Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 2. november 2021 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Kim Dupont (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Anbefaling fra §17.4 udvalget for klima og kystsikring
  Sagsid.: 20/1942

  RESUMÉ:

  I denne sag fremlægges oplæg til anbefalinger fra §17.4 udvalget for klima og kystsikring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at anbefalingerne og erfaringsopsamling sidst i sagsfremstillingen drøftes og tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-11-2021

  Anbefales over for ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. august 2020 at nedsætte et §17.4 udvalg for klima og kystsikring med afsæt i et kommissorie (bilag 1).

  Baggrunden for at nedsætte et udvalg for klima og kystsikring er, at risikoen for oversvømmelser stiger i de kommende år i takt med forventede klimaforandringer. Dragør Kommune ligger lavt i landskabet og er en del af 10 områder, som staten og EU har udpeget som sårbare over for havvandsstigninger og stormflod. Med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet har Dragør Kommune besluttet at igangsætte et storstilet arbejde med en – på den ene side – konkretiseret og – på den anden side strategiske udviklingsplan for ”Den robuste kystkommune”. Målet er at kunne tilpasse kystbeskyttelsen af Dragør til fremtidens klima.

  Af kommissoriet fremgår det, at §17.4 udvalget for klima og kystsikring har til formål at:

  1. Skabe dialog om forskellige finansieringsmodeller med henblik på at kunne rådgive Kommunalbestyrelsen herom. Udgangspunktet for denne rådgivning er analyser af lovgivningen med fokus på finansieringsmuligheder uden for anlægsloftet.

  2. Udvalget vil have fokus på at sikre en fortsat unik sammenhæng mellem by og havn i relation til kystbeskyttelsesprojektet.

  3. Udvalget skal samtidig undersøge, hvorvidt og hvordan der kan skabes synergier mellem kystbeskyttelse og udvikling af havnen, f.eks. udlejning af flere bådpladser samt flere rekreative muligheder for borgerne.

  Udvalget refererer til By, Erhvervs- og Planudvalget og har deltagelse af en repræsentant for hvert parti. Udvalgets medlemmer er Helle Barth, Ebbe Kyrø, Morten Dreyer, Lisbeth Dam Larsen og Martin Wood Pedersen. Udvalget valgte Ebbe Kyrø som formand. Udvalget er undervejs blevet betjent administrativt af direktør Mads Leth-Petersen, centerchef for Plan, Teknik og Erhverv Jesper Horn Larsen, konstitueret planchef Hanna Rehling og udviklingskonsulent Line Ditlev Larsen.

  Af kommissoriet fremgår det, at udvalgets arbejde inddeles i to faser. Fase 1 skulle starte i september 2020 og løbe frem til 31. december 2020. Fase 2 skulle løbe fra 1. marts 2021 og frem til 30. juni 2021. Udvalgets arbejde skulle afsluttes med en afrapportering til By, Erhvervs- og Planudvalget i august 2021. Afrapporteringen skulle tage form af anbefalinger til By, Erhvervs- og Planudvalget på baggrund af § 17, stk. 4-udvalgets arbejde i perioden.

  Fase 2 blev forlænget for at afvente konklusioner fra udviklingsplanen vedrørende økonomi. Afrapporteringen til By, Erhvervs- og Planudvalget er derfor udskudt fra august til november 2021.

  I de første fase er der arbejdet med følgende emner:

  Den eksisterende kystbeskyttelse og havneudviklingsprojektet:  Det første møde blev afholdt en. 21. september 2020. Udvalget blev på mødet vist rundt på havnen i Dragør, hvor de fik et indblik i, hvor eksisterende kystbeskyttelse er, og hvad der yderligere er behov for. Havnefogeden Lars Olsen viste udvalget rundt på havnen med fokus på potentialerne for et kommende havneudviklingsprojektet, som har til formål at skabe flere bådpladser gennem bl.a. oprensning af lystbådehavnen, spunsning af Østmolen og gennemgravning af Sandtangen og etablering af én indsejling til havnen. Udbyttet heraf var en fælles forståelse af de udfordringer og muligheder, Kommunen står overfor.


  Grundlag for finansieringsmodeller: D. 20. oktober var formålet at få belyst, hvilke muligheder der er for at lave en finansieringsmodel i Dragør Kommune i forhold til kystbeskyttelsesloven, samt kommunalfuldmagten. Til dette formål var Hans Erik Cutoi-Toft, områdechef kystzoneforvaltning, samt advokat og partner i Horten Poul Hvilsted inviteret til at give deres perspektiver på dette. Hans Erik gav et indblik i kystbeskyttelsesloven og belyste, hvilke muligheder der er inden for loven for at finansiere kystbeskyttelsesprojektet i Dragør kommune. I oplægget blev der bl.a. beskrevet, hvornår man har bidragspligt samt hvilke aspekter man bør forholde sig til, når kommunen er bidragsyder. Overordnet set er der brede muligheder i kystbeskyttelsesloven. Der er meget, som kan lade sig gøre. Det er væsentligt at kunne identificere grundejerne klart, da de oftest har bidragspligten. Udbyttet heraf var en afklaring om muligheder og begrænsninger i forhold til finansiering.

  Præsentation og drøftelse af de tre rådgiverholds bud på en fremtidig kystbeskyttelse af havnen. Den 10. november 2020 mødtes udvalget på havnen og fik præsenteret en plancheudstilling med tre rådgiverholds bud på kystbeskyttelse af havnen. Formålet med mødet var at drøfte, hvordan den unikke sammenhæng mellem by og havn bedst kan sikres og gerne styrkes i relation til kystbeskyttelsesprojektet. Udbyttet var nogle fælles billeder af de udfordringer og muligheder, vi står overfor ved at fastholde en historisk sammenhæng mellem byen og havnen.

  I anden fase er der arbejdet med følgende emner:

  Læring fra andre kommuner: Den 20. april 2021 foretog udvalget en studietur til Roskilde med oplæg af udvalgsformand Karim Friis Arfaoui. Studieturen var digital grundet corona.

