Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 4. maj 2021 kl. 17:00

Mødested:
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Dragør Skaterpark er på besøg online kl. 17.00

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Forslag til tillæg til Kommune- og lokalplan 27 for en del af erhvervsområdet ved A.P. Møllers Alle
  Sagsid.: 20/3659

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal godkende forslag til tillæg til kommuneplan og Lokalplan 27 med henblik på at sende det i høring i 4 uger.

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 19. november 2020 at igangsætte planprocessen. Der er gennemført høring i form af indkaldelse af ideer og forslag til den videre planlægning, og der er nu udarbejdet forslag til revideret plangrundlag. Revisionen omhandler hovedsageligt ophævelse af bestemmelsen om at der kun må lokaliseres erhverv, som er relateret til lufthavnen. Forslagene skal nu i offentlig høring jf planlovens bestemmelser inde endelig behandling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at forslag til tillæg 4 til Kommuneplan og tillæg 2 til Lokalplan 27 for en del af det nordlige område af erhvervsområdet ved A. P. Møllers Allé godkendes med henblik på en offentlig høringsperiode i mindst 4 uger,
    
  2. at der ikke gennemføres en egentlig miljøvurdering af forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg, da miljøscreeningen viser at ændringerne i planforslagene ikke vurderes at have væsentlig indvirkning på miljøet.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-05-2021

  På baggrund af drøftelsen indkaldes til et ekstraordinært møde forud for møde i Økonomiudvalget den 20. maj 2021, hvor sagen behandles på baggrund af et justeret forslag fra administrationen. 

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 19. november, at igangsætte revision af plangrundlaget for den nordlige del af erhvervsområdet ved A. P. Møllers Allé. Planarbejdet er aktualiseret af en afgørelse fra Miljø- og Naturklagenævnet, hvor nævnet har ophævet en dispensation fra tilknytningskravet i en aktuel sag. Nævnet fandt, at tilknytningskravet skal håndteres ved ændring af lokalplanen og ikke via dispensation.

  Forslag til tillæg til Kommuneplan og tillæg til Lokalplan 27 er imidlertid afgrænset til den aktuelle grund – A. P. Møllers Allé 55, matrikel nr. 32au af St. Magleby By, St. Magleby, for at sikre retslig lovliggørelse, jf planklagenævnets afgørelse.

  Det øvrige erhvervsområde inden for Lokalplan 27 er ikke inkluderet i denne planrevision, da staten netop har givet kommunen mulighed for at planlægge for et større erhvervsområde ved A. P. Møllers Allé. Den videre planlægning vil indgå i den igangværende revision af Kommuneplan 2021, som er i gang. Derfor er denne revision af plangrundlaget tilpasset den aktuelle grund – A. P. Møllers Allé 55 med henblik på retslig lovliggørelse. Ideer og forslag, som er indkommet i forbindelse med høringen vil indgå i det videre planarbejde med revision af Kommuneplanen. Ideer og forslag som er fremkommet under høringen fremgår af vedlagte bilag.

  Sammenfattende indeholder tillæg til Kommuneplan og tillæg nr. 2 til Lokalplan 27 følgende:

  • Tilknytningskravet til Lufthavnen ophæves.
  • Anvendelsesbestemmelserne videreføres, dog uden mulighed for undervisningsformål, da denne funktion alene har været knyttet til eksisterende undervisning til lufthavnsfunktion.
  • Der fastsættes bestemmelser, der sikrer støjdæmpende tiltag i overensstemmelse med Planlovens §15a og støjcirkulæret for Lufthavnen, ved ibrugtagen af ny bebyggelse og ændret anvendelse af bygninger eller arealer
  • Der er foretaget en indledende miljøscreening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” for at afklare, om der skal gennemføres en miljøvurdering af kommune- eller lokalplantillægget. Det er Forvaltningens vurdering, at Kommune- og Lokalplantillægget ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Miljøscreeningen fremgår af bilag 4.

  LOVE/REGLER:

  Planloven, fingerplanen, Støjcirkulære nr. 56.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslag til tillæg til kommuneplan og lokalplan offentliggøres i 4 uger, jf. Planlovens § 24

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. maj 2021.

  Økonomiudvalget den 20. maj. 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

  Bilag

 • 2
  Det forpligtigende samarbejde natur og miljø - bestilling 2022
  Sagsid.: 21/1379

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på miljø- og naturområdet. Der skal derfor senest med budgettet for 2022 tages stilling til om der skal ændres på bestillingen for 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke foretages ændringer på bestillingen på miljø og naturområdet – delaftale 3.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-05-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på miljø- og naturområdet. Driftsopgaver varetager Dragør Kommune.

