Skip navigationen

Referat

Onsdag den 9. februar 2022 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Klima-, By- og Erhvervsudvalget
Medlemmer: Helle Barth (V), Martin Wood Pedersen (C), Annette Nyvang (T), Flemming Blønd (L), Henrik Kjærsvold-Niclasen (V), Mia Tang (C), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Konstituering af Klima-, By- og Erhvervsudvalget
  Sagsid.: 21/9577

  RESUMÉ:

  Der skal vælges en formand og en næstformand.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der vælges en formand, og
  2. at der vælges en næstformand.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Ad 1

  Helle Barth (V) indstilles som formand for udvalget.

  For stemte  6 (A+C+L+V).

  Imod stemte

  Undlod at stemme  1 (T).

  Godkendt.

  Ad 2

  Martin Wood (C) indstilles som næstformand for udvalget.

  For stemte  6 (A+C+L+V).

  Imod stemte

  Undlod at stemme  1 (T).

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget skal på sit konstituerende møde vælge en ny formand og næstformand.

  Der er ingen regler for, hvem der skal lede mødet, men Dragør Kommune har tradition for at følge de regler, der gælder for ledelsen af kommunalbestyrelsens konstituerende møde, således at mødet ledes af det medlem, der længst har været medlem af kommunalbestyrelsen. Hvis to eller flere har været medlem af kommunalbestyrelsen lige længe, ledes mødet af den ældste.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven § 22.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

 • 2
  Mødekalender 2022
  Sagsid.: 21/3061

  RESUMÉ:

  Administrationen præsenterer et forslag til mødekalender 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødekalender 2022 godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-02-2022

  Anbefales over for ØU/KB med bemærkningen, at Handicapprisen på FN’s Handicapdag 3. december bør fremgå af kalenderen.

  Trine Søe var ikke til stede under punktet.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2022. Indholdet er nedenfor.

  Kommunalbestyrelsen

  Der er indlagt 11 møder, som holdes torsdage kl. 19.00.

  Mødet den 29. september 2022 vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så holdes det lukkede møde efter det

  åbne møde.

  Temamøder

  Der er indlagt 9 temamøder. Møderne holdes inden kommunalbestyrelsesmøderne og er

  som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00.

  Økonomiudvalg

  Der er indlagt 11 møder, som holdes torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 23. februar 2022 er en onsdag.

  Mødet den 25. marts er en fredag.

  Mødet den 19. april 2022 er en tirsdag.

  Mødet den 22. juni er en onsdag.

  Mødet den 22. september 2022 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes tirsdage kl. 17.00.

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes onsdage kl. 17.00.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes torsdage kl. 17.00.

  Introseminar

  Afholdes i forbindelse med budgetseminaret den 24.-25. marts 2022.

  Miniseminar:

  I 2022 er der indlagt 3 miniseminarer. Den 1. marts 2022, den 3. maj 2022 og den 8. november 2022.

  Budgetseminar

  Der holdes to budgetseminarer. Den 24. – 25. marts 2022 og den 31. august 2022 til 1. september 2022.

  Infomøde om budget

  Der er indlagt et borgermøde om budget den 17. august 2022.

  Kommunalpolitisk Topmøde

  KL holder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 17. marts og fredag den 18. marts 2022.

  Teknik og Miljø ’22

  KL holder Teknik og Miljø konference onsdag den 20. april 2022 og torsdag den 21. april 2022.

  Social- og Sundhedspolitisk Forum

  KL holder Social- og Sundhedspolitisk Forum tirsdag den 24. maj 2022 og onsdag den 25. maj 2022.

  Folkemøde på Bornholm

  Der holdes Folkemøde på Bornholm fra torsdag den 16. juni 2022 til søndag den 19. juni 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. februar 2022.

  Klima,- By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 3
  Udvidelse af Grønt Råd
  Sagsid.: 22/245

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til udvidelse af Grønt Råd og udpegning af et medlem og en stedfortræder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der udpeges et medlem og en stedfortræder til Grønt Råd.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Annette Nyvang (T). Stedfortræder: Flemming Blønd (L).

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Grønt Råd er et rådgivende organ vedrørende miljø-natur- og friluftspolitik. Rådet fungerer som bindeled mellem politikere, administration og borgerne i Tårnby og Dragør Kommuner samt grønne interesseorganisationer.

  Tårnby Kommune udpeger tre medlemmer af kommunalbestyrelsen og Dragør Kommune udpeger to medlemmer.

  Tårnby Kommune har et ønske om at udvide antallet af medlemmer i deres politiske repræsentation. Det kræver en vedtægtsændring og Tårnby Kommune har forespurgt om Dragør Kommune kunne være interesseret i at udpege yderligere et medlem.

  Det er valggruppe to (L+T) som i givet fald skal udpege et medlem og en stedfortræder.

  Medlemmet og stedfortræderen skal være medlem af Klima-, By- og Erhvervsudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

 • 4
  Årshjul Klima-, By- og Erhvervsudvalget 2022
  Sagsid.: 22/243

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for de, på nuværende tidspunkt, kendte politiske sager for 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget præsenteres for de på nuværende tidspunkt kendte politiske sager i 2022. Årshjulet er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Bilag

 • 5
  Ansøgning om dispensation til helårsbeboelse Militærvej 28A
  Sagsid.: 21/9537

  RESUMÉ:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til en ansøgning om dispensation til at bebo sommerhuset, Militærvej 28A i sommerhusområdet Rosenlund, hele året.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ansøgningen om dispensation til helårsbeboelse ikke imødekommes, da der ikke ses at foreligge særlige forhold, som kan begrunde en dispensation.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  For stemte:  3 (C+T)

  Imod stemte: 3 (A+V) 

  Undlod at stemme:  1 (L)

  Faldet.

  A og V begærende sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en ansøgning af 13. december 2021, om dispensation i henhold til planlovens § 40, stk. 2, til at ansøger kan bebo sommerhuset Militærvej 28A, hele året (bilag 1). Ansøgningen er motiveret med at ansøger ønsker at købe grunden af sin far, og at et køb er betinget af dispensation fra bankens side. Videre begrundes ansøgningen med, at ansøger med familie har er naturligt tilhørsforhold til området.

  Baggrund

  Der er gennem de senere år behandlet en række dispensationsansøgninger om helårsbeboelse i Rosenlund. Senest er der i efteråret blevet behandlet en række lignende sager, og de fleste blev behandlet på udvalgsmødet den 7. september 2021.  Udvalget har i de fleste tilfælde fundet at en ansøgning, hvor der ikke forelå andre konkrete dispensationsbegrundelser, kunne imødekommes, idet det blev vurderet, at der forelå ganske særlige forhold i form af ansøgers bidrag til Rosenlunds sammensatte og unikke karakter. Dispensationerne blev i alle tilfælde gjort personlige og tidsbegrænset til 10 år, uden mulighed for fornyelse. I mellemtiden ville Kommunalbestyrelsen søge en afklaring af muligheden for at få ændret områdets status til helårsområde.

  Rosenlund er i gældende kommuneplan udpeget som perspektivområde, med ønske om en konvertering af sommerhusområdet til helårsområde.

  Perspektivplaner betragtes som en langsigtet byudviklingsmulighed, som endnu ikke kan realiseres inden for det gældende plangrundlag.

