Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 1. juni 2021 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Kim Dupont (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Kim Dupont (V) blev budt velkommen som nyt medlem af udvalget i stedet for Helle Barth (V).
 • 1
  Trafikale forhold Vestgrønningen, input fra Infrastrukturudvalget
  Sagsid.: 20/4662

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. februar 2021, at spørgsmål om cykelbaner på Vestgrønningen skulle viderebehandles i § 17, stk. 4 udvalget for infrastruktur, som for nyligt havde modtaget forslag om at tilvejebringe flere parkeringspladser ved blandt andet at lukke ind-/udkørsler til den gamle by m.m. Infrastrukturudvalget har siden afgivet sine input til fornyet behandling i By-, Erhvervs- og Planudvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det godkendes, at administrationen får undersøgt, om det er fysisk muligt at sikre adgangen med brandbiler og renovationsvogne mv. til den gamle by, når fire adgangsveje til den gamle by lukkes. Dette inklusiv analyse af indkørselsmulighed fra Kongevejen og udkørselsmulighed til Rønne Alle samt at afdække pris og omfang ved dette tiltag,
    
  2. at udgiften til undersøgelsen finansieres af Genopretning af veje 2021.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-06-2021

  Ændringsforslag: Forslag fra T: ARC og Hovedstadens Beredskab høres om løsningen, inden en trafikanalyse sættes i gang. Sagen forelægges igen, når ARC og Hovedstadens Beredskab er blevet hørt.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. februar 2021, at spørgsmål om cykelbaner på Vestgrønningen skulle viderebehandles i § 17, stk. 4 udvalget for infrastruktur, som for nyligt havde modtaget forslag om at tilvejebringe flere parkeringspladser ved blandt andet at lukke ind-/udkørsler til den gamle by m.m. Infrastrukturudvalget har på møde den 12. marts 2021 besluttet at afgive følgende anbefaling til fornyet behandling i By-, Erhvervs- og Planudvalget.

  -         At man anmoder administrationen om at få undersøgt, om det er fysisk muligt at sikre adgangen med brandbiler og renovationsvogne mv. til den gamle by ved ovenstående løsning, inklusive analyse af indkørselsmulighed fra Kongevejen og udkørselsmulighed til Rønne Alle samt at afdække pris og omfang ved dette tiltag før beslutningen endeligt tages.

  Udvalget opsummerede også den oprindelige dialog omkring selve Vestgrønningen, herunder specielt etablering af cykelsti og parkeringsforhold. Udvalget valgte dog ikke at komme med egentlig anbefaling før forholdet om parkeringsvejen er afdækket.

  Udvalget udtrykte dog følgende holdning:

  -         at der ikke må komme færre parkeringspladser. Det vil sige, at en aflukning af de fire stræder mod Vestgrønningen skal give mindst lige så mange nye parkeringspladser som en eventuel sløjfning af parkeringspladser på selve Vestgrønningen eventuelt måtte afstedkomme.

  -         Der er en generel interesse for etablering af cykelstier på selve Vestgrønningen, jf. tidligere notat fra Viatrafik også giver scenarier for. Men der er ikke umiddelbart et entydigt billede af løsningen. Dog er der en markant opmærksomhed på, at en cykelsti blot markeret med en bred opstregning er en potentiel farlig løsning. By-, Erhvervs- og Planudvalgets og administrationens videre arbejde med løsningsmuligheder for Vestgrønningens trafikforhold, bør tage hensyn til dette opmærksomhedspunkt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  En undersøgelse som anbefalet vil koste anslået 90.000 kr. til en trafikrådgiver. Undersøgelsen kan foreslås finansieret af anlægsbudgettet Genopretning af veje 2021.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. juni 2021

 • 2
  Arrangementsansøgninger Dragør gamle by og havn sommer 2021
  Sagsid.: 20/4701

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. februar 2021, at By-, Erhvervs- og Planudvalget forelægges alle ansøgninger der er centreret om arrangementer ved havnen og ved Dragør gamle by forinden eventuel godkendelse. Der foreligger nu ansøgninger om Dragør Kunst Festival, Vin- og jazz festival, Lodsens Dag og havnefest på havnepladsen samt Bungy trampolin på Badstuevælen til beslutning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der meddeles tilladelse til Dragør Kunst Festival på havnepladsen den 10.-11. juli 21,
    
  2. at der meddeles tilladelse til Vin- og jazz festival på havnepladsen den 16.-17. juli 21,
    
  3. at der meddeles tilladelse til Lodsens Dag på havnepladsen den 31. juli 21,
    
  4. at der meddeles tilladelse til havnefest på havnepladsen den 13.-15. august 21,
    
  5. at der meddeles afslag på Bungy Trampolin på Badstuevælen i skolernes sommerferie ugerne 26-31 inklusive.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-06-2021

  Ad 1-5:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. februar 2021, at By-, Erhvervs- og Planudvalget skal forelægges alle ansøgninger, der er centreret om arrangementer ved havnen og ved Dragør gamle by forinden eventuel godkendelse. Der foreligger nu ansøgninger om Kunstfestival, Vin- og jazz festival, Lodsens Dag og Havnefest på havnepladsen samt Bungy Trampolin på Badstuevælen til beslutning.

  På mødet den 4. februar 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der kan gennemføres Øresundsmarked på havnepladsen i tre weekender i 2021. Øresundsmarkederne afholdes i weekenderne den 18.-20. juni, den 02.-04. juli og den 23.-25. juli. Disse arrangementer og øvrige ansøgte/forespurgte arrangementer ved Dragør gamle by og havn fremgår samlet af bilag 1.

  De fem nye modtagne ansøgninger er, som følger:

  1. Dragør Kunst Festival på havnepladsen den 10.-11. juli

  I forhold til Dragør Kunst Festival har ansøger oplyst, at de kan få plads til 27 stadepladser i forhold til gældende brandbestemmelser. De opstiller 4 telte á 3x15 m2, 1 telt á 3x12 m2 og 1 telt á 3x9 m2, alt sammen på den gamle havneplads.

  Administrationens umiddelbare vurdering er, at arrangementet vil svare til, hvad der til samme arrangement tidligere er givet tilladelse til.

  1. Vin og jazz festival på havnepladsen den 16.-17. juli

  I forhold til Vin og jazz festival har ansøger oplyst, at der er tænkt et mindre område af havnepladsen. Der vil være 2-3 foodtrucks, borde/bænke sæt ca. 20-30 stk. samt 3-4 stande. Det bliver ikke noget stort. Planen er, at det skal være hyggeligt med vin og musik.

  Administrationens umiddelbare vurdering er, at arrangementet vil blive en miniudgave af de seneste års havnefest.

  1. Lodsens Dag på havnepladsen den 31. juli

  I forhold til Lodsens Dag har ansøger oplyst, at de ønsker at opsætte to større telte på ca. 3x9 m og et mindre 3x6 m. De opsætter en isbåd foran lodsstationen og opstiller borde og stole. Der vil være spændende aktiviteter for børn og voksne. Bl.a. lav din egen lodsbåd, skattejagt, lær at morse, fiskedam mv.

  Administrationens umiddelbare vurdering er, at arrangementet vil svare til, hvad der til samme arrangement tidligere er givet tilladelse til.

  1. Havnefest på havnepladsen den 13.-15. august

  I forhold til havnefest har ansøger oplyst, at det bliver som tidligere år dog lidt mindre. Der vil være 6-8 foodtrucks/salgsvogne, hoppeborg, borde og bænke sæt samt scene.

  Administrationens umiddelbare vurdering er, at arrangementet netop vil være som de tidligere tilladte havnefester på havnepladsen, bare lidt mindre i år.

