, der i dag parkerer i vejkanten, henvises til havnen

  A. Hastigheden på vejstrækningen fra Kirkevej til Wiedersvej reduceres til 40 km/t.

  Den skiltede hastighed på strækningen er i dag 50 km/t. Ved sidste års trafiktællinger blev der udført tælling på Vestgrønningen i ni dage. Tællingen viste en gennemsnitshastighed på 41 km/t. 11% af trafikanterne kørte over hastighedsgrænsen, heraf 1% kørende mere end 10 km/t for hurtigt, hvilket i sig selv ikke er alarmerende tal.

  Det er politiet, der er færdselsmyndighed, og skal give tilladelse til eventuel ændring af den skiltede hastighed. Såfremt den skiltede hastighed skal nedsættes til 40 km/t på strækningen, vil politiet formodentligt stille som vilkår, at strækningen fysisk indrettes til en hastighed på 40 km/t ved hjælp af fartdæmpere. Da der er tale om en trafikvej med en årsdøgntrafik målt til 4.805 bilister (ÅDT), så vil vejindsnævringer næppe være rette løsning. Alternativet kan være forskellige former for vejbump. Da der er busdrift på strækningen, kan alene anbefales vejbump, der ikke er til gene for busdriften, hvis der skal fartdæmpes. Strækningen er knap 500 meter lang, hvilket sædvanligvis vil fordre op til 4 fartdæmpere. Umiddelbart vurderer administrationen ud fra tælledataene, at der ikke er behov for egentlig fartdæmpning på Vestgrønningen.

  B. Parkering på ovennævnte strækning begrænses/ophører.

  Der kan med politiets samtykke opsættes skiltning på Vestgrønningen på begge sider med forbud mod standsning eller parkering. I forvejen er der parkering forbudt på de nordligste ca. 170 meter frem til og med von Ostensgade. Der vil skulle opstilles ca. 12 standere hver med færdselstavle. Friholdelse af strækningen for kantstensparkering vil være til gavn for trafiksikkerheden og utrygheden for de lette trafikanter.

  C. Der etableres en markering af overgangen ved hellen ved Wiedersvej.

  Overgangen ved Wiedersvej kan ændres til et egentligt fodgængerfelt med afstribning på tværs af kørebanen og tilhørende oplysningstavler om fodgængerfeltet. Alternativt kan fodgængerfeltet udformes som et egentligt torontoanlæg med gule blink. Begge tiltag kræver ligeledes politiets samtykke. Tiltaget vil gavne trygheden for fodgængerne men ikke nødvendigvis trafiksikkerheden, idet utryghed omvendt skærper trafikanternes opmærksomhed.

  D. De biler, der i dag parkerer i vejkanten, henvises til havnen.

  I henhold til seneste parkeringsanalyse vil der være plads til bilerne fra de eventuelt nedlagte parkeringspladser langs Vestgrønningen henne på havneparkeringen. Der vil være tale om nedlæggelse af 2 x 13 = 26 lovlige parkeringspladser langs Vestgrønningen. Der er alt andet lige tale om herboende bilisters parkering, så administrationen forestiller sig ikke yderligere henvisningsskiltning til havneparkeringspladsen, end der allerede er i dag i forhold til turister og andre gæster/trafikanter.

  Trafiksikkerhedsplan 2016

  Ønsker om ændrede trafikale forhold på Vestgrønningen har tidligere været påpeget, blandt andet under udarbejdelsen af Trafiksikkerhedsplan 2016 (bilag 1). I forbindelse med borgerinddragelsen forud for vedtagelsen af Trafiksikkerhedsplan 2016 (Trafiksikker i Dragør) pegede en del borgere på Vestgrønningen som en strækning, hvor der er ønsker om ændrede trafikale forhold. Primært på grund af utryghed og manglende oversigt ved de parkerede biler langs kantstenen. Et par af forslagene i Trafiksikker i Dragør går netop på nedlæggelse af kantstensparkeringen langs Vestgrønningen. Heri også et forslag om at etablere cykelbaner på strækningen nord for Drogdensvej til Strandgade i stedet for. I Trafiksikker i Dragør peges der også på uhensigtsmæssighed ved signalreguleringen ved Strandgade, der med fordel kan ændres. Desuden blev der også peget på utryghed ved overgangen på Vestgrønningen ved Wiedersvej.

  De nævnte forslag om fjernelse af parkeringspladserne langs Vestgrønningen samt krydsningen af Vestgrønningen/Søndre Strandvej ved Wiedersvej er alle blandt de udpegede projekter med større fysiske udfordringer for trafiksikkerheden og trygheden i Dragør Kommune. På side 20 i Trafiksikker i Dragør er de større projekter oplistet rangordnet efter hvilke projekter, der har størst effekt i forhold til de skønnede omkostninger ved forbedringstiltag. Her er fjernelse af parkeringspladser og til gengæld etablering af cykelbaner langs Vestgrønningen placeret på en 2. plads og ligeledes på en 7. plads, der specifikt omhandler Vestgrønningen ved Chr. Mølstedsgade. Overgangen ved Wiedersvej er placeret som nr. 14.

