Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 9. marts 2021 kl. 17:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Forslag fra Annette Nyvang (T) om at hæve 11 til et beslutningspunkt

For stemte: 2 (T)
I mod stemte: 5 (A+C+V+O)
Undlod at stemme:

Faldet

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Budgetanalyser i forhold til budget 2022
  Sagsid.: 21/721

  RESUMÉ:

  I denne sag skal fagudvalgene og Økonomiudvalget forholde sig til hvilke budgetanalyser der skal indgå i budgetforhandlingerne for budget 2022.

  INDSTILLING:

  Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget vælger 4-6 budgetanalyser, som skal indgå i budgetforhandlingerne for 2022.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2021

  Udvalget anbefaler overfor ØU, at der arbejdes videre med følgende budgetanalyser:

  • Reducere antallet af genindlæggelser.
  • Fortsætte analyser om muligheden for fysisk flytning af hjemmeplejen samt om mulighederne for at hjemtage lager til hjælpemidler.
  • Muligheder i det nære sundhedsvæsen.
  • Tiltag der kan reducere antallet af langtidsledige.  

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-03-2021

  BEPU har ikke forslag til budgetanalyser.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 10. december 2020 vedtog Økonomiudvalget proces for budget 2022-2025. Som en del af planen skal der, som grundlag for budgetforhandlingerne, udarbejdes budgetanalyser.

  Budgetanalyserne adskiller sig fra R-, A- og D-forslag ved at være mere grundlige analyser af udvalgte områder, og ved muligvis at have en længere horisont i forhold til implementering. De er dermed at sammenligne med de strukturelle analyser, som blev udarbejdet til budgetforhandlingerne for budget 2021.

  Formålet med analyserne er angive mulige økonomiske potentialer. Potentialerne kan opnås ved, at løse opgaver på andre, og nye, måder, ved at ændre serviceniveau, ved at foretage strukturelle ændringer og ved at foretage investeringer – fx i form af kompetenceudvikling, digitalisering og anlæg.

  Analyserne vil indeholde vurderinger af faglige konsekvenser af foreslåede ændringer. Konsekvenserne vil blive holdt op imod målsætninger i vedtage politikker. Det vil tydeligt fremgå på hvilke konti det økonomiske potentiale indløses, og i det omfang det er relevant, vil analyserne indeholde bechmark med andre kommuner.

  Direktionen anbefaler, at hvert fagudvalg finder 2-4 områder til budgetanalyser. Som det fremgår af formålet med analyserne, så kan der fx være tale om strukturelle ændringer (sammenlægning af enheder), anlægsinvesteringer som medfører driftsbesparelser og udlicitering af opgaver.

  Direktionen foreslår, at sidste års strukturelle analyse om fysisk flytning af Hjemmeplejen indgår som en del af budgetanalyserne. Ligesom den foreslår, at vedtagelsen vedrørende at opnå en økonomisk besparelse ved at indgå i tværkommunalt samarbejde bliver en del af analyserne.

  På Økonomiudvalgets møde den 17. marts kan Økonomiudvalget, på baggrund af fagudvalgenes forslag, træffe beslutning om hvilke analyser der skal arbejdes videre med. Direktionen anbefaler i alt 4-6 budgetanalyser, idet det vurderes at det vil være muligt, at udarbejde analyser af dette antal med den nødvendige grundighed.

  Det er for tidligt, at vurdere den økonomiske ramme for budget 2022. Dette kan først foretages, når rammerne for økonomiaftalen mellem regeringen og KL foreligger. Der er dog allerede nu nogle opmærksomhedspunkter, som gør sig gældende for os i Dragør Kommune. Det drejer sig særligt om beskæftigelsesområdet, hvor stigningen i ledigheden i Dragør, som følge af Corona, fortsat er markant højere end gennemsnittet i landet. Det er også et opmærksomhedspunkt, at den forventede udgift til førtidspension og seniorpension er markant højere end det hidtil budgetterede. Ligesom det er et opmærksomhedspunkt, at følge udviklingen på de områder som tidligere har generet merforbrug, og som er forsøgt håndteret via det tekniske budget for 2021. Endeligt har vi i Dragør Kommune haft en række ekstraomkostninger som følge af Corona, som vi endnu ikke er blevet kompenseret for. I 2020 drejer det sig om 5,8 mio. kr. og p.t. har vi betragtelige ekstraomkostninger bl.a. forbundet med test- og vaccineopgaver. Opgaver som forventes, at øges frem til sommerferien.

  Administrationen vil, til Økonomiudvalgets møde den 14. april, udarbejde en kort beskrivelse af de udvalgte budgetanalyser. Dermed får Økonomiudvalget mulighed for, at kommentere på et tidspunkt, hvor analyserne er i sine indledende faser.

  Forud for Økonomiudvalgets møde den 14. april, vil der i fagudvalgene være en drøftelse af R-, A- og D-forslag. Disse drøftelser forelægges også for Økonomiudvalget den 14. april, og dermed vil der, på mødet, være et samlet overblik over de kommunale elementer, som indgår i budgetforhandlingerne for budget 2022. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. marts 2021.

  By-, Erhvervs og Planudvalget den 9. marts 2021.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2021.

  Skoleudvalget den 11. marts 2021.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2021.

 • 2
  BEPU - driftsoverførsler fra 2020 til 2021
  Sagsid.: 19/5180

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på BEPU’s områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at BEPU godkender, at der på BEPU’s område i henhold til reglerne om overførsel af op til 2 pct. I mindreforbrug overføres 0,2 mio. kr., som finansieres af kassen

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-03-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge de af Kommunalbestyrelsen vedtagne regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet – for områder med overførselsadgang - overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter. Administrationen foreslår dog at de fulde merforbrug overføres (ikke relevant for BEPU’s område), i de tilfælde det vurderes realistisk at indhente. Det foreslår administrationen for at fastholde økonomisk ansvarlighed, hos de enkelte enheder og kommunen samlet set.

  Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  I henhold til ovenstående principper anbefaler Administrationen at der på BEPU’s område overføres mindreforbrug på samlet 0,2 mio. kr. Fordeling fremgår af bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

   

  ·          Der kan overføres +/- 2 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  ·          Mere end +/- 2 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

  For driftsoverførelsen fra 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer ol., indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede overførsel på BEPU’s område øger budget 2021 med 0,2 mio. kr. Såfremt alle midlerne anvendes i 2021 øges kassetrækket med 0,2 mio. kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  BEPU den 9. marts 2021

  Økonomiudvalget den 17. marts 2021

  Kommunalbestyrelsen den. 25. marts 2021

  Bilag

 • 3
  Anmodning om lånoptag i I/S Amager Ressourcecenter (ARC)
  Sagsid.: 20/1535

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til optagelse af lån i ARC til indsamlingsfaciliteter i København.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det godkendes, at ARC optager lån på 190 mio. kr. til etablering af indsamlingsfaciliteter vedrørende Københavns Kommune.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-03-2021

  For stemte:   5 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme: 2 (T)

  Anbefales overfor ØU/KB

  SAGSFREMSTILLING:

  ARC planlægger en række investeringer for i alt 190 mio. kr., som ønskes lånefinansieret.

  ARCs optagelse af lån skal ifølge ARCs vedtægt § 11, stk. 5 godkendes i ARCs fem ejerkommuner. Det er alene låntagningen, der skal træffes beslutning om i ejerkommunerne. Det er selskabets bestyrelse, som beslutter at igangsætte de enkelte projekter. På den baggrund skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til ARCs optagelse af lån.

  ARC varetager i forlængelse af aftale mellem ejerkommunerne pr. 7. maj 2018 affaldsindsamlingen i Københavns Kommune. Kompetenceoverdragelsen af opgaven skete pr. 1. januar 2019. ARC hjemtager indsamlingen i takt med, at de nuværende kontrakter ophører. I den forbindelse etablerer ARC indsamlingsfaciliteter på henholdsvis Kraftværksvej og Parkstien i Københavns Kommune. Som led i aftalen om kompetenceoverdragelse skal Københavns Kommune dække udgifterne til affaldsindsamlingen og derigennem også udgifter til anlægsprojektet.

  ARC har, jf. bilag 1, anmodet kommunerne om at godkende, at ARC optager et lån på 190 mio. kr til etablering af indsamlingsfaciliteter på Kraftværksvej og Parkstien i Københavns Kommune.

  Københavns Kommunes betaling for ARCs varetagelse af opgaven fastsættes i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv-princippet, sådan at varetagelsen af opgaven er omkostningsneutral for ARC og de øvrige ejerkommuner.

  ARC har ved tidligere henvendelse den 20. april 2020 anmodet om en lignende godkendelse af låneoptagelse vedrørende 130 mio. kr. til Parkstien samt ladeinfrastruktur. Alle fem ejerkommuner godkendte anmodningen i juni 2020. Nærværende anmodning supplerer den tidligere godkendelse, hvorved der i alt er anmodet om 320 mio. kr. til etablering af indsamlingsfaciliteter.

  I forbindelse med den tidligere anmodning/godkendelse vurderede Bech-Bruun, at låneoptagelsen til finansiering af plads med garageanlæg til renovationsbiler og mandskabsfaciliteter til brug for affaldsindsamling i Københavns Kommune vil være omfattet af lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4, hvorfor lånoptagelsen ikke vil belaste Københavns Kommunes eller andre interessentkommuners låneramme.

  Det er forvaltningens vurdering, at indstillingen kan tiltrædes, idet godkendelse af låneoptagelsen giver ARC mulighed for at foretage investeringer i indsamlingsfaciliteter på vegne af Københavns Kommune og risikoen for, at Dragør Kommune vil hæfte for lånet vurderes som lav.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Lånoptaget hos ARC påvirker ikke Dragør Kommunes låneramme eller driftsøkonomi.

  ARCs ejerkommuner hæfter for lånet på 190 mio.kr., jf. ARCs vedtægter § 6 stk. 2, efter

  folkeregisterfolketallet pr. 1. januar det år, hvor forpligtelsen falder til betaling.

  Den valgte fremgangsmåde vedrørende optagelse af lån har været normal praksis i forhold til alle ARCs lån.

  Risikoen for at hæftelsen kommer til indfrielse vurderes som lav, da det kun vil være aktuelt i en situation, hvor Københavns Kommune ikke overholder sin aftalemæssige forpligtelse over for ARC.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. marts 2021.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2021. 

  Bilag

 • 4
  Kommuneplan - drøftelse af mulighed for byfortætning
  Sagsid.: 18/2542

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at drøfte muligheden for at reducere grundstørrelsen fra 700 m2 til 600 m2 i boligområderne.

  By-, Erhverv-, og Planudvalget behandlede spørgsmålet på mødet i februar. Udvalget besluttede, at sagen skulle genbehandles med en yderligere belysning af potentialet ved at ændre grundstørrelse.

  Udvalget skal drøfte om grundstørrelsen ønskes reduceret i forbindelse med den igangværende revision af Kommuneplanen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, om der skal optages en retningslinje i kommuneplan 2021, der giver mulighed for, at planlægge og meddele dispensation til en mindste grundstørrelse på 600 m2 i boligområderne i byzone, som ikke allerede er omfattet af kommuneplanens retningslinjer og – rammer for byfortætning, jf kort i bilag 2 til bilag 2 (side 12).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-03-2021

  Et enigt udvalg anbefaler overfor ØU/KB, at bibeholde retningslinjen i gældende kommuneplan, der giver mulighed for at planlægge og meddele dispensation til en mindste grundstørrelse på 600 m2 i boligområderne i byzonen.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhverv-, og Planudvalget besluttede på mødet den 9. februar 2021, at få sagen tilbage med en mere præcis opgørelse af potentialet ved at ændre grundstørrelse fra 700 m2 til 600 m2, herunder et tydeligere kortmateriale, der viser støjzone og lokalplansområder, der ikke kan medtages.

  Kort over grundstørrelser er vedlagt i bilag 1.

