Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 19. maj 2022 kl. 16:30

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Klima-, By- og Erhvervsudvalget
Medlemmer: Helle Barth (V), Annette Nyvang (T), Flemming Blønd (L), Ole Hansen (A)
Afbud fra: Martin Wood Pedersen (C), Henrik Kjærsvold-Niclasen (V), Mia Tang (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Henrik Kjærsvold-Niclasen (V).
Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).
Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).
 • 1
  Beslutning om dispensationer til indkvartering af flygtninge
  Sagsid.: 22/2479

  RESUMÉ:

  I forbindelse med den nuværende situation i Ukraine, kan Dragør Kommune forvente at skulle huse op til 100 ukrainske flygtninge. Flygtningene ankommer for øjeblikket hurtigt, og der er risiko for, at kommunen ikke vil kunne stille indkvartering til rådighed indenfor de rammer, som er besluttet, da Baggersmindelejren først kan tages i brug når klagefristen på landzonetilladelsen er udløbet. Administrationen foreslår derfor, at Høgevænget 5, Kirkevej 7 – nordlige pavilloner og Halvejen 3 - Hollænderhallen vil kunne anvendes til midlertidige flygtningeboliger til ukrainske flygtninge.

  Dette kræver en tidsbegrænsede dispensationer fra lokalplanerne med hjemmel i planlovens bestemmelser om midlertidig husning af flygtninge

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det delegeres til administrationen, at behandle ansøgning og meddele tidsbegrænset dispensation med vilkår i op til 5 år til etablering af midlertidige flygtningeboliger, såfremt der ikke modtages væsentlige indsigelser mod indretning af midlertidige flygtningeboliger for følgende adresser:

  1)  Høgevænget 5 – tidligere institution
  2)  Kirkevej 7 – nordlige pavilloner

  3)  Halvejen 3 - Hollænderhallen

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 19-05-2022

  Godkendt dog med præcisering af, at det er Høgevænget 5-7. Udvalget besluttede også, at andre kommunale bygninger kan bringes i spil som midlertidige løsninger.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Henrik Kjærsvold-Niclasen (V).

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Flygtninge fra Ukraine ankommer for øjeblikket hurtigt til Dragør Kommune, og mulighederne for indkvartering er opbrugt. Der er 28 Ukrainere i Dragør Kommune og yderligere 6 på vej i skrivende stund. Dette billede vil ændre sig løbende, og forventningen er, at antallet vil stige til 60 i løbet af kort tid. Kommunen modtager besked 4 hverdage inden flygtningene ankommer, og har dermed kort tid til at finde indkvartering, hver gang flygtninge visiteres til kommunen jf. særloven og integrationsloven.

  Kommunalbestyrelsen har den 6. april besluttet følgende prioritering: 1) Pavillioner ved Halvejen, 2) Dragør Badehotel 3) Baggersmindelejren 4) Høgevænget 5) Kongelundshallen og 6) Asylgrunden.

  Det har vist sig, at Baggersmindelejeren først kan tages i brug, når der foreligger en upåklaget landzonetilladelse. Klagefristen udløber den 16. juni. Aktuelt har kommunen flygtninge indkvarteret på badehotellet, i pavillioner på Halvvejen og på Rødtjørnen, samt på campingpladsen. Herudover er der enkelte indkvarteret privat. Flygtninge på campingpladsen kan kun blive boende til den 26. maj hvorefter campinghytterne er udlejet. Der er derfor nu et akut problem i forhold til at huse flygtninge. Administrationen har afsøgt diverse muligheder – herunder også private ejendomme, men aktuelt uden resultat. Administrationen har tillige afsøgt muligheden for at leje flere pavilloner og huse flygtninge i andre kommuner, men der er ikke modtaget positive tilbagemeldinger herpå. Endvidere har der været dialog med udlændingestyrelsen om muligheden for at afvente modtagelsen af flygtninge til efter den 16. juni, ind til videre uden held.

  Kongelundshallen og Asylgrunden kan ikke umiddelbart tages i brug, da disse har samme udfordring som Baggersmindelejeren dvs at der skal foreligge en landzonetilladelse som ikke er påklaget.

  Status for Halvejen er, at der er tildelt dispensation til at opstille pavilloner til flygtninge, men denne udløber i august 2022, hvorefter den forventes fornyet gennem politisk behandling i juni. Det er endnu ikke lykkedes at få leveret pavilloner hertil, men der arbejdes aktuelt på sagen.

  Derfor foreslår administrationen, at Høgevænget 5 – tidligere institution, Kirkevej 7 – nordlige pavilloner og Halvejen 3 - Hollænderhallen vil kunne tages i brug, og agere som buffer. Konkret foreslår administrationen, at der tildeles en tidsbegrænset dispensation til indkvartering af flygtninge for de tre lokationer i op til 5 år, med hjemmel i planlovens §5u om midlertidig husning af flygtninge.

  Høgevænget 5 – tidligere institution:
  Klargøring af ejendommen er sat i gang og består i første omgang af rengøring og basal møblering med henblik på at huse et mindre antal flygtninge i halvdelen af institutionen (ca.20). Institutionen tages alene i brug såfremt de prioriterede lokationer ikke kan rumme de flygtninge som ankommer inden Baggersmindelejren kan tages i brug. Dispensationen vil dog gælde for en potentiel i ibrugtagning af hele institutionen, og derfor have en ramme på forventet op til 50 personer. Administrationen vurderer, at den nye anvendelse ikke vil medføre behov for ekstra parkeringsareal, da de ukrainske flygtninge formodes hovedsagelig at anvende offentligt transport. Såfremt der bliver behov for øget parkering skal det søges at skabe ekstra p-plads på grunden.