  Aftalen omfatter bl.a. følgende opgaver på miljøområdet:

  ·          Affalds-, vand- og spildevandsplanlægning

  ·          Tilsyn og godkendelse af virksomheder, vandkvalitet, spildevand, badevand, jordflytning, forurening

  ·          Bekæmpelse af forurening, myndighedsmæssig bistand mv

  ·          VVM

  ·          Rotter, klage- og ulempesager

  På naturområdet omfatter aftalen bl.a.:

  ·          Forvaltning af fredede- og naturbeskyttede områder

  ·          Udarbejdelse og forvaltning af plejeplaner

  ·          Naturgenopretning og naturprojekter

  ·          Tilsyn

  ·          Information og vejledning

  Tårnby Kommune udarbejder årligt en beretning over indsatsen på miljø- og naturområdet. Årsberetningen fra 2020 blev behandlet på By- Erhverv- og Planudvalgets møde i april.

  Tårnby Kommune har foretaget lovpligtig indberetning om tilsyn til Miljøstyrelsen, og det fremgår, at Dragør Kommune overholder de lovpligtige krav for tilsyn.

  Større ændringer i serviceniveauet skal afklares senest i maj måned for det kommende år. Herefter vil Tårnby Kommune udarbejde en økonomisk beregning af ændringen, som kan indgå i budgetlægningen for 2022.

  Det kan videre oplyses, at der sker en jævnlig prioritering af opgaverne inden for det aftalte budget, således at Dragør Kommune til stadighed kan leve op til de krav der er til den kommunale myndighedsbehandling på miljø- og naturområdet.

  Administrationen foreslår, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budget, da der ikke er budget til at udvide samarbejdet, og ressourcen svarer til, at vi alene kan honorere de lovpligtige opgaver.

  LOVE/REGLER:

  Det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgettet for delaftale 3 er på i alt ca. 1.7 mio. 2021.

  Beløbet svarer til ca. 2,5 årsværk og ressourcen har været uændret gennem tiden.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Delaftalen tager udgangspunkt i den gældende kommuneplan i form af miljøpolitik samt mål og retningslinjer for naturbeskyttelse.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. maj 2021.

 • 3
  Mobile kaffevogne - salg på offentlige arealer
  Sagsid.: 21/1464

  RESUMÉ:

  Der er modtaget flere ansøgninger om opstilling af mobile kaffevogne med tanke på salg fra offentlige arealer. Såvel på vejarealer som parkarealer og i naturområder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mobile kaffevogne henvises til salg fra stadepladserne på Nordre Væl i den udstrækning, der er ledige stadepladser.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-05-2021

  For stemte:    2 (T)

  Imod stemte   4 (A+C+O)

  Undlod at stemme   1 (V)

  Faldet.

  Der meddeles afslag på ansøgningerne.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har i april 2021 modtaget to ansøgninger om opstilling af mobile kaffevogne på både vej- og parkarealer, ved Kongelundsfortet, i Dragør by og i naturområder ved Sydstranden og Naturpark Amager.

  Tilbage i 2009 gav daværende Teknik- og Miljøudvalg tilladelse til en mobil kaffecykel som en forsøgsordning. Ordningen dengang gav ingen problemer og udvalget godkendte efterfølgende i 2010 en 1-årig tilladelse. Denne blev kun udnyttet i en måneds tid dengang, hvorefter kaffecykelsalget blev droppet.

  I februar 2021 har administrationen modtaget en ansøgning om opstilling af en mobil kaffestand i form af en ombygget ladcykel med ønske om opstilling i Dragør gamle by og på havnearealet i første omgang som en forsøgsperiode frem til den 30. april 2021. Så at sige samme koncept som tilladt i 2010. Også set i lyset af corona-situationen med nedlukning af det lokale erhvervsliv har administrationen givet tilladelse til opstilling i forsøgsperioden. Ansøgeren har netop anmodet om at få forsøgsordningen forlænget. Indtil politisk afklaring vil administrationen henvise til stadeplads på Nordre Væl.

  Som nævnt er der nu yderligere to kaffevogne, der ansøger om mobilt kaffesalg. Dels en kaffeknallert og dels en kaffe tuktuk. Da det lokale erhvervsliv igen kan genåbne, og der samtidig pt. er tre kaffevogne, der ønsker opstilling med mobilt salg, skal administrationen foreslå en drøftelse og beslutning om i hvilken udstrækning og hvor, der i givet fald kan gives tilladelse til salg fra mobile kaffevogne.

  Administrationens bemærkninger:

  Som følge af presset på parkeringspladser i nærområdet Dragør gamle by kan det ikke anbefales at tillade salg fra byens kørebanearealer generelt, herunder heller ikke fra parkeringspladser i byen og på havnen.

  Endvidere kan det ikke anbefales at tillade salg i naturområderne, hvor der kan risikeres problemer med øget affald i form af fx efterladte engangskrus.

