Skip navigationen

Referat

Onsdag den 17. marts 2021 kl. 20:30

Mødested:
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Udeservering 2021 efter Infrastrukturudvalgets anbefalinger
  Sagsid.: 20/4339

  RESUMÉ:

  Den 12. januar 2021 oversendte By-, Erhvervs- og Planudvalget pkt. 11 på dagsorden, ”Evaluering Udeserveringssæson 2020”, til behandling i §17, stk. 4 udvalget for Infrastruktur. På møde den 23. februar 2021 diskuterede §17, stk. 4 udvalget punkterne og gav deres anbefalinger til By-, Erhvervs- og Planudvalget, som drøftede disse på møde den 9. marts 2021. På mødet besluttede udvalget at genbehandle sagen på et ekstraordinært møde den 17. marts 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at nedenstående oplæg drøftes med tanke på beslutninger for udeserverings-sæsonen 2021.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 17-03-2021

  Ændringsforslag fra C:

  C gr. foreslår;

  Nyt regulativ:

  1)     At Forvaltningen udarbejder et revideret regelsæt for udeservering med afsæt i ”Københavnermodellen”, herunder:

  a. At nuværende § 20 stk. 2 og 4 bibeholdes.

  b. At udeserveringssæsonen fastsættes til uge 12 til uge 43, og at inventar må stå fremme døgnet rundt i sæsonen, dog således at det efter lukketid samles sammen og stilles langs facaden

  c. At der gives mulighed for, at der kan opsættes udeserveringsinventar i perioden uge 43 til uge 12 mod at inventaret fjernes dagligt efter lukketid, således at der kan gennemføres vintervedligehold m.v. efter behov.

  Neels Torv:

  2)     At ledelinjen fastholdes og der gives tilladelser til udeservering på Neels Torv, på et af forvaltningens markeret område, med plads til 6 mindre cafeborde og tilhørende stole fordelt ligeligt mellem de to/tre butikker (efter egen indbyrdes aftale og efterfølgende fremsendelse af ansøgning til administrationen).

  Konkrete tilladelser:

  3)     At Fru Munk meddeles tilladelse til udeservering på Kongevejen ud for Irma, overfor egen butik, dog således at de offentlige bænke bibeholdes til offentlig benyttelse

  4)     At såfremt udeserverings-sæsonen 2021 også bliver covid19 ramt, så tillades udeservering på kørebaneareal i parkeringslommen på Strandlinjen udfor Dragør Strandhotel som i 2020

  Forvaltningen kommer på efterfølgende BEPU møder med oplæg om:

  5)     Forslag til en stærkere og synligere konsekvens ved gentagende misligholdelse af tilladelserne til udeservering.

  6)     Informationsskrivelse (pixi-udgave) af regelsættet for udeservering, som kan uddeles til butikkerne

  7)     Mulighed og pris for at flytte ledelinjen ud for butikkerne på Neels Torv for at skabe mulighed at butikkerne kan få bedre plads til udeservering jævnfør punkt 2.b.

  8)     Muligheder for stadebetaling.

  For stemte:   1 (C)

  Imod stemte:  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme: 

  Faldet

  Ændringsforslag fra AOTV:

  1)     At Forvaltningen udarbejder et revideret regelsæt for udeservering med afsæt i ”Københavnermodellen”, herunder:

  1. At nuværende § 20 stk. 2 og 4 bibeholdes.

  Tillægsforslag:

  Omfanget af reklameskilte, plantekasser og andet udstyr samt rydning af pladsen til andre formål indarbejdes i regelsættet.

  1. At udeserveringssæsonen fastsættes til uge 12 til uge 43, og at inventar må stå fremme døgnet rundt i sæsonen.
  1. At der gives mulighed for, at der kan opsættes udeserveringsinventar i perioden uge 43 til uge 12 mod at inventaret fjernes dagligt efter lukketid, således at der kan gennemføres vintervedligehold m.v. efter behov.
  1. At inventar må henstå på offentligt areal uden for åbningstid i sæsonen, men skal være helt fjernet fra offentligt areal uden for sæsonen.

  Neels Torv

  2)     At udvalget tager stilling til udeservering på Neels Torv; herunder

  1. At ledelinjen fastholdes, og at der gives tilladelser til udeservering på Neels Torv med op til i alt 6 cafeborde og tilhørende stole fordelt ligeligt mellem de to - tre butikker efter egen indbyrdes aftale og efterfølgende fremsendelse af ansøgning vedr. fordeling og valg af udeinventar til kommunen.  

  Eller

  1. At ledelinjen rykkes ud og butikkerne alene må have udeservering ud for egen facade

  Ændringsforslag, så 2a og 2b bortfalder: At der tillades udeservering til Cafe Hallöy på Neels Torv i udeserveringssæsonen 2021 grundet covid19, og at udvalget tager stilling til servering på torvet i årene frem, når det er klarlagt i hvilket omfang ledelinjen kan rykkes ift brandhensyn og tilgængelighed, og når retningslinjerne for udeservering er fastlagt.

