Skip navigationen

Referat

Onsdag den 9. marts 2022 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Klima-, By- og Erhvervsudvalget
Medlemmer: Helle Barth (V), Martin Wood Pedersen (C), Annette Nyvang (T), Flemming Blønd (L), Henrik Kjærsvold-Niclasen (V), Mia Tang (C), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Sag nr. 8 tages af dagsorden.
Godkendt.
 • 1
  Fortsat behandling - udkast til nyt regulativ for udlejning af grunde i skurbyen
  Sagsid.: 21/3644

  RESUMÉ:

  Udkast til regulativ for udlejning af grunde i skurbyen har været i høring.

  Der skal tages stilling til den endelige udformning af regulativet på baggrund af de modtagne høringssvar.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Bi-erhvervsfiskere flyttes til kategori 2.
  2. at der etableres en medejerordning, svarende til hvad der gælder for bådpladser.
  3. at det gøres muligt at arve et skur og lejeaftalen på de i sagsfremstillingen angivne betingelser.
  4. at der indføres en pligt til at bebygge de enkelte skurgrunde inden for 2 år fra lejemålets opstart.
  5. at kravet om at udlejer skal have adgang til at besigtige skurene frafaldes.
  6. at regulativet godkendes til ikrafttræden pr. 1. maj 2022.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Oversendes til ØU/KB uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 2 tilføjet efter behandling i SSAU den 9. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. oktober 2021 at sende udkast til nyt regulativ for udlejning af skurgrunde i høring.

  Høringsperioden var 3. december 2021 – 23. januar 2022. Dragør Havn har modtaget en del høringssvar som fremgår af bilag 1.

  På baggrund af de indkomne høringssvar, har administrationen vurderet, at der kan være basis for at ændre nogle punkter i forhold til det udkast, som blev sendt i høring.

  Ad indstillingspunkt 1:

  Ved en flytning af bi-erhvervsfiskere til kategori 2 indebærer det at de sidestilles med ”andre erhvervsdrivende”. Dette kan synes mere relevant, da en tilladelse til bi-erhvervsfiskeri kan erhverves af personer med andet fuldtidsarbejde, hvorved de ikke med rimelighed kan oppebære samme privilegier som erhvervsfiskere; herunder ret til at beholde lejemål for skurgrund, når landingskrav for bierhvervsfisker ikke længere opretholdes.

  Ad indstillingspunkt 2:

  Et høringssvar foreslår, at der indføres en medejerordning som den der gælder for bådpladser. Det er en betingelse, at medejeren skal registreres på lejekontrakten fra lejemålets start.

  Ad indstillingspunkt 3:

  Et høringssvar efterlyser muligheden for at kunne arve et skur og bevare lejekontrakten.

  Administrationen indstiller, at dette er en mulighed, men betinget af at arvingen kan tildeles grunden på de samme betingelser som arvlader blev tildelt den.

  Ad indstillingspunkt 4:

  Flere høringssvar foreslår, at der indføres en pligt til at sætte skur på (bebygge) grunden inden for 2 år fra lejemålets påbegyndelse.

  Administrationen finder forslaget relevant – både i forhold til aktuelt ubebyggede grunde og i forhold til de situationer, hvor lejer ved lejemålets ophør fjerner skuret.

  Ved at indføre en byggepligt bevares området i højere grad som en skurby. Konsekvensen af ikke at bebygge grunden rettidigt er, at lejemålet ophæves.

  Ad indstillingspunkt 5:

  Flere høringssvar anfægter udlejers ret til at besigtige skurene indvendigt.

  Bestemmelsen var indsat af brandsikkerhedsmæssige årsager med henblik på – ved konkret mistanke – at kunne påse, at der ikke er installeret varmekilder eller lignende i skurene.

  Administrationen anbefaler på nuværende tidspunkt at punktet udtages. Administrationen vil kunne ophæve lejemålet såfremt det viser sig, at en skurgrundlejer har installeret varmekilde eller lignende, da det er en misligholdelse af regulativets øvrige bestemmelser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er sket høring af havnens brugere, eksisterende lejere af skurgrunde samt personer der står på ventelisten.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Bilag

 • 2
  Vilkår for udendørsservering på vejareal efter høring
  Sagsid.: 20/4339

  RESUMÉ:

  Forslag til vilkår for udendørsservering på vejareal har været i høring. Høringssvarene foreslås drøftet. Herunder specifikt om vintersæson skal tillades, om reklame på parasolkanter skal tillades samt om maksimal højde på planter skal skærpes til 1,0 meter og om planteart skal præciseres. Forslaget til vilkår foreslås i forlængelse heraf vedtaget med eventuelle rettelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Vilkår for udendørsserveringer på vejareal godkendes med enten

  A) tilladelse til reklamer på parasolkanten som i forslaget eller

  B) at der ikke må være reklame på parasolkanten

  1. at Vilkår for udendørsserveringer på vejareal godkendes med enten

  C) at plantekasser, krukker og lignende max. må være 1,2 meter høje inklusiv planter eller

  D) at plantekasser, krukker og lignende max. må være 1,0 meter høje inklusiv planter

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Forslag fra T om, at affaldsbeholdere nævnes under inventar sammen med borde og stole:

  ”Inventar

  Borde og stole

  Design og udseende skal tilpasses områdets æstetik og kultur og have en let og luftig karakter. Inventaret skal bestå af flytbare borde, stole eller mindre bænke efter aftale. Inventar i signalfarver samt plastikmøbler i blød plast godkendes ikke. ”                           

  For stemte:  4 (A+C+T)

  Imod stemte:  

  Undlod at stemme: 3 (V+L)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Forslag fra T om, at ’eventuelt’ fjernes i følgende sætning: Kopi af tilladelse og evt. tegning skal altid være tilgængelig og kunne fremvises ved tilsyn (fordi en nøjagtig tegning af det tilladte areal, ned på mm, tilsyneladende er det, der får tingene til at glide i KK).

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Forslag fra T om, at det præciseres, at reglerne for inventar i ydersæsonen kun gælder inventar langs husfacader, og at inventar på Neels Torv, Nordre Væl og Badestuevælen ikke tillades i uge 45-10.

  For stemte:  1 (T)

  Imod stemte: 3 (A+C) 

  Undlod at stemme: 3 (V, L)

    

  Faldet.

  Afstemning om punkt 1.B

  For stemte:  6 (A+C+T+V)

  Imod stemte: 1  (L) 

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU/KB

  Punkt 2.D anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. december 2021, at administrationens udarbejdede forslag til Vilkår for udendørsservering på vejareal (bilag 1) skulle sendes i høring blandt de erhvervsdrivende med udendørsservering, Beboerforeningen for Dragør gamle By, Gadelauget samt Dragør Bevaringsnævn.

  Der er modtaget høringssvar fra Beboerforeningen for Dragør gamle By og fra Dragør Bevaringsnævn (bilag 2, 3 og 4). Der er efterfølgende den 24. februar 2022 modtaget bemærkninger fra Gadelaget. Det har ikke været muligt at nå at behandle deres bemærkninger i denne sag, men bemærkningerne er vedlagt i bilag 5.

  Høringssvar fra Beboerforeningen for Dragør gamle By:

  I forhold til forslaget til vilkår for udendørsservering spørger Beboerforeningen til, om vilkårene kun gælder for serveringssteder med alkoholbevilling. Administrationen kan oplyse, at vilkårene tænkes at gælde for alle forretninger med bevilling (tilladelse) til servering.

  Beboerforeningen ønsker ikke, at der tillades udendørsservering i perioden uden for hovedsæsonen uge 12 til 43. Beboerforeningen ønsker ro hen over det sene efterår, jul og vinter. Administrationen skal foreslå, at dette drøftes.

  Endvidere undrer Beboerforeningen sig over tilladelse til reklamer på parasoller og henviser til, at det offentlige rum bliver en form for reklamesøjle, der bortleder blikket fra byens fine bevaringsværdige rum. Se i øvrigt også omstående fra Dragør Bevaringsnævn.

  Høringssvar fra Dragør Bevaringsnævn:

  Bevaringsnævnet gør opmærksom på, at der på side 3 under Reklamer står, at man ikke må opstille attrapper, reklameparasoller... Imens der på side 3 under Parasoller står, at man gerne må sætte restaurantens navn eller logo og eventuel reklame i parasolkanten.

  Bevaringsnævnet ønsker dette præciseret og anbefaler, at der i et bevaringsværdigt miljø som Dragør gamle By ikke tillades reklamer på parasolkanterne. Administrationen foreslår, at dette punkt drøftes særskilt for beslutning, jf. også høringssvaret om reklame fra Beboerforeningen.

  Endvidere er Bevaringsnævnet betænkelig ved, om tilladelser til at efterlade inventar stående på det tildelte areal pænt samlet uden for åbningstid i sæsonen vil kunne udvikle sig til et udendørs møbelmagasin. Administrationen ser det som en videreførelse af nuværende praksis, der grundlæggende har fungeret. Og med de nye vilkår kan håndhævelse af, at inventar fjernes uden for sæsonen sikre mod udendørs møbelmagasiner.

  Dragør Bevaringsnævn har i et supplerende høringssvar anbefalet, at der anføres begrænset størrelse på parasolkanter. Dette for at mindske de eventuelle reklameblokke, der vil kunne opstå på områderne, hvis ikke Bevaringsnævnets anbefaling om forbud mod reklame følges.

  Endvidere foreslår Bevaringsnævnet, at der kommer retningslinjer for affaldsbeholdere. Det er dog ikke administrationens indtryk, at affaldsbeholderes udseende, placering eller størrelser hidtil har været genstand for problemer. Administrationen vil umiddelbart ikke lægge op til regulering heraf.

  Bevaringsnævnet mener, at planter bør reguleres til 1 meter i højden i stedet for som foreslået i vilkårene en højde på 1,2 meter. Dette for at sikre udsyn fra serveringsområdet og for at sikre, at planter ikke bliver en afskærmning, der resulterer i lukkede serveringsområder.

  Endelig anbefaler Bevaringsnævnet, at beplantningens art præciseres, så der bliver tale om arter af hjemmehørende karakter. Bevaringsnævnet henviser til lokalplan 25 for Dragør gamle by, § 8.2, hvori omtales plantning af vækster på gadeareal umiddelbart langs vejskel efter lokal tradition, såsom roser og stokroser og lignende…. Stedsegrønne vækster må ikke plantes, og bede må ikke anlægges. Som Bevaringsnævnet også oplyser, så er temaet Beplantning ikke berørt i lokalplan 3 for Kongevejsområdet omend temaet alt andet lige gælder for plantning i gadearealet på Badstuevælen. Administrationen kan dog ikke anbefale at indføre regulering af anvendte plantearter i krukker og plantekasser i forbindelse med udendørsserveringer.

  Administrationen vil til et senere møde få klarlagt muligheden og pris for at flytte ledelinje forløbet på Neels Torv, for at skabe mulighed for at butikkerne kan få bedre plads til udendørsservering. Endvidere vil til et senere møde blive fremlagt mulighederne for stadebetaling.

