Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 20. maj 2021 kl. 16:00

Mødested:
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra: Kenneth Gøtterup (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Forslag til tillæg 2 til Lokalplan 27 for en erhvervsejendom ved Lufthavn Syd samt kommuneplantillæg nr. 4
  Sagsid.: 20/3659

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 4. maj 2021 at indkalde til et ekstraordinært møde forud for møde i Økonomiudvalget den 20. maj 2021, hvor sagen behandles på baggrund af et justeret forslag fra administrationen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at forslag til tillæg 2 til Lokalplan 27 for en erhvervsejendom ved A. P. Møllers Allé med tilhørende kommuneplantillæg nr. 4 godkendes med henblik på en offentlig høring i mindst 4 uger,
  1. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslagene da planforslagene forventes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet ift. de gældende planer.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

  Anbefaling fra BEPU:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 20-05-2021

  Udvalget anbefaler overfor ØU/KB administrationens indstilling nr. 1 og 2 – og beklager de misforståelser, der har været i denne sag.

  Sagen anbefales med de af forvaltningen foreslåede præciseringer, der fremsendes til KB forud for mødet den 27. maj 2021.

  Præciseringerne omfatter;

  • Tydeliggørelse af at formålet med lokalplan-tillægget alene er at lovliggøre eksisterende byggeri med hensyn til omfang og ophævelse af tilknytningskravet til lufthavnen.
  • Herudover er der faktuelle rettelser om dato, henvisninger og juridiske præciseringer.

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. november 2020, at igangsætte en revision af plangrundlaget for den nordlige del af erhvervsområdet ved A. P. Møllers Allé. Baggrunden var en afgørelse fra Planklagenævnet, som ophævede en dispensation Dragør Kommune havde meddelt. Nævnet fandt, at den ansøgte anvendelse krævede en ny lokalplan og at ansøgningen ikke kunne imødekommes via en dispensation fra lokalplanen.

  Forslag til tillæg 2 til Lokalplan 27 og -tillæg 4 til Kommuneplan 2009 er imidlertid afgrænset til A. P. Møllers Allé 55 - matrikel nr. 32au af St. Magleby By, St. Magleby, da det forsøger at lovliggøre retligt et erhvervsbyggeri opført på baggrund af en byggetilladelse givet på baggrund af den nu ophævede dispensation.

  Den øvrige nordlige del af erhvervsområdet ved A. P. Møllers Allé er ikke inkluderet i dette tillæg. Administrationen vurderer, at lokalplanlægningen for den øvrige nordlige del af erhvervsområdet bør ses i sammenhæng med de muligheder kommunen forventes at få ifm. den pågående revision af plangrundlaget for Københavns Lufthavn. Erhvervsministeren udtalte sig i december 2020 positivt ift. Tårnby og Dragør kommunernes ønsker om at udvide deres erhvervsområdet. I Dragør Kommune drejer det sig om de 12 ha udpeget i Perspektivområde ved Nordre Dragør.

  Kommunalbestyrelsen indkaldte i perioden 23. december 2020 til 20. januar 2021 til ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet efter planlovens § 23C. Ideer og forslag indkommet i forbindelse med høringen vil indgå i det videre planarbejde og fremgår af vedlagte bilag.

  Tillæg 2 til lokalplan 27 tilføjer muligheden for at indrette op til 2.255 m2 kontorer og 2.087 m2 lager til de gældende anvendelsesbestemmelser i lokalplan 27, øger bebyggelsesprocenten fra 40 til 53 - idet kælderarealet også tæller med i beregning af etagearealet, og stiller krav om støjafskærmende foranstaltninger, der sikrer støjfølsomme virksomheder mod støjgener fra lufthavnen.

  Tillæg 4 til Kommuneplan 2009 konsekvensretter dette i et nyt rammeområde, svarende til ejendommen og fastsætter at området (ejendommen) ikke må udstykkes.

  Der er foretaget en miljøscreening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” for at afklare, om der skal gennemføres en miljøvurdering af kommune- eller lokalplantillægget. Det er administrationens vurdering, at Kommune- og Lokalplantillægget ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til de gældende planer, og at der derfor ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Miljøscreeningen fremgår af bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  Planloven, Fingerplanen, Støjcirkulære om støjkonsekvenszone omkring Københavns Lufthavn og Miljøvurderingsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Planforslagene skal sendes i offentlig høring i mindst 4 uger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. maj 2021.

  Økonomiudvalget den 20. maj. 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

  Bilag