  Udvalget hørte blandt andet, at det havde været en lang proces blandet andet på grund af usikkerhed ved redegørelsen for erstatningsnatur, og at kystbeskyttelsen blev organiseret forskelligt på 3 forskellige adskilte delstrækninger. Byrådet vedtog relativt hurtigt efter stormen Bodil politiske principper. De vedtog, at kommunen optager lån og garanterer for de lokale løsninger i Roskilde Kommune samtidig med, at der arbejdedes videre med regional løsning, 50% af udgifterne til kystbeskyttelsen blev finansieret af kommunen, som dog også har et større anlægsbudget end Dragør.


  Fra konkurrencens idéer til en udviklingsplan på havnen
  Den 26. maj 2021 gennemgik udviklingschef ved COWI, Jeppe Sikker Jensen, muligheder for kystbeskyttelsesanlæg med tilhørende økonomi til beskyttelse af havnen på kort og lang sigt. Præsentationen indeholdt en status for udvikling af konkurrencens vinderforslag med afsæt i bedømmelseskomiteens anbefalinger. Udbyttet var blandt andet, at udvalget fandt ud af, at der i højere grad skulle søges en koordinering af projekt for havneudvikling og kystbeskyttelsen. Herefter blev formuleret et ændringsforslag til kommunalbestyrelsen om at belyse synergier mellem de to projekter, som blev stemt igennem inden sommerferien.

  Lokalt tilpasset finansieringsprincip af kystbeskyttelsesprojekt: Den 17. september 2021 præsenterede udviklingschef ved COWI, Jeppe Sikker Jensen, afsnit om økonomi fra udkast til udviklingsplan. Det fremgik af oplægget, at anlægsoverslag er skitseret på et overordnet niveau, som svarer til løsningernes overordnede niveau uden evt. indtjening på jord, evt. indhentning af tilskud (stat/fonde), og uden at løsningsforlagene er økonomisk optimeret.
  Udbyttet var, at udvalget fik præsenteret lidt flere muligheder end de indledende beregninger fra Niras’ rapport (2017) og fra Hortens notat om bidragsmodeller for Dragør Kommune (18. maj 2018). Udkast til udviklingsplanen præsenterer modeller, som giver mulighed for at differentiere udgifterne til den enkelte ejendom, f.eks. baseret på ejendomsværdien og værdien af sikring (-de mest udsatte kan betale mest) som beskrevet i Hortens notat. Men der er også skitseret en mulighed for at få alle kommunens grundejere til at afdrage på en mindre del af sikringen.

  Udvalget blev også oplyst om konsekvenserne af Dragør Nordstrands forslag med et lavere sikringsniveau. Dette vil blandt andet betyde en ringere sikkerhed mod stormflod, manglende mulighed for afledning af regnvand til den påtænkte lagune i kote 0 og manglende mulighed for at forhindre grundvandsstigninger under boligområdet.

  Anbefalinger og erfaringsopsamling til drøftelse og vedtagelse:

  • Anbefaling om at sikringsniveau besluttet i juni 2018 fastholdes – også set i lyset af seneste IPCC rapport. Anbefalingen er, at Dragør Kommune sikres til minimum en 100 års stormflod med havvandsstand i 2050 klima, og at der samtidigt igangsættes en langsigtet strategi til år 2100, med henblik på eventuelt at udbygge kystbeskyttelsen yderligere og tilpasse kommunen til de øgede grundvandsstigninger som følge af klimaforandringer.
  • Anbefaling om at forvaltningen bemyndiges til at undersøge og sikre synergierne mellem ombygningen af Dragør Havn og den langsigtede Klima- og Kystsikring.
   Det fremgik af 17.4 udvalgets møder, at der er en høj grad af sammenhæng og kompleksitet mellem havneudviklingsprojektet og projekt for kystbeskyttelse. Derfor anbefalede udvalget, at der redegøres for synergier mellem havneudviklingsprojektet og kystbeskyttelsesprojektet.
   (Denne anbefaling førte til en beslutning i kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021 om, at forvaltningen bemyndiges til at undersøge og sikre synergierne mellem ombygningen af Dragør Havn og den langsigtede Klima- og Kystsikring. Tillægsforslaget sigter på, at de to parallelle udviklingsforløb er koordinerede.)
  • Anbefaling om finansieringsmodeller er drøftet, men ikke besluttet. Udviklingsplanen angiver flere muligheder, og principperne kan drøftes med grundejerne i næste fase.
  • Drøftelserne omkring havnen i 17.4 udvalget har medført, at flere scenarier for løsninger omkring havnen er undersøgt og fremlagt i udviklingsplanen og appendiks.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By, Erhvervs- og Planudvalget den 2. november 2021.

  Økonomiudvalget den 11. november 2021.

  Bilag

 • 2
  Anbefalinger §17, stk.4 udvalget for Infrastruktur
  Sagsid.: 21/6521

  RESUMÉ:

  §17, stk.4 udvalget for Infrastruktur har igennem 2021 arbejdet med forskellige temaer. Herunder om byrummene, den kørende trafik og byens infrastruktur samt parkering. Udvalgets emner og møderække er mundet ud i nogle anbefalinger til By-, Erhvervs- og Planudvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at By-, Erhvervs- og Planudvalget drøfter Infrastrukturudvalgets anbefalinger, herunder:

  1. om BEPU - såfremt det principielt politisk besluttes at indføre betalingsparkering i Dragør Kommune - vil igangsætte en undersøgelse, som kan vise, hvilke operationelle rammer, der vil være mest hensigtsmæssige.
  2. om BEPU vil tage stilling til, hvorvidt der allerede i første omgang skal indføres ”beboerlicens” for beboerne i Dragør gamle By efter gældende regler således, at beboerne vil kunne parkere ubegrænset på Vestgrønningen de steder, hvor der ikke i dag er tidsbegrænsning samt på Strandlinien og på Stejleparkeringen, idet der disse steder indføres en kort tidsbegrænsning for alle øvrige parkerende. Beboerlicensen vil dermed kunne give beboerne ret til at holde ubegrænset, imens alle øvrige begrænses til at holde på disse pladser enten højst ½ time, 1 time eller 2 timer.
  3. om BEPU vil tage stilling til, hvorvidt der samtidig med indførelsen af beboerlicens også skal indgås aftale om parkeringskontrol med fx Aalborg Kommunes selskab Parkeringskontrol Nord.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-11-2021

  Udvalget drøftede 17.4 udvalgets anbefalinger og foreslår, at den nye Kommunalbestyrelse tager endelig stilling til spørgsmålet om betalingsparkering.

