Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 30. november 2021 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Kim Dupont (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).
 • 1
  Kirkevej 137 - Dispensation til glasværn
  Sagsid.: 21/2812

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 10. august 2021, at meddele dispensation fra Tillæg 1 til Lokalplan 61 til, at udvidelsen af butiksarealet på Kirkevej 137 må ske i 6 meters højde. Hertil ønskes der desuden et værn på 1,20 meter omkring tagterrasse og tørkøleranlæg. Værnet skal ifølge bygningsreglementet medregnes i den samlede højde, hvilket medfører, at facadehøjden samlet set bliver op til 6,80 meter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles dispensation til, at tilbygningen udføres med et glasværn så den samlede facadehøjde bliver maksimalt 6,80 meter med vilkår som beskrevet i sagsfremstillingen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-11-2021

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Norconsult Arkitektur søgte på vegne af Lidl Danmark om dispensation fra Tillæg 1 til Lokalplan 61 for en dagligvarebutik og boligetage i Dragør Centret på ejendommen Kirkevej 137-139, Dragør. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1 og 2, og er uændret i forhold til det tidligere BEPU sag af 10. august 2021. Det fremgår af Lidls ansøgning om dispensation, at der ud over en bygning i 6 meters højde, projekteres med, at der oven på bygningen udføres et værn, som vil ligge 1,20 meter til facadehøjden, hvilket medfører at der blev ansøgt om en total facadehøjde på 7,2 meter. Nu er projektet nået så langt, at der er søgt om byggetilladelse. I materialet til byggeansøgningen er den totale facadehøjde på tilbygningen angivet til 6,55 meter, se facadetegning i bilag 3. Dertil kan det tilføjes, at værnet vil få samme højde som det eksisterende værn ud mod Kirkevej. Der søges dog om dispensation til en facadehøjde på 6,80 meter, så der er en buffer i forhold til udformningen af tagterrasserne, der ikke er aftalt færdig med beboerne endnu.

  Administrationen vurderer, at en dispensation til værnet bør gives, da det er nødvendigt for at tagfladen på tilbygningen kan anvendes til de tagterrasser, som Tillæg 1 til Lokalplan 61 åbner mulighed for kan etableres. Administrationen anbefaler, at der i dispensationen stilles vilkår om et gennemsigtigt matteret glasværn jf. lokalplantillæggets § 5.7, da værnet dermed vil synes mindre synligt i forhold til selve bygningskroppen. Derudover anbefales det, at der stilles vilkår om, at det samlede værn rundt om bygningen mod syd og øst (mod hhv. Kirkevej og parkeringsplads) udføres ensartet.

  Værnet vil desuden gå rundt om et tørkøleranlæg, som Lidl placerer på taget. Det er en undtagelse i bygningsreglementets § 456 stk. 4, at man ved fastlæggelse af bebyggelsens højde kan beslutte at se bort fra eksempelvis trappehuse, elevatorskakter og ventilationsanlæg som et tørkøleranlæg kan sidestilles med.

  Støj fra tørkøleranlægget skal ved boligerne inden for lokalplanområdet overholde krav i henhold til Miljøstyrelsens vejledende grænser for støj.

  Administrationen vurderer, at der ikke skal gennemføres en nabohøring, da ansøgningsmaterialet tidligere har været sendt ud i naboorientering i perioden 6. juli til 23. juli 2021. Samtidig vurderes værnet ikke at være til ugunst/gene for naboer, da det mindsker indbliksgener og derudover er med til at skjule det tekniske anlæg i form af tørkøleranlægget, og det samlet set vil give den pæneste løsning for området.

  LOVE/REGLER:

  Planloven og bygningsreglementet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgningsmaterialet har været sendt i partshøring jf. forvaltningslovens § 19 og naboorientering jf. planlovens § 20 i perioden 6. juli til 23. juli 2021. Der kom ét høringssvar, som blev behandlet på By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 10. august 2021.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By, Erhvervs- og Planudvalget den 30. november 2021.

  Bilag

 • 2
  Biodiversitet - Omlægning af plejen på en række offentlige arealer
  Sagsid.: 21/1984

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune er med i konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune. I den sammenhæng har afdelingen for Vej og Gartner udarbejdet et forslag til ændret pleje af en række offentlige mindre arealer. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 24. juni at sende forslaget i høring. Høringen blev gennemført i august 2021.

  Administrationen har på baggrund af høringen suppleret forslaget med nogle overordnede retningslinjer for omlægning af offentlige arealer, som en del af den daglige drift af arealerne. Den reviderede udgave af ”Omlægning af plejen af en række offentlige arealer – tema biodiversitet” er vedlagt som bilag 1.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at den reviderede udgave af ”Omlægning af plejen af en række offentlige arealer – tema biodiversitet” med supplerende overordnede retningslinjer godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-11-2021

  Oversendes uden anbefaling.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 24. juni at sende forslag til ændret pleje af en række offentlige mindre arealer i høring og at samtidig tilføje supplerende tiltag ved Gåserepublikken. Forslaget har bagefter været i høring i 4 uger med høringsfrist den 31. august 2021.

  Sammendrag af høring:

  I høringsperioden er der indkommet 15 høringssvar, hvor de 11 er fra privatpersoner. Samlet høringssvar er vedlagt som bilag 2.

  I høringssvarene kan ses en generel underen over, hvordan, og i hvilket omfang, den foreslåede pleje vil påvirke kommunens biodiversitet i en positiv retning. Der stilles også spørgsmål til, hvorvidt kommunen har afsat nok ressourcer til opgaven, om andre arealer kunne udpeges og at planen overordnet mangler konkrete faglige forslag.

  Ud fra høringssvarene har administrationen udarbejdet forslag til nogle overordnede retningslinjer, som gør sig gældende for samtlige udpegede arealer.

  Overordnede retningslinjer:

  På baggrund af de høringssvar der kom ind til planen for omlægning af plejen af en række offentlige arealer, har administrationen udarbejdet fire overordnede retningslinjer som en del af ”Omlægning af plejen af en række offentlige arealer – tema biodiversitet”. Disse er fremlagt herunder:

  1. INDDRAGELSE
   Organisationer og institutioner der har særlig interesse i berørte områder, inddrages og høres i forbindelse med omlægningen af arealerne. På opfordring vil administrationen bl.a. inddrage St. Magle By Skole om omlægning af pleje og drift af arealerne ved bakkerne på Store Magleby Skole. På samme måde vil f. eks. Grushullernes venner involveres i pleje- og driftsomlægningen af de fredede områder ved grushullerne.
  1. VILDTPLEJE
   Dragør Kommune skal arbejde videre med afgræsning som en del af plejeplanen. I gennem 10 år har dyr afgræsset flere områder i Dragør, hvilket har betydet at disse områder, bl.a. ved Strandengene og Hvidtjørnen er gået fra at være områder med tæt vegetation til de lysåbne enge vi ser i dag. Administrationen vil derfor forsætte samarbejdet med TAMU centeret om vildtplejen og sørge for at denne praksis fortsætter.
  1. HJEMMEHØRENDE ARTER
   For at opnå mere biodiversitet og vild natur, skal hjemmehørende arter, som f.eks. urter fra den naturlige frøbank og træer og buske så som hyld, mirabelle, havtorn og slåen gives gode betingelser. Ved at fremme netop den her type af arter vil også hjemmehørende insekter, der ernærer sig ved disse planter få bedre betingelser i kommunens grønne områder.
  1. DEN PRIVATE HAVE
   Borgerne skal kunne lade sig inspireres til at fremme biodiversiteten gennem små tiltag i deres egne haver. De private haver skal fungere som naturens små åndehuller. Der skal være tilgængelig information på kommunens hjemmeside til borgere, der ønsker at tiltrække flere insekter og skabe mere vild natur.

  Forslaget omfatter ikke en praksis for kommunens øvrige naturområder, f.eks. strandenge eller skove.

  Der foretages fortsat slåning af græs ved Gåserepublikken jf. tidligere beslutning i udvalget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det vurderes, at det reviderede forslag til omlægning af plejen af en række offentlige arealer kan ske inden for rammerne af eksisterende driftsbudget. Det vurderes i øvrigt ikke, at forslaget rummer nogen besparelser ved omlægningen af driften.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslaget har været i 4 ugers offentlig høring.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Forslaget understøtter kommunens miljø- og naturpolitik om biologisk mangfoldighed.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs og Planudvalget den 30. november 2021.

  Økonomiudvalget den 9. december 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

  Bilag

 • 3
  Forslag til vilkår for udendørsservering på vejareal
  Sagsid.: 20/4339

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 17. marts 2021, at administrationen skal udarbejde et revideret regelsæt for udeservering med afsæt i ”Københavnermodellen”. Administrationen har udarbejdet et forslag til vilkår for udendørsservering på vejareal.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at forslag til vilkår for udendørsservering på vejareal drøftes.
  2. at forslaget med eventuelle vedtagne tilføjelser/ændringer sendes i høring blandt de erhvervsdrivende med udendørsservering, Beboerforeningen for Dragør Gamle By, Gadelauget samt Dragør Bevaringsnævn forinden endelig vedtagelse.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-11-2021

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Anbefales over for KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 17. marts 2021, at administrationen skal udarbejde et revideret regelsæt for udeservering med afsæt i ”Københavnermodellen”. Herudover har udvalget besluttet at forslaget skal indeholde:

  • at § 20 stk. 2 og 4 bibeholdes
  • at omfang af reklameskilte, plantekasser og andet udstyr samt rydning af pladsen til andre formål indarbejdes
  • at udesæsonen fastsættes til uge 12 til 43, og at inventar må stå fremme døgnet rundt i sæsonen
  • at der gives mulighed for at der kan opsættes inventar i perioden uge 43 til 12 mod at inventar fjernes dagsligt efter lukketid, således at der kan gennemføres vintervedligehold mv. efter behov
  • at inventar må henstå på offentligt areal uden for åbningstiden uden for sæsonen men skal være helt fjernet fra offentlige areal uden for sæsonen.

  Disse beslutninger er indskrevet i udkastet. Dog er perioden udenfor udesæsonen præciseret til at omfatte uge 44 til uge 11.

  Forslag til nyt regulativ er vedlagt som bilag 1.

  Indeholdt i forslaget er, at de nuværende §20, stk. 2 henholdsvis stk. 4 i Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune (bilag 2) bibeholdes, imens §20 stk. 3 udgår. Hertil at omfanget af reklameskilte, plantekasser og andet udstyr samt rydning af pladsen til andre formål er indarbejdet i regelsættet.

  Endvidere fremgår, at udendørs serveringssæsonen fastsættes til at være fra uge 12 til og med uge 43, og at inventar må stå fremme døgnet rundt i sæsonen. Og at der gives mulighed for, at der kan opsættes udendørsserveringsinventar i perioden uge 44 til og med uge 11, mod at inventaret fjernes dagligt efter lukketid, således at der kan gennemføres vintervedligehold mv. efter behov. Hertil at inventar må henstå på offentligt areal udenfor åbningstiden i sæsonen, men skal være helt fjernet fra offentligt areal udenfor sæsonen.