  LOVE/REGLER:

  Lov om offentlige veje og Privatvejsloven samt i medfør af disse Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslag til vilkår for udendørsservering har været i høring blandt de erhvervsdrivende med udendørsservering, Beboerforeningen for Dragør gamle By, Gadelauget samt Dragør Bevaringsnævn. Der er modtaget høringssvar fra Beboerforeningen og Bevaringsnævnet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Bilag

 • 3
  Udeservering 2022 Lagkagehuset på Badstuevælen
  Sagsid.: 21/9120

  RESUMÉ:

  Lagkagehuset har overtaget lejemål på bygningen Kongevejen 9, hvor Restaurant Asia tidligere lå. Lagkagehuset har indsendt ansøgning om ændret udeservering i forhold til det tidligere lejemåls udeservering. Dette i form af 3 forskellige forslag, der skal tages stilling til.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der meddeles tilladelse til udeservering i 2022 til Lagkagehuset på Badstuevælen med udgangspunk i fremsendte option 3 men korrigeret i henhold til sagsfremstillingen
  2. at administrationen gives bemyndigelse til at afklare

  A) Eventuel supplerende placering af plantekasser syd for udeserveringen på Badstuevælen og

  B) Eventuel placering af bænke langs facade på Badstuevælen.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Ad 1+2

  godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Lagkagehuset har overtaget lejemål på bygningen Kongevejen 9, hvor Restaurant Asia tidligere lå. Lagkagehuset har indsendt ansøgning om ændret udeservering i forhold til det tidligere lejemåls udeservering. Dette i form af ansøgning med tre forskellige optioner, vedlagt som bilag 1-4.

  Den tidligere restauratør havde opnået tilladelse til at anvende et areal på 7 x 7 meter på Badstuevælen ud for ejendommen og placeret, så pladsens ganglinjer blev friholdt for udeservering. Endvidere havde denne tilladelse til udeservering langs facaden på Kongevejen. Udeserveringen langs facaden på Kongevejen blev aldrig rigtigt udnyttet.

  I forhold til den nye ansøgning, så er administrationens umiddelbare anbefaling at takke nej til Lagkagehusets option 1 og 2. Option 1 inddrager et noget større område (7 x 11 meter) end tidligere og fremstår meget privat afgrænset i forhold til den øvrige pladsdannelse. Indretningen i option 2 synes tilsvarende at privatisere udendørsserveringsarealet i forhold til den øvrige plads.

  Derimod har option 3 en mere åben form i forhold til omgivelserne og med en størrelse på 7 x 7 meter jf. tegning for option 3. Man kunne gå i dialog med Lagkagehuset om eventuel placering af plantekasser syd for udeserveringen, hvis det måtte have interesse. I så fald kan plantekasser anvendes funktionelt og være med til at afgrænse udeserveringen i forhold til pladsdannelse og beboelser syd for ejendommen Kongevejen 9. Beboere syd for ejendommen har tidligere klaget over, at gæster ved udeserveringen rykker sydover på pladsen med solen.

  Den i option 3 viste opstilling af borde og stole langs facaden på Badstuevælen kan dog ikke anbefales. Disse vil uvægerligt rage ud i ganglinjearealet langs ejendommen på Badstuevælen. Dog foreslås det at tillade opstilling af 1 eller 2 bænke efter nærmere aftale langs facade som antydet og vist på de to andre optioner 1 og 2.

  LOVE/REGLER:
   

  Gældende Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune.

  I den udstrækning forslag til nye regler for udeservering kaldet Vilkår for udendørsservering på vejareal bliver godkendt, så træder disse, hvad angår regler for udeservering, i stedet for Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslaget til nye vilkår for udeservering er tilsendt Lagkagehuset. Administrationen har ikke modtaget høringssvar fra Lagkagehuset.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.

  Bilag

 • 4
  Udendørsservering Fru Munk 2022
  Sagsid.: 22/38

  RESUMÉ:

  Fru Munk har i lighed med tidligere år fremsendt ansøgning om udeservering foran sin butik på Kongevejen samt overfor butikken ved siden af Irmas flaskeindlevering.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der meddeles tilladelse til udeservering i 2022 til Fru Munk såvel ud for egen butik som overfor butikken udfor Irma.
  2. at administrationen gives bemyndigelse til fremadrettet at meddele tilladelse til Fru Munks udeservering på arealet udfor Irma overfor egen butik.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2

  Godkendt under forudsætning af, at der ikke er andre ansøgere.

  SAGSFREMSTILLING:

  Fru Munk har i en årrække haft udendørsservering ud for sin egen butik på Kongevejens gågade. Endvidere har hun haft udeservering overfor sin egen butik ud for Irmas facade ved siden af flaskeindleveringen. Fru Munk har fremsendt ansøgning om udeservering for kalenderåret 2022 (bilag 1 og 2).

  Administrationen skal foreslå at der meddeles tilladelse til udeservering ud fra de nu gældende retningslinjer (Bestemmelser for brug af vejareal). Samt at der meddeles, at disse bestemmelser forventes afløst af Vilkår for udendørsservering på vejareal, der efterfølgende vil gælde for hendes udendørsservering med de ændringer/tilføjelser, der måtte tilkomme inden den endelige vedtagelse af vilkår for udendørsservering.

  Administrationen skal endvidere foreslå, at administrationen fremadrettet gives bemyndigelse til at meddele tilladelse til Fru Munks udeservering på arealet udfor Irmas facade ved siden af flaskeindleveringen, herunder også en automatisk fornyelse. Udeserveringen ud for egen butik vil automatisk blive fornyet indtil videre udfra såvel Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune som Vilkår for udendørsservering på vejareal. Dette med mindre butiksejer oplyser, at denne ikke længere ønsker at gøre brug af tilladelsen.

  LOVE/REGLER:

  Gældende Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune.

  I den udstrækning forslag til nye regler for udeservering kaldet Vilkår for udendørsservering på vejareal bliver godkendt, så træder disse, hvad angår regler for udeservering, i stedet for Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgningen er fremsendt efter, at Dragør Kommune har udsendt forslag til ændrede vilkår for udeservering. Fru Munk oplyser i den forbindelse, at hun er indforstået med de nye vilkår, der er fremgået af høringsmaterialet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.

  Bilag

 • 5
  Mobile kaffevogne - salg fra pladser og havnearealer
  Sagsid.: 22/488

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har i starten af 2022 modtaget 2 ansøgninger om opstilling af mobile kaffevogne på pladsdannelse hhv. havneareal. Tilsvarende ansøgninger i 2021 blev afvist.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der i lighed med ansøgninger i 2021 bliver meddelt afslag på opstilling af mobile kaffevogne i Dragør Kommune i 2022.
  2. at der meddeles administrationen mandat til at videreføre samme praksis ved fremtidige tilsvarende ansøgninger.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Ad 1

  Udvalget besluttede, at kaffevogn henvises til salg på Nordre Væl på lige vilkår med andre stadeholdere der.

  Ad 2

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 4. maj 2021 at meddele afslag på flere ansøgninger om opstilling af mobile kaffevogne på offentlige arealer. Såvel i naturområder som på vej-, park-og pladsarealer, herunder også afslag på salg fra stadeplads på Nordre Væl.

  I starten af 2022 har administrationen igen modtaget ansøgninger om opstilling af mobile kaffevogne. Dels en ansøgning om opstilling på Nordre Væl (bilag 1) og dels en ansøgning om opstilling ved mastekranen på havnen (bilag 2).

  Administrationen foreslår, at der også i 2022 og fremadrettet bliver meddelt afslag på tilsvarende ansøgninger. Dette henset til hensynet til kommunens erhvervsdrivende med fast forretning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Eventuel tilladelse til salg på Nordre Væl vil medføre stadeleje på 305 kr./m2/måned.

  Eventuel tilladelse til salg ved mastekranen på havnen vil medføre havnearealleje på 170 kr./m2.

  Hertil kommer betaling for eventuelt strømforbrug.

  Grunden til prisforskellen er at Nordre Væl og havnepladsen er reguleret af forskellige regler.

  Nordre Væl er udlagt som vej- og gadeareal og er reguleret af vejlovgivningen. I vejlovgivningen er der fastsat regler for, at man alene må opkræve det beløb i leje som det ”koster” udlejer at administrere udlejningen + de omkostninger som (på sigt) bliver påført udlejer ved den brug der gøres af arealet (f.eks. at der måske skal asfalteres oftere). I Dragør Kommune har man besluttet, at det skal være muligt at leje stadeplads på Nordre Væl for kortere/længere perioder, og så har man beregnet en pris i medfør af vejlovgivningen som tager afsæt i, hvor mange m2 man optager.

  Havnepladsen er ikke udlagt vej- og gadeareal, så her gælder kommunalfuldmagtsreglerne, og der skal opkræves markedspris. Politisk er det dog besluttet at benytte havnetaksterne, når der er tale om udeservering. Her er det taksten for ”øvrigt erhverv” der er benyttet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022

  Bilag

 • 6
  Arrangementer i Dragør Gl. By og havn sommer 2022
  Sagsid.: 22/659

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. februar 2021, at Klima-, By- og Erhvervsudvalget forelægges alle ansøgninger om arrangementer ved havnen og ved Dragør gamle By forinden eventuel godkendelse. For forsommer og sommer 2022 foreligger der ansøgning om et socialmaraton på Sankt Hans Aften den 23. juni, ansøgning om Sildens Dag i weekenden den 26.-28. august samt ansøgning om Øresundsmarked i fire weekender hen over sommeren.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der meddeles tilladelse til Socialmarathon torsdag den 23. juni 2022 for en rute, der blandt andet forventes at forløbe ad Strandlinien, Kongevejen og Vestgrønningen.
  2. at der meddeles tilladelse til Sildens Dag på havnepladsen i weekenden den 26.-28. august 2022
  3. at der tages stilling til, om der skal meddeles tilladelse til Øresundsmarked på havnepladsen i weekenderne den 24.-26. juni, den 8.-10. juli, den 22.-24. juli og den 05.-07. august 2022 samt eventuelt antal markedsdage til samme arrangør for 2022.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Ad 1+ 2

  Godkendt

  Ad 3

  Udvalget besluttede, at der gives tilladelse til Øresundsmarked i 2 weekender, den 22.-24 juli 2022 og den 5.-7. august 2022.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. februar 2021, at Klima-, By- og Erhvervsudvalget forelægges alle ansøgninger om arrangementer ved havnen og ved Dragør gamle By forinden eventuel godkendelse. For forsommer og sommer 2022 foreligger der ansøgning om et socialmaraton på Sankt Hans Aften den 23. juni, ansøgning om Sildens Dag i weekenden den 26.-28. august samt ansøgning om Øresundsmarked i fire weekender hen over sommeren.

  Ud over disse ansøgte arrangementer er der for nuværende givet tilladelse til Cirkus Baldoni i Dragør på cirkuspladsen den 1. maj 2022. Endvidere forventes det, at arrangementet Fortet Live på Dragør Fort vil løbe af stablen fredag-lørdag den 24.-25. juni og igen den 26.-27. august 2022.

  Om de ansøgte arrangementer i forsommer/sommer 2022 kan oplyses følgende.