  Derimod er der mulighed for at give tilladelse til de mobile stader på pladsen Nordre Væl i den udstrækning, der er ledig plads og i øvrigt efter først til mølle princippet og efter aftale med Center for Plan, Teknik og Erhverv.

  Andre lokaliteter til overvejelse kunne være på andre pladsdannelser med fodgængertrafik som fx på den gamle havneplads eller på Badstuevælen, i den udstrækning disse i øvrigt ikke er optaget til andre formål.

  Endelig kunne den store grusparkeringsplads ude ved Sydvestpynten og parkeringspladsen ved Kongelundsfortet være mulige mobile salgssteder.

  De hidtidige vilkår til mobilt stadesalg kan ses i vedhæftede bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  Vejloven og færdselsloven er gældende for så vidt angår eventuel tilladelse til opstilling for salg på vejareal.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt mobile kaffevogne henvises til stadepladserne på Nordre Væl, vil de blive opkrævet stadeafgift for fast stade eller kortvarigt stade afhængigt af ønsket omfang af stadebookning.

  Såfremt mobile kaffevogne tillades at tage opstilling andre steder, skal der fastsættes en afgift for opstillingen i Økonomiudvalget. Såfremt det besluttes at henvise til opstilling af staderne på Nordre Væl, så vil sagen stoppe i By-, Erhvervs- og Planudvalget.

  Administrationen kan umiddelbart foreslå afgift svarende til et fast stade, der i 2021 er 302 kr. pr. måned pr m2. Hertil kommer evt. strømforbrug. En kortvarig stadeplads koster 150 kr. pr. stade pr dag for op til 4 m2.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. maj 2021.

  Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

  Bilag

 • 4
  Frigivelse Handicapvenlige tiltag 2021
  Sagsid.: 21/1467

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler frigivelse af anlægspulje til handicapvenlige tiltag 2021, der er afsat i anlægsbudget 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der gives en anlægsbevilling på 104.000 kr. til handicapvenlige tiltag 2021, og at rådighedsbeløbet frigives,
    
  2. at der anvendes 30-40.000 kr. til etablering af sænkede kantsten ved vejovergange på strækningen mellem Dragør Badehotel og havnen, og
    
  3. at det resterende beløb på ca. 65.000 anvendes på tilgængelighedstiltag ved Dragør Søbad efter nærmere aftale med Dragør Handicap og Dragør Søbad.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-05-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har afsat 104.000 kr. i det reviderede anlægsbudget 2021 til etablering af handicapvenlige tiltag i 2021.

  På møde i Handicaprådet den 13. april 2021 blev følgende prioriteringer aftalt:

  1. Kantstenssænkninger på strækningen mellem Dragør Badehotel og havnen.
  2. Bedre tilgængelighed på Dragør Søbad:
   1. Lift/hejseanordning eller trappe/sliske fra brodækket på Søbadet til vandet.
   2. Højere hegn på platformen ved Mormorstranden (fra nuværende 0,5 meter til 1 meter).
   3. Gelænder i hver side til nedgangen til sandet fra platformen.

  Første prioriteten i form af kantstenssænkninger på strækningen kan etableres for ca. 30-40.000 kr. For de resterende ca. 65.000 kr. kan der forventeligt etableres en hejs ude på brodækket.

  En hejs er tidligere anslået at kunne etableres for 60-70.000 kr., imens en trappe svarende til trappen på den nye badebro kan etableres for anslået 80-100.000 kr.

  En egentlig sliske/rampe ude på Søbadet vil være meget mere bekostelig og kan i øvrigt ikke anbefales som følge af fx algevækst, tang m.v.

  Et højere hegn på platformen ved Mormorstranden kan alt andet lige håndteres indenfor Vej- og Gartnerafdelingens driftsbudget. Der er etableret et gelænder på indersiden af rampen fra platformen og ned i sandet. Et supplerende gelænder på ydersiden kan derimod ikke umiddelbart udføres, da der mangler mulige stabile fastgørelsespunkter i vandet/sandet.

  Administrationen foreslår, at etablering af en hejs på Dragør Søbad drøftes med Dragør Handicap og Dragør Søbad.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 104.000 kr. til Handicapvenlige tiltag 2021 er afsat i anlægsbudget 2021.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Anlægsønskerne har senest været drøftet på møde i Handicaprådet den 13. april 2021, jf. vedhæftede referat.

  Det foreslås, at eventuel etablering af hejs på Dragør Søbad drøftes med Dragør Handicap og Dragør Søbad før igangsætning.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tiltag som fx sænkning af kantsten ved vejovergange er i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik om at understøtte initiativer, der fremmer tilgængeligheden for alle.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. maj 2021.

  Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

  Bilag

 • 5
  Tang fra mormorstranden
  Sagsid.: 20/1446

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til bortskaffelse af tang fra Mormorstranden. Administrationen har på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 19. maj løbende opsamlet tang på Mormorstranden. Der er sendt en ansøgning til Fredningsnævnet om midlertidigt og permanent oplag af tang, og der har været taget flere kontakter til lokale landmænd og landboforening med henblik på at indgå aftale om afsætning. Det har vist sig, at det er muligt løbende at holde stranden ren med eget maskinel, og der er indtil nu anvendt i størrelsesorden 500 timer på opgaven. Fredningsnævnet har meddelt, at det ikke er muligt at opnå tilladelse til at placere tangen bag Mormorstranden. Det forventes p.t., at det er muligt at afsætte tangen til en lokal landmand, men det afhænger af om Tårnby giver tilladelse til udbringningen. Hvis ikke det er muligt, skal der tages stilling til bortskaffelse af den resterende mængde og finansiering heraf.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at de cirka 1000 tons tang, der er opsamlet afsættes til en lokal landmand, hvis tilladelserne kan gives.
  2. at såfremt der ikke kan opnås tilladelse til anvendelse til jordbrugsformål, at tangen bortskaffes til godkendt modtageranlæg,
  3. atet eventuelt merforbrug på op til ca. 260.000 kr. til bortskaffelse af tang medtages i budgetopfølgningen til august 2021.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-05-2021

  Ad 1-3

  Anbefales overfor ØU og KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede den 19. maj 2020 og den 11. juni 2020 en forsøgsordningen for fjernelse af tang fra Mormorstranden. Forsøgsordningen bestod blandt andet i, at Vej- og Gartner med eget eller lejet materiel skulle stå for den løbende vedligeholdelse af stranden, samt at mulighederne for at afsætte tang til en lokal landmand (Seerupgaard) skulle afsøges. Det blev ligeledes besluttet, at forvaltningen skulle søge om dispensation fra fredningsbestemmelserne til permanent eller midlertidigt placering af tang bagerst på stranden.

  Status er, at Vej- og Gartner ugentligt fjerner tang og fedtemøg fra stranden med eget maskinel og opmagasinerer det på stranden med henblik på afvanding af tangen før bortskaffelse. Der er p.t opsamlet ca. 800 ton tang (skønnet mængde) som er oplagt bag Mormorstranden. Der er indtil nu anvendt cirka 500 timer fra Vej- og Gartner på opgaven. Det vurderes, at der vil blive opsamlet yderligere 100-200 ton tang over badesæsonen.

  Der er sendt en ansøgning til Fredningsnævnet med henblik på at opnå dispensation til oplagring. Fredningsnævnet har den 16. april 2021 afholdt besigtigelse på Mormorstranden og truffet afgørelse i sagen om, hvorvidt kommunen må udjævne tangen op på området bag Mormorstranden. Alternativt oplægge tangen over sæsonen i en bunke med henblik på afvanding før bortskaffelse. Fredningsnævnet har besluttet, at give tilladelse til at tangen må oplægges midlertidigt med henblik på afvanding, men at tangen ikke må udjævnes, da der vil være tale om en terrænændring. Terrænændring må ikke finde sted jf. fredningsbestemmelserne.

  Der er udtaget analyser af det opsamlede tang med henblik på at vurdere, om det må anvendes til jordbrugsformål. De første analyser har vist overskridelse af grænseværdierne, men opfølgende målinger tyder på, at det er muligt. På den baggrund er der hos Tårnby Kommune søgt om tilladelse til udbringning til jordbrugsformål. Hvis det ikke er muligt anbefales administrationen, at det bortskaffes til et godkendt modtageranlæg (kompostanlæg).

  Driftsbudgettet til oprensning af Mormorstranden er på 197.000 kr. Der er afholdt analyseudgifter på ca. 25.000 kr., og der er 170.000 kr. tilbage til bortskaffelse af de ca. 800-1.000 ton tang.

  Det er dyrere, at bortskaffe tangen til kompostanlæg end til landbrugsjord lokalt. 240 kr. mod 500 kr. pr ton. Hvis alt kan bortskaffes til landbrugsjord vil det koste op til 240.000 kr. Hvis det skal afsættes til kompostering, vil det koste ca. 500.000 kr.

  Der mangler således potentielt op til 330.000 kr. for at kunne bortskaffe tangen i indeværende sæson, hvis det ikke lykkedes at afsætte til lokal landmænd. Der er pt. en forventning om et mindreforbrug på vintervedligehold på i størrelsesordenen 70.000 kr. Hvis de bruges til med-finansiering mangler der pt mellem 0-260.000 kr. Det anbefales, at eventuelt restfinansiering indgår i budgetopfølgningen til august.

  Tangen vil blive bortskaffet hurtigst muligt. Badesæsonen kan forventes, at opstarte fra medio maj måned.