  Siden har administrationen fået belyst både mulighed for ændring af forholdene ved signalreguleringen ved Strandgade og for etablering af cykelbaner og cykelstier langs Vestgrønningen. Der foreligger notat kaldet Forbedring af skolevej ved Vestgrønningen/Strandgade, der vedlægges som bilag 2. I notatets afsnit 5 beskrives, hvordan der kan etableres cykelbaner på del af Vestgrønningen og eventuelt efterfølgende videreførelse af eksisterende cykelstier på Søndre Strandvej til Vestgrønningen til sammenkobling med cykelbanerne.

  LOVE/REGLER:

  Eventuel ændring af de trafikale forhold er omfattet af vejloven og færdselsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  1. Etablering af fx 4 fartdæmpere vil koste anslået 130.000 kr.
  2. Opsætning af skiltning, så parkering/standsning forbydes, vil koste anslået op til 30.000 kr. ved udførelse i eget regi, hvis der er behov for 12 standere med tavler og undertavler.
  3. Etablering af fodgængerfelt med oplysningstavler vil koste anslået op til 15.000 kr. ved udførelse i eget regi.

  Etablering af et egentligt torontoanlæg med gule blink vil koste anslået 120.000 kr.

  1. Etablering af cykelbaner langs Vestgrønningen vil koste anslået op til 50.000 kr.
  2. Etablering af cykelstiforlængelse mellem cykelbaner og eksisterende cykelstier vil koste anslået 300-400.000 kr.
  3. Ændring af signalreguleringen på Vestgrønningen vil koste anslået 100-500.000 kr. afhængig af muligheder og valgt løsning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger. 

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

  Bilag

 • 10
  Regulering ift hunde i Dragør
  Sagsid.: 20/4470

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget har på møde den 8. august 2020 besluttet, at forvaltningen skal præsentere et forslag om regulering af hunde baseret på fire initiativer, herunder at hunde fremover skal føres i snor i bymæssige områder. I den forbindelse har udvalget anmodet om oplæg til områder, hvor hunde må luftes uden snor, samt informationstiltag og plan for skiltning.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller,

  1. at de eksisterende regler for luftning af hund på sydstranden bibeholdes uændret.
  1. at der gennemføres en høring af de nye regler for hunde i snor i bymæssig bebyggelse og i området omkring Dragør Havn og Gåserepublikken før der tages endelig stilling til de nye regler for hund i snor
  1. at såfremt de nye regler besluttes, at der annonceres på kommunens hjemmeside og i Dragør Nyt med oplysning om, at regler gælder et år frem. Der skal afsættes tid til at informere om de skærpede regler
  1. at forslag til plan for opsætning af skilte “hund i snor” godkendes

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2021

  Ændringsforslag fra C til hele sagen: At der ikke foretages yderligere ændringer, idet nuværende regler, samt hundelovgivningen allerede er fuldt dækkende.

  For stemte   2 (C+V).

  Imod stemte  5 (A+O+T)

  Undlod at stemme

  Faldet.

  Ændringsforslag T: Liste T foreslår, at nye regler kun skal dække den gamle by i Dragør, området i Dragør Havn og Gåserepublikken, og at dette sendes i høring.

  For stemte   3 (A+T)

  Imod stemte  1 (C)

  Undlod at stemme 3 (O+V)

  Godkendt.

  Ad 1

  For stemte   6 (A+O+T+V)

  Imod stemte

  Undlod at stemme 1 (C). 

  Godkendt.

  Ad 2

  Bortfalder som en konsekvens af ændringsforslag fra T.

  Ad 3

  Afventer høring.

  Ad 4

  For stemte   5 (A+O+T)

  Imod stemte  1 (C). 

  Undlod at stemme 1 (V)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhverv- og Planudvalget har på mødet den 8. august 2020 besluttet, at der ”i Dragør Kommune - hvor der er bymæssig bebyggelse, på gader, veje, stier, pladser, havnen og områderne ved og omkring Gåserepublikken, der er åben for almindelig færdsel, skal hunde altid føres i snor, jf lovbekendtgørelse nr. 254”. Det fremgår endvidere af udvalgsbeslutningen, at overtrædelser skal anmeldes til politiet.

  Udvalget har endvidere besluttet, at Forvaltningen skal komme med forslag til eventuelt nye områder, hvor hunde kan luftes uden snor, samt oplæg til skiltning og information om de nye regler.

  Ordningen ønskes evalueret om et år.

  Eksisterende regler

  I Dragør kommune gælder i dag hundelovens almindelige bestemmelser. Det vil sige, at hunde skal føres i snor med mindre hunden er under fuld kontrol af hundeføren, jævnfør hundelovens bestemmelser.

  Herudover gælder følgende lokale forhold:

  - På grønningen syd for Dragør må hunde luftes uden snor året rundt.

  - På strandengene skal hunde føres i snor i perioden 1. april – 15. juli
  - På strand og strandbredder skal hunde føres i snor fra 1. april -  30. september

  - I Kongelunden og på Kofoeds enge skal hunde altid føres i snor.

  Bestemmelserne tager hensyn til dyrelivet på strandengene. Der er skiltet på de enkelte strækninger om de enkelte regler.

  Der er 2 hundefolde og en hundeskoven i Dragør Kommune, hvor hunde må luftes uden snor året rundt:
  - folden på sydstranden tættest mod Dragør (delvis indhegnet)
  - hundefolden på sydstranden ved St. Magleby Strandvej (indhegnet) 
  - hundeskoven i Kongelunden, Kalvebodvej 211 (Naturstyrelsen)

  Forvaltningen har ikke forslag til nye områder, hvor der kan etableres hundefolde.

