Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 9. februar 2021 kl. 17:00

Mødested:
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T)
Afbud fra: Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A)
Bemærkninger: Punkt 7, 9 og 10 blev fremrykket og behandlet først.

Ebbe Kyrø (T) deltog ikke i punkt 3, 4, 5 og 8.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A)
Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C)

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Ansøgning om friplads i havnen
  Sagsid.: 21/119

  RESUMÉ:

  Dragør Sejlklub, Dragør Roklub og Dragør kajakklub søger om friplads til klubbåde i Dragør Havn. Der skal tages stilling om tildeling af friplads og fritagelse for betaling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget beslutter om Dragør Sejlklub skal tildeles friplads og fritagelse for havneafgift til en ny skolebåd på Dragør Havn,
    
  2. at udvalget beslutter om Dragør Roklub og Dragør Kajakklub skal tildeles friplads og fritagelse for havneafgift.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-02-2021

  Ad 1 og 2. Anbefales overfor ØU.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A) og Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Børn, Skole og Kulturafdelingen har modtaget en ansøgning fra Dragør Sejlklub vedrørende friplads til en ny skolebåd og fritagelse for havneafgift (se bilag 1).

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 8. marts 2017 at fritage Dragør Sejlklub for havneleje, svarende til en årlig udgift på ca. 20.000 kr. Som det fremgår af bilag 2 har Dragør Sejlklub i dag fripladser svarende til 22.847 kr. En ny skolebåd ville i havneleje til reduceret pris koste 4.790 kr.

  Havnen og dermed havnens økonomi hører under By-, Erhverv- og Planudvalget, og det er dermed By-, Erhverv- og Planudvalget som skal tage stilling til den indkomne ansøgning.

  By-, Erhverv og Planudvalget besluttede den 3. oktober 2017 at bevilge friplads og fritagelse for havneafgift til foreningen Lodsbåd 202’s venner.

  De to politiske beslutninger vedrørende Dragør Sejklub og Lodsbåd 202’s venner har resulteret i, at den nuværende praksis i havnen er, at foreningerne ikke er blevet opkrævet havneafgift, og som det fremgår af bilag 2, drejer dette sig om Dragør Roklub og Dragør Kajakklub.

  Disse skal dog godkendes politisk, hvor By-, Erhverv- og Planudvalget også tage stilling til friplads og fritagelse for havneafgift for disse foreninger.  

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommune skal have hjemmel til at spare foreningen for udgiften til havneafgift og el, idet en imødekommelse af ansøgningen ellers vil være ulovlig.

  En hjemmel kan være i den skrevne speciallovgivning – for eksempel folkeoplysningsloven som er den der udgør den direkte hjemmel til, at Dragør Sejlklub, Dragør Kajakklub og Dragør Roklub kan fritages for havneafgift for de både som tilhører foreningerne og anvendes i foreningsøjemedet/undervisningen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt udvalget tildeler friplads og fritagelse for havneafgift vil Dragør Havn miste havneafgifter svarende til 4.790 kr. for Dragør Sejlklub, 1.230 kr. for Dragør Kajakklub og 425 kr. for Dragør Roklub.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. februar 2021.

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Bilag

 • 2
  Etablering af overvågning på havnen
  Sagsid.: 20/3374

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, om der skal etableres overvågning på havnens områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at høringen tages til efterretning, og at der arbejdes videre med et projektet med henblik på etablering af overvågning på havnens områder.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-02-2021

  Godkendt.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A) og Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget har på mødet den 1. december 2020 besluttet, at der gennemføres en vejledende høring blandt brugerne på Dragør Havn – bådeejere, foreninger og erhverv - før der træffes endelig beslutning.

  Dragør Havn har i perioden 8. – 23. december 2020 gennemført en høring blandt interessenterne på havnen. Høringsmateriale var i hele perioden tilgængeligt på havnens hjemmeside, og der blev samtidig sendt mail med information herom til 699 individuelle brugere af havnen samt til medlemmer af Dialog Forum for Dragør Havn, dvs. foreninger og erhverv på havnen.

  Høringsmaterialet er vedlagt i bilag 1.

  Ved udløb af høringsperioden var indkommet bemærkninger og kommentarer fra 37 interessenter. En enkelt så hellere problemet med tyveri og hærværk løst ved, at man blev bedre til at tale sammen og hjælpe hinanden, mens alle øvrige generelt er positive omkring etablering af overvågning.

  Bemærkninger og kommentarer er vedlagt i bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Projektet finansieres inden for eksisterende anlægsbevilling, som er frigivet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Høring afholdt 8. – 23. december 2020.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. februar 2021.