  Vurdering

  Administrationen henviser til baggrundsnotat 01.21, der er vedhæftet som bilag 2, og som redegør for forudsætningerne for at kunne meddele dispensation i henhold til planlovens § 40, stk. 2. Administrationen vurderer, at der i den pågældende ansøgning ikke foreligger sådanne særlige forhold, der kan begrunde en dispensation til helårsbeboelse, jf. pkt. 1 - 4, i baggrundsnotatet.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens, Nr. 388 af 6. juni 1991, jf. LBK nr. 1157 af 1. juli 2020, § 40.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Rosenlunds status som udpeget perspektivområde i gældende kommuneplan.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 6
  Forslag til lokalplan 78 for Madsens Krog, genfremsendelse
  Sagsid.: 18/3664

  RESUMÉ:

  Et opdateret forslag til Lokalplan 78 for Madsens Krog skal vedtages med henblik på udsendelse i ny høring. Lokalplan 78 blev endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen den 26. september 2019 efter 8 ugers høring. Lokalplanen er ikke blevet indberettet til plandata, og er derfor ikke gældende. Der er der krav om fornyet høring, inden planen kan vedtages igen, og indberettes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til Lokalplan 78 ”Madsens krog” godkendes i henhold til planlovens bestemmelser og offentliggøres i en høringsperiode på 4 uger.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Lokalplanforslagets formål er, at fastlægge anvendelsen til fritidsmæssige og erhvervsmæssige havneformål, at muliggøre opførelsen af nye skure til havnerelaterede formål (byggefelt F) og, at fastholde den lokale byggeskik for de fredede og bevaringsværdige bygninger under hensyntagen til områdets karakter af offentligt tilgængeligt fritids- og havneområde.

  Administrationen har opdateret lokalplanen med de ændringer området har undergået siden lokalplanen blev vedtaget i 2019, sådan at lokalplanen afspejler de eksisterende forhold, når den genfremsendes i høring.

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 2. maj 2019, at forslag til Lokalplan 78 for Madsens Krog skulle fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Lokalplanforslaget har været sendt i offentlig høring i perioden 16. maj til 11. juli 2019 og der har været afholdt et orienteringsmøde i Madsens Krog d. 17 juni 2019. Lokalplanen blev endeligt vedtaget 26.september 2019. Lokalplanen blev herefter ikke indberettet til plandata, og er derfor ikke gældende. Derfor er der krav om fornyet høring, inden planen kan vedtages igen, og indberettes.

  Høring

  Lokalplanen skal genfremsendes i høring. Både nye såvel som gamle høringssvar vil tilgå kommunalbestyrelsen, når den opdaterede plan fremlægges til endelig vedtagelse inden udgangen af første halvår 2022. I høringen i 2019 modtog administrationen 10 høringssvar.

  På baggrund af høringssvarene foretog administrationen i 2019 mindre indholdsmæssige og redaktionelle tilretninger. Den væsentligste indholdsmæssige tilretning var at byggeretten inde i byggefelt F – foran roklubben/kajakklubbens nuværende skure - blev udvidet fra 50 til 65 m².

  Opdatering af lokalplanen

  I den opdaterede udgave af lokalplan 78 har administrationen foretaget mindre ændringer.

  Administrationen har opdateret lokalplanen med de ændringer området har undergået siden lokalplanen blev vedtaget i 2019, sådan at lokalplanen afspejler er de eksisterende forhold. Dette omhandler matrikulære ændringer, et nyopført skur i byggefelt G og en gennemført udvidelse af Greisens Pakhus – begge opført af sejlklubben. Den opdaterede udgave indeholder også mindre plantekniske ajourføringer som den gennemførte affredning af Tolderhuset og opdatering af lovmæssige referencer. Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget i 2019. Det er vurderet, at indholdet i lokalplanforslaget ikke har væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø i forhold til hidtil gældende planer, i et sådant omfang, at der skal udarbejdes en mere detaljeret miljøvurdering.

  LOVE/REGLER:

  Planloven, LBK nr. 1157 af 1. juli 2020.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Den tekniske revision er af begrænset omfang, og planen sendes i høring i 4 uger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, herunder udpegning af bevaringsværdige bygninger.

  Forslaget understøtter hensigterne i kommunens Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020 under fokusområdet ”Aktivt liv – i frihed og fællesskab”.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 7
  Fremtidens Vandforsyning af Dragør Kommune
  Sagsid.: 21/1974

  RESUMÉ:

  HOFOR skal træffe beslutning om den fremtidige vandforsyning i Dragør Kommune. Kommunalbestyrelsen har på møde den 24. juni 2021 behandlet sagen og afgivet høringssvar med anbefaling om at HOFOR indhenter en ekstern vurdering af de mulige strategier med henblik på bl.a. at vurdere, hvad der giver den bedste vandforsyning med høj forsyningssikkerhed, til den laveste pris for forbrugerne i Dragør Kommune.

  Den eksterne vurdering foreligger nu og der skal træffes beslutning om høringssvar i sagen.

  Der er tema-drøftelse for Kommunalbestyrelsen den 9. februar kl. 17-18, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til rådgiver og HOFOR. Efter temamødet vil Klima-, By- og Erhvervsudvalget fortsætte deres møde, herunder behandle sagen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det meddeles HOFOR, at rapportens hovedkonklusion tages til efterretning.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  For stemte   4 (C+V)

  Imod stemte

  Undlod at stemme  3 (A+L+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  HOFOR har fået udarbejdet en ekstern vurdering af forslag til fremtidig vandforsyning af Dragør Kommune, som Dragør Kommune har anmodet om i høringsbrev af 24. juni 2021.

  Den eksterne vurdering er udarbejdet af rådgivningsfirmaet COWI for HOFOR, og rapporten er vedlagt i bilag 1.

  Sagens samlede baggrund fremgår af udvalgssagen fra den 24. juni 2021, punkt 6. Sagen og dens bilag er vedlagt i bilag 2.

  I rapporten er fordele og ulemper for 4 forskellig løsningsmuligheder gennemgået. Det drejer dig om:

  1) nyt vandværk med membranfiltrering.

  2) nyt vandværk med membranfiltrering og ny HOFOR-ledning.

  3) lokalt mindre vandværk og ny HOFOR-ledning.

  4) ny HOFOR-ledning.

  COWI har også vurderet om der er andre løsningsmuligheder. Konklusionen er, at der ikke er andre realistiske alternativer end de 4 løsningsforslag som HOFOR har undersøgt. (jf rapporten side 14).

  COWI hovedkonklusion er, at en ny HOFOR ledning (forslag 4) overordnet set er mest attraktiv, når fordel og ulemper gøres op. (Jf rapportens side 28).

  Det kan oplyses, at behovet for at ændre på fremtidens vandforsyning hovedsageligt skyldes:

  - miljøfremmede stoffer i grundvandet i form af pesticider og PFAS.

  - saltvand i undergrunden, som betyder, at det ikke er muligt at flytte vandindvindingen til ny lokalitet i Dragør.

  - behov for renovering af de to vandværker i Dragør.

  - omstilling til blødt vand - etablering af blødtvandsanlæg.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I notatet fra HOFOR, bilag 1 til udvalgssagen den 24. juni 2021, fremgår det, at vandtaksten beregningsmæssigt vil stige med ca. 5 kr. pr. m3 ved valg af ny forsyningsledning til HOFOR og 7,5 kr. pr. m3 ved valg af nyt vandværk med membrananlæg. Hvis vandet fra rensningen i membrananlægget må afledes urenset til Øresund vil prisen kunne reduceres med ca. 2,5 kr. pr. m3 til ca. 5 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Vandforsyningsplan 2018 – 2027.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 8
  Frigivelse af midler til genopretning af havnen 2022
  Sagsid.: 22/314

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til frigivelse af midler til genopretning, udvikling og vedligeholdelse af havnen i henhold til budgetvedtagelse, og efter prioriteret liste.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der gives anlægsbevilling på kr. 2,0 mio. til genopretning af Dragør Havn, og at rådighedsbeløbet frigives, og
  2. at mindre forbruget på anlægsbevillingen fra 2021 omprioriteres til renovering af toiletbygning på Ny Havn og videreudvikling af video overvågning på havnen.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2022 er der afsat 2,0 mio. kr. til genopretning af Dragør Havn. Det foreslås at årets budget disponeres som følger:

  1. Belægning m.m., Dansesalen, Lodsbroen, Dampskibsbroen (750.000 kr.)
  2. Reparation af huller i stål spuns, Industrikajen (45.000 kr.)
  3. Pæle (5 stk.) for enden af Bro 1 (125.000 kr.)
  4. Molehoved, Gl. Havn (60.000 kr.)
  5. Slæbested, Nordre Mole (375.000 kr.)
  6. Renovering af kloakering, Gl. Havn (200.000 kr.)
  7. Uforudsete udgifter pkt. 1-6 (300.000 kr.)
  8. Rådgivning pkt. 1-6 (145.000 kr.).

