Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 10. august 2021 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Kim Dupont (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
A foreslog at punkt 11 blev ændret til et behandlingspunkt. Forslaget faldt, idet der ikke var enighed herom.

C foreslog at punkt 12 blev ændret til et behandlingspunkt. Forslaget faldt, idet der ikke var enighed herom.

Godkendt.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).
 • 1
  Endelig vedtagelse af Lokalplan 79
  Sagsid.: 18/3772

  RESUMÉ:

  Lokalplanforslaget har været sendt i fornyet offentlig høring. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om planforslaget skal vedtages endeligt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at, lokalplan 79 vedtages uden væsentlige ændringer.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-08-2021

  Ændringsforslag fra A. Tillægsforslag til BEPU den 10.8.2021 pkt. 1  lokalplan 79. A foreslår, at der gives mulighed for dispensation til større areal, hvor det kan påvises, at den ønskede placering ikke giver anledning til indbliksgener.

  For stemte   1 (A)

  Imod stemte  6 (C+O+T+V)

  Undlod at stemme  0

  Faldet.

  Administrationens indstilling.

  For stemte   7 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte  0

  Undlod at stemme  0

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. september 2020 at sende et revideret planforslag i fornyet offentlig høring med følgende ændringer:

  • lokalplanområdet udvides til at omfatte åben-lav boligbebyggelse syd for Søndre Røsevej og nord for Tyrestien,
  • der indføres et forbud mod at opføre udendørs opholdsarealer over stueplan på villabebyggelse langs Raagaards Alle,
  • der gives mulighed for at dispensere fra lokalplanens maksimale udendørsareal (15 m2) over stueplan for ombygninger, som medfører en reduktion af et eksisterende areal, hvis indbliksgenerne bliver mindre end for oprindeligt godkendte areal.

  Det reviderede planforslag har været sendt i fornyet høring i perioden fra den 9. oktober 2020 til den 8. november 2020. Der indkom ingen bemærkninger i den fornyede høring.

  Lokalplanforslagets indhold

  Planforslaget har til formål at begrænse indbliksgener i forhold til nabobebyggelser, når der opføres udendørs opholdsarealer over stueplan i villaområderne, herunder altaner og tagterrasser. Formålets opnås ved at regulere placering og omfang af disse.

  Ifølge lokalplanforslaget må udendørs opholdsarealer, som er hævet 1,5 m over terræn ikke være større end 15 m2 pr. ejendom samlet set (undtaget de situationer, hvor tilføjede dispensationsmulighed kan anvendes). De må kun opføres i direkte forbindelse med beboelsesbygninger, og de skal holde en minimums afstand til nabo- og skel mod sti på 5 m, medmindre de udføres med ugennemsigtig værn på mindst 1,2 m højde.

  Planområdet dækker stort set alle kommuneplanrammeområder udlagt til åbent-lav, med undtagelse af størstedelen af rammeområde 3.06A ’Boligbebyggelse i og omkring Strandparken (delområde B)’ som er primært udlagt i byplanvedtægten til tæt-lav. Her findes dog 13 matrikler mellem Søndre Røsevej og Tyrestien, som er udlagt til åben-lav bebyggelse, og som også vil blive omfattet af lokalplanen.

  Da der ikke er kommet bemærkninger mod planforslaget i den fornyede høring, vurderer administrationen, at der ikke bør foretages ændringer i lokalplanens indhold. Der vil derfor kun ske mindre redaktionelle tilretninger så lokalplanen eksempelvis ikke længere fremstår som et forslag, men som den endelige lokalplan.

  LOVE/REGLER:

  Planloven og miljøvurderingsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring fra den 1. oktober 2019 til den 27. november 2019 og i fornyet offentlig høring fra den 9. oktober 2020 til den 8. november 2020.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Lokalplanforslaget relaterer sig til temaet ”Den nære boligkvalitet” i Kommuneplanstrategi 2019.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 2
  Fastelavn - 50 års jubilæumridt
  Sagsid.: 21/2245

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, om Dragør Kommune skal bistå arrangementet på samme vilkår som normalt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det drøftes om Dragør Kommune skal bistå Dragør Fastelavnsforening med at gennemføre en ekstra tøndeslagning den 18. september i forbindelse med foreningens 50 års jubilæum.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-08-2021

  Godkendt.

  Ole Hansen (A) var inhabil og deltog i behandlingen af punktet.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Fastelavnsforening fylder 50 år i år og de ansøger om tilladelse til at afvikle en tøndeslagning den 18. september 2021. Arrangementet ønskes afholdt som et normalt fastelavnsarrangement.

  Dragør Kommune understøtter fastelavnsafholdelse i form af hjælp til arrangementet, som omfatter skiltning, afspærring af området, flagning, opsætning af tønder og binding af kranse mv samt medtagning efter arrangementet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Vej- og gartner bruger ca. 50-60 timer på arrangementet, svarende til ca. 18.000 kr.

  Vej- og gartner kan bistå med afvikling af arrangementet, og udgiften kan afholdes inden for driftsbudgettet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By,- Erhvervs- og Planudvalget den 10. august 2021.

  Bilag

 • 3
  Godkendelse af indsatsplan for bjørneklo
  Sagsid.: 21/1492

  RESUMÉ:

  Indsatsplanen for bekæmpelse af bjørneklo har været i høring i 8 uger, og der skal tages stilling til endelig godkendelse af planen.

  Planen giver mulighed for, at forvaltningen kan give påbud til private grundejere om at bekæmpe bjørneklo på egne arealer.I dag sker dette i et samarbejde. Fremover vil forvaltningen kunne give et påbud.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslaget til plan for bekæmpelse af bjørneklo godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-08-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  By- Erhverv- og Planudvalget besluttede på mødet den 9. marts 2021 at sende forslag til plan for bekæmpelse i 8 ugers høring. 

  Planen har været i høring, og der er ikke modtaget nogle høringssvar i perioden.

  Det forslås derfor, at planen godkendes.

  Baggrund

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til plan for bekæmpelse af bjørneklo i Dragør Kommune. Planen beskriver den indsats som Vej og Gartnerafdelingen udfører i dag.

  Planen giver mulighed for, at kommunen fremover kan meddele påbud til private grundejere om bekæmpelse, hvis der observeres bjørneklo på privat grund. Planen giver også mulighed for at kommunen mod betaling kan foretage bekæmpelse.

  I dag foregår dette ved frivillig samarbejde og dialog, men muligheden for at kunne give påbud forudsætter en beskrevet plan, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

  Bjørneklo er en invasiv art, som fortrænger andre arter og påvirker derved biodiversiteten i negativ retning. Bjørneklo skal bekæmpes.