  Kortet viser, grunde uden for støjzonen opgjort i 3 kategorier:

  • Grunde større ned 600 m2
  • Grunde større end 1.200 m2
  • Grunde som er større end 600 m2 men omfattet af lokalplan som fastsætter specifik grundstørrelse:

  Der er i alt 717 grunde inden for de 3 kategorier og de fordeler sig på følgende:

  -          408 grunde, som er større end 600 m2 og som ikke er underlagt begrænsninger i en lokalplan eller byplanvedtægt. De ville kunne indgå delvist i ny ejendomsdannelse

  -          19 grunde, som er større end 1.200 m2 og som ikke er underlagt begrænsninger i lokalplan eller byplanvedtægt. Disse grunde ville umiddelbart kunne deles.

  -          290 grunde, som er omfattet af lokalplan eller byplanvedtægt, som fastsætter en anden grundstørrelse end 600 m2, og som det derfor ikke er mulig at byfortætte uden ny lokalplan

  Kortet er vejledende, idet der er enkelte grunde (større end 1.200 m2) som ikke kan bebygges, idet de indgår som friarealer i bebyggelser mv.

  Det er forvaltningens vurdering,

  -          at der er begrænsede muligheder for at gennemfører yderligere byfortætning ved at reducere den generelle grundstørrelse fra 700 til 600 m2.

  -          at det allerede er muligt at byfortætte i en dele af kommunen (se kort i bilag 2 til bilag 2 side 12 – brun markering)

  -          at der er mulighed for konkret at tage stilling til yderligere byfortætning gennem lokalplanlægning for konkrete projekter.

  Baggrund

  Udvalgssagen fra februar er gengivet i vedlagte bilag 2 og punktet om mulig byfortætning er gengivet her:

  ”I byområder gælder som udgangspunkt byggelovens bestemmelser om mindstegrundstørrelse på 700m2.

  I Kommuneplan 2009, afsnit om ”Boliger og byomdannelse, gengivet i bilag 2, side 12, fremgår det i hvilke områder, der er mulighed for byfortætning i form af mindre grunde end 700 m2 samt områder med tæt-lav boligbebyggelse. I bilag 4 ses gældende rammer for byfortætning.

  I de grå områder på kortet gælder som udgangspunkt byggelovens krav til grundstørrelse med mindre lokalplaner, byplanvedtægter eller deklarationer giver mulighed for mindre grunde.

  Kommunalbestyrelsen kan på baggrund af konkrete individuelle vurderinger af en ansøgninger og deres omstændighederne meddele dispensationer til mindre grundstørrelser.

  Det er muligt for Kommunalbestyrelsen i forbindelse med den igangværende revision af kommunalplanen, at besluttet, at indføre retningslinjer for øget byfortætning i de grå områder til fx 600 m2. Hvis dette besluttes, skal der i planlægningen ske en konsekvenstilpasning i forhold til støjcirkulæret, da der er boligområder som ligger i støjkonsekvensområdet.

  Byfortætning i eksisterende boligområder giver anledning til lokal diskussion og fordele og ulemper. Senest har forvaltningen modtaget vedlagte henvendelse fra grundejerforeningen i Søvang, som opfordrer kommunen til at indstille muligheden for byfortætning. På borgermøde om boligkvalitet blev dilemmaet også drøftet. Henvendelsen er vedlagt i bilag 3.

  Lignende diskussioner må også forventes i andre grundejerforeninger, idet muligheden for byfortætning typisk opstår i forbindelse med salg af en grund, hvor sælger ønsker at sælge til byfortætning, mens naboer ikke ønsker byfortætning. Emnet er derfor velegnet til at indgå i en revision af kommuneplanen, idet planen skal i offentlig høring før den kan vedtages.”

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Såfremt det besluttet, at ændre grundstørrelse skal der optages retningslinje herom i kommuneplanen. Herefter skal kommunen arbejde for at realise retningslinjen gennem lokalplanlægning eller gennem meddelelse af dispensation i enkeltsager.

  Kommuneplanen vil komme i høring til efteråret 2021. Her vil det være mulighed for bl.a. grundejerforeninger at komme med høringssvar.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. marts 2021.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2021.

  Bilag

 • 5
  Det forpligtende samarbejde - Årsrapport natur og miljø 2020
  Sagsid.: 21/683

  RESUMÉ:

  Tårnby Kommune udfører for Dragør Kommune natur- og miljøsagsbehandling. Delegeringen har været gældende siden 2007, hvor den seneste kommunalreform trådte i kraft.

  Hvert år fremsender Tårnby Kommune en årsrapport. Den dokumentere at kommunens tilsynsforpligtigelser er overholdt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at årsrapporten 2020 tages til efterretning,
    
  2. at Tårnby og Dragør Kommuner fortsætter udvikling af årsrapporten så den bedre beskriver indsatsen mere kvantitet og kvalitativt samt nærmere redegør med forslag til indsats for følgende år.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-03-2021

  Ad 1 og 2

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhverv- og Planudvalget besluttede på mødet den 2. juni 2020, at årsrapporten fremadrettet er både kvalitativ og kvalitativ, samt at rapporten redegør for fremtidsudsigterne på kort og lang sigt.

  Årsrapporten for 2020 er derfor ændret, og udvalget får rapporten tidligere end de forgående år med det formål at den kan indgå i udvalgets drøftelser i april/maj om hvorvidt Dragør Kommune indsatsen skal ændres.

  Det kan oplyses, at forvaltningerne vil i samarbejde med Tårnby arbejde videre med at udvikle årsrapporten, så den i højere grad lever op til udvalgets ønsker.

  Det kan oplyses, at tilsynsforpligtigelsen er overholdt.

  Dragør og Tårnby Kommuner har i 2007 indgået et forpligtigende samarbejde. Det betyder, at Tårnby Kommune udfører myndighedsbehandling på miljø og naturområdet for Dragør Kommune. Dragør Kommune fører tilsyn med Tårnbys løsning af opgaverne.

  I det forpligtigende samarbejde bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven. Driftsopgaver, information, og vejledning varetager Dragør Kommune fortsat i eget regi.