  Det kan oplyses, at der er udarbejdet vedligeholdelsesplaner (bilag 1-3) for Dragør Havn, hvor det anslås at der skal investeres knap 19,5 mio. kr. de næste 5 år i vedligeholdelse.

  Herudover vurderer havneadministrationen løbende øvrige tekniske anlæg, og på den baggrund foreslår havnen disponering af årets anlægsbevilling.

  I 2021 er der gennemført følgende aktiviteter:

  Reparationer i Madsens Krog, udskiftning af beskadigede pæle og tagpap på masteskure, omfattende asfaltering samt belægning i ’bukkehullet’ i Ny Havn. To projekter blev dog ikke gennemført. Det drejer sig om:

  • renovering af toiletbygningen i Ny Havn blev ikke gennemført, fordi det afgivne tilbud lå væsentlig over budget.
  • renovering af Nordre Mole blev ikke gennemført, da de konstaterede skader ikke var så kritiske som først antaget, og det derfor gav mening at afvente den nye tilstandsvurdering.

  Derfor foreslås at ubrugte midler fra 2021 på 1,26 mio. kr. anvendes til følgende aktiviteter i 2022:

  1. Renovering af toiletbygning, Ny Havn (900.000 kr.).
  2. Yderligere CCTV dækning baseret på erfaring fra fase 1 (90.000 kr.).
  3. Uforudsete udgifter pkt. 7 (180.000 kr.).
  4. Rådgivning pkt. 7 (90.000 kr.).

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  Endvidere kan der opstå nye akutte sager, som gør det nødvendigt at udskyde enkelte planlagte projekter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Pengene er afsat i anlægsbudget 2021 og 2022.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 9
  Høgevænget - Pris for nedrivning
  Sagsid.: 22/209

  RESUMÉ:

  Overslag på nedrivning af tidligere børneinstitutionen beliggende Høgevænget 5-7 samt rydning af grunden.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at pris på nedrivning og rydning af grunden tages til efterretning, og eventuelt indgår i budgetforhandlingerne for 2023.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Anbefales over for ØU.

  Udvalget ønsker et økonomisk overslag på, hvad der skal til for at få bygningerne i drift som institution igen.

  SAGSFREMSTILLING:

  På By-, Erhvervs-, og Planudvalgets møde den 30. november 2021 blev administrationen anmodet om at udarbejde et praktisk og økonomisk forslag til nedrivning af den tidligere børneinstitution på Høgevænget 5-7. I konstitueringsaftalen fremgår det, at Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en fremtidig arealreservation af grunden til et muligt institutionsbyggeri.

  I 2018 blev Høgevænget lukket som børneinstitution og bygningerne har siden stået tomme. Bygningerne holdes frostfrie og der er driftsudgifter til gas og el. Derudover føres der løbende tilsyn med bygningerne.

  Vej- og gartner har foretaget rydning af grunden og vil inden for nærmeste fremtid fjerne legeredskaber mm. således at grunden ser præsentabel ud for naboer. Fremover vil grunden blive vedligeholdt med græsslåning samt hækkeklipning i fornøden omfang.

  Anslået årlige driftsudgifter er på ca. 100.000 kr. ekskl. moms.

  Administrationen har udarbejdet et overslag på, hvad det koster at nedrive bygningerne samt rydde grunden. Overslaget er på ca. 1.5 mio. kr. ekskl. moms. (Detaljeret overslag kan ses i bilag).

  Overslaget er udarbejdet på baggrund af besigtigelse på stedet, bygningstegninger samt erfaringer med hvilke materialer der blev benyttet ved byggeriet opførelse. Der er ikke fortaget miljøanalyser for fx PCB og asbest. Hvis det besluttes at bygningerne skal nedrives, vil disse prøver skulle udføres. Dette kan medføre, at der er flere miljøskadelige stoffer i byggeriet end det der er regnet med i overslaget og dermed vil det fordyre projektet.

  Der er ikke afsat midler i budgettet til nedrivning af bygningen.

  Grunden er udlagt til institutionsformål i gældende lokalplan og der må ikke opføres boliger eller andet på grund af landsplandirektivet for Københavns Lufthavn (støj). En fortsat anvendelse af grunden til fx institution er mulig. Området indgår i dialogen med Indenrigsministeriet med henblik på at skabe mulighed for, at grunden kan anvendes til boligudvikling.

  LOVE/REGLER:

  Landsplandirektivet for Københavns lufthavn og lokalplan nr. 30.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ved nedrivning af bygningen vil drift udgifter til el og gas sparres. Driftsudgifter til vedligeholdes af grunden vil stadig skulle afsættes.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Bilag

 • 10
  Høringssvar - Aflandshage vindmølleprojekt
  Sagsid.: 22/231

  RESUMÉ:

  Energistyrelsen og Hvidovre Kommune har anmodet om høringssvar af miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark i det sydlige Øresund.Aflandshage ligger cirka 10 km fra Amagers sydspids. I høringen er det muligt at komme med høringssvar om miljøundersøgelserne og resultaterne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune ikke har nogle bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten, og at det dermed ikke afgives noget høringssvar.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Københavns Kommune har et mål om at være CO2 -neutral senest i 2025. Et væsentligt virkemiddel til opfyldelse af målet er opførelse af vindmøller. Borgerrepræsentationen har i 2010 besluttet, at kommunens arbejde med at realisere vindmøller hovedsagelig skal ske i samarbejde med Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR), hvor opgaven nu løses af HOFOR Vind A/S. Som et led i denne omstilling, vil HOFOR indpasse en samlet kapacitet på 460 MW (megawatt) fra vindenergi, hvoraf 410 MW planlægges dækket af to nye vindmølleparker i Øresund.

  Den ene vindmøllepark – Aflandshage Vindmøllepark – skal placeres i Øresund ca. 8 km ud for Stevns og ca. 10 km syd for Amager. Den vil få en effekt på op til 300MW. Vindmølleparkens placering kan ses i bilag 1.

  Opførsel af Aflandshage Vindmøllepark skal imødekomme Øresundsregionens stigende behov for CO2-fri strøm.

  HOFOR præsenterer tre mulige alternative scenarier for vindmølleparken:

  Små vindmøller

  I dette scenarie vil der blive opstillet 45 vindmøller, der har en højde på op til 210 meter og en vingediameter på 176 meter. Hver vindmølle vil have en kapacitet på mellem 5,5 og 6,5 MW.

  Vindmøller i mellemstørrelse

  Dette scenarie omfatter 31 vindmøller på op til 212 meter i højden og en vingediameter på 184 meter. Hver vindmølle vil have en kapacitet på mellem 7,5 og 8,5 MW.

  Store vindmøller

  I scenariet med store vindmøller vil der blive opstillet 26 vindmøller, der har en højde på op til 220 meter og en vingediameter på 200 meter. Hver vindmølle vil have en kapacitet på mellem 9,5 og 11,0 MW.

  I alle tre scenarier vil der altid være 20 meter fra nederste vindmøllespids til havets overflade. Vindmøllerne vil stå på et fundament, der er tilpasset havbunden i Øresund. Visualiseringer af hvordan de tre scenarier for vindmølleparken vil påvirke udsigten fra hhv. Café Sylten og Dragør Fort er præsenteret i bilag 2.

  HOFOR har i december 2021 indleveret en temarapport om geotekniske og geofysiske forundersøgelser, som indgår i den pågående offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for Aflandshage Vindmøllepark. I bilag 3, som er et udtræk fra baggrundsrapporten for støj, kan ses, at en vindmøllepark med store vindmøller støjmæssigt ikke vil påvirke Dragør Kommunes kystlandskab. Det konkluderes, at støjen fra vindmøllerne, uafhængigt af hvilket alternativ der gennemføres, vil holde sig under de gældende grænseværdier.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at projektet ikke vil påvirke støjniveauet i Dragør Kommune. Projektet vurderes heller ikke til at få væsentlige visuelle konsekvenser for kommunens kystlandskab.