  LOVE/REGLER:

  Planen har hjemmel i Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, § 3, stk. 3.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Godkendelse af planen har ingen økonomiske konsekvenser, da den beskriver den indsats som kommunen allerede udfører.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Planforslaget har været i offentlig høring i 8 uger og der er ikke modtaget nogle bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Planen følger kommunens miljøpolitik og politik for brug af sprøjtemidler på offentlige arealer, som foreskriver at der alene må benyttes sprøjtemidler i forbindelse med bekæmpelse af bjørneklo, hvis bekæmpelsen ikke kan ske ved hugst.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 4
  Kirkevej 137 - Dispensation til bygningshøjde
  Sagsid.: 21/2812

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget skal beslutte om det ønsker at meddele dispensation fra Tillæg 1 til Lokalplan 61 til, at udvidelsen af butiksarealet på Kirkevej 137 må ske i 6 meters højde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles dispensation til det ansøgte.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-08-2021

  For stemte   4 (A+O+V)

  Imod stemte  3 (C+T)

  Undlod at stemme  0

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Norconsult Arkitektur har på vegne af Lidl Danmark sendt en ansøgning om dispensation fra Tillæg 1 til Lokalplan 61 for en dagligvarebutik og boligetage i Dragør Centret på ejendommen Kirkevej 137-139, Dragør. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

  Ansøgningen

  Ansøger ønsker i tråd med lokalplanens formål, at udvide det eksisterende butiksareal i en del af lokalplanens grønne byggefelt i en højde på 6 meter. Byggeriet forudsætter dispensation fra Tillæg 1 til Lokalplan 61, da der i lokalplanens kortbilag 1 er angivet, at der i det grønne byggefelt kun må bygges i 3 meters højde.

  Begrundelse

  Ansøger begrunder sit ønske om dispensation med, at tillægget til lokalplanen netop er udarbejdet for at muliggøre en udvidelse af den eksisterende bygnings stueetage. Derudover har ansøger følgende begrundelser:

  • Det er et ønske, at tilbygningen bliver integreret og del af den eksisterende bygning, så den nye butik fremstår flot og gennemtænkt.
  • Frihøjden i butikken bliver 3,30 m og derudover skal der være plads til teknik og tagopbygning.
  • For at boligerne skal have nytte af de nye tagterrasser, skal de være i samme niveau, som de eksisterende tagterrasser.
  • Lokalplanens § 6.5 angiver, at ’Areal til varegård og aflæsning af varer skal være integreret i eller indbygget i bebyggelsen.’ For at opnå dette, skal tilbygningen have samme højde som den eksisterende bygning.

  Naboorientering

  Ansøgningen har været i nabohøring og administrationen har modtaget ét høringssvar mod projektet, vedlagt som bilag. I høringssvaret angives det, at man ikke mener der skal gives dispensation til etablering af tagterrasser mod øst, da kommunen har indført restriktive regler om sådanne. Derudover mener man, at Lidl-butikken bliver for stor og lysende i forhold til området og at parkeringspladsen bør åbnes direkte til Kirkevej.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at meddele den ønskede dispensationen, og at denne ikke vil ikke være i strid med lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser. Derudover vil den ønskede tilbygning i 6 meters højde være i overensstemmelse med de visualiseringer, der findes i Tillæg 1 til Lokalplan 61, og i den forbindelse har været sendt i offentlig høring, som viser en butikstilbygning i samme højde som den eksisterende stueetage.

  I forhold til høringssvarets henvisning til kommunens nye regler for tagterrasser, antager administrationen, at der menes forslaget til Lokalplan 79, som står over for endelig vedtagelse. Denne lokalplan omfatter ikke ejendommen Kirkevej 137 og bestemmelserne heri, vil derfor ikke blive gældende for ejendommen. Her henvises i stedet til gældende plangrundlag og bygningsreglementet.

  Høringsbemærkningerne angående parkering vurderes ikke at være relevant i forhold til den ønskede dispensation der angår bygningshøjde, og en lignende bemærkning blev behandlet i forbindelse med lokalplanens vedtagelse.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens §19 og Tillæg 1 til Lokalplan 61 for en dagligvarebutik og boligetage i Dragør Centret.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgningsmaterialet har været sendt i partshøring jf. forvaltningslovens § 19 og naboorientering jf. planlovens § 20 i perioden 6. juli til 23. juli 2021. Der er kommet ét høringssvar vedlagt som bilag.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. august 2021.

  Bilag

 • 5
  Kommuneplan 2021 - godkendelse af forslag til offentlig høring
  Sagsid.: 18/2542

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gennemføres en fuld revision af kommuneplan 2021. Revisionen skal gennemføres i indeværende valgperiode. Der er udarbejdet forslag til Kommuneplan 2021, og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til forslaget med henblik på at sende forslaget i høring i 8 uger jf. planlovens bestemmelser.

  Miljøscreeningen viser, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af forslaget. Miljøscreeningen er i høring og høringsresultatet vil foreligge inden mødet i By-, Erhverv- og Planudvalgets møde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, 

  1. at forslag til Kommuneplan 2021 og miljøscreening af forslaget godkendes og sendes i høring i 8 uger.
  1. at forvaltningen delegeres til at foretage tekstmæssigt/sproglige tilrettelser og foretage endelig billedvalg i planforslaget, der sendes i høring.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-08-2021

  Ændringsforslag fra AOTV.

  AOTV ønsker, at kommuneplanens ændringer fremlægges på et temamøde for hele kommunalbestyrelsen, inden det besluttes at sende planen i høring.

  For stemte  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte  0

  Undlod at stemme 1 (C)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 1 og 2

  Oversendes uden anbefaling.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen skal i henhold planloven i første halvdel af sin 4 årige periode vedtage en planstrategi for kommuneplanlægningen (planstrategi), og i den forbindelse tage stilling til behovet for revision af den gældende kommuneplan. 

  Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2019, at der skal foretages en fuld revision af kommuneplanen. Kommuneplanstrategi 2019 blev vedtaget på møde i maj 2020. Kommuneplanstrategien, høringssvarene og resultaterne af borgermøderne har indgået i revisionen af kommuneplanen. Emnerne kan ses i udvalgssagen fra kommunalbestyrelsens møde den 28. maj 2020.

  I planstrategien er der arbejdet med 3 temaer. Den nære boligkvalitet, nye øjne på kulturarven og den robuste kystkommune. Der er gennemført borgerarrangementer om temaerne og kommunalbestyrelsen har særskilt drøftet spørgsmålet om byfortætning i boligområder, samt behandlet emnet om eventuel ansøgning om UNESCO udpegning og gennemført en parallelkonkurrence om Dragør som en klimarobust kystkommune.

