Skip navigationen

Referat

Onsdag den 7. april 2021 kl. 17:00

Mødested:
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Økoskabet, ansøgning om opstilling af konstruktioner på kommunale arealer
  Sagsid.: 21/253

  RESUMÉ:

  Der er modtaget en ansøgning om opstilling af konstruktioner med indbyggede skabe - kaldet Økoskabe - på blandt andet kommunale arealer. Dette med tanke på mulighed for salg af fødevarer, der kan bringes til og afhentes fra de opstillede konstruktioner, en slags fremskudte salgs- og leveringscentraler. Det skal besluttes, om der skal meddeles tilladelse til opstillingerne og i så fald under hvilke betingelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles afslag på ansøgning om opstilling af økoskabe på kommunale vejarealer og kommunale grundarealer.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-03-2021

  Ændringsforslag fra T:

  T foreslår, at ansøger inviteres til dialogmøde med BEPU.

  For stemte:   3 (T+V)

  Imod stemte: 2 (O)

  Undlod at stemme: 2 (A+C)

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-04-2021

  Ændringsforslag fra OTV:

  OTV foreslår, at der gives mulighed for at placere et Økoskab på havnen i en kortere periode (Færgevej mellem 13 og 15 eller mellem 7 og 9), såfremt det er muligt i henhold til gældende regler. Ordningen evalueres efter et år.

  Da der er tale om udlejning af arealer på havnen oversendes sagen til Økonomiudvalget med henblik på vilkårsfastsættelse.

  For stemte   5 (O+T+V)

  Imod stemte  2 (A+C)

  Undlod at stemme  0 ()

  Godkendt

  Protokoltilføjelse fra C:

  C gr. finder ikke at sagen skal fremmes. En tilladelse vil kræve, at kommunalbestyrelsen drøfter det principielle i, at lade private erhvervsdrivende have permanente bygninger på offentlige arealer. En sådan drøftelse har ikke fundet sted.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 9. marts 2021 at invitere ansøger om Økoskabe til dialogmøde med udvalget forud for fornyet drøftelse af sagen.

  Der er modtaget ansøgning om opstilling af 6 stk. såkaldte økoskabe på arealer i Dragør Kommune (bilag 1). Et økoskab er en konstruktion, der indeholder en række kølede opbevaringsskabe, hvori det er tanken, at producenter af fødevarer kan aflevere deres fødevarer, og hvorfra forbrugerne efterfølgende kan afhente fødevarerne. Økoskabet er skabt af ejerne af det økologiske gartneri Seerupgaard i Dragør Kommune. Økoskabet har fokus på, at varerne skal være så bæredygtige og økologiske som muligt. Ideen er, at hvis man anvender økoskabene, så vil de enkelte leverandører kunne spare leveringsomkostninger.

  Økoskabet ønsker at indgå et testforløb om opstilling af økoskabe i samarbejde med Dragør Kommune for en testperiode på 2 år fra 1. april 2021 til den 30. marts 2023. De oplyser 6 lokaliteter, som de kunne forestille sig anvendt og oplyser, at det for dem er vigtigt at opnå et minimum af opsatte økoskabe over for leverandører af varer til skabene. Blandt de interesserede leverandører er foruden Seerupgaard selv Aarstiderne, SimpleFeast, Fresh.Land, Muld Lolland-Faster m.fl.

  Den 5. november 2019 behandlede By-, Erhvervs- og Planudvalget en ansøgning fra Nordic Infrastructure om opstilling af Nærbokse på lokaliteter i Dragør Kommune, hvorved pakker kunne bringes til/fra nærboksene i stedet for til den enkelte borger. Efter drøftelse af ansøgningen valgte udvalget da at give afslag, henset til hensynet til det lokale erhvervsliv, idet lokale butikker har noget indtjening på håndtering af pakker.

  Det kan i øvrigt oplyses, at Grundejerforeningen Søvang efterfølgende blev kontaktet af Nærboks og indgik aftale med dem om opstilling af en Nærboks på grundejerforeningens areal i Søvang. Denne aftale er siden stoppet igen, idet især naboerne til den opstillede nærboks var meget generet af trafik og især uhensigtsmæssige parkeringer, når trafikanter skulle afhente pakker i nærboksen. 

  Administrationen vurderer, at henvendelsen fra Økoskabet grundlæggende er sammenlignelig med ovennævnte fra Nærboks. Et aspekt vil derfor være, om der skal gives tilladelse til gratis eller næsten gratis at kunne levere/afhente varer fra kommunale arealer i konkurrence med det lokale butiksliv, der betaler dækningsafgift etc. for deres butikker i fx bymidten.

  Under alle omstændigheder kan det ikke anbefales at tillade opstilling af Økoskabe på vejareal grundet en præcedens betragtning i forhold til andres tilsvarende ønske om opstilling af skabe / bokse eller andre former for fremskudt salg fra kommunalt vejareal.

  Administrationen skal foreslå, at Økoskabet forsøger at finde egnede private grundarealer, som hos Seerupgaard selv, hvor der er plads til parkering på deres grundareal i forbindelse med afhentning eller levering af varer, så leverandører og brugere kan parkere forsvarligt, uden at være til gene for trafikken i øvrigt. Dette fordi trafiksikkerhed og –afvikling er et særligt opmærksomhedspunkt i forhold til kunders og leverandørers parkering i forbindelse med afhentning og levering.

  Om de konkrete forslag til lokaliteter kan oplyses følgende (lokaliteter vist på bilag 2):

  De to lokaliteter i Søvang er begge beliggende på Grundejerforeningen Søvangs arealer og fordrer Søvangs interesse og tilladelse. Lokaliteten benævnt Kastanievej 175 vil af trafiksikkerhedsmæssige årsager være problematisk, idet parkering i svinget på Fælledvej kan forudses at blive en konsekvens af et Økoskab placeret ved stien mellem Fælledvej og Kastanievej.

  Lokaliteten ved Krudttårnsvej 33 placeret ved siden af HOFORs transformerstation er beliggende på et HOFOR grundareal og fordrer aftale med HOFOR. Der kan i øvrigt forudses problemer med brugen af nabobebyggelsens private parkeringsplads.

  Lokaliteten Rødtjørnen 16 ved transformator er beliggende på Strandparkens areal og fordrer aftale med Strandparken. Der er gode parkeringsfaciliteter på Strandparkens parkeringsplads.

  Lokaliteten på Kapselstræde ved hjørnet ud mod Færgevej ved flaskeindsamlingen (Stejleparkeringen) er beliggende på kommunalt vejareal, og kan af den årsag ikke anbefales som opstillingssted trods tilstedeværelse af parkeringsplads. Placering af økoskab på grønningen foran kan umiddelbart heller ikke tillades som følge af fredningsbestemmelserne for området.

  Lokaliteten kaldet E C Hammervej (på torvet) er Nordre Væl. Det er et kommunalt grundareal, hvor der i forvejen er stadesalg. På enkelte ugedage er der allerede fuldt optaget på Nordre Væl, så en permanent placering af et økoskab her i to år er ikke en mulighed, og permanent opstilling eller efterladen af stade har heller ikke været tanken med staderne på Nordre Væl.

  LOVE/REGLER:

  Vejloven og privatvejsloven regulerer brugen af vejareal også til anden råden over vejareal, som opstilling af en konstruktion som et Økoskab vil være. Planloven og byggeloven regulerer opstilling af konstruktioner på private arealer.

  Hvis økoskabe tillades opsat på vejareal, vil de være omfattet af vejlovens bestemmelser. Herunder at tilladelse til opsætning af økoskabe på vejareal vil medføre, at andre producenter eller pakkefirmaer tilsvarende kan påberåbe sig tilsvarende mulighed på vejareal ud fra en præcedensbetragtning. Dette kan ikke anbefales.