  Bilag

 • 3
  Plan- og byggesagsbehandling - mulighed for at reducere sagsbehandlingstiden
  Sagsid.: 19/2591

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, hvordan ventetiden på plan- og byggesager kan reduceres, herunder specielt byggesagsbehandling af bl.a. udstyknings-, klage- lovliggørelsessager. Lovliggørelsessager omfatter sager hvor grundejer har gennemført byggeriet uden tilladelse, og hvor grundejere skal lovliggøre byggeriet juridisk eller fysisk.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der meddeles en bevilling på 600.000 kr. i 2021 og 300.000 kr. i 2022 til indkøb af konsulentbistand og merarbejdsaftale for 2 byggesagsbehandlere til at afvikle sagspuklen på primært udstykningsager, lovliggørelsessager og klagesager,
    
  2. at der afsættes 150.000 kr. årligt fra 2023 og frem til at understøtte plan- og byggesagsbehandlingen, således at risikoen for ny sagspukkel reduceres,
    
  3. at forvaltningen kvartalsvis fremlægger et status over antal sager og fremdrift på området med henblik på løbende at kunne evaluere og tilpasse indsatsen,
    
  4. at forvaltningen udarbejder forslag i form af et forvaltningsgrundlag i 2021 til yderligere delegering af beslutninger i plan- og byggesager mhp at kunne give en hurtigere vejledning til ansøger i enkeltsager og en hurtigere afgørelse.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-02-2021

  Ad 1

  Ændringsforslag fra et samlet udvalg: ”Der meddeles en bevilling på 600.000 kr. i 2021 til indkøb af konsulentbistand og merarbejdsaftale for 2 byggesagsbehandlere til at afvikle sagspuklen på primært udstykningsager, lovliggørelsessager og klagesager”

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 2

  Ændringsforslag fra et samlet udvalg. ”Udgiften på 300 tkr i 2022 og den permanente bevilling på 150 tkr indgår i budgetforhandlingerne for 2022.”

  Anbefales overfor ØU/KB

  Ad 3 og 4

  Anbefales overfor ØU/KB

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A) og Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 17. december 2020 behandlet sagen om årshjul for BEPUs område og på mødet blev det besluttet at der skal udarbejdes en sag om håndtering af plan- og byggesager, da sagsbehandlingstiden på både plan- og byggesager er stigende. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet, at sagen også bør belyser, hvordan sagsbehandlingstiden på bygge- og lovliggørelsessager kan reduceres.

  Plan- og byggesagsområdet opfatter følgende sagstyper:

  1)     Byggetilladelse

  2)     Forespørgsler, aktindsigt mv. BBR

  3)     Lovliggørelsessager

  4)     Dispensationer efter lokalplaner, bygningsreglementet, deklarationer mv

  5)     Plangodkendelser

  6)     Matrikulære sager

  7)     Landzonesager

  8)     Klagesager og påklagede afgørelser til klagenævn mv.

  Herudover arbejdes der også med planstrategi, planvurderinger, kommuneplan, lokalplanlægning, Agenda 21, mv. Planerne skal typisk revideres med mellemrum af 4-6 år. Lokalplaner skal revideres efter behov.

  Kommunalbestyrelsen bevilligede i 2019 100.000 kr. til at reducere sagsbehandlingstiden på byggetilladelser og yderligere 100.000 for 2020 i forbindelse med budgettet. I 2021 er der ikke afsat midler til at understøtte sagsbehandlingen.

  Sagsbehandlingstiden på byggesager er bragt ned fra et gennemsnit på 13-15 uger i 2019 til i dag, hvor gennemsnittet er på 47 dage, svarende til ca. 7 uger.

  Sagsbehandlingstiden på de øvrige sagstyper er ikke reduceret i perioden, men snare tiltaget. Der er pt. en sagspukkel på ca. 100 sager inden for udstyknings-(10) klage-(40) og lovliggørelsessager (50), hvor forvaltningen med nuværende ressourcer har mulighed for at få afviklet sagspuklen uden at sagsbehandlingstiden på byggesager stiger igen. Lovliggørelsessagerne er ca. 1-2 år gamle.

  Herudover er vi i gang med 21 bevaringssager, 34 byggetilladelser, 21 dispensationssager, 10 landzonesager.

  Årsagen til de mange lovliggørelsessager er bl.a. at der i 2019 og 2020 er gennemført digitalisering af en række byggedata ifm overgangen til nyt ejendomsskattesystem. I den forbindelse er der fundet en række sager som skal lovliggøres.

  En anden væsentlig årsag er, at der i 2020 er modtaget dels flere henvendelser (60% stigning i 2020 mod normalt), flere klagesager, gennemførsel af flere høringer end tidligere (forvaltningslovens regler) og krav om mere omfattende afgørelser end tidligere.