  Det forslås, at de eksisterende regler for luftning af hunde på sydstranden og Kofoeds Enge, som har været gældende gennem mange år, bibeholdes uændret. Dog udgår muligheden for luftning af hund uden snor på arealerne ved havnen og omkring gåserepublikken.

  Forslag til opsætning af nye skilte om at hunde skal føres i snor er vedlagt i bilag.

  Det forslås, at der gennemføres en høring før der tages endelig stilling til at indføre nye regler for luftning af hunde i snor samt at de eventuelle nye bestemmelser annonceres på kommunens hjemmeside, på Facebook og i Dragør nyt, såfremt den nye regler besluttes endeligt. Der afsættes tid til at informere om de nye regler inden ikrafttræden.

  LOVE/REGLER:

  Hundeloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forvaltningen foreslår, at der gennemføres en høring af forslaget inden der tages endelig stilling til at indføre forbud mod luftning af hunde unde snor, jævnfør Forvaltningslovens bestemmelser.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2021.

  Bilag

 • 11
  Evaluering Udeserveringssæson 2020
  Sagsid.: 20/4339

  RESUMÉ:

  Efter afslutning af udeserveringssæsonen 2020 med covid19 restriktioner og skærpet tilsyn er det aftalt, at administrationen fremlægger en evaluering af udeserveringssæsonen 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udeserverings-sæsonen fastlægges til at vare fra uge 12 (ultimo marts) til uge 43 (ultimo oktober),
    
  2. at inventar må henstå på offentligt areal uden for åbningstid i sæsonen, men skal være helt fjernet fra offentligt areal udenfor sæsonen,
    
  3. at Neels Torv friholdes for udeservering,
    
  4. at Fru Munk tillades udeservering på Kongevejen ud for Irma overfor egen butik,
    
  5. at såfremt udeserverings-sæsonen 2021 også bliver covid19 ramt, så tillades udeservering på kørebaneareal i parkeringslommen på Strandlinien udfor Dragør Strandhotel som i 2020.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2021

  Ændringsforslag: O+T foreslår, at punktet oversendes til § 17.4-udvalget, som herefter hurtigt kommer med en indstilling om fremtidig udeservering til BEPU.

  For stemte   5 (A+O+T)

  Imod stemte  1 (C)

  Undlod at stemme  1 (V)

  Godkendt.

  Sagen standses og afventer tilbagemelding fra § 17.4-udvalget om Infrastruktur.

  Protokoltilføjelse fra C.

  C.gr. har ikke stemt for, da C ønskede nedenstående ændringsforslag realiseret.

  Ad 1-3

  Udeservering godkendes og fastholdes i sin helhed foran egen butik som hidtidigt har været gældende.

  Forvaltningen fremlægger sideløbende - til endelig beslutning i februar/marts måned - for udvalget en vurdering af følgende;

  • I hvilket omfang den taktile flise kan flyttes længere ud på Neels Torv, så der både er bedre vilkår for de erhvervsdrivende, samt bedre vilkår for de synshandicappede
  • I hvilket omfang vil der være mulighed for udeservering på Neels torv, samtidig med, at det sikres, at pladsen fortsat har det åbne udseende og pladsen også er tilgængelige for andre offentlige arrangementer fra fx foreninger og lignende.
  • Hvordan eventuel udeserveringsarealer, der ikke er foran den enkelte butiksfacade, kan tildeles ud fra et lighedsprincip.
  • I hvilket omfang kan der generelt iværksættes stadeleje på Kongevejen.

  Ændringsforslag til ad 4

  • Pladsen kan anvendes til udeservering og endelig tildeling afventer genbehandling af ovenstående ændringsforslag.

  Generelt: Sagen sendes i høring hos Gadelauget og Dragør Erhverv

  SAGSFREMSTILLING:

  Som følge af covid19 situationen i 2020 har By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttet, at restauratører med udeservering i Kongevejsområdet i 2020 har kunne råde over større arealer end hidtil. Som supplement til allerede gældende vilkår for udeservering besluttede udvalget følgende administrationsgrundlag for tilladelse til udeservering:

  -           Der gives mulighed for, at udeserveringsareal kan udvides med de hidtidige antal borde og stole, men så der kan opnås bedre afstand mellem gæsterne, hvor dette er muligt.

  -         Udeserveringsareal tillades fortsat kun ud for den enkelte restaurants egen butiksfacade.

  -         Udvidelse af udeservering kan ikke tillades ud i ganglinjearealer.

  -         Udvidelse af udeservering kan ikke tillades på kørebaneareal, med mindre administrationen og politiet kan godkende det. Trafiksikkerheden vejes højst.

  Samtidig besluttede udvalget, at administrationen skal føre et skærpet tilsyn med udeservering i 2020, der sikrer, at der er ordentlig adgang for handicappede i det offentlige rum (sikring af at primære gangarealer med ledelinjer friholdes for udeservering) samt, at sæsonen skulle slutte den 31/10 2020. Senest har udvalget besluttet, at udeserverings-sæsonen kunne forlænges frem til årets udgang. Som følge af statslig regulering på grund af det stigende smittetryk fra covid19 i hovedstadsområdet er servering siden blevet helt stoppet.