  Anbefales over for ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Igennem 2021 har §17, stk. 4 udvalget for Infrastruktur, (Lisbeth Dam Larsen, Helle Barth, Ebbe Kyrø, Martin Wood Pedersen og Morten Dreyer) arbejdet med forskellige temaer. Senest på møde den 13. september, hvor udvalget og en række borgere mødtes på Nordre Væl kl. 16 og blev guidet gennem byen ned til Det gl. Pakhus af Solvejg Reigstad, arkitekt MAA fra Gehl Architects, der undervejs gengav sine indtryk og efterfølgende lavede 30-45 minutters oplæg om byrummene og de indtryk, de havde givet – og hvilke effekter det efter hendes mening har på adfærden og opfattelsen af byen og trafikken.

  Udvalgets arbejde denne dag var koncentreret omkring byrummene og især omkring den kørende trafik, og hvorledes byens umiddelbare infrastruktur indvirker herpå og påvirkes heraf. Parkering har været et emne på flere møder, og der er generelt enighed om, at biler og parkering har en helt naturlig indvirkning på bymiljø og infrastruktur. Men der er ikke enighed blandt de politiske partier om, hvorledes evt. udfordringer med parkering og kørende trafik skal håndteres, fx om der skal lukkes gader, ensrettes eller indføres betalingsparkering – endsige på hvilken måde i givent fald. Udvalget har haft flere gæster om netop dette emne på tre forskellige møder i forår og sommer, så der er en stor viden hos udvalgets medlemmer om løsningsscenarier. På baggrund af dette arbejde og de deraf følgende politiske drøftelser af emnet, er nedenstående tre anbefalinger til BEPU resultatet:

  -          Det er udvalgets fælles indstilling, at hvis det bliver principielt politisk besluttet, at der skal indføres betalingsparkering i Dragør, opfordres BEPU til at igangsætte en undersøgelse, som kan vise, hvilke operationelle rammer, der vil være mest hensigtsmæssige.

  -          Endvidere anbefaler et flertal i udvalget BEPU at tage stilling til, hvorvidt der allerede i første omgang skal indføres ”beboerlicens” for beboerne i Dragør gamle By efter gældende regler således, at beboerne vil kunne parkere ubegrænset på Vestgrønningen de steder, hvor der ikke i dag er tidsbegrænsning samt på Strandlinjen og på Stejleparkeringen, idet der disse steder indføres en kort tidsbegrænsning for alle øvrige parkerende. Beboerlicensen vil dermed kunne give beboerne ret til at holde ubegrænset, mens alle øvrige begrænses til at holde på disse pladser enten højst ½ time, 1 time eller 2 timer.

  -          Endvidere opfordres BEPU til at tage stilling til, hvorvidt der samtidig med indførelsen af beboerlicens også skal indgås aftale om parkeringskontrol med fx Aalborg Kommunes selskab Parkeringskontrol Nord.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om parkering på offentlige veje.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. november 2021.

  Økonomiudvalget den 11. november 2021.

 • 3
  Ansøgning Gf Strandjægervej udsættelse af fjernelse af plastbump
  Sagsid.: 14/3822

  RESUMÉ:

  Boligselskabet Engparken og Grundejerforeningen Strandjægervej fik i 2017, efter en 1-årig forsøgsperiode, en 3-årig midlertidig tilladelse til plastbump som fartdæmpere på den offentlige vej Strandjægervej. Dette med henblik på opsparing til udskiftning til asfaltbump eller vejbede for egen regning, idet en beboerhøring havde afdækket, at plastbumpene gav gener for cyklister, handicappede og vintervedligeholdelsen m.v. Engparken har fjernet plastbumpene på Strandjægervej ud for sin bebyggelse, hvorimod Grundejerforeningen Strandjægervej nu har ansøgt om udsættelse af fjernelse af plastbump på deres del, indtil anden permanent løsning er aftalt med politikerne (bilag 1).

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Grundejerforeningen får afslag på sin ansøgning om udsættelse af fjernelse af plastbump jf. tidligere politisk beslutning.
  2. at Grundejerforeningen Strandjægervej anmodes om at fjerne plastbumpene på den offentlige vej Strandjægervej indenfor 4 uger.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-11-2021

  Ændringsforslag fra A+C+O+T:

  ”På baggrund af Trafiksikkerhedsplan 2016 foreslår ACOT, at plastbump kan blive liggende indtil, der er gennemført en relevant ÅDT (årsdøgntrafik) trafiktælling, der kan afdække trafikken henover sommerperioden, hvor trafikken er mest intensiv.

  Såfremt trafikken er steget væsentligt siden 2008 og 2013, så bedes forvaltningen om at finde en relevant permanent form for trafikdæmpning med grundejerforeningen. Det foreslås endvidere, at plastikpullerter fjernes på kort sigt”.

  For Stemte:  6 (A+C+O+T)

  Imod stemte:  

  Undlod at stemme:  1 (V)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Boligselskabet Engparken og Grundejerforeningen Strandjægervej fik i 2017, efter en 1-årig forsøgsperiode, en 3-årig midlertidig tilladelse til plastbump som fartdæmpere på den offentlige vej Strandjægervej. Dette med henblik på opsparing til udskiftning til asfaltbump eller vejbede for egen regning, idet en beboerhøring havde afdækket, at plastbumpene gav gener for cyklister, handicappede og vintervedligeholdelse mv. Engparken har efterfølgende fjernet bumpene ud for sin bebyggelse. Derimod har Grundejerforeningen Strandjægervej nu ansøgt om udsættelse af fjernelse af plastbumpene, indtil anden permanent løsning er aftalt med politikerne (se bilag 1).