  Det kan oplyses, at Regeringen og KL har aftalt landsdækkende servicemål på byggetilladelser i følgende kategorier:

  - Enfamiliehuse og simple konstruktioner = 40 dage (6 uger)

  - Industri og lagerbygninger = 50 dage (7 uger)

  - Etagebyggeri Erhverv = 55 dage (8 uger)

  - Etagebyggeri Bolig = 60 dage (9 uger)

  Herudover er der et servicemål på, at sager inden 21 dage fra sagen er modtaget i forvaltningen er gennemgået første gang og vurderet med henblik på, om der er indsendt fyldestgørende materiale, så byggesagsbehandling kan påbegyndes.

  Servicemålene opgøres som et samlet gennemsnit for alle sager. Der er ikke fastsat servicemål for de øvrige sagstyper. Der er dog krav til sagsbehandlingstid for aktindsigtsager, ved replik i forbindelse med klagesager, som versere i diverse råd og nævn og i særlovgivning fx landbrugssager.

  Tiltag

  Forvaltningen har iværksat en række tiltag for, at reducere sagsbehandlingstiden:

  -          Mer-arbejdsaftale med byggesagsbehandlere

  -          Konsulenthjælp til både byggesagsbehandling og plansager

  -          Forhåndsdialog med ansøger mhp at få ansøgninger bedre oplyst og projekt tilpasset gældende regler før ansøgningsprocessen igangsættes. Det giver kortere sagsbehandlingstid og bedre borgerservice

  -          Prioritering af screeninger og byggeansøgninger før lovliggørelsessager, klagesager, som følge af BEPUs beslutning fra 2019 samt kravene om at leve op til de nationale servicemål

  -          Tavlemøder, hvor alle plan- og byggesager prioriteres ugentligt

  -          Teamarbejde mhp at sikre fremdrift, når der opstår spidsbelastning hos enkelte medarbejdere

  -          Opnormering med en supplerende byplanlægger fra 1.januar 2021. Pga aktuelt jobskifte hos byplanlægger vil vi først være fuldtallige igen fra marts.

  .

  Vurdering

  Det er forvaltningen vurdering, at effekten af opnormeringen på planområdet vil slå igennem fra marts, hvor planteamet bliver fuldtalligt. Det er målet på kort sigt at sagsbehandlingstiden på plansager skal reduceres og på sigt at kunne arbejde med lokalplanlægning, hvor der også er lang sagsbehandlingstid pt.

  Det er videre Forvaltningens vurdering, at afvikling af sagspuklen på udstyknings-, klage- og lovliggørelsessager forudsætter yderligere ressourcer.

  Det kan ske på 2 måder:

  -          Tilkøb af supplerende byggesagsbehandling (konsulenthjælp) kombineret med merarbejdsaftale for de to byggesagsbehandlere

  -          Opnormering med 1 årsværk

  Det vurderes, at være muligt, at påbegynde afvikling af sagspuklen, hvis der indgås merarbejdsaftale kombineret med konsulenthjælp. Det vil give 26 timer mere sagsbehandlingstid pr. uge og det vil kunne aktiveres her og nu.

  En opnormering med ét årsværk vil kunne ske fra april/maj måned og indsatsen vil på kort sigt være afhængig af muligheden for at kunne rekruttere erfaren byggesagsbehandler, hvilket kan være en udfordring.

  En opnormering rummer et potentiale på sigt. Den vil gøre teamet mere robust i forhold til salgsflow, udsving i sagsmængden, ved sygdom, jobskifte m.v. Den vil også give mulighed for at reducere sagsbehandlingstiden på lokalplanlægning eller mulighed for at påbegynde revision af nuværende lokalplaner og byplanvedtægter. En effekt vi forventer at opnå ved nuværende opnormering men som vil kunne opnås tidligere ved en opnormering.

  Afvikling af sagspuklen baseret på konsulenthjælp og merarbejde vil beløbe sig til ca. 600.000 kr. i 2021 og 300.000 kr. i 2022 samt yderligere 150.000 kr. fremover for at søge at undgå ny sagspukkel. En permanent opnormering vil beløbe sig til ca. 600.000 kr. årligt, årene fremover.

  Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at afvikle sagspuklen (udstykninger, lovliggørelsessager og klagesager) ved at reducere sagsbehandlingstiden på de øvrige sager fx byggesager og forespørgsler, lokalplaner idet vi vil opleve klager og mange henvendelser fra ansøgere om manglende sagsbehandling.

  Det er forvaltningen vurdering, at der ikke er økonomisk råderum inden for driftsbudgettet på Plan og Tekniks område til at finansiere en yderligere indsats. Det skal ses i lyset af, at der er foretaget en væsentlig opprioritering for at finansiere den aktuelle opnormering, samt at der er gennemført en besparelse på det samlede budget på 5% svarende til i alt 2.6 mio. kr. på det samlede område inden for Plan og Teknik ifm budgetrevisionen i 2020.