  Videre proces

  Energistyrelsen koordinerer høringen om vindmølleparken Aflandshage i samarbejde med Hvidovre Kommune, hvor transformerstationen muligvis skal ligge. Det udsendte høringsbrev er vedhæftet som bilag 4.

  Når høringen er afsluttet, udarbejder Energistyrelsen et høringsnotat, hvor de forholder sig til om de indkomne høringssvar har konsekvenser for projektet og om Energistyrelsen kan meddele en § 24-godkendelse af miljørapporten efter VE-loven. Høringsnotatet bliver offentliggjort på Energistyrelsen hjemmeside og annonceret med en nyhed.

  Hvis miljøkonsekvensrapporten godkendes, skal opstiller ansøge om en etableringstilladelse efter VE-loven til anlægget på havet. Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet, jf. VE-lovens § 25, når miljøkonsekvensrapporten er godkendt og en ansøgning er modtaget.

  LOVE/REGLER:

  Miljøvurderingslovens § 25, stk. 1.

  Lov om fremme af vedvarende energi § 24.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark i perioden 29. november 2021 – 20. februar 2022.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Bilag

 • 11
  Kystbeskyttelse - Plan for gennemførelse af supplerende undersøgelser og bidragsmodel
  Sagsid.: 21/1459

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. oktober 2021, at der skulle indhentes yderligere input fra grundejerne på delstrækning 1, 4 og 5, 6. Disse input er indhentet og er blevet fremlagt på temamøde 18. januar 2022. Der skal tages stilling til, at der udarbejdes undersøgelser af alternative forslag, som skal supplere udviklingsplan for kystbeskyttelse, i overensstemmelse med grundejernes input.

  Der skal tages stilling til, at der i samme periode udarbejdes oplæg til bidragsmodel for et samlet kystbeskyttelsesprojekt. Endelig foreslås proces og rækkefølge for gennemførelsen af undersøgelserne, borgerinddragelse og beslutning

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der udarbejdes supplerende undersøgelser for delstrækning 1 - Nordstranden, 4 – Søvang og 5,6 - Sydvestpynten på baggrund af grundejernes input.
  2. at der udarbejdes oplæg til en bidragsmodel.
  3. at resultatet af de supplerende undersøgelser og bidragsmodel danner grundlag for en politisk drøftelse med efterfølgende borgerinddragelse før endelig beslutning.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsens møde den 28. oktober blev det besluttet, at udkast til udviklingsplanen skulle sætte den helt overordnede ramme og retning for arbejdet med kystbeskyttelse. Det blev også besluttet, at der skulle hentes supplerende input fra grundejerne fra delstrækning 1 – Nordstranden, 4 -Søvang og 5,6 – Sydvestpynten med henblik på at få udarbejdet supplerende undersøgelser inden der træffes politisk beslutning om projektet.

  Forvaltningen har i november/december 2021 afholdt møder med en række repræsentanter fra de tre delstrækninger foruden repræsentanter fra klubberne i Madsens Krog (bilag 1-8).

  I det følgende gennemgås, hvilke undersøgelser de afholdte møder og indsendte input giver anledning til at udarbejde:

  Delstrækning 1: Nordstrand

  Med afsæt i input fra Nordstrandens digelag (bilag 2 og 3) undersøges en løsning, der er karakteriseret ved en begrænset udbygning fra landsiden med en udvidelse af eksisterende dige og et forland til at tage kraften af bølger og gøre højden acceptabel.

  Derudover undersøges en løsning som tager udgangspunkt i klubbernes behov for et større vandspejl til brug for vandsportsaktiviteter og behovet for at kunne sætte både i vandet (bilag 1). Løsningen tager afsæt i en udbygning fra landsiden, men tilpasses efter forhold, som kan gøre løsningen mere robust i forhold områdets karakter og til det besluttede sikkerhedsniveau.

  Endelig undersøges en ”ydre” løsning, som tager udgangspunkt i klubbernes behov for et større vandspejl til brug for vandsportsaktiviteter og behovet for at kunne sætte både i vandet (bilag 1). En ”ydre løsning” udgøres i typologi af et forland der rykkes længere ud i bugten, hvilket muliggør sejlads i bugten i en stor lagune og samtidig sikrer vandgennemstrømning.

  Delstrækning 4: Søvang

  Med afsæt i input fra grundejerforeningen (bilag 5) i Søvang undersøges en løsning, som er mindre i udstrækning (og forventet økonomi) end løsningen, der er skitseret i udviklingsplanen men i øvrigt er af samme typologi.

  Delstrækning 5,6, Sydvestpynten

  Med afsæt i input fra grundejere på Sydvestpynten (bilag 7 og 8) undersøges dels et fremskudt dige, der ligger så tæt på de gamle ”strandvolde” som muligt. Derudover undersøges en løsning, som i hovedtræk følger linjeføringen for ”Kombinationsdiget” med landskabelig bearbejdning. Med henblik på landskabelig bearbejdning tages følgende i betragtning:

  • Grundejere der ønsker det, skal placeres bag hoveddiget (ikke ringdiger).
  • Mulighed for græsning fastholdes.
  • En eventuel stiforbindelse trækkes så langt væk fra bebyggelse som muligt.

  Endelig foreslår forvaltningen en overordnet undersøgelse af en løsning, som trækkes så langt ud i vandet som muligt, da der tidligere har været ønske om at få dette alternativ belyst. 

  Undersøgelserne vurderes med enslydende kriterier for at være sammenlignelige for hver delstrækning. Disse kriterier vil for alle delstrækninger dække det fastsatte sikkerhedsniveau om en 100 års hændelse i 2050 klima for hele kommunen, inkl. udbygningskrav, teknisk vurdering og realiserbarhed samt økonomisk overslag.

  Der vil indgå en indledende vurdering af forhold, der kan have særlig betydning for den enkelte delstrækning, eks. Ekspropriation/værdibetragtning på delstrækning 1; Natura 2000 og andre fredningsforhold på delstrækning 4,5 og 6.

  Endelig vil indgå en vurdering af, hvorvidt det er muligt at gennemføre den samlede kyststrækning billigere og hurtigere end skitseret i udviklingsplanen. Dette vil tage afsæt i kravene om at belyse alternativer, som skal beskrives i den efterfølgende myndighedsbehandling.

  Udarbejdelse af oplæg til bidragsmodel

  Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med et kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse efter §1 a i kystbeskyttelsesloven pålægge ejere af fast ejendom, som opnår en beskyttelse eller anden fordel ved foranstaltningen, en bidragspligt. Det enkelte bidrags størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen. 

  Den enkelte grundejers konkrete bidrag afhænger bl.a. af den samlede pris på kystbeskyttelse, eventuel etapevis udbygning, miljømæssige krav om kompenserende foranstaltninger med mere. Det er altså ikke muligt på nuværende tidspunktet i projektet at udarbejde en bidragsfordeling, der oplyser, hvor stor udgiften til kystbeskyttelse bliver for den enkelte grundejer.

  Det er dog muligt for kommunalbestyrelsen at beslutte en række principper for en model, som udgifterne skal fordeles efter.

  For at nedbringe de samlede udgifter, vil der derudover være en løbende afsøgning af anden finansiering, eks. i form af de aktuelle statslige puljer til kystbeskyttelsesprojekter og fondsmidler, der kan bidrage til at nedbringe grundejerbetalingen.

  I udarbejdelse af oplæg til bidragsmodeller vil også forhold omkring organisering indgå.

  Kommunikation og inddragelse

  I forlængelse af tidligere beslutninger, har forvaltningen lagt op til, at kommunalbestyrelsen får forelagt resultaterne af de supplerende undersøgelser og arbejdet med bidragsmodeller og har mulighed for at deltage i den efterfølgende dialog for at afklare opbakning og holdninger til fysiske løsninger og indhold i bidragsmodeller.