  Administrationen vil til et senere møde få klarlagt muligheden og pris for at flytte ledelinje forløbet på Neels Torv, for at skabe mulighed for at butikkerne kan få bedre plads til udendørsservering. Endvidere vil til et senere møde blive fremlagt mulighederne for stadebetaling.

  LOVE/REGLER:

  Lov om offentlige veje.

  Privatvejsloven.

  Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Det foreslås, at forslaget med eventuelle beslutninger om tilføjelser/ændringer i forbindelse med behandlingen i By-, Erhvervs- og Planudvalget sendes i høring blandt de erhvervsdrivende med udendørsservering, Beboerforeningen for Dragør Gamle By, Gadelauget samt Dragør Bevaringsnævn.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. november 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

  Bilag

 • 4
  Ansøgning orienteringsløb Dragør gamle by og havn 2024
  Sagsid.: 21/3639

  RESUMÉ:

  Amager Orienteringsklub (AMOK) ansøger om tilladelse til orienteringsløb rundt i Dragør gamle by og havn i maj eller juni 2024. By orienteringsløb adskiller sig fra fx Copenhagen Maraton og Royal run ved, at løbere sendes afsted 1 eller max op til 5 ad gangen med 1 minuts mellemrum, og der er ikke en afmærket rute, som skal følges.

  Der er en rute markeret med poster på løbskortet, som skal opsøges i nummerorden, men at finde vej fra post til post er den enkelte løbers beslutning. Løbere vil således aldrig optræde i samlede grupper bortset fra på stævnepladsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles tilladelse til by orienteringsløb i området Dragør gamle by og havn en søndag i maj eller juni 2024.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-11-2021

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dansk Orienterings Forbund DOF afholder årligt et antal større stævner, herunder Danmarks mesterskaber, Kreds mesterskaber, Divisionsturnering, samt såkaldte terminslisteløb. DOFs stævne og reglementsudvalg planlægger disse løb i terminslisten.

  Det er de enkelte klubber, der på skift efter ansøgning forestår selve arrangementet af et af DOF tildelt stævne. Planlægningen strækker sig nogle år ud i fremtiden, så der undgås dobbeltstævner på samme dato, samt så klubberne har god tid til at arrangere stævne.

  Amager Orienteringsklub (AMOK) har tilbudt, at de gerne vil arrangere Sjællandsmesterskab, i det de kalder sprint, som er orienteringsløb i by- og parkområder. En ny disciplin der bliver mere og mere populær, som supplement til de traditionelle skov orienteringsløb.

  DOF har på den baggrund midlertidigt reserveret Sjællandsmesterskabet forår - sommer 2024 til AMOK, som finder, at Dragør med den gamle bydel og havneområdet er et ualmindeligt spændende område for at lave et sprint stævne.

  AMOK ønsker derfor en tilkendegivelse af, om Dragør Kommune vil kunne give tilladelse til et sådan stævne en søndag i maj eller juni 2024. I tilfælde af afslag må AMOK søge andre løbsområder andetsteds.

  AMOK oplyser i øvrigt følgende om stævnet:

  By orienteringsløb adskiller sig fra fx Copenhagen Maraton og Royal run ved at løbere sendes afsted 1 eller max op til 5 ad gangen med 1 minuts mellemrum, og der er ikke en afmærket rute, der skal følges.

  Der er en rute markeret med poster på løbskortet, som skal opsøges i nummerorden, men at finde vej fra post til post er den enkelte løbers beslutning. Løbere vil således aldrig optræde i samlede grupper bortset fra på stævnepladsen. Forventeligt vil der være ca. 300 deltagere.

  Politiet vil blive inddraget med hensyn til tilladelser.

  Der er vedhæftet kort, der viser 2 steder skrevet Parkering, hvor de tilrejsende deltagere kan parkere deres biler. Dels havneparkeringspladsen og dels grusparkeringen ved Prins Knuds Dæmning.

  Endvidere er markeret Stævneplads, der er det område, som de gerne vil kunne råde over. Der er tale om grønningen, hvor der årligt afholdes cirkusforestillinger.

  Der vil på dagen blive opsat et mindre antal små pavillon agtige telte til stævnekontor, måske en lille kiosk medmindre vi vælger at henvise til de lokale handlende, samt de enkelte klubbers små telte som bruges til omklædning og opbevaring af skiftetøj under stævnet, samt eventuelt ly hvis det skulle regne.

  Der er ikke behov for indendørs faciliteter såsom bad og omklædning.

  Der vil på en mere diskret placering, aftalt med kommunen, blive opstillet professionelle festival toiletvogne, i antal passende for det forventede deltagerantal.

  Der vil ikke være store sponsorreklamer, og der vil ikke blive brugt højttalere eller andet larmende udstyr.

  Stævnet forventes at starte klokken 09:00 og vare til cirka 17:00 den pågældende søndag.

  LOVE/REGLER:

  Arrangementet medfører ingen udgifter for Dragør Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  I tiden op til stævnet vil AMOK informere byens borgere via lokalpresse, Sociale medier samt opslag på tilladte steder om det forestående stævne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. november 2021.

  Bilag

 • 5
  Frigivelse - Renovering af skoletoiletter 2022
  Sagsid.: 19/4545

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til renovering af skoletoiletter på Nordstrandskolen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 400.000 kr. til renoveringen af toiletter på Nordstrandskolen, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-11-2021

  Anbefales over for ØU og KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2019 blev der afsat 3 mio. kr. fordelt over budgetårene 2019-2022 til renovering af toiletterne på de 3 skoler.

  Efter anmodning fra BFKU udarbejdede administrationen i 2018 en plan samt overslag på modernisering af skolernes toiletter.

  Moderniseringsplanen skulle sikre, at alle toiletter på alle skoler fremstår i samme fysiske tilstand, som de nye toiletter på St. Magleby skole. Dvs. toiletter adskilt med vægge fra gulv til loft, ny sanitet, linoleum el. lignende på gulvene, nye lofter og belysning.

  I 2020 valgte kommunalbestyrelsen at afsætte yderligere 1.9 mio. kr. til renovering af toiletter på Dragør Skole. Dette arbejde er færdigt.

  I 2021 frigav kommunalbestyrelsen 1.754.689 kr. til renovering af skoletoiletter på St. Magleby Skole og Nordstrandskolen. På det tidspunkt var det forventet, at der kunne renoveres 25-30 toiletter for det afsatte budget i 2021.

  På By-, Erhverv og Planudvalgets møde den 10. august 2021 blev det endvidere besluttet, at de resterende midler, som var tilbage efter renovering af toiletter på Dragør Skole, skulle lægges i puljen til renovering af skoletoiletter på St. Magleby Skole og Nordstrandskolen. Dermed forventede administrationen, at der var midler nok til at renovere alle toiletter på Nordstrandskolen samt de 8 toiletter på St. Magleby Skole.

  Administrationen har haft arbejderne i udbud og det har vist sig at priserne er højere end forventet.

  Med de 400.000 kr. for budget 2022 vil de 8 toiletter på St. Magleby Skole samt alle børnetoiletter i stueetagen og på 1. sal på Nordstrandskolen i alt 33 stk. kunne renoveres i 2021 og 2022.

  Toiletterne i kælderen på Nordstrandskolen forventes at kunne renoveres for det afsatte budget i 2023.

  Første etape med renovering af toiletter på Nordstrandskolen pågår. Alle arbejder forventes færdige i andet kvartal i 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. november 2021.

  Økonomiudvalget den 9. december 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

 • 6
  Genbehandling af Løkkestien 4 - Ny bolig i Dragør gamle bydel
  Sagsid.: 21/746

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget skal tage stilling til et skitseprojekt til en ny bolig på Løkkestien 4. Huset skal erstatte det eksisterende sommerhus på grunden. Huset har fået en ny placering på ejendommen på baggrund af tidligere BEPU-møde af den 5. oktober 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives godkendelse til skitseprojektet, herunder syv lokalplangodkendelser i form af dispensationer, der overholder lokalplanens formål, anvendelse og bevaringsprincipper på følgende vilkår:

  a: At huset ikke sammenbygges med eksisterende udhus.

  b: At det delegeres til forvaltningen at godkende den endelige udformning og placering af vinduer, døre og kviste på sydfacaden samt afstand mellem hovedhus og eksisterende udhus i dialog med ansøger.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-11-2021

  Godkendt uden vilkår a.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Det blev besluttet på BEPU-møde af den 5. oktober 2021, at forvaltningen skulle gå i dialog med ansøgere om, at huset opføres i forlængelse af den nordlige længe af Lo og Lade, og at der ikke bygges i skel mod øst, hvorefter sagen skulle forelægges for udvalget igen.

  På denne baggrund har ansøgere indsendt vedlagte reviderede projekt.

  Ansøgere ønsker at opføre et traditionelt udformet 1½ plans længehus på Løkkestien 4. Længehuset placeres i øst-vestlig længderetning, i forlængelse af den nordlige længe af Lo og Lade og 1,1 m fra naboskel mod øst. Huset er vinklet en anelse i forhold til Lo og Lade, og refererer på den måde til husrækkerne på Nørregade/Vartovslængen.

  Afstanden til det nordlige skel er ca. 13-15 m, hvorved der skabes en regulær forhave mod nord samt en mindre have mod syd.

  Huset er udformet i overensstemmelse med lokalplanens maksimalt tilladte facade- og bygningshøjder, og har et opskalket saddeltag med vingetegl som tagbeklædning og facaden består af gulkalket mursten.

  Huset ligger i udkanten af Dragør gamle bydel og vil være det første hus man ser, når man bevæger sig langs Øresunds Alle og dens forlængelse Løkkestien mod syd.

  En tilladelse til det ansøgte skitseprojekt med forvaltningens forslag til ændringer forudsætter lokalplangodkendelse/dispensation fra følgende syv bestemmelser i Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel:

  Afsnit 3.7 om at (…) bebyggelsen skal respektere områdets byplanmæssige helhed og traditionelle bygningsmæssige udformning.

  Det skal vurderes om ny bebyggelse respekterer områdets helhed.

  Afsnit 6.3 om at det skal (…) tilstræbes, at bygning opføres i nordskel, sammenbygget med nabolænge til mindst én side.

  Huset ønskes opført ca. 13-15 m fra nordskel.

  Afsnit 6.3.2 om at udhuse m.v. ikke må sammenbygges med hovedhus og skal placeres i en afstand på mindst 2,5 m fra øvrige bygninger på grunden.

  Det skal afklares ved senere projekttilpasning, hvor stor overskridelsen af mindsteafstanden bliver.

  Afsnit 7.5 om at tagvinduer kan efter ansøgning udføres af støbejern med sprosser, i max. 6 stens størrelse. (…)

  Huset ønskes opført med 2 tagvinduer mod nord i overensstemmelse med denne bestemmelse.

  Afsnit 7.8.2 om at døre mod have og gård ud over hoveddør undtagelsesvis og efter ansøgning kan udføres som:

  -         Enfløjet halv- eller heldør af fyldningskonstruktion eller som revledør med en plattebredde på min. 10 cm uden profilering, bortset fra affasede kanter,

  -         Enfløjet dør med småsprossede ruder eller forsynet med 4 vandrette sprosser.