  1. Socialmarathon på en rute rundt i kommunen på Sankt Hans Aften den 23. juni.

  Den foreløbige rute omfatter blandt andet løb ad Strandlinien, Kongevejen og Vestgrønningen. Ansøgning og foreløbig rute i sin helhed er vedlagt som bilag 1 og 2. Socialmarathon er et velgørenhedsløb afviklet på Amager til fordel for LIFE-projektet på Rigshospitalet, som Kastrup Rotaryklub har stået for i de senere år. Løbet er hidtil afviklet nytårsdag, men er på grund af corona blevet aflyst i 2020 og 2021 og ønskes nu i 2022 afholdt til Sankt Hans i stedet for. Deltagerne løber i små grupper på 10-20 personer med en fartholder. Der er ikke tale om kapløb, og løbet vil foregå på fortov, sti og vej under overholdelse af færdselsreglerne. Der vil derfor heller ikke være behov for afspærring/trafikregulering. Der vil blive opstillet 3 forplejningsposter, muligvis på fortovsareal efter nærmere aftale med administrationen. Arrangøren er i dialog med Dragør Ungdomsskole om at anvende Kongelundsfortet til løbet. Desuden ønskes Kongelundshallen anvendt til bad og omklædning for løberne. Der forventes ca. 150 deltagere.

  1. Sildens Dag på havnepladsen i weekenden den 26.-28. august 2022.

  Ansøgningen svarer til tidligere afholdte Sildens Dag i stort telt på den gamle havneplads. Der vil være tale om afholdelse af Sildens Dag i samme weekend, hvor der forventes afholdt et af arrangementerne Fortet Live på Dragør Fort. Administrationen vurderer ikke, at sammenfaldet har nogen nævneværdig betydning.

  1. Øresundsmarked 2022 på havnepladsen i følgende weekender. Den 24.-26. juni, den 8.-10. juli, den 22.-24. juli samt den 05.-07. august.

  Der vil være tale om samme koncept, som de fire foregående år. Den ønskede weekend 24.-26. juni vil have sammenfald med et af de forventede arrangementer Fortet Live på Dragør Fort. Administrationen vurderer ikke, at sammenfaldet i sig selv har nævneværdig betydning.

  Det kan oplyses, at By-, Erhvervs- og Planudvalget i 2021 traf beslutning om i 2021 at begrænse antal markedsweekender for Øresundsmarkedet fra 4 til 3 stk. hen over sommeren 2021.

  Det skal nævnes, at administrationen ikke i 2021 har modtaget skriftlige klager over de i 2021 afholdte arrangementer i området omkring Dragør gamle By og havn. Som bilag 3 er vedlagt en liste med de afholdte arrangementer i 2021.

  LOVE/REGLER:

  Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.

  Bilag

 • 7
  Ansøgning om bådudlejning i 2022
  Sagsid.: 22/535

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til en ansøgning fra WeSail om bådudlejning i 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at WeSail får tilladelse til at udleje både fra Dragør Havn i 2022.
  2. at havnefogeden bemyndiges til at indgå aftale for evt. efterfølgende år.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Ad 1 + 2

  Anbefales overfor ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede den 14. april 2021 at give WeSail tilladelse til at udleje både fra Dragør Havn i 2021.

  WeSail ansøger om, at måtte udleje både i perioden 1. maj -1. september 2022 – med mulighed for at forlænge aftalen til og med oktober.

  I 2022 vil det være med en anden placering end i 2021, da der skal etableres en flydebro på det tidligere udlejningssted.

  Havnen og ansøger er enige om, at udlejning i 2022 kan finde sted fra placeringsmulighed nr. 2 på vedlagte kortbilag.

  Da sagen blev behandlet i 2021 var det på baggrund af en gennemført høring af Dragør Motorbådsklub, Dialogforum for havnen, Danpilot og Hjemmeværnsflotille 367 Dragør.

  Havnen har ikke oplevet problemer med udlejningen i 2021 og har heller ikke modtaget nogle klager over udlejningen.

  Administrationen vurderer på den baggrund ikke, at det er relevant at gennemføre en ny høring af de samme parter.

  Der er ikke brug for leje af areal på land, da der sættes en kontorflåde i vandet.

  Administrationen anbefaler at tilladelsen gives for 2022.

  Administrationen anbefaler også at havnefogeden bemyndiges til at indgå evt. aftaler med WeSail for efterfølgende år for at smidiggøre sagsbehandlingen for ansøger.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der skal betales leje i henhold til havnens takst for øvrigt erhverv på vand.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der blev gennemført høring i 2021.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Bilag

 • 8
  Rækkefølge for kommune- og lokalplaner
  Sagsid.: 18/3939

  RESUMÉ:

  Forslag til rækkefølge for udarbejdelse af kommune- og lokalplaner fremlægges for udvalget til drøftelse og beslutning

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til rækkefølge for kommune- og lokalplaner godkendes.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Punktet blev taget af dagsorden.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har udarbejdet et forslag til rækkefølge (se tal i parentes), opdelt i kategorierne:

  1. Igangværende planprocesser.
  2. Mulige nye lokalplaner på vej.
  3. Mulig revision af eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter.
  4. Kommende kommuneplanrevision og planstrategi – udenfor prioritering.

  Rækkefølge for plansager blev senest behandlet på By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde 5. oktober 2021. Her blev det besluttet, at der skal gennemføres et temamøde med henblik på at skabe en fælles opfattelse af status. På den baggrund afholdes temamøde som optakt til denne sag 9. marts 2022.

  Baggrund
  Der er ønsker og behov for flere lokalplaner end det er muligt at løfte med administrationens ressourcer. I denne sag orienteres det nye udvalg om status for kommune- og lokalplansager og udvalget får mulighed for at prioritere området.

  Konsekvensen er, at en række grundejere og interessenter afventer lokalplaner som grundlag for realisering af byggeri. Dette gælder eksempelvis boligudvikling på Sdr. Tangvej og udvidelse af Golfklubbens klubhus.

  Til baggrund viser bilag 1, hvilke planer, som er vedtaget de sidste 10 år i Dragør Kommune, samt en fremskrivning med de eksisterende planer, som er igangsat.

  Administrationen forventer at kunne igangsætte samlet 1-2 nye lokalplanprocesser fra kategori B og C i 3./4. kvartal 2022 bl.a. afhængigt af politiske beslutninger om Engvejsareal og beslutning om genopretning af byggesagsområdet.

  De 4 planlæggerne i administrationen arbejder bredt. Sagsbehandling med plangodkendelser jf. lokalplaner, bevaring og landzonesager fylder mest i dagligdagen. Derudover arbejdes der med større projekter, forespørgsler, projektmodning, naturprojekter og lokal- og kommuneplanlægning. Der er pt. fokus på afvikling af byggesager- og enkeltsager.

  Hvad indeholder en lokalplanproces
  Kommunen har pligt og ret til at lave en lokalplan, inden den kan give tilladelse til væsentlige ændringer i et bestående miljø. Det kan være større udstykninger, større nedrivninger eller større byggerier og anlægsarbejder. Fortolkningen af ordet ‘større’ varierer under hensyntagen til det pågældende områdes størrelse og karakter.

  Lokalplaner regulerer omfang og karakter af bebyggelse, udearealer og arealanvendelsen indenfor et afgrænset område. Lokalplaner er juridisk bindende for ejer af en grund, og planens bestemmelser skal overholdes ved fremtidige udstykninger, bebyggelser og anvendelse. Et vigtigt formål med at udarbejde lokalplaner er at afstemme lokalområdets forventninger til projektet.

  En lokalplanproces indeholder som minimum tre politiske beslutninger, som er kendetegnet ved beslutning om 1.) Igangsættelse, som grundlag for at afstemme indhold, proces og tid mellem politisk niveau, bygherre og administration. 2.) Behandling af lokalplanforslag, hvor forslaget skal godkendes med henblik på udsendelse i høring. 3.) Behandling af høringssvar og vedtagelse af lokalplanen. Derudover kan det være hensigtsmæssigt og/eller lovpligtigt med en for-offentlighed/indledende høring, inden udarbejdelse af et lokalplanforslag fx som gennemført for temalokalplan 79 for udendørs opholdsarealer eller ved Engvejsarealet.

  Det tager typisk omkring et år at udarbejde en lokalplan afhængig af planens kompleksi­tet.

  I visse sager kan man gå direkte til denne proces, som fx Badehotel i Dragør eller Sdr. Tangvej.I andre sager er der forhold, som skal afklares før selve lokalplanprocessen kan igangsættes. Dette kan fx være afklaring om grundejerinteresser, kommunal finansiering, udbudsstrategi o. lign. Dette gælder fx erhvervsudvikling af Lufthavn syd, Engvejsarealet eller i kystbeskyttelsesprojektet.

  Hvis en udstykning eller et byggearbejde er i overensstemmelse med kommuneplanen kan kommunen vælge at kræve - ifølge planlovens § 13, stk. 3 - at private betaler for at levere et lokalplanforslag.  Der er en række krav, herunder at private kun kan betale for den del som er private arealer. Det kunne fx være en mulighed ved Sdr. Tangvej og evt. golfklubben. Forvaltningen kan i nogle tilfælde finansiere lokalplanarbejdet ved brug af konsulentydelser. Administrationen har positiv erfaring med begge former. Dog underlagt den forudsætning, at det giver en tidsbesparelse på ca. 30-40% for administrationen, idet administrationen fortsat skal gennemføre de formelle processer, og bearbejde lokalplanen for at sikre myndighedsdelen.

  Forslag til rækkefølge, opdelt i kategorier

  1. Igangværende planprocesser

  For disse gælder, at der er taget politisk stilling til igangsættelse af en proces, og administrationen prioriterer færdiggørelse af disse:

  A.1. Forslag til Kommuneplan 2022

  Næste milepæl: Politisk behandling af høringssvar og vedtagelse af kommuneplanforslag, forventes juni 2022

  Emne: Forslag til fuld revision af Kommuneplanen for Dragør Kommune. Forslaget er udsendt i høring i 8 uger til og med 30. marts jf. planlovens bestemmelser.

  A.2. LP 76 - Dragør Badehotel

  Næste milepæl: Politisk behandling af forslag med henblik på udsendelse i høring, forventes april 2022.
  Emne: Lokalplan som muliggør renovering og udvidelse af Dragør Badehotel.

  A.3. Udvikling af Engvejsområdet

  Næste milepæl: Politisk drøftelse af Engvejsarealet med trafik- og plananalyse, forventet marts 2022.

  Emne: Administrationen skal være myndighed på kommende lokalplan for udvikling af området til boligbebyggelse.

  A.4. LP 78 - Madsens Krog

  Næste milepæl: Politisk behandling af høringssvar og vedtagelse af lokalplan for Madsens Krog, forventes juni 2022.

  Emne: Planen genfremsendes i høring, da den ikke er blevet indberettet efter vedtagelse i 2019. Planen muliggør en udvidelse af søsportsklubbernes fysiske rammer under hensyntagen til områdets bevaringsværdige bygninger og offentlighedens adgangsmuligheder.

  1. Mulige nye planer på vej

  Der er identificeret planprocesser, som kan være mulige at igangsætte i takt med, at de igangværende planprocesser afsluttes. Det er planer, som i væsentligt omfang muliggør nyt byggeri eller anlæg.

  B.1 Søndre Tangvej, Lokalplanpligtig boligbyggeri (1)

  Næste milepæl: Afventer prioritering og vedtagelse af Kommuneplan 2022

  Emne: En række grundejere og en developer er gået sammen om et boligudviklingsprojekt. Developeren Spadestik ved Anders Nielsen præsenterede et forslag til boligbebyggelse som oplæg til en drøftelse i udvalget d. 7. september 2021.