  Forslag til proces for udarbejdelse af undersøgelser og bidragsmodel som præsenteret på kommunalbestyrelsens temadag den 18.1.2022 med forbehold for justeringer som følge af politiske beslutninger eller forsinkelser.

  Tid

  Hvem

  Indhold

  Februar 2022

  Politisk behandling

  • Plan for udarbejdelse af supplerende undersøgelser
  • Plan for udarbejdelse af forslag til bidragsmodel

  Marts – Juni 2022

  Rådgivere/ forvaltning

  Udarbejde supplerende undersøgelse

  Marts – Juni 2022

  Forvaltning/ rådgivere

  Udarbejde forslag til bidragsmodeller

  August 2022

  Politisk behandling

  • Drøftelse af supplerende undersøgelser
  • Drøftelse af forslag til bidragsmodel

  September/ oktober 2022

  Forvaltning

  Politikere

  Grundejere/ interessenter

  Inddragelse og afholdelse af dialogmøder med interessenter om resultater af supplerende løsningsforslag

  September/ oktober 2022

  Forvaltning

  Politikere

  Grundejere/ interessenter

  Borgerdialog og debat om forslag til bidragsmodel(ler)

  December 2022/ Januar 2023

  Politisk behandling

  •          Beslutning om valg af løsningstyper

  •          Beslutning om valg af bidragsmodel

  I øvrigt orienterer administrationen fortsat løbende ambassadørgrupper og borgere i bred forstand om de politiske beslutninger og øvrig fremdrift af bred interesse.

  Derudover fortsættes de eksterne samarbejder med bl.a. Sund og Bælt og samarbejdet med Tårnby, København og Hvidovre Kommune. Regeringen har besluttet at der skal udarbejdes en samlet model for stormflodsikring af København som led i national klimatilpasningsplan, og Dragør Kommune har leveret input hertil i samarbejde med de nævnte kommuner.

  LOVE/REGLER:

  Før realisering af et eventuelt projekt skal der gennemføres omfattende myndighedsprocesser fx i forhold til naturbeskyttelseslov, miljøvurderingslov, planlov og kystbeskyttelseslov.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ikke indhentet endeligt tilbud på udarbejdelse af de supplerende undersøgelser og bistand til udarbejdelse af bidragsmodeller. Udgifterne vil kunne afholdes indenfor for de afsatte midler til projektudvikling.

  I budget 2022 er der afsat 1,5 mio. kr. årligt i årene 2022-2023 og 1 mio. kr. årligt i årene 2024 - 2025 til projektudvikling. Derudover er der afsat hhv. 3 mio. kr. i 2024 og 6,5 mio. kr. i 2025 til opsparing til den kommunale medfinansiering af kystbeskyttelsesprojektet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Processen med inddragelse med afsæt i de supplerende undersøgelser og debat om bidragsmodel er en fortsættelse af den tidlige inddragelse forud for den formelle kap 1 a proces for at kvalificere de løsninger, der kommer til at indgå i den samlede behandling af projektet.

  I forbindelse med den senere projektudvikling vil der indgå direkte høringer af de berørte grundejere, blandt andet gennem en kapitel 1a proces i kystbeskyttelsesloven.

  Derudover vil der være offentlige høringer knyttet til lokalplanproces og i forbindelse med miljøvurderingen af det samlede projekt.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. planstrategi 2019, forslag til kommuneplan 2021 og risikostyringsplan 2021.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 12
  Kystbeskyttelse - Fondsansøgning til realiseringsmidler
  Sagsid.: 21/3789

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune er inviteret ind i en ansøgningsproces om midler til realisering af et eller dele af et kystbeskyttelsesprojekt. Det er et krav fra Partnerskabet, at ansøgningen skal godkendes politisk inden den sendes frem til Partnerskabet i marts 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune ansøger om tildeling af modnings- og realiseringsmidler fra Partnerskabet mellem Miljøministeriet og Realdania med afsæt i udkast til ansøgning (bilag 1).

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  Udvalget har fokus på fortsat borgerdialog forud for endelig beslutning om valg af endelig digeløsning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte 28. oktober 2021 at deltage i den fastlagte ansøgningsproces om tildeling af realiseringsmidler med afsæt i et udkast til ansøgning. Ansøgningen er herefter færdiggjort og vedhæftet denne sag.

  Dragør Kommune har tidligere modtaget 1,5 mio. kr. til gennemførelse af konkurrence og udviklingsplan for kystbeskyttelse fra Partnerskabet. Ni kommuner på tværs af landet opnåede støtte i første ansøgningsrunde.

  Partnerskabet har afsat op til 40 mio. kr. til 2-3 realiseringsprojekter, som skal udvælges blandt de ni kommuner. Projektet skal have eksempelværdi i både planlægningen og anlægsløsningen. Endvidere ønskes projekter, der kan have første spadestik indenfor 3-5 år fra tildelingstidspunktet.

  Partnerskabet har i løbet af 2021 inviteret kommunerne på administrativt niveau til at deltage i tre dialogmøder som hjælp til kommunernes fokusering i udarbejdelse af ansøgning om realiseringsmidler, som skal sendes frem til Partnerskabet i marts 2022. En eventuel tildeling forventes offentliggjort i sommeren 2022. Oplæg til ansøgningen er vedhæftet som bilag 1. Der kan forventes mindre korrektioner fx specificeret budget inden fremsendelse.

  Fokus for ansøgning

  Partnerskabet har gennem dialogmøderne vist nysgerrighed på de landskabelige løsninger som etablering af forlande i kombination med tilbagetrukne løsninger i det mulighedsrum, som udviklingsplanen spænder ud på delstrækning 5 og 6. Se s. 98 i udviklingsplanen, bilag 3.

  Derudover ser Partnerskabet med interesse på den myndighedsmæssige opgave vedrørende naturbeskyttelse og Natura 2000 i et naturudviklingsperspektiv, sammenhængen med en eventuel regional opgradering af løsningerne, og ikke mindst har Partnerskabet en interesse i at følge hvilke stedtilpassede designløsninger på land, som kan findes gennem dialog med de enkelte grundejere på delstrækning 5 og 6.

  Administrationen har fået en forståelse af, at ovenstående opgaver kan have en generel interesse for andre kommuner, og derfor indeholder potentiale for en bevilling. Omvendt er der brug for tid og modning til at løse opgaverne set i forhold til opgavens kompleksitet, og det er usikkert om ansøgningen kan møde Partnerskabets behov for sikkerhed for løsninger inden for tidsperspektivet.

  På baggrund af dialogen og den politiske godkendelse i oktober 2021, har forvaltningen udarbejdet et færdigt udkast til ansøgning.

  Ansøgning har fokus på modning af den myndighedsmæssige proces ift. delstrækning 4 (Søvang), 5 og 6 (Søvang til Kongelunden) samt realisering af et kystbeskyttelsesprojekt på delstrækning 5 og 6 i det mulighedsrum, som udviklingsplanen spænder ud. Anbefalingen om realisering af et projekt for delstrækning 5 og 6 følger udviklingsplanens forslag til en tids- og etapeplan, idet delstrækning 5 og 6 har det laveste beskyttelsesniveau i dag, og oversvømmelse her kan også ramme andre områder fx Søvang.

  LOVE/REGLER:

  Før realisering af et eventuelt projekt skal der gennemføres omfattende myndighedsprocesser fx i forhold til naturbeskyttelseslov, miljøvurderingslov, planlov og kystbeskyttelseslov.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Projektbeskrivelsen lægger op til at søge samlet 22 mio. kr. i støtte (inkl. fondsafgift 17,5 procent). Heraf søges 19 mio. kr. til anlæg på delstrækning 5 og 6 samt 3 mio. kr. til modningsaktiviteter – projektudvikling og myndighedsbehandling på delstrækning 4,5 og 6.

  Det er administrationens foreløbige skøn, på baggrund af økonomien i udviklingsplanen, at kystbeskyttelsen for anlæg på delstrækning 5 og 6 skønnes til 41 mio. kr. Hertil kommer 3 mio. kr. til modningsaktiviteter og myndighedsbehandling samt medarbejdertimer skønnet til 2,5 årsværk.