  Det kan oplyses, at der pt er et jobskifte i gang i teamet men at udfordringen søges håndteret ved brug af ekstern konsulent.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften på 600 tkr i 2021 finansieres via en besparelse forbundet med cheffratrædelser. Udgiften på 300 tkr i 2022 og den permanente bevilling på 150 tkr indgår i budgetforhandlingerne for 2022.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. februar 2021.

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

 • 4
  Frigivelse - Renovering af Dragør Skoler
  Sagsid.: 21/242

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling på i alt 2.007.000 kr. til renovering af Dragør Skoler.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der gives anlægsbevilling på i alt 2.007.000 kr. til renovering af Dragør skoler,
    
  2. at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-02-2021

  Ad 1 og 2

  Anbefales overfor ØU/KB

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A) og Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2020 afsat 6.085.000 kr. fordelt over budgetårene 2020-2023. til renovering af Dragør Skoler.

  Budgettet er afsat ud fra Arkitemas økonomiske plan for 2020-2023 som blev udarbejdet i forbindelse med den stratetisk indeklimaplan for skolerne.

  I 2020 blev det på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april besluttet, at udskyde store dele af anlægsbudgettet til 2021.

  Derudover blev det på mødet besluttet, at der at der skulle afsættes 2.600.000 kr. til udskiftning af taget på den røde skole på Dragør Skole. Arbejderne skulle financierens over følgende 3 puljer:

  -         Genopretning af skoler 2020

  -         Modernisering af skoletoiletter

  -         Renovering af Dragør Skoler

  Dette medførte at størstedelen af budgettet som var afsat til Renovering af Dragør skoler i 2020 blev brugt på udskiftning af taget.

  På kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2020 blev anlægsbevillingen til taget frigivet. På mødet blev det endvidere besluttet, at der skulle afsættes 2.400.000 kr. til udskiftning af vinduer samt 1.900.000 kr. til renovering af toiletter på Dragør Skole.

  Udskiftning af vinduer på Dragør Skole er en del af den økonomiske plan fra Arkitema. Da udgifterne til vinduerne bliver finansieret af en separat bevilling vurderes det, at de planlagte arbejder i Akitemas plan stadig vil kunne udføres inden for den afsatte bevilling.

  Arbejderne med udskiftning af tag, udskiftning og renovering af vinduer samt renovering af toiletter på Dragør skole pågår.

  I 2021 planlægges følgende arbejder at blive udført ud fra Arkitemas plan:

  -         Dragør skole – Ventilation i den grå bygning 1.800.000 Kr.

  -         St. Magleby skole – Udvikling af pilotområde, 25.000 kr.

  -         Dragør Skole – Udvikling af pilotområde, 25.000 kr.

  -         St, Magleby Skole – Udvikling af pilotområde, 25.000 kr.

  -         Uforudsete udgifter 132.000

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget 9. februar 2021.

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2021.

  Bilag

 • 5
  Frigivelse Toiletbygning på Nordre Væl
  Sagsid.: 19/4946

  RESUMÉ:

  Frigivelsessag for en toiletbygning, der skal indkøbes og etableres i forbindelse med realisering af det godkendte projekt for omlægninger på pladsen Nordre Væl.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der gives anlægsbevilling på i alt 580.000 kr. til indkøb og opsætning af en toiletbygning på Nordre Væl,
    
  2. at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-02-2021

  Ændringsforslag fra A:

  Det foreslås, at beslutningen opdeles i to etablering af toilet og omlægning af Nordre Væl.

  For stemte   1 (A)

  Imod stemte  4 (C+O+V)

  Undlod at stemme  1 (T)

  Faldet

  Protokoltilføjelse fra A:

  Socialdemokratiet vil glæde sig over, at toiletbygningen endelig etableres, men er imod, at man bruger tid, kræfter og penge på at omlægge resten af Nordre Væl, uden at det giver merværdi for borgerne eller funktionen.

  Ad 1 og 2.

  For stemte  5 (C+O+T+V).

  Imod stemte  1 (A)

  Undlod at stemme: 

  Anbefales overfor ØU/KB

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A) og Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget godkendte den 5. maj 2020 forslag til plan for omlægning af Nordre Væl inklusiv udseende og placering af en toiletbygning på pladsen. Den godkendte plan kan ses af bilag 1 og 2 (principskitser for omlægningerne samt toiletbygningen).