  Grundejerforeningens anmodning:

  Grundejerforeningen Strandjægervej mener, at boligejerne på vejen selv har fået flere biler i lighed med den generelle samfundsudvikling. Og at der er øget trafik på Strandjægervej, men især til tennisklubben og omsorgscentret Enggården. Foreningen mener derfor, at Kommunen skal tage et større politisk og økonomisk ansvar med henblik på at kompensere og beskytte vejens beboere mod de nye gener og potentielt farlige trafiksituationer. Foreningen henviser endvidere til en yderligere mulig mængde trafik på Strandjægervej, hvis hjemmeplejen fra 2022 bliver flyttet til Enggården.

  Administrationen kan oplyse følgende:

  Udviklingen i trafikmængden på Strandjægervej er gået fra en årsdøgntrafik (ÅDT) i 2001 på 333 biler gennemsnitligt pr. døgn via 324 ÅDT i 2008 til 389 ÅDT i 2013 efter udbygning af Enggården, stigende til 436 ÅDT i 2016 og faldende til 202 ÅDT i 2020. Den sidste tælling i 2020 kan givetvis tilskrives corona-situationen. Administrationen har bestilt nye trafiktællinger her i efteråret 2021 inklusiv en ny tælling på Strandjægervej. Udførelsen af disse afventes pt.

  Dragør Kommunes mangeårige praksis er jf. Trafiksikkerhedsplan 2016 at støtte op om grundejerforeningers ønske om fartdæmpning i boligkvarterer. Dette under forudsætning af grundejernes egenfinansiering af projekt og anlæg, og i den udstrækning politiet og Dragør Kommune kan godkende det. For at støtte op om Grundejerforeningen Strandjægervejs ønske om fartdæmpning, har Kommunen som grundejer på Strandjægervej bekostet ændring af de tre midlertidige plastbump ud for Enggården til permanente asfaltbump. Dette i fortsættelse af Kommunens tilladelse til en midlertidig 3-årig periode, så grundejerforeningen fik mulighed for at spare op til asfaltbump (Kommunalbestyrelsens beslutning den 1. juni 2017).

  Følgende bør også nævnes. I forbindelse med behandling af ansøgning fra Grundejerforeningen Stenbakken i foråret 2021 om etablering af plastbump som permanente fartdæmpere på deres private fællesvej, fastholdt Kommunalbestyrelsen den 22. april 2021 den hidtidige praksis med at afslå plast vejbump permanent, også på private fællesveje jf. oprindelig beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2009.

  I konsekvens af ovenstående er det administrationens anbefaling at meddele afslag på en fortsat midlertidig løsning med plast vejbump på den offentlige vej Strandjægervej. Og som følge heraf give grundejerforeningen 4 uger til at få fjernet de nuværende plastbump og retablere hullerne efter disse.

  LOVE/REGLER:

  Vejloven, Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning samt vejregler for fartdæmpere.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen har været i dialog med både Boligselskabet Engparken og Grundejerforeningen Strandjægervej om fjernelse af plastbump efter udløb af prøveperiode på 3 år, hvor Engparken har fjernet ”deres” plast bump.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. november 2021.

  Bilag

 • 4
  Hovedstadens Bredskab - Ændring af vedtægt
  Sagsid.: 21/1824

  RESUMÉ:

  Godkendelse af forslag til ændring af Hovedstadens Beredskabs vedtægter og Service Level Agreement på myndigheds- og forebyggelsesområdet i forbindelse med kompetenceoverdragelse af påbud mv.

  Kommunalbestyrelsen forelægges forslag til ændring af Hovedstadens Beredskabs vedtægter og Service Level Agreement (SLA) på myndigheds- og forebyggelsesområdet som følge af en ændring af byggeloven, der giver mulighed for kompetenceoverdragelse af visse sager fra ejerkommunernes byggemyndigheder til Hovedstadens Beredskab. Der er tale om kompetenceoverdragelse af sager vedrørende påbud og forbud i forbindelse med brandsyn samt overdragelse af sager om forbud i forbindelse med ulovlig anvendelse af eksisterende bygninger, der ikke er omfattet af brandsyn. Der er tale om opgaver, som beredskaberne varetog før etableringen af Hovedstadens Beredskab. Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte forslaget til ændring af vedtægter og Service Level Agreement (SLA) på sit møde den 21. april 2021. Det følger af kapitel 18 i Hovedstadens Beredskabs vedtægter, at ændringer heraf skal godkendes af såvel ejerkommunernes kommunalbestyrelser og Ankestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Kommunalbestyrelsen godkender forslaget til ændring af vedtægterne for Hovedstadens Beredskab.
  2. at Kommunalbestyrelsen godkender forslaget til ændringer af Service Level Agreement mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne på myndigheds- og forebyggelsesområdet som en konsekvens af ændringen af vedtægterne.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-11-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 1. januar 2021 trådte en ændring af byggeloven (lov nr. 2080 af 21/12 2020) i kraft, som blandt andet giver mulighed for at kompetenceoverdrage påbud og forbud i forbindelse med brandsyn til §60 fællesskaber.

  Lovændringen har også betydning for den tidligere af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse (14. november 2018) og kommunalbestyrelserne i ejerkommunernes (foråret 2019) godkendte vedtægtsændring om kompetenceoverførsel af forbud (forslag til nyt pkt. 5.2), som ikke blev godkendt af Ankestyrelsen. 

  Det nye forslag til et nyt pkt. 5.2 i vedtægterne fremgår af bilag 1, der indeholder de gældende vedtægter sammenholdt med ændringerne. I det nye forslag til nyt pkt. 5.2 fremgår kompetenceoverdragelsen af påbud og forbud i forbindelse med brandsyn af den første bullit, mens forslaget om at kompetenceoverføre forbud i forbindelse med ulovlig anvendelse af bygninger med videre, der ikke er omfattet af brandsyn, fremgår af bestemmelsens bullit 2. Med bestemmelsen vil den tidligere arbejdsdeling i kommunerne mellem brandvæsen og byggemyndighed blive videreført. 