  1. Bungy Trampolin på Badstuevælen i perioden den 26. juni – 8. aug.

  I forhold til ansøgning om leje af areal på Badstuevælen for opstilling af bungy trampoliner i skolernes sommerferie oplyser ansøger, at trampolinerne er for børn og barnlige sjæle. De i alt fire trampoliner fylder ca. 10 x 10 meter, og der skal være mulighed for tilslutning af 220 V strøm for at kunne hejse børn op og ned. Der vil blive taget entré for deltagelse. Mere om bungy trampolin kan ses på ansøgers hjemmeside: fun-jump.dk

  Administrationen har sakset baggrundsmateriale, der er vedlagt som bilag 2.

  Administrationens umiddelbare vurdering er, at der ikke er plads til Bungy Trampolin i den nordlige ende af Badstuevælen, hvor der i forvejen er givet tilladelse til udeservering og vareudstillinger, foruden at ganglinjerne på pladsen skal friholdes.

  Der er dog plads til opstilling af arrangementet i den sydlige ende af pladsen inde foran træcirklerne og trærækken mod vest ud for Badstuevælen 5, hvorfra der er adgang til strømudtag.

  Af hensyn til omgivelserne vil administrationen dog umiddelbart anbefale ikke at meddele tilladelse til arrangementet på Badstuevælen. Dette med tanke på forventeligt støjende adfærd under brug af trampolinerne. Da Badstuevælen har status af offentligt vejareal, vil det også være begrænset, hvor stor en leje, der kan opkræves for brugen af arealet.

  Om arrangementer 2021 skal slutteligt nævnes, at kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021 også besluttede, at der skal udarbejdes retningslinjer for arrangementer ved havnen og ved Dragør gamle by. Dette har der endnu ikke været ressourcer til at få udarbejdet. Forslag hertil vil blive fremlagt på et senere møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune. Vedtaget i medfør af Vejloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. juni 2021

  Bilag

 • 3
  Beslutning om planlægning og arealoverførsel for et område ved A. P. Møllers Allé
  Sagsid.: 19/3569

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til en ansøgning om overtagelse af et ubebygget kommunalt areal, beliggende ved A.P. Møllers Allé – mellem nr. 43A/B og 51 og herunder beslutte, om der skal planlægges for ændret anvendelse af arealet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles afslag på ansøgning om arealoverførsel og ændret anvendelse.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-06-2021

  For stemte   6 (A+O+T+V)

  Imod stemte  1 (C) 

  Undlod at stemme 

  Anbefales overfor ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ansøgning

  LE34 har på vegne af grundejere ansøgt om en arealoverførsel og ny anvendelse af et kommunalt ejet areal, for at få mulighed for at etablere parkeringspladser og et plantebælte. Se ansøgningsmateriale, bilag 1-3.

  Arealet der ønskes arealoverført, er en del af matr.nr. 51h af St. Magleby By, St. Magleby. Fra A.P. Møllers Allé og mod vest har grunden et 15 meter bredt ”koteletben” på ca. 1.122 m². De to naboejere ønsker denne del af 51h smst. delt mellem sig og arealoverført til deres respektive ejendomme.

  Ansøger begrunder ønsket med, at der er massiv mangel på parkeringsmuligheder i området. Arealet ønskes derfor indrettet til parkering, med beplantning langs nordskellet, som i resten af lokalplanområdet.

  I forhold til den nordlige del af arealet, foreslår ansøger et mageskifte, hvor Dragør Kommune tilbydes et bytte med et tilsvarende areal omkring Dragør Kommunes gadejord matr.nr. 149 smst., hvor der i dag findes et vandhul, som ifølge ansøger benyttes jævnligt af de omkringliggende institutioner og borgere til naturoplevelser.

  Den resterende sydlige del af arealet, vil skulle overdrages ved et salg til den sydlige

  nabomatrikel.

  Administrationens vurdering

  Arealet som ansøgningen omhandler, er omfattet af Lokalplan 27 samt Tillæg til Lokalplan 27. Matriklen er en del af Lokalplan 27 delområde III, og anvendelsen er i lokalplanens § 3.4 fastsat til ubebygget friareal og beplantningsbælte.

  Lokalplanen fastsætter desuden i § 4.1, at udstykning skal ske som i princippet i lokalplanens kortbilag 4 og herunder, skal delområde III jf. § 4.6 udstykkes som en selvstændig matrikel, der ikke kan udstykkes yderligere.

  Slutteligt er det i lokalplanens § 8.1 bestemt, at der skal være beplantningsbælte på arealet, og at disse jf. § 8.6, ikke må bruges som parkeringsareal.

  Lokalplaners planlagte struktur, herunder fordelingen af grønne arealer, betragtes som en del af planens principper, og ligeledes er anvendelsesbestemmelsen en del af planens principper. Jf. planloven er det ulovligt at dispensere fra planens principper.

  Da den ønskede anvendelsesændring er i strid med lokalplanens principper, vil det derfor kræve en ændret planlægning at muliggøre parkering på arealet samt at udstykke det i strid med § 4.1.

  Administrationens vurdering er, at det eksisterende plangrundlag bør fastholdes, og en ny planlægning, som har til formål at skabe flere parkeringspladser, ikke vil være proportionelt i forhold til arbejdsbyrden, der ligger i at tilvejebringe en ny lokalplan.

  Der pågår i øjeblikket drøftelser med erhvervsstyrelsen om, at udlægge et større erhvervsområde vest for A. P. Møllers Allé. Hvis det bliver muligt at udlægge området, vil der skulle planlægges for et større sammenhængende erhvervsområde. Her vil de parkeringsudfordringer, som findes i området i dag kunne indgå i en samlet planlægning.

  I forhold til den ønskede arealoverførsel og mageskifte, er denne afhængig af en ny planlægning, da omlægningen af matrikelskel som nævnt ovenfor, vil være i strid med lokalplanen. Derudover vurderer administrationen, at det foreslåede mageskifte ikke er ønskeligt, da det areal kommunen vil overtage omkring vandhullet, ikke findes brugbart.

  Arealet vil desuden ved en evt. salgssituation skulle i offentligt udbud.

  I oktober 2019 er der givet afslag på en lignende ansøgning. Her ønskede ansøger at lokalplanens delområde III blev delt op og arealoverført til de tilgrænsende ejendomme til brug for parkering.

  På baggrund af ovenstående, indstiller administrationen til, at der meddeles afslag på ansøgningen samlet set.

  LOVE/REGLER:

  Planloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ønsker udvalget at gå videre med salg af arealet og deraf ny planlægning, vil der kunne være en fortjeneste på salg, men samtidig et ressourcetræk i form af de arbejdstimer der ligger i en lokalplanproces.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ved afslag skal der ikke foretages høring efter planloven. Ønskes igangsat planlægning, vil der i forbindelse med den proces blive foretaget offentlig høring af planforslaget.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2021.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

  Bilag

 • 4
  Frigivelse til projekt for kystbeskyttelse
  Sagsid.: 18/1667

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune er i gang med en udviklingsplan som opfølgning på konkurrencen om kystbeskyttelse. Der søges om frigivelse af en del af det resterende beløb til opgaven. Det omhandler udarbejdelse af udviklingsplan (fysisk plan, økonomisk plan, tids- og etapeplan) og tekniske undersøgelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på kr. 1,5 mio..

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-06-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune er i gang med en udviklingsplan som opfølgning på konkurrencen om kystbeskyttelse. Der søges om frigivelse af en del af det resterende beløb til opgaven. Det omhandler udarbejdelse af udviklingsplan (fysisk plan, økonomisk plan, tids- og etapeplan) og tekniske undersøgelser.

