Skip navigationen

Referat

Onsdag den 11. maj 2022 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Klima-, By- og Erhvervsudvalget
Medlemmer: Helle Barth (V), Annette Nyvang (T), Flemming Blønd (L), Henrik Kjærsvold-Niclasen (V), Mia Tang (C), Ole Hansen (A)
Afbud fra: Martin Wood Pedersen (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Sag nr. 7 og 10 taget af dagsorden.

Godkendt.
 • 1
  Rækkefølge for kommune- og lokalplaner
  Sagsid.: 18/3939

  RESUMÉ:

  Forslag til rækkefølge for udarbejdelse af kommune- og lokalplaner fremlægges for udvalget til drøftelse og beslutning

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til rækkefølge for kommune- og lokalplaner godkendes.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Punktet blev taget af dagsorden.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-04-2022

  Punktet blev taget af dagsordenen.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

  For stemte: 5 (A+C+L+V) 

  Imod stemte:  

  Undlod at stemme: 1 (T)

  Anbefalet over for ØU, dog afventer Poppelvej kommuneplanen og afklaring af byfortætning.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har udarbejdet et forslag til rækkefølge (se tal i parentes), opdelt i kategorierne:

  1. Igangværende planprocesser.
  2. Mulige nye lokalplaner på vej.
  3. Mulig revision af eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter.
  4. Kommende kommuneplanrevision og planstrategi – udenfor prioritering.

  Rækkefølge for plansager blev senest behandlet på By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde 5. oktober 2021. Her blev det besluttet, at der skal gennemføres et temamøde med henblik på at skabe en fælles opfattelse af status. På den baggrund afholdes temamøde som optakt til denne sag 9. marts 2022.

  Baggrund
  Der er ønsker og behov for flere lokalplaner end det er muligt at løfte med administrationens ressourcer. I denne sag orienteres det nye udvalg om status for kommune- og lokalplansager og udvalget får mulighed for at prioritere området.

  Konsekvensen er, at en række grundejere og interessenter afventer lokalplaner som grundlag for realisering af byggeri. Dette gælder eksempelvis boligudvikling på Sdr. Tangvej og udvidelse af Golfklubbens klubhus.

  Til baggrund viser bilag 1, hvilke planer, som er vedtaget de sidste 10 år i Dragør Kommune, samt en fremskrivning med de eksisterende planer, som er igangsat.

  Administrationen forventer at kunne igangsætte samlet 1-2 nye lokalplanprocesser fra kategori B og C i 3./4. kvartal 2022 bl.a. afhængigt af politiske beslutninger om Engvejsareal og beslutning om genopretning af byggesagsområdet.

  De 4 planlæggerne i administrationen arbejder bredt. Sagsbehandling med plangodkendelser jf. lokalplaner, bevaring og landzonesager fylder mest i dagligdagen. Derudover arbejdes der med større projekter, forespørgsler, projektmodning, naturprojekter og lokal- og kommuneplanlægning. Der er pt. fokus på afvikling af byggesager- og enkeltsager.

  Hvad indeholder en lokalplanproces
  Kommunen har pligt og ret til at lave en lokalplan, inden den kan give tilladelse til væsentlige ændringer i et bestående miljø. Det kan være større udstykninger, større nedrivninger eller større byggerier og anlægsarbejder. Fortolkningen af ordet ‘større’ varierer under hensyntagen til det pågældende områdes størrelse og karakter.

  Lokalplaner regulerer omfang og karakter af bebyggelse, udearealer og arealanvendelsen indenfor et afgrænset område. Lokalplaner er juridisk bindende for ejer af en grund, og planens bestemmelser skal overholdes ved fremtidige udstykninger, bebyggelser og anvendelse. Et vigtigt formål med at udarbejde lokalplaner er at afstemme lokalområdets forventninger til projektet.

  En lokalplanproces indeholder som minimum tre politiske beslutninger, som er kendetegnet ved beslutning om 1.) Igangsættelse, som grundlag for at afstemme indhold, proces og tid mellem politisk niveau, bygherre og administration. 2.) Behandling af lokalplanforslag, hvor forslaget skal godkendes med henblik på udsendelse i høring. 3.) Behandling af høringssvar og vedtagelse af lokalplanen. Derudover kan det være hensigtsmæssigt og/eller lovpligtigt med en for-offentlighed/indledende høring, inden udarbejdelse af et lokalplanforslag fx som gennemført for temalokalplan 79 for udendørs opholdsarealer eller ved Engvejsarealet.

  Det tager typisk omkring et år at udarbejde en lokalplan afhængig af planens kompleksi­tet.

  I visse sager kan man gå direkte til denne proces, som fx Badehotel i Dragør eller Sdr. Tangvej.I andre sager er der forhold, som skal afklares før selve lokalplanprocessen kan igangsættes. Dette kan fx være afklaring om grundejerinteresser, kommunal finansiering, udbudsstrategi o. lign. Dette gælder fx erhvervsudvikling af Lufthavn syd, Engvejsarealet eller i kystbeskyttelsesprojektet.

  Hvis en udstykning eller et byggearbejde er i overensstemmelse med kommuneplanen kan kommunen vælge at kræve - ifølge planlovens § 13, stk. 3 - at private betaler for at levere et lokalplanforslag.  Der er en række krav, herunder at private kun kan betale for den del som er private arealer. Det kunne fx være en mulighed ved Sdr. Tangvej og evt. golfklubben. Forvaltningen kan i nogle tilfælde finansiere lokalplanarbejdet ved brug af konsulentydelser. Administrationen har positiv erfaring med begge former. Dog underlagt den forudsætning, at det giver en tidsbesparelse på ca. 30-40% for administrationen, idet administrationen fortsat skal gennemføre de formelle processer, og bearbejde lokalplanen for at sikre myndighedsdelen.

  Forslag til rækkefølge, opdelt i kategorier

  1. Igangværende planprocesser

  For disse gælder, at der er taget politisk stilling til igangsættelse af en proces, og administrationen prioriterer færdiggørelse af disse:

  A.1. Forslag til Kommuneplan 2022

  Næste milepæl: Politisk behandling af høringssvar og vedtagelse af kommuneplanforslag, forventes juni 2022

  Emne: Forslag til fuld revision af Kommuneplanen for Dragør Kommune. Forslaget er udsendt i høring i 8 uger til og med 30. marts jf. planlovens bestemmelser.

  A.2. LP 76 - Dragør Badehotel

  Næste milepæl: Politisk behandling af forslag med henblik på udsendelse i høring, forventes april 2022.
  Emne: Lokalplan som muliggør renovering og udvidelse af Dragør Badehotel.

  A.3. Udvikling af Engvejsområdet

  Næste milepæl: Politisk drøftelse af Engvejsarealet med trafik- og plananalyse, forventet marts 2022.

  Emne: Administrationen skal være myndighed på kommende lokalplan for udvikling af området til boligbebyggelse.

  A.4. LP 78 - Madsens Krog

  Næste milepæl: Politisk behandling af høringssvar og vedtagelse af lokalplan for Madsens Krog, forventes juni 2022.

  Emne: Planen genfremsendes i høring, da den ikke er blevet indberettet efter vedtagelse i 2019. Planen muliggør en udvidelse af søsportsklubbernes fysiske rammer under hensyntagen til områdets bevaringsværdige bygninger og offentlighedens adgangsmuligheder.

  1. Mulige nye planer på vej

  Der er identificeret planprocesser, som kan være mulige at igangsætte i takt med, at de igangværende planprocesser afsluttes. Det er planer, som i væsentligt omfang muliggør nyt byggeri eller anlæg.

  B.1 Søndre Tangvej, Lokalplanpligtig boligbyggeri (1)

  Næste milepæl: Afventer prioritering og vedtagelse af Kommuneplan 2022

  Emne: En række grundejere og en developer er gået sammen om et boligudviklingsprojekt. Developeren Spadestik ved Anders Nielsen præsenterede et forslag til boligbebyggelse som oplæg til en drøftelse i udvalget d. 7. september 2021.

  B.2. Erhvervsområdet ved Lufthavn Syd – lokalplan og kommuneplantillæg (2)

  Næste milepæl: Afventer prioritering
  Emne: Forud for lokalplanproces og kommuneplantillæg skal der ske en afklaring om behov, ønsker og scenarier for erhvervsudvikling ved Lufthavn Syd. Dette skal ske på baggrund af dialog med grundejere og oplæg fra administrationen.

  Landsplandirektiv for erhvervsudvikling ved Lufthavn syd blev vedtaget ved lov i december 2021, og åbner op for en kommunal planlægning af arealerne. Erhvervsområdet ved Lufthavn Syd vil være med i oplæg til emner i den kommende planstrategi. Oplæg til emner forventes behandlet i juni 2022.

  B.3. Poppelvej 87B+89, Lokalplanpligtig boligbyggeri (8)

  Næste milepæl: Afventer prioritering

  Emne: Det er bygherres hensigt er at lave en enklave af tæt, lav bebyggelse bestående af to længer med i alt 6-7 boliger i 1,5 plan. Såfremt projektet skal nyde fremme vil realisering kræve lokalplan og kommuneplantillæg, da ansøgningen ikke er forenelig med gældende eller ny kommuneplan. Ansøgning om lokalplan til rækkehuse fra 2019, og ansøger har bekræftet at ansøgningen stadig er aktuel.