  Forslag til kommuneplan 2021 er revideret på baggrund af følgende hovedelementer:

  • Planstrategi 2019 med de tre temaer samt opfølgning herpå, og bemærkninger modtaget i høringsperioden.
  • Sammenskrivning og revision af Kommuneplan 2009, Kommuneplantillæg 2013 og Kommuneplantillæg 2017.
  • Erhvervministerens udmelding om at Dragør Kommune må planlægge for et større erhvervsområde ved A.P Møllers Alle i form af inddragelse at det tidligere perspektivområde fra Kommuneplan 2009 i den kommende Kommuneplan 2021.
  • Planteknisk ajourføring af Kommuneplanen.

  Oversigt over ændringerne i forslag til Kommuneplan 2021 fremgår af vedlagte bilag 3.

  Herudover har kommunalbestyrelsen parallelt med revision af Kommuneplan 2021 igangsat planlægning for boligudvikling på del af Engvejsarealet. I første omgang i form af forslag til indkaldelse af ideer og forslag til den videre planlægning for området. Denne proces er igangsat og forløber i august og september.

  Administrationen anbefaler, at vedlagte forslag til Kommuneplan 2021 med tilhørende strategi for agenda 21 godkendes med henblik på høring i 8 uger, før kommunalbestyrelsen endelig skal godkende kommuneplanen. Det forventes at skulle ske på møde i december 2021.

  Miljøscreeningen er i høring hos eksterne institutioner. Resultatet af høringen vil foreligge umiddelbart op til By- Erhvervs- og Planudvalgets behandling af forslag til Kommuneplan. Derfor anbefales det, at forvaltningen delegeres til at kunne opdatere forslag til Kommuneplan 2021 samt foretage mindre tekniske rettelser mv., før materialet sendes i høring.

  Mindretalsudtalelse

  I henhold til planloven kan ethvert medlem af kommunalbestyrelsen, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende planforslaget tilført beslutningsprotokollen, forlange, “at den afvigende mening offentliggøres samtidigt med forslaget, tillige med en kort begrundelse, der affatter af medlemmet”.

  Kommuneplantillæg
  Det skal bemærkes, at der i den løbende planlægning er mulighed for at vedtage tillæg til kommuneplanen om projekter og lignende, der ikke er indeholdt eller beskrevet i selve den planrevision der gennemføres hvert. 4 år. Typisk sker det i forbindelse med lokalplanlægning.

  LOVE/REGLER:

  Bestemmelser om indhold i og tilvejebringelse af kommuneplaner fremgår af planloven og i vejledningen “kommuneplankataloget”. Planforslag og endelig kommuneplan skal begge indberettes i plandata for at være gældende.

  Vedtagelse og offentliggørelse af kommuneplanforslag fremgår af planlovens § 23 og 24.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslag til Kommuneplan 2021 med tilhørende strategi for Agenda 21 og miljøscreening skal i offentlig høring i mindst 8 uger, inden Kommuneplan 2021 kan endelig godkendes.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommuneplanen vil udgøre rammen for den videre planlægning og lokalplanlægning for Dragør Kommune samt udgør administrationsgrundlaget for kommunens forvaltning i øvrigt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhverv- og Planudvalget den 10. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 6
  Opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S
  Sagsid.: 21/2884

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S).

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at en opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S på de anførte vilkår godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-08-2021

  Anbefales overfor ØU.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S, herefter ”Selskabet”) har besluttet at indstille til ejerkommunerne, at Selskabet opløses med henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne snarest muligt herefter.

  Baggrund

  Selskabet har siden 2016, hvor den daværende regering fremkom med en ny forsyningsstrategi, der bl.a. indebar at de regionale gasdistributionsnet skulle samles (konsolideres) i ét statsligt selskab, arbejdet mod at afhænde og afvikle sine aktiviteter.

  I 2017 solgte selskabet sit kommercielle handelsselskab til et konsortium bestående af SEAS-NVE og Eniig (nu Norlys). I 2018 frasolgte selskabet sit gasdistributionsnet til staten (Energinet) med virkning fra 1. april 2019, og i 2019 frasolgte Selskabet sine gastankstationer til Nature Energy.

  Siden da har Selskabet arbejdet med at afvikle de resterende aktiviteter, og afviklingen forventes på nuværende tidspunkt at kunne afsluttes i løbet af 2021.

  I lyset af det forestående kommunalvalg vurderes det hensigtsmæssigt at få nedlagt den nuværende organisation med udgangen af 2021, så det undgås, at der efter kommunalvalget skal udpeges et nyt repræsentantskab og en ny bestyrelse, som kun skal fungere for en kort periode og med begrænset aktivitet.

  Selskabet har løbende udloddet provenu fra salget af aktiviteter til ejerkommunerne:

  I 2018 udloddede Selskabet 1 mia. kr. til ejerkommunerne

  I 2019 udloddede Selskabet 1,4 mia. kr. til ejerkommunerne

  I 2021 udloddede Selskabet 0,5 mia. kr. til ejerkommuner

  En eventuel resterende kapital udloddes til ejerkommunerne snarest muligt efter opløsning, forventeligt i 2022.

  Der vil ikke være aktiviteter, der går tilbage til kommunerne i forbindelse med opløsningen.

  Videre proces for afvikling

  Det fremgår af Selskabets vedtægter § 16, stk. 1, at beslutning om Selskabets opløsning skal træffes i enighed blandt ejerkommunerne med godkendelse i hver enkelt ejerkommunes kommunalbestyrelse.

  Afviklingen af aktiver og passiver fortsætter i 2021 med den nuværende organisation bestående af repræsentantskab, bestyrelse og forretningsfører (administration).

  Hvis der fortsat udestår afviklingsopgaver efter 31. december 2021, bemyndiges bestyrelsen til at overlade dette til en administrator eller likvidator, der kan afslutte afviklingen og få udarbejdet en slutopgørelse af kapitalen med henblik på udlodning til ejerkommunerne.

  Slutkapitalen udloddes i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse.

  I forbindelse med frasalg af aktiviteterne har Selskabet påtaget sig en række fundamentale garantier (f.eks. om vanhjemmel), hvor den seneste udløber i 2026. Alle ejerkommuner hæfter i henhold til vedtægterne solidarisk for krav mod Selskabet, og indbyrdes i forhold til ejerandel.

  Ovennævnte garantier kan ikke afvikles, men risikoen for krav under garantierne vurderes lille. Efter opløsning af Selskabet vil ejerkommunerne fortsat hæfte solidarisk for eventuelle krav herunder i overensstemmelse med vedtægternes § 3, dvs. indbyrdes i forhold til ejerandel som angivet i bilag 1 til vedtægterne.

  Vilkår for opløsningen

  Selskabets styrelsessorganer nedlægges senest pr. 31. december 2021.