  Der ønskes at opføre 2 havedøre til haven.

  Afsnit 7.9.3 om at på huse af yngre dato kan undtagelsesvis tillades en blikkenslagerkvist.

  Der ønskes at opføre 6 blikkenslagerkviste, 4 på den sydlige tagflade og 2 på den nordlige.

  Afsnit 7.9.5 om at frontespice (…) undtagelsesvis kan tillades efter ansøgning (…) og at Frontespicen må i princippet ikke overstige en fjerdedel af den samlede facades længde, dog skal frontespicens flunker hvile over en pille.

  Der ønskes at etablere en frontispice mod nord.

  Sagens historik

  Sagen har den 5. maj 2021 været sendt i naboorientering og partshøring til både direkte naboer, genboer og Beboerforeningen for Dragør Gamle By.

  Administrationen modtog bemærkninger fra 7 af de høringsberettigede matrikler. Heraf er 3 positive tilkendegivelser til projektet. De øvrige indsigelser omhandler indbliksgener, skyggegener, uheldig placering, så mange afvigelser fra lokalplanen, at man mener det er i strid med planens principper.

  Beboerforeningen opfordrede desuden til en generel politisk drøftelse af den vedvarende dispensationspraksis fra lokalplanen.

  Derudover er der indkommet to indsigelser fra naboer, som ikke var høringsberettigede.

  Efter høringen har ansøgerne revideret materialet ved at tilføje en skorsten, fjerne glasset i hoveddøren, mattere gavlvinduerne mod vest, tilføje sprosser i tagvinduerne samt ændret vinduesinddelingen.

  Projektet har været drøftet i Dragør Bevaringsnævn den 21. juni 2021. Nævnet havde følgende anbefalinger til ændringer i projektet:

  1. at der alene udføres en frontispice, jf. byggeskikken, mod syd.

  2. at vinduerne udformes som to-sprossede vinduer i hver ramme.

  3. at der ikke etableres vinduer i gavl i naboskel pga. lokalplan.

  4. at hoveddør udformes med tre fyldningsfelter som en traditionel dør, jf. lokalplanen.

  5. at havedør mod nord sløjfes pga. byggeskik.

  6. at det anbefales, at et tilpasset projekt forelægges Bevaringsnævnet eller dettes     udrykningsgruppe til udtalelse før beslutning i fagudvalg.

  Ansøgere imødekom bevaringsnævnets anbefaling nr. 2 ved at udforme vinduerne som to-sprossede vinduer.

  Kommunalbestyrelsen har den 24. juni 2021 besluttet, at skærpe fokus på administrationen af lokalplan 25. Lokalplanen indeholder to former for dispensationer:

  Lokalplan 25 indeholder mange bestemmelser som er formuleret som ”… efter Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse…”. Tilladelser efter sådanne bestemmelser skal gives i dispensationsform. Det vil sige, at der kan forekomme ansøgninger, som er i overensstemmelse med lokalplanen, men som kræver en godkendelse i forhold til lokalplanen og denne type godkendelser skal meddelelse som dispensationer.

  Den anden type dispensation er en direkte fravigelse fra lokalplanens bestemmelser, som kan gives efter en konkret vurdering, hvis det ikke strider mod lokalplanens formål, anvendelse og bevaringsprincipper.

  Den 21. september 2021 har der været afholdt et møde mellem forvaltningen og bevaringsnævnets udrykningsgruppe, hvor projektet blev drøftet.

  På mødet udtalte udrykningsgruppen, at det alene er afgørende, at der kun udføres én frontispice og ikke to. Udrykningsgruppen ville ikke anfægte forvaltningens anbefaling om, at frontispicen bør vende mod nord (bygningens forside).

  Den 5. oktober 2021 blev projektet med den tidligere placering forelagt udvalget første gang. Udvalget foreslog, at forvaltningen gik i dialog med ansøger om at huset opføres i forlængelse af den nordlige længe af Lo og Lade, og at der ikke bygges i skel mod øst, hvorefter sagen skulle forelægges for udvalget igen.

  På baggrund af udvalgssagen i oktober har ansøgere revideret husets placering i forhold til udvalgets forslag om at det opføres i forlængelse af Lo og Lade, og at der ikke bygges i skel mod øst.

  Derudover er projektet revideret ved at havedør mod nord er fjernet, alle kviste holder 2,5 m afstand fra glas til skel, frontespice mod syd og gavlvinduerne er fjernet.

  Ansøgere skriver desuden, at der som konsekvens af den nye placering opstår der en mørk og smal trekant mellem de to bygninger. Derfor ønskes det at sammenbygge hovedhus og eksisterende udhus. Ansøgere mener, det skaber en mere harmonisk oplevelse af den samlede bebyggelse set fra haven.

  Sagen vil blive forelagt Dragør Bevaringsnævn den 23. november 2021, og referatet herfra vil blive eftersendt til By-, Erhvervs- og Planudvalget, med henblik på at bemærkninger vil indgå i sagens behandling.

  Dispensationer

  En evt. lokalplangodkendelse/dispensation fra afsnit 3.7 om ny bebyggelse kan begrundes med at projektet respekterer områdets byplanmæssige helhed.

  En evt. lokalplangodkendelse/dispensation fra afsnit 6.3 om skelforhold kan begrundes med, at placeringen er indpasset i forhold til den atypiske situation som grunden indskriver sig i.

  Ønsker udvalget at fastholde lokalplanbestemmelsen, skal ansøgningen afslås med henvisning til byplanprincippet.

  En evt. lokalplangodkendelse/dispensation fra lokalplanens afsnit 7.5 om tagvinduer kan begrundes med at de ansøgte vinduer er tilpasset områdets arkitektur.

  En evt lokalplangodkendelse/dispensation fra lokalplanens afsnit 6.3.2 (udhuse), 7.8.2 (havedøre), 7.9 (kviste generelt) 7.9.3 (blikkenslagerkviste) skal afklares ved senere projekttilpasning.

  Forvaltningens vurdering

  Forvaltningen vurderer, at afsnit 3.7 giver kommunen kompetence til at skønne byggeriets indpasning i de bevaringsværdige omgivelser.

  Placeringen af et længehus i øst-vestlig længderetning er i overensstemmelse med lokalplanens skematiske byplanprincip.

  Ejendommen ligger dog i en atypisk situation: i udkanten af lokalplanområdet, grænsende til Dragørs nordlige bydel (Byplanvedtægt nr. 3 og Lokalplan 54), uden en øst-vestgående gade eller nord-sydgående stræde, og nabo til ”Lo og Lade”, som har en væsentlig større skala end de fleste huse i Dragør gamle bydel.

  Byggeriet er desuden med det reviderede forslag indpasset i forhold til Lo og Lade og under hensyntagen til naboer.

  Med hensyn til koblingen af udhus og hovedhus er der eksempler på sammenbygninger i den gamle bydel. De er historisk blevet til ved at man sammenbyggede det gamle das med den små hovedhuse og fik etableret toilet/bad.

  I denne sag har hovedhuset et omfang, der vil kunne indeholde alle husets funktioner og vi vurderer derfor ikke, at en sammenbygning vil være overensstemmelse med områdets traditionelle byggeskik.

  Det anbefales på baggrund af ovenstående, at udvalget giver dispensation til det reviderede projekt uden sammenbygningen af hovedhus og udhus, og at det delegeres til forvaltningen at godkende den endelige udformning af vinduer, døre og kvistes placering på sydfacaden samt afstand mellem hovedhus og eksisterende udhus i dialog med ansøger.

  Det vurderes, at dispensationen vil være inden for rammerne for kommunalbestyrelsens beslutning af 24-06-2021 om midlertidigt stop for dispensationer, da det overholder lokalplanens formål, anvendelse og bevaringsprincipper.

  LOVE/REGLER:

  Planloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Dragør Bevaringsnævn har været hørt og der er gennemført naboorientering- og partshøring i henhold til planlovens- og forvaltningslovens regler.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. november 2021.

  Bilag

 • 7
  Retningslinjer for udendørs koncerter i området Dragør gamle by
  Sagsid.: 21/3554

  RESUMÉ:

  I forbindelse med behandling af sag om koncerter på det private areal Dragør Fort har By-, Plan og Erhvervsudvalget udbedt sig supplerende oplysninger i relation til fortidsminder og trafikafvikling.

  Administrationen har modtaget henvendelse fra en borger, der ønsker at arrangere live musik på Dragør Fort på fredage og lørdage i fire weekender i løbet af sommeren 2022 med kendte musikere. Henvendelsen aktualiserer, at der skal træffes beslutning om retningslinjer for udendørs koncerter i området om Dragør gamle by og havn, da Tårnby Kommune varetager miljøsagsbehandling for Dragør Kommune

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der som udgangspunkt kan meddeles dispensation fra de vejledende støjgrænser til koncerter 4 dage om året på private arealer og 4 dage om året på offentlige arealer i området Dragør gamle by og havn.
  2. at dispensation højst kan gælde frem til kl. 24:00 på koncertdage fredag og lørdag samt til kl 20:00 på søndage.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-11-2021

  Ad 1

  Ændringsforslag til ad 1 fra ACOTV.

  Det foreslås, at der som udgangspunkt kan meddeles dispensation fra de vejledende støjgrænser til koncerter 2 weekender af 2 dage om året på private arealer, og at der foretages en evaluering efter ét år.

  Godkendt.

  Ad 2

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med behandling af sag om koncerter på det private areal Dragør Fort har By-, Plan og Erhvervsudvalget den 2. november 2021 udbedt sig supplerende oplysninger i relation til Dragør Forts status som et fortidsminde og samt til trafikafvikling ved arrangementerne.

  Administrationen har undersøgt forholdene, som følger:

  Fredningen af Dragør Fort åbner op for kulturelle arrangementer. Ejer af fortet skal søge dispensation vedrørende fortidsminder i Kulturministeriet. Det er et mellemværende mellem ejer og Kulturministeriet, hvilket administrationen har oplyst ansøger om.

  I forhold til trafik har ansøger henvist til parkeringspladserne dels på grusparkeringen og dels på havneparkeringspladsen. Selve trafikafviklingen ved arrangementer kan ikke reguleres ved vejlovgivningen.

  Sagsfremstilling fra den 2. november 2021:

  I dag gives der tilladelse til koncert på Dragør Kommunes arealer i området omkring Dragør gamle by og havn i forbindelse med havnefest 3 dage årligt (typisk fredag til søndag).

  På offentlige arealer, inklusiv kommunale grundarealer som havnen, har Dragør Kommune, som henholdsvis vej- og grundejer, mulighed for at give tilladelse eller afslag til koncertarrangementer. Dragør Kommune har ikke tilsvarende mulighed på private grundarealer, som fx Dragør Fort.

  Koncertarrangementer på privat grund kan dog reguleres af Miljøbeskyttelseslovens regler om støjgrænser. Tilsvarende mulighed gælder på kommunale arealer.

  Kommunalbestyrelsen har mulighed for at meddele dispensation fra de vejledende støjgrænser.