  Der står kr. 2.097.486 i budgettet for 2021 – inkl. overførsler, og der søges om frigivelse af kr. 1,5 mio.

  Baggrund:

  Denne sag ligger i forlængelse af beslutning om igangsættelse af lokal kystbeskyttelsesprojekt (konkurrence og udviklingsplan) fra 31. oktober 2019. Konkurrencen om kystbeskyttelse er gennemført. Udviklingsplanen og supplerende undersøgelser er under udarbejdelse, og forventes politisk behandlet i oktober 2021.

  Kommunen modtager kr. 1,5 mio. i støtte til gennemførsel af konkurrence og udviklingsplan. Støtten kommer fra Partnerskabet ”Byerne og det stigende havvand”, som består af Realdania, Miljø- og Fødevareministeriet og Kystdirektoratet. Bevillingen forudsætter min. 50% medfinansiering. Fondsmidlerne kr. 1,5 mio. til projekt for kystbeskyttelse blev frigivet d. 31. oktober 2019.

  Det vil blive muligt at søge yderligere støtte hos Partnerskabet til realisering af anlæg blandt de 7 projekter, som har opnået støtte i Danmark. Tidsplanen herfor er ikke kendt endnu.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet på kr. 1,5 mio. er afsat i budget 2021.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Støtten betød, at kommunen kunne gennemføre projektet med inddragelse af tværfaglige kompetencer og med høj grad af borgerinddragelse.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kystbeskyttelse er prioriteret i kommuneplan, kommuneplanstrategi, risikostyringsplan og klimatilpasningsplan

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. juni 2021.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

 • 5
  Orienteringssag - Samarbejder om kystbeskyttelse
  Sagsid.: 21/270

  RESUMÉ:

  København, Hvidovre, Tårnby og Dragør har indledt et samarbejde om kystbeskyttelse. Formålet er, at kvalificere et grundlag for drøftelser med Staten. Staten forventer, at lægge forslag om en sammenhængende beskyttelse af København op til regeringen i efteråret.

  Sund & Bælt har derudover henvendt sig til Dragør Kommune om mulighederne for at samarbejde om stormflodssikring af arealer i Dragør Kommune til en 10.000 års hændelse, og der pågår undersøgelser henover sommeren 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-06-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune indgår dels i samarbejder med de fire kommuner (orientering BEPU: februar 2021) og dels med Sund & Bælt med henblik på at afsøge fordele og muligheder ved deltagelse i en eventuel regional løsning for kystbeskyttelse. Status og eventuelt stillingtagen til samarbejde om regionale løsninger forventes behandlet i Dragør Kommunalbestyrelse i oktober i forbindelse med udviklingsplan for kystbeskyttelse i Dragør.

  Konkret undersøger København-, Hvidovre-, Tårnby- og Dragør Kommune principper for bidragsfordeling af stormflodssikring af Københavnsområdet (inkl. Dragør Kommune) – En såkaldt ydre løsning. Formålet er, at kvalificere et grundlag for drøftelser med Staten. Staten vil i 2021 præsentere en model for sammenhængende beskyttelse af København.

  Kommunerne argumenterer for at de ikke alene kan finansiere et højt sikkerhedsbehov uden bidrag fra de parter, som på kort sigt har behov for det høje niveau (primært infrastrukturselskaber), eller uden skelen til de store økonomiske afledte konsekvenser af oversvømmelse af hovedstaden.

  Derudover undersøger de fire kommuner den statistiske baggrund og lovgivningsmæssige udfordringer for en regional ydre løsning inkl. Dragør kommune. Endelig undersøger kommunerne de rekreative og naturmæssige potentialer for hovedstadsområdet ved anvendelser af ”bløde” og naturbaserede løsninger i kombination med en højvandsport i Kalveboderne. Der vil komme visualiseringer heraf. For Dragør Kommunes vedkommende vil dette arbejde tage udgangspunkt i den konkurrence, som er gennemført.

  I regi af Sund &Bælt undersøges konkret betydningen af, at opskalere Dragørs løsninger fra konkurrencen (ydre løsninger på store dele af Dragørs kyst), så det beskytter Sund og Bælt m.fl.s arealer til et højt sikkerhedsniveau (10.000 år).

  Baggrunden er, at Sund &Bælt i 2021 driver en række forundersøgelser sammen med de øvrige infrastrukturselskaber, Tårnby Kommune og Københavns Kommune. Dette arbejde går ud på at etablere en stormflodssikring bagom Dragør Kommune, som forbinder Ullerupdiget med en sikring af Kastrup Halvø.

  Undersøgelsen af en ydre løsning, som medtager Dragør Kommunes arealer, skal vise et estimeret omkostningsniveau, forventede højder og anlægstype. Undersøgelsen skal anvendes til beslutning hos Sund & Bælt og forventes politisk ligeledes behandlet i Dragør Kommunalbestyrelse i efteråret 2021.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. juni 2021.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

 • 6
  Orienteringssag - Status på plan og byggesagsområdet - Maj 2021
  Sagsid.: 18/3559

  RESUMÉ:

  I forlængelse af tidligere måned fremsendes månedsopfølgning på plan- og byggesagsområdet. BEPU har tidligere på møde den 9. februar 2021 besluttet, at afsætte ekstra midler for at reducerer sagsbehandlingstiderne samt få igangsat de nuværende lovliggørelsessager som afventer opstart af sagsbehandlingen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-06-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Afdelingen har iværksat nogle initiativer som skal reducerer sagsbehandlingstiderne.

  Som ændring i forhold til månedsopfølgningen fra april er maj, er der sket følgende ændringer i diagrammerne og tabellerne, for at overskueligøre sagen og sagsmængderne i forhold til tidligere måned og sidste år.

  • Der er tilføjet månedstal i diagrammet fra den aktuelle måned (maj) samt tidligere måned, for at kunne give et bedre overblik
  • Der er tilføjet en separat tabel, som viser antal sager modtaget den aktuelle måned i forhold til samme måned sidste år.

  Der er været tilknyttet en konsulent som skal assisterer med sagsbehandlingen af de ny indkomne byggesager, imens de to byggesagsbehandlere har fået en overtidsaftale indtil året udgang, hvoraf denne tid vil blive dedikeret til sagsbehandling af lovliggørelsessager.

  Idet der indgår mange sager på nuværende tidspunkt bliver der stadig brugt mange af de tilførte ekstra ressourcer for byggesagsbehandler på ny indkomne sager i stedet for lovliggørelsessagerne, for at sikre at sagerne bliver behandlet rettidigt. Grundet tilgangen af sagerne på nuværende tidspunkt, kan det være en udfordring at overholde servicemål på alle byggesager på nuværende tidspunkt.

  Der er vedlagt et diagram, som viser det aktuelle antal sager i plan- og byggesagsteamet.

  Herudover fremgår det, hvor mange sager der er indgået i den aktuelle og sidste måned samt hvor mange sager i de enkelte kategorier som er blevet afsluttet.

  Der vil fremadrettet blive forlagt et opdateret skema til hvert af de fortløbende BEPU møder resten af året, for at vise status på området

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. juni 2021.

  Bilag

 • 7
  Klimahandlingsplan
  Sagsid.: 21/1911

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til Dragør Kommunes fremtidige arbejde med klimahandlingsplaner.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke ansøges om deltagelse i DK2020.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-06-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Klimahandlingsplan 2010 til 2020

  I 2009 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Dragør kommune skulle være Klimakommune. I 2010 indgik Dragør Kommune en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere CO2 udledningen i kommunen.