  Forslaget indebærer samtidig nogle konsekvensændringer, herunder nummereringen af punkterne 5.2 – 5.5, samt en ændring af henvisningerne i pkt. 6.4 og 6.7 til pkt. 5.1 og 5.2, hvor henvisningerne bliver ændret til pkt. 5.1 -5.3.

  Hovedstadens Beredskab har, for at forenkle sagsgangen inden forslaget til vedtægtsændringer, sammen med forslaget til ændring af Service Level Agreement (jf. nedenfor), forelægges Kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen i ejerkommunerne indhentet en forhåndsgodkendelse af forslaget til vedtægtsændringer i Ankestyrelsen. Denne modtog Hovedstadens Beredskab den 20. april 2021.

  Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 21. april 2021 forslaget til et nyt pkt. 5.2 og de heraf følgende konsekvensrettelser. Det følger af kapitel 18 i Hovedstadens Beredskabs vedtægter, at ændringer heraf skal godkendes af såvel ejerkommunernes kommunalbestyrelser og Ankestyrelsen. Det anbefales på den baggrund, at Kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen godkender forslaget til vedtægtsændringer.

  En ny ændring af vedtægterne betyder også, at det vil være nødvendigt at tilpasse den gældende Service Level Agreement (SLA) mellem Hovedstadens Beredskab og Ejerkommunerne på myndigheds- og forebyggelsesområdet. På denne baggrund er der indføjet konsekvensrettelser i kap. 5 om brandteknisk sagsbehandling samt i kap. 7 om brandsyn jf. bilag 2.

  Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 21. april 2021 også forslaget til ændring af SLA. Det følger af gældende SLA, at større ændringer skal forelægges og godkendes i bestyrelsen og efterfølgende i ejerkommunernes kommunalbestyrelser. Det anbefales på den baggrund, at Kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen godkender forslaget til ændring af SLA.

  Indstillingerne er også drøftet og anbefalet af Samarbejdsorganet (samarbejdsforum mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne på myndigheds- og forebyggelsesområdet) på et møde den 20. januar 2021.

  Såfremt vedtægtsændringen godkendes af samtlige interessenter, vil de herefter blive fremsendt til Ankestyrelsens endelige godkendelse, inden de kan træde i kraft. De nye vedtægter vil efter endelig godkendelse blive fremsendt til interessenterne sammen med den reviderede SLA og være tilgængelige på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beslutningen har ingen konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By, Erhvervs- og Planudvalget den 2. november 2021.

  Økonomiudvalget den 11. november 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 18. november 2021.

  Bilag

 • 5
  Engvejsarealet - Indkomne høringssvar
  Sagsid.: 20/1727

  RESUMÉ:

  Det indledende ideoplæg til arealudvikling på Engvejsarealet har været i høring.

  Der er modtaget 18 høringssvar som skal behandles, ligesom der skal tages stilling til den videre proces.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstillinger,

  1. at de indkomne høringssvar drøftes.
  2. at det besluttes at iværksætte udarbejdelse af trafikanalyse, plananalyse samt tekniske undersøgelser med henblik på fremlæggelse af en sag om analyseresultaterne samt valg af principper for udbud.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-11-2021

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Ændringsforslag fra C:

  C gr. foreslår, at sagen stoppes.

  For Stemte:  1 (C)

  Imod stemte: 5 (A+O+T) 

  Undlod at stemme:  1 (V)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A+O+T+V:

  Nyt punkt 2:

  AOTV foreslår, at det besluttes at iværksætte udarbejdelse af trafikanalyse og plananalyse med henblik på at afdække relevante bekymringer i relation til byggeri på Engvej og flytning af hjemmeplejen til Enggården.

  For Stemte:  5 (A+O+T+V)

  Imod stemte:  

  Undlod at stemme:  1 (C)

  Anbefales overfor ØU.

  Ændringsforslag fra A+O+T:

  Nyt punkt 3:

  AOT ønsker en tilbundsgående trafikanalyse af betydningen af 14 seniorboliger, 10 familieboliger og 4 ungdomsboliger på Engvej.

  For Stemte:  5 (A+O+T)

  Imod stemte: 1 (C) 

  Undlod at stemme:  1 (V)

  Anbefales over for ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2021 at sende det indledende ideoplæg til arealudvikling af Engvejsarealet i høring. Høringsperioden udløb 30. september 2021 og der er indkommet i alt 18 høringssvar.

  Ud af 18 høringsvar er de 6 fra organisationer, foreninger og politiske partier, og resterende fra berørte borgere i Dragør Kommune.

  Fra privatpersonernes svar kan udlæses en generel konsensus om, at Engvejsarealet burde forblive et grønt åndehul i Dragør, og at en boligudvikling af det pågældende areal vil påvirke de trafikale forhold i området i en negativ retning.

  Desuden er modtaget en underskriftsindsamling indeholdende 1177 underskrifter.

  Den privatinitierede underskriftsindsamling "Nej tak til boliger og aktivitetspark på Engvej, Dragør" er en protest mod de foreslåede planer for området. Indsamlingen indeholder personlige oplysninger, og fremgår derfor ikke som bilag til dagsordenspunktet.

  Som bilag 1 vedlægges en opsummering af indholdet af de modtagne høringssvar og som bilag 2 vedlægges alle modtagne høringssvar.

  Administrationen anbefaler, at høringssvarene drøftes og, at der i den forbindelse tages stilling til om, og i givet fald på hvilke punkter, høringssvarenes indhold skal have indflydelse på projektet og den videre proces.

  Administrationen anbefaler også, at der herefter træffes beslutning om at iværksætte udarbejdelse af trafikanalyse, plananalyse samt tekniske undersøgelser med henblik på fremlæggelse af en sag om analyseresultaterne samt valg af principper for udbud.

  Sagen vil kunne forventes fremlagt i 1. kvartal 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. november 2021.

  Økonomiudvalget den 11. november 2021.