  Hvis økoskabe bliver opsat på privat areal ejet af Dragør Kommune eller anden grundejer, så vil der være tale om en privat aftale for det private grundareal, hvor der er andre muligheder for at give tilsvarende tilsagn eller afvisning. Det er dog under iagttagelse af byggelovgivning og planlovgivning som fx gældende lokalplan for det enkelte område.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ikke indeholdt økonomi i Økoskabets ønske om opsætning af økoskabe.

  For eventuel opsætning af økoskabe på kommunale grundarealer kan Dragør Kommune overveje vilkår om opkrævning af leje i forbindelse med tilladelse til opsætning. Størrelse af en sådan leje for kommunalt areal kan foreslås fastsat, hvis fx sagen skal behandles igen efter en høring.

  Opsætning af økoskabe kan medføre øget behov for renholdelse i nærområdet og eventuelt opsætning af supplerende affaldsbeholdere.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Såfremt udvalget overvejer at meddele tilladelse til økoskabe, skal det anbefales forinden at foretage høringer blandt berørte naboer omkring de enkelte lokaliteter, hvor økoskabe ønskes opsat.

  I den udstrækning økoskabe tænkes opstillet på private arealer, som ikke ejes af Dragør Kommune, skal dette kommunikeres og aftales med den enkelte grundejer samt forinden forelægges for Plan og Teknik for sikring af overholdelse af planlovgivningen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. marts 2021.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. april 2021.

  Økonomiudvalget den 14. april 2021.

  Bilag

 • 2
  Busdrift i Dragør Kommune 2022
  Sagsid.: 20/4021

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, om der er forslag til ændringer af busdriften i 2022, som ønskes belyst. På trods af den fortsatte covid19 situation i Danmark har Movia iværksat evaluering af busnettet Bynet 2019 efter Metrocityringens åbning i efteråret 2019 og de deraf besluttede mange ændringer også i busdriften. Dette ud fra de tal, der trods alt kan uddrages af brugen af bus efter åbningen. I forhold til Dragør Kommunes busdrift synes tidlige justeringer på regionallinen 250 S hhv. lokallinjen 33 at have imødekommet opståede problemer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller en uændret busdrift i Dragør Kommune i 2022.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-04-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune skal afgive busbestilling for 2022 til Movia inden udgangen af oktober måned 2021, og administrationen vil foreslå uændret busdrift i 2022.

  Metrocityringen åbnede i efteråret 2019 og medførte mange ændringer også for busdriften i hovedstadsområdet (Bynet 2019). I løbet af foråret 2020 var det planen at evaluere ændringerne med tanke på eventuelle tilpasninger i busdriften. Som følge af covid19 situationen siden foråret 2020 kan ikke alle de indsamlede data i samme omfang som tidligere anvendes i evalueringen. Der er dog data nok til at iværksætte en evaluering af den ændrede busdrift, som nu pågår i Movia regi.

  Ændringer siden åbningen af Bynet 2019:

  I forhold til Dragør Kommunes busdrift er der siden åbningen justeret på enkeltlinjer, hvor der efter åbningen var opstået tydelige uhensigtsmæssigheder for passagererne.

  -         Den regionale linje 250S. Her var der behov for en ændret køreplan på grund af gentagne forsinkelser på den nye rute.

  -         Den lokale linje 33. Her var der tale om omlægning til også kørsel ad Tømmerupvej som følge af nedlæggelsen af linje 34 (en såkaldt gaffeldeling af del af linjen).

  -         Ændring af stoppestedsforholdene for linje 35 i lufthavnen, så denne kan stoppe tættere på metroen end tidligere. Dette er nu gjort permanent.

  Forslag til ændringer:

  Umiddelbart tyder det på, at disse justeringer har virket efter hensigten. Omkring regionallinje 250S er Region Hovedstaden dog i færd med politisk proces, idet Gladsaxe Kommune har ønsket at gaffeldele linjen i Gladsaxe som følge af problemer i Høje Gladsaxe efter åbningen af Bynet 2019. Linjen vil i så fald bortfalde som A-buslinje og ændres til to lokallinjer. I høringsprocessen har både Dragør, Tårnby og Københavns Kommune afgivet høringssvar med anmodning om at opretholde linjen som en A-buslinje.

  Omkring linje 33 er Movia også ved at undersøge, om busdriften på sydvest Amager kan omlægges, så den iværksatte gaffeldeling på linje 33 efter Tårnby Kommunes ønske kan ændres igen. Dette så der ikke er stoppesteder med kun 2 timers drift men maksimalt timedrift, og så forvirring for passagererne over uens rute undgås.

  Opfølgning på Bynet 2019:

  Movia forventer at have færdiggjort evalueringen efter Nyt Bynet 2019 her til sommer 2021, hvorefter ejer-kommuner og -regioner hører nærmere, så eventuelle forslag til afhjælpning af uhensigtsmæssigheder kan medtages i busbestillingen 2022. Administrationen foreslår at afvente Movias evaluering men forventer, at der fastholdes en uændret busdrift i Dragør Kommune i 2022 i forhold til den bestilte busdrift til 2021. Dog med de nævnte forbehold for linje 250S og linje 33. Sag herom forventes fremlagt til august 2021.

  Endelig beslutning om busbestilling for 2022 til Movia vil blive forelagt til politisk behandling forventeligt i møderækken til oktober.

  LOVE/REGLER:

  Busdrift er omfattet af Lov om trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Movias første estimat for busdrift i Dragør Kommune 2022 beløber sig til 7,1 mio. kr. inklusiv den åbne flextur ordning men eksklusiv covid19-konsekvenser. Estimatet er taget med udgangspunkt i en uændret busdrift. Typisk vil usikkerheden på estimater holde sig indenfor +/- 5%. Aktuelt er usikkerheden dog større som følge af endnu få erfaringer efter åbningen af Nyt Bynet i efteråret 2019 og som følge af covid19 situationen, der i en periode har fjernet 25 % af passagererne – i perioder endnu mere og helt op til 85 %.

  Udgifter til covid19 er ikke indregnet, idet der forudsættes, at Movia og øvrige trafikselskaber i lighed med i 2020 bliver kompenseret af staten. Staten har på nuværende tidspunkt indvilliget i at finansiere en del af regningen for 2021. Staten, KL og Regionerne forventer videre afklaring herom i foråret 2021.

  Movia har estimeret de forventede merudgifter for Dragør Kommune i 2022 til 0,50 mio. kr. som følge af covid19-situationen, såfremt der ikke opnås statslig kompensation i 2022.

  Hvis der ønskes udgiftsdrivende justeringer af busdriften, skal der findes finansiering i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. april 2021.

 • 3
  Endelig stilling til forslag om regulering ift hund i snor
  Sagsid.: 20/4470

  RESUMÉ:

  Forslag om at hunde skal føres i snor i Dragør Gl. By og et området på og ved Dragør havn har været i offentlig høring. Der skal nu tages endelig stilling til forslaget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget tager endelig stilling til forslaget om nye regler for hund i snor skal godkendes,
  1. at såfremt forslaget godkendes,
  1. at forslag til plan for opsætning af skilte ”hund i snor” godkendes,
  2. at ordningen evalueres efter 1 år,
  3. at der gennemføres en informationskampagne på kommunens hjemmeside og i Dragør Nyt med oplysning om de nye regler i en periode på 4 uger før reglerne træder i kraft.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-04-2021

  Ændringsforslag fra C:

  C gr. foreslår at sagen droppes.