  Status:

  I 2020 har ni restauratører haft udeservering i Kongevejsområdet. Det ovenstående administrationsgrundlag blev lempet i forhold til tre restauratører. Dels Café Hallöy, der fik tilladelse til udeservering ude på en del af Neels Torv. Og dels Fru Munk, der fik tilladelse til udeservering på gågaden ud for Irmas facade på modsatte side af egen butik på Kongevejen. Hertil kommer tilladelse til Strandhotellet til udeservering på kørebaneareal i p-lomme. Tilladelser som By-, Erhvervs- og Planudvalget gav tidsbegrænset og som følge af covid19 situationen. Restauratørerne Rajissimo Is og Den gamle bager har efterfølgende i sommer også ønsket udeservering ude på Neels Torv. Dette har administrationen afslået som følge af manglende plads og som følge af udvalgets tilkendegivelse til Café Hallöy om, at udvalget ikke ønsker Neels Torv anvendt til udeservering, men ønsker en offentlig plads. Siden har en samlet Kommunalbestyrelse til Dragør Nyt udtalt, at byens torve er for alle og specielt Neels Torv med sin centrale placering i byen, ønskes fastholdt som et åbent torv, hvor alle kan færdes og bruge.

  Administrationens observationer og aktioner:

  I løbet af udeserverings-sæsonen har administrationen modtaget 17 klager over de erhvervsdrivendes udeserveringer/vareudstillinger, heraf 2 vedrørende juleudsmykningen. Hovedparten af henvendelserne har omhandlet manglende friholdelse af de primære gangarealer med ledelinje for handicappede, og nogle få har omhandlet overmøblering af det offentlige rum henholdsvis overtrædelse af de udstukne retningslinjer til Café Hallöy.

  Administrationen har i løbet af udeserverings-sæsonen gennemført tilsyn med udeserveringerne og har påtalt manglende friholdelse af primære gangarealer overfor erhvervsdrivende i hvert fald 24 gange. Heraf med 4 påbudsvarsler, 3 høringer om inddragelse af tilladelse samt 1 straks påbud om fjernelse af udeservering efter udløb af tilladelse. Alle tilrettevisninger har omhandlet inddragelse af det primære gangareal, bortset fra straks påbuddet, der omhandlede overtrædelse af udløbsdato af tilladelse.

  Administrationen har i september måned holdt møde med de erhvervsdrivende i Kongevejsområdet (Gadelauget) og forklaret om de politiske intentioner med det skærpede tilsyn. Samtidig har administrationen opfordret de erhvervsdrivende til at fremkomme med tilbagemeldinger på, hvordan de synes, at sæsonen 2020 er forløbet, herunder til de vilkår, som de erhvervsdrivende bliver stillet. Høringssvar fra erhvervsdrivende fremgår af nedenstående afsnit Kommunikation/Høring.

  I forhold til øvrige vilkår for tilladelse til udeservering/vareudstilling har administrationen i sæson 2020 ikke prioriteret at håndtere overtrædelse af vilkår i Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune om at borde, stole og parasoller mv. skal fjernes udenfor serveringstiden. Det kan konstateres, at alle restauratører har efterladt inventar til udeservering på offentligt vejareal udenfor åbningstiden, både i år, men også tidligere år. Typisk har inventar dog stået pænt samlet og/eller stablet konstateret i forbindelse med fx morgentilsyn før åbningstid.

  Til gengæld kan vi nu konstatere, at en forlænget udeserverings-sæson ind i vinterperioden giver udfordringer med, at noget af inventaret er til gene for kommunens mulighed for vintervedligeholdelse af fortovene på Kongevejen.

  Administrationens anbefalinger

  På baggrund af ovennævnt klager, observationer og aktioner ved tilsyn samt høringssvar fra erhvervsdrivende foruden henvendelser fra Dragør Handicap og fra Beboerforeningen Dragør gamle by kan administrationen foreslå følgende:

  -         Drøftelse af om der skal defineres en udstrækning af udeserverings-sæsonen og hvilken i så fald. Administrationen vil anbefale fastsættelse af en sæson, der går fra ultimo marts til ultimo oktober måned. I 2021 er det skærtorsdag den 1. april. Med eventuelt godt vejr i weekenden forud for påske kan allerede der forudses ønske om udeservering. Ved afslutning af sæsonen ultimo oktober vil efterårsferieugen være medtaget godt og vel og inventar kan være fjernet inden vintervedligeholdelsessæsonen begynder.

  -         Fastholdelse af en stram linje i forhold til friholdelse af de primære ganglinjer og kørearealer

  -         Håndhævelse af at al inventar skal fjernes helt fra vejareal uden for udeserverings sæsonen, hvis faste datoer besluttes.

  -         Til gengæld kan det foreslås, at inventar i sæsonen kan tillades stående ude på det offentlige areal uden for åbningstid. Dette under forudsætning af, at der er ryddet og al inventar er pænt samlet og/eller stablet. I tilknytning kan foreslås vilkår om, at såfremt der opstår problemer med en sådan ordning kan denne fraviges igen over for den enkelte udeservering eller om nødvendigt overfor alle.

  -         Neels Torv friholdes for udeservering. Derved sikres det åbne byrum for alle samtidig med, at restauratørerne ikke bliver forskelsbehandlet, når nu flere har ytret ønske om at råde over torveareal.