  B.4. Plangrundlag for kystbeskyttelse – lokalplan og kommuneplantillæg (7)

  Næste milepæl: Afventer at projektet udvikles frem mod et dispositionsforslag, som besluttes af lægge til grund for lokalplanlægning.
  Emne: Projekt for samlet kystbeskyttelse af Dragør Kommune ved kysten skal omgå en omfattende samlet myndighedsproces, som også indeholder lokalplanlægning og kommuneplantillæg.

  1. Mulig revision af eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter

  Der er identificeret tre planprocesser, som er mulige at igangsætte i takt med, at de igangværende planprocesser afsluttes. Det er planer, som skal give mulighed for en renovering, tilbygning og enkelte nye byggerier i eksisterende områder, gennem revidering af eksisterende plangrundlag.

  C.1. Lokalplan 25 for den gamle by (3)

  Næste milepæl: Tidsplan for ny revideret lokalplan. Lokalplanarbejdet afventer prioritering og frigivelse af ressource fra arbejdet med genopretning af byggesagsområdet.

  Emne: D. 24. juni 2021 besluttede kommunalbestyrelsen at der sættes et midlertidigt stop for dispensationer ift. lokalplan 25. Undtagelsesvis kan der gives dispensationer i forbindelse med nødvendige vedligeholdelsesarbejder eller nybyggeri eller tilbygninger, hvor der er en konkret, tvingende begrundelse for at fravige den eksisterende lokalplans forskrifter. Den midlertidige begrænsning forudsættes at gælde restriktivt frem til, at en eventuel revideret lokalplan kan træde i kraft.

  C.2. Golfklub (4)
  Næste milepæl: Afventer prioritering .
  Emne: Administrationen har modtaget forskellige ønsker til udvikling af Golfklubbens arealer – herunder udvidelse af klubhuset - som ikke kan indeholdes i nuværende plangrundlag og derfor kræver ny lokalplan før realisering. Administrationen har bedt golfklubben om at tænke langsigtet, så en evt. ny lokalplan kan rumme udviklingen af klubben på længere sigt.

  C.3. Ny lokalplan for Søvang (5)

  Næste milepæl: Afventer prioritering.

  Emne: Muligheden for ny lokalplan som erstatning for ældre byplanvedtægt og lokalplaner i Søvang er drøftet i grundejerforening. Ønsket er, at en ny lokalplan skal give tydeligere retning for renovering og nybygninger end gældende byplanvedtægter og lokalplaner.

  Boblere: Der er identificeret nedenstående emner, som muligvis vil blive genstand for lokalplanprocesser.

  C.4. Lokalplaner for boligområder generelt (6)
  En del boligområder er reguleret af ældre deklarationer, byplanvedtægter eller lokalplaner. Plangrundlaget er i nogen udstrækning uhensigtsmæssigt at regulere efter, og det kan være svært at gennemskue muligheder og begrænsninger for borgerne. Administrationen skal vurdere behovets omfang, også set i forhold til kommuneplanforslag 2022 omkring øget mulighed for udstykning i byfortætningsområder.

  C.5 Kolonihaver (9)

  Administrationen har modtaget ønske fra 3 kolonihaveforeninger, AHF Bachersminde, AH Søndergården og PF Maglebylund, om ønsker til øget byggeret på grundene (10 m² per grund). Ønsket skal ses i sammenhæng med den eksisterende bebyggelsestæthed, og det skal afklares om, der er politisk vilje/ønske til at øge byggeretten, eller om man ønsker at fastholde den oprindelige tanke med små bebyggelser på kolonilodderne. Såfremt, der er politisk vilje til at øge byggeretten skal det afklare for hver enkelt forening, om det kræver lokalplanlægning eller om det kan ske i dispensationens form.

  D: Kommende kommuneplanrevision og planstrategi – uden for prioritering.

  Der er identificeret to planprocesser, som skal igangsættes i takt med planlovens bestemmelser om kommuneplanlægning. Kommunen har forpligtelse til at udarbejde eller revidere kommuneplan og kommuneplanstrategi jf. planloven hvert 4. år, og disse planer kan derfor ikke fravælges. Der kan dog være en afvejning af ambitionsniveau.

  D1. Planstrategi 2023

  Næste milepæl: Oplæg til proces og emner forventes fremlagt i juni 2022.

  Emne: Kommende planstrategi skal godkendes inden udgangen af 2023, og administrationen skal udarbejde oplæg til proces i 2022. Kommuneplanstrategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført, kommunalbestyrelsens strategi for udviklingen samt en beslutning om, hvorvidt kommuneplan 2025 skal revideres i sin helhed eller om der udelukkende skal foretages en revision for særlige emner. Der er ikke formkrav til en kommuneplanstrategi, og strategien kan være mere eller mindre omfattende.

  D.2 Kommuneplanrevision 2025
  Næste milepæl: Forventes igangsat medio 2023.

  Emne: Der forventes en mindre kommuneplanrevision, idet kommuneplanen er revideret i sin helhed i kommuneplanforslag 2022. Der må påregnes, at der skal laves detailhandelsanalyse og evt. en digital version – borgerrettet version - af kommuneplanen frem mod kommuneplan 2025.

  LOVE/REGLER:

  Udarbejdelse af kommune- og lokalplaner samt administration af gældende planer sker i henhold til planloven i samspil med beslægtede lovgivning på teknik- og miljøområdet: miljøvurderingslov, byggelov, bygningsfredningslov, naturbeskyttelseslov, mv.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2022.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2022.

  Bilag

 • 2
  Engvejsarealet - trafikanalyse og plannotat for boligudvikling
  Sagsid.: 20/1727

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til plannotat og trafikanalyse samt den videre proces.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at plannotatet og trafikanalysen drøftes.
  2. at det besluttes om administrationen skal udarbejde en sag om principper for udbud.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-04-2022

  Punktet blev taget af dagsordenen.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

  Ad 1

  Drøftet.

  Ændringsforslag til ad 2:

  A+T+V foreslår, at sagen om byggeri på Engvejsarealet stoppes.

  Anbefales over for ØU.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede den 11. november 2021 at iværksætte udarbejdelse af trafikanalyse og plananalyse med henblik på at afdække relevante bekymringer i relation til byggeri på Engvej og flytning af hjemmeplejen til Enggården.

  Det blev ligeledes besluttet at der skulle udarbejdes en tilbundsgående trafikanalyse af betydningen af 14 seniorboliger, 10 familieboliger og 4 ungdomsboliger på Engvej.

  Plannotatet og trafikanalysen er nu udarbejdet.

  Hovedkonklusionerne i trafikanalysen er:

  • Opførelse af boligerne på Engvej vurderes ikke isoleret set at medføre mértrafik af afgørende betydning for trafikafviklingen. Administrationen vurderer ikke at der er behov for at etablere afværgeforanstaltninger ud over evt. at sikre bedre trafiksikkerhed på Lundevej for de lette trafikanter.
  • Flytningen af hjemmeplejen vil isoleret set medføre mærkbar trafikstigning, men vurderes ikke at ville have betydelig negativ indflydelse på trafikafviklingen. Der bør etableres P-areal fremfor at parkere på boligvejene. Administrationen vurderer endvidere at der bør etableres afværgeforanstaltninger i form af f.eks. bump på Wiedersvej og Drogdensvej.
  • Etablering af boliger og flytning af hjemmeplejen vil til sammen medføre en relativt stor trafikstigning på Markvænget, Engvej og Wiedersvej, men næppe have betydelig indvirkning på trafikafviklingen. Der bør etableres parkering og afværgeforan-staltninger jf. ovenstående

  Hovedkonklusionerne i plannotatet er:

  • Realiseringen af et boligbyggeri med senior-, familie- og ungdomsboliger vil leve op til målsætningen i forslag til kommuneplan 2022.
  • Forslag til kommuneplan 2022 indeholder de planmæssige rammer for at kunne realisere boligbyggeriet gennem en nødvendig lokalplanændring som også vil indeholde en miljøscreening. Byggeriet kan ikke realiseres under nugældende lokalplan 77A, da den udlægger området til sports- og fritidsområde som en del af bydelsparken.
  • I forhold til skoler og institutioner estimeres det, at der over tid vil bo 15-20 børn mellem 0-18 år. Heraf estimeres halvdelen at være i den skolesøgende alder. Området hører under skoledistriktet for Dragør Skole. Der er ikke udarbejdet en undersøgelse af yderligere institutionsbehov i forhold til opførelse af byggeriet.

  Administrationen anbefaler at plannotatet og trafikanalysen drøftes, og at der tages stilling til den videre proces i sagen.

  Konkret foreslår administrationen, at der tages stilling til, om der skal udarbejdes en sag til politisk behandling med forslag til principper for udbud.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2022.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2022.

  Bilag

 • 3
  Plan for genopretning af plan og byggesagsområdet
  Sagsid.: 22/3089

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget har på mødet i marts godkendt økonomi og fremtidige servicemål for enkeltsager på plan og byggesagsområdet. Der er med afsæt i beslutningen opstillet en handlingsplan over de enkelte tiltag, som er eller vil blive iværksat for at sikre en afvikling af sagspuklen på området og sikre en god sagsbehandling fremover. Det anbefales, at handlingsplanen tages til efterretning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at plan for genopretning af plan og byggesagsområdet tages til efterretning.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

  Godkendt.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget har senest på mødet i marts godkendt forslag til fremtidige servicemål for enkeltsager på plan og byggesagsområdet og godkendt finansiering af en yderligere indsats for at afvikle sagspuklen på området. Økonomiudvalget har også besluttet, at afsætte 250.000 kr. årligt til at sikre de fremtidige servicemålene vil kunne overholdes med nuværende bemanding, hvor bevillingen skal understøttet indkøb af supplerende konsulenthjælp på området.