  For stemte   2 (A+C)

  Imod stemte  4 (O+T)

  Undlod at stemme 1 (V)

  Faldet

  Ændringsforslag fra T+V:

  T og V foreslår, at de eksisterende regler for hunde i snor bibeholdes, og forvaltningen pålægges, at få foretaget en hensigtsmæssig skiltning, efter deres vurdering i og omkring den gamle by og havnen, hvorpå hundeejere opfordres til at vise hensyn og føre deres hund i snor. Forvaltningen fremlægger plan for skiltning.

  For stemte   2 (T)

  Imod  3 (A+C+Morten Dreyer (O))

  Undlod at stemme 2 (V+Anne Funk (O))

  Faldet

  Forvaltningens indstilling.

  For stemte  2 (O)

  Imod stemte  3 (A+C+Annette Nyvang (T))

  Undlod at stemme 2 (Ebbe Kyrø (T)+V)

  Faldet.

  SAGSFREMSTILLING:

  By- Erhverv- og Planudvalget har på mødet den 12. januar 2021 besluttet, at sende forslag til at hunde skal føres i snor i Dragør Gl. by og i et område på og ved Dragør Havn i offentlig høring. Høringen udløb den 10. marts 2021.

  Der er modtaget 135 høringssvar. Svarene er vedlagt i bilag 1.

  44 høringssvar er positive overfor forslaget, og 91 høringssvar er negative overfor forslaget.

  Herudover er der modtaget en række forslag:

  - 5 forslår at kravet om at hunde skal føres i snor bør gælde hele kommunen

  - 6 foreslår at kravet om at hunde skal føres i snor bør gælde over alt på strandengene året rundt

  - 1 foreslår om at reglerne for luftning af hunde på strandengene skal være ens på hele arealet. Fx at hunde skal føres i snor fra april til december, og at hunde kan være uden snor i perioden december til april

  - 1 foreslår at hunde skal føres i snor ved skoler og institutioner.

  - 1 foreslår at hunde skal føres i snor på arealerne ved Nordstrandsstien.

  - 1 foreslår at der etableres flere hundefolde.

  - 1 foreslår at der opsættes tæt hegn omkring hundefoldene.

  - 1 foreslår at der etableres en hundestrand og mulighed for at hunde kan være løse på sandtangen ved Dragør Havn således at hundene kan bade.

  - 2 foreslår at der gennemføres en kampagne med opfordring til at fører hund i snor fremfor regler herom.

  Forslaget om ”hund i snor” er nærmere beskrevet i udvalgssagen fra den 12. januar 2021. Sagen er vedlagt i bilag 2. I bilag 3 ses kort over området samt forslag til placering af skilte.

  LOVE/REGLER:

  Hundeloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det skønnes at indkøb af skilte mv vil beløbe sig til i størrelsesordenen kr. 5.000.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forvaltningen foreslår, at der gennemføres en oplysningskampagne i Dragør Nyt med henvisning til kommunens hjemmeside, hvor der informeres om de nye regler før reglerne træder i kraft.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. april 2021.

  Bilag

 • 4
  Fortsat behandling - Ansøgning om etablering af bådudlejning
  Sagsid.: 20/3222

  RESUMÉ:

  Der skal på baggrund af gennemført høring tages stilling til en ansøgning om etablering af bådudlejning i havnen samt til et tilbud om reparation af en del af den eksisterende gangbro.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det besluttes om ansøgningen om etablering af bådudlejning skal imødekommes,
    
  2. at det besluttes om ansøger må reparere en del af den eksisterende gangbro som beskrevet i sagsfremstillingen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-04-2021

  Ad 1 og 2

  For stemte   6 (C+O+T+V)

  Imod stemte  1 (A)

  Undlod at stemme  

  Anbefales overfor ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen har tidligere være behandlet i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. marts 2021 hvor det blev besluttet, at sagen skulle sendes i høring blandt havnens interessenter, og at sagen genoptages i udvalget efter endt høring.

  Sagen har været sendt i høring til Dialogforum for Dragør Havn, Danpilot og Hjemmeværnsflotille 367 Dragør.

  Ved høringsfristens udløb den 24. marts 2021 var der indkommet høringssvar fra Dragør Motorbådsklub (medlem af dialogforum), HVF 367 og der er desuden modtaget en borgerhenvendelse. Høringssvar og borgerhenvendelse vedlægges denne sag som bilag.

  Dragør Motorbådsklub er positivt indstillet over for bådudlejning.

  HVF 367 udtaler sig ikke imod bådudlejning men udtrykker bekymring for, at bådudlejning vil kunne ske til uerfarne bådførere og anbefaler derfor, at bådudlejningsfirmaet selv har både der kan sejle til undsætning ved evt. grundstødninger.

  Borgerhenvendelsen udtrykker bekymring for at udlejning vil ske til uerfarne bådførere, hvilket borgeren vurderer vil være farligt i forhold til eksisterende trafik på vandet; herunder sejlads på Øresund og nær en meget trafikeret sejlrende. Borger stiller spørgsmål til om bådudlejningsfirmaet har sikkerheden på plads i form af krav om sejlerfaring, aftale med et redningsfirma m.v.

  Danpilot har ikke afgivet høringssvar.

  Fra sagens tidligere behandling:

  WeSail har i februar 2021 fremsendt ansøgning om at måtte etablere bådudlejning fra Dragør Havn i perioden 1. maj – 1. oktober 2021.

  Der vil primært være tale om leje af areal på vand til brug for 3 tømmerflåder og 4-6 joller.

  Det vil imidlertid også være nødvendigt at anvende en del af den eksisterende gangbro jf. ansøgningen. Gangbroen er i dag i ringe stand og Dragør Havn har ikke umiddelbart planer om at renovere den. Ansøger tilbyder derfor – for egen regning – at reparere den del af broen som går vinkelret på kysten samt at forlænge den en smule ind på land.

  Dragør Kommune har ikke en fast praksis for at tillade private at udføre byggeri på kommunens ejendomme/installationer. En af de få gange der er givet tilladelse vedrørte ejendommen Færgevej 9. Tilladelsen blev givet fordi kommunen ikke selv ville vedligeholde yderligere på ejendommen, som skal rives ned på sigt når helhedsplanen for havnen realiseres.

  Såfremt ansøger får lov at reparere en del af broen og bygge til, skal det i givet fald ske på betingelse af at den øvrige del af gangbroen spærres af, og at der stilles krav om, at der anvendes egnede materialer til reparationen. Til gengæld betales der ikke leje for brug af den del af broen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den årlige leje af areal på vand vil udgøre 21.042 kr. inkl. moms. Dermed vil Dragør Havn oppebære en lejeindtægt på ca. 7.700 Kr. i lejeperioden.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der har været gennemført høring i perioden 11 – 24 marts 2021.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. april 2021

  Økonomiudvalget den 14. april 2021.

  Bilag

 • 5
  Genopretning af Hollænderhallen 2021
  Sagsid.: 21/1044

  RESUMÉ:

  Status for genopretning af Hollænderhallen 2020 og hvilke opgaver, der prioriteres i 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at status for genopretning af Hollænderhallen tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-04-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2021 afsat 390.000 kr. til genopretning af Hollænderhallen.

  Kommunalbestyrelsen har frigivet beløbet i forbindelse med endelig godkendelse af budget 2021-2024 den 26. november 2021.

  Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af bygningsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

  I 2020 blev der ikke igangsat nye genopretningsopgaver af Hollænderhallen. Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2020 at udskyde store dele af anlægsbudgettet grundet kommunens samlede økonomi.

  Hollænderhallen har en elevator som betjener stueetagen, 1. sal og 2. sal. Elevatoren er den eneste adgang for gangbesværede mm. til biblioteket som er placeret på 2. sal samt mødelokaler på 1.sal.

  Elevatoren er installeret i 1980 og skal renoveres for at sikre fremtidig drift.