  Når coronasituationen er til det, vil Vej- og Gartnerafdelingen påbegynde omlægningerne på pladsen prioriteret i forhold til afdelingens øvrige opgavevaretagelse. Men allerede på nuværende tidspunkt er der behov for frigivelse af anlægsbeløbet, så toiletbygningen kan blive ordret, produceret og klargjort til levering.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløb på 580.000 kr. til indkøb og opsætning af toiletbygning på Nordre Væl er afsat i anlægsbudget 2021.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Omlægningen af Nordre Væl inklusiv placering og udseende af toiletbygning har været i høring i foråret 2020. By-, Erhvervs- og Planudvalget behandlede efterfølgende forslaget på møde den 5. maj 2020 og godkendte projektet. De følgende nævnte var høringsparter: Dragør Bevaringsnævn, Beboerforeningen Dragør gamle by, Ældrerådet, Handicaprådet, stadeholderne, Turistrådet, Dragør erhverv, Gadelauget samt de to beboere umiddelbart nord for Nordre Væl.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. februar 2021

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021

  Bilag

 • 6
  Genopretning af veje 2021
  Sagsid.: 21/255

  RESUMÉ:

  Status for genopretning af veje i 2019 og 2020 samt hvilke veje, der prioriteres genoprettet i 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at status for genopretning af veje 2021 tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-02-2021

  Godkendt.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A) og Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2021 afsat 4,9 mio. kr. til genopretning af veje 2021. Kommunalbestyrelsen har frigivet beløbet i forbindelse med behandling af budgetudmøntning, budget 2021-2024 den 26. november 2020.

  Af beløbet er der afsat 4,4 mio. kr. til at oprette og udlægge asfalt slidlag på vejstrækninger i 2021, hvoraf de 800.000 kr. afsættes til anlægssjakket til at varetage anlægsarbejde i eget regi. Endvidere er der afsat 0,3 mio. kr. til at udføre hovedeftersyn, trafiktællinger mv. samt 0,2 mio. kr. til akutte arbejder, reparationer mv.

  I 2019 blev der udlagt asfalt slidlag på følgende veje:

  -         Cykelstien på Kirkevej, strækningen mellem Møllegade og Hartkornsvej

  -         Strøbyvej

  -         Ndr Strandvej

  -         Hvedestykket

  -         Cykelgangstien ved Hollænderhallen mellem Kirkevej og Lundestien samt udfor den nye svømmehal

  -         Slidlagsreparationer partielt på A.P. Møllers Allé

  Som følge af budgetrevisionen primo 2020 har der ikke været mulighed for udførelse af større asfaltarbejder i 2020, men beløbet er overført til budget 2021.

  I 2021 planlægges efter at udføre asfaltslidlag på følgende veje:

  -         Kløverstykket

  -         Rugstykket

  -         Lodsvænget

  -         Vierdiget

  -         Cykelstien på Søndre Strandvej mellem Krudttårnsvej og Store Magleby Strandvej

  -         Hollændervænget mellem Fasanvænget og vendeplads

  -         Borgervænget

  -         Skippervænget

  Herudover planlægges genopretning af kantsten og fortov langs Fælledvej ud for Søvang, idet især kantstenen på strækningen er væsentligt nedslidt og bør renoveres.

  Såfremt der i 2021 bliver mulighed for yderligere asfaltslidlag, så vil følgende veje umiddelbart stå for tur:

  -         Strandbakken

  -         Lærkeengen

  -         Lundegård Strandvej

  -         Løkkestien

  -         Spurvevænget

  -         Del af Rødtjørnen

  Prioriteringen er baseret på Vejdirektoratets årige hovedeftersyn suppleret med administrationens egne registreringer samt Vej- og Gartnerafdelingens mulige ressourceanvendelse i forbindelse med tilhørende fortovs- og kantstensopretninger. Ikke mindst den fortsatte covid19 nedlukning kan medføre ændringer i prioriteringerne i forhold til Vej- og Gartnerafdelingens muligheder.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 4,9 mio. kr. til genopretning af veje 2021 er afsat i anlægsbudget 2021, og beløbet er frigivet af Kommunalbestyrelsen den 26. november 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. februar 2021.

 • 7
  Kommuneplan - drøftelse af mulighed for byfortætning
  Sagsid.: 18/2542

  RESUMÉ:

  Revision af kommuneplanen er i gang. Kommunalbestyrelsen har besluttet at drøfte mulighederne for boligbyggeri i randzonen af St. Magleby og for at fastsætte en mindste grundstørrelse på 600 m2 i boligområderne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1)     at kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at det ikke er muligt at udlægge nye arealer til boligudvikling i randzonen af St. Magleby landsby,
   

  2)     at optage en retningslinje i kommuneplan 2021, der giver mulighed for at planlægge og meddele dispensation til en mindste grundstørrelse på 600 m2 i boligområderne i byzone, som ikke allerede er omfattet af kommuneplanens retningslinjer og -rammer for byfortætning, jf. kort i bilag 2.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-02-2021

  Ad 1

  Udvalget tager til efterretning, at det ifølge gældende lovgivning ikke er muligt at udlægge nye arealer til boligudvikling i randzonen af St. Magleby landsby.