  B.2. Erhvervsområdet ved Lufthavn Syd – lokalplan og kommuneplantillæg (2)

  Næste milepæl: Afventer prioritering
  Emne: Forud for lokalplanproces og kommuneplantillæg skal der ske en afklaring om behov, ønsker og scenarier for erhvervsudvikling ved Lufthavn Syd. Dette skal ske på baggrund af dialog med grundejere og oplæg fra administrationen.

  Landsplandirektiv for erhvervsudvikling ved Lufthavn syd blev vedtaget ved lov i december 2021, og åbner op for en kommunal planlægning af arealerne. Erhvervsområdet ved Lufthavn Syd vil være med i oplæg til emner i den kommende planstrategi. Oplæg til emner forventes behandlet i juni 2022.

  B.3. Poppelvej 87B+89, Lokalplanpligtig boligbyggeri (8)

  Næste milepæl: Afventer prioritering

  Emne: Det er bygherres hensigt er at lave en enklave af tæt, lav bebyggelse bestående af to længer med i alt 6-7 boliger i 1,5 plan. Såfremt projektet skal nyde fremme vil realisering kræve lokalplan og kommuneplantillæg, da ansøgningen ikke er forenelig med gældende eller ny kommuneplan. Ansøgning om lokalplan til rækkehuse fra 2019, og ansøger har bekræftet at ansøgningen stadig er aktuel.

  B.4. Plangrundlag for kystbeskyttelse – lokalplan og kommuneplantillæg (7)

  Næste milepæl: Afventer at projektet udvikles frem mod et dispositionsforslag, som besluttes af lægge til grund for lokalplanlægning.
  Emne: Projekt for samlet kystbeskyttelse af Dragør Kommune ved kysten skal omgå en omfattende samlet myndighedsproces, som også indeholder lokalplanlægning og kommuneplantillæg.

  1. Mulig revision af eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter

  Der er identificeret tre planprocesser, som er mulige at igangsætte i takt med, at de igangværende planprocesser afsluttes. Det er planer, som skal give mulighed for en renovering, tilbygning og enkelte nye byggerier i eksisterende områder, gennem revidering af eksisterende plangrundlag.

  C.1. Lokalplan 25 for den gamle by (3)

  Næste milepæl: Tidsplan for ny revideret lokalplan. Lokalplanarbejdet afventer prioritering og frigivelse af ressource fra arbejdet med genopretning af byggesagsområdet.

  Emne: D. 24. juni 2021 besluttede kommunalbestyrelsen at der sættes et midlertidigt stop for dispensationer ift. lokalplan 25. Undtagelsesvis kan der gives dispensationer i forbindelse med nødvendige vedligeholdelsesarbejder eller nybyggeri eller tilbygninger, hvor der er en konkret, tvingende begrundelse for at fravige den eksisterende lokalplans forskrifter. Den midlertidige begrænsning forudsættes at gælde restriktivt frem til, at en eventuel revideret lokalplan kan træde i kraft.

  C.2. Golfklub (4)
  Næste milepæl: Afventer prioritering
  Emne: Administrationen har modtaget forskellige ønsker til udvikling af Golfklubbens arealer – herunder udvidelse af klubhuset - som ikke kan indeholdes i nuværende plangrundlag og derfor kræver ny lokalplan før realisering. Administrationen har bedt golfklubben om at tænke langsigtet, så en evt. ny lokalplan kan rumme udviklingen af klubben på længere sigt.

  C.3. Ny lokalplan for Søvang (5)

  Næste milepæl: Afventer prioritering

  Emne: Muligheden for ny lokalplan som erstatning for ældre byplanvedtægt og lokalplaner i Søvang er drøftet i grundejerforening. Ønsket er, at en ny lokalplan skal give tydeligere retning for renovering og nybygninger end gældende byplanvedtægter og lokalplaner.

  Boblere: Der er identificeret nedenstående emner, som muligvis vil blive genstand for lokalplanprocesser C.4. Lokalplaner for boligområder generelt (6)
  En del boligområder er reguleret af ældre deklarationer, byplanvedtægter eller lokalplaner. Plangrundlaget er i nogen udstrækning uhensigtsmæssigt at regulere efter, og det kan være svært at gennemskue muligheder og begrænsninger for borgerne. Administrationen skal vurdere behovets omfang, også set i forhold til kommuneplanforslag 2022 omkring øget mulighed for udstykning i byfortætningsområder.C.5 Kolonihaver (9)

  Administrationen har modtaget ønske fra 3 kolonihaveforeninger, AHF Bachersminde, AH Søndergården og PF Maglebylund, om ønsker til øget byggeret på grundene (10 m² per grund ). Ønsket skal ses i sammenhæng med den eksisterende bebyggelsestæthed, og det skal afklares om, der er politisk vilje/ønske til at øge byggeretten, eller om man ønsker at fastholde den oprindelige tanke med små bebyggelser på kolonilodderne. Såfremt, der er politisk vilje til at øge byggeretten skal det afklare for hver enkelt forening, om det kræver lokalplanlægning eller om det kan ske i dispensationens form.

  D: Kommende kommuneplanrevision og planstrategi – udenfor prioritering

  Der er identificeret to planprocesser, som skal igangsættes i takt med planlovens bestemmelser om kommuneplanlægning. Kommunen har forpligtelse til at udarbejde eller revidere kommuneplan og kommuneplanstrategi jf. planloven hvert 4. år, og disse planer kan derfor ikke fravælges. Der kan dog være en afvejning af ambitionsniveau.

  D1. Planstrategi 2023

  Næste milepæl: Oplæg til proces og emner forventes fremlagt i juni 2022

  Emne: Kommende planstrategi skal godkendes inden udgangen af 2023, og administrationen skal udarbejde oplæg til proces i 2022. Kommuneplanstrategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført, kommunalbestyrelsens strategi for udviklingen samt en beslutning om, hvorvidt kommuneplan 2025 skal revideres i sin helhed eller om der udelukkende skal foretages en revision for særlige emner. Der er ikke formkrav til en kommuneplanstrategi, og strategien kan være mere eller mindre omfattende.

  D.2 Kommuneplanrevision 2025
  Næste milepæl: Forventes igangsat medio 2023

  Emne: Der forventes en mindre kommuneplanrevision, idet kommuneplanen er revideret i sin helhed i kommuneplanforslag 2022. Der må påregnes, at der skal laves detailhandelsanalyse og evt. en digital version – borgerrettet version - af kommuneplanen frem mod kommuneplan 2025.

  LOVE/REGLER:

  Udarbejdelse af kommune- og lokalplaner samt administration af gældende planer sker i henhold til planloven i samspil med beslægtede lovgivning på teknik- og miljøområdet: miljøvurderingslov, byggelov, bygningsfredningslov, naturbeskyttelseslov, mv.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Bilag

 • 9
  Søndergade 5 - Stillingtagen til lovliggørelse af 3 boliger
  Sagsid.: 18/4730

  RESUMÉ:

  På ejendommen Søndergade 5 i St. Magleby er der godkendt én bolig med et tilhørende anneks. Ejendommen anvendes i dag til i alt fem boliger fordelt på i alt 3 bygninger. Der skal således tages stilling til lovliggørelse af ejendommen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at:

  Der arbejdes for en lovliggørende landzonetilladelse og byggetilladelse til 3 af de 4 ulovlige boliger.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  På ejendommen Søndergade 5, som ligger i landzone i St. Magleby, er der i dag godkendt én bolig. Ejendommen anvendes til 5 boliger fordelt på i alt 3 bygninger. Grunden er på 1322 m².

  Ejendommens ejer har bygget til og ændret anvendelsen af bebyggelsen uden forudgående tilladelse. Der er således tale om en lovliggørelsessag. Denne type af sager har været nedprioriteret til fordel for ansøgninger fra borgere, som søger rettidigt. Sagen har pågået siden sommer 2018.

  Administrationen indstiller, at der arbejdes for en lovliggørende landzonetilladelse og byggetilladelse til 3 af de 4 ulovlige boliger beliggende i bygning A og B. Den 4. bolig, som i dag er beliggende i bygning C, vurderes ikke at kunne lovliggøres. Bygningernes placering på grunden kan ses i bilag 3.

  Bebyggelsen består af:

  Bygning A, som er beliggende mod vej. Den er opført i 1825, og senest lovligt ombygget i 1999, hvor der blev godkendt to kviste og at pulterrummet blev inddraget til beboelse. Bygning A er godkendt til en bolig til en familie på 179 m².

  Uden forudgående tilladelse er der udført en opdeling af boligen i 2, ved at blænde en dør i stueetagen. Bygningen er taget i brug som to selvstændige boliger.

  Bygning B, som er beliggende i skel mod syd. Den er opført i 1825, og senest lovligt ombygget i 2001, hvor der blev givet tilladelse til anvendelsesændring af værksted til et anneks på 67 m² til eksisterende bolig i bygning A og en garage/udhus på 50 m².

  Uden forudgående tilladelse er garage/udhus inddraget til beboelse og der er indrettet to selvstændige boliger på henholdsvis 82 m² i stueetagen og 50 m² på 1. sal.

  Derudover er der opført et skur på 23 m².

  Bygning C, som er beliggende mellem de to andre bygninger. Den er opført i 1950, og der er ikke givet tilladelser til ombygninger eller anvendelsesændring siden. Den godkendte anvendelse er et udhus på 24 m².

  Uden forudgående tilladelse er der lavet en tilbygning til udhuset på 25 m² og hele bygningen er indrettet som en selvstændig bolig på 49 m².

  Partshøring

  Sagen har været i partshøring hos ejer, der er kommet med følgende begrundelser:

  ”Bebyggelsestætheden afspejler om boligerne er indrettet i tidligere gårdbebyggelser eller der er tale om huludfyldning med enkelthuse. De 3 ekstra lejligheder er udført i eksisterende bygninger. Der er søgt om en mindre tilbygning til den ene bygning alene for at forbedre boligforholdene.”

  ”Begrundelsen for placering af tilbygningen er, hensigtsmæssig udnyttelse af beliggenheden for eksisterende bygninger.

  Det er for at videreføre længe huse uden sammenbygning med eksisterende bygninger på matriklen. Også for at få det til at passe med hovedbygningen, som også er en vinkelbygning.

  Alt er udført i gammel byggestil, både udvendig og indvendig, det er for at opretholde udseendet, som er i St. Magleby.”

  Partshøringssvar og redegørelse er vedhæftet som bilag.

  Administrationens vurdering

  Bygning A og B vil evt. kunne retlig lovliggøres med hver to selvstændige boliger ved ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse med en brandteknisk redegørelse fra en certificeret brandrådgiver, der angiver hvordan boligerne bliver tilstrækkeligt brandsikret.

  Bygning B skal yderligere overholde bestemmelserne i lokalplan 42 vedrørende støjisolering for den del af bebyggelsen som konverteres fra garage/udhus til bolig.

  I forbindelse med ansøgningerne vil det skulle vurderes om de udførte ombygninger er udført i overensstemmelse med bevaringsbestemmelserne i lokalplan 42. 