  Administrationen har udarbejdet et forslag til yderligere tiltag med det formål at afvikle sagspuklen og sikre en bedre service fremover på området. En række af tiltagene er implementeret og en række tiltag vil blive implementeret, når sagspuklen er afviklet. Oversigten kan ses i vedlagte bilag.   

  Det kan oplyses, at der i 1. kvartal (januar til marts) er afviklet 87 sager fra sagspuklen, og at puklen er nedbragt fra 220 til 155 sager pr. 31. marts. Oversigt over sagspuklen og afvikling pr. måned kan ses i bilag 2.

  Udvalget vil hver måned få en opdateret oversigt over afvikling af sagspuklen samt status på tiltag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Planen er finansieret ved Økonomiudvalgets beslutning i marts 2022.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2022.

  Bilag

 • 4
  Forslag til initiativer til affaldsplanen 2022, i Dragør Kommune
  Sagsid.: 22/3143

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal have en ny affaldsplan, som led i implementeringen af de nye affaldsordninger som er ved at blive indført i kommunen. Planen skal indeholde en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel.

  I forbindelse med målsætningsdelen er der blevet udarbejdet forslag til initiativer på affaldsområdet. Udvalget skal tage stilling til forslag til initiativer samt drøfte og beslutte, om der er andre forslag til initiativer, som ønskes medtaget i det videre arbejde med at udarbejde forslag til ny affaldsplan 2022 for Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at forslag til initiativer godkendes.
  2. at udvalget drøfter og beslutterforslag til øvrige initiativer, som udvalget ønsker medtaget i udarbejdelse af forslag til ny affaldsplan 2022.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2

  Udvalget besluttede, at supplere med et initiativ om ”Informere om hvad der sker med affaldet når det hentes”, samt mere ”information om sortering på hjemmesiden”.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune skal inden udgangen af 2022 godkende en ny revideret affaldsplan for Dragør Kommune. Den nye affaldsplan skal som minimum omfatte de nye affaldsordninger, som er ved at blive indført i Kommunen. Men der er også mulighed for at inkludere andre initiativer. Administrationen har i samarbejde med COWI udarbejdet et notat med forslag til initiativer, som skal indgå i revisionen og forslag til nye initiativer, som kan indgå i revisionen. Formålet med initiativerne er at fortsætte arbejdet med at fremme en klimaneutral affaldssektor.

  Initiativerne kredser omkring 7 fokusområder:

  1)       Indsamlingsordninger.

  2)       Kommunale institutioner.

  3)       Affald i det offentlige rum.

  4)       Genbrugspladsen.

  5)       Bygge- og anlægsaffald.

  6)       Private virksomheder.

  7)       Information og dialog.

  Forslag til de enkelte initiativer er følgende:

  1.1 Opfølgning og tilpasning af nye ordninger ved private husstanden (skal inkluderes i revisionen).

  1.2 Opfølgning og tilpasning af ordninger i den gamle by (skal inkluderes i revisionen).

  1.3 Den fremtidige håndtering af tekstiler (skal inkluderes i revisionen).

  1.4 Revurdering af indsamlingsfrekvenser for udvalgte ordninger (skal inkluderes i revisionen).

  1.5 Forsøg med sensorer på beholdere og kuber med glas (skal inkluderes i revisionen).

  1.6 Klimaopgørelse omkring indsamling og håndtering af affald (skal inkluderes i revisionen).

  2.1 Opfølgning og tilpasning af de nye ordninger i kommunale institutioner (skal inkluderes i       revisionen).

  2.2 Fej for egen dør – Rådhuset (skal inkluderes i revisionen).

  2.3 Mindske madspild (skal inkluderes i revisionen).

  2.4 Fokus på grønne indkøb (skal inkluderes i revisionen).

  3.1 Indsamling af plast i det offentlige rum (skal inkluderes i revisionen).

  3.2 Oprydningsarrangementer og landsdækkende aktiviteter (skal inkluderes i revisionen).

  4.1 Supplement til byttehjørnet på genbrugspladsen (skal inkluderes i revisionen).

  4.2 Evaluering af de nye forhold for aflevering og håndtering af farligt affald (skal inkluderes i revisionen).

  4.3 Uddannelse af personale på genbrugspladsen (skal inkluderes i revisionen).

  5.1 Mere direkte genbrug af byggematerialer på genbrugspladsen (skal inkluderes i revisionen).

  5.2 Pilotprojekt for selektiv nedrivning (skal inkluderes i revisionen).

  6.1 Bedre udsortering af affald på virksomheder (skal inkluderes i revisionen).

  6.2 Mulighed for mindre virksomheder til at benytte de kommunale ordninger for genanvendeligt affald (skal inkluderes i revisionen).

  7.1 Informationskampagner målrettet indsamling af de 10 fraktioner ved private husstande og i de kommunale bygninger (skal inkluderes i revisionen).

  7.2 Dialog og vidensdeling i skolerne (skal inkluderes i revisionen).

  Initiativerne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

  Administrationen foreslår, at udkast til initiativer godkendes, og at udvalget drøfter og træffer beslutning om, der er andre ønsker til initiativer, som ønskes inkluderet i arbejdet med revision af affaldsplan 2022 for Dragør Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Affaldsbekendtgørelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udarbejdelse af revideret affaldsplan 2022 kan ske inden for områdets driftsøkonomi.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Udkast til affaldsplan 2022 skal i offentlig høring i 8 uger før planen kan endelig godkendes. Udkast til affaldsplan 2022 forventes forelagt udvalget til x og høringen forventes at ske i perioden fra september til november 2022. Målet er, at affaldsplanen kan godkendes endeligt inden årets udgang.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2022.

  Bilag

 • 5
  Dragør Havn - Ansøgning om bådpladser til Smakkejoller i Dragør Gl. Havn
  Sagsid.: 22/3090

  RESUMÉ:

  Foreningen Dragør Smakkelav søger om bådplads til deres 4 joller i Dragør havn. Der er tale om historiske joller, som er brugt gennem tiden som bl.a. lodsjolle, fiskejolle og kadrejerjolle. Foreningen tæller 4 joller og der skal tages stilling til deres ansøgning om mulighed for at få jolleplads i Dragør gl. havn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det delegeres til havnefogeden, at indgå i samarbejde med foreningen om at finde egnet jolleplads i Dragør gl. havn.
  2. at pladserne tilvejebringes inden for gældende procedure for pladsfordeling på Dragør havn ved at prioritere denne jolletype før andre jolletyper.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

  Ad 1+2

  Godkendt.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget en ansøgning fra foreningen Dragør Smakkelav om bådpladser til klinkbyggede joller i Dragør gl. havn. Smakkejollen er en historisk jolle i Dragør havn, og den er gennem tiden bl.a. brugt som lodsjolle, fiskejolle og kadrejerjolle.

  Smakkelavets formål vil være at fremme interessen og brugen af smakkejoller samt andre historiske klinkbyggede træjoller. Det oplyses i ansøgningen at traditionen omkring klinkbyggede træbåde er officielt anerkendt af UNESCO som levende kulturarv, der bør sikres og bevares for kommende generationer. De søger derfor om en central placering i Dragør havn. Ansøgningen er vedlagt i bilag 1.

  Det er administrationens vurdering, at en samlet placering af smakkejoller i Dragør gl. havn vil underbygge kommunens bestræbelser på at sikre et levende historisk kulturmiljø, der vidner om byens og tidligere tiders livsgrundlag som er en af kommunens målsætninger for Dragør havn jf. Kommuneplan 09 målsætningerne for Dragør havn. Se bilag 2.

  Det er videre havnefogedens vurdering, at det er muligt over tid at skaffe plads i Dragør gl. havn til jollerne inden for gældende procedure for pladsfordeling i Dragør havn, dog ved at disse bådtyper prioriteres før andre jolletyper. Jolletypen vil derfor få tildelt plads i takt med, at pladserne bliver frigjort.

  Det anbefales, at såfremt ansøgningen skal fremmes, at det delegeres til havnefogeden at gå i dialog med foreningen om placering og proces for pladsfordeling inden for gældende procedure, hvor denne jolletype prioriteres.

  LOVE/REGLER:

  Det vurderes, at projektet kan realiseres inden for gældende procedure for pladsfordeling, dog ved at jolletypen prioriteres.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ansøgningen understøtter målsætningerne for Dragør havn jf Kommuneplan 09, se side 69. Bilag 2.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2022.