  Forvaltningen kan på nuværende tidspunkt ikke pege på yderligere kompenserende besparelser inden for eget driftsbudget.

  Det forslås, at merudgiften i første omgang finansieres af kassen og at forvaltningen i forbindelse med 3. kvartals budgetopfølgning undersøger, om der er økonomisk råderum til kompenserende besparelser, som kan dække merforbruget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomi

  Driftsbudgettet til oprensning af Mormorstranden er på 197.000 kr. Der er afholdt analyseudgifter på ca. 25.000 kr., og der er 170.000 kr. tilbage til bortskaffelse.

  Der mangler potentielt op til 330.000 kr. for at kunne bortskaffe tangen i indeværende sæson, hvis det ikke lykkedes at afsætte til lokal landmænd. Der er pt. en forventning om et mindreforbrug på vintervedligehold på i størrelsesordenen 70.000 kr. Hvis de bruges til med-finansiering mangler der pt mellem 0-260.000 kr.

  Det anbefales, at det forventede merforbrug indgår i budgetrevision til august.

  Det kan oplyses, at vej- og gartnerafdelingen har brugt ca. 500 timer på oprensning indtil nu. Det svarer til ca. 200.000 kr. Timerne er gået fra andre driftsopgaver på Vej- og gartnerområdet, da oprensningen tidligere blev finansieret inden for driftsbudgettet på 197.000 kr.

  Revideret budget for fortsat tangoprensning vil indgå i budgetlægningen for 2022.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. maj 2021.

  Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

 • 6
  Foranalyse - ombygning af Dragør Havn
  Sagsid.: 21/134

  RESUMÉ:

  Der er udarbejdet en foranalyse for ombygning af Dragør Havn svarende til den arbejdsmetode, der blev anvendt i forbindelse med anlæg af den nye svømmehal.  Projektet omhandler tætning af Østmolen, oprensning af lystbådehavnen, hvor bundmaterialet indbygges i Østmolen og kajanlæg på Sandtangen, ændret indsejling til færgehavnen, gennemgravning af sandtangen og etablering af flere bådpladser.

  Foranalysen viser, at projektet vil beløbe sig til 59 mio. kr. og at anlægsarbejderne forventes at kunne påbegyndes januar 2023. Der er afsat et anlægsbudget på 30 mio. kr. Der skal tages stilling til tilpasning af projektet til budgettet på 30. mio. kr. udbudsform tids- og aktivitetsplan samt igangsætning af næste fase.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at foranalysen tages til efterretning,
    
  2. at den næste fase påbegyndes, som beskrevet i foranalysens punkt 7, som omhandler myndighedstilladelser, lokalplanlægning, teknisk optimering og tekniske undersøgelser mhp udarbejdelse af udbudsmateriale til en omvendt licitation inden for en økonomisk ramme på 30. mio. kr.,
    
  3. at ombygning af indsejlingen til færgehavnen ikke medtages i det videre arbejde, da prisen alene udgør ca. 20% af de samlede anlægsomkostninger på 59 mio. kr. (12.5 mio. kr.),
    
  4. at der frigives 1.5 mio. kr. til næste fase. Eventuelle uforbrugte anlægsmidler vil indgå i det samlede anlægsbudget for projektet.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-05-2021

  Ændringsforslag fra V. V forslår, at sagen oversendes til ØU uden anbefaling.

  For stemte    6 (A+O+T+V)

  Imod stemte   1 (C)

  Undlod at stemme  0 ()

  Anbefales overfor ØU.

  Protokol fra C: Konservative har stemt imod, da hele sagen baserer sig på lånoptagning på kr. 20 mio. Konservative er af den opfattelse, at vedligehold af havnen skal holdes inden for det i forvejen afsatte budget på kr. 10 mio og stemte allerede imod lånoptagningen i april 2020. Samtidig kan det konstateres at de visioner AOVT fremsatte ved lånoptagningen ikke kan gennemføres, da det samlet vil koste kr. 59 mio.

  .

  SAGSFREMSTILLING:

  By- Erhverv- og Planudvalget besluttede på mødet i juni 2020, at der skulle udarbejdes en foranalyse, som skulle forelægges til maj 2021. Kommunalbestyrelsen frigav på mødet i oktober 2020, en anlægsbevilling på 250.000 kr. til udarbejdelse af foranalyse med indledende supplerende tekniske undersøgelser. Foranalysen omhandler projektet ombygning af Dragør Havn.

  Projektet omfatter:

  1)     tætning af Østmolen 

  2)     oprensning af lystbådehavnen, hvor bundmateriale indarbejdes i mole- og kajanlæg

  3)     etablering af supplerende bådepladser i lystbådehavnen

  4)     ombygning af havneindløbet til færgehavnen mhp. at færgehavnen kan benyttes som A-havn (roligt vand med havnepladser)

  5)     gennemgravning af sandtangen og lukning af indsejlingen til lystbådehavnen

  6)     etablering af supplerende servicebygninger (bad og toiletbygning) i lystbådehavnen

  Molen forberedes således, at den eventuelt senere kan udbygges og indgå som del af en eventuel fremtidig kystsikring af Dragør.