  Ad 2

  Ændringsforslag fra et samlet udvalg:

  Udvalget ønsker at få sagen tilbage med en mere præcis opgørelse af potentialet ved at ændre grundstørrelsen fra 700 til 600 m2, herunder et tydeligere kortmateriale, der viser støjzone og lokalplansområder, der ikke kan medtages.

  Godkendt.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A) og Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommuneplanstrategi 2019 blev godkendt på mødet i maj 2020. Kommunalbestyrelsen besluttede også:

  -          At der forelægges en sag om mulighederne for byggeri i randområderne omkring St. Magleby

  -          At der forelægges en sag om byfortætning med grundstørrelse af 600 m2

  Bebyggelse i om omkring St. Magleby

  Der er som udgangspunkt ikke mulighed for at etablere ny bebyggelse i eller omkring St. Magleby. Det skyldes bl.a. støjcirkulæret (flystøj) og planbestemmelserne om brug af landzonearealer.

  Lokalplanen for St. Magleby – Lokalplan 42 blev til efter forhandling med staten og med udgangspunkt i den dagældende støjcirkulære af 1981. Lokalplanen gav mulighed for, at indrette boliger i overflødiggjorte landbrugsejendomme, samt opførsel af boligbebyggelse på enkelte matrikler. Der er kun én matrikel, hvor bebyggelsesmuligheden endnu ikke er udnyttet – Søndergade 3A.

  Der har senest været mulighed for enkelte nye boligbebyggelser på enkeltgrunde langs fx Møllevej. Arealerne ligger uden for lokalplan 42 men inden for landsbyafgrænsningen. Mulighederne for yderligere bebyggelse i og omkring St. Magleby vurderes at være opbrugt, og der er ikke mulighed for at udlægge nye arealer til boligbebyggelse.

  Der er dog mulighed for i medfør at landbrugslovens bestemmelser, at opnå tilladelse til nye landbrugsejendomme, samt andre mindre tilpasninger på enkeltejendomme. Disse muligheder er nærmere beskrevet i vedlagte notet (bilag 1).

  Plangrundlaget for Københavns Lufthavn er under revision, og i den forbindelse skal der laves nye støjkonsekvensberegninger. Disse kan måske danne grundlag for revision af muligheden for enkelte tilpasninger i byranden andre steder i kommunen end omkring St. Magleby landsby. Mulighederne vil i givet fald indgå i den fremadrettet planlægning.

  Mulighed for byfortætning

  I byområder gælder som udgangspunkt byggelovens bestemmelser om mindstegrundstørrelse på 700m2.

  I Kommuneplan 2009, afsnit om ”Boliger og byomdannelse, gengivet i bilag 2, side 4, fremgår det i   hvilke områder, der er mulighed for byfortætning i form af mindre grunde end 700 m2 samt områder med tæt-lav boligbebyggelse. I bilag 4 ses gældende rammer for byfortætning.

  I de grå områder på kortet gælder som udgangspunkt byggelovens krav til grundstørrelse med mindre lokalplaner, byplanvedtægter eller deklarationer giver mulighed for mindre grunde.

  Kommunalbestyrelsen kan på baggrund af konkrete individuelle vurderinger af en ansøgninger og deres omstændighederne meddele dispensationer til mindre grundstørrelser.

  Det er muligt for Kommunalbestyrelsen i forbindelse med den igangværende revision af kommunalplanen, at besluttet, at indføre retningslinjer for øget byfortætning i de grå områder til fx 600 m2. Hvis dette besluttes, skal der i planlægningen ske en konsekvenstilpasning i forhold til støjcirkulæret, da der er boligområder som ligger i støjkonsekvensområdet.

  Byfortætning i eksisterende boligområder giver anledning til lokal diskussion og fordele og ulemper. Senest har forvaltningen modtaget vedlagte henvendelse fra grundejerforeningen i Søvang, som opfordrer kommunen til at indstille muligheden for byfortætning. På borgermøde om boligkvalitet blev dilemmaet også drøftet. Henvendelsen er vedlagt i bilag 3.

  Lignende diskussioner må også forventes i andre grundejerforeninger, idet muligheden for byfortætning typisk opstår i forbindelse med salg af en grund, hvor sælger ønsker at sælge til byfortætning, mens naboer ikke ønsker byfortætning. Emnet er derfor velegnet til at indgå i en revision af kommuneplanen, idet planen skal i offentlig høring før den kan vedtages.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. februar 2021.