  Bilag

 • 6
  Arrangementer Dragør gammel by og havn sommer/efterår 2022
  Sagsid.: 22/1066

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. februar 2021, at Klima-, By- og Erhvervsudvalget forelægges alle ansøgninger om arrangementer ved havnen og ved Dragør gamle By forinden eventuel godkendelse. For Sommer og efterår 2022 foreligger der ansøgning om Dragør havnefest i weekenden fra den 12.-14. august 2022 og Kunstfestival den 9. og 10. juli 202.2

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der meddeles tilladelse til Dragør havnefest på havnepladsen i weekenden fra den 12.-14. august 2022.
  2. at der meddeles tilladelse til Kunstfestival på havnepladsen i weekenden den 9. og 10. juli 2022.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

  Ad 1+2

  Godkendt.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. februar 2021, at Klima-, By- og Erhvervsudvalget forelægges alle ansøgninger om arrangementer ved havnen og ved Dragør gamle By forinden eventuel godkendelse. For sommer og efterår 2022, foreligger der ansøgning om en havnefest på havnepladsen i weekenden fra den 12. til 14. august og ansøgning om en Kunstfestival i weekenden den 9. og 10. juli.

  Om de ansøgte arrangementer i sommer/efterår 2022 kan oplyses følgende:

  1. Havnefesten foregår på havnepladsen med opstilling fra onsdag den 10. august 2022 hvor arrangementet starter fredag den 12. august til søndag den 14. august 2022. svarende til tidligere år.
  2. Kunstfestivalen foregår på havnepladsen i weekenden den 9. og 10. juli 2022. Ansøgningen svarer til tidligere afholdte kunstfestival lørdag, med ønske om yderligere 2 stk. 3x3 meter telte på havnepladsen, hvis det er muligt i forhold til brand og redning.

  Administrationen kan i øvrigt oplyse, at hollandsk tv på havnepladsen den 1. juli. 2022 om aftenen laver direkte filmoptagelse, med talk show om Tour de France start i København samme dag.

  LOVE/REGLER:

  Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2022.

  Bilag

 • 7
  Udendørsservering Neels Torv 2022
  Sagsid.: 22/3013

  RESUMÉ:

  Flere restauratører ønsker at anvende Neels Torv til udeservering. Der er begrænset plads til udeservering, når fri passage for henholdsvis gående og kørende trafik samtidig skal iagttages, og pladsen i øvrigt også skal kunne fungere som et frit tilgængeligt byrum for alle byens borgere.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at de to restauratører for henholdsvis Café Halloy og Rajissimo Is/Den gamle bager får tildelt areal ude på Neels Torv til fælles benyttelse og fremsendelse af ansøgning herom til administrationen.
  2. at Kommunens Vej- og Gartnerafdeling markerer området i belægningerne, som restauratørerne fælles får lov til at råde over ved hjælp af stålsøm.
  3. at det drøftes og besluttes, om Kommunens Vej- og Gartnerafdeling skal flytte ledelinjeforløbet på Neels Torv til næste vinter.
  4. at en eventuel flytning af ledelinjen bliver finansieret af anlægsprojektet Genopretning af veje 2022.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

  Punktet blev taget af dagsorden.

  SAGSFREMSTILLING:

  Restauratøren for Rajissimo Is og Den gamle bager har henvendt sig med ønske om at anvende del af Neels Torv til udeserveringsareal i 2022. Restauratøren henvendte sig også med ønske om at benytte Neels Torv til udeservering i 2021, hvor han fik afslag som følge af beslutning i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. marts 2021 om alene at meddele tilladelse til udeservering til Café Halloy i 2021 grundet covid19.

  Restauratøren for Cafe Halloy har ikke haft henvendt sig om udeservering i 2022, men har derimod etableret udeservering på Neels Torv i lighed med sidste år. Administrationen har rettet henvendelse til cafeen herom, og har i forlængelse af dette netop modtaget en ansøgning om udeservering fra Cafe Halloy. Café Halloy modtog en tilladelse til udeservering på Neels Torv i 2021 gældende for perioden frem til og med uge 43 i 2021.

  Administrationen kan foreslå, at de to restauratører får tildelt arealet ude på Neels Torv til fælles benyttelse og efter indbyrdes aftale og fremsendelse af ansøgning til administrationen. Endvidere kan foreslås, at Kommunens Vej- og Gartnerafdeling i belægningerne med stålsøm markerer, hvilket areal der kan opstilles fælles borde og stole på. Der kan foreslås i størrelsesordenen 6 stk. 4 mands cafeborde med hver 4 stole på et areal af ca. 25 kvadratmeter og uden plantekummer / kasser.

  Ledelinjeforløb

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede ligeledes den 17. marts 2021, at administrationen skal undersøge mulighed og pris for at flytte ledelinjen ud for butikkerne på Neels Torv for at skabe mulighed for, at butikkerne kan få bedre plads til udeservering.

  For at ledelinjeforløbet stadig skal give mening for en blind/svagtseende skal der være tale om et retlinet forløb hen over Neels Torv oppe fra ledelinjen i Kongevejens fortov og frem til gågadens ledelinje. Når der samtidig skal styres uden om både vejbelysning og byudstyr (bænke) på Neels Torv, så kan ledelinjen flyttes nogenlunde svarende til vedhæftede skitse (bilag 1). Dette bevirker, at udeserveringer tættest på fortov/kørebane på Kongevejen får noget ekstra plads at operere på, hvorimod udeserveringen tættest på gågaden stort set ikke får yderligere plads at operere på. Hvis ledelinjeforløbet flyttes må det forventes, at restauratørerne vil benytte det ekstra ”frigjorte” areal til at etablere yderligere udeservering foran deres butikker. Problematikken med manglende overholdelse af krav om friholdelse af fri passage om ledelinjeforløbet må forventes at bestå.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede ligeledes den 17. marts 2021, at administrationen skal fremkomme med oplæg om muligheden for stadebetaling. Dette vil blive fremlagt på et senere møde.

  LOVE/REGLER:

  Råden over vejareal til udendørsservering er omfattet af Vejlovens bestemmelser. I medfør af disse har Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022 vedtaget Vilkår for udendørsservering på vejareal.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ledelinjeforløbet kan flyttes svarende til skitsen bilag 1 af Kommunens Vej- og Gartnerafdeling for anslået 70.000 kr. Et arbejde der i så fald bør udføres i en vintersæson af hensyn til butikkerne, der netop nu er ved at begynde sæsonen. Såfremt ledelinjeforløbet besluttes flyttet, kan administrationen foreslå, at arbejdet finansieres af anlægsprojektet Genopretning af veje 2022.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Dragør Kommune har modtaget forespørgsel om brug af Neels Torv til udeservering fra restauratøren for Rajissimo Is og Den gamle bager. På baggrund af administrationens efterfølgende henvendelse til Café Halloy har denne ligeledes ansøgt om benyttelse af arealet til udeservering.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2022.

  Bilag

 • 8
  Oprensning af tang på Mormorstranden - Finansiering
  Sagsid.: 21/1287

  RESUMÉ:

  Det er besluttet, at Vej- og Gartner skal oprense Mormorstranden for tang og, at tangen skal afsættes til lokal landbrug. Stranden er oprenset og tangen er lagt i markstak på terrænet bag Mormorstranden ved badeanstalten. Der er oprenset ca. 1.000 – 1.200 ton tang. Udbringning af tang på landbrugsjord må kun ske, hvis tangen overholder en række grænseværdier for bl.a. tungmetaller. Analyser har desværre vist, at indholdet af tungmetallet cadmium er for højt til at tangen må udbringes direkte på landbrugsjord. Der er udtaget kontrolprøve, men det skønnes, at den også vil vise at indholdet af Cadmium er for højt. Der skal derfor tages stilling til, hvordan tangen skal bortskaffes samt finansiering heraf.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at tangen bortskaffes til godkendt modtageranlæg, såfremt kontrolprøver bekræfter af Cadmium-indholdet i tangen er for høj til udbringning direkte på landbrugsjord.
  2. at merudgiften på i alt 665.000 kr. finansieres gennem kompenserende besparelser på driftsbudgettet til glatførebekæmpelse og til renovering af stikledninger og vejbrønde.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

  Punktet udsat.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det er besluttet, at Vej- og Gartnerafdelingen skal oprense Mormorstranden for tang inden 1. maj med henblik på at stranden kan bruges i badesæsonen. Vej – og Gartner oprenser i badesæsonen løbende stranden for ny tang som skyller i land. Stranden er klargjort og der er optaget ca. 1.000 til 1.200 ton tang, som er oplagt i markstak på arealet bag Mormorstranden ved badeanstalten.

  Der er indgået aftale med et lokalt landbrug om at modtage tangen til udbringning på landbrugsjord. Analyser af tange viser imidlertid at indholdet af tungmetallet cadmium er for højt til at tangen må udbringes på landbrugsjord. Der er udtaget kontrolprøve, men det skønnes, at den også vil vise at indholdet af Cadmium er for højt. Analyseresultatet forventes at foreligge starten af maj. Der skal derfor tages stilling til hvordan tangen skal bortskaffes samt finansiering heraf. Tangen må ikke blive liggende på arealet ved Mormorstranden jf fredningsbestemmelserne og samtidigt vil tangen give anledning til væsentlige lugtgener.

  Erfaringsmæssigt oprenses der ca. 200 ton tang i badesæsonen, som også skal bortskaffes. Det vil sige i alt 1.200 til 1.400 ton tang.

  Såfremt kontrolprøven viser, at kravene overholdes, vil tangen blive afsat til lokalt landbrug. Det samme vil gøre sig gældende for den tang, som opsamles i løbet af sommeren.