  Alle aktiver og passiver realiseres så vidt muligt inden 31. december 2021.

  Såfremt der 31. december 2021 udestår opgaver med realisering af aktiver og passiver bemyndiges bestyrelsen til at overlade disse til en administrator/likvidator.

  Når kendte aktiver og passiver er afviklet, udarbejdes en slutopgørelse af Selskabets kapital, som gennemgås og godkendes af Selskabets revisor.

  Selskabets kapital udbetales til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne). Skulle der senere blive rejst krav mod fællesskabet under f.eks. de fundamentale garantier, hæfter ejerkommunerne på samme måde som efter vedtægternes § 3, herunder indbyrdes i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).

  Selskabets bestyrelse og repræsentantskab indstiller til kommunalbestyrelsen, at kommunerne godkender opløsningen og vilkårene herfor.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Bilag

 • 7
  Renovering af skoletoiletter
  Sagsid.: 19/4545

  RESUMÉ:

  Der skal tages stillig til, om ca. 440.000 kr. som er til overs efter renovering at toiletter på Dragør Skole kan benyttes til renovering af toiletter på St. Magleby Skole og Nordstrandsskolen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives tilladelse til at de overskydende midler fra renovering af toiletter på Dragør skole buges på renovering af toiletter på St. Magleby Skole og Nordstrandsskolen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-08-2021

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2019 blev der afsat 3 mio. kr. fordelt over budgetårene 2019-2022 til renovering af toiletterne på de 3 skoler.

  I 2020 valget kommunalbestyrelsen at afsætte yderligere 1.9 mio. kr. til renovering af toiletterne på Dragør Skole.

  Renoveringen af toiletterne på Dragør skole er ved at være afsluttet og der er ca. 440.000 kr. af bevillingen tilbage. 

  Projektet for renoveringen af toiletterne på Nordstrandsskolen samt St. Magleby skole er under udarbejdelse og forventes udbudt i august. I år er der afsat ca. 1.75 mio. kr. til renoveringen og forventningen er, at der kan renoveres ca. 25-30 toiletter for dette beløb.

  På St. Magleby skole er der 8 toiletter som mangler at blive renoveret.

  På Nordstrandsskolen er der 32 toiletter i stueetagen samt på 1. sal og yderligere 22 toiletter i kælderen.

  Administrationen forventer, at det vil være muligt at renovere 33 toiletter på Nordstrandsskolen og 8 toiletter på St. Magleby Skole i år hvis den resterende bevillig på ca. 440.000 kr. anvendes på dette projekt. Dermed er det kun toiletterne i kælderen på Nordstrandsskolen som mangler at blive renoveret.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhverv-, og Planudvalget den 10. august 2021.

 • 8
  Fonden Amager Bakke - udvidelse af ansvarligt lån
  Sagsid.: 21/2993

  RESUMÉ:

  Fonden Amager Bakke ansøger om en udvidelse af de ansvarlige lån til brug for en udskiftning af skimåtterne.

  For Dragør Kommunes vedkommende drejer det sig om en eventuel udvidelse af lånet med 200.000 Kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at det besluttes om det ansvarlige lån udvides med 200.000 Kr. gennem en tillægsbevilling til ØU’s område, som finansieres af kassen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-08-2021

  Oversendes til ØU/KB uden anbefaling.

  Direktøren for Fonden Amager Bakke inviteres til kommende Ø-udvalgsmøde.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Fonden Amager Bakke har fremsendt en ansøgning til ARCs fem ejerkommuner om en udvidelse af de ansvarlige lån med i alt 9.5 mio. kr.

  Ansøgningen fremsendes fordi det har vist sig nødvendigt at udskifte skibelægningen, da der er konstateret omfattende slidtage de steder hvor belægningen er monteret fast i tagopbygningen.

  Det er blevet vurderet nødvendigt at udskifte skibelægningen på hele tagfladen, da slidtagen accelererer.

  Der verserer en sag mellem Fonden Amager Bakke, totalrådgiver og Tryg hvor fonden har tegnet rådgiveransvarsforsikring. Der er ikke enighed mellem parterne om årsag og ansvarsplacering og Tryg har på det foreliggende grundlag afvist anmeldelsen af skaden.

  Der er indkaldt til syn- og skønsforretning ultimo juni 2021, men Fonden Amager Bakke forventer at tvisten om ansvar kommer til at blive afgjort ved en voldgiftssag som i yderste konsekvens først vil være afgjort i 2024.

  Fonden skitserer to handlemuligheder i forhold til en udskiftning af skibelægningen:

  1. Skibakken lukkes ned fra efteråret 2021 til 2024 hvor udfaldet af voldgiftssagen forventes at foreligge. Denne løsningsmulighed ønsker fonden ikke at forfølge, da det vil kunne medføre krav fra operatøren, Copenhill A/S´side om tabt indtjening, ligesom der er risiko for, at operatøren helt stopper driften af anlægget.
  2. Samtlige skimåtter udskiftes snarest muligt og anlægget kan forblive åbent. Risikoen ved denne løsning er, at udskiftningen sker før resultatet af voldgiftssagen kendes. På den anden side sikrer løsningen fondens og operatørens indtjening.

  Fonden har p.t. ansvarlige lån hos ARCs fem ejerkommuner på 50.1 mio. Kr. Det er disse lån som ansøges udvidet med i alt 9.5 mio. Kr.

  For Dragør Kommunes vedkommende drejer det sig om en udvidelse på 200.000 Kr. svarende til 2% af den samlede udvidelse, da fordelingsnøglen er fastsat efter indbyggertal.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  En udvidelse af det ansvarlige lån påvirker ikke kommunens låneramme.

  En udvidelse af det ansvarlige lån vil påvirke den oprindelige business case, da den samlede restgæld vil være større end forudsat ved periode 30 hvor de ansvarlige lån forudsættes afdraget. Oprindeligt var forudsat en samlet restgæld på 1.5 mio. Kr. Ved en udvidelse vil den samlede restgæld udgøre 10.5 mio. Kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. august 2021

  Økonomiudvalget den 19. august 2021

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021

  Bilag

 • 9
  Vedtægtsændringer i ARC
  Sagsid.: 21/2222

  RESUMÉ:

  ARC løser en række kompetenceoverdragede opgaver for en del af ejerkommunerne og har i den forbindelse behov for at optage lån/påtage sig gældsforpligtelser til opgaveløsningen.

  Efter de nuværende vedtægter hæfter ejerkommunerne solidarisk over for tredjemand, hvorfor lån og andre gældsforpligtelser skal godkendes af alle ejerkommuner. Dette omfatter p.t. også låntagning, der alene knytter sig til opgaver, der løses for enkelte af ARCs ejerkommuner.