  Aftalen omfattede kommunens egen virksomhed og områderne: bygninger, vejbelysning og kørsel.

  Målsætningen var at reducere kommunens CO2 udledning med 3 % om året fra 2010 til 2020 hvilket svarede til ca. 1.000 tons CO2.

  På 10 år har Dragør Kommune reduceret CO2 udledningen med 985 ton, hvilket stort set svarer til målsætningen. Dette til trods for, at der er blevet bygget en svømmehal som alene bidrager med en udledning på ca. 200 tons CO2 om året.

  Det er ikke muligt at indgå en ny aftale med Danmarks Naturfredningsforening, da projektet lukker ned.

  Administrationen ser følgende 3 muligheder for det videre arbejde med kommunens fremtidige klimaplan.

  • Klimahandlingsplan 2020-2030 (en forsættelse af klimaplan for 2010 til 2020)
  • Varmeforsyningsplan
  • DK2020

  Klimahandlingsplan 2020 til 2030

  Administrationen har undersøgt muligheden for yderligere reduktion af CO2 udledningen fra 2020 til 2030. Områderne som der er kigget på er kommunes egne bygninger og kørsel.

  Med en inventering på ca. 25 mio. kr. forventes det, at Dragør Kommune vil kunne reducere CO2 udledningen med 550 tons fra 2020 – 2030. Dette vil give en samlede besparelse på ca. 1.5 mio. kr. om året. Administrationen vil udarbejde A-skema til budget 2022 til finansiering af projekterne. Projekterne forventes at kunne gennemføres af de interne resurser som er ansat i administrationen.

  Varmeforsyningsplan

  Den største kilde til udledning af drivhusgasser globalt set er afbrænding af kul, olie og gas til el- og varmeproduktion. Regeringen har sat et mål om at Danmark i 2050 skal være uafhængige af fossile brandstoffer.

  Dragør Kommunes varmeforsyning er i dag naturgas og kommunens samlede udledning af CO2 geografisk set vil kunne reduceres betydeligt hvis der udarbejdes en ny varmeforsyningsplan med en anden opvarmningskilde end naturgas. Det vurderes at der skal afsættes 250.000 – 300.000 kr. til konsulentydelser til udarbejdelse af ny varmeforsyningsplan. Administrationen vil udarbejde A-skema til budget 2022 til finansiering af projektet.  

  DK2020

  I juni 2020 indgik KL et 3-årigt partnerskab med Realdania og de fem regioner om klimaprojektet ”DK2020 – for hele Danmark”. DK2020 omfatter hele kommunen som geografisk område.

  Dragør Kommune er sammen med landets 97 andre kommuner blevet inviteret af KL til at ansøge om at deltage i dette projektforløb. Ansøgningsfrist er den 26. august 2021. Se vedlagte bilag ”DK2020 faktaark – Klimaplaner for hele Danmark”.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Varmeforsyningsplan

  Det vurderes at der skal afsættes 250.000 – 300.000 kr. til konsulentydelser til udarbejdelse af ny varmeforsyningsplan.

  DK2020

  Det er administrationens vurdering, efter erfaringer fra andre kommuner som har deltaget i projektet, at en deltagelse i DK2020-samarbejdet vil betyde at der bliver behov for yderligere 1,5 årsværk til at drive indsatsen samt 250.000 – 500.000 kr. til undersøgelser og konsulentydelser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhverv- og Planudvalget den 1. juni 2021.

  Bilag

 • 8
  Busdrift winback-initiativer efter corona
  Sagsid.: 20/1024

  RESUMÉ:

  Corona har påvirket passagertallet i busser, lokaltoge og flextrafik i mærkbar grad. Det bevirker et stort indtægtstab i den kollektive transport. Movia anbefaler, at kommuner og regioner går sammen om at investere i fælles winback indsatser med klima som det overordnede tema.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Dragør Kommune deltager i Movias foreslåede winback initiativer med minimumsbeløbet 70.000 kr.,
    
  2. at beløbet finansieres over driftsbudget 2021 til busdrift.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-06-2021

  Ad 1:

  For stemte:  3 (A+T)

  Imod stemte: 4 (C+O+V)

  Undlod at stemme:   

  Faldet

  Ad 2:

  Faldet som konsekvens af ad 1.

  SAGSFREMSTILLING:

  Corona har påvirket passagertallet i busser, lokaltoge og flextrafik i mærkbar grad. Det bevirker et stort indtægtstab i den kollektive transport. Movia anbefaler, at kommuner og regioner går sammen om at investere i fælles winback indsatser med klima som det overordnede tema. Dette i form af kampagner.

  Movia har bygget en model op til kampagner, som også blev anvendt med succes ved introduktionen af Nyt Bynet 2019. Herved kan Movia, kommuner og regioner i fællesskab skynde på udviklingen med at få kunderne tilbage i busserne. Movia oplyser, at én kunde mere i bussen betyder i runde tal en 10ér mere i kommunekassen.

  Blandt kampagnetiltagene er overvejelser om en klimadag – en fælles dag formodentligt en lørdag, hvor al busdrift på dagen vil være gratis. Udgifter for Dragør Kommune til en gratis klimadag beløber sig anslået til 2.500 kr.

  Movia har anmodet kommuner og regioner om inden den 30. juni 2021 at tilkendegive, om vi ønsker følgende:

  -         Lokal udbredelse af winback indsats med fokus på klima

  Ønsker vi i kommuner og regioner at deltage i lokale winback aktiviteter, som ligger i direkte forlængelse af Movias allerede planlagte winback indsatser med klima som tema. Minimumsbeløbet for deltagelse vil være 70.000 kr. Maksimal pris på deltagelse vil være 160.000 kr. Aktiviteten omfatter foliering af lokale busser, opsætning af plakater i det lokale byrum, klimaquiz m.v. og gennemføres i september 2021.

  -         Deltagelse i klimadag

  Ønsker vi i kommuner og regioner at deltage i fælles klimadag som led i at vinde kunderne tilbage i den kollektive transport. Klimadagen forventes at finde sted lørdag den 18. september 2021 og indebærer, at borgerne vil kunne rejse uden at betale på interne lokalt finansierede linjer i hele driftsdøgnet.

  Movias winback indsats omfatter generelt; helfoliering af busser, video i busskærme, plakater på offentlige plakatpladser, kampagne på sociale medier, video på TV2 Play, video på skærme på uddannelsessteder, kampagnefilm i biografer etc. Dette er samlet i en basispakke, hvor Movia dækker alle udgifterne.

  Kommunerne kan således vælge at tilkøbe ovenstående forslag til yderligere kampagner i form af en pakke A eller pakke A+. Se bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I Dragør Kommunes driftsbudget 2021 til busdrift er der afsat 6.904.629 kr.

  Movias seneste estimat for udgifter til busdrift 2021 beløber sig til anslået 7.020.000 kr.

  Dette medfører et merforbrug på ca. 115.000 kr. Hvis samtidig budgettet anvendes til winback indsatser for 70.000 kr. øges merforbruget til 185.000 kr.

  Ved årsskiftet 2021/2022 vil Dragør Kommune til gengæld modtage ca. 300.000 kr. fra Movia, som følge af et mindreforbrug i 2020 regnskabet til busdrift. Der er således tale om tilbagebetaling af penge til Dragør Kommune, som Movia har haft opkrævet aconto i 2020.

  Merforbruget på busdrift 2021 inklusiv udgifter til winback indsatser kan således ved årets udgang dækkes af denne tilbagebetaling fra Movia.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. juni 2021.