  Anvendelsesændringen af bygning C fra udhus til bolig skal fysisk lovliggøres. Det vil sige at anvendelsen til bolig skal ophøre og ejer skal søge om retlig lovliggørelse af den udførte tilbygning til udhuset. Der kan ikke meddeles dispensation til at anvende bygning C til beboelse, idet det er i strid med planens principper at opføre bebyggelse til nye boliger på ejendommen. Der kan ikke dispenseres fra en lokalplans principper. Tilbygningen vil evt. kunne retlig lovliggøres som en tilbygning til udhuset, og anvendes som udhus.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens bestemmelser om lovliggørelse, §§ 51 & 63.

  Planlovens bestemmelser om dispensation, §§ 19 &20.

  Planlovens landzonebestemmelser, §§ 34-38.

  Lokalplan 42, § 3.3 om anvendelse af ny bebyggelse.

  Lokalplan 42, § 8.1 om bevaring af bebyggelse.

  Lokalplan 42, § 10.1 om støjisolering.

  Byggelovens bestemmelser om lovliggørelse, §§ 16A og 17.

  Bygningsreglement 2018, kap. 27 & 29 om brand.

  Forvaltningsloven § 19 om partshøring.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen har været i partshøring hos ejer i henhold til forvaltningslovens regler. Hvis boligerne skal lovliggøres skal sagen i høring hos omkringboende naboer i henhold til planlovens- og forvaltningslovens regler.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.

  Bilag

 • 10
  Løkkerenden 3 - Ansøgning om dispensation, tilbygning og skorstensattrap
  Sagsid.: 22/748

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til en ansøgning om dispensation fra Lokalplan 25 til at ombygge og udvide en eksisterende tilbygning på ejendommen Løkkerenden 3.

  Der skal desuden tages stilling til lovliggørelse af fjernet skorsten, der erstattes med en murstensattrap i kopi af den oprindelige.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at der gives dispensation til udvidelse og ombygning af tilbygningen på Løkkerenden 3.
  2. at der i dette særlige tilfælde, gives dispensation til at etablere en skorstensattrap og dermed at den fjernede skorsten lovliggøres.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Ad 1 + 2

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har d. 24. januar modtaget en revideret ansøgning om bygningsarbejder på Løkkerenden 3, herunder udvidelse af tilbygning samt ønske om at etablere en skorstensattrap i stedet for en nedtaget skorsten på Løkkerenden 3. Skorstenen er oplyst nedtaget pga. tilstand og fordi den ikke blev benyttet.

  Løkkerenden 3 er omfattet af den bevarende Lokalplan 25 for Dragør Gamle By. Huset er imidlertid ikke et traditionelt gulkalket Dragørhus men et nyere hus (1913) i rød, blank mur og et formsprog, der er karakteristisk for tiden, hvor det er opført i. Det er derfor bevaringsværdigt på sine egne præmisser.

  I lokalplan 25 står der følgende om ny bebyggelse samt fjernelse af skorsten:

  Afsnit 3.7 Ny bebyggelse: Der må kun opføres bebyggelse af tæt, lav karakter. Bebyggelsen skal respektere områdets byplanmæssige helhed og traditionelle bygningsmæssige udformning.

  Afsnit 7.3, Skorstene:  Skorstene må kun fjernes efter kommunalbestyrelsens særlige tilladelse.

  Administrationen vurderer, at der kan meddeles den ønskede dispensation vedrørende udvidelse af tilbygning med vægt på at udvidelsen er af et begrænset omfang og at den tilpasser og underordner sig hovedhusets formsprog, proportioner, materialer og konstruktion. Dvs. at tilføjelsen understøtter bevaringsværdierne.

  Bebyggelsesprocenten øges fra 31 % til 35 %. Bebyggelsesprocenten for området er som udgangspunkt fastlagt til 75%.

  Administrationen vurderer endvidere, at der i dette særlige tilfælde kan gives dispensation til opsætning af skorstensattrap som erstatning for den nedtaget skorsten. Hermed lovliggøres forholdet fysisk. 

  Vurderingen er begrundet i at den nu nedtagne skorsten ikke havde en traditionel udformning med en gesims øverst og at den nye skorstensattrap i mursten vil blive udført i nøjagtig kopi af den oprindelige jf. gamle tegninger og dermed i udseende som en traditionel skorsten. Hertil er der lagt vægt på, at der inden for lokalplanens afgrænsning er tale om et nyere hus.

  Tilstand og manglende benyttelse af en skorsten er ikke i sig selv en begrundelse for at fjerne den. Skorstenspiberne i Dragør Gl. By er en smuk afslutning på husene og en væsentlig kulturhistorisk og arkitektonisk bygningsdel, der bidrager til kulturmiljøet med karakter og variation.

  LOVE/REGLER:

  Planloven og Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Projektet har været sendt i partshøring og naboorientering den 9. februar med høringsfrist d. 23. februar 2022 i henhold til planlovens og forvaltningslovens regler.

  Der er den 20. feb. 2022 indgået et høringssvar fra nærmeste nabo til tilbygningen, der ikke har indvendinger over for de ønskede ændringer og ser frem til forbedringer foretaget ”i respekt for bevaring af den gamle by.”

  Projektet har været forelagt Dragør Bevaringsnævn på møde d. 23. nov. 2021. Her udtalte nævnet, at det overordnet syntes godt om forslaget, men at tilbygningen i højere grad skulle tilpasses og underordne sig hovedhuset. Herefter er projektet revideret ift. anbefalingerne og forelagt nævnet til orientering på møde d. 2. februar 2022. Dog er der ikke taget stilling vedrørende en skorstensattrap.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Administrationen vurderer derfor at såvel dispensationen, som den fysiske lovliggørelse af skorsten er i fuld overensstemmelse med bevaringsprincipperne i lokalplan 25 og dermed også i overensstemmelsen med Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 24. juni 2021 om at begrænse adgangen til at meddele dispensationer mv i forhold til lokalplan 25.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.

  Bilag

 • 11
  Miljøtilsynsplan 2022-2025 for Dragør Kommune
  Sagsid.: 22/781

  RESUMÉ:

  Miljøtilsynsplan 2022-25 for Dragør Kommune skal godkendes til offentlig høring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at Miljøtilsynsplan 2022-25 for Dragør Kommune sendes i offentlig høring, for endelig godkendelse.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Godkendt med præcisering af, at det tydeliggøres i miljøtilsynsplanen, på hvilke områder Tårnby Kommune som miljømyndighed har opgaver ift. miljøtilsynet med Københavns Lufthavn for Dragør Kommune, herunder for brandøvelsespladsen og for PFAS-forurening.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsynet på virksomheder og husdyrbrug. Tilsynsplanen skal opdateres mindst hvert 4. år.

  Tilsynsplanen skal blandt andet indeholde en beskrivelse af kommunens tilsynsindsats, en vurdering af relevante væsentlige miljøproblemstillinger samt en fortegnelse over særligt forurenende virksomheder.

  Tilsynsplanen skal offentliggøres. Planen skal i 4 ugers offentlig høring.

  Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag.  

  LOVE/REGLER:

  Miljøbeskyttelsesloven og tilsynsbekendtgørelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udkast til Miljøtilsynsplan år 2022 - 2025 for Dragør Kommune skal i offentlig høring for endelig godkendelse.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Udkast til Miljøtilsynsplan år 2022 - 2025 for Dragør Kommune skal i offentlig høring for endelig godkendelse.

  Planen skal offentliggøres, når den er godkendt.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Planudvalget den 9. marts 2022.

  Bilag

 • 12
  Forslag til grøn pulje
  Sagsid.: 22/775

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til om der skal oprettes en grøn pulje, hvor foreninger kan søge om medfinansiering til grønne tiltag inden for natur og klima-projekter. Ønsket om en grøn pulje udspringer af budgetaftalen fra oktober 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der tages stilling til om der skal oprettes en grøn pulje på 75.000 kr. årligt, hvor foreninger kan søge om medfinansiering til grønne projekter inden for natur og klima. Udvalget behandler ansøgningerne 2 gange årligt efter indkaldelse af projekter.
  2. at såfremt der ønskes oprettet en pulje, indgår finansiering af puljen i budgetforhandlingerne i 2023.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Ad 1 + 2

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I budgetaftalen fra oktober 2021 er der indgået aftale om, at forvaltningen skal komme med forslag til en grøn pulje. I budgettet er der ikke afsat midler til puljen.

  Forvaltningen foreslår, at der kan oprettes en grøn pulje, hvor foreninger mv. kan søge om medfinansiering til egne natur eller klimaprojekter. Ansøgning kunne være 2 gange årligt, hvor foreninger, virksomheder eller andre kan søge om medfinansiering til tiltage inden for natur- eller klimatiltag. Medfinansieringen kan andrage på til 50%, og ansøgninger behandles af Klima- By og Erhvervsudvalget.

  Projekterne skal fremme naturkvalitet eller klimatiltag som giver mindre CO2 udledning eller tilpasning til klimaforandringer og som kan inspirere andre til at følge det gode eksempel. Der kan gives medfinansiering til konkrete anlæg, formidling lokalt eller til projektudvikling. Der forventes dog medfinansiering på 50% i form af økonomiske midler eller arbejdsindsats.

  Finansiering af puljen forslås at indgå i budgetforhandlingerne for 2023.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ikke afsat midler i budgettet til en grøn pulje, men finansiering kan indgå i budgetforhandlingerne for 2023.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Puljen vil i givet fald blive markedsført på kommunens hjemmeside mv, hvis der afsættes midler på budget 2023 og frem.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Forslaget understøtter kommunens nuværende miljøpolitik, som kan ses i kommuneplan 09, side. 113. Se bilag 1.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima- By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.

  Bilag

 • 13
  Genopretning af veje 2022
  Sagsid.: 22/772

  RESUMÉ:

  Status for genopretning af veje i 2021 samt hvilke veje, der prioriteres genoprettet i 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at status for genopretning af veje 2022 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2022 afsat 3,0 mio. kr. til genopretning af veje 2022. Kommunalbestyrelsen har frigivet beløbet i forbindelse med behandling af budgetudmøntning, budget 2022-2025 den 18. november 2021.

  Af de 3.0 mio. kr., er der afsat 2,5 mio. kr. til at oprette og udlægge asfalt slidlag på vejstrækninger i 2022, hvoraf anvendes 0,8 mio. kr. til anlægssjakket til at varetage anlægsarbejde i eget regi. Endvidere er der afsat 0,3 mio. kr. til at udføre hovedeftersyn, trafiktællinger mv. samt 0,2 mio. kr. til akutte arbejder, reparationer mv.

  I 2021 blev der udlagt asfalt slidlag på følgende veje:

  -         Cykelstierne på Søndre Strandvej mellem Krudttårnsvej og Store Magleby Strandvej

  -         Cykelstien kaldet Tyrestien mellem Hvidtjørnen og Søndre Tangvej

  -         Stikvejen Søndre Strandvej frem til Tyrestien ved Søndre Tangvej

  -         Stamvejen Vierdiget

  -         Hollændervænget mellem Fasanvænget og vendeplads

  -         Borgervænget

  -         Skippervænget

  -         Fælledvej på strækningen udfor Søvang

  Desuden er vejafvandingsbrønde og –stik på Fælledvej ud for Søvang blevet renoveret sammen med etablering af ny kantsten på hele strækningen. Genopretning af fortovet på samme strækning er påbegyndt og færdiggøres vinter/forår 2022.