  Bilag

 • 8
  Opsamling på §17.stk 4 om Klima og klimasikring
  Sagsid.: 20/1942

  RESUMÉ:

  Udvalget får en opsamling på de afholdte møder i §17. stk. 4 om Klima og kystsikring, som har været afholdt i efteråret 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager opsamlingen til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-02-2021

  Udskudt til næste møde da formanden for 17.4 udvalget ikke var tilstede under behandlingen.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A) og Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsesmødet d. 27.08.20 blev det besluttet, at der bliver nedsat et §17. stk. 4 udvalg om Klima og Kystsikring.

  Udvalget har til formål at:

  1. Skabe dialog om forskellige finansieringsmodeller med henblik på at kunne rådgive kommunalbestyrelsen herom. Udgangspunktet for denne rådgivning er analyser af lovgivningen med fokus på finansieringsmuligheder uden for anlægsloftet.
  2. Have fokus på at sikre en fortsat unik sammenhæng mellem by og havn i relation til kystbeskyttelsesprojektet.
  3. Undersøge hvorvidt og hvordan der kan skabes synergier mellem kystbeskyttelse og udvikling af havnen, fx udlejning af flere bådpladser samt flere rekreative muligheder for borgerne.

  Disse temaer er blevet udfoldet på tre møder i §17. stk. 4 Klima og Kystbeskyttelse henover efteråret 2020.

  Det første møde blev afholdt d. 21.09.20. På det møde var temaet den eksisterende kystbeskyttelse og havneudviklingsprojektet.

  Udvalget blev på mødet vidst rundt på havnen i Dragør, hvor de fik et indblik i den eksisterende kystbeskyttelse. Efterfølgende viste Havnefogeden Lars Olsen udvalget rundt på havnen med fokus på havneudviklingsprojektet.

  Projektet, som kommunalbestyrelsen har afsat 30. mio. kr. til

  • Oprensning af lystbådehavnen, hvor bundmaterialet pga. forurening, indarbejdes i østmolen.
  • Molen spunses for at undgå fremtidig tilsanding af havnen.
  • Østmolen skal også forberedes til at kunne indgå i en fremtidig kystsikring af Dragør. 

  Havnefogden viste udvalget, hvordan indsejling til Dragør færgehavn renoveres, og ændres, således at færgehavnen kan blive en A-havn med nye bådepladser. Lystbådehavnen og færgehavnen forbindes via en kanal gennem sandtangen m.h.p. en ny fælles indsejling via færgehavnen. Sandtangen spunses, således at der kan indarbejdes bundmateriale i konstruktionen og  at sandtangen kan anvendes som kajanlæg for fortøjning langskibs.

  Udvalget fik ligeledes et indtryk af, hvordan det kommer til at udforme sig når der skal anlægges nye supplerende bådepladser i lystbådehavnen og færgehavnen. Det skal overvejes at supplere med servicebygning med toiletter og bade svarende til behovet, som følger at udbygningen med nye bådepladser. Østmolen skal fremover kunne indgå, som en promenade med mulighed for fremtidig adgang til Øresund for badende, kajakroere. Lystfiskere mv.
   

  På mødet den 20. oktober var formålet at få belyst, hvilke muligheder der er for at lave en finansieringsmodel i Dragør Kommune i forhold til kystbeskyttelsesloven, samt kommunalfuldmagten. Til dette formål var Hans Erik
  Områdechef  Kystzoneforvaltning, samt kommunens advokat Poul Hvilsted inviteret til at give deres perspektiver på dette.

  Hans Erik indledte mødet og gav et indblik i kystbeskyttelsesloven. Oplægget belyste særligt, hvilke muligheder der er inden for loven er for at finansiere kystbeskyttelsesprojektet i Dragør kommune. I oplægget blev der bl.a. beskrevet, hvornår man har bidragspligt, samt hvilke aspekter man bør forholde sig til når kommunen er bidragsyder.

  Overordnet set er der brede muligheder i kystbeskyttelsesloven. Der er meget som kan lade sig gøre. Det er væsentligt at kunne identificere grundejerne, da de ofte har bidragspligten.

  Når man udarbejder en model for finasiering er det ofte mere enkelt at finde de økonomiske midler til etableringen af kystsikringens anlæg m.m., mens det kan være vanskeligere at finde midlerne til driftsomkostningerne. I en finansieringsmodel er det vigtigt at kunne svare på, ”hvorfor den enkelte grundejer” er blevet pålagt en betaling.

  Anbefaling til finasieringsmodel:

  Hold det så simpelt som muligt.