  I februar 2021 blev det konstateret, at elevatorens hydrauliske ventilsystem er slidt hvorfor elevatoren er ude af drift. Administrationen har som en midlertidig løsning igangsat en reparation for mulig idriftsætning indtil elevatoren renoveres. Udstyr i elevatoren vil forsat være oprindeligt og ved evt. nedbrud i styringen, kan elevatoren være ude af drift i en længere periode.

  Administrationen har modtaget et overslag på renovering af elevatoren på 350.000 kr. og foreslår, at anlægsmidlerne afsættes til dette arbejde.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  Endvidere kan der opstå nye akutte sager, som gør det nødvendigt at udskyde enkelte planlagte projekter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 390.000 kr. til genopretning af Hollænderhallen er afsat i anlægsbudget 2021, og beløbet er frigivet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. april 2021.

 • 6
  Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - godkendelse
  Sagsid.: 20/3498

  RESUMÉ:

  Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Dragør Kommune har været i offentlig høring. Der er indkommet 14 høringsbreve. I høringsnotatet jf. bilag 2 er der oplistet forslag til justering af planforslaget.

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til godkendelse af forslaget til indsatsplan (bilag 1) med de bemærkninger, som er modtaget i høringsperioden. Forslaget er opdateret med nyere data og præcisering af ansvar for enkeltaktiviteter.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse godkendes med de bemærkninger, som er forslået i høringsnotat.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-04-2021

  Oversendes til ØU/KB uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 4. marts 2021 at sende sagen tilbage til fornyet udvalgsbehandling, idet der ønskes en opdatering af data, som stammer fra 2013 samt en tydeliggørelse af, hvem der har ansvaret for opfølgning af de enkelte punkter i planen.

  Der er på den baggrund foretaget ændringer i planen, hvor data fra 2013 er ajourført med seneste data, og det er oplyst i planen, at det ikke er muligt at pålægge andre parter krav om opfølgning. Der er ikke hjemmel til at pålægge andre parter end Dragør Kommune pligter i medfør af indsatsplanen. Ændringer fremgår af bilag 3.

  Indsatsen som Dragør Kommune skal varetage er delegeret til Tårnby Kommune jf. lov om det forpligtigende samarbejde, hvor Tårnby Kommune varetager myndighedsopgaverne for Dragør Kommune.

  Høringsbilaget er rette teknisk til, så der er tydelig sammenhæng mellem bemærkning og svar, se bilag 4.

  Sagen genfremsendes hermed til endelig godkendelse.

  Sagsfremstilling fra tidligere sag

  • Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. april 2020 at sende forslag til Indsatsplan for grudvandsbeskyttelse i Dragør Kommune i offentlig høring. Høringsperioden er afsluttet, og der er modtaget 14 høringssvar. Disse er behandlet i vedlagte høringsnotat og udkastet til indsatsplan er tilpasset som forslået i høringsnotatet.

  Indsatsplanen omfatter det statsligt udpegede indsatsområde (IO) – herunder de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og kommunens ”prioriterede områder” uden for det statsligt udpegede indsatsområde (IO). De ”prioriterede områder” er mindre områder uden for det statsligt udpegede indsatsområde (IO), som er oplandet til nærliggende afværgeanlæg, men som ved et fremtidigt ophør af afværgepumpning naturligt vil blive en del af indvindingsoplandet til Dragør/St. Magleby Vandværkers kildepladser. De ”prioriterede områder” er relevante at grundvandsbeskytte - i lighed med det statsligt udpegede indsatsområde (IO) - for at sikre kommunens vandforsyningsinteresser.

  Indsatsplanforslaget fastsætter 5 stofspecifikke indsatstemaer, som er vurderet centrale i grundvandsbeskyttelsen inden for området omfattet af indsatsplanen:

  1. Salt grundvand
  2. Klorerede stoffer
  3. Pesticider
  4. Øvrige miljøfremmede stoffer
  5. Nye stoffer

  De stofspecifikke indsatstemaer er tilføjet 8 indsatser af mere generel karakter for hele området omfattet af indsatsplanen:

  • Overvågningsprogram
  • Borgerrettede oplysningskampagner om grundvandsbeskyttelse – ”Du bor på dit grundvand”
  • Boringer og brønde
  • Generel indsats efter jordforureningsloven
  • Målrettede tilsyn med virksomheder
  • Afledning af spildevand
  • Opdatering af BNBO på Miljøportalen
  • Indberetning af dat til respektive databaser

  Indsatsplanforslaget beskriver også retningslinjerne for kommunens sagsbehandling på følgende 6 relevante områder i forhold til at kunne sikre en dækkende grundvandsbeskyttelse i hele området omfattet af indsatsplanen:

  • LAR (lokal afledning af regnvand) – nedsivning af vejvand
  • BNBO
  • Miljøgodkendelser
  • Sløjfning af boringer
  • Byudvikling
  • Jordvarme og ATES (Aquifer Thermal Energy Storage, som udnytter jordens og grundvandets termiske lagringsegenskaber og udnytter fordelene i grundvandskøling og grundvandsvarmepumpning)
  • Slam

  Lige nu er der ikke behov for yderligere retningslinjer undtagen for tilladelser til etablering af nedsivning af vejvand i anlæg til Lokal Afledning af Regnvand (LAR-anlæg) og for de vertikale jordvarmeanlæg. For disse to områder er der i indsatsplanen fastsat yderligere særlige retningslinjer.

  En oversigt over indsatser med angivelse af stoffer, der beskyttes imod samt aktører i indsatsen, er vedlagt sagen. Blandt indsatser er bl.a. nedsættelse af en tværgående arbejdsgruppe, som på nuværende tidspunkt består af HOFOR og Region Hovedstaden med Dragør Kommune som formand, hvor planen er, at der skal laves en monitering af grundvandskvaliteten og/eller pejling af grundvandsspejlet, med det formål at evaluere moniteringen hvert 2. år.

  De indkomne 14 høringssvar under den offentlige høring af planforslaget grupperer sig inden for 5 hovedemner, jf. det vedlagte høringsnotat. Høringssvarene er ikke gengivet i deres fulde ordlyd i høringsnotatet. Derfor er alle høringssvar også vedlagt som bilag (Bilag 3).

  Enkelte høringssvar vedrører de specifikt planlagte indsatser i indsatsplanen, som er opsummeret i indsatsplanens Tabel 1, men mange høringssvar knytter sig til de generelle retningslinjer beskrevet i indsatsplanen, og som er baseret eksisterende lovgivning.

  Da der i Dragør Kommune er mange gartnerier og andre jordbrugere, har et særligt fokusområde i mange af høringssvarene været de udpegede boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Indsatsplanens retningslinjer omfatter således, at kommunerne skal foretage en lovpligtig risikovurdering af BNBO i forhold til erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i perioden 2020-2023. Idet risikovurderingen af BNBO på nuværende tidspunkt endnu ikke er igangsat er der en usikkerhed blandt erhvervet om resultatet af risikovurderingen af BNBO og de konsekvenser den vil kunne have for lodsejere indenfor BNBO. Der skal dog altid gives fuld kompensation, hvor der er behov for indgåelse af frivillige aftaler eller såfremt der meddeles et påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26a, hvor der ikke kan opnås enighed om en frivillig aftale.

  I forbindelse med en senere politisk stillingtagen til den videre proces omkring de kommende risikovurdering af BNBO og vurdering af, om der er behov for yderligere tiltag inden for et konkret BNBO i forhold til erhvervsmæssig anvendelse af pesticid, vil der skulle besluttes, hvorvidt kommunalbestyrelsen for det konkrete BNBO er indstillet på, at påbyde pesticidfri drift efter miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26a, såfremt der ikke kan opnås enighed om en frivillig aftale. En beslutning om påbudsvillighed vil tilgodese forhold omkring beskatning af erstatninger.