  Aftalen omfatter bl.a.:

  -          Affald-, vand- og spildevandsplanlægning

  -          Tilsyn og godkendelse af virksomheder, vandkvalitet, spildevand, badevand, jordflytning og forureninger

  -          VVM og habitatsvurderinger

  -          Rotter, klage- og ulempesager

  -          Forvaltning af fredede- og naturbeskyttede områder, plejeplaner og naturgenopretning

  -          Tilsyn og vejledning

  Større ændringer i serviceniveauet skal afklares i maj måned for det kommende år. Herefter vil Tårnby Kommune udarbejde en økonomisk beregning af ændringen, som kan indgå i budgetlægningen for det kommende år.

  Det kan oplyses, at der sker en jævnlig prioritering af opgaverne inden for det aftalte budget, således at Dragør Kommune til stadighed kan leve op til de krav, der er til den kommunale myndighedsbehandling på området.

  LOVE/REGLER:

  Det forpligtigende samarbejde med Tårnby Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Årsrapporten har ingen økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Marts: Tårnby Kommune orientere Dragør Kommune i form af en årsrapport

  Maj: Dragør Kommune afgiver bestilling på det kommende års bestilling

  Frem til juni: Dragør Kommune kan, som led i den interne budgetproces, tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, der er dækket af det forpligtigende samarbejde. Tårnby Kommune udarbejder herefter forslag til den endelige økonomi.

  Senest med udgangen af juni: Tårnby Kommune udarbejder en samlet økonomisk oversigt for hver delaftale for det kommende år og for overslagsårene.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Delaftalen tager udgangspunkt i den gældende kommuneplan i form af miljøpolitik samt mål og retningslinjer for naturbeskyttelse.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. marts 2021.

  Bilag

 • 6
  Ansøgning om etablering af bådudlejning
  Sagsid.: 20/3222

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til en ansøgning om etablering af bådudlejning i havnen samt til et tilbud om reparation af en del af den eksisterende gangbro.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det besluttes at ansøgningen om etablering af bådudlejning skal imødekommes,
    
  2. at det besluttes at ansøger må reparere en del af den eksisterende gangbro som beskrevet i sagsfremstillingen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-03-2021

  Ændringsforslag fra T:

  T foreslår, at sagen sendes til høring blandt havnens interessenter.

  For stemte:   4 (A+T+V)

  Imod stemte: 3 (C+O)

  Undlod at stemme: 

  Godkendt og genoptags på BEPU efter afholdt høring.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C gr. har stemt imod høring, idet vi ønsker sagen godkendt uden høring, således at udlejning kan ske fra foråret.

  SAGSFREMSTILLING:

  WeSail har i februar 2021 fremsendt ansøgning om at måtte etablere bådudlejning fra Dragør Havn i perioden 1. maj – 1. oktober 2021.

  Der vil primært være tale om leje af areal på vand til brug for 3 tømmerflåder og 4-6 joller.

  Det vil imidlertid også være nødvendigt at anvende en del af den eksisterende gangbro jf. ansøgningen. Gangbroen er i dag i ringe stand og Dragør Havn har ikke umiddelbart planer om at renovere den. Ansøger tilbyder derfor – for egen regning – at reparere den del af broen som går vinkelret på kysten samt at forlænge den en smule ind på land.

  Dragør Kommune har ikke en fast praksis for at tillade private at udføre byggeri på kommunens ejendomme/installationer. En af de få gange der er givet tilladelse vedrørte ejendommen Færgevej 9. Tilladelsen blev givet fordi kommunen ikke selv ville vedligeholde yderligere på ejendommen, som skal rives ned på sigt når helhedsplanen for havnen realiseres.

  Såfremt ansøger får lov at reparere en del af broen og bygge til, skal det i givet fald ske på betingelse af at den øvrige del af gangbroen spærres af, og at der stilles krav om, at der anvendes egnede materialer til reparationen. Til gengæld betales der ikke leje for brug af den del af broen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den årlige leje af areal på vand vil udgøre 21.042 kr. inkl. moms. Dermed vil Dragør Havn oppebære en lejeindtægt på ca. 7.700 Kr. i lejeperioden.

  Strømforbruget opkræves med 2,70 Kr./kWh.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs-og Planudvalget den 9. marts 2021.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2021.

  Bilag

 • 7
  Økoskabet, ansøgning om opstilling af konstruktioner på kommunale arealer
  Sagsid.: 21/253

  RESUMÉ:

  Der er modtaget en ansøgning om opstilling af konstruktioner med indbyggede skabe - kaldet Økoskabe - på blandt andet kommunale arealer. Dette med tanke på mulighed for salg af fødevarer, der kan bringes til og afhentes fra de opstillede konstruktioner, en slags fremskudte salgs- og leveringscentraler. Det skal besluttes, om der skal meddeles tilladelse til opstillingerne og i så fald under hvilke betingelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles afslag på ansøgning om opstilling af økoskabe på kommunale vejarealer og kommunale grundarealer.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-03-2021

  Ændringsforslag fra T:

  T foreslår, at ansøger inviteres til dialogmøde med BEPU.

  For stemte:   3 (T+V)

  Imod stemte: 2 (O)

  Undlod at stemme: 2 (A+C)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er modtaget ansøgning om opstilling af 6 stk. såkaldte økoskabe på arealer i Dragør Kommune (bilag 1). Et økoskab er en konstruktion, der indeholder en række kølede opbevaringsskabe, hvori det er tanken, at producenter af fødevarer kan aflevere deres fødevarer, og hvorfra forbrugerne efterfølgende kan afhente fødevarerne. Økoskabet er skabt af ejerne af det økologiske gartneri Seerupgaard i Dragør Kommune. Økoskabet har fokus på, at varerne skal være så bæredygtige og økologiske som muligt. Ideen er, at hvis man anvender økoskabene, så vil de enkelte leverandører kunne spare leveringsomkostninger.

  Økoskabet ønsker at indgå et testforløb om opstilling af økoskabe i samarbejde med Dragør Kommune for en testperiode på 2 år fra 1. april 2021 til den 30. marts 2023. De oplyser 6 lokaliteter, som de kunne forestille sig anvendt og oplyser, at det for dem er vigtigt at opnå et minimum af opsatte økoskabe over for leverandører af varer til skabene. Blandt de interesserede leverandører er foruden Seerupgaard selv Aarstiderne, SimpleFeast, Fresh.Land, Muld Lolland-Faster m.fl.