  Forslag til finansiering med kompenserende besparelser er opstillet ud fra en forudsætning om, at der skal bortskaffes i alt 1.400 ton tang til godkendt modtageranlæg. Se punktet om økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Tangen må ikke blive liggende på arealerne bag Mormorstranden jf. fredningen af området.

  Tårnby Kommune har meddelt, at der ikke kan meddeles tilladelse til udbringning af tangen på landbrugsjord, fordi indholdet af tungmetallet Cadmium er for højt jf. slambekendtgørelsesregler.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er et driftsbudget på i alt 197.000 til oprensning og bortskaffelse af tang. Der er brugt 130.000 kr. på leje af maskiner og indkøb af tangskovl til oprensningen og der resterer ca. 63.000 kr. på driftsbudgettet.

  Det vurderes, at det vil koste i størrelsesorden 665.000 kr. at bortskaffe i alt 1.400 ton tang til godkendt modtageranlæg.

  Administrationen foreslår, at såfremt kontrolprøven bekræfter indholdet af cadmium, at tangen bortskaffes til godkendt modtageranlæg, og at merudgiften finansieres ved kompenserende besparelser på driftsbudgettet til glatførebekæmpelse, og til renovering af stikledninger og vejbrønde til vejafvanding. Det vurderes, at der kan hentes 250.000 kr. på kontoen for glatførebekæmpelse, hvis der ikke skal ske snerydning i november og december men kun normal saltning. Restbeløbet på i alt 352.000 kr. kan hentes ved at reducere årets renovering af stikledninger og vejbrønde, hvor der er afsat ca. 1.000.000 kr.   

  Det kan oplyses, at det ville koste i størrelsesorden 350.000 kr. at bortskaffe 1.400 ton tang lokalt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2022.

 • 9
  A.P.Møllers Allé 41 - Ansøgning om dispensation til padelbane
  Sagsid.: 22/2546

  RESUMÉ:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til en ansøgning om dispensation til at indrette indendørs padelbaner på A.P. Møllers Allé 41. Beslutningen er af principiel karakter i forhold til fremtidig anvendelse af området.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget træffer beslutning om hvorvidt der skal arbejdes for mulighed for indendørs padelbaner i erhvervsområdet og
  2. at der i givet faldmeddeles dispensation fra Tillæg til Lokalplan 27 til at fravige anvendelsesbestemmelsen og indrette indendørs padelbaner på A. P. Møllers Allé 41, såfremt der i høringsperioden ikke kommer væsentlige bemærkninger.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

  Ad 1

  Godkendt med præcisering af, at det er i delområde 1a.

  Ad 2

  Godkendt.

  Udvalget lægger vægt på, at der sikres tilstrækkelig ventilation, så der kan spilles for lukkede vinduer.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ansøgning

  Ejer af A. P. Møllers Allé 41 har den 28. marts 2022 ansøgt Dragør Kommune om dispensation fra anvendelsesbestemmelsen i Tillæg til Lokalplan 27. Ejendommens placering fremgår af bilag 1 og 2. Ansøgningen er vedlagt som bilag 3 og 4.

  Ejer ønsker at leje ejendommen ud til et firma, som vil indrette padelbaner på grunden. Aktiviteten vil udelukkende foregå inde i bebyggelsen og ansøger angiver, at den nye anvendelse ikke vil give gener i form af larm og lugt for områdets naboere. Ejendommens udenomsareal vil blive brugt til parkering for brugerne af paddelbanerne.

  Ejer motiverer sin ansøgning med, at padel tennis er en aktivitet i rivende udvikling og vil blive en gevinst til glæde og gavn for Dragørs beboere. Den ønskede anvendelse, vil mindske den store og tunge trafik med lastbiler, som er meget intens i området på nuværende tidspunkt, blandt andet fra ejendommens nuværende lejer. Ejendommens udenoms arealer vil efter ansøgers beskrivelse også blive pænere, da der er en stor materialegård på nuværende tidspunkt, som vil blive nedlagt.

  Lovgivning

  Ejendommen er omfattet af Lokalplan 27 samt Tillæg til Lokalplan 27. Den ønskede anvendelse af ejendommen kræver dispensation fra Tillæg til Lokalplan 27, der fastlægger følgende for anvendelsen af området:

  ”Hele området, bestående af delområde l a, l b og II, kan i sin helhed anvendes til service- og liberale erhverv3, dog under iagttagelse af følgende prioriteringer:

  Delområde l a skal fortrinsvis anvendes til lettere industri- og værkstedsprægede virksomheder, der producerer, forarbejder eller oplagrer varer og materialer, og som har udendørsaktiviteter i større omfang. Delområde l b skal anvendes til serviceprægede virksomhedstyper og liberale erhverv.”

  Ejendommen ligger inden for delområde l a, der i lokalplantillægget fortrinsvis prioriteres til lettere industri- og værkstedsprægede virksomheder.

  Administrationens vurdering

  Som udgangspunkt kan man ikke dispensere fra en lokalplans principper, der blandt andet udgøres af planens formåls- og anvendelsesbestemmelserne med mindre, det er af underordnet betydning. Det er administrationens vurdering, at den ønskede anvendelsesændring er af underordnet betydning i forhold til hensigten med lokalplantillægget, da anvendelsen til padelbaner (servicepræget virksomhedstype) indgår som en mulig overordnet anvendelse i lokalplanområdet. Derudover er det ikke i strid med lokalplantillæggets formål, der netop fastlægger at tillægget skal muliggøre indpasning af forskelligartede virksomhedstyper af servicepræget art.  I Tillæg til Lokalplan 27 står der i redegørelsen, at en servicevirksomhed skal forstås som en virksomhed, der primært udbyder tjenesteydelser, der forbruges inden for virksomhedens fysiske rammer, dvs. den frekventeres af kunder. Og som et eksempel på de nye anvendelser, som tillægget har til formål at muliggøre, nævnes fitnesscenter, der efter administrationens vurdering kan sidestilles med padelbaner.

  I redegørelsen står der desuden, at ”Virksomhedskategorierne har dog flydende overgange og lokalplantillæggets nye forskrifter for indplacering af de to virksomhedskategorier er ikke definitive, men udtryk for en præference, hvis hensigtsmæssighed Kommunalbestyrelsen vurderer i hver enkelt tilfælde”. Denne formulering bakker op om, at det er tillæggets hensigt, at anvendelsen i området skal være fleksibel i forhold til virksomhedstyper.

  Noget der kunne tale mod at meddele dispensationen er, at det optager en ejendom i erhvervsområdet, der ellers ville kunne benyttes af en anden lettere industri- og værkstedspræget virksomhed. Derfor vil en dispensation kunne skabe præcedens for anvendelsesmulighederne for resten af ejendommene i lokalplanens delområde l a. Beslutningen om, at meddele dispensationen er derfor også af mere principiel karakter, da den kan være med til at lægge en linje for, hvilken anvendelse man vil tillade i delområdet fremover. Hver gang der ønskes en anden anvendelse, end den umiddelbart tilladte, vil det dog stadig skulle behandles som en dispensation. Delområde l a består i dag af fem matrikler, foruden vejareal.

  Da anvendelsesbestemmelserne i tillægget ikke er fuldstændig entydige, gør administrationen opmærksom på, at hvis afgørelsen påklages, kan der være en risiko for at planklagenævnet kommer til en anden konklusion end kommunen. Dette både hvis der meddeles dispensation, og hvis der meddeles afslag. 

  Et andet opmærksomhedspunkt til sagen er, at der i samme delområde findes en bygning, opført uden byggetilladelse, hvor der er igangsat en lovliggørelsessag. I den forbindelse er administrationen netop blevet opmærksomme på, at bygningen er indrettet med padelbaner. Anvendelsen af bygningen er en del af lovliggørelsessagen, og vil også blive lagt op til politisk behandling på et senere tidspunkt.

  På ovenstående baggrund indstiller administrationen til, at ansøgningen sendes i naboorientering og, at der efterfølgende meddeles dispensation fra prioriteringen af anvendelse i delområde l a til indretning af indendørs padelbaner, såfremt der ikke kommer væsentlige indsigelser i høringsperioden.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens bestemmelser om dispensation, §§ 19 & 20.

  Tillæg til Lokalplan 27 § 3 om områdets anvendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgningen skal sendes i mindst to ugers naboorientering i henhold til planlovens regler.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2022.

  Bilag

 • 10
  Strandlinien 53 - Ansøgning om dispensation til ny hoveddør
  Sagsid.: 19/5523

  RESUMÉ:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til, om der kan gives tilladelse til ny hoveddør med vindue i Dragør gamle bydel på ejendommen Strandlinien 53. Sagen forelægges, idet den ansøgte dør kræver en dispensation fra lokalplanen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der gives afslag på dispensation til ny hoveddør med vindue i dørfaget.
  2. at administrationen indgår i dialog med ansøger om en ansøgning om en ny hoveddør med en mindre rude, og at administrationen tildeles bemyndigelse til at tildele en eventuel dispensation hertil.
  3. at det delegeres til administrationen efter konkret vurdering, at kunne meddele administrative dispensationer til hoveddøre med ruder af en max. bredde på 1/3 af dørfagets bredde.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

  Punktet blev taget af dagsorden.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ejerne af Strandlinien 53 har ansøgt om at udskifte en ikke bevaringsværdig hoveddør med en ny hoveddør med vindue i dørfaget i forbindelse med en større ombygning af ejendommen.