  I foranalysen er der opstillet et anlægsbudget, tids- og aktivitetsplan herunder vurderet omfanget af myndighedstilladelser, udbudsstrategi mv. I foranalysens punkt 7 er næste fase af projektet beskrevet. Foranalysen er vedlagt i bilag 1.

  Der er i forbindelse med foranalysen udført teknisk indgreb i Østmolen for at vurdere Østmolens opbygning, og omfanget af bundmateriale er genberegning.

  Foranalysen viser:

  -          at det samlede projekt vil koste ca. 59 mio. kr. + /- 10%

  -          At det er muligt at tilpasse projektet til ca. 30 mio. kr. og at denne minimumsmodel vil omfatte, tætning af Østmolen, spunsning af sandtangen og oprensning af lystbådehavnen, hvor bundmateriale hhv. indbygges i de nye konstruktioner og resten klappes, etablering af supplerende 50 bådepladser, samt at molehoveder ved indsejling til Færgehavnen renoveres.

  -          At følgende arbejder udskydes men inkluderes på en ønskeliste og indgår i den omvendte licitation. Det drejer sig om gennemgravning af Sandtangen, etablering af en supplerende servicebygning.

  -          At den nye Østmole kan videreudbygges og indgå i en fremtidig kystbeskyttelse af Dragør.  Molen er visualiseret og den kan ses i bilag til foranalysen.

  -          At udbuddet gennemføres i omvendt licitation med beskrivelse af en minimumsmodel, kvalitet og funktion kombineret med en liste over supplerende ønsker, som tilbudsgiver kan supplere sit tilbud med

  Tids- og aktivitetsplan

  Det forslås, at arbejdet med at indhente tilladelser sættes i gang, således at disse kan foreligge inden projektet udbydes i totalentreprise. Tilladelsen til deponering af bundmateriale er afgørende for projektet og projektets økonomi.  Lokalplanprocessen er også afgørende for hvornår projektet kan opstartes. I foranalysen anbefales, at myndighedsarbejderne igangsættes og tilladelser indhentes inden der gennemføres nye supplerende tekniske undersøgelser og yderligere optimering af projektet. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 7 i foranalysen

  Det forslås, at der arbejdes med anlægsstart januar 2023. Der er således 18 måneder til at indhente tilladelser, tilvejebringe nyt plangrundlag for Sandtangen og efterfølgende gennemføre supplerende tekniske forundersøgelser, gennemføre udbud og forberede opstart for entreprenør. Arbejderne kan ikke udføres samtidigt med at havnen er i drift. Det betyder at arbejderne skal udføres efter sejlersæsonen, og det kan tidligst ske ved opstart januar 2023.

  I foranalysen oplyses, at det i øjeblikket vil tage ca. 6 måneder at opnå tilladelse til indbygning af bundmateriale og 9 måneder at opnå klappetilladelse. Lokalplanlægning vil tage ca. 12 måneder at gennemføre. Tids- og aktivitetsplan fremgår af foranalysen.

  Det anbefales, at de supplerende tekniske undersøgelser og efterfølgende optimering af projektet afventer myndighedstilladelserne fordi de er afgørende for projektet.

  Forundersøgelserne er dyre. Specielt geotekniske undersøgelser på vand. Det anbefales derfor at ny indsejling ikke inkluderes i det videre projekt på nuværende tidspunkt. 

  Næste fase:

  Næste fase omhandler yderligere optimering af projektet med afsæt i geotekniske undersøgelser, opmåling, miljøanalyse af bundmateriale og yderligere optimering af projektet. Denne fase løber frem til september 2021, hvor en opdateret foranalyse forlægges udvalget til godkendelse.

  Herefter igangsættes indhentning af tilladelser og efterfølgende udarbejdes udbudsmateriale som forlægges til godkendelse omkring september 2022 (fase 4.) Udbudsresultat forlægges omkring december- januar 2023 til endelig godkendelse og frigivelse af anlægsbevilling. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 30 mio. kr. i anlægsbudgettet over budgetperioden 2021 til 2023. Heraf er det besluttet at finansiere 20 mio. kr. ved lånoptag.

  Anlægsbevillingen til næste fase (fase 3 jf tidsplanen) er på 1.5 mio. kr. og bevillingen skal dække følgende hovedopgaver:

  -          Geoteknik 800.000 kr.

  -          Lokalplanlægning 175.000 kr.

  -          Opmåling af bundforhold 70.000 kr.