  Den 5. november 2019 behandlede By-, Erhvervs- og Planudvalget en ansøgning fra Nordic Infrastructure om opstilling af Nærbokse på lokaliteter i Dragør Kommune, hvorved pakker kunne bringes til/fra nærboksene i stedet for til den enkelte borger. Efter drøftelse af ansøgningen valgte udvalget da at give afslag, henset til hensynet til det lokale erhvervsliv, idet lokale butikker har noget indtjening på håndtering af pakker.

  Det kan i øvrigt oplyses, at Grundejerforeningen Søvang efterfølgende blev kontaktet af Nærboks og indgik aftale med dem om opstilling af en Nærboks på grundejerforeningens areal i Søvang. Denne aftale er siden stoppet igen, idet især naboerne til den opstillede nærboks var meget generet af trafik og især uhensigtsmæssige parkeringer, når trafikanter skulle afhente pakker i nærboksen. 

  Administrationen vurderer, at henvendelsen fra Økoskabet grundlæggende er sammenlignelig med ovennævnte fra Nærboks. Et aspekt vil derfor være, om der skal gives tilladelse til gratis eller næsten gratis at kunne levere/afhente varer fra kommunale arealer i konkurrence med det lokale butiksliv, der betaler dækningsafgift etc. for deres butikker i fx bymidten.

  Under alle omstændigheder kan det ikke anbefales at tillade opstilling af Økoskabe på vejareal grundet en præcedens betragtning i forhold til andres tilsvarende ønske om opstilling af skabe / bokse eller andre former for fremskudt salg fra kommunalt vejareal.

  Administrationen skal foreslå, at Økoskabet forsøger at finde egnede private grundarealer, som hos Seerupgaard selv, hvor der er plads til parkering på deres grundareal i forbindelse med afhentning eller levering af varer, så leverandører og brugere kan parkere forsvarligt, uden at være til gene for trafikken i øvrigt. Dette fordi trafiksikkerhed og –afvikling er et særligt opmærksomhedspunkt i forhold til kunders og leverandørers parkering i forbindelse med afhentning og levering.

  Om de konkrete forslag til lokaliteter kan oplyses følgende (lokaliteter vist på bilag 2):

  De to lokaliteter i Søvang er begge beliggende på Grundejerforeningen Søvangs arealer og fordrer Søvangs interesse og tilladelse. Lokaliteten benævnt Kastanievej 175 vil af trafiksikkerhedsmæssige årsager være problematisk, idet parkering i svinget på Fælledvej kan forudses at blive en konsekvens af et Økoskab placeret ved stien mellem Fælledvej og Kastanievej.

  Lokaliteten ved Krudttårnsvej 33 placeret ved siden af HOFORs transformerstation er beliggende på et HOFOR grundareal og fordrer aftale med HOFOR. Der kan i øvrigt forudses problemer med brugen af nabobebyggelsens private parkeringsplads.

  Lokaliteten Rødtjørnen 16 ved transformator er beliggende på Strandparkens areal og fordrer aftale med Strandparken. Der er gode parkeringsfaciliteter på Strandparkens parkeringsplads.

  Lokaliteten på Kapselstræde ved hjørnet ud mod Færgevej ved flaskeindsamlingen (Stejleparkeringen) er beliggende på kommunalt vejareal, og kan af den årsag ikke anbefales som opstillingssted trods tilstedeværelse af parkeringsplads. Placering af økoskab på grønningen foran kan umiddelbart heller ikke tillades som følge af fredningsbestemmelserne for området.

  Lokaliteten kaldet E C Hammervej (på torvet) er Nordre Væl. Det er et kommunalt grundareal, hvor der i forvejen er stadesalg. På enkelte ugedage er der allerede fuldt optaget på Nordre Væl, så en permanent placering af et økoskab her i to år er ikke en mulighed, og permanent opstilling eller efterladen af stade har heller ikke været tanken med staderne på Nordre Væl.

  LOVE/REGLER:

  Vejloven og privatvejsloven regulerer brugen af vejareal også til anden råden over vejareal, som opstilling af en konstruktion som et Økoskab vil være. Planloven og byggeloven regulerer opstilling af konstruktioner på private arealer.

  Hvis økoskabe tillades opsat på vejareal, vil de være omfattet af vejlovens bestemmelser. Herunder at tilladelse til opsætning af økoskabe på vejareal vil medføre, at andre producenter eller pakkefirmaer tilsvarende kan påberåbe sig tilsvarende mulighed på vejareal ud fra en præcedensbetragtning. Dette kan ikke anbefales.

  Hvis økoskabe bliver opsat på privat areal ejet af Dragør Kommune eller anden grundejer, så vil der være tale om en privat aftale for det private grundareal, hvor der er andre muligheder for at give tilsvarende tilsagn eller afvisning. Det er dog under iagttagelse af byggelovgivning og planlovgivning som fx gældende lokalplan for det enkelte område.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ikke indeholdt økonomi i Økoskabets ønske om opsætning af økoskabe.

  For eventuel opsætning af økoskabe på kommunale grundarealer kan Dragør Kommune overveje vilkår om opkrævning af leje i forbindelse med tilladelse til opsætning. Størrelse af en sådan leje for kommunalt areal kan foreslås fastsat, hvis fx sagen skal behandles igen efter en høring.

  Opsætning af økoskabe kan medføre øget behov for renholdelse i nærområdet og eventuelt opsætning af supplerende affaldsbeholdere.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Såfremt udvalget overvejer at meddele tilladelse til økoskabe, skal det anbefales forinden at foretage høringer blandt berørte naboer omkring de enkelte lokaliteter, hvor økoskabe ønskes opsat.

  I den udstrækning økoskabe tænkes opstillet på private arealer, som ikke ejes af Dragør Kommune, skal dette kommunikeres og aftales med den enkelte grundejer samt forinden forelægges for Plan og Teknik for sikring af overholdelse af planlovgivningen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. marts 2021.