  I 2022 planlægges efter at udføre asfalt slidlag på følgende veje:

  -         Lodsvænget

  -         A. P. Møllers Allé, stamvejen

  -         Strandbakken

  -         Lærkeengen

  -         Løkkestien

  -         Køjevænget, de 3 nordlige stikveje

  -         Del af Halvejen

  Det har været planen at lægge ny asfalt på vejene Kløverstykket og Rugstykket i 2021 eller 2022. Som følge af HOFORs planlægning af renovering af vandledninger i samme veje, så er asfaltarbejdet udsat til efter HOFORs vandrenovering forventeligt i 2023. Tilsvarende gør sig gældende for del af Fasanvænget og Markvænget, hvor HOFORs vandledningsarbejde på Fasanvænget pågår, og Markvænget forventes opstartet af HOFOR i 2023.

  I forbindelse med vejsyn 2021 blev Lundestien besigtiget. Både dele af denne sti samt dele af Schoutstien trænger efterhånden også til nyt slidlag. Begge stier har dog vejtræer i midten af sti, og træernes rødder er grundlæggende årsag til skader i stierne. Nyt asfaltslidlag må derfor afvente løsning på træproblematikken.

  Såfremt der i 2022 bliver mulighed for yderligere asfalt slidlag, så vil følgende veje umiddelbart stå for tur:

  -         Hartkornsvej mellem Rytterager og Møllevej

  -         Batterivej mellem Rønne alle og Drogdensvej

  -         Del af Kronager

  -         Del af Thimandsvænget

  -         Del af Rødtjørnen

  -         Spurvevænget

  -         Lundegård Strandvej

  Prioriteringen er baseret på Vejdirektoratets årlige hovedeftersyn suppleret med administrationens egne registreringer samt Vej- og Gartnerafdelingens mulige ressourceanvendelse i forbindelse med tilhørende fortovs- og kantstensopretninger. Ikke mindst den fortsatte covid19 problematik kan medføre ændringer i prioriteringerne i forhold til Vej- og Gartnerafdelingens muligheder.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 3,0 mio. kr. til genopretning af veje 2022 er afsat i anlægsbudget 2022, og beløbet er frigivet af Kommunalbestyrelsen den 18. november 2021.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.

 • 14
  Forskrift midlertidige aktiviteter for varelevering, bygge- og anlæg
  Sagsid.: 22/762

  RESUMÉ:

  En nye forskrift for støvende, støjende og vibrerende midlertidige aktiviteter for varelevering, bygge- og anlæg, skal i høring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, aten opdateret forskrift for støvende, støjende og vibrerende midlertidige aktiviteter for varelevering, bygge- og anlæg, som den der er angivet fra Tårnby Kommune, sendes i høring.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Anbefalet overfor KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som del af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune på Natur- og Miljøområdet, er det Tårnby kommune der varetager sager vedr. støvende, støjende og vibrerende midlertidige aktiviteter for varelevering, bygge- og anlægsarbejde. Tårnby Kommune har i den forbindelse henvendt sig, da der fremgår to forskellige forskrifter for ovenstående, på Dragør Kommunes hjemmeside. Tårnby kommune forslår at der fremover gælder samme forskrift i Dragør Kommune som i Tårnby, da en samlet forskrift vil give en ens og tydeligt ramme til udarbejdelsen af sager på området.

  Forskellen på de to forskrifter er som følger:

  -          Forskriften for Dragør Kommune fra 2005 henviser til en forældet Bekendtgørelsen for miljøreguleringer fra 2004, mens forskriften i Tårnby Kommune henviser til den gældende bekendtgørelse.

  -          Forskriften fra Tårnby omfatter støj, støv og vibrerende aktiviteter ved varelevering.

  -          Forskriften fra Tårnby fastsætter en mere detaljeret og omfattende ramme for støjgrænser.

  For at Tårnby Kommune fortsat skal kunne agerer myndighed på området vedrørende støvende, støjende og vibrerende midlertidige aktiviteter for varelevering, bygge- og anlæg, er der behov for en samlet forskrift der favner begge kommuner i en opdateret version.

  LOVE/REGLER:

  Det forpligtende samarbejde på Natur- og Miljøområder med Tårnby Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forskriften sende i høring i 4 uger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalg den 9. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Bilag

 • 15
  Garantistillelse for lån til anlægsinvesteringer frem til 2027, HOFOR
  Sagsid.: 20/3157

  RESUMÉ:

  HOFOR søger om kommunal garantistillelse til Dragør Vand- og Spildevandsselskab på hhv 72 mio. kr. til HOFOR Spildevand Dragør A/S og 92 mio. kr. til HOFOR Vand Dragør A/S.

  Lån hos Kommunekredit kan kun optages med 100 % kommunal lånegaranti. Lånene er til meget lav rente, der er ingen stiftelsesomkostninger eller løbende bidrag. Der skal betales en årlig garantiprovision til kommunen svarende til markedsværdi, som p.t. skønnes til 0,4 % af restgælden.

  Det er en økonomisk fordel for forbrugerne, at lånene optage i kommunekredit, fordi det giver lavere vand- og spildevandstakster end ved banklån.

  Garantien skal være HOFOR i hænde senest den 31. marts 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Kommunalbestyrelsen godkender en garantiramme på 92 mio. kr. til garantistiftelse HOFOR Vand A/S´ lånoptagelse.
  2. at Kommunalbestyrelsen godkender en garantiramme på 72 mio. kr. til garantistiftelse HOFOR Spildevand A/S´ lånoptagelse.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Ad 1

  For stemte:  6 (A+C+L+V)

  Imod stemte:  

  Undlod at stemme:  1 (T)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 2

  For stemte:  6 (A+C+L+V)

  Imod stemte:  

  Undlod at stemme:  1 (T)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  HOFOR søger om kommunal garantistillelse til HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S for deres låneoptagelse til anlægsinvesteringer. Se bilag 1 – 4 som er HOFORs ansøgninger om lånegaranti.

  Vand- og spildevandsselskaberne har behov for optagelse af lån til finansiering af anlægsinvesteringer, fordi investeringerne ikke kan finansieres over årets takster på grund af prislofterne, der hvert år fastsættes af Forsyningssekretariatet under Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.

  I 2020 godkendte kommunen garantistillelse for lån til investeringer til og med 2025. Der er nu behov for nye rammer til garantistillelse frem til og med 2027.

  Der ansøges om en garantiramme på:

  -          92 mio. kr. til HOFOR Vand A/S

  -          72 mio. kr. til HOFOR Spildevand A/S

  En specifikation af de aktuelle garantirammer fremgår af bilag.

    

  Der er vedlagt udskrift af budget over investeringer 2021 – 2026 for begge selskaber i bilag 5.

  LOVE/REGLER:

  Vandsektorloven (LOV nr. 469 af 12/06/2009)

  Lånebekendtgørelsen (BEK nr. 1580 af 17/12/2013)

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunen kan stille garanti for lån til anlægsinvesteringer, uden at det påvirker kommunens låneramme. Den maksimale løbetid på lån for anlægsudgifter er 40 år.

  Med kommunal lånegaranti kan lån optages hos Kommunekredit til lav rente, ingen stiftelsesomkostninger og ingen løbende bidrag.

  Det er en økonomisk fordel for forbrugerne, fordi det giver lavere vand- og spildevandstakster.

  Godkendelsen af lånegarantierne er en beskeden økonomisk fordel for Dragør Kommune, og det har ingen personalemæssige konsekvenser.

  Kommunen skal opkræve en garantiprovision svarende til markedsniveau, som pt skønnes at ligge på 0,4 % af restgælden for lånene.

  Forbrugerne betaler for garantiprovisionen gennem taksterne, men får en større økonomisk fordel gennem låneoptagelsen med garantistillelse, fordi taksterne bliver lavere end ved finansiering via banklån.

  HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S er underlagt hvile-i-sig-selv princippet. Det betyder, at udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse, administration og forrentning af lån mv skal dækkes fuldt ud af bidrag fra brugerne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Bilag

 • 16
  Godkendelse af takster for tillægsveje
  Sagsid.: 21/1068

  RESUMÉ:

  Det skal være muligt for borgerne i Dragør Kommune at købe sig til en ekstra tillægsvej for afhentning af affald. Derfor er der behov for at godkende en yderligere takst for køb af denne ekstra ydelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, atforslag til takster for tillægsveje ved afhentning af affald (bilag 1) i 2022, godkendes.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som en del af implementeringen af den nye affaldsordning, blev det besluttet på kommunalbestyrelsesmødet d.29.06.2021, at det skal være muligt for borgerne at tilkøbe sig til en ekstra tillægsvej, såfremt de ikke ønsker eller har mulighed for at overholde det gældende afstandskrav på 10m fra matrikelskel til der hvor affaldsbeholderen står.

  For nogle borgere vil det være et ønske fortsat at kunne få afhentet affaldet fra der hvor de plejer (maksimalt 40m fra skel). Dette omfatter dog et mer’ arbejde for renovatøren, da de skal gå længere for at få tømme beholderene. Derfor er der behov for at opkræve en ekstra takst for afhentning af affald længere inde på matriklen end de 10m.

  I denne forbindelse er der blevet lavet et forslag til takst som fremgår af bilag 1., og som dækker henholdsvis en lille (10-20m) og stor tillægsvej (20-40m).

  Taksten dækker afhentning af alle 3 beholdere.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Affaldsområdet er et ”Hvil-i-sig-selv” område det vil sige, at indtægter og udgifter modsvare hinanden.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalg den 9. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Bilag

 • 17
  Godkendelse af Beredskabet - Plan for fortsat drift
  Sagsid.: 22/761

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal hvert 4.år godkende en plan for fortsat drift – Beredskabsplan. Planen for fortsat drift beskriver kommunens organisering under en krise og sætter rammerne for, hvordan de enkelte indsatsplaner skal udformes. Der er foretaget en revision af den gældende plan ift. gældende lov for beredskab. Planen forelægges hermed til kommunalbestyrelsens godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at plan for fortsat drift godkendes.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør kommunes plan for fortsat drift blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 31.08.2017         (Beredskabsplan). Planen beskriver både kommunens organisering under en krise og sætter rammerne for, hvordan de enkelte specifikke indsatsplaner skal udformes. Det er fx beredskabsplan ved stormflod, flystyrt i kommunen, indkvarteringsplan, fugleinfluenza mv.

  I henhold til lov om beredskab skal Kommunalbestyrelsen hvert 4 år godkende planen – en gang i hver valgperiode. Derfor fremlægges planen i en revideret udgave til kommunalbestyrelsens behandling.

  Forvaltningen har i sammenarbejde med Hovedstadens Bredskab revideret den gældende plan, hvori der er fortaget mindre tekniske ændringer. Disse ændringer er markeret med gult.

    

  Plan for fortsat drift erstatter Dragør Kommunes beredskabsplan for 2017. ”Plan for fortsat drift” er lovpligtig jf. beredskabslovens § 25. Planen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og indsendes med dokumentation for kommunal godkendelse til Beredskabsstyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Beredskabsloven §25.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Revisionen af planen for fortsat drift har ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser.