  Det er administrationens vurdering, at koncert på Dragør Fort, som oplyst, ikke vil kunne afholdes på en måde, så de vejledende støjgrænser overholdes. Det er også administrationens vurdering, at de vejledende støjgrænser heller ikke overholdes ved Havnefesten.

  En eventuel dispensation for de vejledende støjgrænser skal meddeles af Tårnby Kommune for Dragør Kommune, jf. Det forpligtende samarbejde, hvor Tårnby Kommune varetager miljøsagsbehandlingen for Dragør Kommune.

  Til brug for Tårnby Kommunes sagsbehandling kan By-, Erhvervs- og Planudvalget beslutte retningslinjer for miljømyndighedens sagsbehandling.

  Administrationen foreslår følgende retningslinjer:

  -         At der som udgangspunkt kan meddeles dispensation fra de vejledende støjgrænser til koncerter 4 dage om året på private arealer og 4 dage om året på offentlige arealer i området Dragør gamle by og havn.

  -         At dispensationer højst kan gælde frem til kl. 24:00 på koncertdage fredag og lørdag samt til kl. 20:00 på søndage.

  Retningslinjerne vil sikre, at der gælder ensartede regler, og vil være lighed i sagsbehandlingen for koncerter arrangeret på henholdsvis offentlige og private arealer.

  Forslaget til retningslinjer er aktualiseret af henvendelse fra en borger, der ønsker at arrangere live musik på Dragør Fort i fire weekender i løbet af sommeren 2022 med kendte musikere.

  Arrangøren planlægger efter arrangementer med lokale bands om fredagene og store kendte navne om lørdagene i følgende fire weekender: Uge 22, uge 24, uge 30 og uge 34. I alt ønskes således 8 koncertdage i løbet af sommeren 2022.

  Der forventes i størrelsesordenen 1.500-2.000 tilskuere pr. spilledag.

  Scenen vil vende væk fra byen, og koncerter afsluttes kl. 24-01.

  Der påtænkes parkeringsmulighed på den store grusparkeringsplads ved lystbådehavnen på Prins Knuds Dæmning.

  Andre arrangementer:

  Det kan oplyses, at administrationen på nuværende tidspunkt har kendskab til følgende ønsker om arrangementer i området Dragør gamle by og havn i 2022:

  -         Cirkus Baldoni på græsset ved havnen søndag uge 17.

  -         Cirkus Arena på græsset ved havnen søndag uge 30.

  -         Øresundsmarked, weekenderne fredag-søndag i uge 25, 27, 29 og 31 (der kommer til politisk behandling).

  Disse vil ikke – med mindre der forekommer koncertafholdelse – være omfattet af retningslinjerne.

  Desuden forventer administrationen at modtage ansøgning om afholdelse af havnefest i 2022 med 2-3 koncertdage. I 2021 blev havnefesten afholdt i weekenden i uge 32.

  Det er ikke muligt at meddele eventuelt afslag til koncerter på privat grund begrundet i fx omfanget af andre arrangementer.

  LOVE/REGLER:

  Regler for brand og redning jf. BR 18 vil blive håndteret i form af vilkår til arrangementet af Kommunens byggesagsafdeling i samarbejde med HBR.

  Støjregler, jf. Miljøbeskyttelsesloven vil blive håndteret ved vilkår fra Tårnby Kommune som

  miljømyndighed.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Arrangører bør orientere om arrangementerne i lokalavisen og på de lokale sociale medier.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. november 2021.

  Bilag

 • 8
  Supplerende anbefalinger §17, stk.4 udvalget for Infrastruktur
  Sagsid.: 21/6521

  RESUMÉ:

  §17, stk.4 udvalget for Infrastruktur har på sit sidste møde drøftet kombinationen infrastruktur og turisme, hvilket har resulteret i nedenstående anbefalinger til By-, Erhvervs- og Planudvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at By-, Erhvervs- og Planudvalget drøfter Infrastrukturudvalgets anbefalinger, herunder:

  1. om By-, Erhvervs- og Planudvalget vil undersøge forskellige løsningsmuligheder for at begrænse den kørende trafik i og omkring Dragør gamle by bl.a. på grund af stigende besøgstal og turisme. Fx ved at forholde sig til betalingsparkering, tidsbegrænset parkering, skiltning, præcise parkeringsområder og kørsel for turistbusser mm.
  1. om By-, Erhvervs- og Planudvalget vil forholde sig til anskaffelse og placering af ladestandere til el-biler.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-11-2021

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  §17, stk. 4 udvalget for Infrastruktur holdt sit sidste møde den 27. oktober 2021. Udvalget har løbende haft gæster og haft meget oplysende snakke, hvorved mange dilemmaer er tydeliggjorte i takt med tilsvarende muligheder.

  Dele af kommissoriets elementer blev afrapporteret inden sommerferien og andre efter. De sidste udeståender drejede sig om kombinationen infrastruktur og turisme samt eksterne partnere som fx Movia o.a. Det sidste har udvalget ikke kunnet nå at forholde sig til, men det første – kombinationen af infrastruktur og turisme – har resulteret i nedenstående to anbefalinger, som udvalget hermed overdrager til By-, Erhvervs- og Planudvalgets videre foranstaltninger.

  1. Det indstilles, at BEPU skal undersøge forskellige løsningsmuligheder for at begrænse den kørende trafik i og omkring Dragør gamle by bl.a. pga. stigende besøgstal og turisme.
   • Fx ved at forholde sig til betalingsparkering, tidsbegrænset parkering, skiltning, præcise parkeringsområder og kørsel for turistbusser mm.
  1. Derudover indstilles det, at BEPU forholder sig til anskaffelse og placering af ladestandere til el-biler.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. november 2021.

 • 9
  Søvej 27 - nyt enfamiliehus i 2 etager med en facadehøjde på 8,5 m
  Sagsid.: 21/1927

  RESUMÉ:

  Ansøgning om nyt enfamiliehus på Søvej 27. Ejendommen er planmæssigt omfattet af Byplanvedtægt nr. 4. Byggeriet ansøges med en samlede facadehøjde mod Øresunds på 8,5 m samt delvist i 2 fulde etager. Projektet kræver dispensation fra Byplanvedtægt nr. 4 angående facadehøjde og etageantal

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles afslag til det ansøgte projekt, og at ansøger anmodes om at fremsende et revideret projekt, hvor facadehøjden på 8,5 reduceres, og at den samlede bredde af facaden i 2 fulde etager ligeledes reduceres.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-11-2021

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget ansøgning om opførelse at nyt enfamiliehus på ejendommen Søvej 27, som er beliggende i forreste række ud mod Øresund.

  Ejendommen er planmæssigt omfattet af Byplanvedtægt nr. 4, som fastsætter følgende:

  -          § 5. stk. c, at ingen bygning må udføres i mere end én etage med udnyttet tagetage og at byggeriet maksimalt må udføres med en facadehøjde på 3,7 m og udføres i en etage med udnyttet tagetage.

  -          § 5. stk. d, at bygningshøjden må ikke overstige 3,70 m målt fra et af kommunalbestyrelsen fastsat niveauplan til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter)

  I det konkrete projekt ansøges om et nyt enfamiliehus med en samlet facadehøjde på 8,5 i 62,5 % af facadebredden. Herudover skal de to tagterrasser medregnes i facadeudtrykket, hvilket giver en facadebredde på 90 %.
  Samtidig ansøges projektet delvist i 2 fulde etager ud mod Øresund.

  Det er forvaltningen vurdering, at trods indhakket i facaden mod øst, som vist på vedhæftede bilag 1, skal facaden vurderes som en samlet facadehøjde.

  Udvalget har tidligere meddelt dispensation til større facadehøjder og byggeri i delvist 2 fulde etager, i første række til vandet mod Øresunds. Senest har udvalget givet forvaltningen delegation til at meddele dispensation til en maksimal facadehøjde på 7,7 m i 78 % af den samlede facadebredden ud mod Øresund. Der er ligeledes meddelt delegation til at forvaltningen må meddele dispensation til at byggeriet udføres delvist i 2 fulde etager.

  Det er forvaltningens indstilling, at der meddeles afslag til det ansøgte projekt, og at ansøger anmodes om at fremsende et revideret projekt, hvor facadehøjden på 8,5 reduceres, og at den samlede bredde af facaden i 2 fulde etager ligeledes reduceres.

  Hvis det besluttes, at forvaltningen har delegation til at arbejde videre med det konkrete projekt, skal der forinden afdelingen kan træffes afgørelse i sagen foretages en forudgående partshøring og naboorientering.

  LOVE/REGLER:

  Bypartielt Byplanvedtægt 4, Søvang.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Hvis det besluttes, at By-, Erhvervs- og Planudvalget er positive over for projektet, skal der forinden der træffes afgørelse i sagen foretages en forudgående naboorientering, jf. planlovens § 19 samt en partshøring jf. forvaltningslovens §19. Hvis der i denne forbindelse indgår væsentlige bemærkninger, vil sagen blive forelagt på næste kommende møde i By-, Erhvervs-, og Planudvalget.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs-, og Planudvalgets mødet den 30. november 2021.

  Bilag

 • 10
  Trafikale forhold Vestgrønningen efter høring af ARC og HBR
  Sagsid.: 20/4662

  RESUMÉ:

  I forbindelse med sag om de trafikale forhold på Vestgrønningen besluttede By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. juni 2021 at videresende forslag fra §17, stk. 4 udvalget for Infrastruktur om lukning af ind/udkørsler på Vestgrønningen i høring hos Amager Ressource Center (ARC) og Hovedstadens Beredskab (HBR). Høringsvar forelægger nu.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der iværksættes etablering af cykelbaner på Vestgrønningen mellem Strandgade og Rønne Alle
  2. at finansieringen af cykelbanerne afholdes af anlægsprojektet Trafikdæmpende foranstaltninger 2022, hvortil der i budget 2022 er afsat 95.000 kr., og at beløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-11-2021

  Ad 1+2

  For Stemte:  2 (A+V)

  Imod stemte: 5 (C+O+T) 

  Undlod at stemme:  0

  Faldet.

  Suppleringsforslag fra T:

  Det foreslås, at forvaltningen belyser idéen omkring anlæggelse af cykelsti på Vestgrønningen fra krydset ved Wiedersvej og Vestgrønningen og frem til henholdsvis Rønne Allé og Drogdensvej – jf. side 7, pkt. 5.1 i bilag 5.

  For Stemte:  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 0 

  Undlod at stemme:  1 (C)

  Anbefales over for ØU og KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Amager Ressource Center (ARC) og Hovedstadens Beredskab (HBR) har afgivet høringssvar (bilag 1 og 2) til forslag om lukning af 4 ind/udkørsler fra Vestgrønningen til Dragør gamle by og samtidig ensretning af parkeringsvejen på Vestgrønningen fra nord mod syd. Begge oplyser, at sådanne lukninger vil bevirke, at de ikke længere kan udføre deres opgaver med renovationsafhentning og beredskabsopgaver i Dragør gamle by.

  Set i lyset af høringssvarene finder administrationen det ikke hensigtsmæssigt at gå videre med forslaget om 4 lukninger og ensretning af parkeringsvejen på Vestgrønningen.