  Bilag

 • 6
  Nyt affaldsregulativ
  Sagsid.: 21/1068

  RESUMÉ:

  Som led i den nye affaldsordning er der blevet udarbejdet et nyt affaldsregulativ, der er tilpasset de nye affaldstyper og efterlever den gældende affaldsbekendtgørelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det delegeres til forvaltningen at supplere standard regulativet med regler for bygge- og anlægsaffald.
  2. at forslaget til det nye affaldsregulativ for private husholdninger samt offentlige institutioner og enheder sættes til høring.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-11-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 29. juni 2021 at indføre nye affaldsordninger for de private husstande og kommunale institutioner og enheder i Dragør Kommune, som opfølgning på regeringens aftale om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. De nye affaldsordninger kræver en ændring af det nuværende regulativ for husholdningsaffald, før de kan træde i kraft. Regulativet er opbygget ud fra et standard regulativ fra Miljøstyrelsen og er tilpasset lokale forhold som f.eks. adgangsforhold. Det vedlagte regulativ er et standard regulativ, der er tilpasset efter lokale forhold i Dragør Kommune.

  Udkast til regulativ mangler pt. beskrivelse af reglerne for bygge- og anlægsaffald. Disse er under udarbejdelse af Tårnby Kommune og skal indgå i udkastet til regulativ, inden det sendes i høring.

  Det foreslås derfor, at det delegeres til administrationen at opdatere regulativet med reglerne for bygge- og anlægsaffald. Hermed sikrer vi, at vi kan nå at få et færdigt regulativ endelig godkendt, inden ordningerne træder i kraft i løbet af 2022.

  Ændringer af regulativerne skal ifølge bekendtgørelsen sendes i offentlig høring i 4 uger. Efter høringen fremlægges sagen på ny til endelig beslutning.

  LOVE/REGLER:

  Affaldsbekendtgørselsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Regulativet sendes i høring i 4 uger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. november 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 18. november 2021.

  Bilag

 • 7
  Retningslinjer for udendørs koncerter i området Dragør gamle by
  Sagsid.: 21/3554

  RESUMÉ:

  Administrationen har modtaget henvendelse fra en borger, der ønsker at arrangere live musik på Dragør Fort på fredage og lørdage i fire weekender i løbet af sommeren 2022 med kendte musikere. Henvendelsen aktualiserer, at der skal træffes beslutning om retningslinjer for udendørs koncerter i området om Dragør gamle by og havn, da Tårnby Kommune varetager miljøsagsbehandling for Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der som udgangspunkt kan meddeles dispensation fra de vejledende støjgrænser til koncerter 4 dage om året på private arealer og 4 dage om året på offentlige arealer i området Dragør gamle by og havn.
  2. at dispensation højst kan gælde frem til kl. 24:00 på koncertdage fredag og lørdag samt til kl 20:00 på søndage.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-11-2021

  Sagen bedes forelagt igen med en præcisering af yderligere regler for afholdelse af arrangementer på fortidsminder/private arealer og for trafikafviklingen ved arrangementerne.

  SAGSFREMSTILLING:

  I dag gives der tilladelse til koncert på Dragør Kommunes arealer i området omkring Dragør gamle by og havn i forbindelse med havnefest 3 dage årligt (typisk fredag til søndag).

  På offentlige arealer, inklusiv kommunale grundarealer som havnen, har Dragør Kommune, som henholdsvis vej- og grundejer, mulighed for at give tilladelse eller afslag til koncertarrangementer. Dragør Kommune har ikke tilsvarende mulighed på private grundarealer, som fx Dragør Fort.

  Koncertarrangementer på privat grund kan dog reguleres af Miljøbeskyttelseslovens regler om støjgrænser. Tilsvarende mulighed gælder på kommunale arealer.

  Kommunalbestyrelsen har mulighed for at meddele dispensation fra de vejledende støjgrænser.

  Det er administrationens vurdering, at koncert på Dragør Fort, som oplyst, ikke vil kunne afholdes på en måde, så de vejledende støjgrænser overholdes. Det er også administrationens vurdering, at de vejledende støjgrænser heller ikke overholdes ved Havnefesten.

  En eventuel dispensation for de vejledende støjgrænser skal meddeles af Tårnby Kommune for Dragør Kommune, jf. Det forpligtende samarbejde, hvor Tårnby Kommune varetager miljøsagsbehandlingen for Dragør Kommune.

  Til brug for Tårnby Kommunes sagsbehandling kan By-, Erhvervs- og Planudvalget beslutte retningslinjer for miljømyndighedens sagsbehandling.

  Administrationen foreslår følgende retningslinjer:

  -         At der som udgangspunkt kan meddeles dispensation fra de vejledende støjgrænser til koncerter 4 dage om året på private arealer og 4 dage om året på offentlige arealer i området Dragør gamle by og havn.

  -         At dispensationer højst kan gælde frem til kl. 24:00 på koncertdage fredag og lørdag samt til kl. 20:00 på søndage.

  Retningslinjerne vil sikre, at der gælder ensartede regler, og vil være lighed i sagsbehandlingen for koncerter arrangeret på henholdsvis offentlige og private arealer.

  Forslaget til retningslinjer er aktualiseret af henvendelse fra en borger, der ønsker at arrangere live musik på Dragør Fort i fire weekender i løbet af sommeren 2022 med kendte musikere.

  Arrangøren planlægger efter arrangementer med lokale bands om fredagene og store kendte navne om lørdagene i følgende fire weekender: Uge 22, uge 24, uge 30 og uge 34. I alt ønskes således 8 koncertdage i løbet af sommeren 2022.

  Der forventes i størrelsesordenen 1.500-2.000 tilskuere pr. spilledag.

  Scenen vil vende væk fra byen, og koncerter afsluttes kl. 24-01.

  Der påtænkes parkeringsmulighed på den store grusparkeringsplads ved lystbådehavnen på Prins Knuds Dæmning.

  Andre arrangementer:

  Det kan oplyses, at administrationen på nuværende tidspunkt har kendskab til følgende ønsker om arrangementer i området Dragør gamle by og Havn i 2022:

  -         Cirkus Baldoni på græsset ved havnen søndag uge 17.

  -         Cirkus Arena på græsset ved havnen søndag uge 30.

  -         Øresundsmarked, weekenderne fredag-søndag i uge 25, 27, 29 og 31 (der kommer til politisk behandling).