  Der vil naturligvis i forbindelse med en eventuel kritisk hændelse kunne være økonomiske konsekvenser afhængig af hændelsens art, omfang og varighed. Det er bl.a. planens formål at sikre, at økonomiske konsekvenser i forbindelse med en eventuel hændelse minimeres, idet dog hensyn til særligt liv og miljø går forud herfor.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalg den 9. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den. 31. marts 2022.

  Bilag

 • 18
  Godkendelse af affaldsregulativ
  Sagsid.: 21/1068

  RESUMÉ:

  Det nye affaldsregulativ har været i høring i fire uger. Der er kommet fire høringssvar, som giver anledning til nogle ændringer i det nye regulativ.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det nye affaldsregulativ godkendes.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Udvalget er opmærksom på, at den gamle by ikke er en del af ordningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det nye affaldsregulativ har været i høring i fire uger. Der er kommet fire høringssvar, som giver anledning til nogle ændringer i det nye affaldsregulativ (se bilag 1):

  -          Sommerhuse og kolonihaver fritages fra ordningen for farligt affald.

  -          Ordningen for farligt affald uddybes, således at det fremgår, at de røde bokse bliver byttet ud ved afhentning. En såkaldt vandrekasse.

  -          Sommerhuse og kolonihaver medtages i ordningen for haveaffald.

  Høringssvarene (bilag 2) er sammenfattet i et høringsnotat (bilag 3). Besvarelser som ikke er medtaget i regulativet vil administrationen arbejde videre ud fra og tage med i den fremtidige planlægning.

  Der har været et gennemgående ønske om et større fokus på Dragør Gl. By i det nye regulativ. Da vi endnu ikke har fundet den gældende løsning til området, vurderer administrationen at regulativet kan tages op til revision, såfremt den fremtidige valgte løsning i Dragør Gl. By giver anledning hertil.

  LOVE/REGLER:

  Affaldsbekendtgørelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalg den 9. marts. 2022

  Økonomiudvalg den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Bilag

 • 19
  Flyt af ejendomsbudget for Stationsvej 5
  Sagsid.: 22/670

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til om ejendomsudgifter og bygningsvedligehold af Stationsvej 5, det tidligere Dragør Lokalarkiv, skal overgå fra sektor 4 (kultur- og fritidsområdet) til sektor 2 (plan og teknik).

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, atlokalarkivets ejendomsdriftsbudget flyttes fra sektor 4 (kultur og fritid) til sektor 2 (plan og teknik) fra 2022 og fremover.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Anbefalet overfor ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det gamle rådhus (Stationsvej 5) har i mange år været benyttet af Lokalarkivet, der nu organisatorisk er flyttet til Museum Amager. Bygningen skal fremover anvendes til almindelig mødevirksomhed, herunder for Lokalarkivets frivillige. De fortsatte udgifter til ejendommen og bygningsvedligehold ønskes af denne grund flyttet over til Center for Plan, Teknik og Erhverv, der også råder over kommunens øvrige bygninger.

  Det følger af den økonomiske politik, at flytning af budget fra en sektor til en anden sektor skal ske ved politisk godkendelse.
   

  Udgifter til ejendommen udgøres dels af budget til drift af ejendommen som el, vand, varme, forsikring mv., hvilket i 2022 udgør 80.794 kr., dels af budget til vedligehold af bygningen 47.148 kr. Det samlede budget der ønskes flyttet til bygningsudgifter og vedligehold af bygningen Stationsvej 5 udgør således 127.942 kr.

  På sektor 4 (kultur- og fritidsområdet) er fortsat budget til lovpligtig arkivering samt et årligt tilskud til lokalarkivet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgetomplacering af 127.942 kr. fra sektor 4 (kultur- og fritid) til sektor 2 (plan og teknik).

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.
  Børne- Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2022.
  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

 • 20
  Anlægsregnskab Udearealer på skoler, helhedsplan
  Sagsid.: 21/8926

  RESUMÉ:

  Der aflægges anlægsregnskab for projektet Udearealer på skoler, helhedsplan.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at anlægsregnskabet for Udearealer på skoler, helhedsplan godkendes.
  2. at merforbruget dækkes af projektet Legepladser renovering 2020.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Ad 1+2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Center for Plan, Teknik og Erhverv fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Udearealer på skoler, helhedsplan:

  Anlægsbevilling:  8.995.084 kr.

  Anlægsudgift:  9.054.931 kr.

  Merforbrug:        59.846 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 9.054.931 kr., hvilket er 59.846 kr. mere end der er bevilliget.

  Følgende arbejder er udført under anlægsbevillingen:

  St. Magleby skole

  -         Kunstgræsbane

  -         Multibane på asfalt

  -         Parkour område med balancebomme og kolbøttestænger

  -         Basket område

  -         Løbebane og springgrav

  -         Boldmure og trapper til ophold

  Nordstrandsskolen

  -         To beachvolley baner på sand

  -         Multibane og basket bane med gummibelægning

  -         Løbebane og publikum zone med bænke

  -         Rutsjebaner

  Dragør skole

  -         Boldbur

  -         Klatrestativ med gummibelægning

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Merudgiften for Udearealer på skoler, helhedsplan foreslås finansieret af anlægsprojektet Legepladser renovering 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By-, og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Bilag

 • 21
  Anlægsregnskab SFO ombygning
  Sagsid.: 21/8901

  RESUMÉ:

  Der aflægges anlægsregnskab for projektet SFO ombygning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at anlægsregnskabet for SFO ombygning godkendes.
  2. at restforbruget dækkes af projektet genopretning af bygninger 2021.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Ad 1 + 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Center for Plan, Teknik og Erhverv fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  SFO ombygning:

  Anlægsbevilling:  2.477.375 kr.

  Anlægsudgift:  2.666.652 kr.

  Merforbrug:      189.277 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 2.666.652 kr., hvilket er 189.277 kr. mere end der er bevilliget.

  Følgende arbejder er udført under anlægsbevillingen:

  - Ombygning af Sølyst SFO til vuggestue

  - Akustikregulering, SFO Tulipanen og Kirkevejens SFO

  - Solafskærmning, SFO Tulipanen

  - Nye gulve samt malerbehandling i udvalgte rum

  - Ekstra garderobeskabe, Kirkevejens SFO

  - Renovering af toiletter, Hartkorns SFO

  - Ombygninger i køkken, Hartkorns SFO

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Merudgiften for SFO ombygning foreslås finansieret af anlægsprojektet Genopretning af bygninger 2021, da dele af arbejderne, som er udført under projektet, kan sidestilles med arbejdet, som normalt bliver udført under denne pulje.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Bilag

 • 22
  Anlægsregnskab Modernisering af Hollænderhallen
  Sagsid.: 21/8902

  RESUMÉ:

  Der aflægges anlægsregnskab for projektet Modernisering af Hollænderhallen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at anlægsregnskabet for Modernisering af Hollænderhallen godkendes.
  2. at restforbruget dækkes af projektet genopretning af Hollænderhallen 2020.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Ad 1 + 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Center for Plan, Teknik og Erhverv fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Modernisering af Hollænderhallen:

  Anlægsbevilling:  14.800.000 kr.

  Anlægsudgift:  14.890.297 kr.

  Merforbrug:          90.297 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 14.890.297 kr., hvilket er 90.297 kr. mere end der er bevilliget.

  Følgende arbejder er udført under anlægsbevillingen:

  -         Efterisolering af facaderne på idrætshallen samt etablering af vinduer mod nord

  -         Etablering af ekstra flugtvej fra idrætshallen

  -         Udskiftning af vinduer, renovering af facader samt ombygning af tagudhæng på de lave bygninger samt biblioteksbygningen.

  -         Renovering af vægoverfalder i idrætshallen samt gangarealer

  -         Etablering af vindueshuller fra gangarealerne ind til hallen samt udskiftning døre.

  -         Opsætning af akustikregulering på vægge i idrætshallen

  -         Renovering af lofter og gulve i gangarealerne

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Merudgiften for Modernisering af Hollænderhallen dækkes af anlægsprojektet Genopretning af Hollænderhallen 2020, hvor der er et mindre forbrug på 96.380 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2021.

  Bilag

 • 23
  Anlægsregnskab LED belysning i kommunens bygninger
  Sagsid.: 21/8925

  RESUMÉ:

  Der aflægges anlægsregnskab for projektet LED belysning i kommunens bygninger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for LED belysning i kommunens bygninger godkendes.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Ad 1 + 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Center for Plan, Teknik og Erhverv fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  LED belysning i kommunens bygninger:

  Anlægsbevilling:  5.500.000 kr.

  Anlægsudgift:  5.255.218 kr.

  Mindreforbrug:     244.782 kr.

  Anlægsbevillingen omfatter udskiftning samt opgradering af belysningen til LED i følgende bygninger:

  - Hollænderhallen

  - Kongelundshallen

  - Klub Elisenborg

  - Klub Krudthuset

  - Klub Sølyst

  - Strandengens SFO

  - Blushøj SFO

  - Nordstrandens SFO

  - Hollænderhuset

  - Sansehuset

  - Nordstrandens vuggestue

  - Sølyst vuggestue og børnehave

  - Dagplejen

  -Musikskolen

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 5.255.218 kr., hvilket er 244.782 kr. mindre end der er bevilliget.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Mindreforbruget for LED belysning i kommunens bygninger er i forbindelse med budgetaftale 2022-2026 besluttet afsat til fjernelse af asfalt på klub Elisenborgs udearealer.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Bilag

 • 24
  Anlægsregnskab Kommunal svømmehal
  Sagsid.: 21/8919

  RESUMÉ:

  Der aflægges anlægsregnskab for projektet Kommunal svømmehal.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at anlægsregnskabet for Kommunal svømmehal godkendes.
  2. at mindreforbruget på 75 kr. i anlægsregnskabet tilføres kassen.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Ad 1 + 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Center for Plan, Teknik og Erhverv fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Kommunal svømmehal:

  Anlægsbevilling:  69.094.897 kr.

  Anlægsudgift:  69.094.822 kr.

  Mindre forbrug:               75 kr.

  Anlægsudgiften har som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 69.09.822 kr., hvilket er 75 kr. mindre end der er bevilliget.

  Anlægsbevillingen omfatter følgende:

  -         Anlæggelse af ny Svømmehal

  -         Udvidelse af svømmehal med mulighed for i fremtiden af etablere en vandrutsjebane

  -         Håndtering af forurening

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Mindreudgiften for Kommunal svømmehal tilgår kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Bilag

 • 25
  Anlægsregnskab Genopretning af skoler 2019
  Sagsid.: 21/8903

  RESUMÉ:

  Der aflægges anlægsregnskab for projektet genopretning af skoler 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for Genopretning af skoler 2019 godkendes.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Ad 1 + 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Center for Plan, Teknik og Erhverv fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Genopretning af skoler 2019:

  Anlægsbevilling:  2.758.826 kr.

  Anlægsudgift:  2.676.271 kr.

  Mindreforbrug:       82.555 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 2.676.271 kr., hvilket er 82.555 kr. mindre end der er bevilliget.