  Såfremt Dragør Kommune modtager midler til realisering, skal kommunen som udgangspunkt medfinansiere 50 procent af det samlede projektbudget. En del af disse midler kan muligvis også komme fra andre parter fx fonde eller de statslige puljer i år 2022/23.

  Den kommunale finansiering vil som udgangspunkt kunne ske gennem et lån i kommunekredit, og arbejdet organiseres gennem et digelag med kommunen som bygherre, som besluttet af kommunalbestyrelsen i juni 2018. Grundejerne skal deltage i en betalingsmodel jf. kystbeskyttelsesloven. Der er med ansøgningen ikke taget stilling til finansieringsmodellen, idet en model skal besluttes i projektudviklingen. En tildeling fra Partnerskabet vil nedsætte grundejerfinansieringen betydeligt.

  I anlægsbudget 2022 til 2025 er der afsat i alt 14.5 mio. kr. til kystbeskyttelsesprojektet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ud over de lovmæssige høringer, vil administrationen søge at inddrage grundejerne på forkant af den endelige politiske beslutning om placering af anlæg. For delstrækning 5 og 6 gælder det, at løsningen så vidt muligt skal findes inden for det mulighedsrum, som udviklingsplanen skitserer og med blik for det regionale perspektiv.

  I forbindelse med projektudviklingen skal der ske høringer af de berørte grundejere, blandt andet gennem kapitel 1a proces i kystbeskyttelsesloven og gennem en lokalplanproces.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. planstrategi 2019, forslag til kommuneplan 2021 og risikostyringsplan 2021.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 13
  Movia høring - Tilgængelighedskrav i udbud
  Sagsid.: 21/1860

  RESUMÉ:

  Movia har forespurgt, om kommunerne, der har fælles buslinjer og er en del af busudbuddet A21, ønsker, at der i det fælles udbud indføres krav om elektriske ramper i busserne, så ældre og handicappede i højere grad kan benytte bustilbuddet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune meddeler, at vi er indforstået med, at Movia i busudbuddet A21 medtager krav om elektriske ramper i busser med henblik på at sikre bedre tilgængelighed for ældre og handicappede.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Movia har oplyst, at Region Hovedstaden i forbindelse med busdrift udbuddet A21 har besluttet at stille skærpede krav til tilgængeligheden i form af elektriske ramper på fire linjer, som regionen har med i udbud A21. Movia tilbyder afledt deraf, at også alle kommuner, som er involveret i udbud A21, får en mulighed for tilsvarende tilvalg. Et tilvalg af elektriske ramper forudsætter dog enighed blandt alle kommuner, som er involveret i fælles linjer og fælles udbudsenhed.

  For Dragør Kommunes vedkommende er der tale om buslinje 35, der er i fælles udbudsenhed med linjerne 31, 34, 36 og 77, som kører i København, Frederiksberg og Tårnby Kommune. Der skal således meddeles accept fra alle fire kommuner, hvis elektriske ramper skal medtages i udbud A21.

  I dag skal alle linjer betjenes af busser, der er udstyret med ramper. Movias busser lever op til kravet ved at være indrettet med manuelle, håndbetjente ramper, som giver ældre med nedsat mobilitet og passagerer med fysisk handicap, især kørestolsbrugere, adgang til bussen. Det kræver dog som passager, at man selv medbringer en hjælper til at folde rampen ud, da man ikke kan betjene rampen fra en kørestol, og chaufføren ikke må forlade førersædet i bussen.

  Movia har gennem en årrække fulgt udviklingen med elektriske rampeløsninger og vurderer, at elektriske ramper kan betyde øget tilgængelighed for særligt passagerer i kørestol, idet en elektrisk rampe kan aktiveres af chaufføren fra førersædet. Movia gør dog opmærksom på, at det ikke alene er rampeløsningen i bussen, der er afgørende for tilgængeligheden til busdriften, idet hældningen på rampen også afgøres af indstigningshøjden og den øvrige tilgængelighed ved stoppestederne. Dette uanset elektrisk eller manuel rampe. Således handler stoppestedernes tilgængelighed også om, hvor nemme de er at komme til og om, hvordan de indrettes for at fungere bedst muligt for passagerer med handicap. Fx skal der ved et stoppested være almindelig eller forhøjet kantsten, for at ramperne kan benyttes. Uden kantsten bliver hældningen på rampen for stor og dermed for svær at forcere. Movia tilbyder rådgivning om stoppestedsforhold til kommunerne i udbud A21, der har ønske derom.

  I den udstrækning at elektriske ramper bliver en del af udbud A21, og der måtte være behov for ændrede forhold ved stoppesteder langs linje 35s rute i Dragør Kommune, så foreslår administrationen, at Kommunens Vej- og Gartnerafdeling foretager de nødvendige ændringer samt, at disse ændringer udføres finansieret af anlægspuljen til handicapvenlige tiltag. Dog afhængigt af omfanget, der måtte blive afdækket.

  Det kan i øvrigt oplyses, at Movia har undersøgt Dragør Kommunes anmodning om at afsøge mulighederne for, at der afsættes mere plads til cykler og barnevogne på linje 35 i forbindelse med udbud A21.

  Det kan oplyses, at hverken Frederiksberg eller Københavns Kommune har kunne tilslutte sig Dragør Kommunes ønske om mere plads til cykler og barnevogne, hvorfor ønsket ikke kan medtages i udbud A21. Movia har oplyst, at de andre kommuners manglende tilslutning skyldes hensynet til ældre og gangbesværede.

  For at lave plads til 4 cykler/enheder i stedet for i dag 2 cykler/enheder, så skal der fjernes mindst 6 siddepladser i bussens lavgulvsområde. Det betyder typisk, at der kun er 2 siddepladser tilbage, som er ældre- og gangbesværvenlige. Det vil sige pladserne tæt på flexareal og midterdør. Der kan ikke skaffes mere flexareal på andre måder end at fjerne netop disse pladser. Som følge deraf har Movia heller ikke anbefalet løsningen.

  LOVE/REGLER:

  Lov om trafikselskaber samt udbudsreglerne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Prismæssigt er den aktuelle markedsvurdering fra Movia, at elektriske ramper vil betyde en gennemsnitlig merpris i udbuddet i størrelsesordenen 4-5 kr./bustime.

  Buslinje 35 forventes alt andet lige at have 6.860 bustimer i Dragør Kommune i 2023. Det vil i så fald medføre en årlig merudgift til busdrift i størrelsesordenen 27.000 – 34.000 kr., hvis markedsvurderingen holder. Det samlede busbudget for Dragør Kommune er pt. i alt på 7.400.000 kr. inklusiv flextur.

  Merudgiften skønnes at være begrænset i forhold til det samlede budget for kollektiv busdrift. Og skønnes at kunne holdes inden for rammen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen vil på møde i Handicaprådet den 25. januar 2022 fremlægge Movias forslag. Rådets umiddelbare respons vil blive medtaget mundligt på mødet i Klima-, By- og Erhvervsudvalget.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  I henhold til Dragør Kommunes Trafikpolitik vil administrationen indarbejde trafikpolitikken ved at understøtte initiativer, som fremmer tilgængelighed.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

 • 14
  Byggesagsbehandling - Plan for genopretning af byggesagsområdet
  Sagsid.: 22/309

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen ønsker, at prioritere byggesagsområdet med hensyn til at opnå hurtigere sagsbehandling på byggetilladelser. Dette fremgår af konstitueringsaftalen af 22. november 2021.

  Administrationen fremlægger hermed forslag til servicemål for sagsbehandling samt plan for afvikling af sagspukkel.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at forslag til servicemål for plan- og byggesager godkendes.
  2. at det godkendes at der anvendes yderligere 450.000 kr. i 2022 til ekstraordinært afvikling af lovliggørelsessager, klagesager og bevaringssager, således at planen kan søges realiseret. Merudgiften finansieres af tilsvarende besparelse på rengøringsområdet.
  3. at der fra 2023 afsættes yderligere 250.000 kr. årligt i driftsbudgettet til plan- og byggesagsbehandling mhp at kunne understøtte den løbende sagsbehandling. Dette vil indgå som teknisk korrektion i forbindelse med budget 2023.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Ad 1-2 anbefales over for ØU.