  For at afgrænse hæftelsen til de relevante kommuner, og i øvrigt forenkle godkendelsesprocedurer uden at forringe reel sikkerhed eller lånevilkår, er der udarbejdet et forslag til ændring af ARCs vedtægt, som giver adgang til anpartsvis hæftelse, så en kommunes lån m.v. til aktiviteter, som er kompetenceoverdraget til ARC, kan finansieres uden inddragelse af øvrige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

  Forudsat ejerkommunernes og Ankestyrelsens godkendelse af forslaget til ændring af ARCs vedtægt vil ejerkommuner, der har kompetenceoverdraget opgaver til ARC, fremover kunne godkende og særskilt hæfte for lån og anden gældsstiftelse som f.eks. finansiel leasing.

  INDSTILLING:

  Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte forslag til vedtægtsændringer om lånoptagelse m.v., herunder at direktionen efterfølgende anmoder ejerkommunerne om at tiltræde ændringerne.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-08-2021

  For stemte  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte  0

  Undlod at stemme  2 (T)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  På bestyrelsesmødet den 16. april 2021 godkendte bestyrelsen en bevilling og frigivelse af en ramme på 500 mio. kr. til finansiering af renovationsbiler til indsamling i Københavns Kommune. Bevillingen blev givet under forudsætning af, at en efterfølgende vedtægtsændring godkendes af alle ejerkommuner og Ankestyrelsen, og at Københavns Kommune efterfølgende påtager sig den fulde hæftelse for indeholdte forpligtelser i de leasingaftaler, der indgås indenfor rammen på 500 mio. kr.

  Indstilling om tillægsaftaler om lånoptagelse m.v. til vedtægterne jf. punkt 5 på dagsordenen for mødet den 16. april 2021 blev udsat og erstattes af nærværende forslag til vedtægtsændring.

  I en række sager vedrørende de opgaver, der er kompetenceoverdraget til ARC, er der behov for at ind­ hente godkendelse af lånoptagelse fra alle ejerkommuner, da hæftelsen i henhold til vedtægterne vedrører selskabet som helhed og dermed alle kommuner.

  I de tilfælde, hvor optagelsen af lån sigter mod at løse opgaver for en del af ejerkommunerne (f.eks. affaldsindsamling i Tårnby, Dragør eller København), kan det virke unødigt tungt og uhensigtsmæssigt, at låneoptagelse skal godkendes i samtlige ejerkommuner, ligesom det kan være uhensigtsmæssigt, at alle kommuner hæfter for lån til aktiviteter, der alene vedrører en enkelt eller en del af ARCs ejerkommuner.

  På ovenstående baggrund etableres en alternativ model, hvor hæftelser afgrænses til berørte kommuner og i øvrigt forenkler godkendelsesprocedurer uden at forringe reel sikkerhed eller lånevilkår.

  Forslag til ændring af vedtægt

  Forslaget til vedtægtsændring har til formål at give en adgang til anpartsvis hæftelse, så en kommunes lån m.v. til aktiviteter, som er kompetenceoverdraget til ARC, kan finansieres uden inddragelse af øvrige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

  Lån m.v. dækker, ud over almindelig låntagning, over anden gældsstiftelse som f.eks. finansiel leasing , og långiver skal acceptere den afgrænsede hæftelse i forbindelse med aftale om lånets indgåelse.

  Den anvendte fremgangsmåde forudsætter, at der i forvejen er en vedtægtsfastsat aftale mellem kom­ munen og ARC jf. vedtægternes § 3 stk. 2 f.eks. jf. eksempelvis de kompetenceoverdragede opgaver vedrørende affaldsindsamling i Dragør, Tårnby og Københavns Kommune. Ud over den aktuelle sag om indsamlingsbiler til Københavns Kommune har der inden for det seneste år i to omgange været behov for at godkende lånoptagelse vedrørende indsamlingsfaciliteter til Københavns Kommune. Det forventes, at der de kommende år kan forventes flere andre lånesager bl.a. ved­ rørende indsamling i de tre kommuner, der har kompetenceoverdraget opgaven til ARC.

  Der vil i de tilfælde, hvor der fremlægges forslag om optagelse af lån, fortsat skulle træffes beslutning herom i den kommunalbestyrelse, som lånet vedrører, og for ARCs vedkommende kræver bestyrelsens godkendelse, at der er deltagelse fra alle bestyrelsesmedlemmer og en enstemmig beslutning.

  Gennemgang af vedtægtsændringer

  ./. ./. Forslag til vedtægtsændringer, som gennemgås nedenfor, og de gældende vedtægter pr. 15. december 2020 vedlægges. Af forslaget til vedtægtsændringer jf. Bech-Bruuns udkast dateret 23. april 2021 frem­ går de vedtægtspunkter, som forslås ændret; de konkrete ændringsforslag og advokatens bemærkninger.

  § 6, stk. 1

  Her fastsættes bestemmelse om, at der kan optages lån/stiftes gæld m.v., som over for tredjemand (långiver) optages med anpartsvis hæftelse, dvs. hvor alle ejerkommuner ikke hæfter solidarisk for lånet eller gældsforpligtelsen.

  Med formuleringen er der fortsat mulighed for, at ejerkommunerne kan optage lån m.v. med indbyrdes anpartsvis hæftelse, men med solidarisk hæftelse over for tredjemand. Denne mulighed kan benyttes til at fastlåse en fordeling af hæf­ telsen efter f.eks. indbyggertallet og er anvendt i forbindelse med beslutning om lån til nyt affaldsenergianlæg i 2012.

  Den valgte formulering indebærer, at ethvert lån eller anden gældsstiftelse til aktiviteter efter§ 3, stk. 2, skal være med anpartsvis hæftelse for de deltagende kommuner, hvilket er i sammenhæng med anvendelsen af§ 3, stk. 2, der vedrø­ rer aktiviteter, der er kompetenceoverdraget og indgår som bilag til vedtægten og som sådan er godkendt af tilsynsmyndigheden (Ankestyrelsen).

  § 11, stk. 3

  Tilføjelserne vedrører krav til bestyrelsens beslutning om fuldt fremmøde og en­ stemmighed, hvilket vedrører både indgåelse af aftaler om kompetenceoverdra­ gelse i.h.t. § 3 stk. 2 og lånoptagelse m.v. jf. § 11 stk. 5.

  § 11, stk. 5

  Punktet beskriver, at den kommunale godkendelse af lån m.v. med anpartsvis hæftelse til aktiviteter efter § 3 stk. 2 alene skal ske af den/de deltagende kom­ munalbestyrelser.

  Der skal indgås aftale med tredjemand, hvor hæftelsesforholdet er beskrevet.