  LOVE/REGLER:

  Miljøministeriets Lov om vandforsyning m.v. nr. 299 af 8. juni 1978, jf. lovbek. nr. 118 af 22. februar 2018

  Miljø- og Fødevareministeriets bek. nr. 1420 af 28. november 2018 om udpegning af drikkevandsressourcer

  Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om indsatsplaner, bek. nr. 912 af 27. juni 2016

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De planlagte indsatser er i de fleste tilfælde indsatser, der i forvejen gennemføres og afholdes af de ansvarlige aktører på eget initiativ som led i varetagelsen af den almindelig drift. Dette omfatter også den foreslåede monitering, som i dag gennemføres og afholdes af HOFOR og Region Hovedstaden, men hvor der fremover vil blive foretaget en fælles evaluering og vurdering af om moniteringen er dækkende.

  For oplysningskampagner ”Du bor på dit grundvand”, og som er en del af den indsats, som skal gennemføres, har HOFOR gennem arbejdsgruppen bag planforslaget givet tilsagn om medansvar for kampagnerne og dermed også til en medfinansiering. En nærmere beskrivelse af kampagnernes indhold og omfang er endnu ikke aftalt, og indgår dermed endnu ikke i den økonomiske ramme.

  Økonomisk kompensation ved eventuel fremtidige indgåelse af frivillige aftaler på baggrund af resultatet af en risikovurdering af BNBO, jf. indsatsplanens retningslinje herom, skal dækkes af Dragør Kommune, men kommunen kan beslutte, at kompensationen skal lægges over på forsyningsselskabet, da selskabet drager nytte af beskyttelsen. Kompensationen kan herved finansiers over vandtaksterne. Denne konstruktion vil være den normale.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslaget har været i offentlig høring.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. april 2021.

  Økonomiudvalget den 14. april 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 22. april 2021.

  Bilag

 • 7
  Udstykning af Hollændervænget 10 i 2 parceller
  Sagsid.: 20/3190

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget skal tage stilling til en ansøgning om udstykning af Hollændervænget 10 til 2 grunde på 592 m². Sagen forelægges da grundstørrelserne ligger meget tæt på kommuneplanens mindstegrundstørrelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1)     at udvalget meddeler tilladelse til udstykning af Hollændervænget 10 til 2 grunde på 592 m²,

  2)     at der i tilladelsen indføres et vilkår om tinglysning af dokument på ejendommene, der begrænser bygningshøjderne til en etage med udnyttet tagetage.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-04-2021

  Afventer kommuneplanen.

  SAGSFREMSTILLING:
  Ansøgning

  Ejer af matrikel nr. 7ab, St. Magleby By, St. Magleby, VPJ Ejendomme, ønsker at nedrive det eksisterende beboelseshus på grunden og opdele grunden i 2 parceller. Grunden er 1.184 m² og de udstykkede grunde vil blive hver 592 m². Opdelingen af matriklen vil give mulighed for at opføre et nyt enfamiliehus på hver parcel.

  Der refereres i ansøgningen til ca. 15 andre parceller på hhv. Hollændervænget og Lundegårds Strandvej, på mindre end 600m2.

  Partshøring

  Ansøgningen har været i partshøring, og administrationen har modtaget 1 høringssvar fra Grundejerforeningen. De udtrykker bekymring for, at de nye enfamiliehuse bliver bygget for høje. Ansøger har svaret, at de gerne vil komme med et skitseforslag, hvor der ikke er bygget i højden.

  Plangrundlag

  Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan eller deklarationer som omhandler grundstørrelser.

  Ejendommen er beliggende i kommuneplanens rammeområde 4.01, som vedrørende udstykning henviser til de generelle rammebestemmelser for byfortætning. De generelle rammebestemmelser for byfortætning fastlægger, at for parcelhuskvarterer med en ejendomsstruktur karakteriseret af varierende grundstørrelser under 700 m², kan mindstegrundstørrelsen ved udstykning nedsættes til 600 m² med henblik på opførelse af fritliggende parcelhuse.

  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse. Det giver ret til at administrere skønsmæssige beføjelser i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommunalbestyrelsen kan dog fravige kommuneplanen i enkeltsagsafgørelser under iagttagelse af retsgrundsætningerne om saglighed, lighed og proportionalitet.

  Byggeret og helhedsvurdering

  For ikke lokalplanlagte ejendomme fastlægger BR18 en byggeret, som betyder, at kommunen ikke kan nægte at godkende en bygnings etageareal, etageantal, højde og afstandsforhold, når betingelserne i BR18, kap. 8, § 168 - § 186 overholdes. Hvis byggeretten ikke overholdes, skal kommunen foretage en helhedsvurdering af byggeriets samlede omfang og indvirkning på omgivelserne, jf. BR18, kap. 8, § 187.

  Ifølge BR18, kap. 8, § 173 kan kommunalbestyrelsen ikke nægte at godkende udstykning til fritliggende enfamiliehuse på ejendomme med en grundstørrelse på mindst 700 m².

  Den ansøgte udstykning overskrider den mindste grundstørrelse ifølge BR18 med 108 m² på hver grund.

  Vurdering

  Grundstørrelser på 592 m² er tæt på at være i overensstemmelse med kommuneplanens generelle rammebestemmelser for byfortætning og er sædvanlig for området, idet en stor del af parcellerne på Hollændervænget og Lundegårdstrandvej har ca. samme størrelse.

  På hver af de fremtidige parceller vil der kunne opføres to fritliggende enfamiliehuse i højst 2 etager, som vil kunne indpasses i områdets bebyggelse.

  Det vil ikke være sagligt eller proportionelt at stille krav om et konkret byggeprojekt for at ligge det til grund for vurderingen af en tilladelse til grundstørrelser på 592 m², men et evt. byggeprojekt skal i princippet overholde bygningsreglementets bebyggelsesregulerende bestemmelser. Evt. indbliks-, støj-, skygge- og visuelle gener forventes dog ikke at være atypiske for området.

  Administrationen anbefaler, at der ikke stilles krav om begrænsning af bygningshøjden på baggrund af ovenstående.

  Såfremt udvalget vælger at tiltræde indstillingen uden vilkår om regulering af bygningshøjden, vil helhedsvurderingen efter kriterierne i Bygningsreglementets § 188 blive foretaget administrativt, jf. delegationsplanen 2019.

  LOVE/REGLER:

  Bygningsreglement 2018, Kapitel 8.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgningen har været i partshøring fra den 4. til den 18. februar 2021.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. april 2021.

  Bilag

 • 8
  Orientering - Udbedringstid på fejmeldt vejbelysning
  Sagsid.: 21/1071

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget har på møde den 9. marts 2021 anmodet administrationen om en orientering om udbedringstid på fejlmeldt vejbelysning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-04-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget har på møde den 9. marts 2021 anmodet administrationen om en orientering om udbedringstid på fejlmeldt vejbelysning.

  Udbedringstider for fejlmeldt vejbelysning er indeholdt i kontrakt med entreprenør om drift og vedligehold af Dragør Kommunes vejbelysning. Udbedringstider er afhængig af, hvor kritisk fejlen er for trafikken eller sikkerheden i øvrigt. Fejlene opdeles i seks kategorier, der sammen med udrykningstider og nærmere beskrivelse kan ses i vedlagte bilag 1.

  Kort kan nævnes, at ved større fejl eller udfald som fx strømafbrydelser, væltede master, fejl på signalanlæg og strømfare så er udrykningstiden højest 1 time fra anmeldelse til påbegyndelse af sikring og efterfølgende udbedring.