  Ad 3 oversendes til budgetforhandlingerne.

  SAGSFREMSTILLING:

  I konstitueringsaftalen fremgår det, at byggesagsbehandlingen ønskes genoprettet i form af kortere sagsbehandlingstider.

  Nationale mål

  Kommunernes Landsforening og staten har i 2015 indgået aftale om nationale mål for byggesagsbehandling. Målene er:

  - Mindre byggesager og en-familiehuse 40 dage.

  - Industri og lagerbygninger 50 dage.

  - Etagebyggeri til erhverv 55 dage.

  - Etagebyggeri til boliger 50 dage.

  Der er ikke nationale mål for øvrige bygge- eller plansager, som fremgår af sagsopgørelsen i bilag 1.

  Dragør Kommune har de sidste 2 år levet op til de nationale mål for mindre byggesager og en-familiehuse, hvorimod vi ikke har levet op til målene for erhvervs- og etagebyggeri.

  Målopfyldelsen er sket ved at nedprioritere fx lovliggørelsessager og klagesager mv., hvor der ikke er servicemål.

  En anden væsentlig årsag til sagspuklen skyldes, at antallet af ansøgninger om byggetilladelser m.v. har været stærkt stigende de sidste 2 år på 50 – 100% på henvendelser. Samtidigt er der øget krav til dokumentation og afgørelser i enkeltsager, øget krav om partshøring, vækst i klagesager samt flere lovliggørelsessager, som konsekvens af den statslige omlægning af ejendomsbeskattesystemet, hvor ældre byggesager er udtaget til revision og efterfølgende lovliggørelse. Specielt kravet til dokumentation i afgørelser og krav om partshøring før afgørelse betyder, at der ikke kan forventes sagsbehandlingstider som før i tiden.

  Sagsbehandling af byggetilladelser til erhverv og etagebyggeri er iøvrigt vanskelig at overholde, fordi ansøgningerne også kræver sagsbehandling og tilladelser fra andre myndigheder. Det giver længere sagsbehandlingstider.

  De nationale mål opgøres under et, som et gennemsnit, en gang årligt af Kommunernes Landsforening (KL).

  Tiltag

  Forvaltningen har taget en række tiltag løbende for at imødegå udviklingen med længere sagsbehandlingstider. Det drejer sig om opnormering på plan- og byggesagsområdet samt supplerende konsulenthjælp til sagsforberedende arbejde.

  De sidste 3 måneder er der afviklet flere sager end der er indgået, hvilket er et fremskridt, men afviklingen er begrænset, og yderligere afvikling af sagspuklen inden for overskuelig tid forudsætter yderligere tiltag, som fx at der:

  -  allokeres en byplanlægger til enkeltsags- og klagesagsbehandling på bevaringsområdet. 

  -  tilbydes merarbejdsaftale til 3 sagsbehandlere.

  -  afsøges mulighed for yderligere konsulenthjælp fra erfarne konsulenter til sagsforberedende arbejde.

  Det vurderes, at sagsbehandlingstiden på traditionelle byggetilladelser vil kunne opretholdes samtidigt med afvikling af sagspuklen. Revision af lokalplan 25 for Dragør Gl. by, som er bestilt på Kommunalbestyrelsens møde i juni 2021, foreslås udskudt indtil sagspuklen på bevaringsområdet er nedbragt.

  Administrationen foreslår endvidere følgende fremtidige mål for plan- og byggesagsbehandling, når sagspuklen er nedbragt:

  - 21 dage for screening af nye byggeansøgninger for mangler og afsendelse af 1. mangelbrev.

  - 40 dage for byggesagsbehandling af mindre byggesager og en-familiehuse.

  - 50 dage for lettere erhvervsbyggeri.

  - 60 dage for byggetilladelse til erhvervsbyggeri.

  - Klagesager, som ikke kræver akut sagsbehandling, påbegyndes inden 90 dage. Øvrige klagesager påbegyndes straks.

  - Lovliggørelsessager påbegyndes inden for 90 dage.

  - 4 - 6 måneder for landzonetilladelser inkl. nabohøring og partshøring.

  - 30 dage for udstykning, hvis udstykning kræver dispensation må påregnes længere sagsbehandlingstid.

  Målene foreslås, at gælde fra sagerne er fuldt oplyst og alle øvrige tilladelser foreligger, og for sager som ikke kræver dispensation eller udvalgsbehandling. Målene svarer til de nationale mål på byggesagsområdet.

  Det foreslås i øvrigt, at målene gælder fra 2. kvartal 2023, når puklen er afviklet, og at en sag er afviklet, når der er truffet afgørelse i sagen. Der må forventes opfølgende tiltag efter afgørelsen er truffet i form af tilsyn mv.

  Det kan oplyses, at administrationen prioriterer og tilbyder ansøgere forhåndsdialog i plan og byggesager, således at ansøgningsmaterialet er så fyldestgørende som muligt, og at projektønskerne er tilpasset gældende regler mv.

  Det kan videre oplyses, at der ikke forslås servicemål for bevaringssager, fordi denne sagstype forudsætter ydere dialogen med ansøger for at formidle og vejlede om, hvordan de bedst kommer i mål med deres ønsker inden for rammerne af de bevarende lokalplaner. Det er helt centralt, at der gennem dialogen er mulighed for at tilpasse og ændre projektet frem for at få et hurtigt afslag. På den måde får borgerne den bedste service.

  Det vil dog være et mål, at give en tilbagemelding på ansøgninger inden for ca. 30 dage. Afhængig af sagens kompleksitet vil den blive behandlet indenfor 3-6 mdr. fra den er fuldt oplyst. Sager der skal i høring eller forelægges bevaringsnævn og udvalg må forvente længere sagsbehandlingstid end sager, der alene kan godkendes af forvaltningen. I praksis vil der være typer af sager som kan afgøres hurtigere end de 3 måneder. Fx mindre vedligeholdelsesopgaver, udskiftning af mindre bygningsdele mv.

  Det vurderes, at de fremtidige servicemålene vil kunne overholdes med nuværende bemanding understøttet af en driftsbevilling på 250.000 kr. årligt til indkøb af supplerende konsulenthjælp der kan understøtte sagsbehandlingen.

  Evaluering og risikovurdering

  Forvaltningen vil løbende vurdere og justere planen for afvikling og fortsat orientere By- Erhverv- og Planudvalget om fremdrift.

  Den væsentligste risiko for realisering af planen er dels yderligere vækst i tilgangen af byggesager, jobskifte samt risiko for ikke at kunne få erfarne sagsbehandlere eller understøttende konsulenthjælp.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De hidtidige tiltag er delvis finansieret ved øget bevilling og gennem omprioritering i og på tværs af forvaltningerne.

  De yderligere tiltag skønnes at beløbe sig til 450.000 kr. tiltagene forslås finansieret ved besparelse på rengøringsområdet, hvor vi forventer et mindre forbrug på indkøb af vikarer på grund af lavere sygefravær.

  Herudover foreslås, at der fra 2023 afsættes yderligere 250.000 kr. årligt i driftsbudgettet til plan- og byggesagsbehandling med henblik på at kunne understøtte den løbende sagsbehandling. Det vil indgå som teknisk korrektion i forbindelse med budget 2023.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Bilag

 • 15
  Endelig godkendelse af regler for udlån af Det gamle Rådhus, Stationsvej 5
  Sagsid.: 21/9005

  RESUMÉ:

  BEPU og BFKU behandlede den 30. november og 1. december 2021 reglerne for udlån af Det gamle Rådhus, Stationsvej 5, der nu er færdigistandsat. Reglerne blev på møderne behandlet og justeret en anelse, hvorefter forslaget blev sendt i høring hos brugerne af huset. Forslaget indstilles nu til endelig godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender reglerne for udlån som beskrevet i bilaget.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Igennem flere år er der arbejdet på at få istandsat Det gamle Rådhus på Stationsvej 5. Istandsættelsen er primært udført med henblik på at indrette stueetagen til at kunne rumme både det obligatoriske lokalarkiv og de frivillige/brugerne omkring dette samt naturligvis for at kunne udlåne lokaler i bygningen til interesserede jf. beslutning i kommunalbestyrelsen.