  Bilag

 • 8
  Forslag til plan for bekæmpelse af bjørneklo
  Sagsid.: 21/702

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til udkast til plan for bekæmpelse af bjørneklo. Planen giver mulighed for, at forvaltningen kan give påbud til private grundejere om at bekæmpe bjørneklo på egne arealer.

  I dag sker dette i et samarbejde. Fremover vil forvaltningen kunne give et påbud.

  Forslag til plan skal i offentlig høring før endelig godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til plan for bekæmpelse af bjørneklo godkendes med henblik på offentlig høring i 8 uger.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-03-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til plan for bekæmpelse af bjørneklo i Dragør Kommune. Planen beskriver den indsats som Vej og Gartnerafdelingen udfører i dag.

  Planen giver mulighed for, at kommunen fremover kan meddele påbud til private grundejere om bekæmpelse, hvis der observeres bjørneklo på privat grund. Planen giver også mulighed for at kommunen mod betaling kan foretage bekæmpelse.

  I dag foregår dette ved frivillig samarbejde og dialog, men muligheden for at kunne give påbud forudsætter en beskrevet plan, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

  Bjørneklo er en invasiv art, som fortrænger andre arter og påvirker derved biodiversiteten i negativ retning. Bjørneklo skal bekæmpes.

  LOVE/REGLER:

  Planen har hjemmel i Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, § 3, stk. 3.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Godkendelse af planen har ingen økonomiske konsekvenser, da den beskriver den indsats som kommunen allerede udfører.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Planforslaget skal i offentlig høring i 8 uger før endelig godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Planen følger kommunens miljøpolitik og politik for brug af sprøjtemidler på offentlige arealer, som foreskriver at der alene må benyttes sprøjtemidler i forbindelse med bekæmpelse af bjørneklo, hvis bekæmpelsen ikke kan ske ved hugst.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. marts 2021.

  Bilag

 • 9
  Anbefalinger til BEPU fra §17, stk. 4 udvalg ang. udeservering
  Sagsid.: 20/4614

  RESUMÉ:

  Den 12. januar 2021 oversendte BEPU pkt. 11 på dagsorden, ”Evaluering Udeserveringssæson 2020”, til behandling i §17, stk. 4 udvalget for Infrastruktur. På møde den 23. februar 2021 diskuterede §17, stk. 4 udvalget punkterne og giver med denne sag anbefalinger til BEPU.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der udarbejdes en sag til BEPU i april, der bl.a. inddrager §17, stk. 4 udvalgets anbefalinger, der ses i bilaget ”Leverance 1, anbefalinger vedr. udeservering”.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-03-2021

  Et enigt udvalg ønsker, at der indkaldes til ekstraordinært møde i BEPU i næste uge på baggrund af oplæg fra formanden.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 12. januar 2021 oversendte BEPU pkt. 11 på dagsorden, ”Evaluering Udeserveringssæson 2020”, til behandling i §17, stk. 4 udvalget for Infrastruktur.

  Udvalget har på mødet behandlet temaet samt taget stilling til de 5 punkter, der udgjorde administrationens indstilling på BEPU-mødet den 12. januar 2021.02.24

  §17, stk. 4 udvalgets indstilling er vedlagt som bilag på sagen. Punkterne fra BEPUs dagsorden (se mødesag vedlagt som Bilag 1) den 12. januar ses herunder:

  1. at udeserverings-sæsonen fastlægges til at vare fra uge 12 (ultimo marts) til uge 43

  (ultimo oktober),

  1. at inventar må henstå på offentligt areal uden for åbningstid i sæsonen, men skal være helt fjernet fra offentligt areal uden for sæsonen,
  2. at Neels Torv friholdes for udeservering,
  3. at Fru Munk tillades udeservering på Kongevejen ud for Irma overfor egen butik,
  4. at såfremt udeserverings-sæsonen 2021 også bliver covid19 ramt, så tillades udeservering på kørebaneareal i parkeringslommen på Strandlinjen udfor Dragør Strandhotel som i 2020.

  Udover ovenstående oversendte indstillingspunkter, diskuterede udvalget mere generelle retningslinjer og evt. ændringer af disse ift. en ”light”-udgave, der hurtigere kan læses og derved være nemmere at forholde sig til i praksis og har også givet indstillinger desangående. Dette skete med forlæg i en lignende pixi-udgave, ”Bilag 3 – Københavnermodellen”, der er i brug i Københavns Kommune. Både denne udgave og Dragør Kommunes gældende retningslinjer, (”Bilag 2 - Dragør kommune – bestemmelser for brug af vej- og parkareal” fra 2008) er også vedlagt som bilag.

  Udvalgets anbefalinger ses i bilaget ”Leverance 1, anbefalinger vedr. udeservering”.

  LOVE/REGLER:

  Dragør kommune – bestemmelser for brug af vej- og parkareal

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. marts 2021.

  Bilag

 • 10
  Opsamling på §17.stk 4 om Klima og klimasikring
  Sagsid.: 20/1942

  RESUMÉ:

  Udvalget får en opsamling på de afholdte møder i §17. stk. 4 om Klima og kystsikring, som har været afholdt i efteråret 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager opsamlingen til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-02-2021

  Udskudt til næste møde da formanden for 17.4 udvalget ikke var tilstede under behandlingen.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A) og Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-03-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsesmødet d. 27.08.20 blev det besluttet, at der bliver nedsat et §17. stk. 4 udvalg om Klima og Kystsikring.

  Udvalget har til formål at:

  1. Skabe dialog om forskellige finansieringsmodeller med henblik på at kunne rådgive kommunalbestyrelsen herom. Udgangspunktet for denne rådgivning er analyser af lovgivningen med fokus på finansieringsmuligheder uden for anlægsloftet.
  2. Have fokus på at sikre en fortsat unik sammenhæng mellem by og havn i relation til kystbeskyttelsesprojektet.
  3. Undersøge hvorvidt og hvordan der kan skabes synergier mellem kystbeskyttelse og udvikling af havnen, fx udlejning af flere bådpladser samt flere rekreative muligheder for borgerne.