  Ved fejl på større strækninger uden lys (mere end 5 lamper i forlængelse af hinanden), så skal afhjælpning være påbegyndt den efterfølgende arbejdsdag.

  Ved fejl på mindre strækninger uden lys (3-5 lamper i forlængelse af hinanden), så er udrykningstiden indenfor 1 uge efter anmeldelse af fejlen.

  Ved fejl på enkelt lyskilder, så skal udskiftning pågå indenfor 10 arbejdsdage, svarende til 2 kalenderuger regnet fra fejlmelding.

  Ved manglende vejbelysning som følge af fx skjult kabelfejl kan udbedring tage længere tid, men sædvanligvis kan der sikres midlertidig strømforsyning, imens kabelfejlen lokaliseres.

  Ved udskiftning af fejlmeldte LED lyskilder afhænger udskiftningstiden reelt også af fabrikat, af den enkelte lyskildes opbygning og af såvel lyskildeleverandør og anlægsentreprenørs medvirken til smidig sagsgang sammen med driftsentreprenøren, idet garantien for LED lyskilder alt andet lige er et anliggende mellem anlægsentreprenør og leverandør. Sædvanligvis fungerer dette samarbejde, men uheldige udbedringstider har været set. LED-lyskilder er energibesparende, men er ikke på samme måde som de gammeldags konventionelle lyskilder et spørgsmål om bare at skrue en ny pære i fatningen.

  LOVE/REGLER:

  Indgået gensidig kontrakt mellem driftsentreprenør og Dragør Kommune om drift og vedligehold af Dragør Kommunes vejbelysning i henhold til udbudsreglerne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt udbedringstid på udskiftning af fx enkelt lyskilder skal forkortes, vil det være en skærpelse i forhold til gældende kontrakt med kommunens belysningsentreprenør og må formodes at medføre krav om merbetaling.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. april 2021.

  Bilag

 • 9
  Plast vejbump på private fællesveje
  Sagsid.: 20/3332

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. februar 2009, at plast vejbump ikke kan godkendes til permanent brug på offentlige veje og private fællesveje i Dragør Kommune, men alene kan anvendes som midlertidig løsning ved fx byggeri. Grundejerforeningen Stenbakken har ved mail af 31. januar 2021 anmodet om en genovervejelse af denne beslutning for så vidt angår private fællesveje, hvor ansvaret for såvel belægningers levetid og snerydning er grundejernes eget ansvar.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  at Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning om at afslå plast vejbump permanent på private fællesveje fastholdes

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-04-2021

  Ændringsforslag fra C:

  C gr. Foreslår, at der åbnes mulighed for plastbump på private veje og ønsker at sagen genforelægges med forslag til konkret udmøntning af regelsæt.

  For stemte   1 (C)

  Imod stemte  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme  

  Faldet.

  Forvaltningens indstilling

  For stemte   6 (A+O+T+V)

  Imod stemte  1 (C)

  Undlod at stemme  

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Grundejerforeningen Stenbakken ansøgte i september måned 2020 om etablering af plast vejbump på den private fællesvej Stenbakken (vedlagt som bilag 1). Administrationen afslog dette med henvisning til kommunalbestyrelsens beslutning den 26. februar 2009 om, at plast vejbump ikke kan godkendes til permanent brug på offentlige veje og private fællesveje i Dragør Kommune, men alene kan anvendes som midlertidig løsning ved fx byggeri, hvor hastigheden ønskes dæmpet, imens byggeriet pågår. Baggrunden for beslutningen var dels den slags foranstaltningers midlertidige karakter og dels, fordi fartdæmperne skal fastgøres ved boring af huller i eksisterende vejbelægning. Det medfører vandnedsivning og dermed øget nedbrydning af belægningerne, der i øvrigt heller ikke altid har en tykkelse og opbygning, der er egnet til fastgørelse. Endvidere er fartdæmperne til gene ved snerydning, hvor der er risiko for materielle skader. Administrationen har i stedet for henvist til asfalt vejbump eller vejindsnævringer, der også fremgår af Vejdirektoratets håndbog om fartdæmpere og også er typegodkendte fartdæmpere.

  Grundejerforeningen Stenbakken har ved mail af 31. januar 2021 anmodet Dragør kommune om at genoverveje beslutningen. Dette med henvisning til dels, at børns liv er vigtigere end en risiko for, at grundejerforeningen selv skal reparere sin egen vej efter frost, og at såvel vejbelægning som vejbump og tilhørende økonomi er grundejerforeningens eget ansvar.

  Administrationen har undersøgt praksis i Tårnby Kommune og Københavns Kommune. I begge kommuner gives tilladelse til plast vejbump på private fællesvej som permanente fartdæmpere. Begge kommuner anbefaler dog asfaltbump til brug også på private fællesveje som bedste løsning. Tårnby Kommune advarer om store gener for blandt andet cyklister og knallerter ved brug af plastbump.

  Forholdet med blandt andet gener for cyklisterne er helt i tråd med Dragør Kommunes egne erfaringer i forbindelse med det 3 årige forsøg med plastbump på den offentlige vej Strandjægervej, da dette forsøg blev evalueret med en høring af beboerne på vejen. Plastbumpene medførte gener for cyklister og handicapscootere, og for parkeringskapaciteten for biler, hvis hensynet til cyklisters passage uden om plastbump skal imødekommes. Hertil kommer fortsat generne i forbindelse med snerydning samt den nedsatte bæreevne for vejbelægningen.

  Hvis Kommunalbestyrelsen vælger at ændre den tidligere trufne beslutning for de private fællesveje, skal administrationen foreslå, at ansøgere gøres bekendt med generne ved plastbump samt en fortsat anbefaling om at anvende asfaltbump.

  Administrationen forudser et øget antal sager med ansøgning om vejbump på private fællesveje, hvis den trufne beslutning ændres.

  LOVE/REGLER:

  Vejbump på private fællesveje er omfattet af privatvejslovens bestemmelser. Udformning af vejbump er i medfør af loven omfattet af vejregler for byernes trafikarealer, der er udformet af vejbranchens parter med Vejdirektoratet for bordenden. Der findes både typegodkendte asfaltbump og plastbump.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen har afgivet bemærkninger til den fremsendte ansøgning til grundejerforeningen. Såfremt den tidligere trufne politiske beslutning ændres, vil Grundejerforeningen Stenbakken fremsende ny tilrettet ansøgning til administrationen med tanke på administrationens og politiets godkendelse forud for en endelig godkendelse i By-, Erhvervs- og Planudvalget.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. april 2021

  Økonomiudvalget den 14. april 2021

  Kommunalbestyrelsen den 22. april 2021

  Bilag

 • 10
  Fremtidig affaldshåndtering i Dragør Kommune
  Sagsid.: 21/1068

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til principper for den fremtidige affaldshåndtering i Dragør Kommune som følge af regeringens krav om indsamling af 10 fraktioner ved alle boliger og institutioner udmøntet i Affaldsbekendtgørelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at scenarie 2 godkendes som princip for fremtidig kildesortering i Dragør Kommune,
    
  2. at afstand fra standplads (affaldsbeholdere på privat grund) til skel fremover bliver 10 meter, men mulighed for at den enkelte grundejer kan søge dispensation til en større afstand mod et særskilt gebyr,
    
  3. at forvaltningen i samarbejde med ARC udarbejder en implementeringsplan for udrulningen af de nye ordninger, kommunikation mv., og at planen forlægges udvalget inden sommerferien 2021.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-04-2021

  Det anbefales, at sagen udsættes med henblik på behandling på temamøde i KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune indsamler i dag en række affaldstyper hos borgerne, som omfatter afhentning ved husstanden, i kuber centralt placeret i kommunen og på genbrugspladsen.

  Regeringen har i 2020 indgået en politisk aftale der stiller krav om øget sortering og afhentning af flere affaldstyper ved husstanden.