  Bilag

 • 9
  Fremtidig vandforsyning af Dragør
  Sagsid.: 21/1974

  RESUMÉ:

  HOFOR skal træffe beslutning om den fremtidige vandforsyningsstruktur i Dragør Kommune. En beslutning som er aktualiserede af behovet for renovering af vandværker og kildepladser, udviklingen i grundvandskvaliteten og tekniske muligheder for at levetidsforlænge den lokale indvinding yderligere samt indførsel af blødt vand.

  HOFOR foreslår, at den fremtidige vandforsyning baseres på den regionale forsyningsstruktur, gennem anlæg af en ny hovedledning fra København til Dragør samtidigt med at den lokale indvinding indstilles 

  I denne sag skal der træffes beslutning om høringsvar til HOFORs bestyrelsen inden de træffer endelig beslutning i sagen.

  Der er tema-drøftelse i kommunalbestyrelsen den 27. maj, hvor HOFOR kommer og præsentere problemstillingen og hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at vedlagte forslag til høringssvar godkendes og tilsendes HOFOR.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-06-2021

  Oversendes til ØU uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget oplæg fra HOFOR om den fremtidige vandforsyning af Dragør Kommune. HOFOR anmoder om Dragør Kommunes bemærkninger inden bestyrelsen træffer endelig beslutning om den fremtidige forsyning af Dragør. Dette forventes at ske på bestyrelsesmøde i juni.

  HOFOR foreslår, at den fremtidige vandforsyning baseres på den regionale forsyningsstruktur, gennem anlæg af en ny hovedledning fra København til Dragør samtidigt med at den lokale indvinding indstilles.

  Alternativet er en forsyningsstruktur som fortsat baseres på den lokale vandressource. Den strategi forudsætter renovering af vandværkerne, kildepladsen, etablering af membrananlæg til avanceret vandbehandling og blødgøringsanlæg på vandværkerne lokalt.

  HOFOR vurdere også, at det er væsentligt dyrere at arbejde med en kombinationsløsning med en ny ledning til det regionale net og en membranrensning og renovering af værker mv lokalt.

  HOFOR vurderer, at den regionale forsyningsstruktur giver den bedste forsyningssikkerhed for Dragør, større sikkerhed for at kunne levere rent drikkevand, og at der er en væsentlig økonomisk og teknisk risiko forbundet ved at investere i en fortsat lokal vandproduktion. HOFOR anbefaler derfor en fremtidig forsyning baseret på den regionale forsyningsstruktur.

  Analyse af forskellig løsningsmuligheder er afrapporteret i vedlagte notat fra HOFOR - se bilag 1

  Baggrund

  Det fremgår af notatet af 12. maj 2001 fra HOFOR, at de vurderer, at de to strategier er lige dyre men at der er en væsentlig risiko og en mindre forsyningssikkerhed ved at fortsætte med den nuværende forsyningsstruktur. En kombinationsstrategi vurderes at være væsentlig dyrere.

  Det skyldes hovedsageligt, at den lokale grundvandsressourcer er sårbar overfor forureninger pga manglende lerdække, at ressourcen er begrænset pga saltvand under om omkring grundvandsmagasinet og at vandkvaliteten er påvirket fra indvindingen, miljøfremmede stoffer og punkt forureninger.

  Det er ikke muligt, af flytte indvindingen til andre steder lokalt pga saltvand. Forringelser af grundvandet kvalitet vil derfor betyde, at ressourcen blive mindre og mindre med tiden.

  HOFOR har gennemført forsøg med membranteknologi på St. Magleby Vandværk mhp at vurdere muligheden for at behandle grundvandet yderligere for at kunne leve op til gældende drikkevandskrav samtidigt med at grundvandskvaliteten forventes forringet fremover.

  Erfaringen er at det er en dyr teknologi med et højt vandspild på ca. 20%, som skal håndteres på renseanlægget, hvis der ikke kan opnås tilladelse til direkte udledning i Øresund. Et område som aktuelt er under pres. Erfaringerne indgår i HOFORS oplæg til fremtidig vandforsyning af Dragør.

  HOFOR anbefaler derfor en fremtidig forsyning som basseres på en regional

  Det er HOFOR bestyrelse, som har kompetencen til at træffe beslutning om den fremtidige forsyningsstruktur. HOFOR har fremsendt sagen til Dragør Kommune med henblik på at høre kommunens bemærkninger inden der træffes endelig beslutning i sagen.

  Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar, hvor det forslås, at en uvildig rådgiver vurdere strategien om en regional vandforsyning fremfor en fortsat lokal vandforsyning samt en vurdering af konsekvenserne lokalt, hvis indvindingen indstilles. Udkast til høringssvar er vedlagt i bilag 2

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Vandforsyningsplan 2018 – 2027.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhverv- og Planudvalget den 4. juni 2021.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

  Bilag

 • 10
  Fremtidens affaldshåndtering i Dragør Kommune
  Sagsid.: 21/1068

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til principper for den fremtidige affaldshåndtering i Dragør Kommune som følge af regeringens krav om indsamling af 10 fraktioner ved alle boliger og institutioner udmøntet i Affaldsbekendtgørelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at scenarie 2 godkendes som princip for fremtidig kildesortering i Dragør Kommune,
    
  2. at afstand fra standplads (affaldsbeholdere på privat grund) til skel fremover bliver 10 meter, men mulighed for at den enkelte grundejer kan søge dispensation til en større afstand mod et særskilt gebyr,
    
  3. at forvaltningen i samarbejde med ARC udarbejder en implementeringsplan for udrulningen af de nye ordninger, kommunikation mv., og at planen forlægges udvalget inden sommerferien 2021.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-06-2021

  Ad 1:

  Ændringsforslag fra ACOTV: Udvalget anbefaler scenarie 1.

  Anbefales overfor ØU.

  Ad 2 og 3:

  Anbefales overfor ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune indsamler i dag en række affaldstyper hos borgerne, som omfatter afhentning ved husstanden, i kuber centralt placeret i kommunen og på genbrugspladsen.

  Regeringen har i 2020 indgået en politisk aftale der stiller krav om øget sortering og afhentning af flere affaldstyper ved husstanden.

  Aftalen er udmøntet i affaldsbekendtgørelsen nr. 2159 af 09/12/2020 med krav om indsamling af 10 fraktioner ved husstanden omfattet alle boligtyper. Miljøministeriet har desuden offentliggjort 2 vejledninger, som omfatter retningslinjer for indsamlingen af affaldet, samt sorteringskriterier på nationalt plan. Heri indgår retningslinjer om anvendelse af faste beholdere til indsamlingen ved haveboliger og andre boligtyper, hvor det er praktisk muligt. Sække bør kun anvendes undtagelsesvist.

  De nye indsamlingsordninger skal være implementeret 1. juli 2021.

  Dragør Kommune har i samarbejde med ARC søgt om dispensation for implementeringsfristen af hensyn til indkøb af skraldebiler og affaldsbeholdere, således at de nye ordninger senest er implementeret ultimo 2022. Dispensationsansøgning er vedlagt som bilag 3 og tidsplan for implementering er vedlagt som bilag 4.

  For at opfylde kravene har ARC på vegne af interessentkommunerne udarbejdet et notat om mulige løsninger til indsamlingen ved haveboligerne, som opfylder kravene i affaldsbekendtgørelsen. Kravene om øget sortering ved husstanden betyder, at alle husstande får mulighed for at sortere i 10 fraktioner ved husstanden, dog kan glas fortsat indsamles i kuber inden for en rimelig gå-afstand. På den baggrund har ARC har fremlagt 3 mulige scenarier for den fremtidige indsamling og sortering af affald ved husstanden for haveboliger, som fremgår af Bilag 1, mens ordningen for farligt affald er beskrevet i Bilag 2. Principperne er beskrevet nedenfor.