  Administrationen finder det heller ikke hensigtsmæssigt at lede cyklisterne kommende fra syd mod nord ad Vestgrønningen ind på parkeringsvejen og cykle der. Dette skyldes parkeringsforholdene med mange bakkende biler. Tiltaget vil desuden ikke være til hjælp for de cyklende fra nord mod syd på Vestgrønningen.

  Administrationen foreslår, at der etableres cykelbaner på Vestgrønningen på strækningen mellem Strandgade og Rønne Alle (se kort i Notat side 6 i bilag 5).

  Sagens baggrund:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 6. oktober 2020, at administrationen skulle vende tilbage med sag, der beskriver muligheder for udmøntning inkl. finansiering af ændrede trafikale forhold på Vestgrønningen.

  Administrationen fremlagde sag herom ved møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2021. Sagen blev efterfølgende behandlet i Kommunalbestyrelsen, der den 4. februar 2021 besluttede, at spørgsmål om cykelbaner på Vestgrønningen skulle viderebehandles i §17, stk. 4 udvalget for Infrastruktur (bilag 3). Infrastrukturudvalget havde modtaget forslag om at tilvejebringe flere parkeringspladser ved blandt andet at lukke ind/udkørsler til Dragør gamle by m.m.

  Infrastrukturudvalget afgav sine bemærkninger til forslaget, hvilket blev behandlet på møde i By, Erhvervs- og Planudvalget den 1. juni 2021. Her besluttede udvalget, at ARC og HBR skulle høres om løsningen med lukning af fire adgangsveje til Dragør gamle by, inden en trafikanalyse sættes i gang. Udvalget besluttede endvidere, at sagen skal forelægges igen, når ARC og HBR er blevet hørt. Administrationen har sendt løsningen i høring hos ARC og HBR. Høringssvar fra HBR og ARC fremgår af afsnittet Kommunikation/Høring.

  Etablering af cykelbaner på Vestgrønningen er blandt de projekter, der af borgerne blev efterspurgt i trafiksikkerhedsplanen Trafiksikker 2016, hvorfra anlægsprojektliste side 20 er bilagt (bilag 4) og sidenhen belyst yderligere i notat kaldet Forbedring af skolevej ved Vestgrønningen/Strandgade (bilag 5).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Etablering af cykelbaner langs Vestgrønningen vil koste anslået op til 50.000 kr.

  I anlægsbudget 2022 er der afsat 95.000 kr. til Trafikdæmpende foranstaltninger 2022, som vil kunne anvendes som finansiering.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  ARC og HBR er begge blevet hørt om løsningsforslaget med lukning af fire adgangsveje mv.

  ARC har afgivet høringssvar jf. bilag 1.

  ARC vil fraråde, at man lukker de nuværende indkørsler, da det ikke vil være muligt at betjene Dragør gamle by med deres nuværende køretøjer, hvis indkørslerne lukkes.

  HBR har afgivet høringssvar jf. bilag 2.

  Heraf fremgår, at det ikke med den nuværende udformning af adgangsvejene fra parkeringsvejen på Vestgrønningen er muligt for HBR at foretage svingmanøvrer ind for at foretage brand og redning i Dragør gamle by.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. november 2021.

  Økonomiudvalget den 9. december 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

  Bilag

 • 11
  Anvendelse og udlån af Det gamle Rådhus, Stationsvej 5
  Sagsid.: 21/9005

  RESUMÉ:

  Den igangværende istandsættelse af Det gamle Rådhus på Stationsvej 5 er nu ved at være tilendebragt, og derfor skal det nu muliggøres, at borgerne kan låne lokaler til fx foredrag og lignende. Denne sag er en kort beskrivelse af udlånsbetingelser og – muligheder, der efterfølgende sendes i høring hos brugerne af huset.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at de i bilaget fremstillede betingelser sendes i høring hos høringsrelevante foreninger.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-11-2021

  Oversendes til BFKU med de faldne bemærkninger.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Igennem flere år er der arbejdet på at få istandsat Det gamle Rådhus på Stationsvej 5. Istandsættelsen er primært udført med henblik på at indrette stueetagen til at kunne rumme både det obligatoriske lokalarkiv og de frivillige/brugerne omkring dette samt naturligvis for at kunne udlåne lokaler i bygningen til interesserede jf. beslutning i kommunalbestyrelsen.

  Dette er sket på baggrund af en konkret plan for brugen og vedligeholdelsen af Stationsvej 5, så lokalarkivets brugere og andre foreninger med flere kan bruge huset samtidig i tråd med de politiske intentioner ref. b2019-budgetaftalen. Der er foretaget en bygningsmæssig vurdering af huset i forhold til istandsættelse og ombygning med henblik på en anderledes brug jf. det beskrevne, der blev tiltrådt i december 2019. Corona og leverandørbetingelser har medført en længere istandsættelsesperiode end først beregnet.

  Men nu er det ved at være klart. Der mangler stadig nogle enkelte elementer i forhold til istandsættelsen, møbler mm. i selve salen og andre småting, men det er på tide at afsætte rammerne for udlån af lokalerne. Dette foretrækkes gjort med mindst mulige betingelser, men dog med en sikkerhed for, at Lokalarkivet og arbejdet omkring dette kan fungere upåklageligt.

  Et udkast til ”anvendelsesregler” er bilagt sagen, og det indstilles at dette korte regelsæt sendes i høring til relevante, faste brugerforeninger på Stationsvej 5 for derefter at kunne vedtages i starten af 2022. Den endelige godkendelse af disse regler forventes forelagt både BEPU og BFKU.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By, Erhvervs- og Planudvalget den 30. november 2021.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. december 2021.

  Bilag

 • 12
  Kommuneplan 2021 - godkendelse af forslag til offentlig høring
  Sagsid.: 18/2542

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gennemføres en fuld revision af kommuneplanen. Der er udarbejdet forslag til Kommuneplan 2021, og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til forslaget med henblik på at sende forslaget i høring i 8 uger jf. Planlovens bestemmelser.

  Kommunalbestyrelsen besluttede i august 2021, at forvaltningen gennemfører en proces, hvor partierne inden udgangen af oktober fremsender kommentarer til det samlede kommuneplan-udkast og at forvaltningen på baggrund af partiernes kommentarer udarbejder en opdateret udgave til behandling i december 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at kommuneplanforslaget tilrettes jf. nedenstående beslutninger, og udsendes i høring i 8 uger sammen med miljøscreeningen.
  2. at opsamling og kommentarer fra kommunalbestyrelsens temamøde 26. august, som er sendt til partierne, indarbejdes i kommuneplanforslaget – bilag 4.
  3. at partiernes kommentarer markeret med rødt i bilag 1, 2 og 3 vil indgå i oplæg til kommende planstrategi, oplæg til besluttede lokalplaner eller i kommende tillæg til kommuneplanen som beskrevet under hvert punkt.
  4. at partiernes kommentarer markeret med grønt i bilag 1,2 og 3 rettes eller udelades som beskrevet under hvert enkelt punkt.
  5. At partiernes kommentarer markeret med orange i bilag 1,2 og 3 oplistet herunder, kan gøres til genstand for ændringer i kommuneplanforslaget, hvis de besluttes. Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til følgende ændringsforslag:


  a. at ønsket om at søge medfinansiering til kystbeskyttelse skrives ind i afsnit om kommunalbestyrelsens mål for havnen – fra bilag 1 s.1.

  b. at rammerne ændres for det gamle værft, så det udlægges til offentlige formål bilag 1 s.1

  c. at store eksisterende ældre villaer skal kunne opdeles i boliger med horisontalt lejlighedsskel - fra bilag 2 s.1


  d.  at rammerne for Dragør Gamle By syd og nord for Kongevejen suppleres med tekst om, at områderne forbeholdes til helårsboliger med henblik på at undgå erhvervsmæssig udlejning til turister – fra bilag 3 s.30

  e. at krav til bygningshøjder på Sydvestpynten skal ændres fra maks. 8,5 meter til  1½ etage, hvilket vil medføre, at der skal være saddeltag, hvis der ønskes mere end 1 etage – fra bilag 3 s.35

  f. at Engvejsarealet skal reserveres til almene boliger, og med stillingtagen til i hvor høj grad. – fra bilag 3 s.1

  g. at kommunens ønske til mulige boligområder på sigt nord for Kirkevej ved Thiemannsvænget og i Rosenlunden skal annulleres og dermed udgå af kommunens planlægning. – fra bilag 3 s.2 og 20

  h. at det tilføjes i perspektivdelen s. 10, at Dragør Kommune vil undersøge muligheden for at inddrage nye arealer til by- og boligudvikling herunder muligheden for at bygge sports og foreningsanlæg omkring Hollænderhallen og omdanne Høgevænget til boliger, hvis lufthavnens nye masterplan og nyt støjcirkulære giver mulighed for det – fra bilag 2 s.1.

  i. at højder ved boligudvikling på Sdr. Tangvej skal reguleres præcist i kommuneplanen med ændring fra 3 etager til foreslået 2 ½ etage fremfor at afvente med den præcise regulering til kommende lokalplan for et projekt.- fra bilag 3 s.5

  j. at der tilføres en retningslinje om bekæmpelse af invasive arter - fra bilag 3 s.17.

  k. at udvalget tager stilling til om det skal indskrives i målsætning s. 93 og 94 om at lokalplan 25 skal opdateres for at adressere nye udfordringer og krav som er kommet til siden lokalplanen blev udarbejdet - fra bilag 3. s.24/25.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-11-2021

  Ændringsforslag fra O. Det foreslås, at ad 1-4 anbefales overfor ØU og KB og at ad 5 indarbejdes i høringsmaterialet.

  For Stemte:  4 (O+T)

  Imod stemte: 0 

  Undlod at stemme:  3 (A+C+V)

  Anbefales over for ØU og KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gennemføres en fuld revision af kommuneplanen. Der er udarbejdet forslag til Kommuneplan 2021, og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til forslaget med henblik på at sende forslaget i høring i minimum 8 uger jf. Planlovens bestemmelser. Der blev afholdt temamøde om kommuneplanforslaget d. 26. august 2021, og opsamling og kommentarer har været rundsendt til kommunalbestyresen efterfølgende. Kommentarerne herfra foreslås indarbejdet i planforslaget (bilag 4).

  Kommunalbestyrelsen besluttede i august 2021, at forvaltningen gennemfører en proces, hvor partierne inden udgangen af oktober fremsender kommentarer til kommuneplanudkastet og at forvaltningen på baggrund af partiernes kommentarer udarbejder en opdateret udgave til behandling i december 2021.

  Partiernes kommentarer
  Der er indkommet kommentarer fra de 3 partier Liste T, Socialdemokratiet og Venstre.

  Socialdemokratiet har i sit høringssvar primært fokus på temaet Byerne. Venstre har primært fokuseret sit høringssvar på de afsnit der vedrører havn, kystbeskyttelse og erhverv. Liste T har fremsendt ændringsforslag under de fleste plantemaer i den samlede plan.
   