  Aftalen er udmøntet i affaldsbekendtgørelsen nr. 2159 af 09/12/2020 med krav om indsamling af 10 fraktioner ved husstanden omfattet alle boligtyper. Miljøministeriet har desuden offentliggjort 2 vejledninger, som omfatter retningslinjer for indsamlingen af affaldet, samt sorteringskriterier på nationalt plan. Heri indgår retningslinjer om anvendelse af faste beholdere til indsamlingen ved haveboliger og andre boligtyper, hvor det er praktisk muligt. Sække bør kun anvendes undtagelsesvist.

  De nye indsamlingsordninger skal være implementeret 1. juli 2021.

  Dragør Kommune har i samarbejde med ARC søgt om dispensation for implementeringsfristen af hensyn til indkøb af skraldebiler og affaldsbeholdere, således at de nye ordninger senest er implementeret ultimo 2022. Dispensationsansøgning er vedlagt som bilag 3 og tidsplan for implementering er vedlagt som bilag 4.

  For at opfylde kravene har ARC på vegne af interessentkommunerne udarbejdet et notat om mulige løsninger til indsamlingen ved haveboligerne, som opfylder kravene i affaldsbekendtgørelsen. Kravene om øget sortering ved husstanden betyder, at alle husstande får mulighed for at sortere i 10 fraktioner ved husstanden, dog kan glas fortsat indsamles i kuber inden for en rimelig gå-afstand. På den baggrund har ARC har fremlagt 3 mulige scenarier for den fremtidige indsamling og sortering af affald ved husstanden for haveboliger, som fremgår af Bilag 1, mens ordningen for farligt affald er beskrevet i Bilag 2. Principperne er beskrevet nedenfor.

  Scenarie

  Beholdere/fraktioner

  Tømning

  (gange per år)

  Antal beholdere ved husstanden

  Nuværende ordning

  Blandet dagrenovation i sæk

  Papir/karton i sæk/beholder

  Glas i kuber

  52

  12

  Efter behov

  2 sække/

  beholdere

  1

  Rest- og madaffald i 2-kammer

  Plast/drikkevarekarton/metal i 1-kammer

  Papir/pap i 1-kammer

  Glas i kuber

  Farligt affald i miljøboks

  26

  12

  12

  Efter behov

  Efter behov

  3 og 1 miljøboks

  2

  Rest- og madaffald i 2-kammer

  Metal og papir i 2-kammer

  Plast/drikkevarekarton i 1-kammer

  Pap i 1-kammer

  Glas i kuber

  Farligt affald i miljøboks

  26

  8

  12

  12

  Efter behov

  Efter behov

  4 og 1 miljøboks

  3

  Rest- og madaffald i 2-kammer

  Metal og glas i 2-kammer

  Plast/drikkevarekarton i 1-kammer

  Papir/pap i 1-kammer

  Farligt affald i miljøboks

  26

  11

  12

  12

  Efter behov

  4 og 1 miljøboks

  I Dragør Kommune indsamles følgende fraktioner ved husstanden ved haveboliger: blandet dagrenovation (madaffald, plast fra fødevarer, drikkevarekartoner og restaffald), papir/karton, batterier og elektronik i beholdere/sække ved, mens øvrige fraktioner indsamles med storskrald eller på genbrugspladsen. For etageboliger, haveforeninger/sommerboliger og institutioner er der etableret andre/yderligere løsninger.

  Omkostningerne til de nuværende ordninger med ugetømning af en 110 l sæk er fastsat med en takst for 2021 på 2.250 kr. per år for haveboliger. Med husstandsindsamling af de nye affaldsfraktioner vil de årlige omkostninger og antallet af beholdere stige for en almindelig havebolig. ARC har vurderet de økonomiske konsekvenser for indsamlingen som følge implementeringen. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et estimat af konsekvenserne for taksten for en havebolig med en tilmelding på en 110 l sæk. Ved indsamling i 3 beholdere (Scenarie 1) vurderes den årlige omkostning at udgøre ca. 3.345 kr. per husstand, Scenarie 2 betyder en årlig omkostning på ca. 3.695 kr. per år, mens Scenarie 3 vil betyde en årlig omkostning på ca. 3.705 kr. per år. De økonomiske konsekvenser inddrager omkostninger til indsamling, afskrivning på beholdere, samt fastholdelse af de øvrige ordninger (haveaffald, storskrald og genbrugsplads).

  Den årlige affaldstakst for grundejeren vil må altså forventes at stige. Forskellen på de årlige omkostninger for de 3 scenarier er estimeret til at være mindre end 10% af den samlede årlige omkostning uanset hvilket princip, der vedtages for det fremtidige indsamlingssystem.

  Forhold der ligger til grund for udarbejdelse af principperne for den fremtidige indsamling af affald

  Indsamlingsmetoden tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning om indsamling og sortering af affald ved husstanden, hvor der kun under særlige forhold anbefales at indsamle affaldet ved husstanden i andet materiel end sække.

  Implementeringen i særlige områder, der er udfordret grundet manglende pladsforhold og udfordrede adgangsveje som eksempelvis Dragørs gamle bydel, ved etageboliger, haveforeninger og sommerboliger, samt institutioner vil skulle fastlægges i dialog med (grund)ejerforeningerne for at sikre arbejdsmiljø og tilpasning til området.

  I forbindelse med estimering af de økonomiske konsekvenser er det forudsat, at beholderne placeres ved husstanden, så skraldemanden uhindret kan indsamlet affaldet i affaldsbeholdere, det vil sige at borgeren etablerer standpladser ved indkørslen eller inden for 10 meter fra skel på et plant, stabilt underlag med adgang der sikrer et sundt arbejdsmiljø. Hvis det viser sig fysisk umuligt skal grundejeren søge om dispensation for placeringen/materiellet, som kan betyde øgede omkostninger for afhentning af affald hos den pågældende grundejer. Det samme gælder for de beholdere borgerne tildeles. Såfremt deres kapacitet ikke findes tilstrækkelig, har borgerne mulighed for at tilkøbe sig en større beholder.

  De økonomiske konsekvenser er baseret på en forudsætning om at Tårnby Kommune vælger samme princip for indsamlingen som Dragør Kommune, både af hensyn til at fastholde stordriftsfordelene og muligheden for at indsamle på tværs af kommunerne, ligesom der er behov for færre afsætningsaftaler og omlastepladser for de indsamlede fraktioner.

  Al emballage, dvs. pap, drikkevarekartoner, en stor del af plast og metal vil blive omfattet af producentansvarsordningen i 2025. Det kan derfor forventes at afsætningen af disse fraktioner vil blive dækket af ordningerne, hvilket kan påvirke den samlede omkostning for den enkelte bolig både negativt og positivt. Det vurderes dog maksimalt at betyde en variation på ca. 10% af takstens størrelse uanset valg af scenarie.

  Det må forventes at der vil kunne opstå behov for en mindre tilpasning af tømmefrekvenser i forbindelse med implementeringen.

  Det er forvaltningens vurdering, at principperne beskrevet i scenarie 2 vil være mest fordelagtig for Dragør Kommune i forbindelse med implementering af kravet om sortering af 10 fraktioner ved husstanden, hvor Dragør Kommune indfrir kravene om en høj genanvendelsesprocent og at indsamlingen af affald ved husstanden følger Affaldsbekendtgørelsens og Arbejdstilsynets krav.