  Scenarie

  Beholdere/fraktioner

  Tømning

  (gange per år)

  Antal beholdere ved husstanden

  Nuværende ordning

  Blandet dagrenovation i sæk

  Papir/karton i sæk/beholder

  Glas i kuber

  52

  12

  Efter behov

  2 sække/

  beholdere

  1

  Rest- og madaffald i 2-kammer

  Plast/drikkevarekarton/metal i 1-kammer

  Papir/pap i 1-kammer

  Glas i kuber

  Farligt affald i miljøboks

  26

  12

  12

  Efter behov

  Efter behov

  3 og 1 miljøboks

  2

  Rest- og madaffald i 2-kammer

  Metal og papir i 2-kammer

  Plast/drikkevarekarton i 1-kammer

  Pap i 1-kammer

  Glas i kuber

  Farligt affald i miljøboks

  26

  8

  12

  12

  Efter behov

  Efter behov

  4 og 1 miljøboks

  3

  Rest- og madaffald i 2-kammer

  Metal og glas i 2-kammer

  Plast/drikkevarekarton i 1-kammer

  Papir/pap i 1-kammer

  Farligt affald i miljøboks

  26

  11

  12

  12

  Efter behov

  4 og 1 miljøboks

  I Dragør Kommune indsamles følgende fraktioner ved husstanden ved haveboliger: blandet dagrenovation (madaffald, plast fra fødevarer, drikkevarekartoner og restaffald), papir/karton, batterier og elektronik i beholdere/sække ved, mens øvrige fraktioner indsamles med storskrald eller på genbrugspladsen. For etageboliger, haveforeninger/sommerboliger og institutioner er der etableret andre/yderligere løsninger.

  Omkostningerne til de nuværende ordninger med ugetømning af en 110 l sæk er fastsat med en takst for 2021 på 2.250 kr. per år for haveboliger. Med husstandsindsamling af de nye affaldsfraktioner vil de årlige omkostninger og antallet af beholdere stige for en almindelig havebolig. ARC har vurderet de økonomiske konsekvenser for indsamlingen som følge implementeringen. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et estimat af konsekvenserne for taksten for en havebolig med en tilmelding på en 110 l sæk. Ved indsamling i 3 beholdere (Scenarie 1) vurderes den årlige omkostning at udgøre ca. 3.345 kr. per husstand, Scenarie 2 betyder en årlig omkostning på ca. 3.695 kr. per år, mens Scenarie 3 vil betyde en årlig omkostning på ca. 3.705 kr. per år. De økonomiske konsekvenser inddrager omkostninger til indsamling, afskrivning på beholdere, samt fastholdelse af de øvrige ordninger (haveaffald, storskrald og genbrugsplads).

  Den årlige affaldstakst for grundejeren vil må altså forventes at stige. Forskellen på de årlige omkostninger for de 3 scenarier er estimeret til at være mindre end 10% af den samlede årlige omkostning uanset hvilket princip, der vedtages for det fremtidige indsamlingssystem.

  Forhold der ligger til grund for udarbejdelse af principperne for den fremtidige indsamling af affald

  Indsamlingsmetoden tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning om indsamling og sortering af affald ved husstanden, hvor der kun under særlige forhold anbefales at indsamle affaldet ved husstanden i andet materiel end sække.

  Implementeringen i særlige områder, der er udfordret grundet manglende pladsforhold og udfordrede adgangsveje som eksempelvis Dragørs gamle bydel, ved etageboliger, haveforeninger og sommerboliger, samt institutioner vil skulle fastlægges i dialog med (grund)ejerforeningerne for at sikre arbejdsmiljø og tilpasning til området.

  I forbindelse med estimering af de økonomiske konsekvenser er det forudsat, at beholderne placeres ved husstanden, så skraldemanden uhindret kan indsamlet affaldet i affaldsbeholdere, det vil sige at borgeren etablerer standpladser ved indkørslen eller inden for 10 meter fra skel på et plant, stabilt underlag med adgang der sikrer et sundt arbejdsmiljø. Hvis det viser sig fysisk umuligt skal grundejeren søge om dispensation for placeringen/materiellet, som kan betyde øgede omkostninger for afhentning af affald hos den pågældende grundejer. Det samme gælder for de beholdere borgerne tildeles. Såfremt deres kapacitet ikke findes tilstrækkelig, har borgerne mulighed for at tilkøbe sig en større beholder.

  De økonomiske konsekvenser er baseret på en forudsætning om at Tårnby Kommune vælger samme princip for indsamlingen som Dragør Kommune, både af hensyn til at fastholde stordriftsfordelene og muligheden for at indsamle på tværs af kommunerne, ligesom der er behov for færre afsætningsaftaler og omlastepladser for de indsamlede fraktioner.

  Al emballage, dvs. pap, drikkevarekartoner, en stor del af plast og metal vil blive omfattet af producentansvarsordningen i 2025. Det kan derfor forventes at afsætningen af disse fraktioner vil blive dækket af ordningerne, hvilket kan påvirke den samlede omkostning for den enkelte bolig både negativt og positivt. Det vurderes dog maksimalt at betyde en variation på ca. 10% af takstens størrelse uanset valg af scenarie.

  Det må forventes at der vil kunne opstå behov for en mindre tilpasning af tømmefrekvenser i forbindelse med implementeringen.

  Det er forvaltningens vurdering, at principperne beskrevet i scenarie 2 vil være mest fordelagtig for Dragør Kommune i forbindelse med implementering af kravet om sortering af 10 fraktioner ved husstanden, hvor Dragør Kommune indfrir kravene om en høj genanvendelsesprocent og at indsamlingen af affald ved husstanden følger Affaldsbekendtgørelsens og Arbejdstilsynets krav.

  LOVE/REGLER:

  Affaldsbekendtgørelsen nr. 2159 af 09/12/2020.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Hvile i sig selv område, omkostningerne til indkøb af beholdere, implementering og drift vil blive dækket af renovationstaksten.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er ikke krav om høring i forbindelse med vedtagelse af principperne. I forbindelse med implementeringen vil administrationen forelægge udvalget en implementeringsplan, som indeholder aktiviteter, der afdækker mulige løsninger for områder med særlige forhold, kommunikationsplan for inddragelse af grundejerne og ARC i forbindelse med udrulning, samt en mere detaljeret tidsplan for udrulning i Dragør Kommune. Implementeringsplanen vil blive præsenteret for udvalget inden sommer.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Affaldsplan 2015-20185

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. juni 2021.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

  Bilag

 • 11
  Biodiversitet - Omlægning af plejen på række off. arealer
  Sagsid.: 21/1984

  RESUMÉ:

  Resume

  Dragør Kommune har ansøgt om at komme med i den landsdækkende kampagne om mere vild natur. Vej og Gartner afdelingen har udarbejdet et forslag til plan for omlægning af plejen på en række offentlige arealer med henblik på at fremme biodiversiteten og skabe mere vild natur i Kommunen.

  Forslaget forslås sendt i offentlig høring i 4 uger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Forslag til plan for mere vild natur på kommunens arealer godkendes med henblik på offentlig høring i 4 uger,
    
  2. at forslag til plan suppleres med omlægning af plejen af græsarealet ved Dragør Havn, der omlægges til areal med høj græs så fremover slås 1- 2 gange årligt udenfor fuglenes ynglesæson,
    
  3. at forslag til plan suppleres med principper for mindre pleje af rabatter langs stier, veje mv med henblik på høj græs og mere vild natur.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-06-2021

  Ad 1:

  For stemte   7 (A+C+O+T+V).