  Partiernes kommentarer er behandlet og det vurderes ikke hensigtsmæssigt at samle kommentarerne i en opdateret version af kommuneplanforslaget før de enkelte forslag fra partierne er besluttet enkeltvis af kommunalbestyrelsen.

  Forvaltningen har besvaret partiernes forslag enkeltvis og opdelt svarene i kategori rød, orange og grøn (bilag 1,2 og 3).

  Rød kategori: Dækker forslag, hvis planmæssige konsekvenser vurderes som vidtrækkende, og ofte med konsekvenser for andre sektor/anlægsområder eller med behov for større baggrundsanalyser. Derfor foreslår forvaltningen, at disse spørgsmål/emner tages op af den ny kommunalbestyrelse, når kommunalbestyrelsen skal vedtage emner til kommende planstrategi, oplæg til besluttede lokalplaner eller i kommende tillæg til kommuneplanen.

  Grøn kategori: Dækker både mindre forslag, som umiddelbart kan rettes som præciseringer og korrekturfejl. Grøn kategori dækker også forslag, som det anbefales ikke at indarbejde, idet de vurderes bedst håndteret andet sted uden for den overordnede kommuneplan fx i den detaljerede lokalplanlægning, i regulativer fx regulativ for udeservering eller planer for andre sektorområder.

  Orange kategori: Dækker forslag, som har politisk karakter, og som kan indgå i kommuneplanen, og hvor administrationen anbefaler, at disse besluttes enkeltvis gennem afstemning, og at forvaltningen opdaterer den samlede plan på baggrund af beslutningerne.

  Kommuneplanens formål

  Kommuneplanen kan bedst beskrives som en overordnet plan, der sætter overordnede mål og rammer for arealanvendelsen i den samlede kommune. Kommuneplanen er bindeleddet mellem landsplanlægningen og den regionale udviklingsplan på den ene side og den detaljerede lokalplanlægning på den anden side.

  Rammerne er maksimalgrænser. De er ikke mere detaljerede, end at der ved lokalplanlægningen kan ske en nøjere planlægning og detaljering af et område. En lokalplan vil derfor oftest, på grund af den mere detaljerede planlægning, være skærpende i forhold til rammernes bestemmelser om bebyggelsesprocenter, etageantal, grundstørrelser etc. Kommuneplanen tildeler ikke grundejerne en ret til at udnytte deres ejendomme i overensstemmelse med kommuneplanen. Det er først i lokalplanerne, at der tildeles en ret.

  Kommuneplanen udgør en helhedsorienteret tilgang til planlægning, og mange sektorplaner og politikker, der i øvrigt udarbejdes i kommunen, skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplanen skal ligeledes være i overensstemmelse med planer fra det statslige niveau, og overholde de krav til en kommuneplan, der fremgår af planloven.

  Det skal bemærkes, at der i den løbende planlægning er mulighed for at vedtage tillæg til kommuneplanen om projekter og lignende, der ikke er indeholdt eller beskrevet i den revision der gennemføres hvert. 4 år. Typisk sker det i forbindelse med lokalplanlægning.

  Dragør Kommunes proces frem mod Kommuneplan 2021

  Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2019, at der skal foretages en fuld revision af kommuneplanen. Kommuneplanstrategi 2019 blev vedtaget på møde i maj 2020. Kommuneplanstrategien, høringssvarene og resultaterne af borgermøderne har indgået i revisionen af kommuneplanen. Emnerne kan ses i udvalgssagen fra kommunalbestyrelsens møde den 28. maj 2020.

  I planstrategien er der arbejdet med 3 temaer. Den nære boligkvalitet, nye øjne på kulturarven og den robuste kystkommune. Der er gennemført borgerarrangementer om temaerne og kommunalbestyrelsen har særskilt drøftet spørgsmålet om byfortætning i boligområder, samt behandlet emnet om eventuel ansøgning om UNESCO udpegning og gennemført en parallelkonkurrence om Dragør som en klimarobust kystkommune.

  Forslag til Kommuneplan 2021 er revideret på baggrund af følgende hovedelementer:

  • Planstrategi 2019 med de tre temaer samt opfølgning herpå, og bemærkninger modtaget i høringsperioden.
  • Sammenskrivning og revision af Kommuneplan 2009, Kommuneplantillæg 2013 og Kommuneplantillæg 2017.
  • Ændringer og tilføjelser til Kommuneplanen som følge af krav i overordnet planlægning eller nye krav i planloven.
  • Planteknisk ajourføring af Kommuneplanen.


  Herudover har kommunalbestyrelsen parallelt med revision af Kommuneplan 2021 igangsat planlægning for boligudvikling på del af Engvejsarealet og ny planlægning for badehotellet som vi kræve kommuneplantillæg. Herunder har staten parallelt med revision af kommuneplan 2021 igangsat et nyt landsplandirektiv, som skal muliggøre en lokal planlægning for 17 ha erhvervsudvikling mellem de eksisterende erhvervsarealer ved A.P. Møllers Allé og lufthavnen.

  Administrationen anbefaler, at vedlagte forslag til Kommuneplan 2021 godkendes med henblik på høring i minimum 8 uger. Kommunalbestyrelsens endelig vedtagelse af kommuneplan 2021 forventes at skulle ske inden sommer 2022.

  Indberetning af bevaringsværdige bygninger

  Slots- og Kulturstyrelsen har rettet henvendelse til landets kommuner om indberetning af kulturhistoriske bevaringsværdier og kulturmiljøer i september 2021. Her gør styrelsen opmærksom på, at det skal fremgå af kommuneplanen, hvilke bygninger der er bevaringsværdige. Der er derfor udarbejdet en adresseliste over de bevaringsværdige bygninger, som findes i Dragør Kommune, og listen sættes ind i kommuneplanen et passende sted. Der er ikke udpeget nye bevaringsværdige bygninger i forbindelse med kommuneplanforslaget. Baggrunden for listen er, at en bygning som udgangspunkt er bevaringsværdig i lovens forstand, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt. Se bilag 8.


  Miljøscreening
  En miljøscreening af kommuneplanforslaget viser, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af forslaget, og miljøscreeningen har været i høring hos berørte myndigheder jf. krav i lovens § 32, stk. 3, nr. 1. Screeningsafgørelsen med begrundelse skal offentliggøres snarest og senest sammen med den endelige kommuneplan jf. krav i lovens § 33 og er vedhæftet i bilag 7.

  LOVE/REGLER:

  Bestemmelser om indhold i og tilvejebringelse af kommuneplanen fremgår af planloven og i vejledningen “kommuneplankataloget”. Vedtagelse og offentliggørelse af kommuneplanforslag fremgår af planlovens § 23 og 24.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslag til Kommuneplan 2021 og miljøscreening skal i offentlig høring i mindst 8 uger inden Kommuneplan 2021 kan endelig godkendes.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. november 2021.

  Økonomiudvalget den 9. december 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

  Bilag

 • 13
  Drøftelse af byudvikling i relation til revision af støjzoner omkring lufthavnen
  Sagsid.: 21/3637

  RESUMÉ:

  Indenrigs og Boligministeriet har orienteret om, at der som led i arbejdet med udbygningen af lufthavnen, bliver undersøgt, om der kan ske en ændring af støjzoner og støjrestriktionsområder omkring lufthavnen. Såfremt der sker en ændring af støjzoner kan det muligvis på sigt åbne for ny byudvikling i nabokommunerne Tårnby og Dragør.

  Denne sag gør indledningsvist status på forslag til byudvikling – primært boligudvikling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og tager status for forslag til byudvikling i relation til mulig revision af støjrestriktionsområdet til efterretning, med henblik på videre dialog med Indenrigs- og Boligministeriet.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-11-2021

  Anbefales overfor ØU og KB med bemærkning om, at der arbejdes for, at transport tracé i Tårnby Kommune (ved lufthavn øst) fortsat bliver sikret i den videre planlægning.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Der skal udarbejdes et revideret lov- og plangrundlag for Københavns Lufthavne A/S, idet lufthavnen skal udbygges. By, Erhvervs- og Planudvalget er orienteret på mødet 5. oktober 2021 og kommunalbestyrelsen blev orienteret af lufthavnen på temamøde 28. oktober.

  Indenrigs og Boligministeriet har skriftligt orienteret om, at der som led i arbejdet med udbygningen af lufthavnen bliver undersøgt, om der kan ske en ændring af støjzoner eller støjrestriktionsområder omkring lufthavnen, der kan åbne nye muligheder for byudvikling i nabokommunerne Tårnby og Dragør (bilag 1).

  Lufthavnen orienterede på temamødet om, at en ansøgning om udbygning af lufthavnen skal behandles af Trafikministeriet, og at planlægning med bl.a. miljøgodkendelser og plangodkendelser forventes at ske i perioden 2023-2026.

  Administrationerne i Dragør og Tårnby Kommuner indgår i en følgegruppe faciliteret af Bolig- og Planstyrelsen omkring udbygning af lufthavnen. I den forbindelse har Dragør Kommune i 2020 spillet ind med forslag og ønsker til byudvikling (bilag 2). Denne dialog medførte, at Dragør Kommunes ønske til et erhvervsområde ved lufthavn syd nu imødekommes i et landsplandirektiv, som forventes vedtages ved årsskiftet.

  Bolig- og Planstyrelsen har oplyst, at kommunerne vil blive indkaldt igen, når arbejdet med støjkonsekvenszonerne og udbygningslov for lufthavnen er videre fremskredet. Der er ikke nogen afklaring på eventuelle ændringer af støjkonsekvenszonerne aktuelt, og styrelsen oplyser, at der derfor ikke er nogen tidsplan for det videre forløb.

  Herunder er status for forslag til ny erhvervs- og byudvikling. Udvalget kan drøfte forslagene i relation til eventuelle nye muligheder, hvis reviderede støjrestriktionsområder kommer til at åbne for nye byudviklingsmuligheder.

  Følgende forslag har været indsendt og drøftet med bolig- og planstyrelsen i 2020, se bilag 2.:

  1. Udvidelse af erhvervsområdet ved Lufthavn Syd

  Arealet har i mange år indgået i Dragørs kommuneplan, som et såkaldt perspektivareal, hvor kommunen ønsker mulighed for erhvervsudvikling og inddragelse af areal i byzone. De statslige landsplandirektiver har ind til fornylig forhindret en sådan udvikling.

  Forslaget er nu imødekommet i regeringens udspil ”Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i udvikling” fra maj 2021, bl.a. med argumentation omkring behovet for øget beskæftigelse grundet nedgangen i lufthavnens kapacitet under corona.

  Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet et landsplandirektiv, som muliggør en udvikling af 17 ha areal til erhverv og overførsel til byzone. Landsplandirektivet forventes vedtaget omkring årsskiftet 2021/22, og der kan herefter ske en kommunal planlægning i form af kommuneplantillæg og lokalplan.

  2. Rosenlund
  Arealet har i mange år indgået i Dragørs kommuneplan, som et såkaldt perspektivareal, hvor kommunen ønsker sommerhusområdet Rosenlund overført til helårsbeboelse og dermed inddragelse af areal i byzone. De statslige landsplandirektiver har indtil nu forhindret en sådan udvikling, og gør det fortsat.