  -         Drøftelse af om Fru Munk kan meddeles tilladelse til udeservering på Kongevejen ud for Irma overfor egen butik.

  -         Såfremt udeserverings-sæsonen 2021 også bliver covid19 ramt, kan det endvidere foreslås igen at tillade udeservering i parkeringslommen ud for Strandhotellet bag afspærring, som i 2020.

  LOVE/REGLER:

  Udeservering på offentligt vejareal er omfattet af vejlovens bestemmelser for brug af vejareal. I medfør af dette er der politisk vedtaget Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune (bilag 1), som bl.a. regulerer brug af vejareal til udeservering (§§19-20 samt §21 om skilte og vareudstillinger).

  Derudover er udeserveringerne omfattet af bestemmelserne i Lokalplan 3 området for Kongevejen, der også vil ligge til grund for de enkelte tilladelser til udeservering.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen har opfordret restauratører med udeservering i Kongevejsområdet til at indsende høringssvar til brug for evaluering af udeserverings-sæsonen 2020. Der er modtaget tre høringssvar, vedlagt som bilag 2.

  En restauratør håber på dispensation for vilkår om, at skulle fjerne inventaret udenfor åbningstid. Han oplyser, at der dels ikke er plads i egen forretning, og at inventaret dels er for tungt at slæbe på. Restauratøren har tidligere forsøgt sig med lettere inventar, men på grund af brostensbelægningen på Badstuevælen står lette stole og borde meget dårligt, hvorfor han har skiftet inventaret ud.

  En restauratør oplyser om stor succes med udeservering på Neels Torv og foreslår, at han gives tilladelse til udeservering på Neels Torv fremadrettet i perioden den 1/5 til 31/10 med 11-13 små borde. I vinterperioden vil han fjerne inventaret fra Neels Torv.

  Det skal nævnes, at restauratøren sammen med anden restauratør i en nylig dialog med administrationen og udvalget har fremsat ønske om tidsubegrænsede tilladelser til udeservering på vejarealet på både Neels Torv og på Kongevejen. De oplyste, at dette er for at undgå unødig administration for alle parter, og dels fordi de oplever et stort ønske fra lokale borgere, naboer og kunder for at kunne benytte arealerne til udeservering. Ønsket kunne eventuelt være en mulighed på Kongevejen, men altså ikke på Neels Torv.

  En restauratør har været glad for muligheden for at kunne inddrage kørebaneareal til udeservering. Det har bevirket, at to fliserækker (den primære ganglinje) kunne friholdes uproblematisk til fodgængere på Strandlinien. Restauratøren er dog utilfreds med, at han skal friholde asfaltarealet for enden af gågaden for sine A-skilte. Han har haft placeret to skilte der, så de ikke er til gene for de siddende gæster. Administrationen har oplyst, at skiltene står i kørebanearealet for enden af Kongevejen, der skal være friholdt af hensyn til brand og redning. Han ønsker sig samme forhold i 2021 som i 2020 med hensyn til mulighed for servering på kørebanearealet på Strandlinien. Desuden ønsker han opstilling af to skilte på kørebanen på Kongevejens udmunding og i øvrigt at have udeservering i perioden ca. den 1/4 til 25/10 2021.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2021.

  Bilag

 • 12
  Arrangementer 2021
  Sagsid.: 20/4701

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget har på mødet i december 2020 anmodet om et oplæg til evaluering og planlægning af arrangementer på vejarealer og havnearealet, som skal drøftes på BEPU og BFKU i januar. Forvaltningen har udarbejdet et forslag samt forelagt en konkret ansøgning om madmarked til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller,

  1. at den nuværende praksis suppleres, så Forvaltningen fortsat løbende meddeler tilladelse til mindre arrangementer, og større nye arrangementer behandles af BEPU jævnfør indstilling 2).
  1. at madmarkeder, hvor samme forening eller personkreds afholder flere arrangementer årligt og byfester fremover forelægges BEPU til godkendelse, da disse arrangementer kan give anledning til støjgener og udfordringer for andre aktiviteter i byen.
  1. at udvalget årligt modtager en opgørelse over afholdte arrangementer og drøfter, hvorvidt omfanget for året efter skal bibeholdes, eller om der er dage, hvor arrangementer primært på kommunens gamle havneplads skal friholdes.
  1. at der tages stilling til, om der skal meddeles tilladelse til afholdelse af Öresundsmarkedet den 18.-20. juni, 2.-4. juli, 23.-25. juli samt 6.-8. august på den gamle havneplads samt eventuelt antal markedsdage til samme arrangør for 2021.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2021

  Ad 1

  Ændringsforslag:  C foreslår, at BEPU forelægges alle ansøgninger der er centreret om arrangementer på havnen og ved gammel by, og at der udarbejdes retningslinjer herfor.

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 2 og 3

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 4

  Ændringsforslag: T foreslår at antallet af Öresundsmarkeder begrænses til 2.

  For stemte   4 (A+C+T)

  Imod stemte  3 (O+V)

  Undlod at stemme

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget har på mødet den 10. december 2020 besluttet, at forvaltningen i januar skal fremlægge en sag, der sikrer en bedre praksis i forhold til evaluering og planlægning af arrangementer. Sagen skal forelægges i både BEPU og BFKU.

  Forvaltningen har fra 2018 og frem for BEPU fremlagt en årlig status over afholdte arrangementer og modtagne klager, som grundlag for udvalgets årlige drøftelse og evaluering.