  Imod stemte   

  Undlod at stemme  

  Anbefales overfor ØU/KB

  Ad 2:

  For stemte   2 (T)

  Imod stemte  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme 

  Faldet

  Ad 3:

  For stemte  4 (O+T)

  Imod stemte   3 (A+C+V)

  Undlod at stemme  

  Anbefales overfor ØU/KB

  Tillægsforslag fra Liste T: Liste T foreslår, at Vej og Park i 2021 bemyndiges til at eksperimentere med mindre græsslåning på udvalgte områder.

  For stemte    2 (T)

  Imod stemte  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme 

  Faldet

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har meldt sig til den landsdækkende kampagne om mere vild natur. Vej- og Gartnerafdelingen har udarbejdet vedlagte forslag til plan for etablering af mere vild natur i Kommunen på de offentlige arealer.

  Forslaget omfatter ikke græsrabatter langs veje, stier mv eller græsarealet ved Dragør Havn, som er udlagt til offentlige aktiviteter. Disse to arealtyper kan medtages i planen.

  Eventuel besparelse ved at omlægge driften af arealerne er ikke beregnet endnu, men vil indgå i budge Der er tale om en frivillig omlægning af plejen

   for 2022.

  Der er ingen krav om at planforslaget skal i offentlig høring, men forvaltningen vil foreslå at forslaget sendes i høring, idet der kan være forskellige brugergrupper af arealerne, som vil blive påvirket ved omlægningen.

  Forvaltningen overvejer også at informere om omlægningen ved skiltning i områderne, som informere om omlægningen.

  Driftsleder fra Vej og gartner vil deltage i BEPU-mødet med henblik på at kunne fortælle mere om omlægningen til mere vild natur.

  LOVE/REGLER:

  Der er tale om en frivillig omlægning af plejen

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt forslag til plan godkendes vil forvaltningen vurdere besparelsespotentialet ved omlægningen.

  Kommunikation/høring

  Det anbefales at planen sendes i offentlig høring i 4 uge, idet der kan være interessegrupper mv som benytter arealerne og som vil blive påvirket af omlægningen. Derfor anbefales en frivillig høring af planforslaget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Det anbefales at planen sendes i offentlig høring i 4 uge, idet der kan være interessegrupper mv som benytter arealerne og som vil blive påvirket af omlægningen. Derfor anbefales en frivillig høring af planforslaget.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Forslaget understøtter kommunens miljø- og naturpolitik om biologisk mangfoldighed.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhverv- og Planudvalget den 1. juni 2021

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021

  Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021

  Bilag

 • 12
  Stettinstræde 6 - Ny bolig i Dragør gamle bydel
  Sagsid.: 20/3717

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget skal tage stilling til et skitseprojekt for en ny bolig på Stettinstræde 6. Projektet har været behandlet i Dragør Bevaringsnævn og tilrettet efter forhåndsdialog med ansøger.

  Under naboorientering og partshøring er der modtaget bemærkninger fra 2 af Stakhavens brugere.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at skitseforslag E godkendes i forhold til Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel, på vilkår af:
   1. at tagvinduerne udføres af støbejern med sprosser, i max. 6 stens størrelse,
   2. at der maksimalt udføres 3 tagvinduer (1 tagvindue pr. beboelsesrum) og
   3. at tagvinduerne placeres i samme højde,
  1. at der meddeles afslag på skitseforslag D.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-06-2021

  A+O+C+T+V ønsker, at sagen foreligges Bevaringsnævnet og beboerforeningen med henblik på udvalgsbehandling i august.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ansøger ønsker at opføre et traditionelt udformet 1½ plans længehus på Stettinstræde 6. Huset orienteres i østvestlig længderetning og placeres på grundens nordlige skel, med have/gård mod syd. Huset er udformet med opskalket saddeltag, gulkalket og tagklædt med vingetegl. Øvrige detaljer følger bestemmelserne i lokalplan 25 med de undtagelser nævnt længere nede.

  Da husets nordfacade vender mod Stakhaven og vil være synlig fra Vartovslængen, Lybækstræde og Stettinstræde er der udarbejdet alternative skitseforslag (D og E) for denne facade. Forslag D er ansøgers foretrukne valg og indebærer et køkkenvindue i nordskel til nabo efter den lokale byggeskik, et ekstra køkkenvindue i halv-format, 1 blikkenslagerkvist og 3 stk. 9-stens tagvinduer. Forslag E indebærer et enkelt køkkenvindue i skel og 4 tagvinduer.

  En byggetilladelse (til begge skitseforslag) forudsætter dispensation fra følgende bestemmelser i Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel:

  -         6.3 om at i delområde II skal tilstræbes, at bygning opføres sammenbygget med nabolænge til mindst én side

  -         7.5 om at Tagvinduer kan efter ansøgning udføres af støbejern med sprosser, i max. 6 stens størrelse.

  -         7.7.4 om at det er tilladt at placere køkkenvindue (i ental) i nord-skel til nabo

  -         7.8.2 om at Døre mod have og gård udover hoveddør kan undtagelsesvis og efter ansøgning udføres som: (…) enfløjet dør med småsprossede ruder eller forsynet med 4 vandrette sprosser

  -         7.9 om at Kvistvinduer skal holdes i en afstand på min. 2,50 m fra naboskel og at Kviste skal i placering følge facadetakten

  En evt. dispensationen fra lokalplanens § 6.3 kan begrundes med at hovedhuset på naboejendommen mod øst (Lybækstræde 3) er placeret på den sydlige del af grunden og at det nye hus ville skulle sammenbygges med et udhus af mindre omfang. Ønsker udvalget at fastholde lokalplanbestemmelsen, skal ansøgningen afslås med henvisning til byplanprincippet.

  En dispensationen fra § 7.9 om at kvistenes placering skal følge facadetakten kan begrundes af hensyn til den ønskede indretning på tagetagen. Ønsker udvalget at fastholde lokalplanbestemmelsen skal indretningen af tagetagen revideres.

  Administrationen vurderer ikke, at der foreligger særlige grunde til at fravige administrationens praksis mht. de øvrige bestemmelser og anbefaler udvalget at afslå at dispensere fra en overskridelse af tagvinduers størrelse og at tillade til den ansøgte havedør.

  Forslag D’s ekstra køkkenvindue og placering af en blikkenslagerkvist under 2,5 fra naboskel kræver en fravigelse fra administrationens praksis og af brandhensyn enten en fjernelsesdeklaration - i tilfælde af opførelse af bebyggelse på nabogrunden mod nord (Stakhaven) - eller en byggeretlig skel på same nabogrunden, hvilket ville begrænse byggegrundens bebyggelsesmuligheder. Administrationen anbefaler at begge dispensationer (fra §§ 7.7.4 og 7.9) afslås.

  Tidligere udgaver af projketet har været drøftet i Dragør Bevaringsnævn den 21. oktober 2020 og den 15. december 2020. Nævnet anbefalede ændringer ift. antal og placering af hoved- og havedøre, kvistes bredde, skorstenspibens højde, havedøres udformning mv. Ansøger har imødekommet i både Forslag D og E nævnets anbefalinger mht. bredden af kvistene, skorstenspibens højde og havedørens udformning og placering. Antallet af hovedøre (2) har ansøger ikke ønsket at reducere af hensyn til adgang til liberalt erhverv i eget hjem men har valgt at fremhæve boligens indgang med en forstuekvist.