  Poul Hvilsted var i 2018 og 2019 tilknyttet til den indflyvningsmæssige del af kystbeskyttelsesprojektet i Dragør Kommune.

  Ifølge Poul opleves Kystbeskyttelsesloven og bestemmelsen af bidragsydelsen til tider utydelig.

  Det drejer sig alt sammen om at træffe nogle beslutninger, hvor man kan redegøre for, hvad det er for nogle hensyn man har taget og hvorfor. De skal være forsvarsdygtige over for de angreb, der vil komme. Kystbeskyttelsesloven kan ikke stå alene, men skal også ses i en sammenhæng med kommunalfuldmagtens regler.

  Den kommunale egeninteresse skal i særdeleshed kunne forklares. Altså den økonomi som kommunen bruger.

  Forvaltningsretslige principper skal overholdes.

  D. 10. november blev efterårets sidste møde i §17. stk. 4 Klima og Kystbeskyttelse afholdt.

  Her mødets udvalget på havnen. Her fik de en præsentation af de tre rådgiverholds bud på en fremtidig kystbeskyttelse af Dragør Kommune. Disse var i perioden d. 6. november til den 11. november udstillet på havnen.

  Her fik udvalget mulighed for at stille spørgsmål og få forvaltningens perspektiver på præsentationer.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. februar 2021.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. marts 2021.

 • 9
  Kystbeskyttelse - Udpegning af vinderhold til udviklingsplan (lukket)
  Sagsid.: 18/2957
 • 10
  Orientering - Kystbeskyttelse - Samarbejde mellem fire kommuner
  Sagsid.: 21/270

  RESUMÉ:

  København, Hvidovre, Tårnby og Dragør har indledt et samarbejde om en sammenhængende strategi med en kombination af forskellige lokale løsninger for de fire kommuner. Formålet er, at kvalificere et grundlag for drøftelser med Staten. Staten vil i 2021 præsentere en model for sammenhængende beskyttelse af København som led i en samlet national klimatilpasningsplan.

  INDSTILLING:

  Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-02-2021

  Taget til efterretning.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A) og Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har igangsat et samarbejde med nabokommunerne København, Hvidovre, Tårnby og Dragør i forlængelse af borgmesterbrev af d. 18.december 202 og i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning d. 31. oktober 2019 om at fortsætte koordineringen af fremtidige kystbeskyttelsesprojekter på Amager.

  Formålet med samarbejdet
  Formålet er, at kvalificere et fælles grundlag for fremtidige drøftelser med Staten om stormflodssikring af hovedstadsområdet med følgende fokusområder: plan- og naturmæssige potentialer, tekniske-, juridiske, myndighedsmæssige og økonomiske udfordringer samt ønsket om at synliggøre statens medansvar for nationale samfundsmæssige interesser.

  National klimahandlingsplan

  Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Alternativet og Frie Grønne har i efteråret 2020 besluttet at igangsætte arbejdet med en samlet national klimatilpasningsplan herunder fire konkrete projekter, der allerede sættes i gang i 2020. Et af de fire konkrete projekter er en model for en sammenhængende, ydre stormflodsbeskyttelse af København. Regeringen forventer, at et tværministerielt analysearbejde vil være færdigt i slutningen af 2021 med henblik på politiske forhandlinger om en samlet national klimatilpasningsplan i starten af 2022. Det er meldt ud i offentligheden, at interessenter på området løbende vil blive inddraget i arbejdet, således der skabes det bedst mulige faglige grundlag.

  Borgmesterbrev og ministersvar til fire kommuner
  Borgmestre fra de fire kommuner sendte i december 2020 et fælles brev hvori de ønsker en dialog med staten om udfordringer ved beskyttelse af de fire kommuner (bilag 1). Svaret fra miljøminister Lea Wermelin og transportminister Benny Engelbrecht er, at de ønsker at vente med politiske drøftelser til resultat af projektet foreligger (bilag 2).  
   

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. februar 2021.

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

  Bilag

 • 11
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-02-2021

  Helle Barth (V) stillede spørgsmål til status for om spejderhytten samt til initiativet Vild Med Vilje.

  Forvaltningen orienterede om, at der er søgt om dispensation for frist til at indføre henteordninger for madaffald, papaffald, plastaffald, metalaffald, mad- og drikkekartonaffald og farligt affald senest 1. juli 2021 jf. affaldsbekendtgørelsen §§ 20, 22, 24, 25, 26 og 27.

  Anne Funk stillede spørgsmål om Høgevænget, byggesager og hjemsendelse af medarbejdere.

  Annette Nyvang stillede spørgsmål om status for arbejdet med plejeplaner.

  Lisbeth Dam Larsen stillede spørgsmål om mulighederne for udvidelse af legeplads ved havnen.