  Dette er sket på baggrund af en konkret plan for brugen og vedligeholdelsen af Stations vej 5, så lokalarkivets brugere og andre foreninger med flere kan bruge huset samtidig i tråd med de politiske intentioner ref. b2019-budgetaftalen.

  Dette foretrækkes gjort med mindst mulige betingelser, men dog med en sikkerhed for, at Lokalarkivet og arbejdet omkring dette kan fungere upåklageligt. I det bilagte korte reglement er der skitseret enkelte grundlæggende forudsætninger og rammer for at kunne låne lokale i bygningen, og brugerne har ikke haft nogle bemærkninger efter første udvalgsbehandling.

  Såfremt disse regler godkendes politisk, udestår et praktisk arbejde med at finde ud af, hvorledes der kan bookes og gives adgang. Dette praktiske arbejde forventes klargjort i løbet af februar 2022. Indtil da kan det godt aftales at udlåne lokaler, men der vil ikke være en helt klar praktisk proces omkring det endnu, hvorfor det typisk vil kunne foregå ved personlige henvendelser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. februar 2022.

  Bilag

 • 16
  Orienteringssag - Status på plan- og byggesagsområdet februar måned 2022
  Sagsid.: 18/3559

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede i februar 2021, at administrationen hver måned skal fremlægge status på antal plan- og byggesager, herunder tilgang og afgang af sager.

  Opgørelsen for december måned er vedlagt i bilag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede i februar 2021, at administrationen hver måned skal fremlægge en opgørelse over antallet af plan- og byggesager, idet Dragør Kommune har modtaget væsentlig flere sager de sidste 2 år end tidligere. En stigning på 50 til 100%, som har betydet, at ventetiden på sagsbehandling har været væsentlig længere end tidligere.

  Opgørelsen for december fremgår af bilag 1.

  Det fremgår af opgørelsen;

  -          at tilgangen af nye sager samlet set over det sidste år har ligget højere end året før.

  -          at der er afsluttet 38 sager og ligeledes indgået 38 nye sager. Og den samlede sagsmængde er på 250 sager pr. 17. januar.

  Det fremgår endvidere af de 250 sager, at der blandt andet er:

  -          27 byggeansøgninger i gang ved udgangen af november måned. Der er afsluttet 15 byggesager i december, og der er modtaget 16 nye ansøgninger. De fleste af de modtaget sager er under behandling.

  -          26 landzonesager i gang. Der er afsluttet 3 sager, og der er kommet 3 nye sag til i løbet af december.

  -          18 bevaringssager i gang. Der er afsluttet 5 sager, og der er kommet 1 ny sag til i løbet af december.

  -          61 lovliggørelsessager. Der er kommet 3 sager til, men ingen sager er afsluttet i december.

  -          64 klagesager. Heraf er 30 sager bevaringssager. Der er kommet 4 sager til og afsluttet 1.

  Tiltag:

  -          Der er opmandet med en byggesagsbehandler, men pga. jobskifte er vi først fuldtallige pr 1. januar 2022 (i alt 3 byggesagsbehandlere), og grundet barsel er afdelingen først fuldtallige på byggesagsområdet i uge 4.

  -          Bevaringssagerne: Der er ved at blive foretaget en gennemgang af klagesager inden for bevaringsområdet. Forvaltningen er ved at få et samlet overblik i forhold til igangsætning af klagesagerne, og at disse vil blive igangsat løbende i løbet af 2022.

  -          Der er tilknyttet konsulentbistand til sags forberedende arbejde med landzonetilladelser og byggesagsbehandling.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsvalget den 9. februar 2022.

  Bilag

 • 17
  Orienteringssag - Administrationens særlige indsatser 2022
  Sagsid.: 21/3428

  RESUMÉ:

  I denne sag præsenteres et overblik over hvilke særlige indsatser der planlægges at arbejde med i de kommende år inden for KBEUs område. Oversigten viser kun udvalgte driftsopgaver, såfremt de er vurderet særligt kritiske for den samlede organisation.

  Formålet med sagen er, at give indsigt i og skabe overblik over administrationens arbejdsopgaver de kommende år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at oversigt over administrationens særlig indsatser 2022-2024 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag giver et overblik over særlige indsatser i 2022 til 2024 på KBEUs område. Oversigten indeholder udvalgte opgaver og tiltag der skal arbejdes med i Dragør Kommune. Oversigten indeholder ikke en detaljeret gennemgang af anlægsprojekter, men der er et kontinuert arbejde med anlægsprojekter og udvalget vil løbende blive orienteret om relevante projekter og halvårligt blive givet en samlet status.

  Formålet med sagen er dels at give et overblik over administrationens opgaver for at Kommunalbestyrelsen kan vurdere mulighederne for eventuel prioritering af opgaver, samt en mulighed for forventningsafstemning mellem organisationen og Kommunalbestyrelsen om hvad organisationen skal bruge kompetencer og ressourcer på. Derudover er det en supplering af den introduktion til udvalgenes arbejde der blev givet på mødet i januar 2022.

  Som også fremhævet under introduktionen til udvalgets arbejde i januar forventer administrationen følgende temaer vil fylde mest de kommende år.

  • Kystbeskyttelse – undersøgelser, fondsansøgning, bidragsfordeling, borgerinddragelse
  • Kommuneplan 2021, Planstrategi 2023, revision Kommuneplan 2025
  • Lokalplaner:
   • Boligudvikling Engvej, Sdr. Tangvej
   • Dragør Badehotel
   • Revision af Lokalplan for Dragør Gl. By
  • Erhvervsudvikling lufthavn syd – nye muligheder

  Der følges som minimum op på oversigten i forbindelse med budgetseminaret i eftersommeren 2022.

  Opgaverne er udvalgt ud fra væsentlighed, hvorfor der er en lang række driftsopgaver og mindre projekter der ikke er medtaget. Det betyder også, at der er forskel i detaljeringsgrad imellem områderne. Opgaverne er opdelt i syv kategorier, hvilket gør det muligt at se, hvorfra opgaven udspringer.

  Kriterierne er for udvælgelsen har været:

  Opgavekategori

  Forklaring/Formål

  Drift/tilbagevendende opgave

  Større kritiske driftsopgaver der løber gennem hele året eller er tilbagevendende og ressourcekrævende.

  Projekt

  Konkrete projekter der slutter et givent tidspunkt. Projektet skal være besluttet lokalt. Gælder f.eks. Ny skolepolitik, lokalplaner, anlægsprojekter, §17.4 udvalg.

  Pulje

  Opgaver knyttet op på en konkret økonomisk pulje. De kan derfor have karakter af projekter, hvis puljen ikke er tilgængelig på et senere tidspunkt.

  Ny lovgivning/nationale initiativer

  Skal-opgaver der kommer udefra. Dimensioneringen kan nogen gange diskuteres, men ikke altid.

  Implementering af aftaler

  Opgaver som følge af f.eks. budgetbeslutninger eller konstitueringsaftale.

  Politisk/strategisk udvikling

  Indeholder f.eks. implementering af politiker og strategier, samt større strategiske udviklingsopgaver forvaltningen udfører af egen drift.

  Udviklingen af driften

  Opgaver forvaltningen udfører for f.eks. at øge effektiviteten eller kvaliteten af løsningen af kerneopgaven

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 18
  Eventuelt
  Sagsid.:

  KBEU den 9. februar 2022

  Administrationen orienterede om status for implementeringen af den nye affaldsordning, hvor der nu i marts opsættes nye affaldsbeholdere.

  Helle Barth (V) spurgte til kontaktgruppen for Københavns Lufthavn.