Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Onsdag den 14. april 2021 kl. 15:00

Mødested:
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Annette Nyvang (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra: Anne Funk (O), Kenneth Gøtterup (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Lokalplan 61
  Sagsid.: 19/2832

  RESUMÉ:

  Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 61 har været i offentlig høring og står nu over for endelig vedtagelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at:

  1. Tillæg 1 til Lokalplan 61 vedtages med de ændringer, der er foreslået i vedlagte notat.
  2. Der indgås en aftale med Lidl om betaling af etablering af venstresvingsbane på Kirkevej og vejbump på D B Dirchsens Allé.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-04-2021

  BEPU godkender forvaltningens indstilling ad 1-2 med følgende supplement:

  1) Der ønskes en fremrykning af hajtænder ved udkørslen fra Rosenengen,

  2) Ind- og udkørsel til parkeringspladsen gøres bredere,

  3) Terrænforskelle ml P-plads og Rosenengen udjævnes,

  4) Bump på DB. Dirchsens Allé, og fremrykning af 40 km hastighedszone

  For stemte:   3 (A+O+V)

  Imod stemte: 1 (T)

  Undlod at stemme: 

  Anbefales overfor ØU/KB

  Protokoltilføjelse fra Annette Nyvang (T):

  Liste T ønsker, at ind-/udkørsel sker udelukkende fra D.B. Dirchsens Alle.

  Kenneth Gøtterup (C) og Anne Funk (O) deltog ikke i mødet.

  Ebbe Kyrø (T) deltog ikke i afstemningen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-04-2021

  Anbefaling fra BEPU ad 1:

  For stemte                    4 (A+O+V)

  Imod stemte                 3 (C+T)

  Undlod at stemme           

  Anbefales over for KB.

  Administrationens indstilling ad 2:

  For stemte                    6 (A+O+T+V)

  Imod stemte                 

  Undlod at stemme        1 (C) 

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker, at ind-/udkørsel sker udelukkende fra D.B. Dirchsens Alle.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. november 2020 (dagsordenens punkt 4) at sende Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 61 (se bilag 3) i mindst otte ugers offentlig høring. Tillægget muliggør en udvidelse af stueetagen på Kirkevej 137-139 til dagligvarebutik og regulerer trafikafviklingen til butikken, herunder vareindlevering, affaldshåndtering mv.

  Høringsperioden for lokalplanforslaget sluttede den 9. februar 2021 og lokalplanen står nu overfor endelig vedtagelse.

  Ved høringsperiodens udløb, var der indkommet syv høringssvar (se bilag 4). Alle indkomne bemærkninger er gennemgået og kommenteret af administrationen og ses samlet i vedlagte bilag 1 ”Høringsnotat”.

  Administrationen finder, at der på baggrund af de indkomne bemærkninger, bør foretages enkelte ændringer i lokalplanen samt i kortbilag. De forslåede ændringer omhandler blandt andet regulering af lysgener til omgivelserne, udseende af ventilationsanlæg og anvendelse af parkeringspladser.

  Alle forslag til ændringer fremgår af førnævnte bilag ”Høringsnotat”, men er for overblikkets skyld samlet i bilag 2 ”Oversigt over foreslåede ændringer i Tillæg 1 til Lokalplan 61”.

  Der er derudover kommet høringsbemærkninger, der angår trafikale forhold uden for det område, som lokalplanen regulerer. Flere bemærker, at oversigtsforholdene ved udkørsel fra Rosenengen til D B Dirchsens Allé er dårlige. Administrationen vurderer i den forbindelse, at et vejbump etableret på D B Dirchsens Allé umiddelbart nord for Rosenengen, vil være den bedste løsning til at dæmpe hastigheden og forbedre forholdene for udkørsel her.

  Desuden gør en borger indsigelse mod, at en øget trafik vil forværre et farligt venstresving på Kirkevej, når man drejer op ad D B Dirchsens Allé. Vejloven giver kommunen hjemmel til at indgå en aftale med Lidl om, at de varetager udgiften for at etablere vejbump og venstresvingsbane. Lidl er indforståede med, at bekoste vejbump og venstresvingsbane og der er derfor indgået en aftale mellem Dragør Kommune og Lidl om dette, et underskrevet udkast til aftalen er vedlagt som bilag 5. Et vilkår i aftalen er, at Tillæg 1 til Lokalplan 61 vedtages. Det anbefales af administrationen at Dragør Kommune indgår aftalen med Lidl.

  LOVE/REGLER:

  Planloven og vejloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring fra den 15. december 2020 til den 9. februar 2021.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. april 2021 (ekstraordinært møde).

  Økonomiudvalget den 14. april 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 22. april 2021.

  Bilag