  Disse vil ikke – med mindre der forekommer koncertafholdelse – være omfattet af retningslinjerne.

  Desuden forventer administrationen at modtage ansøgning om afholdelse af havnefest i 2022 med 2-3 koncertdage. I 2021 blev havnefesten afholdt i weekenden i uge 32.

  Det er ikke muligt at meddele eventuelt afslag til koncerter på privat grund begrundet i fx omfanget af andre arrangementer.

  LOVE/REGLER:

  Regler for brand og redning jf. BR 18 vil blive håndteret i form af vilkår til arrangementet af Kommunens byggesagsafdeling i samarbejde med HBR.

  Støjregler, jf. Miljøbeskyttelsesloven vil blive håndteret ved vilkår fra Tårnby Kommune som

  miljømyndighed.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Arrangører bør orientere om arrangementerne i lokalavisen og på de lokale sociale medier.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. november 2021.

  Bilag

 • 8
  Orienteringssag - Status på forslag til skiltning i Dragør gamle by
  Sagsid.: 19/3500

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 13. august 2019, at administrationen undersøger og fremlægger forslag til, hvordan varelevering kan ske under hensyntagen til de på visse steder vanskelige adgangsforhold. Forslag, der samtidig skal tage hensyn til ikke at opsætte en ”skilteskov” samt hensynet til fx muligheden for håndtering af dagrenovationen i byen. Administrationen har udarbejdet foreløbigt forslag hertil (bilag 1), der skal viderebearbejdes i samarbejde med trafikrådgiver. Udvalget gives hermed en status i sagen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-11-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Beboere i Dragør gamle by oplever et stigende antal påkørsler af deres huse og tagudhæng af lastbiler og varetransporter, der kører ind i Dragør gamle by. Beboere ønsker forholdet reguleret.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 13. august 2019, at administrationen undersøger og fremlægger forslag til, hvordan varelevering kan ske under hensyntagen til de på visse steder vanskelige adgangsforhold. Forslag, der samtidig skal tage hensyn til ikke at opsætte en ”skilteskov” til gene for byens bevaringsværdige fremtoning i øvrigt, samt hensynet til fx muligheden for håndtering af dagrenovationen i byen.

  Administrationen har udarbejdet foreløbigt forslag hertil (bilag 1) og kan knytte følgende bemærkninger til forslaget.

  Det er muligt at opsætte skilte, der begrænser tunge lastbiler i dele af Dragør gamle by, idet dog strækninger, hvor dagrenovationens lastvogne kører, skal friholdes for restriktioner af hensyn til kommunens forpligtelser. Det er ikke muligt at skilte med en max vægtgrænse og samtidig undtage dagrenovationens vogne for restriktionen ifølge lovgivningen på området. Ved adgang til strækninger, hvor der ikke kører dagrenovation, kan der fx skiltes med totalvægtgrænse ”3,5 t”. Ved nogle af de smalleste stræder er der allerede i dag skiltet med ”smal vej” med angivelse af max vognbredde, fx ”1,7 m”. Disse skilte tænkes bibeholdt, men der skal eventuelt suppleres med flere af samme slags.

  Som forslaget foreligger pt., vil det kunne regulere kørsel med store tunge lastbiler i Dragør gamle by. Forslaget vil dog ikke kunne regulere en del af de mange varetransporter med GLS, PostNord etc., som også er en del af problemstillingen. Dette vil kræve yderligere besigtigelse og analyse, der forhåbentligt kan munde ud i forslag, der også kan regulere nogle af de omtalte varetransporter. Enten ved skiltning eller muligvis ved lokale ændringer i belægning eller vejudstyr. Det nuværende forslag medfører mange nye skilte i området (størrelsesordenen 25 stk.). En yderligere bearbejdning vil muligvis kunne medføre et forslag med færre skilte end det foreliggende. Revideret forslag forventes at foreligge i 1. kvartal 2022.

  En skiltning fx med vægtgrænse på 3,5 t i en del af gaderne/stræderne i Dragør gamle by vil begrænse en del beboeres mulighed for store/tunge vareleverancer til gadedøren. Ligesom vægtgrænsen kan være problematisk i forbindelse med nogle bygningsrenoveringer. Fx hvor der er behov for kran/lift og container. Eventuel dispensationsmulighed skal afklares med politiet.

  Endvidere kan henvises til sag fra §17, stk.4 udvalget for infrastrukturs anbefaling af undersøgelse om mulig ensretning af parkeringsvejen på Vestgrønningen og lukning af 3 eller 4 adgangsveje fra Vestgrønningen til Dragør gamle by. Forslaget er i høring hos ARC og HBR.

  LOVE/REGLER:

  Vejloven, Færdselsloven, Vejafmærkningsbekendtgørelsen samt Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Yderligere bearbejdning af forslag til skiltning vil medføre en rådgivningsudgift på anslået 40.000 kr., som kan afholdes inden for Genopretning af veje 2022.

  Etablering af skiltningen i gader i Dragør gamle by for regulering af kørsel med fx lastbiler vil dels medføre behov for personaleressourcer i Vej- og Gartnerafdelingen samt udgifter til indkøb af skilte og skiltestandere. Afhængigt af det endelige omfang af skiltning kan indkøb rummes inden for Vej- og Gartnerafdelingens driftsbudget alternativt af Genopretning af veje 2022.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Beboerforeningen har fremsendt et forslag til skiltning i Dragør gamle by. Forslaget er mere vidtgående med vægtrestriktioner end det kørselsbehov, som kommunens operatør for dagrenovationen har, og kan derfor ikke fuldt ud imødekommes.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. november 2021.

  Bilag

 • 9
  Orienteringssag - PFOS forurening, Dragør
  Sagsid.: 21/6698

  RESUMÉ:

  Administrationen fremsender hermed en orientering om status på PFOS forurening i Dragør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-11-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har den 14. oktober orienteret Kommunalbestyrelsen om status på PFOS forurening i Dragør. Denne fremsendes hermed som orientering til udvalget.