  Henvisning til § 3 stk. 3 i stedet for § 3 stk. 2 retter en fejl i de gældende vedtægter.

  § 18

  Bestemmelsen angiver, at gæld m.v. vedrørende en kompetenceoverdraget op­ gave jf. § 3 stk. 2 i forbindelse med udtræden af selskabet kun vedrører delta­ gende kommuner. Dette vil også gælde allerede indgåede låneaftaler efter § 3, stk. 2

  Videre proces

  Under forudsætning af at vedtægtsændringerne godkendes af ARCs bestyrelse, fremsendes forslaget til ejerkommunerne i maj 2021 med forventet behandling i august 2021. Parallelt hermed sendes vedtægtsændringerne til Ankestyrelsen med henblik på forhåndsgodkendelse, hvilket sker for at øge sand­ synligheden for endelig godkendelse inden for en kortere tidshorisont.

  Forudsat ejerkommunernes godkendelse planlægges vedtægtsændringerne sendt til Ankestyrelsen omkring 1. september 2021 med henblik på endelig godkendelse senest omkring den 1. november 2021.

  ARC har forventning om, at godkendelsesprocessen hos Ankestyrelsen kan ske forholdsvist hurtigt, da Ankestyrelsen i efteråret 2020 har godkendt på væsentlige punkter lignende vedtægtsændringer i Reno­ Nord I/S. De lignende bestemmelser vedrører muligheden for særskilt indbyrdes hæftelse og dermed forholdet mellem kommunerne, som Ankestyrelsen har til opgave at påse.

  Desuden vurderes den forholdsvis nylige godkendelse, at der er større sikkerhed for Ankestyrelsens godkendelse af ARCs fremlagte forslag.

  Godkendelsesproces vedr. renovationsbiler til Københavns Kommune

  Bestyrelsen vedtog den 16. april 2021 en finansiering af renovationsbiler til indsamling i Københavns Kommune under nærmere angivne forudsætninger, herunder godkendelse af vedtægtsændringer. Bestyrelsens beslutning skete ved enstemmighed og fuld deltagelse af alle medlemmer.

  Når Borgerrepræsentationen har godkendt, at Københavns Kommune påtager sig den fulde hæftelse for indeholdte forpligtelser i de leasingaftaler, der indgås indenfor rammen på 500 mio. kr., og vedtægtsændringer er godkendt i alle ejerkommuner og Ankestyrelsen, er de aftalemæssige forudsætninger opfyldt.

  Ud over de respektive myndigheder skal KommuneKredit, som planlagt långiver i forbindelse med plan­ lagt finansiel leasing, acceptere, at hæftelsen afgrænses til Københavns Kommune.

  Tidsplan

  I henhold til det skitserede er tidsplanen for vedtægtsændringerne følgende:

  21. maj 2021

  ARCs bestyrelse behandler nærværende forslag

  Ultimo maj 2021

  Fremsendelse af anmodning om vedtægtsændring til alle ejerkommuner

  Ultimo maj 2021

  Fremsendelse af anmodning til Ankestyrelsen mhp, forhåndsgodkendelse

  Juni-august 2021

  Ejerkommunerne behandler vedtægtsændringerne

  Juni-august 2021

  Ankestyrelsen behandler anmodning om forhåndsgodkendelse

  Ultimo august 2021

  Fremsendelse af vedtægtsændring til Ankestyrelsens endelige godkendelse

  Ca. 1. sep. - 1. november 2021

  Ankestyrelsen behandler sagen

  Københavns Kommune behandler supplerende, om kommunen påtager sig den fulde hæftelse for indeholdte forpligtelser i de leasingaftaler, der indgås indenfor rammen på 500 mio. kr.

  Tidsplanen har til formål at sikre, at der kan tilvejebringes det fornødne finansieringsgrundlag inden november 2021, hvor der planlægges indgået kontrakt om billevering til Københavns Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By,- Erhverv- og Planudvalgsmøde den 10. august 2021.

  Økonomiudvalgsmøde den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsesmøde den 26. august 2021.

  Bilag

 • 10
  Strandlinien 53 - ansøgning om nedrivning af skorsten
  Sagsid.: 19/5523

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget skal tage stilling til om der kan gives dispensation til nedrivning af en skorsten af nyere dato i Dragørs gamle bydel. Og om der evt. skal stilles vilkår om opførelse af en ny.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der gives dispensation til nedrivning af skorstenen af nyere dato
  2. at dispensationen til nedrivning gives med vilkår om opførelse en ny skorsten i henhold til lokalplanens bestemmelser om udformning og placering

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-08-2021

  Ad 1 og 2.

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ejerne af Strandlinjen 53 har ansøgt om at nedrive en skorsten ifm. en større ombygning af ejendommen. Der er tidligere i år givet dispensation til en udvidelse af boligen i stueetagen med udgang til en tagterrasse fra 1. salen.

  Med denne ansøgning ønsker ejerne at opføre 2 blikkenslager-kviste, isætte to 4-stens støbejernstagvinduer, og at fjerne et tagvindue og en skorsten. Se bilag 1 – tegningsmateriale. 

  Ejendommen er omfattet af lokalplan 25 for Dragør gamle bydel. Nedrivning af skorstenen kræver dispensation fra lokalplanens § 7.3:

  ”Skorsten må kun fjernes efter kommunalbestyrelsens særlige tilladelse.

  Skorstenspibe skal udføres i en højde på ca. 0,90 m over rygning med traditionel krone og fod.

  Inddækning ved skorsten skal udføres skjult. Skorstenspibe skal centreres om rygningen.

  Skorstenshætter må ikke anvendes. Skorstenspiber skal vandskures og gulkalkes.

  Skorstensinddækning ved stråtag udføres med vandbrædder.

  Nye beboelseshuse skal forsynes med skorsten, der kan tillades anvendt til

  ventilation.”

  Skorstenen er opført inden lokalplanen trådte i kraft, formentlig i forbindelse med en gennemgribende renovering af ejendommen udført i 1960’erne. Se bilag 2 – foto af eksisterende skorsten.

  Skorstenen er ikke i sig selv bevaringsværdig, da den ikke er udformet iht. lokalplan 25, § 7.3.

  Derimod er skorstene et vigtigt træk i byens profil og søges derfor bevaret, og med mulighed for genanvendelse til ventilation, aftræk, eller aftræk fra gasfyr.

  Ejer ønsker at sløjfe skorstenen for at skabe mere plads i boligen og fordi den er af nyere dato. Se bilag 3 – ejers uddybende begrundelse.

  Naboorientering og parthøring

  Der er foretaget naboorientering og parthøring af omkringboende ejendomme. Der er ikke modtaget indsigelser mod projektet. Derudover er der foretaget en orientering af beboerforeningen.  