  Det kan oplyses, at praksis er, at forvaltningen meddeler godkendelse til mindre arrangementer. Tilladelserne meddeles i henhold til Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune, idet der typisk rådes over vejarealer. Forvaltningen meddeler også tilladelser til arrangementer, som afholdes på havnearealet. Større nye arrangementer på kommunens grund forelægges BEPU og godkendes administrativt.ved gentagelser.

  BEPU har tidligere ønsket, at understøtte arrangementer for at trække gæster til byen og understøtte forskellige aktiviteter, under overskriften ”en levende by”. Omfanget af arrangementer har været stigende gennem årene. Specielt i form af større sportsarrangementer, som cykelløb, Triathlon mv. samt madmarkeder og byfester afholdt på den gamle havneplads.

  Nuværende praksis

  Større arrangementer som koncerter, nye større cykelløb eller andre større events, som kan berøre mange borgere forelægges udvalget til beslutning, før der meddeles enten tilladelse eller afslag.

  Der udlejes også arealer til større kommercielle arrangementer. Hvis arrangementerne er åbne for alle, og det har et kulturelt sigte, såsom fx cirkus, stilles arealerne typisk til rådighed. Hvis der er tale om lukkede arrangementer opkræves leje.

  Der opkræves depositum ved større arrangementer, som sikkerhed for bl.a. oprydning , skader eller andet. Udgifter til el, affaldshåndtering mv opkræves eller afholdes direkte af arrangør. Kommunen stiller i begrænset omfang vejafmærkningsudstyr og flag til rådighed. Større arrangementer lejer afmærkningsudstyr, officials m.v. for egen regning.

  Forvaltningen modtager løbende ansøgninger om tilladelse til afholdelse af arrangementer, og tilladelser meddeles også løbende, ligesom forvaltningen udsteder byggetilladelser m.v. i samarbejde med beredskabet. Ansøgningerne omfatter følgende typer:

  - Markeder

  - Kulturarrangementer

  - Sport/motion

  - Byfest

  - Cirkus

  - Filmoptagelser

  - Vejfester

  Listen over arrangementer 2020 er vedlagt til orientering. På grund af COVID-19 er der gennemført færre arrangementer i 2020 end normalt. Derfor er listen fra 2018 og 2019 også vedlagt, som grundlag for udvalgenes drøftelser. Se bilag 1-3.

  Det kan oplyses, at kalenderen for 2021 er ved at tage form, og der er meddelt en række tilladelser, og enkelte tilladelser er under behandling. Den foreløbige liste over kommende arrangementer med markering af godkendte arrangementer, tilbagevendende arrangementer, som ikke er godkendt endnu og nye ansøgte arrangementer er vedlagt i bilag 4. Det kan oplyses, at forvaltningen løbende modtager forespørgsler og ansøgninger til arrangementer, da det er vigtigt for arrangørerne at få tilladelse til brug af arealerne på plads i god tid, før de planlægger arrangementet endeligt.

  Det kan videre oplyses, at forvaltningen generelt modtager få klager i forbindelse med arrangementer.

  LOVE/REGLER:

  Forvaltningslovens regler om saglighed, begrundelse og lighed gælder også i sager om godkendelse eller afslag til arrangementer.

  Herudover skal kommunalfuldmagtens regler om bl.a. markedsleje for kommercielle arrangementer ligeledes iagttages. Det vil sige, at kommunen fortsat gerne må stille arealer frit til rådighed for kulturarrangementer, foreningsarrangementer eller andre arrangementer, som har et alment formål. Kommercielle arrangementer skal betale markedsleje.

  For vejarealer må der kun opkræves betaling for den ikke trafikale brug, svarende til de direkte og indirekte faktiske ekstra driftsudgifter, som arrangementsafviklingen medfører.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Behandling af denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2021.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2021.

  Økonomiudvalget den 21.januar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

  Bilag

 • 13
  Høring - Anmodning om dipensation til helikopterflyvning over Aflandshage
  Sagsid.: 19/4665

  RESUMÉ:

  Forsvaret har anmodet Miljøministeriet om dispensation til at kunne gennemføre op til 3 øvelser af 2 timers varighed pr. uge i januar februar samt september til og med december 2021 med brug af helikoptere på de miltære arealer på Aflandshage.

  I praksis forventes der alene gennemført en øvelse af 2 timer pr. uge i perioden, men der er ansøgt om mulighed for op til 3 øvelser pga muligt vejrlig. Dragør Kommune har, som beliggenhedskommune, fået anmodningen til høring før miljøministeren træffer afgørelse i sagen.

  Dragør Kommune har i 2019 og 2020 modtaget lignende ansøgning i høring. Forsvaret har på baggrund af Covid-19 og vejrlig ikke udnyttet muligheden.

  Udkast til høringsbrev er vedlagt i bilag 5.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller,

  1. at udkast til høringsbrev godkendes,
    
  2. at Forvaltningen bemyndiges til at afgive høringssvar fremover, hvis  der anmodes om lignende ansøgning fremover om gennemførsel af øvelser med helikopter på arealerne ved Aflandshage.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forsvaret har anmodet Miljø- og Fødevareministeren om midlertidig dispensation fra bekendtgørelsen om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner til gennemførsel af helikopterflyvninger ved Operationsområde Aflandshage i 2021. De anmoder om op til 3 flyvninger af 2 timers varighed pr. uge i perioden januar og februar samt september til om med december. I ansøgningen nævnes, at forvaret alene forventer at gennemfører maksimalt 1 øvelse pr. uge men søger om optil 3 øvelser pga muligt vejrlig. Ansøgning er vedlagt i bilag 1-4.