  -          Tilladelser, analyser og tekniske indgreb 150.000 kr.

  -          Rådgivning 150.000 kr.

  -          Øvrige tekniske opgaver og uforudseelige 150.000 kr.

  Udbudsfasen og frem til at der ligger en kontrakt vil efterfølgende beløbe sig til ca. 380.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4.maj 2021.

  Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

  Bilag

 • 7
  Tilladelser og håndhævelse til udeservering 2021
  Sagsid.: 20/4339

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 17. marts 2021, at administrationen skal udarbejde et revideret regelsæt for udeservering. Indtil dette foreligger har administrationen meddelt tilladelser til udeservering med baggrund i de gældende Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune, dog justeret i henhold til udvalgets beslutninger. Det blev desuden besluttet, at forvaltningen på efterfølgende møder i udvalget skal komme med oplæg om en stærkere og synligere konsekvens ved gentagende misligholdelse, informationsskrivelse (pixi-udgave) af regelsættet samt beskrive mulighederne og pris for at flytte ledelinjen. Der foreslås i denne sag en kort procedure for håndtering af misligholdelse baseret på følgende elementer; 1) Advarsel, 2) Varsling af påbud 3) Påbud der medfører, at udeserveringstilladelsen fjernes.

  INDSTILLING:

  Det indstilles, at udvalget godkender forslag til procedure for konsekvens ved gentagende misligholdelse.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-05-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Folketinget har besluttet, at der fra den 21. april 2021 kan åbnes igen for udeservering, såvel ude som inde. Restauranterne i Dragør Kommune har derfor et behov for at modtage tilladelse til udeservering i 2021.

  Administrationen har derfor den 16. april 2021 meddelt tilladelse til udeservering til alle ni restauranter i Dragør Kommune i Kongevejsområdet for sæsonen 2021 med vilkår for udeservering i henhold til gældende Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune. Dog modificeret, så tilladelserne er givet under iagttagelse af By-, Erhvervs- og Planudvalgets beslutninger om vilkår på møde den 17. marts 2021.

  Herunder:

  1.  at nuværende § 20, stk. 2 og 4 bibeholdes sammen med stk. 1 og stk. 5-11, imens stk. 3 er udgået.
  2. at udeserverings-sæsonen fastsættes til perioden fra uge 12 til og med uge 43, og at inventaret må stå fremme døgnet rundt i sæsonen.
  3. at der gives mulighed for, at der kan opsættes udeserverings-inventar i perioden fra uge 44 til og med uge 11 mod at inventaret fjernes dagligt efter lukketid, således at der kan gennemføres vintervedligehold m.v. efter behov.
  4. At inventar må henstå på offentligt areal uden for åbningstid i sæsonen, men skal være fjernet fra offentligt areal uden for sæsonen.

  Hertil de specifikke tilladelser i forhold til udeservering på Neels Torv, på Kongevejen ved Irma og på Strandlinien. Foruden orientering om at arbejdet med et samlet revideret regulativ for udeservering forventes at foreligge i løbet af 2021. Og endelig er der i tilladelserne indsat link til kommunens hjemmeside til beslutningerne og sagsfremstillingen fra mødet i By-, Erhvervs- og Planudvalget.

  Det blev desuden besluttet, at forvaltningen på efterfølgende møder i udvalget skal komme med oplæg om en stærkere og synligere konsekvens ved gentagende misligholdelse, informationsskrivelse (pixi-udgave) af regelsættet for udeservering samt beskrive mulighederne og pris for at flytte ledelinjen.

  Der foreslås en procedure for håndtering af misligholdelse baseret på følgende elementer;

  1. Såfremt der ved et første tilsyn konstateres forhold, der er i uoverensstemmelse med tilladelsen gives en advarsel.
  1. Hvis der ved et efterfølgende tilsyn konstateres fortsatte eller nye uoverensstemmelser i forhold til rammerne i udeserveringstilladelsen varsles et påbud.
  1. Konstateres overskridelse af kravene i udeserveringstilladelsen i forbindelse med et tredje tilsyn, gives et påbud, der medfører at udeserveringstilladelsen fjernes.

  En håndhævelse indenfor én af de 1-3 nævnte kategorier vil være gældende i ét år.

  Administrationen vender på et kommende møde tilbage med oplæg om ændret regelsæt m.v. 

  LOVE/REGLER:

  Gældende Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune indeholder regler for udeservering i Dragør Kommune. Bestemmelserne har hjemmel i Vejloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Alle restauratører er i forbindelse med tilladelse til udeservering 2021 blevet orienteret om, at et ændret regelsæt er under udarbejdelse og vil erstatte de nugældende regler for udeservering i Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. maj 2021.