  Den konkrete sag har været forelagt Dragør Bevaringsnævns udrykningsgruppe, der har udtalt følgende:

  - Skorstene er en karakteristisk del af Dragørs lokale byggeskik og den arkitektoniske kulturarv

  - Skorstene er samlet for Dragør gamle bydel og individuelt for det enkelte hus et vigtigt træk i byens profil

  - Lokalplan 25 fordrer skorstene på alle huse i Dragør gamle bydel og skorstenene bør bevares

  - Skorstenen på Strandlinien 53 er en vigtig del af både byens samlede profil og husets individuelle profil

  - Husene, inkl. Strandlinien 53, mister karakter og samhørighed med den lokale byggeskik uden skorsten

  Dragør Bevaringsnævn anbefaler:

  - At Strandlinien 53 bevarer skorstenen

  - At skorstenen ifm. husets kommende ombygning renoveres og rettes til i forhold til Dragørs lokale byggeskik, jf. lokalplan 25

  Forvaltningens vurdering

  Det er forvaltningens vurdering, at skorstenen kan fjernes uden, at det forringer den konkrete ejendommens bevaringsværdi. Den eksisterende skorstens udformning bidrager ikke til den gamle bys bevaringsværdi, idet den ikke er udformet eller placeret iht. lokalplanens bestemmelser. Skorstenen er af ukendt årsag placeret uheldigt forskudt fra både husets og kvistens tagryg.

  Udvalget har i det konkrete projekt mulighed for at give dispensation til nedrivning af skorstenen med eller uden vilkår om etablering af ny skorsten som opfylder lokalplanens betingelser, eller at give afslag til nedrivning af den eksisterende skorsten.

  Hvis der meddeles dispensation til nedrivning med vilkår om etablering af ny skorsten kan ansøger vælge at beholde skorstenen i sin nuværende form i stedet.

  LOVE/REGLER:

  Planloven og Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der har været foretaget naboorientering og partshøring i henhold til planlovens og forvaltningslovens regler. Sagen har desuden været forelagt Dragør Bevaringsnævns udrykningsgruppe.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. august 2021.

  Bilag

 • 11
  Orienteringssag - Igangsætning af Movia udbud af busdrift
  Sagsid.: 21/1860

  RESUMÉ:

  I april 2021 har Movia igangsat udbudsproces for en række buslinjer i Storkøbenhavns området, Østsjælland og Nordsjælland. I Dragør Kommune omhandler det buslinje 35, der udbydes sammen med linjerne 31, 34, 36 og 77, der alle har kontraktudløb ultimo 2023. I den 1. fase af udbudsprocessen skal der opnås enighed om udbudsgrundlaget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-08-2021

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  I april 2021 har Movia igangsat en udbudsproces for en række buslinjer i Storkøbenhavns området, Østsjælland og Nordsjælland. I Dragør Kommune omhandler det buslinje 35, der udbydes sammen med linjerne 31, 34, 36 og 77, der alle har kontraktudløb ultimo 2023.

  Tidsplan

  Udbudsprocessen er opdelt i fire faser:

  Fase 1 - Forberedelse: April 2021 – december 2021

  Fase 2 – Prækvalifikation og udbud: Januar 2022 – juli 2022

  Fase 3 – Evaaluering: September 2022 – oktober 2022

  Fase 4 – Drift: Oktober/december 2023 –

  Under indeværende fase 1 skal der opnås enighed om udbudsgrundlaget mellem kommunerne og Movia, samt mellem kommunerne indbyrdes ved tværgående linjer. Linje 35 kører i både Dragør, Tårnby og Københavns kommuner.

  Center for Plan, Teknik og Erhverv påtænker at følge Movias anbefalinger i udbudsgrundlaget, der omhandler miljøkrav, busstørrelse, kontraktlængde, reklamer og digitale skærme (bilag 1).

  I relation til miljøkravene har administrationen følgende bemærkninger til Movias forslag til udbudsgrundlag:

  -         Movia har i Mobilitetsplan 2020 en målsætning om fossilfrihed i 2030.

  -         Movia anbefaler en 12-årig emissionsfri kontrakt.

  -         Ved en emissionsfri kontrakt menes, indkøb af busdrift, der ikke udleder CO2 og lokal luftforurening (NOx og partikler). Det kan være enten elbusser eller brintbusser, som teknologierne ser ud p.t. Ved emissionsfrihed gives frihed til valg af teknologi.

  -         Movia oplyser, at den typiske udbudsmodel hidtil har været 12-årige dieselkontrakter.

  -         Fremadrettet udbyder Movia i udgangspunktet kun 6-årige dieselkontrakter, når udbud skal være en fossil kontrakt. Dette er i sig selv fordyrende, da afskrivningsperioden for busserne derved bliver kortere.

  -         Både en 6-årig diesel kontrakt og en 12-årig emissionsfri kontrakt vil for Dragør Kommune angiveligt være i størrelsesordenen 100.000 kr. dyrere årligt end en 12-årig dieselkontrakt.

  -         Der er dog tale om modelberegninger, så et egentligt estimat kan Movia ikke levere. Priserne afhænger af bl.a. konkurrencen i forbindelse med udbuddet og linjernes nuværende priser.

  -         Ved indførsel af emissionsfri busdrift vil udledning af skadelige partikler mindskes.

  -         Desuden vil støjen fra busserne både ind- og udvendigt blive mærkbart reduceret og altså give færre støjgener både i bussen og i byrummet.

  -         Hvis der reduceres eller udvides i antal busser i en 12-årig emissionsfri kontrakt, vil det medføre kompensation til operatøren. Størrelsen af kompensation afhænger af, hvornår i kontrakten en ændring sker.

  -         Afhængig af batteriernes rækkevidde hos elbusser, kan der være bindinger i forhold til større ændringer og forlængelser af køreplaner og længder på buslinjer.

  LOVE/REGLER:

  Lov om trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Movias seneste udbud har vist, at omstilling til emissionsfrihed ligger fra 0-7% merpris i forhold til konventionel dieseldrift. Aktuelt viser Movias modelberegninger, at Dragør Kommune vil få en årlig merudgift i størrelsesordenen 100.000 kr. ved et emissionsfrit udbud.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Tårnby Kommune har i 2019 besluttet at stille krav om 0-emission i fremtidige udbud af busdrift. Dette svarer til emissionsfri busdrift. I juni måned 2021 har Tårnby Kommune endvidere besluttet at tilslutte sig Movias forslag til udbudsgrundlag.