  Kirkevej 7 – nordlige pavilloner ved Rådhuset:

  Klargøring af ejendommen vil bestå af en rengøring og basal møblering med henblik på at huse et mindre antal flygtninge. Lokalerne tages alene i brug såfremt de prioriterede lokationer ikke kan rumme de flygtninge som ankommer inden Baggersmindelejren kan tages i brug. Administrationen vurderer, at den nye anvendelse ikke vil medføre behov for ekstra parkeringsareal, da de ukrainske flygtninge formodes hovedsagelig at anvende offentligt transport. Såfremt der bliver behov for øget parkering skal parkeringspladsen ved Rådhuset anvendes.

  Halvejen 3 - Hollænderhallen:

  Klargøring af ejendommen vil bestå af en rengøring og basal møblering med henblik på at huse et antal flygtninge. Lokalerne tages alene i brug såfremt de prioriterede lokationer ikke kan rumme de flygtninge som ankommer inden Baggersmindelejren kan tages i brug. Administrationen vurderer, at den nye anvendelse ikke vil medføre behov for ekstra parkeringsareal, da de ukrainske flygtninge formodes hovedsagelig at anvende offentligt transport. Såfremt der bliver behov for øget parkering skal parkeringspladsen ved Hollænderhallen anvendes.

  Grundlag for dispensation

  Høgevænget 5 – tidligere institution:

  Anvendelse af Høgevænget 5 er i strid med principperne i Lokalplan 30, idet Høgevænget er udlagt til institutionsformål, og udvalget skal derfor tage stilling til, om administrationen kan få delegation til at meddele dispensation til indretning af midlertidig indkvartering af flygtninge. 

  Dispensationen kræver en tilladelse fra Indenrigs- og Boligministeren til at fravige støjcirkulæret, hvilket der gives mulighed for at ansøge om i planlovens §5u om midlertidig husning af flygtninge. Ministeren har meddelt denne tilladelse 10. maj 2022.

  Kirkevej 7 - nordlige pavilloner:

  Anvendelse af Kirkevej 7 er i strid med principperne i Lokalplan 1, idet pavillonerne beliggende i delområde 1 er udlagt til offentligt formål og parkeringsarealer, og udvalget skal derfor tage stilling til, om administrationen kan få delegation til at meddele dispensation til indretning af midlertidig indkvartering af flygtninge.

  Dispensationen kræver en tilladelse fra Indenrigs- og Boligministeren til at fravige støjcirkulæret, hvilket der gives mulighed for at ansøge om i planlovens §5u om midlertidig husning af flygtninge. Administrationen vil ansøge om tilladelse hertil.

  Halvejen 3 - Hollænderhallen:

  Anvendelse af Halvejen 3 er i strid med principperne i Lokalplan 45, idet halvejen 3 beliggende i hovedområde 1 er udlagt til fælles formål, og må kun anvendes til institutions- og idrætsformål, med tilhørende bygninger og parkering. Udvalget skal derfor tage stilling til, om administrationen kan få delegation til at meddele dispensation til indretning af midlertidig indkvartering af flygtninge.

  Dispensationen kræver en tilladelse fra Indenrigs- og Boligministeren til at fravige støjcirkulæret, hvilket der gives mulighed for at ansøge om i planlovens §5u om midlertidig husning af flygtninge. Administrationen vil ansøge om tilladelse hertil.

  Vurdering af ansøgningerne

  Ifølge lokalplanerne, må de tre ejendomme ikke ændres til boligformål eller andre støjfølsomme formål. Anvendelsen er en del af lokalplanens principper. Da anvendelsen af Høgevænget 5, Kirkevej 7 og Halvejen 3 til midlertidig husning af flygtninge er i strid med principperne i lokalplanerne kan en dispensation muliggøres med hjemmel i planlovens § 5 u.

  I henhold til planlovens § 5u stk. 1, kan den pågældende anvendelse til midlertidig indkvartering ske på grundlag af en dispensation som tidsbegrænses til højst 5 år.

  Før en eventuel dispensation kan udstedes, skal der gennemføres en naboorientering for alle tre lokationer.

  Derudover kan der kun dispenseres fra bestemmelserne i en lokalplan, der er fastlagt i overensstemmelse med regler eller beslutninger efter landsplandirektiver – herunder støjcirkulæret, hvis den pågældende myndighed samtykker. 

  Særlovgivningen for ukrainske flygtninge gør, at byggeloven ikke finder anvendelse på eksisterende bygninger, der tages midlertidigt i brug til indkvartering af fordrevne fra Ukraine. Det er derfor ikke nødvendigt med en efterfølgende byggetilladelse efter dispensationen er givet. Dog skal bygningerne være tilfredsstillende tryg i brand- og konstruktionsmæssig henseende, hvilket administrationen vil tage hånd om. Særloven er gældende i 2 år, og herefter skal der meddeles byggetilladelse, hvis ikke særloven forlænges.

  Der kan komme yderligere vilkår til tilladelsen i løbet af den endelige sagsbehandling af ansøgningen, blandt andet i forhold til resultatet af naboorienteringen.

  Det foreslås, at det delegeres til administrationen, at behandle ansøgningerne og meddele dispensation fra lokalplanerne med vilkår efter en naboorientering, såfremt der ikke modtages væsentlige indsigelser mod etablering af flygtningeboliger.

  LOVE/REGLER:

  Planloven, LBK nr. 1157 af 1. juli 2020

  Støjcirkulæret (CIR nr. 56 af 30/04/1997)

  Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, LOV nr. 324 af 16/03/2022

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der gennemføres en naboorientering i området.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2022

  Bilag