  Det kan oplyses, at der er to brandøvelsespladser i lufthavnen, som har givet anledning til forurening med PFOS. Begge forureninger er kendte. Der har igennem flere år været afværgeanlæg, som pumper det forurenede vand op og renser det før udledning.

  Den ene forurening stammer fra en aktiv brandøvelsesplads i lufthavnen øst i Dragør Kommune. Den anden forurening stammer fra et græsareal ved brandstationen i lufthavn vest, hvor der i perioden 1970érne og frem til 1998 har været foretaget ugentligt afprøvning af brandslukningsudstyr med skum indeholdende PFOS.

  Forureningen fra brandøvelsesplads øst har påvirket grundvand. HOFOR har oplyst, at de overvåger grundvandet og drikkevandet som leveres til forbrugerne fra de to lokale vandværker. Kravene til drikkevandskvalitet overholdes. HOFOR oplyser videre, at de har stoppet indvindingen fra 4 vandboringer i juni måned, fordi nye grænseværdier til drikkevand, ikke vil kunne overholdes.

  Forurening fra græsarealet ved brandstation vest har sandsynligvis spredt sig til Hovedgrøften, der afvander store dele af lufthavnens arealer, herunder regnvand fra græsarealet ved Brandstation Vest. Det kan ikke på nuværende tidspunkt udelukkes, at der kan være PFOS i bundmaterialet og grøden (planter) i hovedgrøften. 

  Hovedgrøften grødeskæres 3 gange årligt og der foretages oprensning af bundmateriale fra vandløbet ca. hver 15 år. Materialet lægges på brinkerne, hvor det formulder.

  Der er ikke kendskab til arealer, hvor forurenet vandløbsvand har oversvømmet græsarealer, hvor der går kvæg m.v., og dermed bidraget til en opkoncentration op gennem fødekæden. Vi er heller ikke kendskab til, at der skulle være udlagt grøde eller bundmateriale fra Hovedgrøften på markerne eller at dyr har været i kontakt med vand fra Hovedgrøften.

  Tårnby Kommune arbejder på et prøvetagningsprogram, for at undersøge om der bl.a. er PFOS i bundmaterialet, grøden og på brinkerne til Hovedgrøften. I forbindelse med kortlægningen af mulige lokaliteter har Tårnby / Region Hovedstaden indrapporteret til Fødevarestyrelsen, at der kan være arealer i Dragør som er påvirket med PFOS.

  Arbejdet med kortlægning er igangsat som opfølgning på en opfordring fra Region Hovedstaden fra 29. juni om at bistå i den igangværende nationale afklaring / kortlægning af, hvor der er potentielle forureninger med PFOS i forbindelse med brandøvelsespladser. Dette arbejde pågår i samarbejde med Københavns Lufthavne, Dragør og Tårnby Kommune, region Hovedstaden og Miljøstyrelsen.

  Tårnby Kommune varetager miljøsagsbehandlingen for Dragør Kommune jf. lov om det forpligtigende samarbejde.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By, Erhvervs- og Planudvalget den 2. november 2021.

 • 10
  Orienteringssag - Status på plan- og byggesagsområdet oktober måned 2021
  Sagsid.: 18/3559

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget har i februar besluttet, at administrationen hver måned skal fremsende en status på antal plan- og byggesager.

  Opgørelse af september måned er vedlagt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-11-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Afdelingen har videreført diagrammet fra juli, og vedhæftet diagrammet for august måned.

  Statusopgørelse:

  Opgørelse for september måned 2021 viser, at der er i alt er indgået 45 plan- og byggesager og afsluttet i alt 65 sager:

  • Byggesager: Der er indgået 15, afsluttet 21 og 21 sager er under behandling.
  • Bevaringssager: Der er indgået 2, afsluttet 1 og flere af de øvrige sager er under behandling. I flere af de tilbageværende sager er der truffet afgørelse i oktober.
  • Lovliggørelsessager: Afdelingen har gennemgået lovliggørelsessagerne i september, og har reduceret antallet af lovliggørelsessager til 42 sager, og afsluttet/færdigbehandlet i alt 10 af lovliggørelsessagerne.
  • Klagesager: Der er indgået 2, afsluttet 1 og 20 sager, som er under behandling.
  • Sommerhussagerne: Der er truffet afgørelse i 9 af de 10 ansøgninger som afdelingen har modtaget.

  Der er gennemført følgende tiltag:

  • Der er den 15. september opstartet en ny byggesagsbehandler, som arbejder på nyindkomne ansøgning om helårshuse og tilbygninger.
  • Der er den 1. oktober startet en ny planlægger, som primært skal arbejde med bevaring i Dragør gamle By og St. Magle by.
  • I slutningen af oktober og i november vil afdelingen gennemgå de modtaget klagesager, som ikke på nuværende tidspunkt er igangsat.

  Det vedlagte diagram viser det aktuelle antal sager i plan- og byggesagsteamet for september måned.

  I diagrammerne fremgår det, hvor mange sager, der er indgået i den aktuelle og sidste måned samt hvor mange sager der i de enkelte kategorier, som er blevet afsluttet. Nederst i diagrammerne er vist tilgangen af antal sager sammenlignet med de samme måneder året før.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. november 2021.

  Bilag

 • 11
  Forslag fra A - Status for håndtering af reparation og vedligehold af kommunens bilpark
  Sagsid.: 21/6933

  INDSTILLING:

  Sagen fremstilles uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-11-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Nicolaj Bertel Riber (A) har i mail af 4. oktober 2021 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Socialdemokratiet foreslår at udvalget får en status på Vej og Gartners håndtering af opgaven med reparation og vedligehold af kommunens bilpark jf. sidste års budgetvedtagelse.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By, Erhvervs-, og Planudvalget den 2. november 2021.

 • 12
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-11-2021

  Ebbe Kyrø (L) spurgte til gadebelysning og flytning af badebro.

  Kim Dupont (V) stillede spørgsmål om oprydning ved det gamle værft på havnen.   

  Annette Nyvang (T) spurgte til opsætning af EL-ladestandere.

  Anne Funk (O) orienterede om, at der er indgået ny politisk aftale om medfinansiering af EL-ladestandere.