  Forslaget har været fremlagt til staten fra kommunens side flere gange. Erhvervsstyrelsen (nu Bolig- og Planstyrelsen) har henvist en kommende proces omkring udbygning af lufthavnen, og den mulige revision af landsplandirektivet vedrørende støjkonsekvenszonerne.


  Rosenlund er derudover beliggende i kystnærhedszonen, og det vil kræve en dispensation fra ministeriet, såfremt et sommerhusområde skal overflyttes til byzone for at blive helårsbeboelse, hvilket der generelt ikke er praksis for.

  3. Areal nord for Kirkevej ved Thimannsvænget.

  Arealet har i mange år indgået i Dragørs kommuneplan, som et såkaldt perspektivareal, hvor kommunen ønsker udvikling af boligbyggeri og inddragelse af areal i byzone. Arealet er på ca. 9 ha, og afgrænses mod de åbne landbrugsarealer af eksisterende tæt beplantning langs Slørvej og Banestien. Området har en af de mindste støjbelastninger sammenlignet med andre områder, som er omfattet af Landsplandirektivet om lufthavnens støjgener. De statslige landsplandirektiver har indtil nu forhindret boligudvikling, og gør det fortsat.
   

  Forslaget har været fremlagt til staten fra kommunens side flere gange. Erhvervsstyrelsen (nu Bolig- og Planstyrelsen) har henvist en kommende proces omkring udbygning af lufthavnen, og den mulige revision af Landsplandirektivet vedrørende støjkonsekvenszonerne. Derfor er det fortsat nærliggende at bringe området i spil.

  4. Høgevænget

  Kommunalbestyrelsen har et ønske om udvikling af tidligere institution Høgevænget til boligformål. Høgevænget er beliggende i byzone, men i et område, som er omfattet af restriktioner i støjcirkulæret og i Fingerplan 2019, begge landsplandirektiver. Dragør Kommune ansøgte i 2020 om dispensation fra landsplandirektiverne med henblik på at omlægge institutionen til boliger og modtog afslag på ansøgningen. I afslaget bemærkes det dog, at der ved kommende revision af lov- og plangrundlag for lufthavnen skal foretages nye støjberegninger og udpeges et nyt restriktionsområde. Derfor er det fortsat nærliggende at bringe området i spil.

  5. Udvikling syd for Hollænderhallen
  Forslag om udvikling af areal syd for Hollænderhallen med henblik på muliggøres af fritidsmæssige formål. Området er beliggende i byzone med i et område reguleret af Landsplandirektiv for støj. Det er det fortsat nærliggende at bringe området i spil.

  Øvrige forslag, som har være drøftet, men ikke fremsent:

  6. Udvikling i Hollænderhalsområdet til fritidsanlæg

  – rammeområde 9.09 og 9.85 i forslag til ny kommuneplan 2021
  De to områder er indskrevet i forslag til Kommuneplan 2021, som områder der kan udvikles til idræts- og fritidsmæssige formål. Områderne er dog beliggende i støjzonen og i landzone indenfor kystnærhedszonen, og der kan ikke kan opføres større fritidsmæssige anlæg. Mulighederne for at overføre arealer til byzone og opnå flere muligheder for fritidsmæssige anlæg kan undersøges på ny, da planloven er ændret i de senere år. Det kan derfor være nærliggende at bringe området i spil.

  7. Området omkring Kongelundsfortet

  I forslag til Kommuneplan 2021 beskrives kommunalbestyrelens mål for Naturpark Amager, og her fremgår det bl.a. at målet er, at skabe fælles rammer for pleje og udvikling af naturarealerne og at udnytte det samlede områdes potentiale for et varieret og nyskabende friluftsliv i samspil med de omkringliggende byområder. Dette kan ses i sammenhæng med beskrivelsen af Kongelundsfortet og Kongelundskasernen, der begge ligger op ad Kongelundsskoven, og inden for Naturpark Amager. Med 14 km til Rådhuspladsen og et opland på 1,8 mill. indbyggere fra Region Hovedstaden har området omkring Kongelundsfortet potentiale til at blive en unik indgang til Naturpark Amager, hvor kulturhistorie møder dansk friluftsliv.

  I regeringens udspil ”Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i udvikling” fra maj 2021 beskrives det, at der i, hovedstadsområdet er store områder udpeget til grønne kiler, dvs. grønne områder til natur, friluftsliv m.v, og at regeringen ønsker, at det skal være muligt at erstatte eksisterende bygninger i Fingerplanens grønne kiler med nye, tidsvarende bygninger til almene, rekreative formål, der understøtter intentionen om grønne kiler med adgang for alle. Dette kunne være en anledning til fremadrettet at undersøge, om der kan opstå nye muligheder i området omkring Kongelundsfortet, i sammenhæng med revision af støjkonsekvensområderne og med respekt for kystnærhedszonen og fredningerne i området.

  8. Boligudvikling ved St. Magleby og Søvang

  Ved borgermøder i december 2019 vedrørende Kommuneplan 2021 fremgik det bl.a. at flere deltagere ønskede ungdomsboliger og seniorboliger i landdistriktet og særligt omkring St. Mag­leby. En boligudvikling omkring St. Magleby vil kræve dispensationer fra de statslige landsplandirektiver.

  Endelig har der været henvendelser fra investor omkring boligudvikling nord for Søvang, også i et område omfattet af de statslige landsplandirektiver.

  I lyset af de tidligere meldinger fra Erhvervsstyrelsen (nu Bolig- og Planstyrelsen) om at andre forslag, jævnfør ovenstående, er blevet henvist til processen vedrørende lufthavnens udbygningsplaner, kan det overvejes at medtage disse områder i dialogen med Indenrigs- og Boligministeriet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. november 2021.

  Økonomiudvalget den 9. december 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

  Bilag

 • 14
  Udvikling af Dragør Havn og synergi med kystbeskyttelse
  Sagsid.: 21/9009

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 27. maj 2021 besluttet, at forvaltningen - før det videre arbejde med havneprojektet for Dragør Havn - bemyndiges til at undersøge og sikre synergier mellem udviklingsprojektet for Dragør Havn og kystbeskyttelsesprojektet for Dragør Gl. By og havn på kort og langt sigt. I budget 2022 er det besluttet, at der skal sikres en ekstra-indtægt fra 2024 på 250 t.kr stigende til 500 t.kr. fra 2025.

  Det blev videre besluttet, at der skulle udarbejdes et visionsoplæg i dialog med havnens brugere mv for yderligere havneudvikling om fælles indsejling, ændret brug af færgehavnen mv.

  Projektet for udvikling af Dragør Havn med oprensning, nye bådepladser, fælles indsejling m.v. ønskes sammentænkt med de igangværende projektideer for kystbeskyttelse af Dragør Gl. by og havn. Ved sammentænkning af de to projekter skal der tages stilling til de aktiviteter, som der skal sættes i værk.

  Nye supplerende analyser har vist at bundmaterialet i lystbådehavnen kan overholde kravene til klapning (deponering i Øresund). Det betyder, at indbygning af bundmateriale i Østmole m.v. kan sandsynligvis undgås. Det giver nye muligheder for at optimere projektet og sikre bedre sammentænkning med kystbeskyttelsesprojektet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at forslag til fælles vision for de to projekter tages til efterretning og danner baggrund for det videre arbejde.
  2. at projektet for Dragør havn deles i 3 faser, som kobles til udviklingsplanen for kystbeskyttelse af Dragør Gl. By og havn på kort og længere sigt ved:
   • at der i 1. fase foretages oprensning af lystbådehavnen omkring bådepladser, indsejling mv i vinteren 2021-2022 for at tilvejebringe acceptable besejlingsforhold, og at der etableres 16 ny bådepladser til større både ved indkøb af flydebro, som udlægges i Færgehavnen.
   • at der parallelt med 1. fase ansøges om tilladelse til uddybning og klapning af det resterende bundmateriale med det formål, at etablere nye supplerende bådepladser i Lystbådehavnen ved forlængelse af eksisterende broer og anlæg af ny 4. bådebro. 2. fase forventes at kunne ske i vinteren 2022-2023.
   • at der i 3. fase udarbejdes et teknisk oplæg om etablering af fælles indsejling til de 3 havnebassiner, anlæg af nye bådebroer mv i færgehavnen. Det tekniske oplæg skal danne grundlag for en fælles plan for det videre udvikling af Dragør havn som besluttet af Kommunalbestyrelsen på mødet den 27. maj 2021. I visionsoplægget skal der ske yderligere sammentænkning af ændring af moler, bassiner mv. med planerne om den fremtidige ydre kystbeskyttelse af Dragør Gl. by og havn i et fælles projekt.
  3. at det godkendes, at der må indkøbes en flydebro for allerede frigivet anlægsbevilling til projektet for udvikling af Dragør Havn.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-11-2021

  Godkendt.

  Der udarbejdes hydrauliske beregninger af sandtransport ind i havnen i forbindelse med fase 3. Forslag til flydebro forelægges for udvalget.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 27. maj 2021 besluttet:

  • at forvaltningen - før det videre arbejde med havneprojektet for Dragør Havn - bemyndiges til at undersøge og sikre synergier mellem udviklingsprojektet for Dragør Havn og kystbeskyttelsesprojektet for Dragør Gl. By og havn på kort og langt sigt.
  • at der skal arbejdes videre med projektet mht yderligere forundersøgelser, myndighedstilladelser, lokalplanlægning, optimering af projektet samt udarbejdelse af udbudsmateriale inden for rammerne af en samlet projektsum på 30 mio. kr.
  • at der ikke på nuværende tidspunkt arbejdes videre med fælles indsejling pga anlægsøkonomi, men at der skal gennemføres et visionsprojekt for det videre arbejde med bl.a. fælles indsejling, sammenlægning af bassiner, nye supplerende bådpladser og reakreativ anvendelse af nye moler med promenader, udformning, indretning og placering, herunder dialog med brugerne samt efterfølgende borgerhøring.
  • At der frigives 1.5 mio. kr. til det videre arbejde.

  Der er udført nye supplerende miljøanalyser at bundmaterialet i lystbådehavnen. Analyserne viser at kravene til klapning (deponering af bundmateriale i Øresund) overholdes. Ansøgning om klapning og tilladelse til oprensning og uddybning er derfor igangsat. Hvis der opnås tilladelse til klapning kan indbygning af bundmateriale i bl.a. østmole og sandtange undgås. Det kan give mulighed for i højere grad at samtænke og opnå væsentlige synergier mellem udvikling af Dragør Havn med kystbeskyttelsesprojektet.

  Forvaltningen anbefaler derfor følgende strategi for det videre arbejde:

  Forslag til strategien:

  1. Nødvendig oprensning af lystbådehavnen for at sikre fortsat drift af lystbådehavnen og etablering af nye bådepladser i færgehavnen
  2. Uddybning af lystbådehavnen med henblik på etablering af yderligere ny bådepladser i lystbådehavnen ved anlæg af en ny 4. bådebro samt forlængelse af eksisterende bådebroer inden for eksisterende moler
  3. Etablering af nye moler, fællesindsejling og sammenlægning af bassiner designes og anlægges som en integreret del af en naturbasseret ydre kystbeskyttelse af Dragør Gl. by, havn og bagland. Der gennemføres et visionsprojekt med dialog med brugerne og høring som grundlag for den videre udvikling af havneprojektet.