  Motivationen for ansøgningen er ønsket om mere lys i entréen. Der er tidligere givet dispensation til en udvidelse af boligen i stueetagen med udgang til en tagterrasse fra 1. salen samt nedrivning af skorsten.

  Med denne ansøgning ønsker ejerne at isætte en flammeret hoveddør med et skråstillet kvadratisk vindue centreret i den øverste halvdel af dørfaget. Vinduet har en bredde og højde på 41,7 cm. Dørfaget er 92 cm bredt. Vinduets bredde udgør dermed 45% af dørens bredde.

  Lokalplan

  Ejendommen er omfattet af lokalplan 25 for Dragør gamle bydel. Lokalplanen foreskriver at der ikke må forekomme vinduer i dørfaget.

  Jf. afsnit 7.8.1:

  ”Nye hoveddøre skal udføres som fyldningsdør eller flammeret efter nærmere godkendelse.

  Vindue må ikke forekomme i dørfaget bortset fra vindue over dør, som indgår i karmens konstruktion og er forsynet med sprosser efter nærmere godkendelse.”

  På lokalplanens side 53 er illustreret nogle eksempler på yderdøre. Eksempel E er en illustration af en dør med en mindre rude på ca. 1/3 af dørfagets bredde. Illustrationen beskrives med teksten:

  ”Traditionel enkelfløjet halvdør med lille rude i fyldningen.”  

  Høring

  Sagen har været i naboorientering hos de omkringliggende naboer og beboerforeningen. Administrationen modtog et høringssvar fra beboerforeningen, som mener at vinduet i døren strider mod lokal byggeskik, og udvalgsbeslutningen af den 24-06-2021 om begrænsning af dispensationer fra lokalplanen.

  Administrationens vurdering

  I henhold til lokalplan 25 §7.8.1 skal døre udføres uden vindue i dørblad, men det fremgår af illustration i lokalplanen side 53, at en traditionel dør kan udformes med en lille rude i dørbladet.

  Det er administrationens vurdering, at en dispensation til den ansøgte dør med vindue strider mod udvalgsbeslutningen af den 24-06-2021. Her besluttede kommunalbestyrelsen, at der sættes et midlertidigt stop for dispensationer ift. lokalplan 25, bortset fra tilfælde af nødvendige vedligeholdelsesarbejder eller ifm. nybyggeri eller tilbygninger, hvor der er en konkret, tvingende begrundelse for at fravige den eksisterende lokalplans forskrifter.

  Hvis udvalget beslutter, at der kan arbejdes hen imod en dør med en lille rude med en bredde på 1/3 af dørens bredde, vurderes det ikke at stride mod denne beslutning, idet lokalplanen skelner mellem ”vindue” og ”lille rude”. Og derudover vil lokalplanens principper, formål og anvendelse være helt overholdt.

  En traditionelt udført flammeret dør med en stråstillet kvadratisk rude centreret i øverste halvdel af dørfaget med en bredde på ca. 30 cm vurderes at kunne tillades inden for lokalplanens bevaringsbestemmelser.

  På denne baggrund indstiller administrationen til et afslag til det ansøgte med begrundelsen, at en dispensation til den ansøgte dør med vindue vil stride mod lokalplanens bevaringsbestemmelser. Og indstiller til, at udvalget godkender, at administrationen indgår i dialog med ansøger om en dør med en rude af et mindre omfang.

  Hvis det besluttes, at administrationen i fremtiden kan meddele administrative dispensationer til hoveddøre med ruder af en max. bredde på 1/3 af dørfagets bredde vil sådanne sager kun       blive forelagt udvalget, hvis en høring afstedkommer væsentlige indsigelser.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens bestemmelser om dispensation, §§ 19 &20.

  Lokalplan 25, afsnit 7.8.1 om hoveddøre.

  Lokalplan 25, side 53, illustration E af yderdør.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der har været foretaget naboorientering i henhold til planlovens regler.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalgsmøde den 11. maj 2022.

  Bilag

 • 11
  Søvej 27 - Dispensation til nyt enfamiliehus i delvis 2 etager
  Sagsid.: 22/451

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til et revideret projekt vedrørende et nyt enfamiliehus på Søvej 27. Sagen har tidligere været behandlet på BEPU den 30. november 2021. Sagen forelægges, da det reviderede projektet kræver dispensation fra byplanvedtægten om et hus i delvis 2 etager.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget meddeler dispensation til, at byggeriet kan udføres delvist i 2 etager.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

  Godkendt.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget et revideret projekt om et nyt enfamiliehus på ejendommen Søvej 27. Ejendommen er beliggende i forreste række ud mod Øresund.

  I det reviderede projekt er byggeriet tilpasset, så facadehøjden på 3,7 m overholdes målt fra det fastlagte niveauplan. Huset ansøges stadig udført delvist i 2 etager ud mod Øresund. Se vedlagte projektbeskrivelse, bilag 2.

  Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt nr. 4, som fastsætter følgende:

  § 5. stk. c, at ingen bygning må udføres i mere end én etage med udnyttet tagetage og at byggeriet maksimalt må udføres med en facadehøjde på 3,7 m og udføres i en etage med udnyttet tagetage.

  Byggeriet kræver derfor dispensation til at udføres i delvist 2 etager. Facaden, der vender ud mod Øresund, vil på 62,5% af facadebredden fremstå i 2 fulde etager. Byggeriet ønskes opført med en tagterrasse. En tagterrasse vil normalt medregnes som en selvstændig etage, hvorfor at det samlede udtryk for byggeriet i 2 etager bliver på 83%.

  Det kan oplyses, at tagterrassen overholder kravene i lokalplan 79 ”Tagteresser” med hensyn til størrelse, placering og afstand til nabo. Tagteressen kan anlægges uden dispensation. Krav om matering af værn vil indgå i byggesagsbehandlingen.

  Administrationens vurdering

  Udvalget har tidligere meddelt dispensation til større facadehøjder og byggeri i delvist 2 etager, i første række til vandet mod Øresund. Senest har udvalget givet administrationen delegation til at meddele dispensation til en maksimal facadehøjde på 7,5 m, i 78% af den samlede facadebredde i 1. række ud mod Øresund.

  Det er administrationen vurdering, at der kan meddeles dispensation til det ansøgte projekt, da byggeriets omfang og placering vurderes at være inden for den tidligere dispensationspraksis for ejendommene beliggende i forreste række ud mod Øresund og, at det konkrete projekt er indpasset i forhold til områdets karakter.

  Såfremt udvalget vælger at tiltræde indstillingen om meddelelse af dispensation til det reviderede projekt, vil helhedsvurderingen efter kriterierne i Bygningsreglementet blive foretaget administrativt, jf. delegationsplanen 2019.

  Det vil sige, at sagen ikke umiddelbart vil blive forelagt for udvalget igen, med mindre der kommer nye væsentlige indsigelser mod projektet.

  LOVE/REGLER:

  Planloven, §§ 19 & 20 om dispensation.

  Byplanvedtægt 4 for Søvang.

  Forvaltningsloven § 19 om partshøring.

  Bygningsreglement 2018.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Hvis det besluttes, at Klima-, Erhvervs- og Planudvalget er positive over for projektet, skal der forinden der træffes afgørelse i sagen foretages en forudgående naboorientering, jf. planlovens § 19 samt en partshøring jf. forvaltningslovens §19. Hvis der i denne forbindelse indgår væsentlige bemærkninger, vil sagen blive forelagt på næste kommende møde i Klima-, Erhvervs-, og Planudvalget.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, Erhvervs-, og Planudvalget den 11. maj 2022.

  Bilag

 • 12
  Varmeplanlægning - Frigivelse af anlægsbevilling
  Sagsid.: 22/3426

  RESUMÉ:

  Det er i forbindelse med budget for 2022 besluttet, at kommunens varmeplan skal revideres i 2022-2023. Regeringens nylige udspil om at udfase naturgassen i den kollektive varmeforsyning hurtigst muligt og kravet til, at kommunerne skal informere borgerne ved brev inden årsskiftet om hvor, hvornår og til hvilken pris de eventuelt kan blive tilsluttet fjernvarme har yderligere aktualiseret, at opgaven skal igangsættes her og nu. Der skal tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling på 300.000 kr. til opgaven.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der meddeles en anlægsbevilling på kr. 300.000 til udarbejdelse af en varmeplan for eventuel implementering af fjernvarme i Dragør Kommune og at beløbet frigives.
  2. at forvaltningen får mandat til at afsøge forskellige strategiske muligheder for at organisere eventuel udrulning af fjernvarme i Dragør Kommune.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU og KB. Med en bemærkning om, at det skal belyses, hvilke alternativer, der eventuelt findes samt overordnede økonomiske betragtninger herom.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I Dragør Kommune har alle boliger mulighed for at blive tilsluttet naturgas som kollektiv varmeforsyning. Der er ingen mulighed for tilslutning til traditionel fjernvarme. Ca. 70 % af alle husstande er tilsluttet naturgas. Resten forsynes individuelt med el-varme, varmepumper, træpillefyr, jordvarme eller anden varmeforsyning.

  I forbindelse med budget 2022 blev der afsat 300.000 kr. til udarbejdelse af en revideret varmeplan for Dragør Kommune. Formålet var at belyse alternativer til opvarmning med naturgas, som del af kravet om grøn omstilling og de nationale mål om CO2-reduktion.