  Forslag D og E har været sendt i naboorientering og partshøring til både direkte naboer, genboer og Beboerforeningen for Dragør Gamle By.

  Administrationen modtog bemærkninger fra 2 af Stakhavens brugere som gør kommunen opmærksom på at skygge fra byggeriet vil begrænse brugbarheden af Stakhaven.

  LOVE/REGLER:

  Planloven og Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Dragør Bevaringsnævn har været hørt og der er gennemført naboorientering- og partshøring i henhold til planlovens- og forvaltningslovens regler.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. juni 2021.

  Bilag

 • 13
  Sammenlægning af 2 matrikler på Øresunds allé 23 & 25.
  Sagsid.: 21/434

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget skal tage stilling til en ansøgning om sammenlægning af ejendommene på Øresunds Allé 23 & 25. Sagen forelægges da det kræver dispensation fra gældende byplanvedtægt og lokalplan, da ejendommen har hvert sit plangrundlag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeleles afslag på dispensation til sammenlægningen, da en tilladelse vil ændre det område, som byplanvedtægten og lokalplanen har til hensigt at skabe, og at der ikke ses at være en planlægningsmæssig begrundelse for sammenlægningen ligesom en dispensation vurderes at ville få præcedens.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-06-2021

  Godkendt at der meddeles afslag.

  SAGSFREMSTILLING:

  De nye ejere af matriklerne 333cr og 333 ey, Dragør By, Dragør ønsker at sammenlægge matriklerne. Matrikel 333cr beliggende med adressen Øresunds Allé 23 har en størrelse på 919 m2. Matrikel 333ey beliggende med adressen Øresunds Allé 25 har en størrelse på 912 m2.

  Sammenlagt vil det give en matrikel med et areal på 1.831 m2.

  Forvaltningen er blevet bedt om udelukkende at tage stilling til sammenlægningen og ikke hvad planerne er for evt. udstykning, nedrivning eller opførelse af et nyt hus/nye huse. Det skal i den forbindelse afklares i henhold til boligreguleringsloven.

  Plangrundlag

  Matrikel 333cr beliggende med adressen Øresunds Allé 23 er omfattet af lokalplan 54, for ”Fyrtårnsgrunden” og omliggende bebyggelse nord for Dragør gamle by. Denne ejendom er beliggende i lokalplanens delområde 2.

  Matrikel 333ey beliggende med adressen Øresunds Allé 25 er omfattet af byplanvedtægt nr. 3 for Dragørs nordlige bydel.

  Jf. lokalplan 54, afsnit 8.1:

  ”Der kan ske udstykning i området i overensstemmelse med opdelingen i delområder.”

  Jf. lokalplan 54, afsnit 4.8:

  ”På hver ejendom må kun opføres én beboelsesbygning med højst 2 boligenheder.”

  Jf. byplanvedtægt nr. 3, §4, stk. 1:

  ”På hver ejendom må kun opføres én beboelsesbygning med højst 2 lejligheder, og bygningerne må kun opføres i én etage, evt. med udnyttet tagetage.”

  Ejendommene er beliggende i kommuneplanens rammeområde 2.03, som fastlægger områdets anvendelse til boligformål, og der må kun opføres åben, lav boligbebyggelse. Rammen indeholder ingen krav til grundstørrelser.

  Sammenlægningen er ikke i strid med kommuneplanrammen.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at den ansøgte sammenlægning af matrikler er i strid med lokalplan 54, afsnit 4.8 og byplanvedtægt nr. 3, §4, stk. 1, idet der på ejendommen efter sammenlægningen vil være to beboelsesbygninger.

  Der ses ikke på det forligende grundlag at være en planlægningsmæssig begrundelse for sammenlægningen.

  Administrationen har lagt vægt på, at sammenlægningen vil ændre karakter af de områder, som lokalplanerne har til hensigt at skabe. Den eksisterende matrikelstruktur med forholdsvist smalle grunde, der strækker sig fra Øresunds Allé til Strandstien betyder, at retningen på den eksisterende bebyggelse overvejende er øst/vest-orienteret.

  En sammenlægning af matriklen vil muliggøre en placering af bebyggelse, der er syd/nord-orienteret. Vi skønner ikke, at dette vil være i harmoni med omgivelserne og den eksisterende bebyggelse.

  Kommunen har generelt en restriktiv praksis for så vidt angår to boliger på en ejendom. En tilladelse til to boliger på denne ejendom vil kunne skabe en uønsket præcedens.

  Såfremt der meddeles dispensation må der efterfølgende forventes at ansøger retter henvendelse til kommunen med en ansøgning om tilladelse til nedlæggelse af den ene bolig enten i form af sammenlægning af de to boliger eller nedrivning af den ene. En sådan ansøgning vil skulle afklares i henhold til boligreguleringsloven, som bl.a regulerer nedlæggelse af boliger.

  Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at der meddeles afslag til den ansøgte sammenlægning.

  LOVE/REGLER:

  Planloven, Lokalplan 54 og Byplanvedtægt nr. 3

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. juni 2021.

  Bilag

 • 14
  Frigivelse - Renovering af toiletter St. Magleby Skole og Nordstrandsskolen
  Sagsid.: 19/4545

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til renovering af skoletoiletter på St. Magleby Skole og Nordstrandsskolen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 1.754.689 kr. til renoveringen af toiletter på St. Magleby Skole og Nordstrandsskolen, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-06-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2019 blev der afsat 3 mio. kr. fordelt over budgetårene 2019 -  2022 til renovering af toiletterne på de 3 skoler. 

  Efter anmodning fra BFKU udarbejdede administrationen i 2018 en plan samt overslag på modernisering af skolernes toiletter. 

  Moderniseringsplanen skulle sikre, at alle toiletter på alle skoler fremstår i samme fysiske tilstand, som de nye toiletter på St. Magleby skole. Dvs. toiletter adskilt med vægge fra gulv til loft, ny sanitet, linoleum el. lignende på gulvene, nye lofter og belysning.

  I 2020 valgte kommunalbestyrelsen at afsætte yderligere 1.9 mio. kr. til renovering af toiletter på Dragør Skole. Dette arbejde pågår.

  Det forventes, at der i første omgang kan renoveres 25-30 toiletter for det afsatte budget i 2021. Administrationen har planlagt at renovere 8 toiletter på St. Magleby skole samt ca. 20 på Nordstrandsskolen.

  Administrationen udarbejder projekt for renoveringen og indhenter tilbud fra tre entreprenører. 

  Arbejdet forventes at blive udført i efteråret 2021.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. juni 2021.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

 • 15
  Forslag fra A - Omlægning af Amarminoen
  Sagsid.: 21/2026

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-06-2021

  Forvaltningen fremlægger en sag med henblik på evaluering af amarminoen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Nicolaj Bertel Riber (A) har i mail af 19. maj 2021, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Socialdemokratiet foreslår, at der snarest sker en omlægning af Amarminoen, således at turen omlægges til at gå fra Havnen ad Drogdensvej videre ad Sdr. Strandvej (Højvejen) forbi hundelegepladsen til stien mod Søvang, for at beskytte og sikre dyrelivet, herunder ynglende fugle på strandengene i perioden fra den 1. april til den 30. september.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. juni 2021.

 • 16
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-06-2021

  Kim Dupont (V) spurgte til kontrakten med tennisklubben.

  Annette Nyvang (T) stillede spørgsmål om vedligeholdelse af Ndr. Fælledvej.

  Ebbe Kyrø (T) spurgte til status for kontrakten med Serupgaard om Økoskabet.

  Ole Hansen (A) stillede spørgsmål om plastikbump.

  Morten Dreyer (O) spurgte til højde på lysmaster.