 • 8
  Orientering - Status på plan og byggesagsområdet - April 2021
  Sagsid.: 18/3559

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har den 9. februar 2021 besluttet, at afsætte ekstra midler for at reducerer sagsbehandlingstiderne samt få igangsat de nuværende lovliggørelsessager som afventer opstart af sagsbehandlingen.

  INDSTILLING:

  Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-05-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Afdelingen har iværksat initiativer, som skal reducerer sagsbehandlingstiderne. Der er midlertidig blevet tilknyttet en konsulent, som skal assistere med sagsbehandlingen af de ny indkomne byggesager, imens de to byggesagsbehandlere har indgået en overtidsaftale indtil årets udgang, hvoraf denne tid vil blive dedikeret til sagsbehandling af lovliggørelsessager.

  Der vedlægges et diagram som viser det aktuelle antal sager i plan- og byggesagsteamet. Herudover fremgår, hvor mange sager der er indgået i den aktuelle måned samt hvor mange sager i de enkelte kategorier, som er blevet afsluttet.

  Der vil fremadrettet blive forlagt et opdateret skema til hvert af de kommende BEPU møder resten af året.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. maj 2021.

  Bilag

 • 9
  Orientering - Dragør svømmehal status på varmtvandsbeholder
  Sagsid.: 21/1423

  RESUMÉ:

  Status på levering af ny varmtvandsbeholder til svømmehallen.

  INDSTILLING:

  Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-05-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 11. marts 2021 revnede varmtvandsbeholderen i svømmehallen.

  Der er bestilt en ny varmtvandsbeholder, som forventes at blive leveret i slutningen af maj 2021. Som en midlertidig foranstaltning, vil entreprenøren forsøge at svejse en lap på den eksisterende varmtvandsbeholder. Det er dog uvist om denne løsning kan holde og i hvor lang tid den holder. Svømmehallen vil ikke kunne åbne før der er varmt vand.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. maj 2021

 • 10
  Orientering - Proces med udarbejdelse af Reduktions-(R), Driftsudvidelse-(D) og Anlægsskemaer(A) i forhold til budget 2022
  Sagsid.: 21/1465

  RESUMÉ:

  I denne sag orienteres der om hvor langt administrationen er kommet med udarbejdelse af R-, D- og A-skemaer.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-05-2021

  Drøftet.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-05-2021

  Drøftet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-05-2021

  Drøftet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede d. 14. april, at der skal udarbejdes R-forslag og D-skemaer svarende til 2 % af de enkelte fagudvalgs samlede budgetter. Det gælder for R- skemaerne, at tidligere forelagte forslag højest må udgøre 1 % af fagudvalgets budget. Udmøntningen af de 2 % i forhold til de enkelte fagudvalg kan læses i bilag 1.

  Målsætningen med den justeret fremgangsmåde er:

  • at kunne håndtere udforende udgiftsdrivere - fx stigende udgifter til overførselsydelser, til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) m.m.
  • at skabe et råderum til politiske prioriteringer og målsætninger – råderummet kan både bruges til at omfordele midler inden for fagudvalgets områder, og på tværs af fagudvalgenes områder. Råderummet kan skabe mulighed for, at der kan omfordeles ressourcer, således at de kan allokeres til indsatser, hvis effekter man er særligt politisk optaget af. Omfordelingen kan både ske inden for de enkelte fagudvalgsområder og på tværs af områder.
  • at skabe råderum til anlægsinvesteringer

  Ved at der samlet set i organisationen udarbejdes R-skemaer for 12,3 mio. kr. (2 %) og D- skemaer for 12,3 mio. kr. (2 %), så etableres der en vifte af skemaer, som kan indgå i budgetforhandlingerne.

  Hvis der skal udarbejdes budgetanalyser inden for fagudvalgets område, så tæller de med i de 2 % af udvalgets budgetramme, som der skal udarbejdes R-skema i forhold til.

  Administrationen udarbejder, inden sommerferien, forslagene. Undervejs i processen bliver MED involveret.

  I denne sag orienterer administrationen om arbejdet med udarbejdelse af R-, D- og A-skemaer. I forbindelse med orienteringen vil der være en drøftelse af forslagene der arbejdes med. Disse præsenteres på mødet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. maj 2021.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. maj 2021.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. maj 2021.

  Skoleudvalget den 10. maj 2021.

  Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

  Bilag

 • 11
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-05-2021

  Helle Barth spurgte ind til en konkret sag.

  Ole Hansen stillede spørgsmål til en konkret lokalplansag.

  Administrationen orienterede om;

  • At der produceres historisk meget fra Plan og Teknik, herunder kommuneplanrevision, 3 lokalplanforslag, Engvejsprojektet, kystbeskyttelsesprojektet, havneudvikling, den store søgning på byggesager m.v., og at den naturligt store interesse for at stille spørgsmål til konkrete byggesager m.v. bidrager til at forlænge sagsbehandlingstiden.