  Disse temaer er blevet udfoldet på tre møder i §17. stk. 4 Klima og Kystbeskyttelse henover efteråret 2020.

  Det første møde blev afholdt d. 21.09.20. På det møde var temaet den eksisterende kystbeskyttelse og havneudviklingsprojektet.

  Udvalget blev på mødet vidst rundt på havnen i Dragør, hvor de fik et indblik i den eksisterende kystbeskyttelse. Efterfølgende viste Havnefogeden Lars Olsen udvalget rundt på havnen med fokus på havneudviklingsprojektet.

  Projektet, som kommunalbestyrelsen har afsat 30. mio. kr. til

  • Oprensning af lystbådehavnen, hvor bundmaterialet pga. forurening, indarbejdes i østmolen.
  • Molen spunses for at undgå fremtidig tilsanding af havnen.
  • Østmolen skal også forberedes til at kunne indgå i en fremtidig kystsikring af Dragør. 

  Havnefogden viste udvalget, hvordan indsejling til Dragør færgehavn renoveres, og ændres, således at færgehavnen kan blive en A-havn med nye bådepladser. Lystbådehavnen og færgehavnen forbindes via en kanal gennem sandtangen m.h.p. en ny fælles indsejling via færgehavnen. Sandtangen spunses, således at der kan indarbejdes bundmateriale i konstruktionen og  at sandtangen kan anvendes som kajanlæg for fortøjning langskibs.

  Udvalget fik ligeledes et indtryk af, hvordan det kommer til at udforme sig når der skal anlægges nye supplerende bådepladser i lystbådehavnen og færgehavnen. Det skal overvejes at supplere med servicebygning med toiletter og bade svarende til behovet, som følger at udbygningen med nye bådepladser. Østmolen skal fremover kunne indgå, som en promenade med mulighed for fremtidig adgang til Øresund for badende, kajakroere. Lystfiskere mv.
   

  På mødet den 20. oktober var formålet at få belyst, hvilke muligheder der er for at lave en finansieringsmodel i Dragør Kommune i forhold til kystbeskyttelsesloven, samt kommunalfuldmagten. Til dette formål var Hans Erik
  Områdechef  Kystzoneforvaltning, samt kommunens advokat Poul Hvilsted inviteret til at give deres perspektiver på dette.

  Hans Erik indledte mødet og gav et indblik i kystbeskyttelsesloven. Oplægget belyste særligt, hvilke muligheder der er inden for loven er for at finansiere kystbeskyttelsesprojektet i Dragør kommune. I oplægget blev der bl.a. beskrevet, hvornår man har bidragspligt, samt hvilke aspekter man bør forholde sig til når kommunen er bidragsyder.

  Overordnet set er der brede muligheder i kystbeskyttelsesloven. Der er meget som kan lade sig gøre. Det er væsentligt at kunne identificere grundejerne, da de ofte har bidragspligten.

  Når man udarbejder en model for finasiering er det ofte mere enkelt at finde de økonomiske midler til etableringen af kystsikringens anlæg m.m., mens det kan være vanskeligere at finde midlerne til driftsomkostningerne. I en finansieringsmodel er det vigtigt at kunne svare på, ”hvorfor den enkelte grundejer” er blevet pålagt en betaling.

  Anbefaling til finasieringsmodel:

  Hold det så simpelt som muligt.

  Poul Hvilsted var i 2018 og 2019 tilknyttet til den indflyvningsmæssige del af kystbeskyttelsesprojektet i Dragør Kommune.

  Ifølge Poul opleves Kystbeskyttelsesloven og bestemmelsen af bidragsydelsen til tider utydelig.

  Det drejer sig alt sammen om at træffe nogle beslutninger, hvor man kan redegøre for, hvad det er for nogle hensyn man har taget og hvorfor. De skal være forsvarsdygtige over for de angreb, der vil komme. Kystbeskyttelsesloven kan ikke stå alene, men skal også ses i en sammenhæng med kommunalfuldmagtens regler.

  Den kommunale egeninteresse skal i særdeleshed kunne forklares. Altså den økonomi som kommunen bruger.

  Forvaltningsretslige principper skal overholdes.

  D. 10. november blev efterårets sidste møde i §17. stk. 4 Klima og Kystbeskyttelse afholdt.

  Her mødets udvalget på havnen. Her fik de en præsentation af de tre rådgiverholds bud på en fremtidig kystbeskyttelse af Dragør Kommune. Disse var i perioden d. 6. november til den 11. november udstillet på havnen.

  Her fik udvalget mulighed for at stille spørgsmål og få forvaltningens perspektiver på præsentationer.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. februar 2021.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. marts 2021.

 • 11
  Orientering - Opdateret plan for Nordre Væl
  Sagsid.: 19/4946

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget har i forbindelse med frigivelsessag den 9. februar 2021 bedt om en opdateret plantegning for omlægninger på Nordre Væl inklusiv toilet.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-03-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget godkendte 5. maj 2020 plan for omlægning af Nordre Væl inklusive et toilet på pladsen efter forudgående høring. Den 9. februar 2021 indstillede udvalget frigivelse af midler til gennemførelse af dette. I den forbindelse har udvalget bedt om en opdateret plantegning for etableringen. Den opdaterede plan er vedlagt som bilag 1.

  I forhold til den oprindelige plan er der foretaget følgende justeringer:

  -          Græsplænen i den nordlige del bliver ændret til blomsterbede.

  -          Yderligere to lindetræer i den nordlige del bliver fjernet. Dels på grund af misvækst som stående delvist under de høje fyrretræer. Og dels fordi træerne og belægningen rundt om disse i form af knoldebro med nuværende placering bryder ind i den øst-vestgående stis ganglinjes frie forløb til toiletbygning med handicaptoilet.

  -          Der bliver markeret en sti af trædesten i en nord-sydgående akse i det grønne areal mellem flagstang og den tværgående sti i retning mod Dragørbåden. Der anvendes knoldebrosten fra arealet om de ovennævnte træer i den nordlige ende, der fjernes.