  Københavns Kommune har tidligere besluttet tilsvarende krav for at nedbringe deres CO2 udledning og udledning af NOx og partikler. Københavns Kommune har en målsætning om, at alle deres busser skal være omlagt til elbusser (emissionsfri) frem mod 2025.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  At indgå emissionsfri kontrakter i busdriften er i tråd med kommunens trafikpolitik, der prioriterer at fremme transportformer, som belaster miljø og klima mindst muligt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. august 2021.

  Bilag

 • 12
  Orienteringssag - Status på plan og byggesagsområdet juli 2021
  Sagsid.: 18/3559

  RESUMÉ:

  I forlængelse af tidligere måned fremsendes månedsopfølgning for maj og juni måned på plan- og byggesagsområdet. BEPU har tidligere på møde den 9. februar 2021 besluttet, at afsætte ekstra midler for at reducerer sagsbehandlingstiderne samt få igangsat de nuværende lovliggørelsessager som afventer opstart af sagsbehandlingen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-08-2021

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Afdelingen har videreført diagrammet fra april, og vedhæftet to separate diagrammer for henholdsvis maj og juni for at sikre, at der gives det bedst mulige overblik i forhold til de aktuelle måneder.

  Der er stadig tilknyttet en konsulent, som skal assistere med sagsbehandlingen af de ny indkomne byggesager samt bevaringssager. De to byggesagsbehandlere har en igangværende overtidsaftale indtil året udgang. Udgangspunktet for overtidsaftalen var, at tiden skulle dedikeres lovliggørelsessager. Herudover er der opslået en ny stilling på byggesagsområdet.

  Men idet der stadig indgår mange sager på nuværende tidspunkt bliver der stadig brugt mange af de tilførte ekstra ressourcer for byggesagsbehandler på ny indkomne sager i stedet for lovliggørelsessagerne, for at sikre at sagerne bliver behandlet rettidigt.

  Grundet den store tilgang af sager på nuværende tidspunkt, kan det være en udfordring at overholde servicemål på alle byggesager på nuværende tidspunkt. Men afdelingen har stor fokus på i videste muligt omfang at opfylde servicemål for så mange af byggesagerne som muligt.

  Der er vedlagt to diagram, som viser det aktuelle antal sager i plan- og byggesagsteamet for henholdsvis maj og juni måned. I diagrammerne fremgår det, hvor mange sager der er indgået i den aktuelle og sidste måned samt hvor mange sager i de enkelte kategorier som er blevet afsluttet. Nederst i diagrammerne er vist tilgangen af antal sager sammenlignet med de samme måneder året før.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. august 2021.

  Bilag

 • 13
  Medlemsforslag - Udeservering på Neels Torv
  Sagsid.: 21/2994

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-08-2021

  Ændringsforslag: Et enigt udvalg ønsker at få sagen vedr. et samlet regulativ for udeservering fremskyndet.

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup har i mail af 25. juni 2021 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”C gr. foreslår at udvalget træffer beslutning om, at udeserveringen på Neels Torv gøres permanent i lighed med øvrige tilladelser på Kongevejen

  Motivation:

  Tidligere i 2021 behandlede udvalget sagen om udeservering på Neels Torv. Her blev kun givet en midlertidig tilladelse og efterfølgende blev det oplyst, bl.a. fra Venstre, at man bl.a . ønskede at afklare brandforholdende. Forvaltningen har efterfølgende oplyst, at der ikke er nogle udfordringer i dette. Derfor foreslår Konservative at tilladelse gives på lige vilkår med øvrige tilladelser på Kongevejen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. august 2021.

 • 14
  Medlemsforslag - Arealdisponering til skaterbane
  Sagsid.: 21/2999

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-08-2021

  For stemte   1 (C)

  Imod stemte  5 (A+O+T)

  Undlod at stemme  1 (V)

  Faldet.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af den 4. juli 2021 bedt om at få følgende forlsag på dagsorden.

  ”C. gr. foreslår – i forlængelse af beslutning fra aprilmødet, pkt. 13, at forvaltningen fremlægger forslag til en arealdisponering af, hvor skaterbane kan etableres.

  Motivation

  På mødet i april måned, besluttede udvalget at udvalget skal arbejde videre med projektet om en gruppe borgeres forslag om en skaterpark på havnen. For at gruppen af borgere kan gå i gang med fundraising er der behov for en arealdisponering og deraf også en politisk beslutning om, hvor banen kan etableres.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvers- og Planudvalget den 10. august 2021.

 • 15
  Medlemsforslag - Diger
  Sagsid.: 21/3000

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-08-2021

  For stemte   1 (C)

  Imod stemte  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme  0

  Faldet.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 6. juli 2021 bedt om at få følgende på dagorden.

  ”C gr. foreslår, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der træffes beslutning om følgende;

  1)     At der som supplement til nuværende forslag vedr. dige løsninger, fremlægges en forvaltningsmæssig vurdering af, om der er alternative løsninger samt økonomien i disse. Herunder et særligt fokus på, om der har været borgerforslag der kan anvendes

  2)     At der sideløbende med det nuværende arbejde, udarbejdes en plan B for kommunens handlemuligheder, i fald at der ikke kan gives tilladelse til fremskudt dige, grundt natura 2000

  Motivation:

  Den nuværende dige løsning der pt. arbejdes med er en fremskudt dige løsning. Udfordringen med denne dige løsning er at den både er dyr, udfordrer natura 2000 områderne, og har ikke bred opbakning blandt alle kommunens borgere. Fx har en del borgere på Nordstranden ytret ønske om, at der ikke etableres et fremskudt dige med lagune og strandpark på Nordstranden og har fremlagt forslag om bølgebrydere og almindelig forhøjelse af nuværende dige.

  En etablering af Strandpark rundt om hele Dragør vil ændre Dragørs natur og udseende markant, ligesom det også vil have påvirkning af infrastruktur, da antallet af besøgene til Dragør, må forventes at stige.

  En sagsbehandling af nuværende digeforslag (som endelig vedtages i oktober 2021) vil efter det oplyste kunne tage op til fem år, før end kommunen har en afklaring af, om der kan gives tilladelse. Det er ikke hensigtsmæssigt, at der ikke i den mellem liggende periode ikke undersøges alternativer”.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. august 2021.

 • 16
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 10. august 2021

  Nedenstående blev blandt andet drøftet på baggrund af følgende spørgsmål:

  Ole Hansen (A) og Kenneth Gøtterup (C) stillede spørgsmål om rammer for Havnefesten.

  Annette Nyvang (T) spurgte til udkørsel ved SuperBrugsen.

  Kim Dupont (V) stillede spørgsmål til tidspunkt for rydningen af det gamle værft og rottebekæmpelse.

  Vejsyn afholdes i forbindelse med næste BEPU-møde fra kl 17-18:30, herefter afholdes BEPU-møde.

  Administrationen orienterede om dialogmøderne om kystbeskyttelse.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).