  I henhold til bekendtgørelsen har Miljø- og Fødevareministeren mulighed for at meddele midlertidig dispensation fra bekendtgørelsen, efter at sagen har været i høring hos beliggenhedskommunen.

  Projektbeskrivelse fremgår rapporten "væsentlighedsvurdering af helikopterøvelser ved Aflandshage".

  Det kan oplyses, at ansøgningen alene omfatter øvelser i 2021, men at forsvaret forventes at anmode om midlertidig dispensation også fremover.

  Det kan oplyses, at Tårnby Kommune varetager vurderingen af sagen med hensyn til miljø- og naturforhold jf lov om det forpligtende samarbejde.

  Miljø- og Fødevareministeriet har anmodet om en snarlig udtalelse i sagen.

  Det er Forvaltningens vurdering, at beflyvningen vil være hørbar i området, men at der i praksis forventes et begrænset antal øvelser. Miljø- og Fødevareministeriet oplyser, at øvelserne vil blive annonceret, således at offentligheden er orienteret på forhånd, samt at der ikke vil ske overflyvning af boligområder, og at antallet er begrænset, idet der også gennemføres øvelser på andre militære øvelsesområder.

  Forsvaret har fremsendt lignende ansøgning i 2019 og 2020, dog med færre øvelsersdage. Udvalget har begge gange besluttet, at fremsende vedlagte høringsbrev. Forsvaret har pga vejrlig og Covid-19 ikke gennemført øvelserne. Det forslås, at det delegeres til forvaltningen at meddele høringssvar fremover, såfremt Forsvaret ansøger herom igen i et begrænset omfang af øvelser, svarende til det netop ansøgte.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2021.

  Bilag

 • 14
  Forslag fra C - Handleplan for sagsbehandling på byggesagsområdet
  Sagsid.: 20/4617

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2021

  Forvaltningen forelægger i februar/marts en sag med forslag til håndtering af bygge- og plansager, som besluttet i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtteruo (C) har i mail af 12. december 2020 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ” C gr. foreslår, at udvalget træffer beslutning om følgende;

  1)     At der straks udarbejdes en konkret handleplan for hurtigere sagsbehandling på byggesagsområdet

  2)     At denne forelægges til politisk godkendelse og prioritering

  3)     At udvalget får løbende månedlig opfølgning på udviklingen af byggesager og handleplanens effekt.

  Motivation:

  Ad flere omgange har der været forespørgsler fra politikere vedr. byggesagsbehandling, ligesom der også har været henvendelser fra borgere om byggesagsbehandling. Samtidig har vi også set meget komplekse byggesager. Dragør Kommune har senest måtte omstøde en tilladelse og der foreligger en uafklaret tvist, ligesom vi senest også har haft en kompleks byggesag i vores erhvervskvarter, hvor kommunen er underkendt i klagenævn.

  Forvaltningen har i konkrete sager over for Konservative oplyst; ” Generelt prioriterer forvaltningen ansøgninger om byggetilladelse m.v. før lovliggørelsessager, idet der er nationale mål, som skal søges overholdt. Lovliggørelsessager søges håndteret tages, når der er luft.

  Vi har ca. 30 lovliggørelsessager pt. Heraf er 5 sager mere end 2 år gamle, 15 sager ca. 1-2 år og ca. 10 sager som er yngre end 1 år. Der kommer løbende nye sager til og der løses løbende sager. I 2020 har forvaltningen modtaget 60% flere henvendelser end normalt. Det betyder desværre længere sagsbehandlingstider, specielt på lovliggørelsessager.

  Ansøgninger om byggetilladelse søger vi at få løst inden for servicemålene, som er 20 dage for screening og efterfølgende 40 dage for byggetilladelse. Erhvervssager er målet ca. 60 dage. Denne prioritering har ligget til grund for BEPUs bevilling på 100.000 kr. til at nedbringe sagsbehandlingstiden. Det er lykkes, men det betyder også at sagsbehandlingstiden på øvrige sager og forespørgsler desværre bliver længere end ellers. Såfremt der er et ønske om en hurtigere afvikling af ventelisten på lovliggørelsessager, kommer forvaltningen gerne med forslag til konsekvenser forbundet med det.”

  Kombinationen af en politisk beslutning om en meget lav bemanding på byggesagsområdet, kombineret med et markant større arbejdspres, giver på den ene side urimelige arbejdsvilkår for medarbejderne, der har risiko for både at påvirke arbejdsmiljøet, men også har en betydning for den faglige indsats, ligesom borgerne kan få en oplevelse af dårlig kommunal service. Samtidig giver den meget lange sagsbehandling på lovliggørelsessager et signal om, at det i Dragør er uden betydning at bygge ulovligt.

  Forvaltningen har senest på økonomiudvalgsmøde i december oplyst, at de er på vej med bedre vilkår, men vil følge udviklingen over foråret og først senere vil forelægge en sag politisk, hvis ikke situationen ændrer sig. Disse oplysninger har forvaltningen gennem tiden fremlagt for politikerne. Derfor bør der gribes ind politisk, så ansvaret for de rette prioriteringer af ressourcer er et politisk ansvar som vi bør tage, for at sikre såvel arbejdsmiljøet for medarbejderne, som sagsbehandlingen for borgerne.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2021.