  -          Den nuværende gamle asfaltbelægning i den tværgående (øst-vestgående) sti bliver fjernet sammen med den øvrige gamle asfaltbelægning. I stedet for bliver der udlagt en såkaldt OB-belægning i farvenuance svarende til granitbelægningen på den sydlige del af pladsen. Der er tale om en belægningstype, som er anvendt på Stejleparkeringen.

  -          Adgangen til stadepladserne bliver som i dag med ind/udkørsel syd for Nordre Væl. Granitstelerne bliver derfor opsat, så der er mulighed for kørende adgang til pladsen for stadeholderne midt for pladsen som i dag. Såfremt det giver problemer med parkering af biler på pladsen, kan der suppleres med en aftagelig stele eller tilsvarende løsning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bestilling af toilet pågår. Selve arbejderne på Nordre Væl iværksættes af Vej- og Gartnerafdelingen, når corona-situationen tillader det og prioriteret i forhold til afdelingens øvrige opgavevaretagelse.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ovennævnte justeringer imødekommer bemærkninger fra høringen om bekymring for adgangsforholdene for stadeholderne, om ønsket om markering af den nord-sydgående akse, om tilgængeligheden til fx toilettet ved at etablere mere plan belægning end det, den eksisterende gamle asfalt og knoldebro giver i gangarealet i den nordlige del, om græsplænes parklignende karakter samt om udeladelse af stele ved adgangen fra Stationsvej og flytning af adgangen for stadeholdere tilbage til nuværende adgang.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. marts 2021

  Bilag

 • 12
  Forslag fra V - Deltagelse i konkurrence om Danmarks vildeste kommune
  Sagsid.: 21/674

  INDSTILLING:

  Forslaget fremsendes uden indstilling som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-03-2021

  Et enigt udvalg godkender, at der sendes ansøgning samt at såfremt der identificeres udgifter forelægges sag for udvalget og ØU med henblik på drøftelse i forbindelse med budgetforhandlinger.

  SAGSFREMSTILLING:

  Helle Barth (V) har i mail af 16. februar 2021 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Dragør Kommune har masser af natur, og det vil være oplagt at sætte mere fokus på, hvad der kan ske for at understøtte øget biodiversitet. Kommune har med etableringen af blomsterengen i Søvang og den øgede afgræsning af strandengene allerede arbejdet med biodiversitet. DK er ligeledes i dialog med de borgerdrevne projekter som fx Grushullernes Venner, Gåserepublikken og Naturvogterne om, hvilke muligheder der kan være om samarbejde til gavn for naturen. Forvaltningen kan som en del af konkurrencen udarbejde flere konkrete plejeplaner målrettet bestemte naturområder, have øget fokus på bekæmpelse af invasive arter, tilsåning af grøftekanter/rabatter med insektvenlige blomster, lade flere arealer vokse vildt, holde åbent-hus ved rensningsanlægget om private LAR-løsninger - der er formodentlig en del oplagte forslag fra de politiske partier samt fra forvaltningen, som uden større økonomi kan være inden for vores egen rammebeskrivelse.

  https://mim.dk/natur/sammen-om-et-vildere-danmark/danmarks-vildeste-kommune/”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og planudvalget den 9. marts 2021.

 • 13
  Forslag fra C - Status på sagen vedr. lovliggørelse af byggeri
  Sagsid.: 21/720

  INDSTILLING:

  Forslaget fremsendes uden indstilling som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-03-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 19. februar 2021, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”C gr. foreslår, at udvalget får en generel status på sagen vedr. lovliggørelse af byggeri på Øresunds Alle, samt at udvalget drøfter redegørelsen og oversender sagen til ØU for videre drøftelse.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. marts 2021.

 • 14
  Forslag fra C - Status på lufthavnens tidligere udvidelsesplaner og udviklingen af støjbelastningen
  Sagsid.: 21/758

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-03-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 23. februar 2021, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”C gr. foreslår, at udvalget får en orientering om status på lufthavnens tidligere udvidelsesplaner og får samtidig en orientering om udviklingen af støjbelastningen set over en 10-15 årig periode.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. marts 2021.

 • 15
  Forslag fra C - Udbedringstiden på fejlmeldinger vedrørende vejbelysning
  Sagsid.: 21/834

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-03-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 28. februar 2021, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”C gr. ønsker at udvalget drøfter udbedringstiden på fejlmeldinger vedr. vejbelysning, hvor SEAS har oplyst, at der er op til 14 dage til udbedring. Der ønskes en drøftelse af, om vi politisk kan stille fornyet krav til SEAS om, at udbedringstiden forkortes.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. marts 2021.

 • 16
  Forslag fra T - Drøftelse af Dragør Kommunes deltagelse i konkurrencen "Danmarks vildeste kommune"
  Sagsid.: 21/837

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-03-2021

  Godkendt i forbindelse med punkt 12.

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i mail af 28. februar 2021, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Liste T foreslår, at udvalget drøfter Dragør Kommunes deltagelse i konkurrencen ‘Danmarks vildeste kommune’, som miljøministeren ønsker, at så mange kommuner som muligt vil deltage i.

  Der er sidste frist for tilmelding 24. marts 2021.

  Der er lagt op til ‘fri leg’ i bestræbelserne på at vinde konkurrencen, som løber frem til udgangen af 2022. 

  Fra ministeriets hjemmeside om konkurrencen:

  I slutningen af 2022 kårer dommerpanelet den vildeste kommune. Det vil sige kommunen med det mest fantastiske biodiversitetsprojekt baseret på bl.a. idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter/kubikmeter vild natur og udbredelse af viden til borgerne om den vilde naturs evner og egenskaber.

  https://fvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/miljoeminister-lea-wermelin-kickstarter-dyst-om-at-blive-danmarks-vildeste-kommune/?utm_campaign=miljminister-lea-wermelin-kickstarter-dyst-om-at-blive-danmarks-vildeste-kommune-&utm_medium=email&utm_source=fvm_nyhedsmail”.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. marts 2021.

 • 17
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-03-2021

  Annette Nyvang (T) spurgte til status for A.P. Møllers Allé 55

  Helle Barth (V) spurgte til blomsterengen ved Søvang og Amarminoen.

  Anne Funk (O) spurgte til en konkret byggesag og information om åbning af genbrugspladsen