  Følgende arbejder er udført under anlægsbevillingen:

  St. Magleby skole

  -         Udskiftning af brugsvandsinstallationer

  -         Renovering af mur ud mod Kirkevej

  -         Brandsikring af gymnastiksal

  Dragør skole

  -         Brandsikring på etagerne

  -         Maling af vinduer udvendigt på den røde bygning

  Nordstrandsskolen

  -         Udskiftning af vinduer i SFO

  Alle 3 skoler

  -         Indretninger ifm. Strategisk indeklima på skolerne

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Mindreudgiften er overført til anlægsprojektet Genopretning af skoler 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og udvalget den 9. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Bilag

 • 26
  Budgetanalyser til budget 2023
  Sagsid.: 20/3913

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører budgetanalyser der iværksættes forud for forhandlinger om budget 2023.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at iværksættelsen af 8 budgetanalyser godkendes.
  2. at eventuelle øvrige ideer til budgetanalyser indenfor eget udvalgsområde besluttes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2022

  Ad 1:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2:

  Udvalget besluttede at komme med forslag senere i budgetprocessen.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Ad 1

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 2

  Udvalget besluttede at komme med forslag til R, A og D skemaer senere i processen.

  SAGSFREMSTILLING:

  I januar vedtog kommunalbestyrelsen en proces og tidsplan for budget 2023. Administrationen har med procesplanen forsøgt at nytænke elementer i den årlige budgetproces. Til forskel fra budgetprocessen i tidligere år, vil beslutningsgrundlaget i år få et større indhold af en række udarbejdede budgetanalyser, som skal indgå i det budgetmateriale, som kommunalbestyrelsen vil modtage i august. Det er forhåbningen, at budgetanalyserne kan anvise tilstrækkeligt økonomisk provenu til at sikre en økonomi i balance.

  Administrationen har på den baggrund iværksat arbejdet med budgetanalyser. Med de iværksatte budgetanalyser påbegyndes et arbejde med to spor, som er tænkt som temaer der, på forskellige områder, kan rammesætte budgetanalyser i de kommende år.

  For det første et spor hvor der tydeliggøres hvilke ydelser og hvilken service, der er lovpligtige og hvilke dele som ikke er lovpligtige. Den første analyse i dette spor bliver på sektor 4’s område (kultur og fritid).

  Det andet spor er tænkt som en række detaljerede benchmarkanalyser, der gennem sammenligning med andre kommuner går i dybden på forskellige områder. Til budget 2023 iværksættes i den forbindelse en benchmark af hjemmeplejeområdet.

  Til budget 2023 iværksættes derudover en bygningsanalyse.

  Udover de større analyser vil et antal mindre omfangsrige analyser blive udarbejdet, herunder 1) Overordnet benchmarkanalyse 2) Hjemtagelse af indsats mod massivt skolefravær, 3) Effektiviseringer på rengøringsområdet 4) Afsøgning af forskellige muligheder for digitaliseringstiltag og 5) Optimering af mellemkommunal afregning.       

  Ud over administrationens iværksatte analyser, kan der ligeledes iværksættes analyser som ønskes politisk. På den baggrund lægges op til drøftelse af eventuelle yderligere temaer til budgetanalyser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. marts 2022.

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

 • 27
  Orienteringssag - Status på Plan og byggesagsområdet marts 2022
  Sagsid.: 18/3559

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede i februar 2021, at administrationen hver måned skal fremlægge status på antal plan- og byggesager, herunder tilgang og afgang af sager.

  Opgørelsen for januar 2022 måned er vedlagt i bilag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede i februar 2021, at administrationen hver måned skal fremlægge en opgørelse over antallet af plan- og byggesager, idet Dragør Kommune har modtaget væsentlig flere sager de sidste 2 år end tidligere. En stigning på 50 til 100%, som har betydet, at ventetiden på sagsbehandling har været væsentlig længere end tidligere.

  Opgørelsen for januar fremgår af bilag 1.

  Det fremgår af opgørelsen, at der er afsluttet 29 sager og indgået 49 nye sager i januar. Den samlede sagsmængde er derfor steget fra 247 til 264.

  Det kan oplyses, at ud af de 264 sager er:

  • 33 byggeansøgninger, hvor de fleste er under sagsbehandling ved optælling den 31. januar 2022. Der er afsluttet 14 byggesager i januar, og der er modtaget 20 nye ansøgninger.
  • 27 landzonesager er i gang. Der er afsluttet 1 sag, og der er kommet 2 nye sager til i januar.
  • 20 bevaringssager er i gang. Der er afsluttet 1 sag, og der er kommet 3 nye sager til i januar.
  • 56 lovliggørelsessager. Der er modtaget 1 ny sag, og ingen sager er afsluttede i januar. Det kan oplyses, at der i februar frem til den 17. februar er igangsat flere lovliggørelses sager, og der er afsluttet 5 sager.
  • 66 klagesager. Heraf er 30 sager bevaringssager. Der er kommet yderligere 4 sager til i januar.

  Tiltag:

  • Der er i februar fokus på gennemgang af lovliggørelsessager, og flere er igangsat og afsluttet.
  • Bevaringssagerne: lovliggørelsessager er gennemgået og 4 sager er under behandling.
  • Der er tilknyttet konsulentbistand til sags forberedende arbejde med landzonetilladelser og byggesagsbehandling.

  Til orientering kan det oplyses at der i februar i perioden fra 1. – 17. februar er indgået i alt 13 sager og er afsluttet 37 sager.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsvalget den 9. marts 2022.

  Bilag

 • 28
  KBEU - driftsoverførsler fra regnskab 2021
  Sagsid.: 20/3913

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på KBEU’s områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at der på KBEU’s område i henhold til reglerne om overførsel overføres netto -0,2 mio. kr. på baggrund af merforbrug i 2021.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge de af Kommunalbestyrelsen vedtagne regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet – for områder med overførselsadgang - overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter. Administrationen foreslår dog at de fulde merforbrug overføres, i de tilfælde det vurderes muligt at indhente. Det foreslår administrationen for at fastholde økonomisk ansvarlighed, hos de enkelte enheder og kommunen samlet set. Det er samme praksis som i forbindelse med overførselssagen efter regnskab 2020.

  Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  Corona har påvirket økonomien på mange områder i 2021. I enkelte tilfælde hvor merudgifter i regnskab 2021, vedrører udgifter relateret til Corona, som ligger i direkte forlængelse af enhedernes drift, foreslår administrationen at merforbruget eller dele af merforbruget ikke videreføres. Eventuelle eksempler er fremhævet i sagsfremstillingen.

  I henhold til ovenstående principper anbefaler Administrationen at der på KBEU’s område overføres samlet -0,2 mio. kr. Fordeling fremgår af bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

   

  ·    Der kan overføres +/- 2 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  ·    Mere end +/- 2 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

  For driftsoverførelsen fra 2021 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer ol., indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede overførsel på KBEU’s område reducerer budget 2022 med 0,2 mio. kr. Såfremt alle midlerne hentes i 2022 reduceres kassetrækket med 0,2 mio. kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Bilag

 • 29
  Forslag fra L - Krudthus 2
  Sagsid.: 22/821

  RESUMÉ:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  INDSTILLING:

  Flemming Blønd (L) har i mail af 13. februar 2022 bedt om at få følgende på dagsorden.

  ”Krudthus VII

  I en arkitekt rapport fra 20/9 2013 beskrives Krudthus VII (I Dragør normalt kaldet Krudthus 2) på side 11 som ”misligholdt, men kan danne ramme om en nutidig anvendelse til samfundsmæssigt nyttigt formål, der åbner for en genopretning og fremtidig vedligeholdelse, der dermed sikrer bygningen for eftertiden i dens nuværende fremtræden”. På side 2 er det nævnt, at ”taget er utæt, og således at det har regnet ind i krudthuset gennem flere år. Resultatet er, at der nu har udviklet sig et angreb af svamp i bjælkelaget…” Endvidere konkluderes det på side 12 ”Indvendigt er huset voldtaget på det groveste ! Et solidt bjælkelag er erstattet af fortovsfliser. Stueetagens stolper er couperet og forlænget med beton. Loftsetagens tømmerkonstruktion er nærmest splittet ad, og lappet sammen med lasker og klamper. 3 bjælker i bjælkelaget ved vestgavlen er svampeangrebet og bør udskiftes”.

  ”Krudthusgrunden er i dag tilgroet og den oprindelige vandgrav er fyldt op . Ved en rydning er der mulighed for evt. at skabe en del parkeringspladser.

  Det indstilles, at taget tætnes og,

  - at Krudthus VII enten sælges eller,

  - at der søges fondsmidler til at restaurere huset, så det efterfølgende kan anvendes til et samfundsmæssigt formål, subsidiært kan sælges til en forening, restauratør eller lignende.”

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Sagen udsættes til efter en besigtigelse. Inden besigtigelsen udarbejder administrationen et kort notat om anvendelsesmulighederne for bygningen.

  LOVE/REGLER:
   

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.

 • 30
  Forslag fra L - Infrastruktur
  Sagsid.: 22/819

  RESUMÉ:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Medlemsforslaget drøftet og problemstillingen bringes op over for de relevante parter.

  SAGSFREMSTILLING:

  Flemming Blønd (L) har i mail af 13. februar 2022 bedt om at få følgende på dagsorden.

  ”Infrastruktur

  a) DHL terminal.

   I 2022 forventes DHL at færdiggøre deres nye fragtterminal på ”Gategourmet grunden”. Den er dimensioneret til at distribuere ca. 37.000 pakker om dagen. Det forventes at give et mærkbart forøget pres på kystvejen med risiko for øget kødannelse ved lufthavnsrundkørslen til gene for de mange Dragørpendlere.

  b) Nyt erhvervsområde ved Lufthavn Syd.

  En byggemodning, bebyggelse og drift af det nye erhvervsområde ved Lufthavn Syd vil øge trafikintensiteten både på Kystvejen og på Kirkevej/Hartkornsvej. Måske det kan overvejes at lade sig inspirere af ”Fingerplanens” gamle ide om at forlænge Ryvej til tunellen. Denne nye vej vil evt.skulle videreføres over noget af den jord, som lufthavnen ejer og Lufthavnen vil formentlig være positivt stemt. Måske også for at betale denne vej. Bl.a. fordi denne direkte  til- og frakørsel også vil lette tilgangen til DHL-terminalen og Sydporten

  c) Omlægning/lukning af Tømmerupvej

  I Tårnby arbejdes der med et forslag om omlægning/lukning af Tømmerupvej i krydset Englandsvej/Tømmerupvej i østgående retning. I stedet skal trafikken ledes af Kirstinehøj. Det vil være en omlægning, der tilgodeser (meget få) beboere i Tømmerup, men til gengæld vil den genere og forsinke en stor del af navnlig Dragørs pendlere. Det indstilles, at der indledes drøftelser med Tårnby kommune om at finde en anden løsning, Fx anlæggelse af en ny vej syd om Tømmerup.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By og Erhvervsudvalget 9. februar 2022.

 • 31
  Eventuelt
  Sagsid.:

  KBEU den 09. marts 2022

  Administrationen orienteterede om status på PFOS og prøvetagning.

  Administrationen orienterede om ny hjemmeside under opbygning.

  Administrationen orienterede om bestilt advokatundersøgelse.

  Flemming Blønd (L) spurgte til energiforsyningen set i lyset af udviklingen af gasprisen.

  Annette Nyvang (T) spurgte til status på dyregård.

  V spurgte til indplaceringen af flygtninge.