  LOVE/REGLER:

  Affaldsbekendtgørelsen nr. 2159 af 09/12/2020.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Hvile i sig selv område, omkostningerne til indkøb af beholdere, implementering og drift vil blive dækket af renovationstaksten.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er ikke krav om høring i forbindelse med vedtagelse af principperne. I forbindelse med implementeringen vil administrationen forelægge udvalget en implementeringsplan, som indeholder aktiviteter, der afdækker mulige løsninger for områder med særlige forhold, kommunikationsplan for inddragelse af grundejerne og ARC i forbindelse med udrulning, samt en mere detaljeret tidsplan for udrulning i Dragør Kommune. Implementeringsplanen vil blive præsenteret for udvalget inden sommer.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Affaldsplan 2015-20185

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. april 2021.

  Økonomiudvalget den 14. april 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 22. april 2021.

  Bilag

 • 11
  Danmarks VILDESTE kommune
  Sagsid.: 21/1245

  RESUMÉ:

  BEPU besluttede på møde den 9. marts 2021, at der skal sendes en ansøgning om at deltage i konkurrencen om at blive Danmarks VILDESTE kommune, og at sagen skal forelægges Økonomiudvalget, såfremt der er udgifter forbundet med initiativet med henblik på at finansiering kan indgå i budgetforhandlingerne. På den baggrund har forvaltningen sendt vedlagte ansøgning, som vil udgøre rammen for Dragør Kommunes indspil i konkurrencen. Ansøgningen er sendt med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse.

  INDSTILLING:

  Det indstilles, at BEPU godkender rammen for ansøgningen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-04-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af udvalgets beslutning den 9. marts 2021 har administrationen sendt vedlagte ansøgning og Dragør Kommune indgår dermed i konkurrencen om at blive Danmarks VILDESTE kommune. De centrale initiativer i ansøgningen er;

  Grushullerne.

  Grushullerne i Dragør er et lille stykke bynært unik natur i Dragør. Grushullerne blev fredet i 1949 og er en gammel grusgrav. Grusudvendingen startede allerede i 1809 og har derfor altid været et sted med meget nærringsfattig jord. Det er også baggrunden for at området har en unik natur, hvor især sjældne blomster, sommerfugle og urter lever i det meget grusede og nærringsfattige område. Området er ved at gro til i græs og træer, så de lys-åbne steder reduceres. Derfor har en gruppe borgere i samarbejde med kommunen taget initiativ til at lave nogle møder i løbet af året, som skal have det formål at beskytte Grushullerne. Det kan være ved at frivillige slår med le og samler græsset op. Måske i samarbejde med de lokale skoler. Det kan være ved at etablere et ko-græsserlaug, hvor kommune giver tilladelse til at køer eller heste afgræsser området periodevis og områdevis. Samtidig med at lokale ejer køerne som så kan slagtes efterhånden.

  Bi-venlig kommune

  Dragør Kommune er udpeget som bi-venlig kommune. Vi har blandt andet tilsået en hektar af den kommunale jord med bi-venlige frøblandinger. Marken langs Søvej ved Søvang blev tilsået med en speciel bi-venlig blomsterblanding af både 1-årige og flerårige planter for at få en bi-venlig mark. De fleste bier i Danmark, både honningbier, humlebier og enlige bier, deltager i bestøvningen af en eller flere dyrkede og/eller vilde planter. Biernes bestøvning er både vigtig for fødevareproduktionen og plantediversiteten. Over tid kan arealet gro til igen med vilde græsarter og for at undgå det slås marken og plantematerialet opsamle. Det vil ske i løbet af de kommende år, så vi på den måde skaber gode betingelser for et få en eng, som er bi-venlig. For at fremme interessen og forståelsen for den vilde natur vil vi i fremtiden også involvere kommunens skoler, så børnene kan inddrages i teorien og praktikken.

  Naturvenlig drift af de kommunalt ejet arealer

  Vi har i Dragør Kommune også et stort fokus på det, der kan kaldes hverdagsnaturen, hvor de grønne arealer, grøftekanter m.v. i vidt omfang plejes med fokus på biodiversiteten. 12 ha. af de kommunalt ejede arealer omlægges fra græsslåning til høstslæt eller yderligere afgræsning. Vi samarbejder også med grundejere om bevaringsværdig beplantning samt etablering af såkaldte LAR-projekter, hvor afvanding og biodiversitet søges integreret. Der er endvidere udarbejdet plejeplaner for kommunens vandhuller for at øge biodiversiteten.

  Kystbeskyttelse går hånd i hånd med naturudvikling og beskyttelse

  I Dragør Kommune har vi med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet samt Realdania det seneste år arbejdet med en konkurrence, der skal komme med forslag til, hvordan Dragør Kommune skal sikres mod havvandstigninger, stormflod og grundvandsstigninger. Vinderen af konkurrencen er netop udpeget, og der har i bedømmelsesudvalget været lagt stor vægt på naturbaserede løsninger samt hensyn til eksisterende naturbeskyttelse. Vinderholdet foreslår at etablere et nyt lag uden på Amagers eksisterende kyststrækning, gennem opbygning af forland i varierede højder og hældninger som klimasikring for byen og landskabet. Målet er, udover kystbeskyttelse, at skabe nye værdifulde naturtyper og samtidig understøtte bedst mulige vilkår for den bagvedliggende beskyttede natur.

  Dragør Kommune vil arbejde videre med en kystbeskyttelse, der er baseret på hvordan mere natur kan udvikle sig med klimasikringen, og vi vil meget gerne invitere ministeren og dommerpanelet ud på en besigtigelsestur, hvor vi kan fortælle om visionerne.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Inden for rammen til de afsatte initiativer.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der udarbejdes et link til hjemmesiden, hvor der orienteres om status på de igangsatte projekter.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget 7. april 2021.

  Bilag

 • 12
  Status på ejendommen Øresunds Alle 67
  Sagsid.: 19/3672

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler status på lovliggørelse af ejendommen Øresunds Alle 67.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at status i sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-04-2021

  Anbefales overfor ØU idet udvalget besluttede at forvaltningen overfor ØU belyser retsstilling, hvis ikke der er indgivet ansøgning om byggeandragende inden retlig møde i sagen den 11. maj 2021.

  SAGSFREMSTILLING:

  BEPU godkendte den 9. marts 2021, at udvalget får en generel status på sagen vedrørende lovliggørelse af byggeri på Øresunds Alle, samt at udvalget drøfter redegørelsen og oversender sagen til ØU for videre drøftelse.

  Status i sagen er, at der den 18. marts 2021 på møde mellem ejer af ejendommen og kommunen, er aftalt et omfang af ”fysiske lempelser” som begge parter kan acceptere i forhold til lovliggørelse.

  Ejer af ejendommen skal nu indsende et byggeandragende med henblik på videre behandling i kommunen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. april 2021.

  Økonomiudvalget den 14. april 2021.

 • 13
  Forslag fra C - Udvidelse af skaterpark ved Dragør Havn
  Sagsid.: 21/1231

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-04-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Katrine Tholstrup (C) har i mail af 28. marts anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”C gr foreslår, at BFKU oh BEPU arbejder videre med en gruppe borgeres forslag til udvidelse af skaterparken ved Dragør havn.

  Motivation: Kommunalbestyrelsens medlemmer har den 28. marts 2021 modtaget et gennemarbejdet oplæg vedr. udvidelse og styrkelse af skaterparken ved havnen. Den nuværende park, motionsfaciliteter og lille boldbane bruges flittigt og skaber liv. Der bør derfor arbejdes videre med denne sag, for at fremme tilbud til børn og unge.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. april 2021.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2021.

 • 14
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-04-2021

  Morten Dreyer (O) bad om status om Haveforeningen Søndergården.

  Annette Nyvang (T) stillede spørgsmål om Økoskab.

  Helle Barth (V) stillede spørgsmål om vejvedligehold.

  Ole Hansen (A) spurgte til Amarminoen.

  Administrationen orienterede om status for 2 lokalplaner.