  Der gives tilladelse til 6 styk 4-mandsborde i 2021.

  Konkrete tilladelser

  3)     At Fru Munk meddeles tilladelse til udeservering på Kongevejen ud for Irma, overfor egen butik, dog således at de offentlige bænke bibeholdes til offentlig benyttelse

  4)     At såfremt udeserverings-sæsonen 2021 også bliver covid19 ramt, så tillades udeservering på kørebaneareal i parkeringslommen på Strandlinjen udfor Dragør Strandhotel som i 2020

  Forvaltningen kommer på efterfølgende BEPU møder med oplæg om:

  5)     Forslag til en stærkkere og synligere konsekvens ved gentagende misligholdelse af tilladelserne til udeservering.

  6)     Informationsskrivelse (pixi-udgave) af regelsættet for udeservering, som kan uddeles til butikkerne

  7)     Mulighed og pris for at flytte ledelinjen ud for butikkerne på Neels Torv for at skabe mulighed at butikkerne kan få bedre plads til udeservering jævnfør punkt 2.b.

  8)     Muligheder for stadebetaling.

  For stemte:   6 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme: 1 (C)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C gr. fremsatte forslag om en permanent tilladelse til udeservering og beklager, at der ikke kunne nås flertal for dette. C finder ikke grundlag for at begrænse tilladelse til et år og mener der bør træffes en langvarig beslutning henviser til den meget forvirring der er skabt gennem 4-5 år om ”midlertidig” servering på havnen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 12. januar 2021 oversendte By-, Erhvervs- og Planudvalget pkt. 11 på dagsorden, ”Evaluering Udeserveringssæson 2020”, til behandling i §17, stk. 4 udvalget for Infrastruktur. På møde den 23. februar 2021 diskuterede §17, stk. 4 udvalget punkterne og gav deres anbefalinger til By-, Erhvervs- og Planudvalget, som drøftede disse på møde den 9. marts 2021. På mødet besluttede udvalget at genbehandle sagen på ekstraordinært møde den 17. marts 2021, hvor formanden fremlægger oplæg efter konsultation af partierne.

  Administrationen har til brug for denne drøftelse udformet nedenstående oplæg baseret på de hidtidige drøftelser i By-, Erhvervs- og Planudvalget samt anbefalingerne fra §17, stk. 4 Udvalget for Infrastruktur. Oplægget er inddelt i anbefalinger til beslutning fordelt under emnerne; Nyt regulativ, Neels Torv, Konkrete tilladelser amt emner til senere udvalgsbehandling.

  Nyt regulativ:

  1)     At Forvaltningen udarbejder et revideret regelsæt for udeservering med afsæt i ”Københavnermodellen”, herunder:

  1. At nuværende § 20 stk. 2 og 4 bibeholdes.
  2. At udeserveringssæsonen fastsættes til uge 12 til uge 43, og at inventar må stå fremme døgnet rundt i sæsonen.
  3. At der gives mulighed for, at der kan opsættes udeserveringsinventar i perioden uge 43 til uge 12 mod at inventaret fjernes dagligt efter lukketid, således at der kan gennemføres vintervedligehold m.v. efter behov.
  4. At inventar må henstå på offentligt areal uden for åbningstid i sæsonen, men skal være helt fjernet fra offentligt areal uden for sæsonen.

  Neels Torv

  2)     At udvalget tager stilling til udeservering på Neels Torv; herunder

  1. At ledelinjen fastholdes, og at der gives tilladelser til udeservering på Neels Torv med op til i alt 6cafeborde og tilhørende stole fordelt ligeligt mellem de to - tre butikker efter egen indbyrdes aftale og efterfølgende fremsendelse af ansøgning vedr. fordeling og valg af udeinventar til kommunen.  

  Eller

  1. At ledelinjen rykkes ud og butikkerne alene må have udeservering ud for egen facade

  Konkrete tilladelser

  3)     At Fru Munk meddeles tilladelse til udeservering på Kongevejen ud for Irma, overfor egen butik, dog således at de offentlige bænke bibeholdes til offentlig benyttelse

  4)     At såfremt udeserverings-sæsonen 2021 også bliver covid19 ramt, så tillades udeservering på kørebaneareal i parkeringslommen på Strandlinjen udfor Dragør Strandhotel som i 2020

  Forvaltningen kommer på efterfølgende BEPU møder med oplæg om:

  5)     Forslag til en stærkkere og synligere konsekvens ved gentagende misligholdelse af tilladelserne til udeservering.

  6)     Informationsskrivelse (pixi-udgave) af regelsættet for udeservering, som kan uddeles til butikkerne

  7)     Mulighed og pris for at flytte ledelinjen ud for butikkerne på Neels Torv for at skabe mulighed at butikkerne kan få bedre plads til udeservering jævnfør punkt 2.b.

  8)     Muligheder for stadebetaling.

  LOVE/REGLER:

  Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. marts 2021.