  Det nationale mål er, at Danmark skal være CO2 neutral inden 2050 og, at der skal opnås en reduktion på 70% inden 2030 i forhold til 1990-niveauet. I den forbindelse udgør rumopvarmning et stor og væsentligt indsatsområde. Varmeforsyningen udgør 58% af kommunens samlede CO2, som i 2019 er opgjort til ca. 55.000 ton. Opgørelsen er opgjort af Energiministeriet.

  Udfasning af naturgas til opvarmning er netop blevet aktualiseret yderligere med regeringens udspil om, at alle husstande - inden årets udgang - skal oplyses om hvor, hvornår og til hvilken pris de eventuelt kan forsynes med fjernvarme. KL har udarbejdet en overordnet procesplan for hvordan opgaven kan løses. Se bilag 1. Tidsplanen vil tjene som inspiration for forvaltningens videre arbejde med varmeplanen.

  Der er fjernvarme på Amager og udbredelsen er populært sagt fremført til motorvejen, som krydser Amager. Boligområderne nord for motorvejen er fjernvarmeforsynet og boligområderne syd for motorvejen er primært forsynet med naturgas. Tårnby Forsyning har dog enkelte større boligselskaber tilsluttet fjernvarme og de arbejder med en plan for yderligere udrulning af fjernvarme. Oversigt over fjernvarmeområder og planlagte områder fremgår af bilag 2.

  Tårnby Forsyning har oplyst, at de er igang med en supplerende plan for yderligere udrulning på baggrund af regeringens udspil.

  Dragør Kommune har ikke et forsyningsselskab for kollektiv varmeforsyning. Det foreslås, at forvaltningen afsøger forskellige løsningsmuligheder for at etablere fjernvarme i Dragør. Mulighederne for en selskabsløsning lokalt i samarbejde med fx Tårnby Forsyning / Kommune eller i regi af HOFOR, som iøvrigt er kommunens forsyningsselskab på vand- og spildevandsområdet, skal afsøges.

  Dragør Kommune har tradition for at samarbejde på tværs med kommunerne i hovedstadsområdet på bl.a. forsyningsområdet med fx København, Tårnby, Frederiksberg, Hvidovre.

  Kommunens rolle er, som udgangspunkt, at varetage varmeplanlægningen.

  Et forsyningsselskab vil skulle stå for den lokale forsyning, etablering af forsyningsnet, afregning med kunder og at få leveret fjernvarme fra det overordnede forsyningsnet, som i hovedstadsområdet varetages af CTR (hvad står ctr for ?). CTR er ejet af København, Frederiksberg, Gentofte og Tårnby Kommuner, og indgår i det samlede regionale fjernvarmenet med varmeleverandørerne. De leverer fjernvarme til kommunerne og de kommunale fjernvarmeselskaber står for den lokale forsyning.

  Den kommunale opgave er at få udarbejdet en analyse og plan for eventuel udrulning af fjernvarme i Dragør Kommune. Som tidligere nævnt at belyse hvor, hvornår og til hvilken pris det i givet fald kan ske, samt at undersøge hvordan opgaven i praksis kan organiseres og håndteres.

  Forvaltningen er pt igang med at indhente tilbud på rådgivning og at afsøge, hvordan opgaven i givet fald kan håndteres via eventuelle samarbejder.

  Regeringens udspil er ikke omsat til lov endnu, men hvis kommunen skal kunne løse opgaven inden for tidsfristen skal arbejdet prioriteres og igangsættes nu. Da der er tale om en større opgave, kan den have betydning for de øvrige opgaver, som forvaltningen skal løse, jf plan for særlig indsats. Konsekvenserne er ikke vurderet på nuværende tidspunkt.

  Plan for den videre proces vil blive udarbejdet i samarbejde med rådgiver, og udvalget vil blive orienteret herom.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 300.000 kr. på anlægsbudget 2022 til revision af varmeplanen for Dragør Kommune. Undersøgelse af mulighed for fjernvarme vil under alle omstændigheder være en opgave, som skal belyses, som et element i revisionen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslag til varmeplan skal i offentlig høring for endelig vedtagelse.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2022.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 2. juni 2022.

  Bilag

 • 13
  Wismarstræde 3 - Stillingtagen til nedrivning af skorsten
  Sagsid.: 21/4356

  RESUMÉ:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til om, der kan gives dispensation til nedrivning af en skorsten af nyere dato i Dragørs gamle bydel.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives dispensation til nedrivning af en skorsten af nyere dato uden vilkår om opførelse en ny skorsten.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

  Godkendt.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ejerne af Wismarstræde 3 har ansøgt om at nedrive en skorsten. Den er placeret udvendigt på gavlen og fremstår med en revne på østsiden. Se ansøgers fotomateriale vedhæftet som bilag.

  Skorstenen er opført inden lokalplanen trådte i kraft. Ejer ønsker at sløjfe skorstenen, fordi den ikke længere er i brug, og idet skorstenen er i dårlig stand.

  Ejendommen er omfattet af lokalplan 25 for Dragør gamle bydel. Nedrivning af skorstenen kræver dispensation fra lokalplanens § 7.3:

  ”Skorsten må kun fjernes efter kommunalbestyrelsens særlige tilladelse.

  Skorstenspibe skal udføres i en højde på ca. 0,90 m over rygning med traditionel krone og fod.

  Inddækning ved skorsten skal udføres skjult. Skorstenspibe skal centreres om rygningen.

  Skorstenshætter må ikke anvendes. Skorstenspiber skal vandskures og gulkalkes.

  Skorstensinddækning ved stråtag udføres med vandbrædder.

  Nye beboelseshuse skal forsynes med skorsten, der kan tillades anvendt til ventilation.”

  Naboorientering

  Der er foretaget naboorientering af omkringboende ejendomme og beboerforeningen. Der er ikke modtaget indsigelser mod projektet. Beboerforeningen har svaret, at skorstenen er fra 1966 og at den fremtræder som et fremmedelement. Beboerforeningen har derfor ingen indvendinger mod at skorstenen fjernes.

  Forvaltningens vurdering

  Det er forvaltningens vurdering, at en dispensation til den ansøgte nedrivning af skorstenen ikke strider mod udvalgsbeslutningen af den 24-06-2021. Her besluttede kommunalbestyrelsen, at der sættes et midlertidigt stop for dispensationer ift. lokalplan 25, bortset fra tilfælde af nødvendige vedligeholdelsesarbejder eller ifm. nybyggeri eller tilbygninger, hvor der er en konkret, tvingende begrundelse for at fravige den eksisterende lokalplans forskrifter.

  Årsagen til forvaltningens vurdering er, at skorstenen ikke er oprindelig, og ikke er udført og placeret efter den karakteristiske byggeskik for Dragør gamle by, og derfor vil lokalplanens principper, formål og anvendelse være helt overholdt.

  Udvalget har i den konkrete sag mulighed for at give dispensation til nedrivning af skorstenen med eller uden vilkår om etablering af ny skorsten som opfylder lokalplanens betingelser, eller at give afslag til nedrivning af den eksisterende skorsten.

  Hvis der meddeles dispensation til nedrivning med vilkår om etablering af ny skorsten kan ansøger vælge at beholde skorstenen i sin nuværende form i stedet.

  Administrationen anbefaler, at der gives dispensation til nedrivning uden vilkår om opførelse af ny skorsten.

  LOVE/REGLER:

  Planloven og Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der har været foretaget naboorientering i henhold til planlovens regler.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, Erhvervs-, og Planudvalget den 11. maj 2022.

  Bilag

 • 14
  Orienteringssag - Status på plan og byggesagsområdet maj 2022
  Sagsid.: 18/3559

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede i februar 2021, at administrationen hver måned skal fremlægge status på antal plan- og byggesager, herunder tilgang og afgang af sager.

  Opgørelsen for marts 2022 måned er vedlagt i bilag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede i februar 2021, at administrationen hver måned skal fremlægge en opgørelse over antallet af plan- og byggesager.

  Der er udarbejdet en ny opgørelse over antallet af plan- og byggesager. Opgørelsen er opdelt i 2 kategorier:

  1. Afvikling af sagspukkel (sager fra før 2022).
  2. Status på aktuelle sager (sager modtaget i 2022).

  Afvikling af sagspukkel:

  Det er målet at sagspuklen er afviklet inden udgangen af 1. kvartal 2023. Sagspuklen er opgjort i bilag 1 – tabel 1. Tabellen viser:

  • At der ved året start var en sagspukkel på 229 sager.
  • At der i 1. kvartal er afviklet 74 sager
  • At antallet er nedbragt til 155 sager pr. 31. marts.
  • At der skal afvikles i gennemsnit 13 sager pr. måned, for at målet nås. I de første 3 måneder er der i gennemsnit afviklet 24 sager pr. måned. Vi forventer derfor på nuværende tidspunkt at målet kan nås.
  • At der i marts måned har der været fokus på igangsætning af lovliggørelsessager og klagesager, og der er truffet afgørelse i alt 19 lovliggørelsessager og 6 klagesager. 