 • 15
  Orientering - Status for oprensning af tang på mormorstranden
  Sagsid.: 20/1446

  RESUMÉ:

  Forvaltningen orienterer om den igangværende oprensning af mormorstranden for tang, som forberedelse til badesæsonen 2021 samt at de 2 lokale landbrug, som tidligere har tilbudt at modtage tangen, netop har oplyst, at de ikke kan modtage tangen, på grund af risikoen for ophobning af tungmetaller på marken.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:
   

  Det er i 2020 besluttet, at Vej- og Gartnerafdelingen skal oprense mormorstranden for tang i eget regi, og at tangen skal afsættes lokalt til udbringning på landbrugsjord.

  Det kan oplyses, at oplægningen af oprensningen af tang er i gang. Der udføres følgende tiltag:

  • løbende oprensning af stranden for tang med rendegraver. Der er optages i størrelsesordenen 300-400 ton tang, som er oplagt i bunker på stranden og i baglandet. Det er nødvendigt, at optage tangen løbende, fordi rendegraveren ikke har samme rækkevidde, som en traditionel gravko, som blev anvendt tidligere.
  • der udtages løbende prøver til analyse for tungmetaller mv. De første prøver viser, at kravene til udbringning på landbrugsjord overholdes. Seneste prøve viser et for højt indhold af cadmium. Tangen oplægges i afgrænsede bunker på og omkring Mormorstranden således at der er styr på mængderne om kvaliteten.             

  Udfordringen kan være cadmium, idet der tidligere er set stigninger i indholdet over året.

  • der er udarbejdet risikovurdering for anvendelse af tang til jordbrugsformål, som grundlag for ansøgning af tilladelse efter miljølovens § 19
  • de 2 lokale landbrug, som tidligere har tilbudt at modtage tangen, har netop oplyst, at de ikke kan modtage tangen, på grund af risikoen for ophobning af tungmetaller på marken. Forvaltningen har derfor pt ingen modtager af tangen.
  • fredningsnævnet er ansøgt om tilladelse til oplægning af tang på de fredede arealer. Habitatsvurdering er netop fremsendt til fredningsnævnet.
  • der er anvendt 230 timer til oprensning og 25.000 kr. til analyser og risikovurdering i forbindelse med klargøring af mormorstranden for badesæsonen 2021.

  Det kan oplyses, at oprensning af tang i sæsonen 2020 beløb sig til i alt 542.000 kr. og 275 mandetimer. Det kan oplyses, at budgettet er på 190.000 kr. årligt. Merforbruget er finansieret ved at udsætte genbesættelse at 1. årsværk på området.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgettet for oprensning af mormorstranden er på i alt 190.000 i 2021.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhverv- og Planudvalget den 12. januar 2021.

 • 16
  Orientering - Skråparkering på Rønne Alle og på Strandlinien
  Sagsid.: 20/4711

  RESUMÉ:

  Afklaring af muligheden for at indføre skråparkering på del af Rønne Allé og på del af Strandlinien.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med drøftelse i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2020 om kantstensparkering på Vestgrønningen blev rejst spørgsmål om muligheden for etablering af skråparkering på Rønne Alle. Dette med henblik på oprettelse af flere p-pladser på Rønne Alle end de nuværende parkeringer langs kantstenen giver mulighed for.

  Kongevejens Gadelaug har rejst et tilsvarende spørgsmål om mulighed for flere p-pladser ved etablering af skråparkering på Strandlinien i stedet for nuværende parkering langs kantstenen.

  Som alternativ til langsgående kantstensparkering kan der oprettes vinkelret parkering eller skråparkering i henhold til vejreglerne. Vinkelret parkering er aktuelt ikke en fysisk mulighed. Skråparkering, som foreslået, kan oprettes med en vinkel på henholdsvis 600, 450 og 300, hvor 300´s parkeringen er mindst pladskrævende.

  Det er dog ikke muligt med de nuværende fysiske forhold heller at etablere 300 skråparkering. Begge vejstrækninger har en gennemgående kørebanebredde på mellem 7,7 og 7,9 meter. Dette er ikke nok til at kunne leve op til vejreglernes breddekrav. Der vil skulle tilvejebringes en kørebanebredde på minimum 8,30 meter, for at skråparkering under fx 300 vil kunne iværksættes. Dette kan kun opnås, hvis der iværksættes anlægsarbejde med flytning af kantstenen på en delstrækning på henholdsvis Rønne Alle og på Strandlinien.

  LOVE/REGLER:

  Udformning af parkeringspladser, herunder afmærkningen og dimensionerne er reguleret af vedtagne vejregler under Vejdirektoratets ledelse i medfør af Vejloven og Vejafmærkningsbekendtgørelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Kongevejens Gadelaug har ved møde med administrationen efterspurgt, om det er muligt at etablere flere parkeringspladser langs Strandlinien end de nuværende ved at etablere skråparkering i stedet for nuværende kantstensparkering.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2021.

 • 17
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2021

  Helle Barth (V) spurgte til renovationsafhentning.

  Annette Nyvang (T) spurgte til en konkret forureningssag.