  Kystbeskyttelse

  I udkast til udviklingsplan for en klimarobust kommune er der præsenteret en indre løsning på kort sigt og en yderløsning på længere sigt.

  Den indre løsning omfatter anlæg i området mellem Dragør havn og Dragør Gl. by. Den ydre løsning omfatter en naturbasseret landskabsløsning med anlæg langs Nordre mole, og østmolen med en højvandssluse i fælles indsejling til Dragør Havn for de 3 bassiner (gammel havn, færgehavnen og lystbådehavnen.

  Den indre løsning vurderes at kunne holde frem til ca. 2050, hvor den ydre løsningen skal tage over.

  Udviklingsplanen er ikke vedtaget endnu, og nye prognoser for udvikling i havvandstanden og stormfloder kan have betydning for evt fremrykning af tiltag til en ydre sikring.

  Havneprojektet

  Målsætninger for Dragør Havn fremgår af den gældende kommune plan 09 og af udkast til revideret kommuneplan 2021. I budget 2022 er der indregnet ekstra-indtægter fra nye bådepladser på 250 t.kr. fra 2024 og 500 t.kr fra 2025. I Kommuneplanen er ønskerne til udvikling af de havnetekniske anlæg beskrevet. Ønskerne omhandler anlæg af flere og bedre bådepladser, som matcher efterspørgslen om større og bredere pladser. Ønskerne omhandler bl.a. fælles indsejling til de 3 bassiner, som udgør Dragør Havn samt ønske om uddybning og oprensning af lystbådehavnen, hvor bundmateriale, som ikke kan klappes i Øresund, indbygget i Østmole og sandtange. Indbygningen ønskes, idet de første miljøanalyser af bundmaterialet i lystbådehavnen har vist et indhold af bundmaling, som overskrider grænseværdierne for klapning.

  Nye analyser har vist et mindre indhold af bundmaling i bundmaterialet, som indikere at grænseværdien for klapning overholdes. Der pågår derfor ansøgning om klaptilladelse og tilladelse til hhv oprensning og uddubning af lystbådehavnen. Hvis der opnås tilladelser er der væsentlig synergi ved at samtænke den ydre kystsikring med et projekt for ændring af molerne og indsejlingen til Dragør Havn. 

  Det forslås derfor, at såfremt der opnås tilladelse til klapning arbejdes der videre med oprensning, uddybning og anlæg af nye bådepladser i lystbådehavnen og sammenlægning af færgehavn og lystbådehavn og yderligere tilpasning af havnen inden for eksisterende moler.

  Nye moler indtænkes i planen for en naturbasseret ydre kystsikring af Dragør Gl. by og havn. Projektet forudsætter nyt plangrundlag, miljøvurderinger og tilladelser mv. og anlæg udføres som et projekt.

  Forslag til fælles vision for samtænkning af de to projekter:

  • En moderne klimasikret fritids- og sejlerhavn med plads til værft og erhvervsfiskere.
  • Havnen og nærliggende arealer er rygraden i fremtidssikringen af Dragør gamle by og dets bagland mod fremtidens stigende havvand og stormflod.
  • Der planlægges for en etapevis udvidelse af havnen, som kan skabe grundlag for udvikling og forbedring af Dragørs position som fritidshavn mange år frem.
  • Lystbådehavnen og dens anlæg skal designes, så havnen kan tilpasses fremtidens klimaforandringerne, og ”følge med vandet op”, for at sikre de store investeringer.
  • Klimasikring omkring den gamle havn gennemføres på nænsom vis gennem stedstilpasset indgreb, og gerne med styrkelse af sammenhæng mellem by og havn. Der ses på tilbageførelse af historiske motiver og elementer.

  Den videre proces:

  1. Fase 1: ansøgning og klaptilladelse pågår og der planlægges oprensning af lystbådehavnen i vinteren 2021-2022 samt indkøb og anlæg af flydebro til 16 større bådepladser i færgehavnen. Tilbagebetalingstiden på investeringen i flydebro er ca. 3 år. Indkøb er på ca. 750 t.kr og årlig lejeindtægt er på ca. 250 t.kr. årligt. Projektet forslås finansieret af havneprojektet.
  2. Fase 2: der ansøges parallelt om tilladelse til uddybning af det resterende del af lystbådehavnen og der udarbejdes projekt for anlæg af nye supplerende bådepladser i lystbådehavnen ved aflæg af en ny 4. bådebro og forlængelse af eksisterende bådebroer. Uddybning og anlæg af bådebroer forventes at kunne gennemføres i vinteren 2023-24, når tilladelser foreligger. Projektet finansieres inden for projektet.
  3. Fase 3:  Der udarbejdes teknisk oplæg til videreudvikling af havneprojektet med anlæg af fælles indsejling og sammenlægning af bassiner samt oplæg til nye bådepladser mv. Det tekniske oplæg skal danne grundlag for en efterfølgende visionsproces med inddragelse af brugere mhp et udviklingsprojekt for den videre udvikling af Dragør Havn. Visionsprojektet samtænkes med projekt for en yder naturbasseret kystbeskyttelsesprojekt for Dragør gl. by og havn.

  By, Erhverv- og Planudvalget vil blive orienteret om projektet så snart der foreligger afklaring af tilladelser til hhv oprensning, uddybning og klapning af bundmateriale, da det er afhørende for projektets videre forløb.

  Planen sigter mod at opfylde beslutningen om ekstra-indtægter fra 2024 og frem.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er i budgetperioden afsat 30 mio. kr. til udvikling af Dragør Havn og der er frigivet 1.5 mio. kr. til projektudvikling, heraf der er pt brugt 222.000 kr. til tekniske forundersøgelser, analyser mv.

  Det forslås at indkøb af flydebro afholdes inden for rammerne af projektet og i første omgang finansieres af bevillingen på 1.5 mio. kr. som er frigivet.

  I budget 2022 er der indregnet ekstraindtægter fra 2024 på 250 t.kr og 500 t.kr fra 2025. Forslag til faseopdeling er koordineret hermed.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen har relation til kystbeskyttelsesprojektet og udviklingsplanen for Dragør Havn som er beskrevet i Kommuneplan 09 og udkast til Kommuneplan 2021.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By, Erhverv- og Planudvalget den 30. november 2021.

 • 15
  Orienteringssag - Klimahandlingsplan 2010-2020 for Dragør Kommeune
  Sagsid.: 21/8966

  RESUMÉ:

  Status på klimaaftale 2010- 2020 for Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-11-2021

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dette er den 10. og sidste rapport over kommunens indsats i forhold til klimaaftalen, som Dragør Kommune indgik i 2010 med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalen omfatter kommunens egne virksomhed herunder bygninger, vejbelysning og kørsel.

  Aftalen omfatter en målsætning om af reducere CO2 udledningen med 3% om året. Det er en samlet CO2 reduktion på 26.2% i forhold til 2010 eller 1.001 tons CO2.

  CO2 udledningen er på 10 år reduceret med 985 tons. Det svarer stort set til målsætningen på 1.001 tons. Udledningen i 2020 skal ses i lyset af at svømmehallen er medtaget for første gang, og svømmehallen bidrager med ca. 200 tons. Samtidig har nedlukningen pga. Covid 19 betydet en reduktion i 2020 på ca. 100 tons.

  Udskiftning af LED belysningen i kommunens bygninger er beregnet til ca. 100 tons co2, men den fulde virkning af besparelsen ses først i 2021, da udskiftningen er udført senere end forudset på grund af Covid 19.

  I årene 2022 – 25 har kommunalbestyrelsen afsat 24 mio. kr. til energiforbedringer i kommunens bygninger. Med denne investering forventes det, at Dragør kommunes udledning af CO2 kan reduceres med yderligere 25% i forhold til de 26% som allerede er realiseret.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 30. november 2021.

  Bilag

 • 16
  Orienteringssag - Status på plan- og byggesagsområdet november måned 2021
  Sagsid.: 18/3559

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget har i februar besluttet, at administrationen hver måned skal fremsende en status på antal plan- og byggesager.

  Opgørelse af oktober måned er vedlagt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-11-2021

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Afdelingen har videreført diagrammet fra september måned, og vedhæftet diagrammet er for oktober måned.

  Statusopgørelse:

  Opgørelse for oktober måned 2021 viser, at der er i alt er indgået 27 plan- og byggesager og afsluttet i alt 32 sager samtidig er der som tidligere oplyst foretaget en gennemgang af klagersagerne i afdelingen:

  • Byggesager: Der er indgået 7, afsluttet 12 og de fleste af de øvrige sager er under behandling.
  • Bevaringssager: Der er indgået 2, afsluttet 7 og flere af de øvrige sager er under behandling.
  • Klagesager: Der er foretaget en samlet gennemgang af klagersagerne i afdelingen, og der er i denne forbindelse foretaget en oprydning og gennemgang, som har medfører at antallet af klagesager er reduceret fra 82 til 57.
  • Lovliggørelsessager: Afdelingen har gennemgået lovliggørelsessagerne i september, og har antallet var reduceret 42 sager. I forbindelse med gennemgang af klagesagerne, er afdelingen blevet opmærksom på yderligere lovliggørelsessager, så det samlet antal er 54.
  • Der er en byggesagsbehandler som stopper, og afdelingen har iværksat opslag af stillingen, og forventer at afholde samtaler i slutningen af november.

  Der er gennemført følgende tiltag:

  Forvaltningen skal henlede opmærksomheden på, at der igangsætning flere lovliggørelsessager på nuværende tidspunkt, hvor byggeri afhængig af sagstypen kan ske såvel juridisk samt fysisk

  • Der er en byggesagsbehandler som stopper, og afdelingen har iværksat opslag af stillingen, og forventer at afholde samtaler i slutningen af november.
  • Der er den 1. november startet en ny planlægger, som primært skal arbejde med kystsikring og diger.

  Det vedlagte diagram viser det aktuelle antal sager i plan- og byggesagsteamet for oktober måned.

  I diagrammerne fremgår det, hvor mange sager, der er indgået i den aktuelle og sidste måned samt hvor mange sager der i de enkelte kategorier, som er blevet afsluttet. Nederst i diagrammerne er vist tilgangen af antal sager sammenlignet med de samme måneder året før.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. november 2021.

  Bilag

 • 17
  Forslag fra V - Nedrivning af Høgevænget
  Sagsid.: 21/8945

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-11-2021

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Per Faldborg Olesen (V) har i mail af den 9. november 2021 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Udvalget beder forvaltningen udarbejde et praktisk og økonomisk forslag til nedrivning af den tidligere daginstitution Høgevænget samt oprydning af grunden.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By, Erhvervs- og Planudvalget den 30. november 2021.

 • 18
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-11-2021

  Kim Dupont (V) spurgte til rottebekæmpelse.

  Annette Nyvang (T) stillede spørgsmål til status på sag om dyrepark.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).