  Status på aktuelle sager:

  Det er målet at aktuelle sager sagsbehandles inden for de servicemål som udvalget besluttede på mødet fra marts, dog gælder målene først 2. kvartal 2023, når puklen er afviklet. Opgørelse over aktuelle sager kan ses i bilag 1 – tabel 2.

  • At der i februar og marts indgået henholdsvis 33 og 60 sager
  • At der er afsluttet 50 sager i februar og 87 i marts, hvilket medfører at der afsluttede 44 sager mere end der er indgået i disse 2 måneder.
  • At der ved månedens udgang i marts er 24 igangværende byggeansøgninger. Der er afsluttet i alt 15 sager, og der er modtaget 16 nye ansøgninger.
  • At der er 27 landzonesager, hvor de fleste er i gang, og der er afsluttede 4 sager i marts. Det kan oplyses, at den samlede proces for en landzonesag er ca. 6 måneder.
  • At der er 17 bevaringssager. Der er afsluttet 7 sag, og der er kommet 6 nye sager.
  • At der er 58 klagesager. Heraf er 34 sager inden for bevaringsområdet. Der er kommet 7 ny sag og afsluttet i alt 6 sager.

  Status på sager modtaget i 2022 opgjort i måneder

  • At der i 1. kvartal er modtaget 142 sager
  • At der i 1. kvartal er afsluttede 74 sager
  • At forvaltningen har særlig fokus på at holde den gennemsnitlige sagsbehandlingstid (KL servicemål for byggetilladelser), og det er vores vurdering, at servicemålet som gennemsnit overholdes for primært enfamiliehuse og småbygninger, som er dem vi har flest af.

  Øvrige opgaver: Forvaltningen modtager i øjeblikket ekstraordinært mange henvendelser vedrørende varmepumper, hvilket gør at sags antallet er højere end normalt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsvalget den 11. maj 2022.

  Bilag

 • 15
  Forslag fra L - Forslag om øget biodiversitet
  Sagsid.: 22/3285

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

  Udvalget besluttede at afvente effekten af den vedtagne plan fra 2021.

  Der arrangeres et inspirationsbesøg hos Tårnby Kommune.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Flemming Blønd (L) har i mail af 27. april 2022 bedt om at få følgende på dagsorden.

  ”Motivation

  Dragør kommune har deltaget i konkurrencen om Danmarks vildeste kommune og Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 16/12 2021 vedtaget en revideret udgave af “Omlægning af plejen af en række offentlige arealer - tema biodiversitet”.

  For den gennemsnitlige Dragør borger vil det i 2022 formentlig være vanskeligt at få øje på, at Dragør er en særlig “vild kommune”. Men måske vil det hjælpe, hvis Kommunalbestyrelsen vedtager yderligere tiltag til en øget biodiversitet, uden at det indebærer yderligere omkostninger – måske tværtimod. Fx er der ikke i den vedtagne udgave overhovedet nævnt Dragørs mange grøftekanter, vejrabatter eller diger, ligesom mulighederne for øget biodiversitet på hele Sydvestpynten incl. Kongelundsfortet ikke er nævnt. Her er der et meget stort potentiale og navnlig en meget oplagt mulighed for at synliggøre bestræbelserne for at gøre Dragør til en “vildere kommune”. Heller ikke muligheden for, at kommunalt ejede landbrugsarealer overgår til biodiversitet ved kontraktsudløb, er nævnt, ligesom intentionen om kun at plante/så med hjemmehørende arter er nævnt . Det kan også overvejes at afsætte puljemidler til fremme af biodiversitet, så foreninger fx kan søge.

  I en del andre kommuner er der mange gode erfaringer omkring pleje og slåning/ikke-slåning af grøftekanter og rabatter, hvor der uden ekstra omkostninger – måske tværtimod - kan opnås både smukke og levende grøftekanter og rabatter. Endvidere kan man formentlig med fordel inddrage fx de respektive boligforeninger, grundejerforeninger og evt. Dragør Golfklub (som er nået langt ) i udviklingen af en mere “vild kommune.” Ved en revision af gældende regelsæt, er der mulighed for, at borgere og gæster allerede ved ankomsten til Dragør vil blive mødt af smukke og livgivende rabatter og grøftekanter. Og på cykelstierne vil børn og voksne opleve en naturlig afskærmning af vejbanen.

  Indstilling

  Sydamagerlisten indstiller, at der udarbejdes et tillæg til den nuværende “Omlægning af plejen af en række offentlige arealer - tema biodiversitet”, der – helt eller delvist - indeholder ovennævnte arealer og tiltag.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2022.

 • 16
  Forslag fra L - Giftfri kommune
  Sagsid.: 22/3289

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

  Udvalget besluttede, at administrationen udarbejder en sag, der belyser muligheden for at deltage i det giftfrie samarbejde.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Flemming Blønd (L) har i mail af 27. april 2022 bedt om at få følgende på dagsorden.

  ”Dragør kommune er dels ramt af omfattende grundvandsforurening og dels af luftforurening fra luft- og skibsfarten. Bl.a. på denne baggrund foreslår Sydamagerlisten, at Dragør kommune tilslutter sig Giftfri Kommune samarbejdet, som 35 af landets kommuner allerede har tilsluttet sig.

  Giftfri kommune er kort sagt, at kommunens arealer drives uden brug af sprøjtemidler, og det samlede areal meldes ind.

  Man kan læse mere om det her:

  https://www.giftfri-have.dk/giftfri-kommune/

  Hvorfor tilslutte sig? Ved at gå ind i giftfri kommune og udvide det eksisterende samarbejde med DN (Klimakommune) er det et stærkt signal om, at miljø er på dagsordenen her i kommunen. En giftfri kommune er et godt udgangspunkt, for at kunne forbedre biodiversiteten i kommunen. Det kan  også virke som en inspiration tit, at private grundejere vil have giftfrie matrikler.

  Økonomi: Set fra Sydamagerlisten vil det ikke medføre mærkbare meromkostninger for kommunens drift. For nuværende benyttes der kun kemi i meget begrænset omfang til stødsmøring og bjørneklobekæmpelse.

  Læs mere her: https://www.dragoer.dk/borger/affald-miljoe-og-klima/miljoe/ukrudt-uden-kemikalier

  Hvis man følger kommunens indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo:

  https://www.dragoer.dk/media/32971/4773-21_v1_dragoer-kommunes-indsatsplan-for-bekaempelse-af-kaempe-bjoerneklodocx.pdf

  Som bilag er skema med anbefalinger af bekæmpelsesmetoder. (Skema kommer på senere)

  Sydamagerlisten er ikke bekendt med, at der på kommunale arealer er bjørneklokolonier med +1000 individer.

  Med hensyn til stødsmøring (kemiskbehandlig af træstubbe/buskstubbe så de ikke skyder igen efter fældning) det ikke er særligt tidskrævende at løse dette mekanisk i stedet. De stubbeskud der kan opstå ”trædes” af stubben i forbindelse med det grønne vedligehold der skal udføres på stedet  i forbindelse med normale drift.

  Indstilling

  Sydamagerlisten indstiller at der i KBEU besluttes, at Dragør kommunes forvaltning pålægges at  kontakte Danmarks Naturfredningsforening (DN), med det formål at tilslutte sig Giftfri Kommune samarbejdet, som 35 af landets kommuner allerede har tilsluttet sig.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2022.

 • 17
  Forslag fra L - Etablering af biogasanlæg
  Sagsid.: 22/3281

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

  Udvalget besluttede, at der udarbejdes et kort notat.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Flemming Blønd (L) har i mail af 27. april 2022 bedt om at få følgende på dagsorden.

  ”Hver år betaler Dragør kommune op mod 1 mio kr for at får oprenset og bortkørt tang fra mormorstranden.

  I Solrød kommune har man dannet SolrødBiogas A/S, som bl.a. behandler den tang, som kommunen hvert oprenser på stranden. Der suppleres med yderligere organisk materiale fra bl.a. Pektin fabrikken. Biogasanlægget bidrager til knap halvdelen af kommunens borgeres forbrug af både el og gas.

  I Dragør har vi udover tangen betydelige mængder af bl.a  hestegødning, afklip mv.( Én hest kan efter sigende på et år levere nok gødning til opvarmning af et parcelhus i et år ).  Det er ikke ny teknologi. Fx er man i Halmstad og Trelleborg kommuner nået meget langt med bl.a. at udvikle redskaber til at høste frisk tang og anvende den i biogasanlæg.

  Der er i dag 53 certificerede biogasanlæg i Danmark ( men over 100 ikke certificerede)  og i Juni 2021 nåede andelen af biogas i naturgasanlæggene op over 50 %. Med de meget høje gaspriser, de mange gasfyr i Dragør og ønsket om at nedbringe CO2 udslippet, bør vi undersøge mulighederne for at etablere et tilsvarende biogasanlæg i samarbejde med fx ARC eller Hofor. Anlægget kan placeres enten i Dragør eller på ARC´s eller på Hofors anlæg.

  Det indstilles, at mulighederne for at etablere et biogasanlæg undersøges nærmere.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2022.

 • 18
  Eventuelt
  Sagsid.:

  KBEU den 11. maj 2022

  Kommuneplanens vedtagelse udskydes til september.

  Udfordring med ringridning da græsset ikke slås.

  Der har været afholdt første møde i Grønt Råd.

  Høringssvar fra Kommuneplanens høring ønskes udsendt.

  Krudthuset indgår i budgetanalyserne.